MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)"

Transkrypt

1 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu instalacji serwera baz danych, jakim jest Microsoft SQL Server 2008 R2. Firma Microsoft wprowadziła tam wiele udogodnień, które można wykorzystać podczas codziennej pracy. Między innymi wprowadzono nową wersję narzędzia Microsoft SQL Server Management Studio, umożliwiającego zarządzanie pracą oprogramowania, podłączanie i odłączanie baz danych oraz wykonywanie skryptów zawierających odpowiednie zapytania SQL. Zastąpiło ono już dość starego Query Analyer oraz Enterprise Manager. W tej części artykułu postaram się przedstawić najczęściej wykonywane zadania, które dzięki tej aplikacji można przeprowadzić przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Na sam koniec zostanie umieszczony krótki opis plików konfiguracyjnych programu Komornik SQL odpowiedzialnych za nawiązanie połączenia z serwerem baz danych. Połączenie z serwerem baz danych Aplikacja zostaje uruchomiona za pomocą skrótu umieszczonego w menu Start Wszystkie programy Microsoft SQL Server 2008 R2 SQL Server Management Studio. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest nawiązanie połączenia z serwerem SQL. Aby tego dokonać, należy w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące informacje: Server Name nazwa serwera, z którym nawiązywane jest połączenie; ważne jest, aby wprowadzić poprawną nazwę serwera, gdyż w przeciwnym

2 l u t y K o m o r n i k S Q L 99 razie nie uda się nawiązać połączenia. Sposób ustalania nazwy jest następujący: jeśli serwer SQL został zainstalowany z nazwaną instancją (zostało to opisane w poprzedniej części artykułu, gdzie opisano, iż domyślnie instalator zaproponował nazwę instancji jako SQLEXPRESS), to w tym polu należy wprowadzić pełną nazwę komputera w sieci, na którym zainstalowano serwer bazodanowy, znak \, a następnie nazwę instancji. Np. w przypadku gdy komputer, na którym zainstalowano oprogramowanie nazywa się SER- WER, a serwer SQL zainstalowany został z domyślną instancją SQLEXPRESS, to w powyższym polu wpisujemy wartość SERWER\SQLEXPRESS. W dalszej części artykułu przedstawię, jak zdefiniować alias serwera, którego nazwę można tutaj również wprowadzić. Jego utworzenie będzie kluczowe dla poprawnego działania programu Komornik SQL. Uwaga! Nazwę komputera w sieci lokalnej można zastąpić za pomocą adresu IP lub znaku., w przypadku nawiązywania połączenia z serwerem lokalnym, czyli zainstalowanym na komputerze, z którego nawiązujemy połączenie. Authentication sposób uwierzytelnienia na serwerze. Dostępne są dwa sposoby: Windows Authentication zintegrowane uwierzytelnienie Windows wykorzystywane w przypadku, gdy komputer i serwer działają pod kontrolą domeny systemu Windows lub gdy nawiązywane jest połączenie z serwerem lokalnym, SQL Server Authentication uwierzytelnienie za pomocą loginu i hasła użytkownika zdefiniowanego na serwerze SQL (użytkownik administracyjny posiada login sa, a hasło ustalone zostało podczas instalacji serwera SQL). Ten rodzaj uwierzytelniania można wykorzystać pod warunkiem, że funkcjonalność ta została włączona podczas instalacji serwera SQL. Jest to preferowany przez większość kancelarii sposób uwierzytelnienia użytkownika. W tym wypadku można również zaznaczyć opcję Remember password, dzięki której podczas nawiązywania połączenia w przyszłości za pomocą aplikacji Management Studio nie będzie potrzeby ponownego wprowadzania hasła. Server Type powinno zostać pozostawione takie, jakie zostało domyślnie wybrane, czyli Database Engine.

3 100 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Wypełnienie powyższych danych należy potwierdzić za pomocą przycisku Connect. Rys. 1. Nawiązanie połączenia z lokalnym serwerem SQL (.\SQLEXPRESS) Alias serwera Niektóre aplikacje, w tym program Komornik SQL, wymagają, aby połączenie z serwerem baz danych odbywało się poprzez alias serwera. Jest to zdefiniowana dowolna nazwa wskazująca na komputer w sieci pełniący rolę serwera baz danych wraz ze wskazaniem na odpowiednią jego instancję. Dodatkowo podczas konfigurowania aliasu istnieje możliwość wskazania domyślnego protokołu, który zostanie wykorzystany do połączenia. Do utworzenia aliasu serwera należy wykorzystać narzędzie Client Network Utility (polska nazwa Narzędzie sieciowe klienta serwera SQL). Trzeba zwrócić uwagę, iż alias należy zdefiniować na każdym stanowisku komputerowym, które będzie wymagało aktywnego połączenia z serwerem w praktyce będzie to każde stanowisko, na którym zainstalowano program Komornik SQL. Oprogramowanie to instalowane jest wraz z klientem SQL, które jest wymagane do poprawnego działania aplikacji, oraz instalowane wraz z programem kancelaryjnym. Jeśli instalacja zakończyła się sukcesem, to uruchomienie narzędzia konfiguracyjnego odbywa się poprzez uruchomienie pliku cliconfg.exe. Plik ten zostaje wkopiowany podczas instalacji:

4 l u t y K o m o r n i k S Q L 101 w przypadku systemu operacyjnego w wersji 32 bitowej: C:\Windows\ system32\, w przypadku systemu operacyjnego w wersji 64 bitowej: w ścieżce wskazanej powyżej oraz C:\Windows\SysWow64\, przy czym należy używać tego, który znajduje się w katalogu SysWow64. Uruchomienie wskazanego pliku spowoduje wyświetlenie okna głównego programu Narzędzie sieciowe klienta serwera SQL. W celu utworzenia aliasu serwera należy w pierwszej kolejności przejść na zakładkę Alias. Rys. 2. Narzędzie sieciowe klienta serwera SQL Zakładka ta zawiera listę zdefiniowanych aliasów (można ich dodać dowolną liczbę) oraz przyciski związane z ich konfiguracją: Dodaj, Usuń, Edytuj. W celu wprowadzenia nowego aliasu należy wcisnąć przycisk Dodaj.

5 102 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 3. Lista zdefiniowanych aliasów serwera Wyświetlone zostanie okno Dodaj konfigurację biblioteki sieciowej umożliwiające przeprowadzenie faktycznej konfiguracji aliasu. Okno to zawiera podstawowe informacje o połączeniu (nazwę aliasu, protokół komunikacyjny, ustawienia protokołu). Przedstawię konfigurację aliasu przy użyciu protokołu Nazwane potoki (Named Pipes), gdyż jest to zalecany sposób komunikacji dla programu Komornik SQL. Z praktyki wynika, iż działa znacznie szybciej niż pozostałe: w polu Biblioteki sieciowe należy zaznaczyć opcję Nazwane potoki, w polu Alias serwera należy wprowadzić wymyśloną dowolną nazwę, która będzie użyta jako nazwa serwera do nawiązania połączenia (na rysunku wprowadzono nazwę KomornikSQL, analogicznie jak robi to instalator aplikacji), w polu Nazwa serwera należy wprowadzić faktyczną nazwę komputera w sieci, znak \ oraz nazwę instancji, do której odnosił się będzie alias, analogicznie jak zostało to opisane poprzednio (przy nawiązywaniu połączenia); na rysunku wprowadzono jako nazwę serwera znak., oznacza-

6 l u t y K o m o r n i k S Q L 103 jący odwołanie się do lokalnego komputera, na którym obecnie pracuje użytkownik oraz nazwę instancji sqlexpress, pole Nazwa potoku będzie automatycznie wypełniane na bieżąco podczas zmiany pola Nazwa serwera; ostatecznie pole to powinno przyjąć formę \\ nazwa_serwera_lub_adres_ip_lub_znak_.\\pipe\\mssql$nazwa_instancji\ sql\query. Rys. 4. Konfiguracja aliasu serwera przy użyciu protokołu Nazwane potoki Tak zdefiniowany alias należy zapisać za pomocą przycisku OK. Okno konfiguracyjne zostanie zamknięte, a w oknie głównym do listy zostanie dopisany właśnie zdefiniowany alias. W celu zapisania zmian oraz zamknięcia programu należy wcisnąć przycisk OK.

7 104 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 5. Wypełniona lista zdefiniowanych aliasów Jeśli wszystkie te informacje zostały wprowadzone poprawnie, to od tej chwili za pomocą wszelkich programów (np. Komornik SQL lub SQL Server Management Studio) można nawiązywać połączenie, wprowadzając zamiast pełnej ścieżki do serwera SQL (np. SERWER\SQLEXPRESS) nazwę aliasu serwera (we wspomnianym przykładzie KomornikSQL). Rys. 6. Przykład połączenia z serwerem SQL za pomocą wcześniej zdefiniowanego aliasu

8 l u t y K o m o r n i k S Q L 105 Najczęściej wykonywane operacje administracyjne związane z bazami danych Podłączanie baz danych do serwera Sama instalacja serwera baz danych nie jest wystarczająca, aby program Komornik SQL rozpoczął swoje działanie poprawnie. Serwer jest instalowany w celu udostępnienia na nim baz danych. Aby aplikacja mogła poprawnie funkcjonować, do serwera muszą zostać podłączone wymagane przez nią bazy. Program Komornik SQL używa ośmiu baz danych: baza archiwum baza danych wykorzystywana w module Archiwum programu, baza banki baza danych zawierająca informacje o bankach oraz jednostkach organizacyjnych banków, baza kanc baza kancelarii komorniczych, baza komornik podstawowa baza danych programu, baza kp baza kodów pocztowych, baza kpir baza modułu Książka Przychodów i Rozchodów, baza skan_dok baza skanowanych dokumentów, baza szab baza szablonów. Aby program poprawnie funkcjonował w pełnym zakresie, muszą zostać podłączone wszystkie bazy danych. Każda baza danych serwera Microsoft SQL Server składa się z dwóch plików o rozszerzeniach mdf oraz ldf (np. baza komornik składa się z plików komornik. mdf oraz komornik.ldf). Lista podłączonych do serwera baz danych jest dostępna z menu położonego w lewej części ekranu aplikacji Management Studio. Wyświetlone jest tam drzewko, którego jeden z węzłów nazwany został Databases. Po rozwinięciu powyższej gałęzi, za pomocą znaku + umieszczonego po lewej stronie napisu Databases, wyświetlona zostaje lista wszystkich podłączonych baz danych. Na świeżo zainstalowanym serwerze SQL dostępna jest tylko podgałąź oznaczona jako System Databases, gdyż na tym etapie żadne bazy użytkownika nie zostały podłączone. Zawiera ona listę wszystkich wewnętrznych baz danych wykorzystywanych podczas funkcjonowania serwera. Uwaga! Nieumiejętne manipulowanie bazami systemowymi może spowodować problemy w działaniu serwera.

9 106 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 7. Lista baz danych podłączonych do serwera SQL W celu uruchomienia kreatora podłączania baz danych należy uruchomić menu kontekstowe poprzez wciśnięcie prawego przycisku myszy na węźle Database, a następnie uruchomić opcję Attach Rys. 8. Uruchomienie funkcji podłączania baz danych

10 l u t y K o m o r n i k S Q L 107 Wyświetlone zostanie okno Attach databases. Za pomocą tego okna można podłączyć jedną lub wiele baz danych jednocześnie. Do wskazywania baz danych, które mają zostać podłączone do serwera, służy przycisk Add Rys. 9. Dodawanie plików baz danych Po jego wciśnięciu na ekranie pojawi się okno służące do wskazania podstawowego pliku bazy danych (np. archiwum.mdf). Z drzewka katalogów należy odszukać ten, w którym znajdują się pliki baz danych, a następnie wskazać odpowiedni plik. Po zaznaczeniu pliku bazy należy wcisnąć przycisk OK. Uwaga! W celu podłączenia większej liczby baz danych za jednym razem procedurę dodawania pliku bazy należy powtórzyć dla każdej z nich. Oba pliki baz danych (*.mdf oraz *.ldf) muszą znajdować się w tym samym katalogu.

11 108 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 10. Wybór podstawowego pliku bazy danych Zatwierdzenie wyboru pliku spowoduje dodanie bazy danych do listy baz podłączanych do serwera. Rozpoczęcie procedury podłączania baz danych następuje po wciśnięciu przycisku OK.

12 l u t y K o m o r n i k S Q L 109 Rys. 11. Osiem baz danych przygotowanych do podłączenia do serwera Uwaga! Bazy danych podłączane są z domyślną nazwą. Istnieje możliwość zmiany nazwy podłączanej bazy. Można tego dokonać poprzez ręczną zmianę wartości w kolumnie Attach as. Jednak trzeba w przyszłości o tym pamiętać, np. podczas konfiguracji połączenia programu Komornik SQL z odpowiednią bazą danych. Po instalacji aplikacji, jej pliki konfiguracyjne zawierają domyślne nazwy baz danych (komornik, archiwum, kp, itd). Jeśli nazwa bazy zostanie zmieniona, to w plikach konfiguracyjnych programu trzeba również zmienić nazwę bazy danych, aby program posiadał informację o tym, z którą bazą ma nawiązać połączenie.

13 110 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a W trakcie podłączania kolejnych baz danych w dolnym lewym rogu okna wyświetlana jest informacja o postępie operacji, a odpowiednie wartości w kolumnie Status zmieniają się na opis związany z etapem podłączania. Poprawne podłączenie baz danych skutkuje wypełnieniem tej wartości jako Success. Aktualnie przetwarzana baza posiada status In progress W przypadku błędów zostanie również wypełniona kolumna Message zawierająca odnośnik do informacji o przyczynie wystąpienia błędu podczas podłączania baz danych. Najczęściej występującą przyczyną błędów jest ograniczenie lub brak dostępu do plików baz danych dla procesu serwera lub wskazanie błędnych lub nieodpowiednie plików baz danych. Rys. 12. Trwający proces podłączania baz danych wraz komunikatami Success

14 l u t y K o m o r n i k S Q L 111 Zakończenie operacji pełnym sukcesem spowoduje dodanie do listy podłączonych baz danych (na drzewku po lewej stronie, w węźle Databases) tych, które są wymagane przez program Komornik SQL. Rys. 13. Bazy danych programu Komornik SQL podłączone do serwera Od tej chwili podłączone bazy danych są dostępne dla wszystkich aplikacji klienckich, takich jak Komornik SQL. Odłączanie baz danych od serwera Należy pamiętać, że proces serwera SQL blokuje dostęp do plików baz danych. Gdy baza jest podłączona do serwera, na plikach baz nie można wykonywać żadnych operacji (kopiowania, modyfikacji czy usuwania). Jeśli wykonujemy kopię bezpieczeństwa poprzez ręczne kopiowanie plików, zamiast użycia funkcji do wykonywania kopii bezpieczeństwa zaimplementowanych w środowisku

15 112 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a serwera SQL, to przed wykonaniem takiej kopii należy albo zatrzymać usługę serwera, albo odłączyć bazę danych. Aby odłączyć bazę danych od serwera, należy wybrać z listy odpowiednią bazę danych, która ma zostać odłączona. Na jej nazwie w drzewku, po rozwinięciu węzła Databases należy uruchomić menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy. Z menu należy rozwinąć gałąź Tasks, a następnie uruchomić opcję Detach Rys. 14. Uruchomienie kreatora odłączania bazy danych

16 l u t y K o m o r n i k S Q L 113 Na ekranie zostanie wyświetlone okno Detach database zawierające m.in. listę baz danych, które zostaną odłączone po potwierdzeniu operacji. Potwierdzeniem chęci odłączenia bazy danych jest wciśnięcie przycisku OK, umieszczonego w dolnej części okna. Czasami może się okazać, iż procedura odłączenia bazy danych nie powiodła się. Zostanie to odpowiednio oznaczone w kolumnie Status wraz odnośnikiem do komunikatu błędu umieszczonego w kolumnie Message. Najczęstszą przyczyną niepowodzenia jest to, że aktualnie z bazą danych pracują użytkownicy. Aby rozwiązać ten problem, należy albo zakończyć pracę wszystkich aplikacji klienckich pracujących z bazą danych (np. Komornik SQL), albo zaznaczyć haczyk w kolumnie oznaczonej jako Drop Connections. W takim przypadku wszystkie połączenia z bazą zostaną zerwane, a baza danych zostanie poprawnie odłączona. Rys. 15. Odłączenie bazy danych

17 114 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Zakończenie operacji odłączania bazy danych spowoduje odświeżenie listy baz danych na drzewku w węźle Databases. Dostęp do wykonywania operacji na plikach baz danych będzie możliwy. Operację odłączania i ponownego podłączania baz danych często wykorzystuje się podczas wykonywania operacji podmiany bazy danych w programie Komornik SQL, np. w przypadku podmiany aktualnie używanej bazy szablonów na tę dostarczaną przez producenta. Zanim w programie została wprowadzona możliwość importu danych kancelarii oraz banków z Internetu lub pliku XML, była to również najczęstsza metoda aktualizowania powyższych rejestrów. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych Aplikacja Microsoft SQL Server Management Studio umożliwia również łatwe wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami komornik sądowy jest zobowiązany do wykonywania kopii bezpieczeństwa zbiorów danych na dwóch osobnych trwałych nośnikach każdego dnia roboczego. W tym celu najłatwiejszym sposobem jest przygotowanie pliku kopii, a następnie przeniesienie go na odpowiednie dwa trwałe nośniki danych. Aby utworzyć plik kopii bezpieczeństwa, należy wcisnąć prawy przycisk myszy na odpowiednim wpisie zawierającym nazwę bazy danych, której kopia ma zostać wykonana. Lista baz danych dostępna jest w węźle Databases. W wyświetlonym menu kontekstowym należy wybrać funkcję Back Up, znajdującą się w grupie funkcji Tasks.

18 l u t y K o m o r n i k S Q L 115 Rys. 16. Uruchomienie kreatora kopii bezpieczeństwa Wywołanie powyższej funkcji spowoduje wyświetlenie okna Back Up Database, zawierającego szczegóły związane z przeprowadzeniem operacji tworzenia kopii. Okno zostało podzielone na dwie podstrony General oraz Options. Strona General zawiera podstawowe informacje o wykonywanej kopii, jak również pliku, który powstanie w trakcie przeprowadzania procesu. Pozwala również wybrać tryb wykonywania kopii bezpieczeństwa. Dostępne są dwie metody:

19 116 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a pełna kopia bezpieczeństwa (Full) plik kopii zawiera wszystkie dane zawarte w bazie do odtworzenia bazy danych nie jest wymagane posiadanie wcześniejszych kopii bezpieczeństwa, różnicowa kopia bezpieczeństwa (Differential) plik aktualnej kopii bezpieczeństwa zawiera tylko te dane, które zostały wprowadzone lub zmodyfikowane od czasu wykonania poprzedniej kopii do odtworzenia bazy danych wymagane jest posiadanie wcześniejszych kopii bezpieczeństwa. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawiony zostanie proces przygotowania pełnej kopii, gdyż moim zdaniem jest to sposób znacznie bezpieczniejszy niż przygotowanie kopii różnicowej. Aby utworzyć plik kopii bezpieczeństwa, w wyświetlonym na ekranie oknie należy w pierwszej kolejności sprawdzić (ewentualnie zmodyfikować) pole Back up type w celu ustalenia odpowiedniego trybu wykonywania kopii. W celu przygotowania kopii pełnej należy zaznaczyć opcję Full z listy dostępnych. Dodatkowo należy wskazać nośnik, na którym zostanie wykonana kopia. W celu zapisu pliku na dysku lokalnym serwera należy zaznaczyć opcję Back up to jako Disk, a następnie wybrać odpowiednią ścieżkę zapisu dla powstałego w trakcie procesu pliku. Aplikacja dodaje automatycznie ścieżkę do katalogu Backup w katalogu domyślnym serwera SQL, który został wskazany podczas instalacji Microsoft SQL Server. Aby zmienić ten katalog, należy najpierw usunąć automatycznie dodany wpis poprzez zaznaczenie go na liście oraz wcisnąć przycisk Remove.

20 l u t y K o m o r n i k S Q L 117 Rys. 17. Szczegóły kopii bezpieczeństwa Następnym krokiem jest dodanie nowego wpisu zawierającego zdefiniowany katalog, w którym ma zostać wykonana kopia bezpieczeństwa. W tym celu należy wcisnąć przycisk Add Spowoduje to wyświetlenie nowego okna Select Backup Destination, zawierającego ścieżkę dostępu do katalogu oraz przycisk oznaczony jako umożliwiający wybranie katalogu poprzez wskazanie go na drzewku.

21 118 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 18. Wybór katalogu oraz nazwy pliku kopii bezpieczeństwa Na wyświetlonym ekranie wystarczy wskazać katalog, w którym ma zostać umieszczona kopia, oraz wpisać nazwę pliku. W poniższym przykładzie wybrany został katalog KopieBezpieczeństwa znajdujący się na dysku lokalnym C. Plik został nazwany zgodnie z aktualną datą bak (rozszerzenie bak nie jest wymagane, może być dowolne, jednak przyjęło się nazywanie plików kopii bezpieczeństwa z takim właśnie rozszerzeniem). Zatwierdzenie następuje po wciśnięciu przycisku OK.

22 l u t y K o m o r n i k S Q L 119 Rys. 19. Wskazanie katalogu i nazwy pliku kopii bezpieczeństwa Odpowiednia ścieżka dostępu zostanie zaktualizowana w oknie pokazanym na rys. 18. Pozostaje powtórne zatwierdzenie lokalizacji kopii za pomocą przycisku OK. Lista lokalizacji kopii bezpieczeństwa zostanie zaktualizowana i będzie do niej dodany wpis ze zdefiniowaną przez użytkownika ścieżką. Aby rozpocząć proces, należy wcisnąć przycisk OK.

23 120 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 20. Zmieniona lokalizacja pliku kopii bezpieczeństwa W dolnym lewym rogu okna wyświetlany będzie na bieżąco stan postępu, a po zakończeniu operacji wyświetlony zostanie komunikat informujący o jej finalizacji. Ponowne wciśnięcie przycisku OK spowoduje powrót do głównego okna aplikacji. Rys. 21. Komunikat kończący pracę kreatora kopii bezpieczeństwa Uwaga! Pliki kopii baz danych mogą zawierać bardzo dużo danych, a ich rozmiar może sięgać od kilku do kilkuset gigabajtów. Pliki te są bardzo łatwo kompresowalne

24 l u t y K o m o r n i k S Q L 121 i można zmniejszyć ich rozmiar kilkukrotnie poprzez pakowanie za pomocą odpowiednich programów. Najpopularniejszym programem tego typu jest bezpłatny program 7-Zip umożliwiający kompresję plików o rozmiarach większych niż 2 gigabajty. Na tym etapie kopia bezpieczeństwa została utworzona i dostępna jest w zdefiniowanym przez użytkownika katalogu jako pojedynczy plik o nazwie bak. Można się również przyjrzeć kilku opcjom dodatkowym zawartym w podstronie Options. Zawiera ona kilka czasami użytecznych funkcji, których opis zostanie w tym artykule pominięty. Odtwarzanie bazy danych z kopii bezpieczeństwa Odtworzenie bazy danych z pliku kopii bezpieczeństwa może być konieczne w wielu sytuacjach, np. po uszkodzeniu plików bazy danych po awarii zasilania lub podczas przenoszenia bazy danych z jednego serwera na inny. Niezależnie od tego sposób odtworzenia bazy danych w aplikacji Management Studio jest bardzo prosty i nie wymaga żadnej zaawansowanej wiedzy. W pierwszej kolejności należy wcisnąć prawy przycisk myszy na węźle Databases w celu wyświetlenia dostępnych opcji w menu kontekstowym. Następnie należy wybrać opcję oznaczoną jako Restore database Uruchomienie opcji odtwarzania bazy danych może również nastąpić poprzez wciśnięcie prawego przycisku myszy na wybranej nazwie bazy danych w węźle Databases, następnie wybranie grupy opcji Tasks, grupy Restore oraz na końcu Database. Oba sposoby spowodują wyświetlenie na ekranie okna o nazwie Restore database, z tą różnicą, iż w drugim wypadku będzie już wprowadzona nazwa bazy danych, jaka powstanie w procesie odtworzenia z pliku kopii bezpieczeństwa. Nazwa ta może być nazwą już istniejącej bazy (w takim wypadku odtworzenie zastąpi już istniejącą) lub może być nową bazą o zdefiniowanej przez użytkownika nazwie. Należy zatem, w wyświetlonym na ekranie oknie, w pierwszej kolejności ustalić oraz wprowadzić nazwę bazy w polu To database. Następnie, aby wskazać aplikacji, iż baza danych ma być odtwarzana z pliku, należy wskazać opcję From device w grupie Source for restore. Uaktywniony zostanie przycisk oznaczony jako, który należy wcisnąć w celu wskazania pliku kopii bezpieczeństwa.

25 122 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 22. Konfiguracja kreatora odtwarzania baz danych W nowo otwartym oknie Specify backup należy upewnić się, iż wybrany jest sposób przechowywania kopii jako File, czyli plik. Następnie należy wcisnąć przycisk Add w celu wyświetlenia okna wyświetlającego listę dysków oraz katalogów na serwerze.

26 l u t y K o m o r n i k S Q L 123 Rys. 23. Lokalizacja pliku kopii bezpieczeństwa Na drzewku wskazujemy plik kopii (w tym wypadku plik powstały po wykonywaniu kopii z poprzedniego punktu), a następnie zatwierdzamy wybór za pomocą przycisku OK.

27 124 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Rys. 24. Wybór pliku zawierającego kopię bezpieczeństwa Kolejne okno również zamykamy za pomocą przycisku OK, gdy ścieżka zostanie wypełniona automatycznie. W oknie kreatora odtwarzania bazy lista Select the backup sets to restore zostanie uzupełniona o wpisy zawartych w pliku kopii. Jeden plik kopii może zawierać dowolną ich liczbę, np. z wielu dni. Należy zaznaczyć na liście pozycję, która ma zostać odtworzona, a następnie wcisnąć przycisk OK w celu rozpoczęcia procesu odtwarzania.

28 l u t y K o m o r n i k S Q L 125 Rys. 25. Wybór wybranej kopii bezpieczeństwa z pliku Postęp operacji będzie na bieżąco wyświetlany w dolnym lewym rogu okna. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym fakcie. Powrót do aplikacji następuje po wciśnięciu przycisku OK. Rys. 26. Zakończenie procesu odtwarzania bazy danych

29 126 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Konfiguracja parametrów połączenia programu Komornik SQL z serwerem baz danych Aby program Komornik SQL mógł nawiązać połączenie z serwerem baz danych, a co za tym idzie z samymi wymaganymi bazami, musi zostać odpowiednio skonfigurowany. W przypadku instalacji z nośnika instalacyjnego kreator sam ustawi wszystkie wymagane parametry. Jednak jeśli program jest konfigurowany ręcznie, np. w razie przeniesienia serwera na inną maszynę, wszystkie parametry muszą zostać odpowiednio skonfigurowane. Aplikacja przechowuje powyższe informacje w plikach ini programu. Pliki te zostały umieszczone w podkatalogu ini, katalogu, w którym zainstalowano program (domyślnie C:\Currenda\ini). Są to pliki tekstowe, więc do ich edycji można użyć dowolnego programu edycyjnego, np. Notatnika wbudowanego w system Windows. Aplikacja korzysta z siedmiu plików ini odpowiedzialnych za połączenia z ośmioma bazami danych. Prawie wszystkie nazywają się tak jak nazwy baz danych, czyli: banki.ini, kanc.ini, komornik.ini, kp.ini, kpir.ini, skan.ini, szab.ini. Wszystkie poza jednym zawierają konfigurację połączenia z pojedynczymi bazami danych. Tylko plik komornik.ini zawiera parametry połączenia z dwoma bazami: komornik oraz archiwum. Pliki ini zawierają specyficzną konstrukcję podzielone zostały na sekcje oraz odpowiednie parametry konfiguracyjne. Sekcje oznaczone zostały w nawiasach kwadratowych [nazwa_sekcji], a poszczególne opcje wpisywane są jako kolejne wiersze zawarte w ramach sekcji. Każdy wpis zawiera nazwę opcji oraz jej wartość, umieszczoną po znaku =. Konfigurację pliku przedstawię na przykładzie połączenia z podstawową bazą komornik. Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności należy otworzyć plik komornik.ini w programie Notatnik.

30 l u t y K o m o r n i k S Q L 127 Załóżmy, iż serwer SQL został zainstalowany na komputerze o nazwie SER- WER wraz z instancją SQLEXPRESS. Nazwa bazy danych pozostała domyślnie nadana przez producenta jako komornik, a hasło dla użytkownika sa to komornik08. Powyższe dane należy wpisać w odpowiednich polach sekcji [Database]. W każdym pliku znajduje się również sekcja [1Database] zawierająca wpisy dla połączenia z bazą firmy Sybase. Ze względu na znak 1 zawarty przed słowem Database sekcja ta nie jest brana pod uwagę. Zawsze aktywna może być tylko jedna sekcja o nazwie [Database]. W powyższej sekcji należy poprawić następujące pola: opcja Database nazwa, pod jaką została podłączona baza podstawowa (domyślnie komornik), opcja ServerName nazwa serwera baz danych, bądź aliasu serwera (program Komornik SQL wymaga, aby został utworzony taki alias, więc zgodnie z punktem Alias serwera (opisanym wcześniej) należy go utworzyć, dla przykładu o nazwie KomornikSQL), opcja LogId nazwa użytkownika wykorzystanego do połączenia z serwerem baz danych (domyślnie sa), opcja LogPassword hasło dla użytkownika zdefiniowanego w opcji LogId, opcja DbParm należy tylko zmienić podopcję oznaczoną jako Database oraz wypełnić identycznym wpisem jak w opcji Database zdefiniowanej powyżej również jako nazwa bazy danych. Rys. 27. Edycja pliku komornik.ini Analogiczne zmiany należy wprowadzić w sekcji [Archiwum] (dla pliku komornik.ini) oraz sekcjach [Database] pozostałych plików ini.

31 128 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Przy wykonywaniu tych samych zmian na wielu komputerach powyższe pliki można po prostu przekopiować na inne stacje klienckie do katalogu ini katalogu instalacyjnego programu. Należy jednak pamiętać, iż w takim wypadku wszystkie lokalne ustawienia z konfiguracji aplikacji zostaną również zastąpione (w tym konfiguracja drukarek). Poprawne uzupełnienie wszystkich pokazanych danych powinno skutkować możliwością poprawnego uruchomienia programu. Łukasz Czarnecki

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Instalacja systemu KSOP na serwerze Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja EQU Kantech

Instrukcja EQU Kantech Instrukcja EQU Kantech Pobranie konfiguracji Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu..\data\kantech. Po wskazaniu

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis przyrostowej kopii bazy danych Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. D P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Informator Techniczny Wonderware nr 160 11-12-2017 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista W celu podłączenia się do sieci WiFi ALK przeznaczonej dla studentów lub wykładowców w systemie Windows Vista

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny 149 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja Microsoft SQL Server dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Opisane poniżej zmiany w konfiguracji Microsoft SQL Server zostały

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych.

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych. Narzędzie SOLIDWORKS PDM zapewnia dostęp do chronionej przechowalni (repozytorium dokumentów), zdejmując z użytkowników obowiązek tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na plikach lokalnych. Aby jednak,

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows XP W celu podłączenia się do sieci WiFi ALK przeznaczonej dla studentów lub wykładowców w systemie Windows XP należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte

Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte Proces migracji można podzielić na kilka etapów: Konwersja bazy firmy do właściwej wersji programu Aktualną bazę firmy w formacie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo