35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp"

Transkrypt

1 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Wszystkich uczniów i nauczycieli powinny łączyć: zrozumienie, życzliwość i szacunek. Gimnazjum tworzy warunki do samorządności i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły. I. Tradycje i ceremoniał Szkoły 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii Szkoły. 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji. Do ceremoniału Szkoły należą: - ślubowanie uczniów klas pierwszych, - święto Szkoły, - imieniny Dyrektora Szkoły, - uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły przez uczniów ostatnich klas uczniom klas drugich. 3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych. 4. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, kościelnych, oświatowych i resortowych. II. Uczeń ma prawo do 1. Przedstawiania Dyrektorowi, Wychowawcy i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 3. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może jednak ona uwłaczać niczyjej godności osobistej. 4. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania własnych poglądów dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi. 5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 6. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami za zgodą Wychowawcy lub Dyrekcji Szkoły. 7. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie). 8. Powiadomienia z wyprzedzeniem tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów (o terminie decyduje wpis w dzienniku). 9. Ograniczenia liczby sprawdzianów (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy). 10. Informacji o ocenie ze sprawdzianu w czasie nie dłuższym niż 14 dni nauki szkolnej. 11. Trzech nieprzygotowań w okresie z języka polskiego i języka angielskiego oraz co najmniej dwóch nieprzygotowań w okresie w przypadku dwóch i więcej lekcji tygodniowo i jednego nieprzygotowania

2 w okresie w przypadku jednej lekcji tygodniowo, po uprzednim zgłoszeniu odpowiedniemu nauczycielowi, który odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku. 12. Bycia zwolnionym: a) z pytania i pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przez pięć dni, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez dwa tygodnie (10 dni zajęć lekcyjnych), b) z pytania i pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przez trzy dni, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez tydzień (5 dni zajęć lekcyjnych), c) z pytania i kartkówek w pierwszym dniu po powrocie, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych trzy dni robocze. Prawa zawarte w podpunktach a), b), c) stosuje się tylko wtedy, gdy pytania i zadania dotyczą materiału zrealizowanego podczas nieobecności ucznia. 13. Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów w przygotowaniu się do zajęć szkolnych lub nadrobienia zaległości w opanowaniu materiału. 14. Odrabiania lekcji po zajęciach (na terenie Szkoły). 15. Odpoczynku w przerwach między lekcjami. 16. Odpoczynku podczas świąt i ferii (na ten czas nie zadaje się prac pisemnych). 17. Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 18. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. 19. Korzystania ze zniżki na przejazd środkiem lokomocji. 20. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (z ćwiczenia) na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego (jego obecności na lekcjach) decyduje Dyrektor Szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). III. Uczeń ma obowiązek 1. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. 2. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, systematycznie uczęszczać na lekcje, sumiennie przygotowywać się do zajęć szkolnych. 3. Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje Szkoły, współtworzyć jej autorytet. 4. Wyrazem tradycji Szkoły jest odpowiedni strój: a) strój galowy: - koszula lub bluzka w kolorze białym, - można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym, - spódnica zakrywająca całe kolana lub długie spodnie w kolorze granatowym lub czarnym. W stroju galowym nie wolno dokonywać zmian np. dopinać różnych emblematów, nosić korali, czy wisiorów. Strój galowy obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren. b) strój szkolny: - kamizelka w kolorze zielonym z logo Szkoły,

3 - pod kamizelkę można ubrać białą, zieloną lub czarną jednolitą koszulę lub bluzkę, - na kamizelkę można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym lub polar szkolny w kolorze zielonym, - polo w kolorze zielonym z logo Szkoły, - spod polo nie może wystawać garderoba, - na polo można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym, kamizelkę lub polar szkolny w kolorze zielonym, - spódnica zakrywająca całe kolana lub spodnie w kolorze granatowym lub czarnym. W stroju szkolnym nie wolno dokonywać zmian np. dopinać różnych emblematów, nosić korali, czy wisiorów. Strój szkolny obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren. W wypadku braku stroju obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku oraz Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 11/2008 z dnia 29 października 2008 roku. c) strój zwykły: - bluzki, bluzy itp. o kroju klasycznym, w kolorach stonowanych, o długości przysłaniającej brzeg spodni lub spódnicy, bez eksponowania dekoltu czy ramion, - spodnie lub spódnica o kroju klasycznym, w kolorach stonowanych, przykrywające kolano w całości, - dodatki dopuszczalne to: apaszki, skromna biżuteria, korale, itp. Niedopuszczalne jest u uczniów (chłopców) farbowanie włosów oraz noszenie wszelkiego rodzaju kolczyków. U uczennic dopuszcza się skromny makijaż, farbowanie włosów w kolorach naturalnych, kolczyki tylko w uszach. Na terenie Szkoły obowiązuje obuwie zmienne. W przypadku stroju szkolnego i zwykłego typu: adidasy, tenisówki, trampki, płaskie baleriny, latem płaskie sandały. W wypadku wątpliwości co do poprawności stroju rozstrzyga je wychowawca, a w razie jego nieobecności wicedyrektorzy lub Dyrektor Szkoły. 5. Godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej. 6. Okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz kolegom. 7. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu klasowego. 8. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie: - przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, - szanować poglądy i przekonania innych ludzi, - szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, - zachowywać w tajemnicy korespondencję i dyskusje w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, - naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. 9. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów uczeń NIE PALI TYTONIU, NIE ZAŻYWA TABAKI, NIE PIJE ALKOHOLU, NIE UŻYWA NARKOTYKÓW i innych środków odurzających. 10. Troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły. 11. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcie szkolne. 12. Usprawiedliwiać nieobecność na pierwszej lekcji wychowawczej, po powrocie do Szkoły:

4 - podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole jest pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczku, - w przypadku konieczności zwolnienia się z zajęć szkolnych, zgłosić się do swojego Wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności do nauczyciela, który będzie prowadził następną lekcję, - w razie potrzeby zwolnienia ze Szkoły trwającego dłużej niż tydzień należy wcześniej złożyć zwolnienie do Dyrektora z podpisem rodziców (prawnych opiekunów), - rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić Szkołę (osobiście, telefonicznie, telegraficznie lub pisemnie) o przewidywanej dłuższej nieobecności: choroba, szpital, wyjazd rodzinny, itp. - wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych, np. udział w zawodach sportowych, udział w konkursach szkolnych, traktuje się jako urlopowanie, które zaznacza się w dzienniku. 13. Punktualnie stawiać się na lekcje (spóźnienia powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji). IV. Nagrody 1. Uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Wychowawcę klasy. 2. Społeczność szkolna nagradza ucznia za: - rzetelną naukę i pracę społeczną, - wzorową postawę, - wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp. - dzielność i odwagę, - 100% frekwencję. 3. Uczeń może być nagrodzony: - pochwałą Wychowawcy klasy, - pochwałą Dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej, - książką z dedykacją, - dyplomem ucznia, również dla rodziców, - nagrodą dla najlepszego ucznia Salezjańskiego Gimnazjum na zakończenie roku szkolnego, - listem pochwalnym, - stypendium, - umieszczeniem zdjęcia, wraz z wpisem, w księdze pamiątkowej. 4. Kandydatów do nagród dodatkowych zgłaszają z uzasadnieniem w przeddzień planowanej Rady Pedagogicznej w Sekretariacie Szkoły: - Wychowawca klasy, - Samorząd Uczniowski, - Rada Rodziców, - członkowie Rady Pedagogicznej, - Dyrektor Szkoły. V. Kary 1. Dyrektor Szkoły karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu np.: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, używania wulgaryzmów, nieuprawnione korzystanie z telefonu komórkowego na terenie Szkoły (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 11/07 z dnia 30 października 2007r.), niszczenia mienia Szkoły oraz świadome opuszczanie zajęć szkolnych: - upomnieniem Wychowawcy klasy, (z wpisem do dziennika lekcyjnego),

5 - upomnieniem Wicedyrektora Szkoły (z wpisem do dziennika lekcyjnego), - upomnieniem Dyrektora z zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania Szkoły, do korzystania z niektórych form pomocy socjalnej, - przeniesieniem do innej klasy (decyzja należy do Dyrektora Szkoły), - skreśleniem z listy uczniów (o wydaleniu ze Szkoły powiadamia się ogół uczniów). W przypadku przekroczenia przez ucznia w stopniu rażącym niniejszego Regulaminu Dyrektor Szkoły ma prawo do ukarania ucznia w taki sposób, aby wychowawczo wpłynąć na jego postępowanie, nie zachowując w/w procedury ukarania ucznia. 1a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Gimnazjum do skreślenia ucznia z listy uczniów m.in.: - w przypadku jeżeli uczeń w Szkole podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych jest pijany lub też rozprowadza w Szkole narkotyki, albo sam jest pod ich wpływem; - w przypadku otrzymania po raz trzeci oceny nagannej zachowania; naruszenia godności osobistej osoby uczącej lub pracującej w Szkole; - jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły styl życia; - jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów; - jeżeli uczeń celowo zniszczył sprzęt lub szkolne pomieszczenia i jeżeli w odpowiednim terminie nie wywiązał się z obowiązku naprawienia szkody, - jeżeli uczeń opuścił ponad 100 godzin lekcyjnych. 1b. Dyrektor Szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej. 1c. Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (ucznia, rodziców / prawnych opiekunów) o podjętej decyzji i możliwości odwołania się od niej są zgodne z ustawą z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami) 1d. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Wychowawcy klasy. 1e.Sprawy sporne są rozwiązywane przez samorząd klasowy lub Wychowawcę klasy. 1f. Z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów mogą wystąpić: - Dyrektor Szkoły, - Rada Pedagogiczna. 1g. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie 14 dni od powiadomienia o karze w kolejności do: - Wychowawcy (w przypadku, kiedy kara została wymierzona także przez innego nauczyciela), - Dyrektora Szkoły (w przypadku, kiedy uczeń nie zgadza się w dalszym ciągu ze zdaniem i argumentacją Wychowawcy klasy oraz wtedy, kiedy kara została wymierzona przez Dyrektora Szkoły) - Kuratorium Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. VI. Ocena zachowania ucznia Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawach wobec koleżanek i kolegów. Wychowawca wystawiając ocenę zachowania powinien: - wziąć pod uwagę aktywność społeczną ucznia (np. chór, wolontariat, praca na rzecz Szkoły), osiągnięcia ucznia (konkursy i olimpiady), nieusprawiedliwione godziny nieobecności, spóźnienia na zajęcia lekcyjne, - uwzględnić opinię członków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoich kolegów. - zwrócić uwagę jak często uczeń nosi nienaganny strój szkolny,

6 - uwzględnić udział ucznia w projekcie edukacyjnym. Zaangażowanie i udział ucznia w realizację projektu na wniosek opiekuna projektu lub wychowawcy klasy - może zostać nagrodzone podniesieniem końcowej oceny zachowania w klasie trzeciej: - o dwie oceny, jeżeli uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków, - o jedną ocenę, jeżeli uczeń był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością; Na wniosek opiekuna projektu lub wychowawcy klasy, uczeń może zostać ukarany obniżeniem końcowej oceny zachowania w klasie trzeciej o jedną ocenę, jeżeli pomimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu, a także jeżeli uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. Ocena końcoworoczna z zachowania powinna uwzględniać działalność społeczną ucznia w placówkach pozaszkolnych. Podwyższenia oceny wychowawca może dokonać wyłącznie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia uwzględniającego ilość godzin wypracowanych w ramach wolontariatu oraz opis wykonywanych czynności. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. Ocenę zachowania wychowawca obniża: a) o jedną notę za trzykrotny brak stroju szkolnego, postępując analogicznie za każdym razem, b) w przypadku otrzymania przez ucznia upomnienia Dyrektora Szkoły. 1. Ustala się ogólne kryteria oceny zachowania: a. zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: - rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, - odznacza się wysoką kulturą osobistą, schludnym wyglądem zewnętrznym, - jest wzorem godnym do naśladowania przez kolegów i koleżanki, - jest odpowiedzialny za swoje działania, - aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły (na przykład wspiera uczniów słabszych w nauce) oraz godnie reprezentuje Szkołę biorąc udział w różnego rodzaju zawodach, olimpiadach, akcjach charytatywnych, wolontariacie, - wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione. b. zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: - aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły, zachowując właściwą postawę ucznia, - odznacza się wysoką kulturą osobistą, - jest sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków, - jest odpowiedzialny za swoje działania. c. zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: - wypełnia obowiązki szkolne, - jest kulturalny i koleżeński, d. zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: - w dostatecznym stopniu wypełnia obowiązki szkolne, - jest mało aktywny społecznie, bierze mierny udział w życiu klasy i Szkoły - czasami uchybia niektórym wymaganiom szkolnym, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty

7 e. zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: - ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione, - sprawia kłopoty wychowawcze,a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu. - nie bierze udziału w życiu klasy i Szkoły, - wykazuje brak zaangażowania i chęci do nauki, - uchybia obowiązkom ucznia f. zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: - sprawia poważne kłopoty wychowawcze, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu. - przejawia agresję fizyczną i psychiczną wobec słabszych, - rażąco uchybia obowiązkom ucznia 2. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego Rodziców (prawnych opiekunów) na około miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o proponowanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Ocena ta nie jest ostateczna. 3. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Ocena ta może ulec obniżeniu w przypadku dużej ilości godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ostatnim tygodniu nauki. 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia co do przewidywanej rocznej oceny zachowania w ciągu dwóch dni od daty jej wystawienia. Wniosek w formie pisemnej z uzasadnieniem uczeń składa do Dyrektora Szkoły, w sekretariacie. We wniosku uczeń mus określić ocenę, o którą występuje. W przypadku złożenia przez ucznia wniosku o podwyższenie rocznej oceny zachowania Dyrektor Szkoły powołuje Komisję w składzie: a) Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący, b) Wychowawca klasy, c) psycholog lub pedagog szkolny. Komisja rozpatruje podanie. Ostateczną decyzję o podwyższenie rocznej oceny zachowania podejmuje Wychowawca klasy. Posiedzenie Komisji odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. VII. Postanowienia końcowe Uczeń może być skreślony z listy uczniów ze względów dyscyplinarnych przez Dyrektora Szkoły, jednakże przysługuje mu prawo odwołania się w przeciągu 14 dni do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. Dyrekcja Salezjańskiego Gimnazjum zastrzega sobie prawo zmiany w programie lekcji. W związku z tym odpowiednie dyrektywy związane ze zmianami planu zajęć lekcyjnych podejmuje Dyrekcja Szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty. Wszystkie zarządzenia wydawane oficjalnie po modlitwach lub też podczas apelu szkolnego przez Dyrektora Szkoły mają moc obowiązującą wszystkich uczących się w Salezjańskim Gimnazjum. Postanowienia wyżej wymienionych artykułów dotyczą stosownie także uczniów pełnoletnich. Uwagi ogólne: Wszystko czego nie przewiduje niniejszy Regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ROZDZIAŁ XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 49. Uczeń szkoły ma prawa, w szczególności: 1. Do znajomości swoich praw: 1) dostępność do Statutu Szkoły, umoŝliwienie zapoznania się z nim, 2) zdobywanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Organizator gimnazjalisty

Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Organizator gimnazjalisty Dlaczego warto zostać uczniem Gimnazjum nr 2 w Pabianicach? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w opracowanym przez nas organizatorze gimnazjalisty Organizator gimnazjalisty GIMNAZJUM NR 2 ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo