Konwencja Praw Dziecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwencja Praw Dziecka"

Transkrypt

1 Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale nie nadaje się do lektury dla dzieci, a nawet młodzieży, z powodu oczywistych zawiłości językowych specyficznych dla tekstów prawnych. Przedstawiony niżej tekst przetłumaczony wiele lat temu przez troje dzieci, rodzeństwo Szymańskich. Warto mieć na uwadze, że temat ten poruszać może obszar bardzo ciemny dla praktyki wychowawczej, zarówno szkoły, jak i domu. Uczniowie, rodzice (a nawet nauczyciele) mogą być zaszokowani tym dokumentem (wiem to z własnego doświadczenia). Mimo, że dokument ten został ratyfikowany ponad 10 lat jego znajomość społeczna jest mniej niż umiarkowana. Prawo oświatowe wielokrotnie odnosi się do ochrony dziecka przed poniżającym jego traktowaniem. Powinności nauczyciela określone są w art. 4 ustawy o systemie oświaty: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum powinny szczegółowo być określone warunki pobytu uczniów w szkole zapewniające im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, Dz. U. Nr 14, poz. 131). Również wyrazem prawa dziecka do ochrony przed przemocą i poniżającym jego traktowaniem są przepisy dotyczące rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów i trybu odwoływania się od kary. Ramowy statut szkoły podstawowej i gimnazjum zastrzega, że nie mogą to być kary naruszające nietykalność i godność osobistą dziecka. W polskiej szkole zabronione jest stosowanie kar z użyciem przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do dziecka. Godność dziecka często łączy się z jego prawem do zachowania tajemnicy życia osobistego i rodzinnego (por. art. 16 Konwencji). Zobowiązuje to nauczycieli do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (art. 43 ustawy o systemie oświaty). (według komentarza Barbary Sochal z Departamentu Opieki i Profilaktyki Społecznej MEN, materiałów ze strony Każdy nauczyciel, wychowawca i rodzic, każdy człowiek powinien znać prawa i wolności jakie mu przysługują. Prawo do świadomości swych praw przysługuje także dziecku. W dokumentach akcesyjnych do członkowska w Unii Europejskiej bardzo mocno jest podkreślana sprawa świadomości obywatelskiej człowieka; problematyka ta jest także silnie akcentowana w dokumentach dotyczących standardów edukacyjnych dla państw Wspólnoty. Edukacja prawna to trudny obszar, ale kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok.

2 Konwencja Praw Dziecka (przetłumaczona przez dzieci dla dzieci) art. 1 Dla celów Konwencji dziecko oznacza człowieka, który nie ma 18 lat (o ile nie dostanie pełnoletności wcześniej). art.4 Wszystkie państwa będą się starały, aby dzieci mogły korzystać z praw zawartych w Konwencji. art. 5 Dbając o to, żeby dzieci mogły rozwijać swoje zdolności, państwa powinny szanować prawa i obowiązki rodziców, jak również miejscowe tradycje rodzinne i obyczajowe. art.6 Każde dziecko ma prawo żyć i państwa mają obowiązek troszczyć się, aby dzieci były zdrowe i mogły się uczyć art. 13 Dziecko może mówić, pisać i rysować na każdy temat, który je interesuje oraz ma prawo otrzymywać odpowiedzi na zadane pytania (lecz z pewnymi ograniczeniami ustanowionymi przez prawo np. nie może obrażać innych osób lub zdradzać tajemnic państwowych, wojskowych). art. 16 Nie można się wtrącać w życie prywatne dziecka i jego rodziny oraz nie wolno czytać jego listów lub je obrażać. art. 23 Dziecko chore psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma prawo żyć w warunkach, które pozwalają mu uczestniczyć w normalnym życiu (...) art. 27 Dziecko ma prawo żyć tak, aby nic nie hamowało jego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego. (...) art. 28 Państwa uznają prawo dziecka do równego dostępu do nauki (...) Porządek w szkole należy zapewnić bez naruszania godności dziecka, np. nie wolno bić go po głowie, ciągnąć za uszy, czy przezywać: ty ośle, ty baranie. Programy nauczania, podręczniki, wszelkie pomoce powinny być ciekawe. Dzieci nie powinny bać się nauczycieli, a nauczyciele powinni lubić uczniów. art. 31 Państwa będą pomagały dzieciom uczestniczyć w życiu kulturalnym, artystycznym (...), a jednocześnie dbać będą o prawa dzieci do wypoczynku, żeby np. nauka w szkole nie zajmowała całego wolnego czasu. art. 36 Państwa nie będą pozwalały na to, żeby w jakikolwiek inny sposób dzieci były wykorzystywane. art. 39 Państwo powinno zadbać o to, żeby dziecko, które ucierpiało z powodu złego traktowania otrzymało niezbędną pomoc i powróciło do normalnego życia. art. 40 Każde dziecko powinno uzyskać pomoc prawną w przygotowaniu i prowadzeniu jego obrony i powinno być traktowane w sposób nie naruszający jego godności. art. 42. Państwa, które podpisały Konwencję zobowiążą się do tego, żeby te prawa znane były zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci.

3 Rzecznik Praw Dziecka Konstytucja RP nadała prawom dziecka wysoką rangę, przewidując instytucję Rzecznika Praw Dziecka. W wyniku prac parlamentarnych 6 stycznia 2000 r. uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz.69). Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki. Zgodnie z ustawą wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju i powinny być prowadzone z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Aby zapewnić dziecku takie możliwości, należy je chronić przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. Rzecznik szczególną troską otacza dzieci niepełnosprawne. Katalog problemów zgłaszanych do BRPD jest bardzo szeroki, a oto kilka przykładów. Dotyczących prawa do nauki Do najczęstszych należą sprawy związane z organizacji pracy, w tym tworzenia i likwidacji szkół oraz placówek oświatowych. Dotyczące dowozu uczniów do szkół Wnioskodawcami w tych sprawach są rodzice, którzy mają problemy z dowozem dzieci do szkół lub z odpłatnością za dojazdy. Rodzice skarżą się np. na brak opieki pedagogicznej podczas przewozu dzieci z domu do szkoły; brak odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych osób które sprawują opiekę nad dziećmi w autobusie; uniemożliwianie przez prywatnego przewoźnika zakupu biletów miesięcznych, które stanowią podstawę zwrotu kosztów za dojazd do szkoły przez gminę; niekorzystne dla dzieci rozkłady jazdy autobusów PKS. Dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły Rodzice uczniów skarżą się na niebezpieczną drogę uczniów do szkoły, wynikającą z nieprawidłowych rozwiązań architektonicznych, niebezpiecznych skrzyżowań, braku przejść dla pieszych. Dotyczące sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Np. nie informowania o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, procedur stosowanych przy ocenianiu zachowania ucznia, możliwości odwołania się od oceny z przedmiotu i zachowania, informowania rodziców ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przed końcowym posiedzeniem rady pedagogicznej, rozbieżności pojawiających się pomiędzy teoretycznie opracowanym systemem oceniania a jego praktyczną realizacją. Dotyczące relegowanie uczniów ze szkół Zarzuty rodziców dotyczą nie wyrażenia zgody na określenie zachowania ich dzieci jako

4 nagannego, a tym samym kwalifikującego ich do usunięcia ze szkoły. Organizacja pracy szkół i placówek oświatowych Do tej kategorii spraw zakwalifikowano skargi rodziców uczniów, organizacji społecznych, nauczycieli oraz uczniów. Przedmiotem skarg było: 1. dwuzmianowość zajęć szkolnych; 2. skrócenie przerw międzylekcyjnych; 3. wydłużanie się czasu pobytu uczniów w szkole; 4. zbyt przeładowane programy nauczania; 5. nieuwzględnianie zdania uczniów przy wyborze opiekuna samorządu szkolnego i wychowawcy klasy; 6. duża liczba rodzajów podręczników szkolnych oraz koszty związane z ich zakupem; 7. wyposażenie szkół i placówek oświatowych w komputery, na możliwość korzystania uczniów z internetu w pracowni komputerowej, na uregulowania wewnętrzne szkoły (regulaminy) dotyczące dostępu i korzystania z internetu; 8. dożywianie uczniów w szkole; 9. niejasność i nieprecyzyjność zapisów w statutach i regulaminach, obowiązujących w szkołach, na - rozbieżność pomiędzy zapisami statutowymi a ich realizacją praktyczną; 10. protesty dotyczące zmian w podstawie programowej i podręcznikach do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Dotyczące problemów wychowawczych Są to problemy związane np. ze złym traktowaniem uczniów przez nauczycieli, polegającym na: ośmieszaniu, krzyczeniu, posługiwaniu się wyzwiskami w stosunku do uczniów, ujawnianiu osobistych informacji o uczniu, pozostawianiu uczniów bez opieki, przeciwstawianiu sobie uczniów, znęcania się nad uczniami. Do tej grupy zakwalifikowano także sprawy związane ze złym traktowaniem obejmującym przemoc pomiędzy uczniami (tzw. przemoc rówieśnicza). W tej grupie spraw znalazły się także problemy dotyczące złego traktowania rodziców uczniów przez nauczycieli, polegające np. na odmowie współpracy z rodzicami ucznia, krzyczeniu, krytykowaniu metod i sposobów postępowania z dzieckiem, nie ujawniania informacji o dziecku, ujawnianiu publicznie kompromitujących informacji o dziecku i rodzinie celem ośmieszenia czy poniżenia rodziców ucznia wobec innych rodziców itp. Do grupy tej zaliczono także sprawy dotyczące skarg na brak kwalifikacji nauczycieli, mających wpływ na poziom realizowanego procesu nauczania (w tym realizację praw uczniów) oraz sprawy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli, które wiążą się z uchybieniami godności zawodu nauczyciela lub nie wywiązywaniem się z obowiązków wynikających z kodeksu pracy i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Problemy wnoszone przez rodziców poszkodowanych na terenie szkoły uczniów. We wszystkich tych sprawach rodzice oburzeni byli brakiem reakcji szkoły na występującą na jej terenie agresję (karanie uczniów agresywnych) oraz na brak pomocy dzieciom, które tej agresji doznały lub doznawały wielokrotnie. Jak wynika z przekazanych do Rzecznika spraw, nauczyciele wielokrotnie mając świadomość istniejących zagrożeń, nie podejmowali żadnych działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu wczesne przeciwdziałanie ich wystąpieniu. Problemy poruszane w korespondencji wyraźnie wskazują na brak praktycznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania występującej w szkołach przemocy. Pedagodzy wielokrotnie sięgają po metody dyscyplinowania uczniów np. zatrudniają pracowników ochrony, wzywają funkcjonariuszy Policji, za naganne zachowania skreślają z listy uczniów. Działania tego typu nie zapobiegają jednak występowaniu kolejnych zdarzeń, są straszakiem dla młodzieży nie wpływają jednak na zmianę postaw uczniów. Opisywane problemy pokazują, jak mało nauczyciele posługują się metodami wychowawczymi,

5 adekwatnie dostosowanymi do występujących w szkole problemów, jak słabo nauczyciele są przygotowani do diagnozowania zachowań dzieci i młodzieży, jak bardzo brakuje w szkołach spójnych programów wychowawczych, które realizowaliby pedagodzy we współpracy z rodzicami uczniów. Dotyczące Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej\ Sprawy skierowane przez rodziców dzieci z ADHD tj. zespołem nadpobudliwości psychoruchowej narastają. Dzieci nadpobudliwe stosują przemoc wobec innych dzieci, zagrażają bezpieczeństwu innych uczniów. Często dokonują czynów o charakterze karalnym tj. podpalenie, pobicie, itp. Rodzice dzieci nadpobudliwych skarżą się na brak wiedzy pedagogów o przyczynach choroby ich dzieci oraz brak umiejętności postępowania z takimi dziećmi. W szkole występują trudności w zakresie dostosowywania metod i form realizowanego procesu nauczania do typu zaburzeń występujących u uczniów nadpobudliwych. Efektem tego jest zwiększone nasilenie się objawów zespołu nadpobudliwości na terenie szkoły, w postaci zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej aktywności ruchowej, dużej impulsywności dziecka, niszczenia rzeczy, używania wulgaryzmów itp. Dzieci z ADHD to uczniowie nie lubiani przez nauczycieli i rodziców innych uczniów, wymagający więcej uwagi i aktywności ze strony nauczyciela. Dotyczące przemoc wobec uczniów Sprawy dotyczące problemów wychowawczych w relacji nauczyciel uczeń, to sprawy opisujące różne przykłady złego traktowania dzieci na terenie szkoły w postaci np. poniżania uczniów, stawianie zbyt wysokich wymagań, ubliżania, poszturchiwania, rzucania nieprawdziwych oskarżeń (np. o kradzież), ujawnianie informacji osobistych o uczniu (np. jego zaburzeniach, poziomie intelektualnym) i jego rodzicach, narażanie na przeziębienia lub wypadki, namawianie do spożywania alkoholu, uderzanie, kopanie, zmuszanie do wysiłku fizycznego ponad siły dziecka, nakazywanie wykonywania niebezpiecznych ćwiczeń fizycznych, niebezpiecznych prac porządkowych, bicia. Do grupy spraw związanych z przemocą w szkole zakwalifikowano również sprawy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli oraz posiadaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W grupie tej znalazły się sprawy poruszające problemy nadużywania alkoholu przez nauczycieli (na terenie szkół oraz podczas wyjazdów z uczniami poza terenem szkoły), wykorzystywania pomieszczeń szkoły do organizowania spotkań towarzyskich, udzielania płatnych korepetycji swoim uczniom, odmiennego traktowania uczniów bogatych i ustosunkowanych rodziców. Bezpieczeństwo w szkole i podczas wypoczynku Sprawy dotyczące wypadków uczniów na terenie szkół. Problemy to przede wszystkim nieprzestrzeganie przepisów bhp i higieny pracy w szkołach (złe warunki) oraz brak sporządzania protokołów powypadkowych, skutkujący niemożnością uzyskania odszkodowania przez dzieci ulegające wypadkom. Problemy zawarte w korespondencji dotyczą także nieprawidłowości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego i podczas wycieczek, i wyjazdów szkolnych. Rodzice wnoszący sprawy skarżą się na zły stan boisk i terenów przylegających do szkół oraz niedostateczną opiekę nauczycieli nad dziećmi przebywającymi na tych terenach. Jak wynika z korespondencji, to na boiskach szkolnych dochodzi bardzo często do wypadków i pobić uczniów. Dotyczące prawa do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem Sprawy, prowadzone przez Rzecznika dotyczą m.in. następujących form przemocy:

6 przemoc psychiczna (wyśmiewanie, poniżanie, zawstydzanie, zastraszanie, obwinianie, wyzwiska, groźby, zastraszanie, traktowanie dziecka, jako własności mogę zrobić z Tobą wszystko, co chcę ); przemoc fizyczna (bicie pasem, pięściami, kopanie, szarpanie, upijanie alkoholem); przemoc seksualna - gwałt, dotykanie, pobudzanie seksualne, masturbowanie; zaniedbanie fizyczne - pozostawianie dziecka bez opieki, porzucanie, nieprawidłowe odżywianie, nieadekwatna higiena, niewystarczająca opieka medyczna; zaniedbanie emocjonalno-intelektualne - unikanie emocjonalnego kontaktu, emocjonalne odrzucanie, opuszczenie, brak wyrażania uczuć, brak wsparcia emocjonalnego, intelektualnej stymulacji, brak zrozumienia. W tej kategorii spraw mieści się także Przemoc w mediach Analizy treści programów telewizyjnych, reklam, zwiastunów filmów, czasopism młodzieżowych oraz stron internetowych pozwalają stwierdzić, że bardzo często zawierają one treści prezentujące: przemoc, agresję, okrucieństwo, pornografię i wulgarność. Brak jest skutecznego systemu ochrony dziecka w mediach przed treściami dla niego niewłaściwymi lub szkodliwymi. Na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono pierwsze w Polsce badania nt. Wzorców korzystania z Internetu przez dzieci w wieku lat. Wyniki badań wskazują, że treści erotyczne, w tym twarda pornografia, są łatwo dostępne dla dzieci. Dostępne na rynku filtry nie chronią skutecznie przed dostępem do treści erotycznych. Szczególnej uwagi wymaga zjawisko przypadkowego, niezamierzonego kontaktu dzieci z erotyką przy poszukiwaniu na stronach www treści związanych z nauką szkolną, realizacją zainteresowań i hobby. Jak wynika z badań posiadanie własnego adresu , naraża część dzieci na kontakt z niekorzystnymi treściami (pornografią, przemocą, agresją itp.) poprzez otrzymywanie zaskakujących listów i informacji przesyłanych przez osoby dorosłe. Dotyczące prawa dzieci niepełnosprawnych Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie funkcji społecznych. Prawa dzieci niepełnosprawnych są gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, co ma swoje odzwierciedlenie w wewnętrznym ustawodawstwie każdego państwa. Niepełnosprawni mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia i nie mogą być dyskryminowani. Mając prawo do pełnego dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji, posiadają również prawo do nauki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych gwarancji i zabezpieczeń społecznych. Sprawy w tym obszarze dotyczą transportu dzieci do szkół (a raczej niezapewnienia tegoż), zastrzeżeń do decyzji komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności dziecka, prawa do nauki indywidualnej uczniów szkół specjalnych, prawa do ochrony zdrowia itp. Biuro Rzecznika telefon interwencyjny: (22) Wszyscy zainteresowani mogą za jego pośrednictwem zgłaszać sprawy wymagające interwencji Rzecznika. Dostępny jest także adres poczty elektronicznej:

7

8 Prawa ucznia i rodziców w pytaniach i odpowiedziach 1. Czy szkoła może wstrzymać wydanie świadectwa uczniowi, który nie uregulował jakichś zobowiązań? Nie. Tylko uczniowie, którzy mają poprawki nie dostają swoich świadectw na zakończeniu roku szkolnego. Szkoły nie mają prawa wstrzymywać wydawania świadectw z jakichkolwiek innych powodów, na przykład nie wypełnionej obiegówki. Jeżeli uczeń nie oddał książek w szkolnej bibliotece, wypożyczonego sprzętu sportowego lub jego rodzice nie zwrócili pieniędzy za szybę zbitą przez ich dziecko, szkoła może dochodzić swoich roszczeń przy pomocy komornika. Jednak takie roszczenia nie mogą być podstawą do wstrzymania świadectwa. Szczególnie częstym przypadkiem jest odmowa wydania świadectwa z powodu nieopłacenia składek na fundusz Rady Rodziców. A te składki są dobrowolne. Nawet, jeśli rodzice wcześniej złożyli pisemną deklarację lub zobowiązanie o sumie, którą mają zamiar wpłacić, w każdej chwili mogą z tego zrezygnować. I nie muszą składać podań o zwolnienie z opłacenia składek ani podawać powodów. Mimo to szkoła nie może odmówić ich dziecku wydania świadectwa. Rubryka Rada Rodziców wogóle nie powinna znajdować się na obiegówce, ponieważ pracownicy szkoły nie powinni mieszać się do spraw finansowych tej organizacji. Jeżeli szkoła odmawia uczniowi wydania świadectwa, które mu się należy, jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę w Kuratorium Oświaty, organie prowadzącym szkołę lub w prokuraturze. Więcej informacji: 2. Czy szkoła może odsyłać do domu uczniów, którzy się spóźnili, nie przynieśli obuwia na zmianę lub nie mają mundurka? Nie. Uczniowi, który przyszedł do szkoły, nie można bez bardzo ważnych powodów (np. zdrowotnych) odmówić udziału w zajęciach. Byłoby to naruszenie prawa do nauki. Niewpuszczenie do szkoły w dodatku pozbawia dziecko opieki i naraża na rozmaite niebezpieczeństwa. Wszystkie takie sytuacje są poważnymi naruszeniami obowiązków szkoły, a ponieważ pociągają za sobą niebezpieczeństwo dla dzieci, należy je niezwłocznie zgłaszać w Kuratorium Oświaty i organie prowadzącym szkołę. W przypadku, gdyby dziecko doznało w tym czasie jakiejś krzywdy, można wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko szkole, jako winnej tego, że dziecko znalazło się bez nadzoru. 3. Czy szkoła może odmawiać uznawania usprawiedliwień nieobecności przedstawianych przez rodziców i domagać się usprawiedliwień lekarskich? Nie. To rodziców Kodeks rodzinny zobowiązuje do sprawowania pieczy nad dzieckiem, dbanie o jego zdrowie i rozwój. Ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. I to oni decydują, czy w określonej sytuacji mogą wysłać swoje dziecko do szkoły. W przypadku choroby zasięgają opinii lekarza. Jednak żaden akt prawny nie zobowiązuje służby zdrowia do wystawiania usprawiedliwień nieobecności. A szkoła nie może się ich domagać, ponieważ nie ma uprawnień do gromadzenia tego typu dokumentacji na temat zdrowia uczniów. Jeżeli szkoła podejrzewa, że rodzice za mało troszczą się o edukację swojego dziecka i nie wywiązują się z obowiązku dbania o systematyczne uczęszczanie na lekcje, może zwrócić się do sądu rodzinnego, by to sprawdził.

9 Jeżeli szkoła odmawia przyjęcia usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców i domaga się usprawiedliwień lekarskich, można złożyć skargę w Kuratorium Oświaty. 4. Czy szkoła może odmówić usprawiedliwienia nieobecności dziecka, które pojechało z rodzicami na zagraniczną wycieczkę w czasie roku szkolnego? Tak. To rodzice sprawują władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem i oni usprawiedliwiają jego nieobecności w szkole, ale to nie oznacza, że wszystkie usprawiedliwienia szkoła musi zaakceptować. Jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, może opuszczać lekcje tylko z naprawdę poważnych i nieuniknionych powodów. Szkoła jest zobowiązana do kontrolowania, czy ten obowiązek jest należycie wypełniany. Może uznać, że taka nieobecność zagraża przyszłości dziecka, np. narażając je na narastanie luk w wiedzy. Zdarzają się jednak wypadki, kiedy szkoła wcześniej uprzedzona o planach rodziny zgadza się na opuszczenie lekcji przez dziecko pod pewnymi warunkami: np. umawia się z rodzicami, że w tym czasie przerobią ze swoim dzieckiem określone partie materiału lub przećwiczą określone umiejętności. Czasami zobowiązuje się też dziecko, by przy pomocy rodziców opracowało jakiś projekt dotyczący miejsca, w którym będzie i zaprezentowało go klasie. W takim wypadku w podejmowaniu decyzji powinien brać udział dyrektor szkoły. 6. Czy uczniowie mogą sami zwalniać się z udziału w ćwiczeniach na lekcjach WF? Tak. Każdy uczeń, który czuje się źle, jest osłabiony itp., powinien to zgłosić nauczycielowi WF przed lekcją i ustalić z nim, czy tym razem w ogóle zrezygnuje z ćwiczeń, czy będzie w nich uczestniczył na małych obrotach : krócej, tylko w wymagających mniejszego wysiłku, zrezygnuje, jeśli coś będzie sprawiało mu trudność. Zawsze, jeżeli uczeń uzna swoje samopoczucie za zbyt złe, by w ogóle brać udział w ćwiczeniach, nauczyciel musi to uznać. Tego wymagają zasady bezpieczeństwa na tego typu lekcjach. Jest jednak jeden problem: jeżeli tych niećwiczeń wraz z nieobecnościami na WF-ach nazbiera się więcej niż 50%, a nauczyciel nie będzie miał dość ocen, by wystawić ocenę semestralną lub końcową, ucznia czeka egzamin klasyfikacyjny z WF-u. 8.Czy szkoła może ustalić, że każde trzy spóźnienia będą liczone jako jedna godzina nieusprawiedliwionej nieobecności? Nie. Spóźnienie to spóźnienie, a nieusprawiedliwiona nieobecność to coś zupełnie innego i w szkolnej dokumentacji nie wolno mieszać jednego z drugim, bo fałszuje się ją w ten sposób. Ze spóźnieniami ucznia szkoła musi walczyć metodami wychowawczymi. Natomiast nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji jest bardzo poważnym sygnałem i dla nauczycieli i dla rodziców. Każda taka sytuacja powinna być rozwiązywana przez nich wspólnie. Dlatego o każdej takiej nieobecności wychowawca natychmiast powinien zawiadamiać rodziców ucznia. 9. Czy nauczyciel może przeciągać lekcje twierdząc, że dzwonek na przerwę jest dla niego, a na lekcję dla uczniów? Nie. Oba dzwonki są sygnałami zarówno dla nauczycieli, jak dla uczniów. I oba są równie ważne. Dzwonek na przerwę rozpoczyna czas, w którym uczniowie mogą przez chwilę odpocząć między jednymi a drugimi zajęciami, zrelaksować się i odreagować przymusowy bezruch. Skracanie im tego czasu sprawia, że na kolejnej lekcji trudniej im będzie się skoncentrować na pracy.

10 10. Czy jeżeli zginie dziennik klasowy rada pedagogiczna może zdecydować, że wszystkie oceny będą odtwarzane na sprawdzianach z całego materiału, do których muszą przystąpić w czasie paru dni wszyscy uczniowie? Nie. To próba zastosowania odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do uczniów. Tymczasem za przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji szkolnej odpowiedzialni są pracownicy szkoły. I na nich spoczywa obowiązek odtworzenia jej, jeśli nie zostanie dopilnowana. Jeżeli dziennik zaginął w drugim semestrze, nie ma potrzeby odtwarzania ocen z pierwszego semestru, ponieważ oceny semestralne znajdują się w arkuszach ocen uczniów. Oceny ze sprawdzianów i innych prac tego typu można odtworzyć, ponieważ nauczyciele powinni przechowywać je do końca roku szkolnego. W wielu wypadkach można posłużyć się wykazami ocen cząstkowych, które na wywiadówkach są przekazywane rodzicom, przepisać oceny z zeszytów uczniów itp. Wielu nauczycieli prowadzi własne notatki spisy ocen uczniów. Ci unikną wszelkich problemów z odtwarzaniem ocen. A fakt zaginięcia dziennika dyrekcja powinna niezwłocznie zgłosić policji. Nie wolno dopuścić do tego, by zawarte tam dane uczniów znalazły się w niepowołanych rękach. 11. Czy szkoła może zakazać uczniom używania telefonów komórkowych? Na lekcjach zdecydowanie tak. Żadna szkoła nie może się zgadzać na to, by uczniowie używali telefonów w czasie lekcji. To nie tylko sprawia, że nie korzysta z części lekcji uczeń odbierający telefon lub SMS, albo co gorsze piszący SMS (a to też się zdarza). Każda taka sytuacja ma wpływ na pozostałych uczniów, rozbija ich koncentrację i tok myślenia. Dlatego jeśli szkoła zgadza się na przynoszenie przez uczniów telefonów komórkowych, to muszą być wyłączane przed każdą lekcją. Szkoła może też mieć bardzo istotne powody, by dążyć do tego, by uczniowie nie korzystali z telefonów również w czasie przerw. Na przykład po to, by szkolnym dilerom narkotyków utrudnić pracę. 12. Czy uczeń może odwołać się gdzieś od oceny cząstkowej, jeśli uważa,że została zaniżona? Nie. 13. Czy uczniowie lub ich rodzice mogą mieć wpływ na zmianę nauczyciela? Tak. Rozmawiając na ten temat z dyrektorem szkoły. Jeżeli konflikt między klasą a nauczycielem jest poważny, dyrektor mimo wykorzystania wszystkich innych dostępnych środków nie będzie w stanie inaczej go rozwiązać, może przychylić się do takiego wniosku. Jednak trzeba mieć świadomość, że nie zawsze jest to możliwe ze względów organizacyjnych szkoły. I nauczyciel musi się zgodzić na takie rozwiązanie. 14. Czy na wywiadówkach nauczyciele muszą omawiać problemy poszczególnych uczniów przy wszystkich rodzicach? Nie. O ocenach, zachowaniu czy jakichkolwiek innych problemach konkretnych uczniów powinno się rozmawiać indywidualnie, w warunkach zapewniających dyskrecję. Zebranie w którym uczestniczą wszyscy rodzice, nie jest właściwym momentem może służyć jedynie do omawiania tego, co dotyczy wszystkich uczniów klasy.

11 15. Czy nauczyciele mają obowiązek uwzględniać wskazówki poradni w stosunku do ucznia z dysleksją? 1 Tak. Niedawno wprowadzono regulację, która nakłada na nauczycieli obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego poradnia psychologiczno pedagogiczna stwierdziła zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. Takie opinie wydają poradnie publiczne i niepubliczne, które spełniają warunki zawarte w ustawie o systemie oświaty. Więcej: Rozporządzenie z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) paragraf 6.1. (Opracowanie Małgorzata Taraszkiewicz i Lucyna Bojarska)

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły 7 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) umożliwia zdobycie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły

Rok szkolny 2012/2013. - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Rok szkolny 2012/2013 - Rokiem Bezpiecznej Szkoły Bezpieczna szkoła czyli Realizująca obowiązki nałożone przepisami prawa Uczestnicząca w inicjatywach, które angażują uczniów, nauczycieli, rodziców. założenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczoną dla uczniów Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim. Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN ustalania oceny z zachowania GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 13 OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY OPRACOWANO NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 07.09.1991r (ze zmianami) ORAZ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania

REGULAMIN ustalania oceny z zachowania REGULAMIN ustalania oceny z zachowania Szkoły Podstawowej Niepublicznej im. Wiktorii Wiedeńskiej Fundacji Edukacyjnej Varsovia OCENA ZACHOWANIA UCZNIA 1. Okresowa (roczna) ocena zachowania ucznia wyraża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku:

PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: PROCEDURY Podejmowanych działań podejmowanych przez nauczycieli GIMNAZJUM im. Kazimierza Górskiego w Gościnie w przypadku: 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie

Bardziej szczegółowo

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła.

System wzmocnień w wychowaniu. System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. 70 Załącznik nr 6. System wzmocnień w wychowaniu System wzmocnień pozytywnych i kary to system wzmocnień którymi posługuje się szkoła. A. System wzmocnień pozytywnych to system: Nagród, Propozycji, Aprobaty.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły REGULAMIN ŚWIETLICY. W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE

Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły REGULAMIN ŚWIETLICY. W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły REGULAMIN ŚWIETLICY W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ STO im. IRENY SENDLEROWEJ W CIECHANOWIE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. REGULAMIN SZKOŁY ROZDZIAŁ I Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 1. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział we właściwie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

W DYNOWIE. 2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie.

W DYNOWIE. 2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) usprawiedliwienie może zostać złożone po wyznaczonym w p. 1. terminie. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W LICEUM OGÓLNOKSZSTAŁCĄCYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE ZASADY PODSTAWOWE 1 1. Systematyczny i aktywny udział we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Uczniowska

Konstytucja Uczniowska PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Konstytucja Uczniowska Hucisko 2012 r. 1 WSTĘP Status prawny ucznia określają przepisy międzynarodowe, państwowe i szkolne; są to: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza. Rada szkoleniowa na temat PRAWA DZIECKA

Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza. Rada szkoleniowa na temat PRAWA DZIECKA Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza Rada szkoleniowa na temat PRAWA DZIECKA 1 Prawa cywilne Prawa socjalne Prawa kulturalne Prawa polityczne Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki 2014/2015 Uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zatwierdzony przez Radę Rodziców, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 30.09.2014r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Janusz Szklarczyk Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Janusz Szklarczyk Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Janusz Szklarczyk Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAJEZIERZU Zajezierze 2016r. ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej W SIEDLCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej W SIEDLCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej W SIEDLCACH 1 ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CIESZYNIE CIESZYN 2016 R ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 375 w Warszawie. Warszawa 2017r. ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur:

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu nr 5/2017/2018 z dnia 11 września 2017r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 zatwierdzony na rok szkolny 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 1-3 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie

REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 51 w Szczecinie Społeczność szkolną tworzą uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Każdy członek społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW UCZNIA. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu

KARTA PRAW UCZNIA. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu KARTA PRAW UCZNIA Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu Prawa ucznia wynikające z Konwencji o prawach dziecka Każdy uczeń posiada prawo do znajomości swoich praw (artykuły 29 i 42 Kopd),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie &1 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły. 2. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA. w Zespole Szkół Integracyjnych. jest od 27 września 2016 roku. p. Agnieszka Kaczorowska

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA. w Zespole Szkół Integracyjnych. jest od 27 września 2016 roku. p. Agnieszka Kaczorowska SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA w Zespole Szkół Integracyjnych jest od 27 września 2016 roku p. Agnieszka Kaczorowska :: Kim jest rzecznik praw ucznia? - To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-INFORMATYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻORACH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH

ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH 1 ZASADY INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH Zasady ogólne: 1. Postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie wyróżnień nagród i kar. 2. Wszystkie sprawy drobne pojawiające się po raz pierwszy, rozstrzygamy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RODAKACH Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy w Kluczach Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie Organami szkoły są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI SP I I III GIMNAZJUM Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Strona 1 z 5 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin świetlicy szkolnej Strona 1 z 5 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej Strona 1 z 5 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PROSZOWICACH Podstawa prawna: art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki Podstawowe dokumenty mówiące o ochronie praw człowieka Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA

SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA Załącznik nr 5do Statutu Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA Został opracowany w celu przybliżenia uczniom prawa szkolnego. Zawiera spis najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 czerwca 2013 r.

Warszawa, 4 czerwca 2013 r. Nieprawidłowości w organizacji edukacji uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w świetle wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Warszawa, 4 czerwca 2013 r. Plan wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. I. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

Prawa i bezprawia wobec ucznia i jego rodziny.

Prawa i bezprawia wobec ucznia i jego rodziny. 14. o4 2014 Kongres Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego Prawa i bezprawia wobec ucznia i jego rodziny. Dr Teresa Wejner Jaworska 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję o Prawach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku:

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku: Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania Świetlicy Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem Godziny pracy: poniedziałek piątek od 6 45 do 15

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ W DĘBOGÓRZU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ W DĘBOGÓRZU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ W DĘBOGÓRZU Dębogórze 2017 r. & 1 1. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE (wyciąg ze Statutu Szkoły 28a) Strona 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły powołaną w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM JANA PAWŁA II W KORONOWIE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie organizowania nauczania indywidualnego

Procedura w sprawie organizowania nauczania indywidualnego S t r o n a 1 Procedura w sprawie organizowania nauczania indywidualnego Podstawa prawna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Statut w ustawach. by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017

Statut w ustawach. by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017 Statut w ustawach by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe DzU 2017 poz. 59 2 Art. 10. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA 1/2015/2016. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5. im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu Zazdrości z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Załącznik nr 19 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 1 Cele i zadania świetlicy szkolnej 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia obowiązująca w Szkole

Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia obowiązująca w Szkole Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy: 1. Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329) wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo