Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustanowione na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia. 1 ZASADY OGÓLNE 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 2 CELE OCENIANIA SZKOLNEGO 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów, 5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 1

2 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych, 5) ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali zawartej w 4 ust. 8 lub 9 oraz 6 ust. 3, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 3 ZASADY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania, 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego, 4) nauczyciel dokumentuje tę czynność wpisem do dziennika szkolnego, w ZPSM - POSM I stopnia dziennika elektronicznego. 2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 3. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku szkolnym, w ZPSM - POSM I stopnia w dzienniku elektronicznym. 2

3 4 OCENY 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 4. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany przechowywać pisemne prace kontrolne ucznia do końca roku szkolnego, w którym dana praca została napisana. 5. Wszystkie oceny ucznia powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym w POSM I stopnia w dzienniku elektronicznym. 6. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba wyrażająca ilość godzin zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu w ciągu tygodnia nauki. 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych. 8. W klasach I III szkoły I stopnia w zakresie zajęć ogólnokształcących stosuje się oceny cząstkowe według następującej skali: 1) stopień celujący 6, 2) stopień bardzo dobry 5, 3) stopień dobry 4, 4) stopień dostateczny 3, 5) stopień dopuszczający 2, 6) stopień niedostateczny Z przedmiotów artystycznych oraz religii/etyki w klasach I III szkoły I stopnia oraz wszystkich przedmiotów w klasach IV VI szkoły I stopnia i w szkole II stopnia stosuje się następującą skalę ocen cząstkowych oraz ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych z zastrzeżeniem 8 ust. 4: 7) stopień celujący 6, 8) stopień bardzo dobry 5, 9) stopień dobry 4, 10) stopień dostateczny 3, 11) stopień dopuszczający 2, 12) stopień niedostateczny Przy stawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + lub. 3

4 11. Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń przyjętych przed danego nauczyciela, jawnych i zrozumiałych dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w szczególności takich jak: - np nieprzygotowanie do zajęć, - bz brak zadania. 12. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne. 13. Ocenę klasyfikacyjną z religii/etyki ustala się zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami. 5 ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły na czas określony z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz z zajęć wychowania fizycznego. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 1, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza specjalistę. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony / zwolniona. 6 OCENA ZACHOWANIA 1. Ocena zachowania ucznia (tzw. ocena ze sprawowania) jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób oraz zaangażowaniu w życie wspólnoty szkolnej. 2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 3) stosunek do obowiązków szkolnych. 3. Końcoworoczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, z zastrzeżeniem ust. 4, ustala się według następującej skali: 1) wzorowe, 2) bardzo dobre, 3) dobre, 4) poprawne, 5) nieodpowiednie, 6) naganne. 4. Końcoworoczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w klasach I III szkoły I stopnia ustala się w formie opisowej. 4

5 5. Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych. 6. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 7. Rada Pedagogiczna może postanowić o ponownym ustaleniu przez wychowawcę klasy klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie zostały uwzględnione kryteria, o których mowa w ust Uczeń, któremu ustalono naganną końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, podlega skreśleniu z listy uczniów, z zastrzeżeniem 12 ust W zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym o ocenie zachowania decydują przede wszystkim: 1) sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności, 2) systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji, 3) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, 4) regularność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, 5) troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych, 6) wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 10. W zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych o ocenie zachowania decydują w szczególności: 1) uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło, 2) sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych, 3) stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów, 4) dbałość o kulturę słowa, taktowność, 5) dbanie o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom, 6) dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia, 7) poszanowanie mienia szkolnego. 11. Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny z zachowania. 12. Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ocenianiu zachowania. 13. Ustala się następujące kryteria dla poszczególnych stopni skali ocen zachowania: 1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający poniższe warunki: a) zachowuje się wzorowo w stosunku do wszystkich pracowników szkoły na jej terenie i poza nią, b) postępuje zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, c) okazuje szacunek innym ludziom, d) w miarę swych możliwości służy pomocą koleżeńską, 5

6 e) postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, f) bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, wykazuje własną inicjatywę i pomysłowość, g) dba o kulturę słowa, h) godnie reprezentuje szkołę, i) dba o estetyczny wygląd, j) zdecydowanie dąży do pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności, k) ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione, l) nie ma spóźnień nieusprawiedliwionych, m) motywuje zespół do pracy nad projektem edukacyjnym bądź jest liderem zespołu oraz terminowo i rzetelnie wykonuje przydzielone mu zadania (dotyczy uczniów szkoły II stopnia). 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający poniższe warunki: a) angażuje się w życie szkoły i klasy, b) postępuje zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, c) rzetelnie wypełnia swoje obowiązki szkolne, d) zachowuje się wzorowo, jego postawa na terenie szkoły i poza nią nie budzi zastrzeżeń, e) dba o estetyczny wygląd, f) posługuje się językiem zgodnie z normą poprawności (nie używa wulgaryzmów), g) nie może mieć więcej niż 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru, h) ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione, i) terminowo i rzetelnie wykonuje zadania przydzielone w ramach projektu edukacyjnego, otrzymał pozytywną ocenę zespołu. 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający poniższe warunki: a) zachowuje się poprawnie, a jego postawa na terenie szkoły i poza nią nie budzi zastrzeżeń, b) przestrzega postanowień statutu szkoły, c) dba o kulturę słowa, d) wywiązuje się ze swoich obowiązków, e) realizuje właściwie powierzone mu zadania w klasie, szkole i poza nią, f) dba o mienie szkolne, g) okazuje szacunek kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły, h) nie może mieć więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru oraz powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych, i) wywiązuje się z zadań przydzielonych w ramach projektu edukacyjnego w sposób wystarczający i otrzymał pozytywną ocenę zespołu. 4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia przynajmniej jednego z warunków oceny dobrej oraz: a) wykazuje słabe zainteresowanie życiem klasy i szkoły, b) przeszkadza na zajęciach edukacyjnych, c) nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i zadań, 6

7 d) często się spóźnia (więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru) oraz ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, e) wykazuje uchybienia wobec statutu szkoły, ale zastosowane środki wychowawcze odnoszą pozytywny skutek, f) częściowo wywiązał się z zadań przydzielonych w ramach projektu edukacyjnego. 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia przynajmniej jednego z warunków oceny dobrej oraz łamie zasady współżycia społecznego poprzez: a) stosowanie wobec koleżanek i kolegów przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej niepowodującej urazów ciała, b) spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia swojego lub innych osób, c) rażące naruszenie zasad dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (szczególne na wycieczkach), d) opuszczenie bez usprawiedliwienia powyżej 20 godzin obowiązkowych zajęć w czasie jednego okresu klasyfikacyjnego, e) niewywiązanie się z zadań przydzielonych w ramach projektu edukacyjnego skutkujące otrzymaniem negatywnej oceny zespołu. 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia przynajmniej jednego z warunków oceny dobrej oraz łamie zasady współżycia społecznego poprzez: a) stosowanie wobec koleżanek i kolegów przemocy powodującej uraz ciała lub zagrożenie dla zdrowia, b) rozprowadzanie środków odurzających (na terenie szkoły lub poza nią), c) naruszenie zasad dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (szczególnie na wycieczkach) powodujące zagrożenie dla życia lub utratę zdrowia (swojego lub innych osób), d) znajdowanie się pod wpływem napojów alkoholowych lub/i środków odurzających podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, e) popełnienie innych czynów ustawowo zabronionych (np. kradzież), f) opuszczenie bez usprawiedliwienia powyżej 50 godzin, g) niewywiązanie się z żadnego z zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego, utrudnianie bądź uniemożliwianie realizacji projektu. 14. W ZPSM - POSM II stopnia ocena zachowania jest wystawiana przez wychowawcę klasy jako ocena uśredniona, w której brane są pod uwagę następujące elementy składowe: 1) samoocena ucznia oraz ocena klasy i nauczycieli uczących danego ucznia (brak wystawionej oceny traktuje się jako ocenę dobrą) oparte o kryteria zawarte w ust. 2, 9 i 10, 2) kultura osobista oceniana przez wychowawcę klasy na podstawie zasad zawartych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt. 1-6, 3) frekwencja ucznia oceniana na podstawie zasad zawartych w ust. 13 pkt. 1-6, 4) zaangażowanie ucznia w życie szkoły i klasy oceniane na podstawie zasad zawartych w ust. 13 pkt Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania uczniów o proponowanej ocenie zachowania najpóźniej na 14 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 7

8 16. Usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dostarcza się wychowawcy klasy (lub w razie przedłużającej się nieobecności wychowawcy do sekretariatu) w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia nieobecności, chyba że zachodzą okoliczności niezawinione przez ucznia, ale nie później niż do 14 dni od ostatniego dnia nieobecności lub w przypadku końca okresu klasyfikacyjnego nie później niż 7 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej. 17. Uprawnionym do usprawiedliwienia ucznia jest rodzic (przedstawiciel ustawowy) w formie pisemnej bądź innej za uprzednią zgodą wychowawcy. 7 PISEMNE FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 1. Prace pisemne, uwzględniając specyfikę przedmiotu, mogą być przeprowadzane w formie wypracowań, zadań otwartych lub testów wyboru albo innych form ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Ze względu na zakres badanego materiału mogą to być sprawdziany pisemne obejmujące cały dział, syntezę kilku tematów lub badające konkretne umiejętności bądź kartkówki obejmujące zakresem ostatnie trzy lekcje, sprawdzające stopień przygotowania do lekcji, rozumienie badanych zagadnień lub opanowanie umiejętności podstawowych i koniecznych. 2. Rozróżnia się następujące formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 1) Sprawdzian (praca klasowa): a) sprawdziany pisemne są obowiązkowe, b) termin sprawdzianu ustala nauczyciel nie później niż na 7 dni przed datą sprawdzianu, c) w ciągu dnia zajęć lekcyjnych można przeprowadzić jeden sprawdzian, d) nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z zakresem materiału obowiązującego na sprawdzianie najpóźniej w dniu ustalenia terminu sprawdzianu, e) nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie lub odmowa pisania sprawdzianu (mimo obecności ucznia) powoduje przyznanie oceny niedostatecznej (1), f) korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej; taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności, g) uczeń ma prawo poprawić ocenę otrzymaną ze sprawdzianu zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian, h) w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu 14 dni od końca nieobecności, i) w klasach kończących cykl zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadza się obowiązkowe sprawdziany końcowe, których treści ustalają nauczyciele uczący we wszystkich grupach przedmiotowych; ocenę z takiego sprawdzianu uwzględnia się przy wystawianiu oceny końcowej z danego przedmiotu ogólnomuzycznego. 8

9 2) Kartkówki: a) kartkówki jako prace badające bieżące przygotowanie do lekcji nie wymagają zapowiadania, jak również nie obowiązują ograniczenia wymienione w ust. 2 pkt 1c, b) odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, c) uczeń, który zgłosił przed lekcją nieprzygotowanie zgodnie z ust. 6, może nie pisać kartkówki, d) oceny z kartkówek traktuje się podobnie jak z odpowiedzi ustnych, e) zarówno kartkówka, jak i odpowiedź ustna dotyczy zagadnień z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. 3. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ocenić wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w ciągu 14 dni od ich napisania. 4. Po usprawiedliwionej nieobecności lub zwolnieniu z zajęć uczeń ma prawo być nieprzygotowany w zależności od czasu trwania nieobecności: 1) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości, 2) jeżeli uczeń opuścił zajęcia edukacyjne z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, to w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na której uczeń jest obecny, jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności. 5. Bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej, koncertach i ważnych wydarzeniach artystycznych z udziałem uczniów nie wystawia się ocen z odpowiedzi ustnej, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. 6. Uczeń ma prawo zgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny: 1) dwa razy w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo, 2) jeden raz w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 3) zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy lekcji z zapowiedzianymi sprawdzianami lub powtórkami. 7. Ustęp 6 stosuje się, jeśli nauczyciel nie postanowił inaczej. 9

10 8 KLASYFIKOWANIE 1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym w miesiącach: styczeń i czerwiec. 3. W klasach I III szkoły I stopnia klasyfikację śródroczną przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych i religii/etyki. 4. W klasach I III szkoły I stopnia klasyfikacja końcoworoczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych artystycznych i religii/etyki oraz ustaleniu opisowej klasyfikacyjnej oceny zachowania. 5. Dla uczniów biorących udział w różnego typu konkursach w zakresie przedmiotów zarówno artystycznych, jak i ogólnokształcących ustala się następujące zasady klasyfikacji poza normalnym trybem: 1) laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć z instrumentu głównego bądź rytmiki są zwolnieni z egzaminu promocyjnego, 2) laureaci konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole I stopnia i w klasach I III szkoły II stopnia otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, 3) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkole II stopnia otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 6. Nie później niż 14 dni przed końcoworoczną (semestralną) konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W szkole II stopnia uczeń swoim podpisem potwierdza przekazanie informacji rodzicom (opiekunom prawnym). O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy w sposób analogiczny jak w przypadku informowania o ocenach klasyfikacyjnych. 7. W przypadku oceny nagannej zachowania, oceny niedostatecznej z przedmiotów edukacyjnych lub w przypadku przedmiotów wymienionych w 12 ust. 4 oceny dopuszczającej lub niższej, wychowawca danej klasy informuje rodziców uczniów zagrożonych w/w ocenami osobiście, pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 10

11 8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem 11 ust. 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 9. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej bądź pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 2) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 10. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 11. W skład komisji wchodzą: 1) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 2) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog lub psycholog, e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, f) przedstawiciel Rady Rodziców. 12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 13. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 11

12 14. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. W przypadku klasyfikacyjnej końcoworocznej oceny niedostatecznej bądź oceny dopuszczającej lub niższej z przedmiotów wymienionych w 12 ust. 4, ocena ta może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 15. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, c) zadania/pytania sprawdzające lub program, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w 10 ust. 1 przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przepis 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. 5. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powinien być złożony w formie pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 12

13 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły. 7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 10. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. 1. Z przedmiotów: 1) instrument główny, 2) rytmika na wydziale rytmiki, 3) fortepian na wydziale rytmiki, 10 EGZAMIN PROMOCYJNY klasyfikacyjna ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów klasy I szkoły I stopnia oraz klasy VI szkoły II stopnia. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 3. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; 3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 4. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali: 1) 25 punktów stopień celujący, 2) od 21 do 24 punktów stopień bardzo dobry, 3) od 16 do 20 punktów stopień dobry, 4) od 13 do 15 punktów stopień dostateczny, 5) 11 i 12 punktów stopień dopuszczający, 6) do 10 punktów stopień niedostateczny. 13

14 5. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 6. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, uzasadniając ją pozostałym członkom komisji. 7. W przypadku rozbieżności opinii ocenę ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według skali, o której mowa w ust. 4. Liczbę uzyskanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów wystawionych przez poszczególnych członków komisji. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna. 8. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję. 9. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły. 10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 11. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 12. W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej może realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. Uczeń, o którym mowa w ust. 12, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 13. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 11 EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w 12 ust. 4 ocena dopuszczająca lub niższa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 8 ust Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona. 3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo z przedmiotu wymienionego 12 ust. 4 jedną ocenę dopuszczającą, z zastrzeżeniem 11 ust. 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. 14

15 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin ten musi się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja w składzie: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu; 3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 7. Egzamin poprawkowy może być przeprowadzony w formie pisemnej lub ustnej. Decyzja w tej sprawie należy do dyrektora szkoły. 8. Zakres materiału egzaminu poprawkowego powinien odpowiadać ocenie dopuszczającej, a w stosunku do zajęć, o których mowa w 12 ust. 4, ocenie dostatecznej. 9. Tematy egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel uczący ucznia i przedkłada je przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia. 10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 12 PROMOWANIE 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje: 1) promowanie uczniów do klas programowo wyższych lub ukończenie szkoły, 2) wyróżnienie i odznaczenie uczniów. 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem 12 ust. 4, oraz klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną zachowania wyższą od oceny nagannej. 15

16 3. Uczeń klas I III szkoły I stopnia otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem 12 ust Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów: 1) kształcenie słuchu, 2) instrument główny, 3) rytmika na wydziale rytmiki, 4) improwizacja na wydziale rytmiki. 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 lub ust. 3 i 4, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 6. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. 7. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 1) ocena zachowania co najmniej bardzo dobra, średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,8, ocena z przedmiotu głównego: bardzo dobra lub 2) ocena zachowania co najmniej bardzo dobra, średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,8, w tym średnia ocen z przedmiotów artystycznych 5,0 lub 3) ocena zachowania co najmniej bardzo dobra, średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 5,0 przy braku ocen dostatecznych lub niższych. 13 UKOŃCZENIE SZKOŁY 1. Uczeń kończy Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI spełnił warunki określone w 16 ust. 1 i przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r. nr 65, poz. 400, z późn. zm.). 2. Uczeń kończy Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia po zdaniu egzaminu dyplomowego, o którym mowa w 24 ust. 1 w/w rozporządzenia. 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, spełnił warunki przewidziane w 12 ust. 7 pkt. 1, 2 lub 3, kończy szkołę z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust

17 4. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne lub religię/etykę, do średniej ocen, o której mowa w 12 ust. 7 pkt. 1-3, wlicza się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 15 UWAGI KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym WSO oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2008 r. nr 65, poz. 400, z późn. zm.) decyduje dyrektor szkoły. 2. Zmiany w WSO wprowadza się w trybie zmian w statucie szkoły. 3. WSO stanowi integralną część Statutu ZPSM w Katowicach. 4. Traci moc dotychczas obowiązujący Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów w ZPSM w Katowicach z dnia 21 października 2013 r. 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów w ZPSM w Katowicach uchwalono na zebraniu Rady Szkoły w dniu 17 listopada 2014 r. 17

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo