Konwencja Praw Dziecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwencja Praw Dziecka"

Transkrypt

1 Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale nie nadaje się do lektury dla dzieci, a nawet młodzieży, z powodu oczywistych zawiłości językowych specyficznych dla tekstów prawnych. Przedstawiony niżej tekst przetłumaczony wiele lat temu przez troje dzieci, rodzeństwo Szymańskich. Warto mieć na uwadze, że temat ten poruszać może obszar bardzo ciemny dla praktyki wychowawczej, zarówno szkoły, jak i domu. Uczniowie, rodzice (a nawet nauczyciele) mogą być zaszokowani tym dokumentem (wiem to z własnego doświadczenia). Mimo, że dokument ten został ratyfikowany ponad 10 lat jego znajomość społeczna jest mniej niż umiarkowana. Prawo oświatowe wielokrotnie odnosi się do ochrony dziecka przed poniżającym jego traktowaniem. Powinności nauczyciela określone są w art. 4 ustawy o systemie oświaty: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej ucznia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum powinny szczegółowo być określone warunki pobytu uczniów w szkole zapewniające im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, Dz. U. Nr 14, poz. 131). Również wyrazem prawa dziecka do ochrony przed przemocą i poniżającym jego traktowaniem są przepisy dotyczące rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów i trybu odwoływania się od kary. Ramowy statut szkoły podstawowej i gimnazjum zastrzega, że nie mogą to być kary naruszające nietykalność i godność osobistą dziecka. W polskiej szkole zabronione jest stosowanie kar z użyciem przemocy fizycznej lub psychicznej w stosunku do dziecka. Godność dziecka często łączy się z jego prawem do zachowania tajemnicy życia osobistego i rodzinnego (por. art. 16 Konwencji). Zobowiązuje to nauczycieli do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (art. 43 ustawy o systemie oświaty). (według komentarza Barbary Sochal z Departamentu Opieki i Profilaktyki Społecznej MEN, materiałów ze strony Każdy nauczyciel, wychowawca i rodzic, każdy człowiek powinien znać prawa i wolności jakie mu przysługują. Prawo do świadomości swych praw przysługuje także dziecku. W dokumentach akcesyjnych do członkowska w Unii Europejskiej bardzo mocno jest podkreślana sprawa świadomości obywatelskiej człowieka; problematyka ta jest także silnie akcentowana w dokumentach dotyczących standardów edukacyjnych dla państw Wspólnoty. Edukacja prawna to trudny obszar, ale kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok.

2 Konwencja Praw Dziecka (przetłumaczona przez dzieci dla dzieci) art. 1 Dla celów Konwencji dziecko oznacza człowieka, który nie ma 18 lat (o ile nie dostanie pełnoletności wcześniej). art.4 Wszystkie państwa będą się starały, aby dzieci mogły korzystać z praw zawartych w Konwencji. art. 5 Dbając o to, żeby dzieci mogły rozwijać swoje zdolności, państwa powinny szanować prawa i obowiązki rodziców, jak również miejscowe tradycje rodzinne i obyczajowe. art.6 Każde dziecko ma prawo żyć i państwa mają obowiązek troszczyć się, aby dzieci były zdrowe i mogły się uczyć art. 13 Dziecko może mówić, pisać i rysować na każdy temat, który je interesuje oraz ma prawo otrzymywać odpowiedzi na zadane pytania (lecz z pewnymi ograniczeniami ustanowionymi przez prawo np. nie może obrażać innych osób lub zdradzać tajemnic państwowych, wojskowych). art. 16 Nie można się wtrącać w życie prywatne dziecka i jego rodziny oraz nie wolno czytać jego listów lub je obrażać. art. 23 Dziecko chore psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne ma prawo żyć w warunkach, które pozwalają mu uczestniczyć w normalnym życiu (...) art. 27 Dziecko ma prawo żyć tak, aby nic nie hamowało jego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego. (...) art. 28 Państwa uznają prawo dziecka do równego dostępu do nauki (...) Porządek w szkole należy zapewnić bez naruszania godności dziecka, np. nie wolno bić go po głowie, ciągnąć za uszy, czy przezywać: ty ośle, ty baranie. Programy nauczania, podręczniki, wszelkie pomoce powinny być ciekawe. Dzieci nie powinny bać się nauczycieli, a nauczyciele powinni lubić uczniów. art. 31 Państwa będą pomagały dzieciom uczestniczyć w życiu kulturalnym, artystycznym (...), a jednocześnie dbać będą o prawa dzieci do wypoczynku, żeby np. nauka w szkole nie zajmowała całego wolnego czasu. art. 36 Państwa nie będą pozwalały na to, żeby w jakikolwiek inny sposób dzieci były wykorzystywane. art. 39 Państwo powinno zadbać o to, żeby dziecko, które ucierpiało z powodu złego traktowania otrzymało niezbędną pomoc i powróciło do normalnego życia. art. 40 Każde dziecko powinno uzyskać pomoc prawną w przygotowaniu i prowadzeniu jego obrony i powinno być traktowane w sposób nie naruszający jego godności. art. 42. Państwa, które podpisały Konwencję zobowiążą się do tego, żeby te prawa znane były zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci.

3 Rzecznik Praw Dziecka Konstytucja RP nadała prawom dziecka wysoką rangę, przewidując instytucję Rzecznika Praw Dziecka. W wyniku prac parlamentarnych 6 stycznia 2000 r. uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz.69). Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki. Zgodnie z ustawą wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju i powinny być prowadzone z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Aby zapewnić dziecku takie możliwości, należy je chronić przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. Rzecznik szczególną troską otacza dzieci niepełnosprawne. Katalog problemów zgłaszanych do BRPD jest bardzo szeroki, a oto kilka przykładów. Dotyczących prawa do nauki Do najczęstszych należą sprawy związane z organizacji pracy, w tym tworzenia i likwidacji szkół oraz placówek oświatowych. Dotyczące dowozu uczniów do szkół Wnioskodawcami w tych sprawach są rodzice, którzy mają problemy z dowozem dzieci do szkół lub z odpłatnością za dojazdy. Rodzice skarżą się np. na brak opieki pedagogicznej podczas przewozu dzieci z domu do szkoły; brak odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych osób które sprawują opiekę nad dziećmi w autobusie; uniemożliwianie przez prywatnego przewoźnika zakupu biletów miesięcznych, które stanowią podstawę zwrotu kosztów za dojazd do szkoły przez gminę; niekorzystne dla dzieci rozkłady jazdy autobusów PKS. Dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły Rodzice uczniów skarżą się na niebezpieczną drogę uczniów do szkoły, wynikającą z nieprawidłowych rozwiązań architektonicznych, niebezpiecznych skrzyżowań, braku przejść dla pieszych. Dotyczące sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Np. nie informowania o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, procedur stosowanych przy ocenianiu zachowania ucznia, możliwości odwołania się od oceny z przedmiotu i zachowania, informowania rodziców ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przed końcowym posiedzeniem rady pedagogicznej, rozbieżności pojawiających się pomiędzy teoretycznie opracowanym systemem oceniania a jego praktyczną realizacją. Dotyczące relegowanie uczniów ze szkół Zarzuty rodziców dotyczą nie wyrażenia zgody na określenie zachowania ich dzieci jako

4 nagannego, a tym samym kwalifikującego ich do usunięcia ze szkoły. Organizacja pracy szkół i placówek oświatowych Do tej kategorii spraw zakwalifikowano skargi rodziców uczniów, organizacji społecznych, nauczycieli oraz uczniów. Przedmiotem skarg było: 1. dwuzmianowość zajęć szkolnych; 2. skrócenie przerw międzylekcyjnych; 3. wydłużanie się czasu pobytu uczniów w szkole; 4. zbyt przeładowane programy nauczania; 5. nieuwzględnianie zdania uczniów przy wyborze opiekuna samorządu szkolnego i wychowawcy klasy; 6. duża liczba rodzajów podręczników szkolnych oraz koszty związane z ich zakupem; 7. wyposażenie szkół i placówek oświatowych w komputery, na możliwość korzystania uczniów z internetu w pracowni komputerowej, na uregulowania wewnętrzne szkoły (regulaminy) dotyczące dostępu i korzystania z internetu; 8. dożywianie uczniów w szkole; 9. niejasność i nieprecyzyjność zapisów w statutach i regulaminach, obowiązujących w szkołach, na - rozbieżność pomiędzy zapisami statutowymi a ich realizacją praktyczną; 10. protesty dotyczące zmian w podstawie programowej i podręcznikach do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Dotyczące problemów wychowawczych Są to problemy związane np. ze złym traktowaniem uczniów przez nauczycieli, polegającym na: ośmieszaniu, krzyczeniu, posługiwaniu się wyzwiskami w stosunku do uczniów, ujawnianiu osobistych informacji o uczniu, pozostawianiu uczniów bez opieki, przeciwstawianiu sobie uczniów, znęcania się nad uczniami. Do tej grupy zakwalifikowano także sprawy związane ze złym traktowaniem obejmującym przemoc pomiędzy uczniami (tzw. przemoc rówieśnicza). W tej grupie spraw znalazły się także problemy dotyczące złego traktowania rodziców uczniów przez nauczycieli, polegające np. na odmowie współpracy z rodzicami ucznia, krzyczeniu, krytykowaniu metod i sposobów postępowania z dzieckiem, nie ujawniania informacji o dziecku, ujawnianiu publicznie kompromitujących informacji o dziecku i rodzinie celem ośmieszenia czy poniżenia rodziców ucznia wobec innych rodziców itp. Do grupy tej zaliczono także sprawy dotyczące skarg na brak kwalifikacji nauczycieli, mających wpływ na poziom realizowanego procesu nauczania (w tym realizację praw uczniów) oraz sprawy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli, które wiążą się z uchybieniami godności zawodu nauczyciela lub nie wywiązywaniem się z obowiązków wynikających z kodeksu pracy i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Problemy wnoszone przez rodziców poszkodowanych na terenie szkoły uczniów. We wszystkich tych sprawach rodzice oburzeni byli brakiem reakcji szkoły na występującą na jej terenie agresję (karanie uczniów agresywnych) oraz na brak pomocy dzieciom, które tej agresji doznały lub doznawały wielokrotnie. Jak wynika z przekazanych do Rzecznika spraw, nauczyciele wielokrotnie mając świadomość istniejących zagrożeń, nie podejmowali żadnych działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu wczesne przeciwdziałanie ich wystąpieniu. Problemy poruszane w korespondencji wyraźnie wskazują na brak praktycznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania występującej w szkołach przemocy. Pedagodzy wielokrotnie sięgają po metody dyscyplinowania uczniów np. zatrudniają pracowników ochrony, wzywają funkcjonariuszy Policji, za naganne zachowania skreślają z listy uczniów. Działania tego typu nie zapobiegają jednak występowaniu kolejnych zdarzeń, są straszakiem dla młodzieży nie wpływają jednak na zmianę postaw uczniów. Opisywane problemy pokazują, jak mało nauczyciele posługują się metodami wychowawczymi,

5 adekwatnie dostosowanymi do występujących w szkole problemów, jak słabo nauczyciele są przygotowani do diagnozowania zachowań dzieci i młodzieży, jak bardzo brakuje w szkołach spójnych programów wychowawczych, które realizowaliby pedagodzy we współpracy z rodzicami uczniów. Dotyczące Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej\ Sprawy skierowane przez rodziców dzieci z ADHD tj. zespołem nadpobudliwości psychoruchowej narastają. Dzieci nadpobudliwe stosują przemoc wobec innych dzieci, zagrażają bezpieczeństwu innych uczniów. Często dokonują czynów o charakterze karalnym tj. podpalenie, pobicie, itp. Rodzice dzieci nadpobudliwych skarżą się na brak wiedzy pedagogów o przyczynach choroby ich dzieci oraz brak umiejętności postępowania z takimi dziećmi. W szkole występują trudności w zakresie dostosowywania metod i form realizowanego procesu nauczania do typu zaburzeń występujących u uczniów nadpobudliwych. Efektem tego jest zwiększone nasilenie się objawów zespołu nadpobudliwości na terenie szkoły, w postaci zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej aktywności ruchowej, dużej impulsywności dziecka, niszczenia rzeczy, używania wulgaryzmów itp. Dzieci z ADHD to uczniowie nie lubiani przez nauczycieli i rodziców innych uczniów, wymagający więcej uwagi i aktywności ze strony nauczyciela. Dotyczące przemoc wobec uczniów Sprawy dotyczące problemów wychowawczych w relacji nauczyciel uczeń, to sprawy opisujące różne przykłady złego traktowania dzieci na terenie szkoły w postaci np. poniżania uczniów, stawianie zbyt wysokich wymagań, ubliżania, poszturchiwania, rzucania nieprawdziwych oskarżeń (np. o kradzież), ujawnianie informacji osobistych o uczniu (np. jego zaburzeniach, poziomie intelektualnym) i jego rodzicach, narażanie na przeziębienia lub wypadki, namawianie do spożywania alkoholu, uderzanie, kopanie, zmuszanie do wysiłku fizycznego ponad siły dziecka, nakazywanie wykonywania niebezpiecznych ćwiczeń fizycznych, niebezpiecznych prac porządkowych, bicia. Do grupy spraw związanych z przemocą w szkole zakwalifikowano również sprawy związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli oraz posiadaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W grupie tej znalazły się sprawy poruszające problemy nadużywania alkoholu przez nauczycieli (na terenie szkół oraz podczas wyjazdów z uczniami poza terenem szkoły), wykorzystywania pomieszczeń szkoły do organizowania spotkań towarzyskich, udzielania płatnych korepetycji swoim uczniom, odmiennego traktowania uczniów bogatych i ustosunkowanych rodziców. Bezpieczeństwo w szkole i podczas wypoczynku Sprawy dotyczące wypadków uczniów na terenie szkół. Problemy to przede wszystkim nieprzestrzeganie przepisów bhp i higieny pracy w szkołach (złe warunki) oraz brak sporządzania protokołów powypadkowych, skutkujący niemożnością uzyskania odszkodowania przez dzieci ulegające wypadkom. Problemy zawarte w korespondencji dotyczą także nieprawidłowości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego i podczas wycieczek, i wyjazdów szkolnych. Rodzice wnoszący sprawy skarżą się na zły stan boisk i terenów przylegających do szkół oraz niedostateczną opiekę nauczycieli nad dziećmi przebywającymi na tych terenach. Jak wynika z korespondencji, to na boiskach szkolnych dochodzi bardzo często do wypadków i pobić uczniów. Dotyczące prawa do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem Sprawy, prowadzone przez Rzecznika dotyczą m.in. następujących form przemocy:

6 przemoc psychiczna (wyśmiewanie, poniżanie, zawstydzanie, zastraszanie, obwinianie, wyzwiska, groźby, zastraszanie, traktowanie dziecka, jako własności mogę zrobić z Tobą wszystko, co chcę ); przemoc fizyczna (bicie pasem, pięściami, kopanie, szarpanie, upijanie alkoholem); przemoc seksualna - gwałt, dotykanie, pobudzanie seksualne, masturbowanie; zaniedbanie fizyczne - pozostawianie dziecka bez opieki, porzucanie, nieprawidłowe odżywianie, nieadekwatna higiena, niewystarczająca opieka medyczna; zaniedbanie emocjonalno-intelektualne - unikanie emocjonalnego kontaktu, emocjonalne odrzucanie, opuszczenie, brak wyrażania uczuć, brak wsparcia emocjonalnego, intelektualnej stymulacji, brak zrozumienia. W tej kategorii spraw mieści się także Przemoc w mediach Analizy treści programów telewizyjnych, reklam, zwiastunów filmów, czasopism młodzieżowych oraz stron internetowych pozwalają stwierdzić, że bardzo często zawierają one treści prezentujące: przemoc, agresję, okrucieństwo, pornografię i wulgarność. Brak jest skutecznego systemu ochrony dziecka w mediach przed treściami dla niego niewłaściwymi lub szkodliwymi. Na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono pierwsze w Polsce badania nt. Wzorców korzystania z Internetu przez dzieci w wieku lat. Wyniki badań wskazują, że treści erotyczne, w tym twarda pornografia, są łatwo dostępne dla dzieci. Dostępne na rynku filtry nie chronią skutecznie przed dostępem do treści erotycznych. Szczególnej uwagi wymaga zjawisko przypadkowego, niezamierzonego kontaktu dzieci z erotyką przy poszukiwaniu na stronach www treści związanych z nauką szkolną, realizacją zainteresowań i hobby. Jak wynika z badań posiadanie własnego adresu , naraża część dzieci na kontakt z niekorzystnymi treściami (pornografią, przemocą, agresją itp.) poprzez otrzymywanie zaskakujących listów i informacji przesyłanych przez osoby dorosłe. Dotyczące prawa dzieci niepełnosprawnych Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie funkcji społecznych. Prawa dzieci niepełnosprawnych są gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, co ma swoje odzwierciedlenie w wewnętrznym ustawodawstwie każdego państwa. Niepełnosprawni mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia i nie mogą być dyskryminowani. Mając prawo do pełnego dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji, posiadają również prawo do nauki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych gwarancji i zabezpieczeń społecznych. Sprawy w tym obszarze dotyczą transportu dzieci do szkół (a raczej niezapewnienia tegoż), zastrzeżeń do decyzji komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności dziecka, prawa do nauki indywidualnej uczniów szkół specjalnych, prawa do ochrony zdrowia itp. Biuro Rzecznika telefon interwencyjny: (22) Wszyscy zainteresowani mogą za jego pośrednictwem zgłaszać sprawy wymagające interwencji Rzecznika. Dostępny jest także adres poczty elektronicznej:

7

8 Prawa ucznia i rodziców w pytaniach i odpowiedziach 1. Czy szkoła może wstrzymać wydanie świadectwa uczniowi, który nie uregulował jakichś zobowiązań? Nie. Tylko uczniowie, którzy mają poprawki nie dostają swoich świadectw na zakończeniu roku szkolnego. Szkoły nie mają prawa wstrzymywać wydawania świadectw z jakichkolwiek innych powodów, na przykład nie wypełnionej obiegówki. Jeżeli uczeń nie oddał książek w szkolnej bibliotece, wypożyczonego sprzętu sportowego lub jego rodzice nie zwrócili pieniędzy za szybę zbitą przez ich dziecko, szkoła może dochodzić swoich roszczeń przy pomocy komornika. Jednak takie roszczenia nie mogą być podstawą do wstrzymania świadectwa. Szczególnie częstym przypadkiem jest odmowa wydania świadectwa z powodu nieopłacenia składek na fundusz Rady Rodziców. A te składki są dobrowolne. Nawet, jeśli rodzice wcześniej złożyli pisemną deklarację lub zobowiązanie o sumie, którą mają zamiar wpłacić, w każdej chwili mogą z tego zrezygnować. I nie muszą składać podań o zwolnienie z opłacenia składek ani podawać powodów. Mimo to szkoła nie może odmówić ich dziecku wydania świadectwa. Rubryka Rada Rodziców wogóle nie powinna znajdować się na obiegówce, ponieważ pracownicy szkoły nie powinni mieszać się do spraw finansowych tej organizacji. Jeżeli szkoła odmawia uczniowi wydania świadectwa, które mu się należy, jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę w Kuratorium Oświaty, organie prowadzącym szkołę lub w prokuraturze. Więcej informacji: 2. Czy szkoła może odsyłać do domu uczniów, którzy się spóźnili, nie przynieśli obuwia na zmianę lub nie mają mundurka? Nie. Uczniowi, który przyszedł do szkoły, nie można bez bardzo ważnych powodów (np. zdrowotnych) odmówić udziału w zajęciach. Byłoby to naruszenie prawa do nauki. Niewpuszczenie do szkoły w dodatku pozbawia dziecko opieki i naraża na rozmaite niebezpieczeństwa. Wszystkie takie sytuacje są poważnymi naruszeniami obowiązków szkoły, a ponieważ pociągają za sobą niebezpieczeństwo dla dzieci, należy je niezwłocznie zgłaszać w Kuratorium Oświaty i organie prowadzącym szkołę. W przypadku, gdyby dziecko doznało w tym czasie jakiejś krzywdy, można wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko szkole, jako winnej tego, że dziecko znalazło się bez nadzoru. 3. Czy szkoła może odmawiać uznawania usprawiedliwień nieobecności przedstawianych przez rodziców i domagać się usprawiedliwień lekarskich? Nie. To rodziców Kodeks rodzinny zobowiązuje do sprawowania pieczy nad dzieckiem, dbanie o jego zdrowie i rozwój. Ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. I to oni decydują, czy w określonej sytuacji mogą wysłać swoje dziecko do szkoły. W przypadku choroby zasięgają opinii lekarza. Jednak żaden akt prawny nie zobowiązuje służby zdrowia do wystawiania usprawiedliwień nieobecności. A szkoła nie może się ich domagać, ponieważ nie ma uprawnień do gromadzenia tego typu dokumentacji na temat zdrowia uczniów. Jeżeli szkoła podejrzewa, że rodzice za mało troszczą się o edukację swojego dziecka i nie wywiązują się z obowiązku dbania o systematyczne uczęszczanie na lekcje, może zwrócić się do sądu rodzinnego, by to sprawdził.

9 Jeżeli szkoła odmawia przyjęcia usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców i domaga się usprawiedliwień lekarskich, można złożyć skargę w Kuratorium Oświaty. 4. Czy szkoła może odmówić usprawiedliwienia nieobecności dziecka, które pojechało z rodzicami na zagraniczną wycieczkę w czasie roku szkolnego? Tak. To rodzice sprawują władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem i oni usprawiedliwiają jego nieobecności w szkole, ale to nie oznacza, że wszystkie usprawiedliwienia szkoła musi zaakceptować. Jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, może opuszczać lekcje tylko z naprawdę poważnych i nieuniknionych powodów. Szkoła jest zobowiązana do kontrolowania, czy ten obowiązek jest należycie wypełniany. Może uznać, że taka nieobecność zagraża przyszłości dziecka, np. narażając je na narastanie luk w wiedzy. Zdarzają się jednak wypadki, kiedy szkoła wcześniej uprzedzona o planach rodziny zgadza się na opuszczenie lekcji przez dziecko pod pewnymi warunkami: np. umawia się z rodzicami, że w tym czasie przerobią ze swoim dzieckiem określone partie materiału lub przećwiczą określone umiejętności. Czasami zobowiązuje się też dziecko, by przy pomocy rodziców opracowało jakiś projekt dotyczący miejsca, w którym będzie i zaprezentowało go klasie. W takim wypadku w podejmowaniu decyzji powinien brać udział dyrektor szkoły. 6. Czy uczniowie mogą sami zwalniać się z udziału w ćwiczeniach na lekcjach WF? Tak. Każdy uczeń, który czuje się źle, jest osłabiony itp., powinien to zgłosić nauczycielowi WF przed lekcją i ustalić z nim, czy tym razem w ogóle zrezygnuje z ćwiczeń, czy będzie w nich uczestniczył na małych obrotach : krócej, tylko w wymagających mniejszego wysiłku, zrezygnuje, jeśli coś będzie sprawiało mu trudność. Zawsze, jeżeli uczeń uzna swoje samopoczucie za zbyt złe, by w ogóle brać udział w ćwiczeniach, nauczyciel musi to uznać. Tego wymagają zasady bezpieczeństwa na tego typu lekcjach. Jest jednak jeden problem: jeżeli tych niećwiczeń wraz z nieobecnościami na WF-ach nazbiera się więcej niż 50%, a nauczyciel nie będzie miał dość ocen, by wystawić ocenę semestralną lub końcową, ucznia czeka egzamin klasyfikacyjny z WF-u. 8.Czy szkoła może ustalić, że każde trzy spóźnienia będą liczone jako jedna godzina nieusprawiedliwionej nieobecności? Nie. Spóźnienie to spóźnienie, a nieusprawiedliwiona nieobecność to coś zupełnie innego i w szkolnej dokumentacji nie wolno mieszać jednego z drugim, bo fałszuje się ją w ten sposób. Ze spóźnieniami ucznia szkoła musi walczyć metodami wychowawczymi. Natomiast nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji jest bardzo poważnym sygnałem i dla nauczycieli i dla rodziców. Każda taka sytuacja powinna być rozwiązywana przez nich wspólnie. Dlatego o każdej takiej nieobecności wychowawca natychmiast powinien zawiadamiać rodziców ucznia. 9. Czy nauczyciel może przeciągać lekcje twierdząc, że dzwonek na przerwę jest dla niego, a na lekcję dla uczniów? Nie. Oba dzwonki są sygnałami zarówno dla nauczycieli, jak dla uczniów. I oba są równie ważne. Dzwonek na przerwę rozpoczyna czas, w którym uczniowie mogą przez chwilę odpocząć między jednymi a drugimi zajęciami, zrelaksować się i odreagować przymusowy bezruch. Skracanie im tego czasu sprawia, że na kolejnej lekcji trudniej im będzie się skoncentrować na pracy.

10 10. Czy jeżeli zginie dziennik klasowy rada pedagogiczna może zdecydować, że wszystkie oceny będą odtwarzane na sprawdzianach z całego materiału, do których muszą przystąpić w czasie paru dni wszyscy uczniowie? Nie. To próba zastosowania odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do uczniów. Tymczasem za przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji szkolnej odpowiedzialni są pracownicy szkoły. I na nich spoczywa obowiązek odtworzenia jej, jeśli nie zostanie dopilnowana. Jeżeli dziennik zaginął w drugim semestrze, nie ma potrzeby odtwarzania ocen z pierwszego semestru, ponieważ oceny semestralne znajdują się w arkuszach ocen uczniów. Oceny ze sprawdzianów i innych prac tego typu można odtworzyć, ponieważ nauczyciele powinni przechowywać je do końca roku szkolnego. W wielu wypadkach można posłużyć się wykazami ocen cząstkowych, które na wywiadówkach są przekazywane rodzicom, przepisać oceny z zeszytów uczniów itp. Wielu nauczycieli prowadzi własne notatki spisy ocen uczniów. Ci unikną wszelkich problemów z odtwarzaniem ocen. A fakt zaginięcia dziennika dyrekcja powinna niezwłocznie zgłosić policji. Nie wolno dopuścić do tego, by zawarte tam dane uczniów znalazły się w niepowołanych rękach. 11. Czy szkoła może zakazać uczniom używania telefonów komórkowych? Na lekcjach zdecydowanie tak. Żadna szkoła nie może się zgadzać na to, by uczniowie używali telefonów w czasie lekcji. To nie tylko sprawia, że nie korzysta z części lekcji uczeń odbierający telefon lub SMS, albo co gorsze piszący SMS (a to też się zdarza). Każda taka sytuacja ma wpływ na pozostałych uczniów, rozbija ich koncentrację i tok myślenia. Dlatego jeśli szkoła zgadza się na przynoszenie przez uczniów telefonów komórkowych, to muszą być wyłączane przed każdą lekcją. Szkoła może też mieć bardzo istotne powody, by dążyć do tego, by uczniowie nie korzystali z telefonów również w czasie przerw. Na przykład po to, by szkolnym dilerom narkotyków utrudnić pracę. 12. Czy uczeń może odwołać się gdzieś od oceny cząstkowej, jeśli uważa,że została zaniżona? Nie. 13. Czy uczniowie lub ich rodzice mogą mieć wpływ na zmianę nauczyciela? Tak. Rozmawiając na ten temat z dyrektorem szkoły. Jeżeli konflikt między klasą a nauczycielem jest poważny, dyrektor mimo wykorzystania wszystkich innych dostępnych środków nie będzie w stanie inaczej go rozwiązać, może przychylić się do takiego wniosku. Jednak trzeba mieć świadomość, że nie zawsze jest to możliwe ze względów organizacyjnych szkoły. I nauczyciel musi się zgodzić na takie rozwiązanie. 14. Czy na wywiadówkach nauczyciele muszą omawiać problemy poszczególnych uczniów przy wszystkich rodzicach? Nie. O ocenach, zachowaniu czy jakichkolwiek innych problemach konkretnych uczniów powinno się rozmawiać indywidualnie, w warunkach zapewniających dyskrecję. Zebranie w którym uczestniczą wszyscy rodzice, nie jest właściwym momentem może służyć jedynie do omawiania tego, co dotyczy wszystkich uczniów klasy.

11 15. Czy nauczyciele mają obowiązek uwzględniać wskazówki poradni w stosunku do ucznia z dysleksją? 1 Tak. Niedawno wprowadzono regulację, która nakłada na nauczycieli obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego poradnia psychologiczno pedagogiczna stwierdziła zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. Takie opinie wydają poradnie publiczne i niepubliczne, które spełniają warunki zawarte w ustawie o systemie oświaty. Więcej: Rozporządzenie z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) paragraf 6.1. (Opracowanie Małgorzata Taraszkiewicz i Lucyna Bojarska)

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Elżbieta Czyż Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Warszawa 1999 Wydanie sponsorowane przez Open Society Institute, Budapeszt Copyright by Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo