Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne"

Transkrypt

1 Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian przeprowadzany w szkoły podstawowej i egzamin przeprowadzany w gimnazjum. Rozwiązywane przez uczniów zadania sprawdzane i punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, powoływanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, Ŝe muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie moŝna nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. KaŜdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezaleŝnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie. Maksymalnie na sprawdzianie moŝna uzyskać 40 punktów. Od 2003 roku wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: - czytania, - pisania, - rozumowania, - korzystania z informacji, - wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, Ŝe np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale takŝe wykresów, map itp., a zadania tak są skonstruowane, Ŝe sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie róŝnych przedmiotów. Umiejętności te są:

2 2 - podstawowe dla tego poziomu kształcenia, - ponadprzedmiotowe, - niezbędne na wyŝszym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w Ŝyciu codziennym. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Przed zakończeniem klasy III gimnazjum (na zasadach podobnych jak sprawdzian) przeprowadzany jest egzamin. Tak jak sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej jest on powszechny i obowiązkowy. Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między róŝnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w częściach: - pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieŝki edukacyjne: filozoficzną, regionalną, czytelniczą i medialną. - druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieŝki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, europejską i obronę cywilną; - przystępują począwszy od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie zdawać będą trzecią część obejmującą wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowoŝytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski), nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy.

3 3 Egzaminu gimnazjalnego nie moŝna nie zdać. Z kaŝdej części egzaminu moŝna otrzymać maksymalnie 50 punktów. Liczba punktów uzyskana na tym egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, Ŝe w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyŝsze od oceny niedostatecznej). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. KaŜdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole. KaŜdego roku sprawdzian i egzamin przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4 4 Zestawienie wyników sprawdzianu w klasach szóstych szkół podstawowych w gminach powiatu człuchowskiego w latach Gmina Liczba punktów - wynik średni w latach Czarne 27,8 22,1 27,3 19,4 22,6 23,6 Człuchów 25,6 22,0 26,5 23,4 23,6 22,1 gmina Człuchów 28,1 26,3 30,2 25,6 27,3 25,8 miasto Debrzno 24,4 22,1 26,8 20,4 23,4 20,0 Koczała 28,2 21,0 27,8 27,0 25,3 24,3 Przechlewo 28,8 21,3 28,0 26,2 26,7 26,4 Rzeczenica 24,9 23,74 26,6 23,1 26,2 24,3 Powiat człuchowski 26,83 23,7 27,8 23,28 24,92 23,57

5 5 Zestawienie wyników sprawdzianu w gminach powiatu człuchowskiego w latach Czarne Człuchów gmina Człuchów miasto Debrzno Koczała Przechlewo Rzeczenica

6 6 Zestawienie wyników sprawdzianu w gminach powiatu człuchowskiego w latach Czarne Człuchów gmina Człuchów miasto Debrzno Koczała Przechlewo Rzeczenica

7 7 Porównanie wyników sprawdzianu w klasach szóstych szkół podstawowych gminy Rzeczenica z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach Wyszczególnienie Liczba punktów - wynik średni w latach KRAJ 28,6 25,6 29,5 25,3 26,6 25,8 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE POWIAT CZŁUCHOWSKI GMINA RZECZENICA 28,8 25,4 29,3 24,6 26,2 25,4 26,83 23,7 27,8 23,28 24,92 23,57 24,9 23,74 26,61 23,11 26,21 24,30

8 8 Porównanie wyników sprawdzianu w szkołach gminy Rzeczenica z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach KRAJ WOJEWÓDZTWO POMORSKIE POWIAT CZŁUCHOWSKI GMINA RZECZENICA

9 9 Zestawienie wyników egzaminów w gimnazjach w gminach powiatu człuchowskiego w latach Gmina Liczba punktów - wynik średni w latach H MP H MP H MP H MP H MP H MP Czarne 29,3 23,0 24,5 21,5 35,3 23,0 30,4 21,7 27,6 20,9 28,77 26,23 Człuchów 25,3 21,8 21,0 22,3 29,0 19,9 26,5 19,9 27,00 23,2 24,80 22,81 gmina Człuchów 28,0 24,3 24,6 24,1 31,3 22,7 27,4 21,9 29,5 24,0 25,44 23,36 miasto Debrzno 27,4 20,6 23,8 22,3 32,1 23,5 26,0 19,2 27,9 21,0 26,78 23,79 Koczała 29,9 28,2 26,4 27,1 31,0 25,3 31,0 25,4 29,7 26,3 31,46 27,82 Przechlewo 27,4 24,3 26,9 25,0 33,3 26,3 31,3 23,7 29,9 22,3 26,80 27,91 Rzeczenica 29,0 25,0 25,2 22,5 31,4 25,9 28,9 22,2 31,4 25,6 25,70 24,20

10 1 Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych w gminach powiatu człuchowskiego w latach część humanistyczna Gmina Liczba punktów - wynik średni w latach Czarne 29,3 24,5 35,3 30,4 27,6 28,77 Człuchów 25,3 21,0 29,0 26,5 27,00 24,80 gmina Człuchów 28,0 24,6 31,3 27,4 29,5 25,44 miasto Debrzno 27,4 23,8 32,1 26,0 27,9 26,78 Koczała 29,9 26,4 31,0 31,0 29,7 31,46 Przechlewo 27,4 26,9 33,3 31,3 29,9 26,80 Rzeczenica 29,0 25,2 31,4 28,9 31,4 25,70

11 1 Porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych w gminach powiatu człuchowskiego w latach część humanistyczna Czarne Człuchów gmina Człuchów miasto Debrzno Koczała Przechlewo Rzeczenica

12 1 Porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych w gminach powiatu człuchowskiego w latach część humanistyczna Czarne Człuchów gmina Człuchów miasto Debrzno Koczała Przechlewo Rzeczenica

13 1 Porównanie wyników egzaminów w Gimnazjum Rzeczenica z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach część matematyczno-przyrodnicza Gmina Liczba punktów - wynik średni w latach Czarne 23,0 21,5 23,0 21,7 20,9 26,23 Człuchów 21,8 22,3 19,9 19,9 23,2 22,81 gmina Człuchów 24,3 24,1 22,7 21,9 24,0 23,36 miasto Debrzno 20,6 22,3 23,5 19,2 21,0 23,79 Koczała 28,2 27,1 25,3 25,4 26,3 27,82 Przechlewo 24,3 25,0 26,3 23,7 22,3 27,91 Rzeczenica 25,0 22,5 25,9 22,2 25,6 24,20

14 1 Porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych w gminach powiatu człuchowskiego w latach część matematyczno-przyrodnicza Czarne Człuchów gmina Człuchów miasto Debrzno Koczała Przechlewo Rzeczenica

15 1 Porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych w gminach powiatu człuchowskiego w latach część matematyczno-przyrodnicza Czarne Człuchów gmina Człuchów miasto Debrzno Koczała Przechlewo Rzeczenica

16 1 Porównanie wyników egzaminów w Gimnazjum Rzeczenica z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza Wyszczególnienie Liczba punktów - wynik średni w latach H MP H MP H MP H MP H MP H MP Kraj 31,8 25,8 27,0 24,5 33,2 24,3 31,4 23,9 31,5 25,3 30,75 27,07 Województwo Pomorskie Powiat Człuchowski Gmina Rzeczenica 30,3 25,4 25,4 24,5 32,8 23,4 30,0 24,1 30,2 25,1 29,34 26,73 27,77 23,40 24,4 23,3 31,85 23,17 28,2 21,57 28,66 22,89 26,57 24,5 29,0 25,0 25,2 22,5 31,4 25,9 28,9 22,2 28,9 25,6 25,7 24,20

17 1 Porównanie wyników egzaminów w Gimnazjum Rzeczenica z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach część humanistyczna Wyszczególnienie Liczba punktów - wynik średni w latach Kraj 31,8 27,0 33,2 31,4 31,5 30,75 Województwo Pomorskie Powiat Człuchowski Gmina Rzeczenica 30,3 25,4 32,8 30,0 30,2 29,34 27,77 24,4 31,85 28,2 28,66 26,57 29,0 25,2 31,4 28,9 28,9 25,7

18 1 Porównanie wyników egzaminów w Gimnazjum w Rzeczenicy z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach część humanistyczna Kraj Województwo Pomorskie Powiat Człuchowski Gmina Rzeczenica

19 1 Porównanie wyników egzaminów w Gimnazjum Rzeczenica z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach część matematyczno-przyrodnicza Wyszczególnienie Liczba punktów - wynik średni w latach Kraj 25,8 24,5 24,3 23,9 25,3 27,07 Województwo Pomorskie Powiat Człuchowski Gmina Rzeczenica 25,4 24,5 23,4 24,1 25,1 26,73 23,40 23,3 23,17 21,57 22,89 24,5 25,0 22,5 25,9 22,2 25,6 24,20

20 2 Porównanie wyników egzaminów w Gimnazjum w Rzeczenicy z wynikami kraju, województwa pomorskiego i powiatu człuchowskiego w latach część matematyczno-przyrodnicza Kraj Województwo Pomorskie Powiat Człuchowski Gmina Rzeczenica

21 2 WYNIKI UCZNIÓW SZKOŁY PDSTAWOWEJ W PIENIĘśNICY ZE SPRAWDZIANU 2008 Wynik ucznia Liczba Procent na skali staninowej uczniów rozwiązujących w standardową wersję testu w tej punktach szkole 1. najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni średni wyŝej średni wysoki bardzo wysoki najwyŝszy Szkoła Kraj Wynik w punktach Średni wynik za test 24,7 25,8 NajniŜszy wynik ze sprawdzianu 13 0 Mediana NajwyŜszy wynik ze sprawdzianu

22 2 ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĘśNICY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU Stanin Przedział punktowy najwyŝszy 34,7-39,5 32,9-39,0 31,3-39,5 33,9-39,2 31,4-39,0 31,8-39,5 31,0-38,0 8. bardzo wysoki 32,9-34,6 31,4-32,8 29,0-31,2 32,4-33,8 29,1-31,3 29,8-31,7 29,1-30,9 7. wysoki 31,4-32,8 30,2-31,3 27,3-28,9 31,1-32,3 27,4-29,0 28,3-29,7 27,6-29,0 6. wyŝej średni 30,1-31,3 29,0-30,1 25,8-27,2 29,8-31,0 25,8-27,3 26,9-28,2 26,2-27,5 5. średni 28,8-30,0 27,7-28,9 24,4-25,7 28,5-29,7 24,2-25,7 25,5-26,8 24,8-26,1 4. niŝej średni 27,5-28,7 26,4-27,6 23,0-24,3 27,1-28,4 22,7-24,1 24,2-25,4 23,4-24,7 3. niski 26,1-27,4 25,0-26,3 21,5-22,9 25,7-27,0 21,0-22,6 22,7-24,1 22,0-23,3 2. bardzo niski 24,3-26,0 23,2-24,9 19,7-21,4 23,8-25,6 19,2-20,9 20,9-22,6 20,1-21,9 1. najniŝszy 7,5-24,2 7,7-23,1 2,0-19,6 11,0-23,7 4,0-19,1 7,2-20,8 5,2-20,0

23 2 WYNIKI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZECZENICY ZE SPRAWDZIANU 2008 Wynik ucznia Liczba Procent na skali staninowej uczniów rozwiązujących w standardową wersję testu w tej punktach szkole 1. najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni średni wyŝej średni wysoki bardzo wysoki najwyŝszy w tym z orzeczeniem o 8 20 dysleksji: Arkusze inne niŝ standardowy rozwiązywało w tej szkole 3 uczniów Szkoła Kraj Wynik w punktach Średni wynik za test 24,2 25,8 NajniŜszy wynik ze sprawdzianu 9 0 Mediana NajwyŜszy wynik ze sprawdzianu 39 40

24 2 ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZECZENICY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU Stanin Przedział punktowy najwyŝszy 34,7-39,5 32,9-39,0 31,3-39,5 33,9-39,2 31,4-39,0 31,8-39,5 31,0-38,0 8. bardzo wysoki 32,9-34,6 31,4-32,8 29,0-31,2 32,4-33,8 29,1-31,3 29,8-31,7 29,1-30,9 7. wysoki 31,4-32,8 30,2-31,3 27,3-28,9 31,1-32,3 27,4-29,0 28,3-29,7 27,6-29,0 6. wyŝej średni 30,1-31,3 29,0-30,1 25,8-27,2 29,8-31,0 25,8-27,3 26,9-28,2 26,2-27,5 5. średni 28,8-30,0 27,7-28,9 24,4-25,7 28,5-29,7 24,2-25,7 25,5-26,8 24,8-26,1 4. niŝej średni 27,5-28,7 26,4-27,6 23,0-24,3 27,1-28,4 22,7-24,1 24,2-25,4 23,4-24,7 3. niski 26,1-27,4 25,0-26,3 21,5-22,9 25,7-27,0 21,0-22,6 22,7-24,1 22,0-23,3 2. bardzo niski 24,3-26,0 23,2-24,9 19,7-21,4 23,8-25,6 19,2-20,9 20,9-22,6 20,1-21,9 1. najniŝszy 7,5-24,2 7,7-23,1 2,0-19,6 11,0-23,7 4,0-19,1 7,2-20,8 5,2-20,0

25 2 WYNIKI UCZNIÓW GIMNAZJUM W RZECZENICY Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2008 Wynik ucznia Liczba Procent na skali staninowej uczniów rozwiązujących w standardową wersję testu w tej punktach szkole 1. najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni średni wyŝej średni wysoki bardzo wysoki najwyŝszy w tym z orzeczeniem o 3 7 dysleksji: Arkusze inne niŝ standardowy rozwiązywał w tej szkole 1 uczeń Szkoła Kraj Wynik w punktach Średni wynik za test 24,2 27,1 NajniŜszy wynik 5 0 Mediana NajwyŜszy wynik

26 2 ŚREDNIE WYNIKI GIMNAZJUM W RZECZENICY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Stanin Przedział punktowy najwyŝszy 38,5-46,9 37,5-47,0 35,6-46,0 34,4-45,9 33,8-46,9 35,0-48,0 38,0-47,9 8. bardzo wysoki 35,0-38,4 32,9-37,4 30,4-35,5 29,1-34,3 28,5-33,7 30,1-34,9 32,1-37,9 7. wysoki 31,7-34,9 29,1-32,8 27,1-30,3 26,4-29,0 25,9-28,4 27,3-30,0 29,3-32,0 6. wyŝej średni 28,9-31,6 26,4-29,0 24,8-27,0 24,5-26,3 24,0-25,8 25,4-27,2 27,4-29,2 5. średni 26,5-28,8 24,0-26,3 22,8-24,7 22,9-24,4 22,3-23,9 23,9-25,3 25,6-27,3 4. niŝej średni 24,6-26,4 22,0-23,9 21,1-22,7 21,3-22,8 20,8-22,2 22,2-23,8 23,9-25,5 3. niski 22,9-24,5 19,8-21,9 19,3-21,0 19,4-21,2 19,0-20,7 20,3-22,1 21,9-23,8 2. bardzo niski 20,6-22,8 15,3-19,7 15,1-19,2 14,6-19,3 13,7-18,9 15,2-20,2 15,3-21,8 1. najniŝszy 10,1-20,5 6,5-15,2 7,3-15,0 5,0-14,5 0,0-13,6 9,3-15,1 7,0-15,2

27 2 WYNIKI UCZNIÓW GIMNAZJUM W RZECZENICY Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2008 Wynik ucznia Liczba Procent na skali staninowej uczniów rozwiązujących w standardową wersję testu w tej punktach szkole 1. najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni średni wyŝej średni wysoki bardzo wysoki najwyŝszy w tym z orzeczeniem o 3 7 dysleksji: Arkusze inne niŝ standardowy rozwiązywał w tej szkole 1 uczeń Szkoła Kraj Wynik w punktach Średni wynik za test 25,7 30,8 NajniŜszy wynik 9 0 Mediana NajwyŜszy wynik

28 2 ŚREDNIE WYNIKI GIMNAZJUM W RZECZENICY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Stanin Przedział punktowy najwyŝszy 37,3-47,8 39,1-46,7 35,3-48,0 40,5-46,8 38,3-45,7 40,0-48,0 39,3-46,8 8. bardzo wysoki 34,4-37,2 36,1-39,0 31,6-35,2 37,3-40,4 35,4-38,2 36,0-39,9 35,4-39,2 7. wysoki 32,4-34,3 34,1-36,0 29,2-31,5 35,2-37,2 33,4-35,3 33,8-35,9 33,2-35,3 6. wyŝej średni 30,6-32,3 32,4-34,0 27,4-29,1 33,6-35,1 31,8-33,3 32,0-33,7 31,4-33,1 5. średni 29,0-30,5 30,8-32,3 25,6-27,3 32,1-33,5 30,3-31,7 30,2-31,9 29,6-31,3 4. niŝej średni 27,4-28,9 29,2-30,7 24,0-25,5 30,6-32,0 28,8-30,2 28,5-30,1 27,7-29,5 3. niski 25,7-27,3 27,5-29,1 22,2-23,9 28,8-30,5 26,9-28,7 26,5-28,4 25,3-27,6 2. bardzo niski 22,9-25,6 24,2-27,4 19,0-22,1 24,5-28,7 22,1-26,8 19,5-26,4 18,5-25,2 1. najniŝszy 8,5-22,8 10,3-24,1 8,9-18,9 11,1-24,4 0,0-22,0 6,0-19,4 4,0-18,4

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2016 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2. 13.09.2016 r. zebrania z rodzicami; 3. 14.10.2016 r. Dzień Edukacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU Sprawdzian jest przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej 1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 22 czerwca 2012 r. terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad.

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Nowa formuła egzaminu województwo pomorskie (zestawy standardowe) ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum Rozdział 4 załącznik nr 1 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum Wyciąg z rozporządzenia MEN 30.04.2007 i 20.08.2010

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2017 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w 2014 roku. Na podstawie 33 ust. 1, 2 i 3, 47

Bardziej szczegółowo

Informacje o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

Informacje o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców. Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego: Informacje o egzaminie gimnazjalnym dla rodziców Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego: rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje

Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje Egzamin gimnazjalny podstawowe informacje Egzamin gimnazjalny jest: powszechny - zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim, obowiązkowy - przystąpienie

Bardziej szczegółowo

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU

LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU LICZBY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W KRAJU I W OKRĘGU 30 WYBÓR PRZEDMIOTÓW W KRAJU I W OKRĘGU 25 % LICZBY ZDAJĄCYCH 20 15 10 obowiązkowy Kraj obowiązkowy Okręg dodatkowy Kraj dodatkowy Okręg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 10 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 STRUKTURA SPRAWDZIANU OD 2015r. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu. Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół. W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w egzamin maturalny zdawało łącznie we wszystkich typach szkół 224

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej

Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Nowa formuła sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 r. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej Konferencja prasowa, 21 stycznia 2013 r. Zmiany w egzaminach zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych Normalizacja wyników egzaminów maturalnych 2005-2007 Skale znormalizowane umożliwiają porównanie wyników poszczególnych zdających, średnich wyników szkół i średnich wyników powiatów w różnych latach. W

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2017 R. Czas trwania Data 19 kwietnia (środa) 20 kwietnia (czwartek) 21 kwietnia (piątek)

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2016 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny. zakładka: egzamin gimnazjalny

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny.  zakładka: egzamin gimnazjalny Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny www.oke.krakow.pl zakładka: egzamin gimnazjalny W terminie głównym: 18 kwietnia 2016 - część humanistyczna W terminie dodatkowym: 1 czerwca 2016 cześć humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Na podstawie Informatora o sprawdzianie szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 (CKE+komisje okręgowe) oraz materiałów zamieszczonych na www.wsip.com.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski

W części ustnej (bez określania poziomu) W części pisemnej. język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) język polski 2 3 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W. Opracowała Emilia Gołojuch

EGZAMIN GIMNAZJALNY W. Opracowała Emilia Gołojuch EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Opracowała Emilia Gołojuch Zakres zmian w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego : podstawy prawne zakres wymagań egzaminacyjnych struktura egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego 1) Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym

Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Zmiany w egzaminie maturalnym Matura w 2011 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM 1 Egzamin maturalny od 2010 r. CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo