Jest niekonstytucyjna, uderza w macierzyństwo i przedsiębiorczość kobiet i godzi w założenia polityki prorodzinnej. KIM JESTEŚMY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jest niekonstytucyjna, uderza w macierzyństwo i przedsiębiorczość kobiet i godzi w założenia polityki prorodzinnej. KIM JESTEŚMY:"

Transkrypt

1 My kobiety, uczciwie prowadzące działalność gospodarczą, płacące podatek dochodowy i składki na ZUS mamy dosyć poniżania i dyskryminacji. Nie godzimy się na nazywanie nas przez urzędników pełniących funkcje publiczne, a więc utrzymywanych również z naszych podatków, naciągaczkami, oszustkami i wyłudzaczkami. Jesteśmy kobietami przedsiębiorczyniami i nie pozwolimy na nierówne i nieuczciwe traktowanie nas przez państwo. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, która została przegłosowana w Sejmie i Senacie, a teraz czeka na podpis Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest krzywdząca i niesprawiedliwa dla tysięcy polskich kobiet. Jest niekonstytucyjna, uderza w macierzyństwo i przedsiębiorczość kobiet i godzi w założenia polityki prorodzinnej. KIM JESTEŚMY: Jesteśmy grupą kobiet, przyszłych i obecnych matek, prowadzących działalność gospodarczą. Wraz z przyjętą w Sejmie dnia 15 maja bieżącego roku oraz w Senacie ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, wiele z nas będących już w ciąży stanęło przed niespodziewaną, niekorzystną sytuacją, na którą nie miałyśmy szansy w jakikolwiek sposób się przygotować. Co zatem z zasadą Lex retro non agit [prawo nie działa wstecz] oraz ochroną praw nabytych? Zacznijmy od pomijanego przez dyskurs publiczny faktu, że kobieta prowadząca działalność decydując się na macierzyństwo, ponosi bardzo duże ryzyko. Po urodzeniu dziecka nie może znaleźć za siebie zastępstwa, naraża przedsiębiorstwo na utratę klientów, zakończenie produkcji, sprzedaży produktów czy usług. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, że nie będąc w stanie poświęcić się działalności gospodarczej, młoda matka po porodzie i czasie spędzonym z dzieckiem, tak naprawdę nie będzie miała już do czego wracać. Należy także zauważyć, że spora część z nas zatrudnia pracowników, których w sytuacji, jaką przygotował dla nas Ustawodawca, będziemy musiały zwolnić, co spowoduje wzrost bezrobocia (pensje pracowników, najem lokalu itp.) Takiego ryzyka zwykle nie ponosi mężczyzna przedsiębiorca. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje kobietom zawieszanie działalności gospodarczej po urodzeniu dziecka. Czy takie sugestie można nazwać wspieraniem przedsiębiorczości kobiet? Możliwość uzyskania wysokiego świadczenia była dla wielu kobiet zachęcająca pozwalała nie tylko na zapewnienie bytu sobie oraz nowo narodzonemu dziecku, ale również pomagała pokryć chociaż część kosztów stałych, które ponosi każdy przedsiębiorca.

2 NASZE POSTULATY Skierowanie przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. Chcemy konsultacji społecznych w sprawie warunków, na jakich kobiety prowadzące działalność gospodarczą mają mieć naliczaną podstawę świadczeń do zasiłku macierzyńskiego. Ustawa w obecnym kształcie jest dla nas nie do przyjęcia. Wzywamy do ponownego przeanalizowania zapisów ustawy przez wszystkie partie, a w szczególności te, które przed każdymi wyborami odnoszą się do wartości rodzinnych i wspierania przedsiębiorczości jako sposobu na rozwój gospodarczy naszego Państwa. DLACZEGO USTAWA o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw W OBECNYM KSZTAŁCIE JEST DLA NAS NIE DO PRZYJĘCIA Ustawa, poza kilkoma innymi ważnymi aspektami, ma na celu jak czytamy w jednej z opinii merytorycznych, przygotowanych w Biurze Analiz Sejmowych - ograniczenie skali występujących nadużyć, polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Tymczasem w ciągu ostatnich 3 lat (czyli od początku wypłacania zasiłku samozatrudnionym) maksymalne kwoty wypłacono łącznie 6615 osobom (źródło: analizy sejmowe). Nie wypłacono (na razie), bo z różnych powodów zakwestionowano ok. 3 tysiące takich zasiłków (źródło: ZUS). ZUS ma już zatem narzędzia i może kwestionować przyznanie zasiłku macierzyńskiego, tam gdzie jest on nieuprawniony. Czemu zatem ma służyć ta ustawa? Oszczędnościom. Państwo chce zaoszczędzić na nas przedsiębiorczyniach i matkach. Ustawa nie uderza bowiem w kobiety, które zakładają firmy, wpłacają podwyższoną składkę i uzyskują wysoki zasiłek, ale w kobiety uczciwie prowadzące działalność gospodarczą. I to właśnie one odczują skutki wprowadzonych przepisów najdotkliwiej. Projekt ustawy godzi w kobiety, które obecnie są w ciąży i nie mają możliwości wpłynięcia na wysokość zasiłku. Proponowane jest im wyrówanie zasiłku do stawki 1000 zł., którą bez ponoszenia żadnych kosztów

3 otrzyma od 2016 r. każda kobieta, która nie jest objęta powszechnym ubezpieczeniem społecznym. Z tego tysiąca złotych przedsiębiorczyni będzie musiała odprowadzić składkę zdrowotną w wysokości 279, 41 zł, aby korzystać ze państwowej służby zdrowia. Może też zawiesić działalność, jak radzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie to jednak najprawdopodobniej oznaczać utratę firmy. Projekt ustawy uderza również w kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i planują urodzić dziecko, ponieważ aby zapewnić sobie zasiłek macierzyński na poziomie zapewniającym utrzymanie siebie, rodziny i firmy zmuszone są opłacać składki ZUS w wysokości, jaka nie dotyczy ŻADNEJ INNEJ grupy kobiet. DLACZEGO UWAŻAMY, ŻE USTAWA JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ I CZEMU BĘDZIEMY WALCZYŁY O SKIEROWANIE JEJ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, JEŚLI PREZYDENT BRONISŁAW KOMOROWSKI ZDECYDUJE SIĘ NA JEJ PODPISANIE Nasze dotychczasowe starania o zbadanie konstytucyjności niektórych regulacji ustawy spełzły na niczym, a problem jest poważny, gdyż art. 22 ust. 3 oraz art. 26 ust.2 projektu tej ustawy narusza art. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 Konstytucji w zw. z art. 88 ust. 1 Konstytucji. Art. 22 ust 3 - gdyż godzi w istotę ochrony praw nabytych; Art. 26 ust 2 - gdyż wprowadza zbyt krótki okres vacatio legis, powodujący brak możliwości pokierowania swoimi, działaniami przez adresatów normy, aby się do niej dostosować. Art 22. ust. 3 w projekcie ustawy stanowi: Jeżeli prawo do zasiłku osoby niebędącej pracownikiem powstało przed dniem wejścia w życie art 1 pkt 4-10, a po wejściu w życie tych przepisów ma miejsce przerwa w pobieraniu zasiłku albo nastąpi zmiana rodzaju pobierania zasiłku przepisu art 43 ustawy, o której mowa w art. 1 nie stosuje się. Artykuł 43 tzw. ustawy zasiłkowej zaś brzmi: Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że choć kobieta zaszła w ciążę w trakcie obowiązywania starych zasad przyznawania macierzyńskiego, obejmą ją nowe regulacje, dla niej mniej korzystne. Godzi to w konstytucyjne prawo ochrony praw nabytych oraz ochrony interesów będących w toku. Uważamy, że jeżeli raz uzyskało się prawo do zasiłku z ubezpieczeń społecznych, to podstawa wysokości takiego zasiłku powinna obowiązywać do czasu, gdy osoba będzie zdolna do pracy. Zapis art. 22 ust. 3 godzi w Konstytucje (art.2) - ochronę praw nabytych oraz jest to stanowienie prawa z

4 ważnością wsteczną, która jest zakazana wedle zasady lex retro non agit. Dlatego też nie można pozbawić kobiety, która przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży zasiłku macierzyńskiego, który jej się prawnie należał. Sytuacja prawna osób dotkniętych nową regulacją winna być poddana takim przepisom przejściowym, by mogły mieć one czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszej regulacji, w przeświadczeniu, że będzie ona miała charakter stabilny. Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa nakazuje ustawodawcy należyte zabezpieczenie interesów w toku, a zwłaszcza należytą realizację uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów. Projekt proponowanej ustawy godzi w prawo kobiet w ciąży do decydowania o dostosowaniu poziom składek i przyszłych świadczeń do przewidywalnych sytuacji życiowych, takich jak urodzenie dziecka, czy przewlekła choroba. Każda kobieta ma prawo zadecydować świadomie, czy godzi sie na naliczanie zasiłku od podstawy preferencyjnej/czy minimalnej, czy od zadeklarowanej wyższej podstawy wymiaru składek. Przedmiotowa ustawa pozbawi kobiety w ciąży możliwości takiego zadecydowania. Państwo powinno być lojalne wobec adresatów norm, które stanowi zgodnie z zasadą lojalności państwa wobec obywatela. Trybunał wyprowadził szczegółowe reguły, odnoszące się m.in. do sytuacji następowania po sobie zmian obowiązującego prawa. Wśród nich znajduje się reguła, która nakłada na ustawodawcę obowiązek ochrony praw nabytych i ochrony interesów będących w toku. W demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywateli. W razie zmiany przepisów kształtujących sytuację prawną obywateli należy szczególnie dbać o respektowanie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zasada ochrony praw nabytych zapewnia szczególnie intensywną ochronę prawom do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Szczególna ochrona tych praw pozostaje w ścisłym związku z zasadą wzajemności świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony bierze udział w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego, z którego wypłacane są świadczenia. Oczekuje on, że w razie zajścia określonych zdarzeń, uniemożliwiających mu działalność zarobkową, uzyska określone przez prawo świadczenia. Istota zasady ochrony praw nabytych sprowadza się do takiego nakazu stanowienia i stosowania prawa, by obywatel mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł prze widzieć w momencie podejmowania decyzji. Kolejnym niekonstytucyjnym zapisem jest art. 26 ust. 2 projektu ustawy, który stanowi: Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

5 (...) 2) art. 1 pkt 8 12, art. 12 i art. 22, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Ciąża człowieka trwa 9 miesięcy. Kobieta i jej rodzina, decydując się na dziecko, muszą wiedzieć, jakie mają szanse na zasiłek macierzyński i z czego się utrzymają przez ten okres.

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Tabela zestawienie uwag zgłoszonych w ramach opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Organ zgłaszający Treść uwagi Informacja o uwzględnieniu/nieuwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka:

41/4/A/2012. Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Andrzej Rzepliński sprawozdawca, orzeka: 41/4/A/2012 WYROK z dnia 19 kwietnia 2012 r. Sygn. akt P 41/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław Granat

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany DZIŚ: Komu przysługuje urlop rodzicielski W NASTĘPNYM NUMERZE: Jaką strategię finansowania przyjąć podczas kryzysu UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 28 (794)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo