35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp"

Transkrypt

1 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia. Wszystkich uczniów i nauczycieli powinny łączyć: zrozumienie, życzliwość i szacunek. Gimnazjum tworzy warunki do samorządności i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły. I. Tradycje i ceremoniał Szkoły 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii Szkoły. 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji. Do ceremoniału Szkoły należą: - ślubowanie uczniów klas pierwszych, - święto Szkoły, - imieniny Dyrektora Szkoły, - uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły przez uczniów ostatnich klas uczniom klas drugich. 3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych. 4. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, kościelnych, oświatowych i resortowych. II. Uczeń ma prawo do 1. Przedstawiania Dyrektorowi, Wychowawcy i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień. 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. 3. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może jednak ona uwłaczać niczyjej godności osobistej. 4. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania własnych poglądów dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi. 5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 6. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami za zgodą Wychowawcy lub Dyrekcji Szkoły. 7. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie). 8. Powiadomienia z wyprzedzeniem tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów (o terminie decyduje wpis w dzienniku). 9. Ograniczenia liczby sprawdzianów (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy). 10. Informacji o ocenie ze sprawdzianu w czasie nie dłuższym niż 14 dni nauki szkolnej. 11. Trzech nieprzygotowań w okresie z języka polskiego i języka angielskiego oraz co najmniej dwóch nieprzygotowań w okresie w przypadku dwóch i więcej lekcji tygodniowo i jednego nieprzygotowania

2 w okresie w przypadku jednej lekcji tygodniowo, po uprzednim zgłoszeniu odpowiedniemu nauczycielowi, który odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku. 12. Bycia zwolnionym: a) z pytania i pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przez pięć dni, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez dwa tygodnie (10 dni zajęć lekcyjnych), b) z pytania i pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przez trzy dni, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez tydzień (5 dni zajęć lekcyjnych), c) z pytania i kartkówek w pierwszym dniu po powrocie, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych trzy dni robocze. Prawa zawarte w podpunktach a), b), c) stosuje się tylko wtedy, gdy pytania i zadania dotyczą materiału zrealizowanego podczas nieobecności ucznia. 13. Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów w przygotowaniu się do zajęć szkolnych lub nadrobienia zaległości w opanowaniu materiału. 14. Odrabiania lekcji po zajęciach (na terenie Szkoły). 15. Odpoczynku w przerwach między lekcjami. 16. Odpoczynku podczas świąt i ferii (na ten czas nie zadaje się prac pisemnych). 17. Opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 18. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. 19. Korzystania ze zniżki na przejazd środkiem lokomocji. 20. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (z ćwiczenia) na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego (jego obecności na lekcjach) decyduje Dyrektor Szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). III. Uczeń ma obowiązek 1. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. 2. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, systematycznie uczęszczać na lekcje, sumiennie przygotowywać się do zajęć szkolnych. 3. Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje Szkoły, współtworzyć jej autorytet. 4. Wyrazem tradycji Szkoły jest odpowiedni strój: a) strój galowy: - koszula lub bluzka w kolorze białym, - można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym, - spódnica zakrywająca całe kolana lub długie spodnie w kolorze granatowym lub czarnym. W stroju galowym nie wolno dokonywać zmian np. dopinać różnych emblematów, nosić korali, czy wisiorów. Strój galowy obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren. b) strój szkolny: - kamizelka w kolorze zielonym z logo Szkoły,

3 - pod kamizelkę można ubrać białą, zieloną lub czarną jednolitą koszulę lub bluzkę, - na kamizelkę można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym lub polar szkolny w kolorze zielonym, - polo w kolorze zielonym z logo Szkoły, - spod polo nie może wystawać garderoba, - na polo można założyć marynarkę w kolorze granatowym, czarnym lub szarym, kamizelkę lub polar szkolny w kolorze zielonym, - spódnica zakrywająca całe kolana lub spodnie w kolorze granatowym lub czarnym. W stroju szkolnym nie wolno dokonywać zmian np. dopinać różnych emblematów, nosić korali, czy wisiorów. Strój szkolny obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren. W wypadku braku stroju obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 roku oraz Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 11/2008 z dnia 29 października 2008 roku. c) strój zwykły: - bluzki, bluzy itp. o kroju klasycznym, w kolorach stonowanych, o długości przysłaniającej brzeg spodni lub spódnicy, bez eksponowania dekoltu czy ramion, - spodnie lub spódnica o kroju klasycznym, w kolorach stonowanych, przykrywające kolano w całości, - dodatki dopuszczalne to: apaszki, skromna biżuteria, korale, itp. Niedopuszczalne jest u uczniów (chłopców) farbowanie włosów oraz noszenie wszelkiego rodzaju kolczyków. U uczennic dopuszcza się skromny makijaż, farbowanie włosów w kolorach naturalnych, kolczyki tylko w uszach. Na terenie Szkoły obowiązuje obuwie zmienne. W przypadku stroju szkolnego i zwykłego typu: adidasy, tenisówki, trampki, płaskie baleriny, latem płaskie sandały. W wypadku wątpliwości co do poprawności stroju rozstrzyga je wychowawca, a w razie jego nieobecności wicedyrektorzy lub Dyrektor Szkoły. 5. Godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej. 6. Okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz kolegom. 7. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu klasowego. 8. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie: - przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, - szanować poglądy i przekonania innych ludzi, - szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka, - zachowywać w tajemnicy korespondencję i dyskusje w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, - naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. 9. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów uczeń NIE PALI TYTONIU, NIE ZAŻYWA TABAKI, NIE PIJE ALKOHOLU, NIE UŻYWA NARKOTYKÓW i innych środków odurzających. 10. Troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły. 11. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcie szkolne. 12. Usprawiedliwiać nieobecność na pierwszej lekcji wychowawczej, po powrocie do Szkoły:

4 - podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole jest pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczku, - w przypadku konieczności zwolnienia się z zajęć szkolnych, zgłosić się do swojego Wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności do nauczyciela, który będzie prowadził następną lekcję, - w razie potrzeby zwolnienia ze Szkoły trwającego dłużej niż tydzień należy wcześniej złożyć zwolnienie do Dyrektora z podpisem rodziców (prawnych opiekunów), - rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić Szkołę (osobiście, telefonicznie, telegraficznie lub pisemnie) o przewidywanej dłuższej nieobecności: choroba, szpital, wyjazd rodzinny, itp. - wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych, np. udział w zawodach sportowych, udział w konkursach szkolnych, traktuje się jako urlopowanie, które zaznacza się w dzienniku. 13. Punktualnie stawiać się na lekcje (spóźnienia powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji). IV. Nagrody 1. Uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Wychowawcę klasy. 2. Społeczność szkolna nagradza ucznia za: - rzetelną naukę i pracę społeczną, - wzorową postawę, - wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp. - dzielność i odwagę, - 100% frekwencję. 3. Uczeń może być nagrodzony: - pochwałą Wychowawcy klasy, - pochwałą Dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej, - książką z dedykacją, - dyplomem ucznia, również dla rodziców, - nagrodą dla najlepszego ucznia Salezjańskiego Gimnazjum na zakończenie roku szkolnego, - listem pochwalnym, - stypendium, - umieszczeniem zdjęcia, wraz z wpisem, w księdze pamiątkowej. 4. Kandydatów do nagród dodatkowych zgłaszają z uzasadnieniem w przeddzień planowanej Rady Pedagogicznej w Sekretariacie Szkoły: - Wychowawca klasy, - Samorząd Uczniowski, - Rada Rodziców, - członkowie Rady Pedagogicznej, - Dyrektor Szkoły. V. Kary 1. Dyrektor Szkoły karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu np.: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, używania wulgaryzmów, nieuprawnione korzystanie z telefonu komórkowego na terenie Szkoły (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 11/07 z dnia 30 października 2007r.), niszczenia mienia Szkoły oraz świadome opuszczanie zajęć szkolnych: - upomnieniem Wychowawcy klasy, (z wpisem do dziennika lekcyjnego),

5 - upomnieniem Wicedyrektora Szkoły (z wpisem do dziennika lekcyjnego), - upomnieniem Dyrektora z zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania Szkoły, do korzystania z niektórych form pomocy socjalnej, - przeniesieniem do innej klasy (decyzja należy do Dyrektora Szkoły), - skreśleniem z listy uczniów (o wydaleniu ze Szkoły powiadamia się ogół uczniów). W przypadku przekroczenia przez ucznia w stopniu rażącym niniejszego Regulaminu Dyrektor Szkoły ma prawo do ukarania ucznia w taki sposób, aby wychowawczo wpłynąć na jego postępowanie, nie zachowując w/w procedury ukarania ucznia. 1a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Gimnazjum do skreślenia ucznia z listy uczniów m.in.: - w przypadku jeżeli uczeń w Szkole podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych jest pijany lub też rozprowadza w Szkole narkotyki, albo sam jest pod ich wpływem; - w przypadku otrzymania po raz trzeci oceny nagannej zachowania; naruszenia godności osobistej osoby uczącej lub pracującej w Szkole; - jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły styl życia; - jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów; - jeżeli uczeń celowo zniszczył sprzęt lub szkolne pomieszczenia i jeżeli w odpowiednim terminie nie wywiązał się z obowiązku naprawienia szkody, - jeżeli uczeń opuścił ponad 100 godzin lekcyjnych. 1b. Dyrektor Szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej. 1c. Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (ucznia, rodziców / prawnych opiekunów) o podjętej decyzji i możliwości odwołania się od niej są zgodne z ustawą z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami) 1d. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Wychowawcy klasy. 1e.Sprawy sporne są rozwiązywane przez samorząd klasowy lub Wychowawcę klasy. 1f. Z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów mogą wystąpić: - Dyrektor Szkoły, - Rada Pedagogiczna. 1g. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie 14 dni od powiadomienia o karze w kolejności do: - Wychowawcy (w przypadku, kiedy kara została wymierzona także przez innego nauczyciela), - Dyrektora Szkoły (w przypadku, kiedy uczeń nie zgadza się w dalszym ciągu ze zdaniem i argumentacją Wychowawcy klasy oraz wtedy, kiedy kara została wymierzona przez Dyrektora Szkoły) - Kuratorium Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. VI. Ocena zachowania ucznia Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawach wobec koleżanek i kolegów. Wychowawca wystawiając ocenę zachowania powinien: - wziąć pod uwagę aktywność społeczną ucznia (np. chór, wolontariat, praca na rzecz Szkoły), osiągnięcia ucznia (konkursy i olimpiady), nieusprawiedliwione godziny nieobecności, spóźnienia na zajęcia lekcyjne, - uwzględnić opinię członków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoich kolegów. - zwrócić uwagę jak często uczeń nosi nienaganny strój szkolny,

6 - uwzględnić udział ucznia w projekcie edukacyjnym. Zaangażowanie i udział ucznia w realizację projektu na wniosek opiekuna projektu lub wychowawcy klasy - może zostać nagrodzone podniesieniem końcowej oceny zachowania w klasie trzeciej: - o dwie oceny, jeżeli uczeń wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków, - o jedną ocenę, jeżeli uczeń był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością; Na wniosek opiekuna projektu lub wychowawcy klasy, uczeń może zostać ukarany obniżeniem końcowej oceny zachowania w klasie trzeciej o jedną ocenę, jeżeli pomimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu, a także jeżeli uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. Ocena końcoworoczna z zachowania powinna uwzględniać działalność społeczną ucznia w placówkach pozaszkolnych. Podwyższenia oceny wychowawca może dokonać wyłącznie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia uwzględniającego ilość godzin wypracowanych w ramach wolontariatu oraz opis wykonywanych czynności. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. Ocenę zachowania wychowawca obniża: a) o jedną notę za trzykrotny brak stroju szkolnego, postępując analogicznie za każdym razem, b) w przypadku otrzymania przez ucznia upomnienia Dyrektora Szkoły. 1. Ustala się ogólne kryteria oceny zachowania: a. zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: - rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, - odznacza się wysoką kulturą osobistą, schludnym wyglądem zewnętrznym, - jest wzorem godnym do naśladowania przez kolegów i koleżanki, - jest odpowiedzialny za swoje działania, - aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły (na przykład wspiera uczniów słabszych w nauce) oraz godnie reprezentuje Szkołę biorąc udział w różnego rodzaju zawodach, olimpiadach, akcjach charytatywnych, wolontariacie, - wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione. b. zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: - aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły, zachowując właściwą postawę ucznia, - odznacza się wysoką kulturą osobistą, - jest sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków, - jest odpowiedzialny za swoje działania. c. zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: - wypełnia obowiązki szkolne, - jest kulturalny i koleżeński, d. zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: - w dostatecznym stopniu wypełnia obowiązki szkolne, - jest mało aktywny społecznie, bierze mierny udział w życiu klasy i Szkoły - czasami uchybia niektórym wymaganiom szkolnym, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty

7 e. zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: - ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione, - sprawia kłopoty wychowawcze,a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu. - nie bierze udziału w życiu klasy i Szkoły, - wykazuje brak zaangażowania i chęci do nauki, - uchybia obowiązkom ucznia f. zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: - sprawia poważne kłopoty wychowawcze, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu. - przejawia agresję fizyczną i psychiczną wobec słabszych, - rażąco uchybia obowiązkom ucznia 2. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego Rodziców (prawnych opiekunów) na około miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o proponowanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Ocena ta nie jest ostateczna. 3. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Ocena ta może ulec obniżeniu w przypadku dużej ilości godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ostatnim tygodniu nauki. 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia co do przewidywanej rocznej oceny zachowania w ciągu dwóch dni od daty jej wystawienia. Wniosek w formie pisemnej z uzasadnieniem uczeń składa do Dyrektora Szkoły, w sekretariacie. We wniosku uczeń mus określić ocenę, o którą występuje. W przypadku złożenia przez ucznia wniosku o podwyższenie rocznej oceny zachowania Dyrektor Szkoły powołuje Komisję w składzie: a) Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący, b) Wychowawca klasy, c) psycholog lub pedagog szkolny. Komisja rozpatruje podanie. Ostateczną decyzję o podwyższenie rocznej oceny zachowania podejmuje Wychowawca klasy. Posiedzenie Komisji odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. VII. Postanowienia końcowe Uczeń może być skreślony z listy uczniów ze względów dyscyplinarnych przez Dyrektora Szkoły, jednakże przysługuje mu prawo odwołania się w przeciągu 14 dni do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. Dyrekcja Salezjańskiego Gimnazjum zastrzega sobie prawo zmiany w programie lekcji. W związku z tym odpowiednie dyrektywy związane ze zmianami planu zajęć lekcyjnych podejmuje Dyrekcja Szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty. Wszystkie zarządzenia wydawane oficjalnie po modlitwach lub też podczas apelu szkolnego przez Dyrektora Szkoły mają moc obowiązującą wszystkich uczących się w Salezjańskim Gimnazjum. Postanowienia wyżej wymienionych artykułów dotyczą stosownie także uczniów pełnoletnich. Uwagi ogólne: Wszystko czego nie przewiduje niniejszy Regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły

WYCIĄG ZE STATUTU SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JANA BOSKO W RUMI

WYCIĄG ZE STATUTU SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JANA BOSKO W RUMI WYCIĄG ZE STATUTU SALEZJAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JANA BOSKO W RUMI ROZDZIAŁ 6. UCZNIOWIE SZKOŁY 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom.

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom. Uczniowie szkoły 32 1. Do klasy pierwszej gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową sześcioletnią i legitymują się świadectwem jej ukończenia. 2. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół

Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół 1. Uczeń ma prawo do: a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami systemu oceniania, b) właściwie zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA Załącznik do Zarządzenia nr 28/2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie REGULAMIN UCZNIA 2015 Rozdział I. Prawa ucznia 1 1. Uczeń ma prawo do: 1)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania.

Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania. 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 2. rozwija własne zainteresowania i zdolności 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia; wszystkie nieobecności i spóźnienia ma na bieżąco usprawiedliwione 4. przestrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Podstawa prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdział I Wybory Rzecznika Praw Ucznia 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania.

Ocenianie zachowania. Ocenianie zachowania. 1. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na ocenie przestrzeganiu przez uczniów zachowań w obrębie następujących obszarów: 1.1Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1.1 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1.

Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin oceniania zachowania w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu Zośka w Warszawie, ul Garbińskiego 1. Regulamin obowiązuje od 01 września 2011r. 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia: a.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Podstawa prawna: - Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72, - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:

uchwala się co następuje: 1 W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: Uchwała nr 12/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmian w statucie na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE Regulamin opracowano na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI 1 REGULAMIN UCZNIOWSKI Regulamin określa zasady współżycia społeczności szkolnej Zespołu Szkół Muzycznych im. I J. Paderewskiego w Tarnowie. Został opracowany na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia Podstawę praw i obowiązków stanowi: Konwencja o prawach dziecka Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE ROZDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma obowiązek: dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet właściwie zachować się podczas

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY OPRACOWANO NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 07.09.1991r (ze zmianami) ORAZ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Kodeks ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania

Bardziej szczegółowo

K O D E K S U C Z N I A

K O D E K S U C Z N I A Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna 12/14 00-139 Warszawa tel./fax 620-57-72 Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 5 K O D E K S U C Z N I A SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW ZACHOWANIE WZOROWE o honor i tradycje o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią systematycznie przygotowuje się do nieobecność na lekcjach jest zawsze usprawiedliwiona

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku ROZDZIAŁ VII UCZNIOWIE SZKOŁY 48 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. 2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ZASADY REGULUJĄCE ŻYCIE SZKOŁY Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców. LEKCJA Uczniowie mają prawo do: A. znajomości celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego WARSZAWA w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN UCZNIOWSKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce Regulamin uczniowski zawiera prawa i obowiązki ucznia mające na celu wdrożenie do rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Załącznik nr 19 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

Bardziej szczegółowo

1. Wychowankami SOSW w Świnoujściu są uczniowie szkół działających przy naszym Ośrodku.

1. Wychowankami SOSW w Świnoujściu są uczniowie szkół działających przy naszym Ośrodku. Załącznik Nr 3 REGULAMIN WYCHOWANKA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŚWINOUJŚCIU 1. Wychowankami SOSW w Świnoujściu są uczniowie szkół działających przy naszym Ośrodku.

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN.

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum im. Karola Wierzgonia w Bieruniu KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. I. PRAWA UCZNIA 1.1. Uczeń ma prawo do: - właściwie

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. 1 Prawa ucznia:

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. 1 Prawa ucznia: PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Prawo do nauki: 1 Prawa ucznia: 1) uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły. 2) Ma swobodny dostęp do zajęć lekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie

REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie REGULAMIN Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie zmieniony (zgodnie ze Statutem ZSO) i zatwierdzony na radzie pedagogicznej dnia 23. 06. 2010 Prawa ucznia: Uczeń ma prawo do: poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA I WYCHOWANKA w SOSW im. ANNY KARŁOWICZ W PUŁTUSKU 48 ust. 1 pkt 1 PRAWA UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej, życzliwego traktowania oraz dyskrecji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania 1. Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania REGULAMIN ustalania oceny z zachowania Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Uczeń ma prawo do: Prawa i obowiązki ucznia 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma prawo: 1. Korzystać z procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 2. Mieć zapewnioną opiekę wychowawczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU 1 Wstęp Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się ze Statutem Szkoły; 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SULIKOWIE Każdy członek szkolnej społeczności jako człowiek bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swej godności, swego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp.

Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. Załącznik nr 1 Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. I. Uprawnienia uczniów Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu

Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu Regulamin Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu Regulamin stanowi załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu i obowiązuje w następujących szkołach: 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Kryteria ocen z zachowania dla uczniów Gimnazjum w Żelistrzewie 1 KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŻELISTRZEWIE Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Uczniowska

Konstytucja Uczniowska PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Konstytucja Uczniowska Hucisko 2012 r. 1 WSTĘP Status prawny ucznia określają przepisy międzynarodowe, państwowe i szkolne; są to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA EGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 1. W ocenianiu zachowania obowiązują następujące oceny: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 2. Przy ocenianiu zachowania bierze się pod uwagę : wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA. 3) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

REGULAMIN UCZNIA. 3) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 28.08.2014r. REGULAMIN UCZNIA Uczeń naszej szkoły jest świadomym uczestnikiem własnego procesu kształcenia, pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej oraz współtworzy

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA I Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnej. II

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania Zachowania obowiązujący. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania Zachowania obowiązujący. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania Zachowania obowiązujący I Zasady ogólne w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi 1.Ocena zachowania uwzględnia w szczególności wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut IV LO w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2

KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2 KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2 I. Ogólne prawa oraz obowiązki uczniów i wychowanków Ośrodka określają: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Liceum Czackiego

Regulamin Liceum Czackiego Regulamin Liceum Czackiego Rozdział I Tradycje i ceremoniał Szkoły 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznać historię Szkoły. 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUCHOŁAZACH

REGULAMIN UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUCHOŁAZACH REGULAMIN UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUCHOŁAZACH 1. 1. ZADANIA UCZNIA Zadaniem ucznia jest przygotowanie się do świadomego i twórczego udziału w życiu kraju i społeczeństwa. Drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Policealnej (szkoła zaoczna)

Regulamin Szkoły Policealnej (szkoła zaoczna) Załącznik do Statutu Szkoły Policealnej w ZSP w Mordach Regulamin Szkoły Policealnej (szkoła zaoczna) Niniejszy regulamin opracowano podstawie na podstawie: 1. Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. KS. JANA TWARDOWSKIEGO 1. PRAWA UCZNIA 1.1. Uczeń ma prawo do zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności. W szczególności nie może być w żaden sposób dyskryminowany ze względu na pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU. Kryteria ocen cząstkowych KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W LUBLIŃU Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu

Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Regulamin oceny zachowania ucznia III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 12 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2017 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania Regulamin oceniania zachowania Szczegółowe kryteria oceny zachowania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 w PILE obowiązuje od września 2007r.

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 w PILE obowiązuje od września 2007r. REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 w PILE obowiązuje od września 2007r. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania: ocena wzorowa,

Bardziej szczegółowo

* Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2

* Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2 * Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia, 3) projekt edukacyjny. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania

Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina w Gogolinie Ocenianie Wewnątrzszkolne Zachowania 29 Ocenianie zachowania ucznia. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IM. M. KOPERNIKA W NIDKU. - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nidku.

REGULAMIN IM. M. KOPERNIKA W NIDKU. - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nidku. REGULAMIN ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO IM. M. KOPERNIKA W NIDKU Regulamin ten został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 07.09.1991r. O Systemie Oświaty z póź. zm., - Statutu Zespołu szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA Wyciąg ze statutu Gimnazjum nr 38w Łodzi ROZDZIAŁ IX WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 51 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: a. wzorowe, b. bardzo dobre, c. dobre,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 3a ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. Ocena zachowania uczniów uwzględnia: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 2) stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm

Bardziej szczegółowo

1. Uczeń ma prawo do:

1. Uczeń ma prawo do: Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem szkoły i ścisłego przestrzegania jego postanowień, których stosowanie ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

PEŁNY, dokładny tekst regulaminu szkoły:

PEŁNY, dokładny tekst regulaminu szkoły: PEŁNY, dokładny tekst regulaminu szkoły: http://www.urszulanki.rybnik.pl/docs/reg_ucz.pdf Znać Statut Szkoły, regulaminy, programy nauczania i wychowania, zasady oceniania Program nauczania Statut szkoły

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawowania ucznia

Ocena sprawowania ucznia Ocena sprawowania ucznia Wstęp Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z zachowania wychowawca będzie zwracał szczególną uwagę na to, czy uczeń: 1. wywiązuje się z obowiązków szkolnych (na miarę swoich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA. II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności :

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA. II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności : KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA I. Ocena z zachowani jest wynikiem stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych norm etycznych i wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD

Kryteria oceniania zachowania uczniów. ze stwierdzonym ADHD Kryteria oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie ze stwierdzonym ADHD (obowiązujące od II okresu roku szkolnego 2009/10)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKOLNO-OŚWIATOWYM W DUBICZACH CERKIEWNYCH Załącznik nr 1 WZO 1. Zachowanie ucznia podlega ocenie 2. Ocena z zachowania uwzględnią; - funkcjonowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W OLEŚNIE

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W OLEŚNIE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W OLEŚNIE 1 Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III

Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1 Ocenianie zachowania W KLASACH I-III 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE Załącznik nr 13 do Statutu KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE I. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo