Wstęp. Dlaczego inwestycja jest potrzebna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Dlaczego inwestycja jest potrzebna?"

Transkrypt

1 Wstęp Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o., mając na celu poprawę jakości oferowanych usług przewozowych na terenie m.st. Warszawy, planuje rozbudowę sieci tras tramwajowych wraz z poprawą komfortu podróżowania poprzez wprowadzanie nowoczesnego taboru jak i udogodnień dla pasażerów. Niniejsze streszczenie nietechniczne prezentuje informacje dotyczące projektu Obsługa północno-wschodnich obszarów Warszawy komunikacja tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru. Streszczenie opracowano na podstawie Studium wykonalności dla projektu oraz innych posiadanych dokumentów. Dlaczego inwestycja jest potrzebna? Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transportowego stanowi jeden z podstawowych problemów z jakimi zmaga się Warszawa. Zmiana sposobu podróżowania, a zwłaszcza wzrost udziału środków transportu zbiorowego jest nieunikniony. Wciąż ponawiające się komunikaty o zatorach na stołecznych ulicach powinny skłaniać mieszkańców Warszawy do szukania efektywniejszych sposobów przemieszczania się wewnątrz miasta niż własne auto. Obecny układ komunikacyjny miasta nie zapewnia dogodnej obsługi północno-wschodnich rejonów Warszawy, w szczególności dzielnic Białołęka i Targówek. Dojazd w godzinie szczytu porannego autobusem z osiedla Tarchomin do Centrum zajmuje średnio od 37 minut (przy założeniu przesiadki na metro na stacji Marymont) do 44 minut (podróż wyłącznie autobusem. Dlatego też poddano analizie dwie trasy tramwajowe kluczowe w kontekście rozwijającej się sieci metra: - Planowaną trasę prowadzącą z węzła przesiadkowego Młociny poprzez Trasa Mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica, - Istniejącą trasę tramwajową łączącą Dw. Wileński z Żeraniem Wschodnim. Jakie są alternatywy? Brak realizacji trasy tramwajowej na Tarchomin (do pętli Winnica) oznaczałby dalszą konieczność obsługi tego terenu transportem drogowym publicznym (komunikacja autobusowa) i indywidualnym (samochody). W przypadku zupełnego braku inwestycji w obszarze najszerzej pojętej komunikacji publicznej nastąpiłoby zwiększenie napływu do centralnych rejonów miasta pojazdów indywidualnych. Zahamowanie tej tendencji możliwe byłoby wyłącznie za pomocą innych inwestycji wpływających na wzrost atrakcyjności transportu publicznego: zwiększenia zdolności przewozowej I linii metra, znacznej rozbudowie parkingu w systemie Park&Ride przy stacji Młociny oraz zapewnienia wydajnej komunikacji autobusowej między Nowodworami i Tarchominem a Młocinami (priorytety w ruchu ulicznym, zakup nowego, bardziej pojemnego taboru, rozbudowa pętli). Intensyfikacja ruchu autobusów wywierałaby jednak negatywny skutek na środowisko. Ponadto zakładane zwiększenie liczby ludności zachodniej części Białołęki (pasmo osiedli Tarchomin Nowodwory Dabrówka Wiślana wraz z budową nowych skupisk zabudowy wysokiej) w wyraźnym stopniu zwiększy występujące w tej części miasta potoki pasażerskie powyżej granic możliwości obsłużenia ich transportem nie posługującym się wydzieloną przestrzenią drogową (torowiska, specjalne jezdnie dla autobusów itp.). W przypadku istniejącej trasy na Bródno i Żerań Wschodni zaniechanie jej modernizacji, nawet z założeniem utrzymywania jej funkcjonowania w obecnym zakresie poprzez remonty zachowawcze, oznaczałoby zmniejszenie jej atrakcyjności dla pasażerów (czas przejazdu, dostępność dla niepełnosprawnych itp.), a zarazem zmniejszenie jej potencjału przewozowego 1/7

2 (przepustowość, brak priorytetów, niemożność zwiększania liczby kursów). W tej sytuacji również tylko alternatywne inwestycje w komunikację autobusową mogłyby zahamować wzrost roli transportu indywidualnego. Wobec zatłoczenia okolicznych tras drogowych i niewielkich możliwości ich rozbudowy wymagałoby to zwiększenia priorytetowości ruchu komunikacji autobusowej poprzez wydzielanie pasów autobusowych na wielu ciągach ulicznych. Co składa się na inwestycję? Proponowana inwestycja zakłada następujące działania na poszczególnych trasach: Młociny Winnica - przebudowa torów tramwajowych na odcinku od Młocin do wjazdu na teren KS Hutnik, - budowa węzła rozjazdowego pomiędzy trasami tramwajowymi wzdłuż Trasy mostu Północnego i Marymonckiej, - dobudowa dodatkowych torów dla tramwajów zjeżdżających do zajezdni Żoliborz, - budowa dwutorowej trasy tramwajowej na odcinku od ul. Marymonckiej, przez Most Północny i ul. Światowida do pętli Winnica ( długość około 6600m.), - budowa pętli tramwajowych: etapowej w rejonie skrzyżowania ul. Światowida i Mehoffera; oraz końcowej pętli Winnica, - naprawa sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Zgrupowanie AK Kampinos, - wykonanie dla całej trasy, od ulicy Marymonckiej do Winnicy, nowego układu zasilania (budowa trzech nowych podstacji trakcyjnych (PT), zasilających sieć trakcyjną prądem 600V PT Obrazkowa, PT Ćmielowska, PT Nowodwory), - budowa wraz z wyposażeniem 26 peronów przystankowych, - instalacja na przystankach Systemu Informacji Pasażerskiej, - wprowadzenie sterowania ruchem tramwajów w punktach kolizji (sygnalizacja świetlna z priorytetem dla tramwajów), - zakup 30 nowych, jednoprzestrzennych, niskopodłogowych pociągów tramwajowych. Zakłada się, iż działania te zapewnią dojazd z Winnicy do Młocin z częstotliwością co ok. 2 minuty w czasie ok. 22 minut. Dw. Wileński - Żerań Wschodni - modernizacja istniejącego zespołu przystankowego Inżynierska oraz budowa zespołu przystankowego Bródnowska wraz z wyposażeniem w miejscu obecnie istniejących, - wydzielenie z jezdni torowiska tramwajowego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. 11 Listopada z ul. Konopacką a ul. Szwedzką, - uporządkowanie i uspokojenie ruchu ul. 11 Listopada (ograniczenie szerokości jezdni, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz wprowadzenie ścieżki lub pasa dla rowerów), - dostosowanie peronów tramwajowych do obsługi przez tramwaje niskopodłogowe, - instalacja Systemu Informacji Pasażerskiej, - zakup 30 nowych, jednoprzestrzennych i niskopodłogowych pociągów tramwajowych. Jakie są oczekiwania względem inwestycji? Oczekuje się, iż proponowane rozwiązanie komunikacyjne i rozbudowa sieci przyczynia się do: - skrócenia czasu podróży z Tarchomina na Bielany oraz do Centrum, - zwiększenia atrakcyjności podróżowania komunikacją publiczną poprzez: o nowoczesny tabor, o udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych, o dogodne połączenia różnych form transportu zbiorowego, 2/7

3 o skrócenie czasu przejazdu, o poprawa bezpieczeństwa ruchu, o ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu, - poprawy wizerunku komunikacji tramwajowej w Warszawie, - zmniejszenia wydatków na remonty i naprawy poprzez wprowadzenie bardziej niezawodnego taboru. Czy prognozy ruchu potwierdzają potrzebę realizacji inwestycji? W wykonanych prognozach ruchu uwzględniono wszystkie czynniki mające wpływ na ruch panujący na stołecznych ulicach, w tym dane przestrzenne Warszawy i założenia dotyczące zmian w układzie drogowym oraz komunikacji miejskiej. Wyniki prognozy pokazały, iż do roku 2035 liczba pasażerów podróżujących trasą tramwajową na Moście Północnym wyniesie pasażerów w ciągu godziny (sumarycznie w obie strony). Na pozostałych odcinkach trasy ruch będzie wahał się od ok do pasażerów na godzinę (sumarycznie w obie strony). Jakie korzyści dla mieszkańców dzielnic objętych projektem niesie ze sobą inwestycja? Każda inwestycja wiąże się z jej wpływem na otoczenie, nie tylko pod względem środowiskowym ale także pod względem społecznym oraz gospodarczym nie inaczej jest w przypadku proponowanego projektu. Planowane rozwiązanie z znaczący sposób ograniczy negatywny wpływ systemu komunikacyjnego na otoczenie poprzez zmniejszenie emisji hałasu oraz spalin. Zastosowanie wysokich peronów przystankowych oraz tramwajów niskopodłogowych poprawi dostępność komunikacji tramwajowej dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Nowa inwestycja zwiększy dostępność oraz atrakcyjność obszaru na którym się znajdzie, zarówno pod względem inwestycyjnym jak i osiedleńczym, co wiąże się ze wzrostem zatrudnienia w rejonie inwestycji. Jakie rozwiązania techniczne będą zastosowane w inwestycji? W zakresie konstrukcji torowiska dla trasy Młociny Winnica planujemy zastosować następujące technologie: - na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami torowisko klasyczne (tłuczniowe) z zastosowaniem najnowszych materiałów i technologii oraz obniżoną emisją hałasu, - na skrzyżowaniach oraz wzdłuż peronów przystankowych torowisko na płycie betonowej z zabudową asfaltową, - w wybranych miejscach torowisko na płycie betonowej z zabudową trawiastą. Dla przystanków zastosowane zostaną następujące rozwiązania: - poziom peronu uwzględniający wysokość podłogi tramwajów niskopodłogowych, - wygrodzenie od strony jezdni, - wyświetlacze informacji pasażerskiej, - pasy bezpieczeństwa i nawierzchnia ostrzegawcza od strony toru. Zakupione tramwaje będą posiadały następujące zalety dla pasażerów: - całkowicie niska podłoga, bez jakichkolwiek stopni w drzwiach lub przejściach, - klimatyzacja i ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej, - 6 szerokich drzwi otwieranych na zewnątrz tramwaju, w tym 4 pary drzwi dwuskrzydłowych, - nowatorski system informacji pasażerskiej, łączący zalety systemów nowoczesnych z informacją o całej trasie znaną z klasycznych tablic bocznych, 3/7

4 - szerokie przejścia wzdłuż tramwaju, - automaty biletowe, - wideomonitoring wnętrza tramwajów. Jakie standardy polskie i europejskie będą stosowane w realizacji projektu? Krajowe dokumenty strategiczne ze względu na procedury ich przygotowywania są szczegółowo analizowane pod kątem zgodności z odpowiednimi regulacjami Unii Europejskiej. Z tego powodu, zgodność projektu z dokumentacją krajową będzie traktowana jako równoczesne udokumentowanie zgodności ze strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty na lata i Strategią Lizbońską. Projekt jest zgodny z zapisami Polityki Transportowej Państwa na lata zawartymi w rozdziale 6.8 tego dokumentu pt. Transport w miastach, mówiącym o : - tworzeniu systemów intermodalnych, czyli węzłów przesiadkowych, - promowaniu i wspomaganiu w dużych miastach roli transportu szynowego w tym w szczególności kolei i tramwaju poprzez współfinansowanie projektów modernizacji tras oraz wymiany taboru, - promowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych takich jak systemy zarządzania ruchem zapewniające priorytet w ruchu środkom transportu publicznego. Jakie jest oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne i ludzkie? Obecność tramwaju na Trasie Mostu Północnego i dalej na terenie Tarchomina oraz Nowodworów nie zwiększy istniejących, bardzo dużych oddziaływań komunikacyjnych na środowisko oraz mieszkańców analizowanego rejonu. Wręcz przeciwnie projekt ten w znaczący sposób zwiększy atrakcyjność podróżowania komunikacją zbiorową w północnej części Warszawy, co będzie korzystnie oddziaływało na środowisko naturalne poprzez ograniczenie ilości spalin i hałasu powodowanego przez ruch samochodowy (w tym autobusowy). W skali całego miasta, przedmiotowa inwestycja wpłynie na ograniczenie napływu pojazdów indywidualnych do centrum Warszawy. W poniższej tabeli przedstawiono syntetycznie oddziaływania projektu: Oddziaływanie na florę, faunę, lub zdrowie człowieka Hałas Niewielki wzrost hałasu, widoczny głównie w miejscach nieprzesłoniętych wysoką zabudową pierzejową Drgania Możliwe nieznaczne zwiększenie poziomu drgań Działania podjęte w celu zapobieżenia lub zmniejszenia oddziaływania Zastosowanie torowiska wyciszonego (technologia mocowania szyn, wyłożenie nawierzchnią trawiastą); ekranowanie terenu szkół (szczególnie boisk); przesłanianie zabudowy niskiej odpowiednio ukształtowanymi budynkami handlowo - usługowymi W uzasadnionych przypadkach zastosowanie wibroizolacji torowiska i wzmocnienia podłoża Sposób monitoringu Pomiary poziomu hałasu Badania tła dynamicznego 4/7

5 Ścieki odpady i Przenoszenie substancji ropopochodnych w stopniu pomijalnym; podwyższenie zagrożenia rozprzestrzeniania odpadów budowlanych w trakcie realizacji inwestycji Powietrze Jedynie tzw. pylenie wtórne, powodowane ruchem pociągów tramwajowych Wody Brak wpływu eksploatacji na podziemne warunki hydrogeologiczne; możliwe wahania stanu w Zieleń czasie budowy Zmniejszenie (o ok. 0,15 ha) i dalsze rozczłonkowanie kompleksu zieleni leśnej; powiększenie korytarza sprzyjającego wiatrowałom Separacja zanieczyszczeń płynnych; organizacja zaplecza budowy zgodnie z przepisami z dziedziny ochrony środowiska oraz opracowanym przez TW programem gospodarowaniem odpadami inwestycyjnymi Nasadzenia i pielęgnacja zieleni okrywowej i izolacyjnej - - Wycinka drzew poza okresem lęgowym ptaków; intensyfikacja pielęgnacji roślin Kontrole MPWiK w zakresie gospodarki ściekowej - - Przeprowadzona analiza środowiskowa, wykonana w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do węzła przesiadkowego Młociny, potwierdziła brak istotnych zagrożeń ze strony planowanych działań modernizacyjnych. Część zadania, obejmująca modernizację trasy tramwajowej Dw. Wileński Żerań Wschodni, nie zakłada ingerowania w środowisko inne, niż wpływ już obecnie funkcjonującej trasy. Rozpatrując planowane przedsięwzięcie w kontekście systemu komunikacyjnego Warszawy, działania objęte programem modernizacji trasy tramwajowej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona można określić jako proekologiczne. Jak zostanie pozyskany grunt pod inwestycję? na odcinku od Trasy Mostu Północnego do ul. Światowida działki należą prawie w całości do m.st. Warszawy; wykupienia wymaga 1 działka, nad którą biegną dwie linie energetyczne, na odcinku ul. Światowida od ul. Projektowanej do ul. Dzierzgońskiej trasa będzie prowadzona wzdłuż istniejącej jezdni, w rezerwie terenu przewidzianego pod przyszłą budowę drugiej jezdni, na odcinku od ul. Dzierzgońskiej do końca trasy (pętla przed ul. Modlińską) trasa przebiegać będzie po działkach obecnie prywatnych, jednak w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego teren ten znajduje się w liniach rozgraniczających planowanej w tym miejscu dwujezdniowej ulicy, trasa Dw. Wileński Żerań Wschodni już funkcjonuje, zaś jej modernizacja nie wymaga pozyskiwania jakichkolwiek gruntów. Inwestycja obejmująca budowę trasy tramwajowej Młociny Winnica realizowana będzie w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 5/7

6 w zakresie dróg publicznych. Z chwilą wydania i uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wszystkie działki objęte decyzją (ok. 280) staną się z mocy prawa własnością m.st. Warszawy. Dodatkowo dla kabla zasilającego podstację trakcyjną złożony będzie wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a następnie wniosek o pozwolenie na budowę. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zarezerwowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie nieruchomości. Czy opłaca się realizacja tej inwestycji? Ile będzie ona kosztować? Wykonana analiza wykazała, iż w pełni uzasadniona jest realizacja projektu, ponieważ będzie on generował korzyści zarówno bezpośrednie jak i pośrednie. Analiza korzyści społecznych (analiza ekonomiczna) potwierdziła wysoka opłacalność przedsięwzięcia. Uzyskane wskaźniki mówiące o efektywności inwestycji wynoszą ENPV=1 mld 802 mln zł, ERR= 22,9% oraz BCR= 5,44, Są to bardzo dobre wyniki świadczące o wysokiej efektywności ekonomicznej projektu. Nawet przeprowadzona analiza wrażliwości, polegająca na sprawdzeniu opłacalności inwestycji przy skrajnie pesymistycznych założeniach, wykazuje opłacalność projektu. Wartość korzyści społecznych netto (ENPV) obrazuje korzyści społeczne, głównie w postaci oszczędzonego czasu podróży pasażerów, przeliczone na wartość w pieniądzu. Wartość stosunek kosztów do korzyści (BCR) porównuje te korzyści z kosztami inwestycji korzyści społeczne zatem pięciokrotnie przekraczają koszty. Ekonomiczna stopu zwrotu (ERR) natomiast obrazowo ukazuje, jakie musiałoby być oprocentowanie lokaty bankowej, aby środki przeznaczone na inwestycje odłożone w banku przyniosły korzyści porównywalne z korzyściami społecznymi z realizacji projektu. Wskaźniki te nie odnoszą się natomiast do parametrów finansowych, jak np. wpływy z biletów. W studium określono koszty inwestycji i wynoszą zł brutto (tj. z VAT). Tak znacząca kwota wiąże się z długością modernizowanych i budowanych tras tramwajowych oraz wielkością zakupu taboru tramwajowego (łącznie 60 wagonów). Jaki jest stan formalno prawny projektu? Przyjęto następujące założenia dla realizacji projektu: 1. Budowa Trasy Mostu Północnego wraz z przebudową i rozbudową torowiska tramwajowego prowadzona jest przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. będą partycypować w kosztach w zakresie infrastruktury tramwajowej. Ponadto, Tramwaje Warszawskie ogłoszą przetarg na wybudowanie układów zasilania trasy na podstawie dokumentacji opracowanej na zlecenie ZMID. 2. Projekt trasy tramwajowej od Trasy Mostu Północnego do pętli Winnica wykonywany jest na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ogłoszą przetarg na wykonanie tej trasy na podstawie przekazanej przez ZTM dokumentacji. ZTM pozyska także brakujące grunty pod tą inwestycję tramwajów przewidzianych do wykorzystania w ramach projektu zostało już zamówionych przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w ramach przetargu na dostawę 186 wagonów niskopodłogowych. 4. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zamówią dokumentację a następnie zlecą wykonanie modernizacji trasy od Dw. Wileńskiego do Żerania Wschodniego a także zlecą rozbudowę Systemu Informacji Pasażerskiej. 6/7

7 Jak wygląda proces konsultacji społecznych? Obowiązujące przepisy nie nakładają na Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych. Pomimo tego w celu poprawy jakości usług, umożliwienia partycypacji społecznej oraz dla promocji projektu, takie działania mają miejsce. Ponadto założenia do przetargu na zakup taboru uzgodniono z organizacjami osób niepełnosprawnych. Kiedy można spodziewać się realizacji projektu? Postępy w realizacji inwestycji są związane z dwoma czynnikami: infrastrukturą oraz zakupem nowego taboru, czyli nowych niskopodłogowych pociągów tramwajowych. Planuje się zakończenie inwestycji do końca roku 2013, przy czym pierwsze tramwaje na nowej trasie do pętli Mehoffera ruszą w chwili otwarcia mostu Północnego. Zakup taboru dla całości projektu rozłożono na cztery lata: - rok tramwajów - rok tramwajów - rok tramwajów - rok tramwajów Pierwsze, dostarczone w roku 2010 tramwaje, pojadą istniejącą trasą na Bródno. Gdzie można uzyskać dalsze informacje? Informacje na temat analizy środowiskowej oraz procedur projektowych dla budowy trasy tramwajowej w ciągu ulic Projektowanej i Światowida zawarte są w oddzielnym dokumencie. Dalsze informacja można uzyskać w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. Streszczenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do węzła przesiadkowego Młociny jest dostępne w Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych oraz na stronach internetowych Tramwajów Warszawskich Sp. z o. o. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem: Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. ul. Siedmiogrodzka Warszawa 7/7

Budowa nowych tras tramwajowych na Białołęce w latach (2023)

Budowa nowych tras tramwajowych na Białołęce w latach (2023) Budowa nowych tras tramwajowych na Białołęce w latach 2016 2020 (2023) (perspektywa UE 2014 2020) Zespół: Przemysław Adamski Grzegorz Madrjas Łukasz Oleszczuk Sebastian Tuszyński Paweł Witek Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian w komunikacji na

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych

Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych Wizja rozwoju transportu szynowego w Warszawie w aspekcie ekologicznym i w kontekście wykorzystania środków unijnych (Transport tramwajowy) Seminarium Open Days 2008 Warszawa, 27 października 2008 r. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Tramwaj na Tarchomin. Tramwaj na Tarchomin 1

Tramwaj na Tarchomin. Tramwaj na Tarchomin 1 Tramwaj na Tarchomin Tramwaj na Tarchomin 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Tarchomina komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj na Tarchomin zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj na Tarchomin 2 1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006

FORUM SITK Warszawa 9 listopad 2006 ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II NA ODCINKU: PĘTLA KIELECKA PĘTLA PIASKI Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2006 MIEJSKI TRANSPORT SZYNOWY 5 grudnia 2006, Politechnika Warszawska STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW NA

Bardziej szczegółowo

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty zostały zgłoszone do dofinansowania z Listy Indykatywnej EURO 2012 lub będą zgłoszone w konkursie o dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Marcin Wapniarski. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Maj 2012r.

Marcin Wapniarski. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Maj 2012r. ZRÓWNOWAŻONY PLAN TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSZAWY Marcin Wapniarski Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Maj 2012r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ

OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Raport wykonany: marzec 2006 STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: OBSŁUGA OSIEDLA TARCHOMIN KOMUNIKACJĄ TRAMWAJOWĄ Wykonawca: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu dla tramwajów

Projekt stałej organizacji ruchu dla tramwajów Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w m.st. Warszawie ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa Telefony: Prezes tel. 022 632 16 70 Członkowie Zarządu tel. 022 632 15 60 tel. 022 632 15 99 Główny Księgowy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju transportu publicznego w Warszawie w aspekcie ekologicznym. Open Days 2008 Warszawa,

Plany rozwoju transportu publicznego w Warszawie w aspekcie ekologicznym. Open Days 2008 Warszawa, Plany rozwoju transportu publicznego w Warszawie Open Days 2008 Warszawa, 27.10.2008 Agenda Stan obecny wybrane zagadnienia Rozwój komunikacji szynowej Wprowadzenie rozwiązań ekologicznych w trakcji autobusowej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 3 marca 2014 roku

Stanowisko nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 3 marca 2014 roku Stanowisko nr Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1 1. Rada Dzielnicy Białołęka m. st.

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Trasa tramwajowa Bemowo ul. Kasprzaka - SYNTEZA

Studium wykonalności dla projektu Trasa tramwajowa Bemowo ul. Kasprzaka - SYNTEZA Spis treści 1 Założenia projektu... 1 2 Koncepcja budowy infrastruktury torowej... 2 3 Koncepcja zasilania... 5 4 Koncepcja rozwiązania przystanków... 5 5 Koncepcja sterowania ruchem tramwajów... 6 6 Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Projekt BRAMA ZACHODNIA

Projekt BRAMA ZACHODNIA PRZEDŁUŻENIE TRASY TRAMWAJOWEJ Z PĘTLI OGRODY DO WĘZŁA POLSKA/DĄBROWSKIEGO ORAZ BUDOWA DWORCA PRZESIADKOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO WRAZ Z PARKINGIEM P&R W POZNANIU BRAMA ZACHODNIA Celem ogólnym projektu

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Tramwaj z Bemowa na Bielany Pierwsze efekty finansowania transportu zbiorowego w Warszawie ze środków UE.

Tramwaj z Bemowa na Bielany Pierwsze efekty finansowania transportu zbiorowego w Warszawie ze środków UE. Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Tramwaj z Bemowa na Bielany Pierwsze efekty finansowania transportu zbiorowego w Warszawie ze środków UE. Komunikacja tramwajowa w Warszawie z blisko 400km linii tramwajowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ Mariusz Szubra, Grzegorz Łapuszek International Management Services Sp. z o.o. Kraków, ul. Felicjanek 4/10 www.ims.biz.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ

BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Przedmiot projektu: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ Województwo mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Bardziej szczegółowo

Trasy Olszynki Grochowskiej

Trasy Olszynki Grochowskiej Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Metro Dworzec Gdański

Bardziej szczegółowo

Zmiany na Białołęce mieszkańcy zabrali głos

Zmiany na Białołęce mieszkańcy zabrali głos Zmiany na Białołęce mieszkańcy zabrali głos Zarząd Transportu Miejskiego podsumował wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian tras linii komunikacyjnych na Białołęce. Postulaty mieszkańców, przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Społeczny projekt Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015 układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Podstawowe problemy Niskie prędkości podróży zwłaszcza drzwi w drzwi Niekomfortowe przesiadki Wewnętrzna konkurencja

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

Projekt nr MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Projekt nr 7.3-14 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Inwestor: Gmina Miasta Toruń Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Wykonawca: PROGREG Sp. z o.o. ul. Dekarzy 7C 30-414 Kraków PLAN

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH Łódź, 21 września 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. Cele zmian 1) Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Studium przebiegu ul. Nowo - Ziemowita Swojska

Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Studium przebiegu ul. Nowo - Ziemowita Swojska Studium przebiegu ul. Nowo - Ziemowita Swojska Zakres projektu 1. Przebieg trasy drogowej (opis standardu technicznego przekroju poprzecznego, zasady powiązań z układem drogowym, zasady rozwiązań ruchu

Bardziej szczegółowo

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich Łódzkie węzły przesiadkowe Trasa W-Z centra przesiadkowe: Przystanek Piotrkowska - Centrum Przystanek

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU

PREZENTACJA PROJEKTU PREZENTACJA PROJEKTU WSTĘP Prezentacja przedstawia wyniki opracowania pt. Studium obsługi komunikacyjnej dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od pl. Wilsona

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI

SPIS ZAWARTOŚCI: ORIENTACJA PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. rys. nr 1. rys. nr 2 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI ORIENTACJA rys. nr 1 rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: wytyczne Inwestora

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ul. Kościuszki jest planowana jako ulica lokalna, stanowiąca element

Bardziej szczegółowo

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO

POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO POMYSŁ NA PLAC RAPACKIEGO Koncepcje przebudowy placu Rapackiego wykonane na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 1 marca2013 r. W ramach opracowanych materiałów

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Priorytety dla tramwajów

Priorytety dla tramwajów Priorytety dla tramwajów zamierzenia inwestycyjne do 2014 roku Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa 10 października 2011 Plan Prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Za, a nawet przeciw. Wpływ działań władz na zachowania komunikacyjne mieszkańców

Za, a nawet przeciw. Wpływ działań władz na zachowania komunikacyjne mieszkańców Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu Za, a nawet przeciw Wpływ działań władz na zachowania komunikacyjne mieszkańców dr Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze, KDS ds. Transportu Skąd się biorą korki Zatory

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A www.transeko.pl Warszawa, grudzień 2009 Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA na Trasie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego SYNTEZA Wykonawca: Konsorcjum: Faber Maunsell Polska Sp. z.o.o

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2015 r. Sz. P. Wiesław Witek Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego ul. Żelazna Warszawa. Szanowny Panie Dyrektorze!

Warszawa, 28 listopada 2015 r. Sz. P. Wiesław Witek Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego ul. Żelazna Warszawa. Szanowny Panie Dyrektorze! Rada Dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl Wojciech Tumasz radny

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: "MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W AL. JEROZOLIMSKICH ODC. PĘTLA BANACHA- PĘTLA GOCŁAWEK"

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W AL. JEROZOLIMSKICH ODC. PĘTLA BANACHA- PĘTLA GOCŁAWEK STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU: "MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W AL. JEROZOLIMSKICH ODC. PĘTLA BANACHA- PĘTLA GOCŁAWEK" SYNTEZA RAPORTU KOŃCOWEGO Wrzesień 2004 Studium wykonalności dla projektu 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ETAP I i II PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow

Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Szybko i niezawodnie - projekt pasa autobusowego na ul. Świętokrzyskiej - W Warszawie pomimo rozwiniętego systemu tras komunikacji szynowej (tramwaj, metro, kolej) podstawową

Bardziej szczegółowo

Trasa tramwajowa w Al. Jana Pawła II - kolejny krok w kierunku nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Warszawie

Trasa tramwajowa w Al. Jana Pawła II - kolejny krok w kierunku nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Warszawie Dr inż. Andrzej Brzeziński Mgr inż. Łukasz Szymański Mgr inż. Paweł Włodarek Trasa tramwajowa w Al. Jana Pawła II - kolejny krok w kierunku nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Warszawie Plany modernizacji

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA POPRAWY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OSIEDLA ZAWADZKIEGO I OBIEKTU MIEJSKIEJ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

KONCEPCJA POPRAWY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OSIEDLA ZAWADZKIEGO I OBIEKTU MIEJSKIEJ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ KONCEPCJA POPRAWY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OSIEDLA ZAWADZKIEGO I OBIEKTU MIEJSKIEJ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ 1. W CZYM PROBLEM? Nie najlepsze połączenie komunikacyjne osiedla Zawadzkiego z centrum Szczecina

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJIRUCHU

KONCEPCJA ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJIRUCHU ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-349 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr TXZ/EEDT/268/240/2016 KONCEPCJA ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJIRUCHU DLA WYMIANY DWÓCH ROZJAZDÓW DWUTOROWYCH

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej Projekt złożony w dniu 31.05.2016r. w wyniku ogłoszonego konkursu przez

Bardziej szczegółowo

b) projektu polegającego na zakupie taboru transportu miejskiego?

b) projektu polegającego na zakupie taboru transportu miejskiego? 1. Czy istnieje możliwości współfinansowania projektu polegającego na budowie centrum przesiadkowego składającego się z parkingu, wypożyczalni rowerów oraz pętli i miejsca przesiadkowego dla PKS i prywatnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride)

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) Podstawy realizacji projektu Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.

Bardziej szczegółowo

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!# $ $ #% & &! $ $ #! # #$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno ! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno! " # nazywanych w skrócie "PAT$ % & '() '*)+(, Rys.1 Kraków -

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy

Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy. Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy Nowy Model Taktowania w tramwajowych rozkładach jazdy Adam Szuba Dział organizacji przewozów Sekcja Rozkładów Jazdy Model Taktowania (MT) to zbiór danych i parametrów niezbędnych do konstrukcji rozkładów

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z budowy nowej trasy tramwajowej na Bemowie

Doświadczenia z budowy nowej trasy tramwajowej na Bemowie KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Miasto i Transport 2006 Miejski Transport Szynowy Doświadczenia z budowy nowej trasy tramwajowej na Bemowie Anna Krasko, Robert Grzywacz O projekcie.. 2 O projekcie 3 O projekcie..

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R.

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 16 października 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy

integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy Projekt: Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toru toruńskim obszarze metropolitalnym BiT - City oraz integracja systemów w transportu miejskiego Nr projektu POIiŚ 7.3-18 Projekt: Budowa linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 26 PKP Międzylesie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 6 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 9 TABELA D TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy OKREŚLENIE OBU POJĘĆ (W TYM PORÓWNANIU) Przez system tramwajowy rozumie się zaplanowany nowy system obsługi miejską komunikacją

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu-BiT-City W ramach BiT-City realizowanych będzie 5 projektów Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DOLINA RUDAWY MAŁE BŁONIA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM I. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Wprowadzenie Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Stołecznego Warszawa, woj. Mazowieckie. Przedsięwzięciem jest inwestycja torowo-drogowa - Budowa

Bardziej szczegółowo

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK

STUDIUM KOMUNIKACYJNE REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK REJONU DZIELNIC BIELANY I BEMOWO W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM WYLOTU TRASY S-7 NA GDAŃSK Raport końcowy Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji 00-382 Warszawa, ul. Solec 48

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

Przebieg spotkania informacyjnego zorganizowanego przez Zarz d Transportu Miejskiego w Szkole Podstawowej nr 314 przy ul.

Przebieg spotkania informacyjnego zorganizowanego przez Zarz d Transportu Miejskiego w Szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Przebieg spotkania informacyjnego zorganizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3, poświęconego budowie linii tramwajowej do Tarchomina, Nowodworów i Winnicy

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane?

Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Andrzej Brzeziński Magdalena Rezwow Komunikacja tramwajowa w Warszawie szanse nie w pełni wykorzystywane? Wśród użytkowników systemu transportowego Warszawy coraz powszechniejsze jest odczucie narastającej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo