Przekształcenie alności gospodarczej w spółkę z o.o., szansa na pozyskanie kapitału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekształcenie alności gospodarczej w spółkę z o.o., szansa na pozyskanie kapitału"

Transkrypt

1 Przekształcenie działalno alności gospodarczej w spółkę z o.o., szansa na pozyskanie kapitału

2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest typem spółki bardzo rozpowszechnionym w naszym obrocie gospodarczym. Jej nazwa jest nieco myląca: to nie sama spółka ponosi ograniczoną odpowiedzialność (ona odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem); ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wspólnik lników w tej spółki - uczestnicząc c w niej ryzykują oni tylko ten majątek, który wnieśli do spółki.

3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Jest to spółka kapitałowa, gdyż - w odróżnieniu od spółek osobowych opartych na zrzeszeniu się osób - jej istotą jest przede wszystkim zgrupowanie środków w kapitałowych w celu realizacji pewnego zamierzenia. Każdy wspólnik dysponuje liczbą głosów proporcjonalną do wielkości jego udziału, u, a decyzje w sprawach spółki zapadają większo kszoś głosów.

4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest osobą prawną,, czyli samodzielnym podmiotem praw i obowiązk zków, różnym r od zawiązuj zujących jąj wspólnik lników. Ma swój j własny w majątek i właśnie w nim odpowiada za swoje zobowiązania. zania. Kapitał zakładowy adowy spółki powinien wynosić co najmniej złotych, z a wartość nominalna udziału u nie może e być niższa niż 500 złotych. z

5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Kapitał zakładowy adowy spółki dzieli się na udziały y o równej albo nierównej wartości nominalnej. Od umowy spółki zależy, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli eli wspólnik może e mieć więcej niż jeden udział,, wówczas w wczas wszystkie udziały y w kapitale zakładowym adowym powinny być równe i sąs niepodzielne.

6 Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialności Jeżeli eli zdecydowałeś się wraz z innymi osobami zawiąza zać spółkę z ograniczoną odpowiedzialności,, to powinieneś podpisać z nimi umowę spółki. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialności musi określa lać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalno alności spółki, 3) wysokość kapitału u zakładowego, adowego, 4) czy wspólnik może e mieć więcej niż jeden udział, 5) liczbę i wartość nominalną udziałów w objętych przez poszczególnych wspólnik lników, 6) czas trwania spółki, jeżeli eli jest oznaczony.

7 Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialności Aby podpisać taką umowę musicie udać się do notariusza, gdyż musi ona być zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie nie będzie b ważna. Także e jeżeli eli postanowiłeś samodzielnie prowadzić biznes i w tym celu zakładasz adasz jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialności,, to Twoje oświadczenie o woli w tej sprawie powinno być złożone one przed notariuszem. Firma spółki może e być obrana dowolnie - nie musi być to nazwisko wspólnika (oznaczenie osobowe), wręcz przeciwnie zwykle jest to jedno lub kilka słów, s czasem precyzujących cych zakres działania ania spółki (oznaczenie rzeczowe), a czasem po prostu dobrze brzmiących (oznaczenie fantazyjne).

8 Rejestracja spółki Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialności zgłasza zarząd d do sądu rejestrowego, właściwego w ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru musi być podpisany przez wszystkich członk onków w zarządu. Zgłoszenie spółki z o.o. do sądu s rejestrowego powinno zawierać: firmę,, siedzibę i adres spółki, przedmiot jej działalno alności wysokość kapitału u zakładowego adowego określenie, czy wspólnik może e mieć więcej niż jeden udział nazwiska, imiona i adresy członk onków w zarządu oraz sposób b reprezentowania spółki nazwiska i imiona członk onków w rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli eli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli eli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepienięż ężne, zaznaczenie tej okoliczności ci czas trwania spółki, jeżeli eli jest oznaczony, jeżeli eli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłosze oszeń spółki oznaczenie tego pisma.

9 Organizacja spółki Organami spółki sąs zarząd, rada nadzorcza i/lub komisja rewizyjna (przynajmniej jedna z nich jest obowiązkowa w spółkach, w których kapitał zakładowy adowy przewyższa kwotę złotych, z a wspólnik lników w jest więcej niż dwudziestu pięciu) oraz zgromadzenie wspólnik lników. Zarząd d (składaj adający się z jednego lub kilku członk onków) prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. j Tym samym wspólnicy spółki nie mogą sami działać w jej imieniu. Natomiast do zarządu mogą być powołane osoby spośród d wspólnik lników w lub spoza ich grona. Zgromadzenie wspólnik lników w podejmuje najważniejsze niejsze dla działania ania spółki decyzje.

10 Co może e być wkładem Wkłady do spółki mogą być pienięż ężne i niepienięż ężne. Jeżeli eli wkładem w celu pokrycia udziału u ma być w całości ci albo w częś ęści wkład niepienięż ężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określa lać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, a także e liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wkładem nie może e być prawo niezbywalne, świadczenie pracy lub usług. ug. Ustawodawca wyraźnie określi lił, że e przedmiot wkładu pozostaje do wyłą łącznej dyspozycji zarządu spółki, co oznacza, że e nie będzie b już możliwe tzw. warunkowe wniesienie wkładu i zastrzeżenie, enie, że e wkłady będąb dostępne dopiero po zarejestrowaniu spółki.

11 Odpowiedzialność Obok spółki odpowiedzialność solidarną ponoszą również osoby, które działały y w jej imieniu. Członkowie zarządu niebędący wspólnikami ponoszą odpowiedzialność bez ograniczenia. Wierzyciel może e więc c zaspokoić swoją wierzytelność z majątku spółki, z majątk tków w osobistych członk onków w zarządu spółki w organizacji, z wybranych majątk tków w członk onków zarządu, jak równier wnież z majątku spółki i majątku wszystkich lub niektórych członk onków w zarządu. Wspólnik albo akcjonariusz odpowiada do wartości niewniesionego wkłdu na pokrycie objętych udziałów w lub akcji.

12 Reprezentacja Spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje zarząd d albo pełnomocnik powołany jednomyśln lną uchwałą wspólnik lników, choć co do zasady spółkę reprezentuje zarząd. Jeżeli eli w umowie spółki nie uregulowano zasad reprezentowania spółki, a zarząd d jest wieloosobowy, do składania oświadczeo wiadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdzia działanie anie dwóch członk onków w zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Spółkę może e reprezentować pełnomocnik powołany jednomyśln lną uchwałą wspólnik lników. Pełnomocnik może e być np. ustanowiony, gdy nie został powołany zarząd d lub gdy jest on niekompletny.

13 Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialności Najważniejsz niejszą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialności jest to, że e prowadząc c biznes w takiej formie nie ryzykujesz, że e stracisz cały swój j majątek, w tym także e tęt jego część ęść,, której nie przeznaczyłeś na działalno alność gospodarczą. W zasadzie Twoja odpowiedzialność jako wspólnika ograniczona jest do zadeklarowanych udziałów w i wniesionych na ich pokrycie wkład adów. Uważaj aj natomiast, jeżeli eli jednocześnie nie jesteś w składzie zarządu spółki - jest sporo przepisów prawnych przewidujących odpowiedzialność członk onków w zarządu wobec spółki i jej wierzycieli.

14 Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialności Z kolei dużą wadą spółki z o.o., którą powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze formy działalno alności, sąs wysokie koszty związane zane z jej utworzeniem i funkcjonowaniem. Dotyczy to zarówno kosztów w obsługi prawnej spółki, jak i prowadzenia jej rachunkowości ci i ewentualnego badania sprawozdań finansowych. Szczególnie dotkliwe jest to w jednoosobowych spółkach z o.o., w których oświadczenie o woli wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

15 Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialności Do niedawna aby założyć spółkę z o.o. wystarczyło zebrać kapitał w wysokości 4000 złotych. z Obecnie trzeba do tego złotych, z co stanowi istotne ograniczenie dostępno pności tej formy prowadzenia działalno alności dla drobnych przedsiębiorc biorców. Jak już wiesz, spółka z ograniczoną odpowiedzialności jest osobą prawną i z tej racji odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób b prawnych. Natomiast Twoje zyski z udziału u w niej - wypłacana Ci dywidenda - będą dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (ryczałtem 15% uzyskanego przychodu).

16 Komu można polecić spółkę z ograniczoną odpowiedzialności Spółka z ograniczoną odpowiedzialności może być utworzona przez jedną albo więcej osób b w każdym celu prawnie dopuszczalnym, w tym oczywiście cie do prowadzenia działalno alności gospodarczej. Wybór r takiej właśnie w formy dla Twojej firmy powinieneś rozważyć,, gdy planujesz spore, wymagające dużego kapitału przedsięwzi wzięcie - w takiej sytuacji koszty związane zane z funkcjonowaniem spółki będąb z powodzeniem zrekompensowane przez korzyści, w tym szczególnie to, że e jako wspólnik nie będziesz b odpowiadał za zobowiązania zania spółki.

17 Komu można polecić spółkę z ograniczoną odpowiedzialności Nasze prawo dopuszcza utworzenie jednoosobowej spółki z o.o., będącej b alternatywą dla samodzielnej działalno alności gospodarczej prowadzonej w dużym rozmiarze. Nie potrzebujesz szukać wspólnik lników, aby móc m c utworzyć spółkę,, w której jako jedyny wspólnik będziesz b wykonywał wszystkie uprawnienia przysługuj ugujące zgromadzeniu wspólnik lników.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne Kapitały (fundusze) własne Ujęcie bilansowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Kapitały (fundusze) własne A.Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

A K T N O T A R I A L N Y UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Repertorium A- /2004r. A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego czwartego (21.05.2004r.) przede mną...notariuszem w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo