WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). UCHWAŁĄ NR 11/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ SP IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE z dnia 14 listopada 2014 roku przyjęty do realizacji Zaopiniowany pozytywnie przez Radę rodziców w dniu r. 1

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 2. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: a. osiągnięcia edukacyjne ucznia, b. zachowanie ucznia. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, b. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju oraz wskazywanie dróg rozwoju zgodnie z jego predyspozycjami, c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, d. dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, b. ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania, c. bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ocen i w formach przyjętych w szkole, d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, e. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, f. ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych, g. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, h. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 2

3 5. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję: a. diagnostyczną: określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia, b. informacyjną: informuje o osiągnięciach ucznia, c. wspierającą: podkreśla osiągnięcia, a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia, d. motywującą: zachęca do samokształcenia. 6. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia jest: a. zakres opanowanych wiadomości, b. zrozumienie nauczanego materiału, c. umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, d. sposób przekazywania wiadomości i umiejętności. 7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez: a. ocenianie bieżące, b. klasyfikację śródroczną, c. klasyfikację roczną, d. klasyfikację końcową. 2. TRYB OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Zasady oceniania: a. oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów, b. na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, c. nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, d. wobec ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania stosuje się wymagania edukacyjne odpowiednio do jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, e. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki nauczyciel powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, f. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 3

4 dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona, g. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, h. uczeń nieobecny w Szkole podczas sprawdzania i oceniania powinien wykonać zadanie w innym czasie lub w innej formie, i. ocenianie ma charakter ciągły i systematyczny. Nie ocenia się ucznia przez kolejne 3 dni po dłuższej nieobecności w szkole, trwającej co najmniej 1 tydzień, a także nie ocenia się ucznia przez kolejne 3 dni, jeżeli uczeń znalazł się w trudnej sytuacji losowej. 3. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W Szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: a. pisemne, na które składają się w szczególności: prace klasowe (najmniej 2 w ciągu okresu) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdziany (wcześniej zapowiedziane), kartkówki (obejmujące najwyżej 3 ostatnie lekcje i bez konieczności ich wcześniejszego zapowiadania), testy, zadania domowe, dyktanda, prace dodatkowe, referaty. b. ustne, na które składają się w szczególności: odpowiedzi, wypowiedzi bieżące w klasie (tzw. aktywność), doświadczalne, praktyczne (dot. ustalania ocen z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki). 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE 1. Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu kolejnego etapu nauczania. 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o podstawy programowe i programy nauczania. 5. OCENA OPISOWA 1. W klasach I-III poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania ocenia się oceną opisową. Oceny bieżące, ocena śródroczna i roczna z religii wyrażone są cyfrą w skali Ocena opisowa obejmuje następujące obszary edukacji: a. edukacja polonistyczna, b. edukacja matematyczna, c. edukacja przyrodniczo społeczna, d. edukacja artystyczna, e. edukacja zdrowotna, 4

5 f. samodzielne osiągnięcia ucznia Bieżąca ocena opisowa osiągnięć edukacyjnych ucznia ustna lub pisemna eksponuje indywidualne osiągnięcia ucznia bez porównywania go z innymi i jest wynikiem bieżącej obserwacji aktywności ucznia przez nauczyciela, rozmów, wypowiedzi, analizy prac uczniowskich, wytworów, kart pracy, sprawdzianów gromadzonych w specjalnych teczkach indywidualnych lub eksponowanych na gazetkach ściennych prac plastycznych. 2. Ocena za włożony wysiłek może być wyrażona pochwałą, gestem, uśmiechem, przygotowaną niespodzianką, ekspozycją pracy na gazetce ściennej lub symbolicznym znaczkiem, który ma swe odzwierciedlenie w zapisie w dzienniku. Nauczyciel wskazuje w tej ocenie dobre oraz słabe strony pracy oraz sugeruje sposoby poprawy, pisze recenzje do prac, motywuje do dalszych wysiłków. 3. Przyjęte symboliczne oznaczenia oceny to znaczki - kolorowe cenówki, którym w zapisie w dzienniku, zeszycie, sprawdzianie, domowniczku przyporządkowane są oznaczenia literowe: a. zielone Znakomicie - zapis w dzienniku Z - {poziom wysoki} - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych w podstawie programowej, biegle korzysta ze zdobytych wiadomości, twórczo i samodzielnie rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach dydaktycznych, b. żółto zielone - w dzienniku Z/D lub D/Z - {poziom wyżej średni} - uczeń bardzo dobrze radzi sobie z większością umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, popełniając jedynie drobne nieścisłości w zakresie konkretnej edukacji, c. żółte Dobrze - w dzienniku D { poziom średni} uczeń nabywa niezbędną wiedzę i umiejętności wyznaczone podstawą programową w stopniu niepełnym, ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, d. żółto pomarańczowe w dzienniku D/M {poziom niżej średni} uczeń posiada elementarną wiedzę w zakresie wymagań programowych, popełnia błędy, w niektórych sytuacjach dydaktycznych wymaga wsparcia nauczyciela, pracuje odtwórczo, e. pomarańczowo- żółte - w dzienniku M/D { poziom niski} uczeń przejawia trudności w opanowaniu kluczowych umiejętności, popełnia błędy, wymaga bieżącego wsparcia, ma trudności z samodzielnym wykonywaniem zadań, f. pomarańczowe uczeń musi jeszcze popracować - w dzienniku M { poziom bardzo niski, najniższy, brak umiejętności} uczeń przejawia poważne trudności w nauce w zakresie wszystkich edukacji, nie potrafi samodzielnie wykonać w stopniu zadowalającym nawet najprostszych zadań przewidzianych 5

6 w podstawie programowej, co uniemożliwia przejście do kolejnego etapu kształcenia. 4. Za umiejętności rozszerzające podstawę programową, udział w konkursach, zawodach dopuszcza się ocenę Z otoczoną. 5. W ostatnim roku edukacji wczesnoszkolnej bieżące i śródroczne oceny opisowe uzupełnia się formą oceniania, która jest stosowana w kolejnych etapach edukacyjnych- stopień szkolny (w celu łagodnego przyzwyczajania ucznia do oceny cyfrowej) Do oznaczania oceny rozwoju społeczno moralnego ucznia (ocena zachowania) w dzienniku i dzienniczku ucznia wprowadza się identyczne oznaczenia jak przy poszczególnych edukacjach oznaczające: Z uczeń przestrzega wszystkich ustalonych w szkole zasad, D czasami uczniowi nie udaje się postępować zgodnie z regulaminem, M - uczeń często łamie zasady przyjęte w regulaminie. 2. Dodatkowo w dzienniku stosuje się inne oznaczenia rejestrujące zaangażowanie ucznia w obowiązki szkolne: bz brak zadania, bs brak stroju gimnastycznego, bm brak mundurka, bp brak pomocy, przyborów, podręczników,, nb nieobecny. 3. Spostrzeżenia i uwagi odnośnie osiągnięć każdego dziecka nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, uzupełniające - w zeszycie spraw wychowawczych/klasowych. 4. Wspomagające są ścienne tabele tablice aktywności uczniów z umownymi znaczkami oraz dzienniczki uczniów mające charakter karty osiągnięć i będące jedną z form bieżącej informacji rodzica o postępach dziecka Nauczyciel w zależności od swojej inwencji twórczej w ocenianiu wewnątrzszkolnym może wprowadzić różne formy ocen cząstkowych stosowanych okazjonalnie w zeszytach, na pracach np.: pieczątki, naklejki, obrazki, umowne znaczki itp., które stanowią dodatkową ocenę motywującą. Jej forma może ulec zmianie ze względu na możliwość utraty jej znaczenia w oczach dziecka. 2. Uczeń przejawiający trudności w opanowaniu materiału ma prawo do dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, pomoc indywidualna) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia w nauce i zachowaniu. Śródroczna ocena opisowa sporządzana jest komputerowo w postaci informacji o postępach ucznia ze wskazówkami i motywacją do dalszej pracy. 6

7 2. Śródroczna ocena opisowa może być wyrażona w formie listu do ucznia oraz w postaci wykresów osiągnięć uwzględniających kompetencje kluczowe w zakresie poszczególnych elementów edukacji oraz zachowania. 3. Klasyfikacja roczna uczniów klas I III jest podsumowaniem osiągnięć w nauce i zachowaniu w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. Roczna, opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wystawiana na koniec każdego roku w etapie uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Jest podsumowaniem kluczowych umiejętności zdobytych przez ucznia w danym roku. 10. OCENIANIE W KLASACH IV-VI 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV- VI ustala się wg następującej skali: stopień celujący 6 cel stopień bardzo dobry 5 bdb stopień dobry 4 db stopień dostateczny 3 dst stopień dopuszczający 2 dop stopień niedostateczny 1 ndst 2. W bieżącym ocenianiu ucznia kl. IV-VI dopuszcza się stosowanie + i - 3. Przyjmuje się przeliczanie procentowe punktów na stopnie w testach i pracach kontrolnych, wg zasad ustalonych przez nauczyciela. 11. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni w klasach IV-VI: Stopień celujący (wymagania wykraczające) otrzymuje uczeń, który: a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programów nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 7

8 Bardzo dobry (wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające) otrzymuje uczeń, który: a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów w danej klasie, b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach. Dobry (wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauki. Dostateczny (wymagania konieczne i podstawowe) otrzymuje uczeń, który: a. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu, b. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, sporadycznie przy pomocy nauczyciela. Dopuszczający (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który: a. w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, b. rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności. Niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 12. WARUNKI I TRYB OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych ora obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły. 2. Ocena zachowania powinna uwzględnić funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 8

9 4. Ocena śródroczna i końcowa zachowania dla uczniów klas IV-VI przyjęta jest wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. W klasach I-III Szkoły śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi Z zastrzeżeniem ust. 2 ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 14. TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o: a. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, b. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, c. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. W Szkole obowiązuje punktowy system ustalania oceny zachowania. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcową ucznia uwzględniając: a. liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego, b. samoocenę ucznia, c. ocenę klasy. 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. 15. KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 150 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru w zależności od prezentowanej postawy może liczbę punktów zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 2. Konkretnym zachowaniom - pozytywnym i negatywnym - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco wpisami do klasowego zeszytu uwag. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele oraz wychowawca klasy (również na wniosek innego nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi Szkoły). 9

10 3. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: a. datę, b. liczbę punktów, c. krótką informację o zdarzeniu, d. czytelny podpis osoby sporządzającej wpis. 4. Przyznanie lub odjęcie punktów następuje w oparciu o zapisy w zeszycie uwag. 5. Wychowawca klasy co najmniej 2 razy w półroczu podlicza punkty i wpisuje ich aktualną liczbę do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej. 6. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, z kolei rodzice/prawni opiekunowie podczas zebrań ogólnych lub konsultacji indywidualnych. 7. Uczniowi, który utracił wszystkie przyznane punkty dodatnie, na koniec semestru (miesiąc przed klasyfikacją) wpisuje się 0 pkt. Uzyskane od tej pory punkty dodatnie i ujemne oblicza się od Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów. Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. 9. Wychowawca klasy może w formie pisemnego kontraktu określić odrębne warunki poprawy zaproponowanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna. 10. Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca wpisuje zielonym kolorem do dziennika lekcyjnego w rubryce poprzedzającej wpis oceny półrocznej/rocznej. 11. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. 12. Za zachowanie ucznia odpowiadają jego rodzice/prawni opiekunowie, Szkoła wspiera ich działania wychowawcze. 13. Wprowadza się następujące kryteria punktowe oceny zachowania: 10

11 OCENA ZACHOWANIA PUNKTY 1. Wzorowe 270 i więcej 2. Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 0-74 Decyzję podejmuje wychowawca klasy 6. Naganne w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez ucznia zasad bezpieczeństwa, Statutu szkoły lub/i zasad współżycia społecznego. PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA - PUNKTY DODATNIE L.P. KRYTERIA OCENY LICZBA PUNKTÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ 1. 2 WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły (frekwencja co najmniej 80%). Rozwijanie własnych zainteresowań poza szkołą (np. zajęcia sportowe, muzyczne, językowe itp.). 15 jednorazowo 10 jednorazowo na koniec roku % frekwencja (brak nieobecności). 10 jednorazowo 4. Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca. 5 1 raz w miesiącu POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 5. Aktywny udział w pracy samorządu szkolnego. od 5 do 15 jednorazowo 6. Aktywny udział w pracy samorządu klasowego. od 5 do 15 jednorazowo 7. Prace na rzecz klasy i Szkoły (np. wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa od 5 do 15 każdorazowo sprzętu muzycznego, itp.). 8. Pomoc w szatni, bibliotece szkolnej od 5 do 10 każdorazowo 9. Dobrowolna pomoc nauczycielowi (np. w porządkowaniu klasy po lekcji). od 5 do 10 każdorazowo 10. Dbałość o estetykę otoczenia (np. sprzątnięcie śmieci na korytarzu - dobrowolne - nie po sobie). 5 każdorazowo 11

12 11. Laureat konkursu / zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim. 100 każdorazowo 12. Finalista konkursu / zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim. 80 każdorazowo 13. Udział w konkursie / zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim. 30 każdorazowo 14. I miejsce w konkursie (zawodach) rejonowym, powiatowym, gminnym, 20 każdorazowo miejskim, międzyszkolnym. 15. II i III miejsce lub wyróżnienie w konkursie / zawodach o zasięgu j.w. 15 każdorazowo 16. Udział w konkursie / zawodach rejonowych, powiatowych, gminnych, 10 każdorazowo miejskich, międzyszkolnych. 17. I miejsce w konkursie / zawodach szkolnych. 15 każdorazowo 18. II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie / zawodach szkolnych. 10 każdorazowo 19. Udział w konkursie szkolnym. 5 każdorazowo 20. Udział w konkursie o zasięgu wyższym niż szkolny "ogólnodostępnym" (np. konkursy 5 każdorazowo płatne). 21. I miejsce w konkursie ogólnopolskim. 100 każdorazowo 22. II, III miejsce w konkursie ogólnopolskim. 80 każdorazowo 23. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. 50 każdorazowo DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych. Pomoc, udział w organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych, apeli, konkursów itp. Pomoc, udział w organizacji imprez, uroczystości klasowych. Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska, np. działalność charytatywna, kiermasze, festyny. Przyniesienie darów w ramach zbiórek i akcji charytatywnych. 5 każdorazowo od 5 do 15 każdorazowo od 5 do 10 każdorazowo od 5 do 15 każdorazowo 5 każdorazowo DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 29. Nie używanie wulgaryzmów. 5 jednorazowo DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 30. Bezwzględne niestwarzanie zagrożeń dla 5 jednorazowo 12

13 bezpieczeństwa oraz zdrowia własnego i innych osób. Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji. 5 każdorazowo 5 każdorazowo GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery. Wyjątkowo nienaganne zachowanie podczas wyjść, wycieczek. Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą. 10 jednorazowo 5 jednorazowo do 15 jednorazowo OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 36 Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom Szkoły i innym osobom w każdej sytuacji. INNE 5 jednorazowo Ocena nauczycieli i kolegów - średnia (wz:+15, bdb:+10, db:0, pop:0, ndp:-10, ng: -15). Inne pożądane zachowania (punkty dodatnie w zależności od wagi czynu). od - 15 do +15 jednorazowo PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA - PUNKTY UJEMNE L.P 1. KRYTERIA OCENY WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie kolegów, śpiewanie itp.). LICZBA PUNKTÓW Od 5 do Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw (np. bieganie, piski, przebywanie na niewłaściwym piętrze, od 5 do 10 nieuzasadnione przebywanie w toalecie itp.). 3. Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika Szkoły Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej 10 13

14 konfliktów. 5. Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji Wagary, ucieczki z lekcji (do 6 godz -10 pkt, za każdą kolejną godzinę -2 pkt.). 10 i więcej 7. Nieusprawiedliwione nieobecności (do 6 godz: -5, do 20: -10, do 40: - 15, powyżej: - 20). od 5 do Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje (za każde spóźnienie) Ściąganie, odpisywanie lekcji Niekorzystanie z szatni w okresie jesienno-zimowym, brak obuwia zmiennego Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie ocen do dziennika, podrobienie usprawiedliwienia) Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań Niszczenie wyposażenia Szkoły Zaśmiecanie otoczenia DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (brak mundurka, stroju galowego, makijaż itp.). Niewłaściwie zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych. DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 5 od 5 do Wulgarne słownictwo lub gesty. 10 DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 18. Posiadanie lub stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki) Posiadanie lub używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. petardy, noże itp.) Napaść fizyczna na drugą osobę Bójka (gdy nie można ustalić jedynego winnego) Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, podstawianie nóg) Kradzież Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy Zabieranie, niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek Wychodzenie poza teren Szkoły. 20 GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 28. Niekulturalne zachowanie w stołówce, bibliotece, szatni. od 5 do Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren od 5 do 10 14

15 Szkoły / w miejscach publicznych. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 30. Aroganckie zachowanie wobec osób dorosłych Zaczepki słowne (przezywanie, ubliżanie kolegom, groźby). 10 INNE 32. Inne niewłaściwe zachowania (punkty ujemne w zależności od wagi czynu). 16. KLASYFIKOWANIE 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie w dwóch terminach: a. śródroczne, za pierwsze półrocze, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, nie później niż 31 stycznia, b. roczne, w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy. 3. Nauczyciele i wychowawca przedstawiają oceny na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 15

16 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: a. w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 4. W skład komisji wchodzą: a. w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 20. Ustalona przez komisję roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 16

17 edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 21. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a. w przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu, dołącza się także pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu związanego z roczną/semestralną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 23. Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów oraz uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany lub nieklasyfikowana. 3. W razie dłuższej nieobecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy i nie wystawienia ocen śródrocznych lub rocznych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej - Dyrektor Szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do wystawienia ocen w oparciu o istniejącą dokumentację. 25. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 17

18 klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/ opiekunów prawnych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne, a także uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: a. Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; b. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 4. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie dziecka. 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki, muzyki, których egzamin klasyfikacyjny ma formę zadania praktycznego Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne) 2. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 18

19 28. EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku rocznej lub końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 29. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktycznowychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: a. Dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 31. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a. skład komisji, b. termin egzaminu poprawkowego, c. pytania egzaminacyjne, d. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 19

20 32. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca. 33. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 34. PROMOWANIE 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 2. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 20

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo