RPO III/06/LN. Pan Profesor Marek Safjan Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sygn. akt SK 16/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RPO III/06/LN. Pan Profesor Marek Safjan Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sygn. akt SK 16/06"

Transkrypt

1 Warszawa, r. RZECZPOSPOLIT A POLSK A Rzecznik Pr aw O bywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI Warszawa Tel. centr Al. Solidarności 77 Fax RPO III/06/LN Pan Profesor Marek Safjan Prezes Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 16/06 W związku z pismem z dnia 21 lutego 2006 r., działając na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643; z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638; z 2001 r. Nr 98, poz oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) zgłaszam udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Pani Grażyny G. i przedstawiam następujące stanowisko: Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. UZASADNIENIE 1. Wyrokiem z dnia 25 maja 2005 r. Sąd Okręgowy Sąd Pracy w Poznaniu oddalił apelację skarżącej od wyroku Sądu Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 15 lutego 2005 r. w przedmiocie wyłączenia jej prawa do premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego. W toku postępowania sądowego kwestią sporną była ocena, czy w zakresie przyznawanej skarżącej premii zachodziły przesłanki zastosowania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o

2 2 świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267), zwanej dalej jako ustawa" lub ustawa zasiłkowa". Zaskarżony skargą konstytucyjną przepis art. 41 ust. 1 stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszenia ich za okres pobierania zasiłku. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy stwierdził, że w pozwanym zakładzie pracy przyznawano premię uznaniową, zaś obowiązujący w zakładzie pracy regulamin wynagradzania nie stanowi o tym, że premia nie podlega zmniejszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego. Z zeznań jednego ze świadków oraz dokumentacji płacowej wynika, że w niektórych przypadkach pomimo przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim premie takie były przyznawane i wypłacane niektórym pracownikom. Ustalenia te były podstawą rozstrzygnięcia, że premia ta nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego skarżącej. Wyrok Sądu Okręgowego stanowi odzwierciedlenie przyjętej przez organy rentowe i sądy interpretacji treści art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej, wedle której do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania wynika, że podlegają one zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r. III UK 33/05, OSNP z 2005 r. Nr 23, poz. 382). 2. Ustawa zasiłkowa weszła w życie z dniem 1 września 1999 r. uchylając przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie chorobowy i macierzyństwa (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 ze zm.). W art. 12 ust. 1 uchylonej ustawy przyjęto zasadę, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W sytuacji, gdy wynagrodzenie ulega znacznemu wahaniu ze względu na charakter pracy lub zasady wynagradzania podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 12 ust. 2). Zgodnie zaś z art. 13 pkt 2 tej ustawy Minister Pracy i Polityki Socjalnej został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i doliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (Dz.U. Nr 19, poz. 95 ze zm.) weszło w życie z dniem 1 marca 1995 r. 10 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik

3 3 zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu. Stosowanie przez organy rentowe i sądy przepisu 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nie budziło wątpliwości. Przyjmowano, że przepis ten zawiera odstępstwo od reguły wyrażonej w art. 12 ust. 1 ustawy z 1974 r., polegające na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu w okresie korzystania z zasiłku chorobowego (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 1997 r., II UKN 15/97, OSNP z 1997 r. Nr 22, poz. 446). 3. Regulacje zawarte w aktualnie obowiązującym art. 41 ust. 1 oraz w poprzednio obowiązującym w 10 ust. 1 rozporządzenia z 1995 r. miały jednakowe uzasadnienie. Chodziło mianowicie o to, że jeżeli pracownik w okresie pobierania zasiłku chorobowego otrzyma dany składnik wynagrodzenia, to składnik ten nie może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż oznaczałoby to pobieranie świadczenia w podwójnej wysokości z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz z tytułu zasiłku chorobowego. Jednak treść art. 41 ust. 1 ustawy różni się od treści poprzednio regulującego te kwestie 10 ust. 1 rozporządzenia, choć większość regulacji tego rozporządzenia bez zmian redakcyjnych została przeniesiona do rozdziału 8 ustawy zasiłkowej regulującego zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Brzmienie tego przepisu uzależnia wliczanie składników wynagrodzenia do postawy wymiaru zasiłku chorobowego od treści postanowień układów zbiorowych pracy lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania, pomijając warunek, aby pracownik zachowywał prawo na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu do otrzymania takich składników wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego. Redakcja art. 41 ust. 1 ustawy powoduje, że organy rentowe i sądy ograniczają się do badania obowiązujących przepisów o wynagrodzeniu i przyjmują zasadę, że do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów zbiorowych pracy lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania wynika, że podlegają one zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2005 r., III UK 33/05, OSNP z 2005 r. Nr 23, poz. 382). Taka interpretacja art. 41 ust. 1 ustawy była też podstawą stanowiska zajętego przez Sąd Okręgowy Sąd Pracy w Poznaniu, który oddalając apelację skarżącej w sprawie wliczenia premii do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 maja 2005 r. stwierdził, że w pozwanym zakładzie pracy przyznawano premię uznaniową, zaś obowiązujący regulamin wynagradzania nie stanowi o tym, że taka premia podlega zmniejszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego.

4 4 4. Zaskarżony przepis będący podstawą rozstrzygnięcia sądowego w indywidualnej sprawie skarżącej narusza jej konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę. Określone rozumienie tego przepisu przez organ rentowy i sądy rozpoznające sprawę było bowiem podstawą niekorzystnego dla skarżącej sposobu ustalenia wysokości zasiłku chorobowego poprzez nieuwzględnienie w jego podstawie wymiaru premii uznaniowej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich naruszenie przez ustawodawcę zwykłego prawa do równego i sprawiedliwego traktowania ubezpieczonych w zakresie konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą może zostać ocenione przez Trybunał Konstytucyjny w trybie skargi konstytucyjnej. Ryzyko niezdolności do pracy objęte jest ochroną prawa do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym art. 67 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ze zdania drugiego tego przepisu wynika, że określenie zakresu i form zabezpieczenia społecznego należy do ustawodawcy zwykłego. Realizacja prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę odbywa się poprzez ustawę zasiłkową, która określa warunki nabywania i wysokość świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.). Wynikająca z ustawy zasiłkowej ubezpieczeniowa forma zabezpieczenia społecznego na wypadek ryzyka niezdolności do pracy spowodowanego chorobą nie może naruszać zasad równego i sprawiedliwego traktowania ubezpieczonych przy ustalaniu wysokości podstawy zasiłku chorobowego, którzy charakteryzują się wspólną cechą istotną z uwagi na ponoszenie takich samych kosztów tworzenia funduszu ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie bowiem z zasadą wzajemności świadczeń ubezpieczony bierze udział w tworzeniu funduszu ubezpieczeniowego, z którego wypłacane są świadczenia. Oczekuje on, że w razie zajścia określonych zdarzeń, uniemożliwiających mu działalność zarobkową, uzyska określone przez prawo świadczenie. Na takie rozumienie zasady wzajemności w obowiązującym systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje przykładowo wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. (K. 5/99, OTK ZU Nr 5/1999, poz. 100). Z zasadą wzajemności łączy się w ubezpieczeniach społecznych zasada proporcjonalności między wysokością wniesionych do funduszu ubezpieczeń społecznych składek a wysokością świadczeń, choć zasada proporcjonalności nie wyklucza ograniczenia wysokości świadczeń w porównaniu z rozpiętością wysokości zarobków i składek. I choć element wzajemności i proporcjonalności nie występuje tutaj w postaci ścisłej zależności wysokości świadczenia

5 5 od wysokości wniesionej składki, to wysokość świadczeń nie powinna jednak nadmiernie odbiegać od wkładu ubezpieczonego w tworzenie finansujących poszczególne rodzaje ryzyka funduszy ubezpieczeń społecznych. Z tego też względu przyjęto w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stanowisko, że w polskim systemie ubezpieczeń społecznych zasada wzajemności składki i prawa do świadczenia nigdy nie była pojmowana w sposób absolutny. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim zachowania proporcji między wysokością opłacanych składek a rozmiarem świadczenia. Nie zawsze więc istnieją proste zależności między prawem do świadczeń i ich wysokością, a okresem opłacania i rozmiarem składki (por. wyrok z 30 maja 2000 r., K. 37/98, OTK ZU Nr 4/2000, poz. 112). W doktrynie podkreśla się, że zasiłek chorobowy rządzi się ubezpieczeniową zasadą łagodzenia skutków ryzyka (a nie pełnej kompensacji szkody"), co osiąga się za pomocą dwóch zabiegów: normatywnego określenia podstawy wymiaru zasiłku oraz ustalenia stopy zasiłku w stosunku do podstawy wymiaru. Zasada ta wynika z dwóch założeń: prymatu wynagrodzenia za pracę wobec świadczenia ubezpieczeniowego i taniości ubezpieczenia (z możliwie niską składką) oraz, ze względów prewencyjnych, utrzymania udziału własnego (indywidualnego) w ponoszeniu skutków ryzyka, zwłaszcza, że sam ubezpieczony ma pewien wpływ na rozmiary chorobowego ryzyka (por. J. Jończyk, Prawo do zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2003, s. 208). Regułą jest, że miesięczny zasiłek chorobowy stanowi 80% podstawy wymiaru zasiłku (70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu oraz 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność przypada w okresie ciąży, powstała w wypadku w drodze lub trwa ponad 90 dni od 91 dnia tej niezdolności). Stanowi o tym art. 11 ustawy zasiłkowej. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowych przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami określone zostały w art ustawy zasiłkowej. Z art. 36 ust. 1 tej ustawy wynika, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Definicję wynagrodzenia zawiera art. 3 pkt 3 ustawy. W myśl tego przepisu wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Z kolei ta podstawa, poprzez odesłanie zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, została normatywnie zdefiniowana w odniesieniu do pracowników w art. 18 ust. 1 i 2 tej ustawy jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. też art. 4 pkt 9). Sięgając zatem za wskazanymi odesłaniami do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), należy stwierdzić, że za wynagrodzenie jako podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w

6 6 rozumieniu art. 36 ust. 1, a w konsekwencji także art. 41 ustawy zasiłkowej uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Niezależnie zatem od charakterystyki prawnej składników wynagrodzenia podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy). Dotyczy to również premii, nagród i innych składników wynagrodzenia, przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne oraz roczne, które zostały pracownikowi wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Na podstawie analizy powołanych wyżej przepisów można zatem stwierdzić, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wraz z premiami, nagrodami i dodatkami, które zostało pracownikowi wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynagrodzenie to wraz z premiami, nagrodami i dodatkami stanowi zarazem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. 5. Celem zasiłku chorobowego jest zastąpienie (w określonym proporcjonalnie rozmiarze) wszelkiego rodzaju wypłat pieniężnych uzyskiwanych ze stosunku pracy przed powstaniem niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy jest bowiem przyznawany w miejsce tych wypłat, które nie zostaną dokonane w okresie pobierania zasiłku. Uprawniony jest zatem wniosek, że skoro nie wszystkie składniki wynagrodzenia wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, to również te same składniki wynagrodzenia powinny być wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Kwestie te reguluje 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz ze zm.). I tak z podstawy wymiaru składek przepis ten wyłącza składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Przepis ten zezwala na wyłączenie takich składników wynagrodzenia, które na podstawie przepisów o wynagradzaniu są wypłacane pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

7 7 Brzmienie zaskarżonego art. 41 ust. 1 ustawy nie stanowi dokładnego odzwierciedlenia zasady wynikającej z 2 pkt 24 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przepis ten, odsyłając do postanowień układów zbiorowych pracy, nakazuje nie uwzględniać przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego tych składników wynagrodzenia, które w okresie pobierania zasiłku chorobowego nie są zmniejszane. W redakcji tego przepisu pominięto zatem kluczową dla prawidłowego ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przesłankę, aby składniki wynagrodzenia były wypłacane pracownikowi obok zasiłku chorobowego. Wbrew intencjom ustawodawcy, treść tego przepisu nie zapewnia realizacji założonego celu tej regulacji, którym było wyeliminowanie sytuacji, w której pracownik w okresie nieświadczenia pracy z powodu niezdolności do pracy otrzyma składnik wynagrodzenia, który jednocześnie zostanie uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. 6. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ukształtowało się stanowisko, że wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonywujących argumentach. Argumenty te ujął Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 3 września 1996 r., sygn. K. 10/96 następująco: muszą one mieć: po pierwsze, charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu i treści. Innymi słowy, wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony. Nie wolno ich dokonywać według dowolnie ustalonego kryterium, po drugie, argumenty te muszą mieć charakter proporcjonalny, a więc waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych, po trzecie, argumenty te muszą pozostawać w jakimś związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (...) jedną z takich zasad konstytucyjnych jest zasada sprawiedliwości społecznej, różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych ma więc znacznie większe szanse uznania za zgodne z konstytucją, jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej lub służy urzeczywistnianiu tych zasad. Zostaje ono natomiast uznane za niekonstytucyjną dyskryminację (uprzywilejowanie), jeżeli nie znajduje podtrzymania w zasadzie sprawiedliwości społecznej. W tym sensie zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej w znacznym stopniu nakładają się na siebie". (OTK w 1996 r., t. II, poz. 33, s ). Do tego poglądu nawiązują wyroki TK z 16 grudnia 1997 r., sygn. K 8/97 (OTK w 1997 r., poz. 30, s ) i z 13 kwietnia 1999 r., sygn. K. 36/98 (OTK ZU Nr 3/1999, poz. 40, s ). Trzeba podnieść, że w nowym systemie ubezpieczeń społecznych zasada równego traktowania ubezpieczonych została sformułowana wprost w sposób normatywy

8 8 w art. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl tej zasady ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, stan cywilny, stan rodzinny. Zasada ta dotyczy w szczególności warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych, obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek, obliczania wysokości świadczeń, okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń. Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego nie uwzględnia się sytuacji konkretnego świadczeniobiorcy i nie bada się okoliczności faktycznych, związanych z wypłatą poszczególnych składników wynagrodzenia w okresie pobierania prze niego zasiłku chorobowego. Wyłączną przesłanką ustalenia prawa do wypłaty danego składnika wynagrodzenia obok zasiłku chorobowego są odpowiednie przepisy o wynagradzaniu. Jeśli w przepisach tych nie sformułowano zasady zmniejszania poszczególnych składników wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego, to ustalając podstawę wymiaru tego zasiłku nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia. Niekorzystne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego poprzez nieuwzględnianie w podstawie wymiaru tego zasiłku niektórych składników wynagrodzenia prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników w okresie pobierania zasiłku chorobowego, którzy podczas 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy uzyskiwali takie samo wynagrodzenie, obejmujące jednakowe dodatkowe składniki wynagrodzenia. W lepszej sytuacji znajdą się pracownicy, którzy dany składnik wynagrodzenia otrzymają obok zasiłku chorobowego. Kwota świadczeń wypłaconych takim pracownikom za okres pobierania zasiłku dzięki temu, że obejmuje zasiłek chorobowy oraz dodatkowy składnik wynagrodzenia, odpowiadać będzie w odpowiedniej proporcji kwocie wynagrodzenia wraz z dodatkami, które były wypłacane takiemu pracownikowi w okresie poprzedzającym zachorowanie, stanowiąc zarazem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (w okresie 12 miesięcy poprzedzających zachowanie). W gorszej sytuacji znajdą się natomiast pracownicy, którym nie zostanie wypłacony dany składnik wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego, ponieważ wysokość ich świadczeń w okresie choroby (pobierania zasiłku chorobowego) nie będzie odpowiadać w odpowiedniej proporcji wynagrodzeniu wraz z dodatkami, które jako przychód ze stosunku pracy stanowiły podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Takie zróżnicowanie uprawnień ubezpieczonych będących pracownikami do świadczeń pobieranych z tytułu zabezpieczenia społecznego ze względu na chorobę nie znajduje podtrzymania w zasadzie sprawiedliwości społecznej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich uzasadnia to zarzut naruszenia przez kwestionowany przepis zasad równości i sprawiedliwości społecznej przy korzystaniu z konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę. Poza dyskusją jest możliwość kształtowania zasad wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego w przepisach o

9 9 wynagradzaniu. Nie można także kwestionować prawa pracodawcy do decydowania o przyznawaniu pracownikom dodatkowego składnika wynagrodzenia w postaci premii lub nagrody o charakterze uznaniowym, wypłacanego w okresie pobierania zasiłku chorobowego. Zgodnie z zasadami równości w prawie oraz sprawiedliwości społecznej w takiej sytuacji osobie, która w okresie pobierania zasiłku chorobowego nie otrzymała dodatkowego składnika wynagrodzenia powinno przysługiwać prawo do wliczenia takiego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Z tych względów wskazany przez skarżącą przepis art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej jest w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. / /

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 312/06

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 312/06 Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 312/06 Składnik wynagrodzenia za pracę nie może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, chociażby pracodawca składnika tego nie wypłacił, jeśli przepisy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I UK 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III UK 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 kwietnia 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Maciej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący SSN: Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania Szymańska, Maria Tyszel,

Przewodniczący SSN: Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania Szymańska, Maria Tyszel, Wyrok z dnia 8 lipca 1994 r. II URN 22/94 Niedopuszczalne jest ustalenie zasad obliczania podstaw wymiaru zasiłku chorobowego w czasie jego pobierania przez zmianę regulaminu premiowania decyzją kierownika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło Sygn. akt II UK 206/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 478/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof Rączka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 593/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 marca 2014 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

RPO VIII/07/JP

RPO VIII/07/JP RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski RPO-548443-VIII/07/JP 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 022 827 64 53 Warszawa, dnia ia 2007 r. Trybunał

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r.

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-71-09 Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BU 26/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2007 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

152/11/A/2007. Bohdan Zdziennicki przewodniczący Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski Adam Jamróz Janusz Niemcewicz sprawozdawca, o r z e k a:

152/11/A/2007. Bohdan Zdziennicki przewodniczący Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski Adam Jamróz Janusz Niemcewicz sprawozdawca, o r z e k a: 152/11/A/2007 WYROK z dnia 3 grudnia 2007 r. Sygn. akt SK 45/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki przewodniczący Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

389/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2010 r. Sygn. akt Ts 316/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz,

389/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2010 r. Sygn. akt Ts 316/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz, 389/5/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 22 czerwca 2010 r. Sygn. akt Ts 316/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. I UK 370/05

Wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. I UK 370/05 Wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. I UK 370/05 Prawo uczelni niepaństwowej do odmiennego uregulowania praw i obowiązków pracowników w statucie tej uczelni (art. 138 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2066 Warszawa, 14 maja 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. PG VIII TK 104/14 P 64/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Białymstoku VI Wydział Pracy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2009 r. I UK 337/08

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2009 r. I UK 337/08 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2009 r. I UK 337/08 Ograniczenie wysokości podstawy obliczania zasiłku chorobowego wynikające z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 14 października 2008 r. Druk nr 285 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, 10/12/2007 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz KOCHANOWSKI RPO-556515-III/07/EP/LN 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Trybunał

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 19 marca 2009 r. III UO 2/08

Postanowienie z dnia 19 marca 2009 r. III UO 2/08 Postanowienie z dnia 19 marca 2009 r. III UO 2/08 Na mocy art. 401 1 k.p.c. można żądać wznowienia postępowania wówczas, gdy wskazany przez stronę wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 61/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III PZP 3/11. Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III PZP 3/11. Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III PZP 3/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lipca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa I. T.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt III PK 73/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Beata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 179/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

441/6/B/2009. POSTANOWIENIE z dnia 16 lipca 2009 r. Sygn. akt Ts 188/07

441/6/B/2009. POSTANOWIENIE z dnia 16 lipca 2009 r. Sygn. akt Ts 188/07 441/6/B/2009 POSTANOWIENIE z dnia 16 lipca 2009 r. Sygn. akt Ts 188/07 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Ludmiły

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771), tym samym wypełnia obowiązek dostosowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 36/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2012 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSA Bohdan Bieniek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSA Bohdan Bieniek Sygn. akt I UK 247/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSA Bohdan Bieniek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 257/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 czerwca 2017 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Romualda Spyt w

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 marca 2010 r. Druk nr 811 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BU 1/15. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II BU 1/15. Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jerzy Kuźniar Sygn. akt II BU 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę wstrzymanej emerytury,

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 76/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 września 2013 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 342/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 kwietnia 2009 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Romualda Spyt

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Odprawa emerytalna podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 453/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 września 2005 r. II UK 20/05

Wyrok z dnia 7 września 2005 r. II UK 20/05 Wyrok z dnia 7 września 2005 r. II UK 20/05 Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez pracodawcę (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 247/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 czerwca 2016 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 250/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 28 listopada 2002 r. II UK 77/02

Wyrok z dnia 28 listopada 2002 r. II UK 77/02 Wyrok z dnia 28 listopada 2002 r. II UK 77/02 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lipca 2010 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lipca 2010 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 413/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 273/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 56/13. Dnia 10 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 56/13. Dnia 10 października 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 56/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Romualda Spyt w sprawie z wniosku Z.D.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 30/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 września 2011 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 lipca 2007 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 lipca 2007 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III UK 50/05

Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III UK 50/05 Wyrok z dnia 6 lipca 2005 r. III UK 50/05 Dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielom na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06

Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Wyrok z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06 Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dotyczy także nabycia uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. I UK 201/06

Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. I UK 201/06 Wyrok z dnia 20 grudnia 2006 r. I UK 201/06 Z prawa wyboru okresu przyjmowanego do ustalenie podstawy wymiaru kapitału początkowego na zasadach określonych w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 188/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 339/06

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 339/06 Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 339/06 W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się części wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych za granicą w polskich zakładach pracy odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 marca 2009 r. II UK 273/08

Wyrok z dnia 12 marca 2009 r. II UK 273/08 Wyrok z dnia 12 marca 2009 r. II UK 273/08 Sprawa, w której organ ubezpieczeń społecznych kwestionuje wysokość zasiłku chorobowego wypłaconego przez płatnika w decyzji zobowiązującej go do złożenia dokumentów

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III UK 76/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lutego 2017 r. SSN Dawid Miąsik (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 397/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2010 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, 5.06.2006 r. RZECZPOSPOLIT A POLSK A Rzecznik Pr aw O bywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI 00 090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 37311 RPO 533079 VI

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 348/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2016 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Romualda Spyt

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło Sygn. akt II UK 437/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Halina

Bardziej szczegółowo

Kiedy premie i nagrody wliczamy do podstawy wymiaru zasiłków

Kiedy premie i nagrody wliczamy do podstawy wymiaru zasiłków Kiedy premie i nagrody wliczamy do podstawy wymiaru zasiłków Renata Majewska 12-11-2008 Odpowiadamy na pytania dotyczące przeliczania przez firmy świadczeń chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wypadkowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 108/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 122/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 października 2013 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 410/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania Międzynarodowych Targów Katowickich Spółki z o. o. w Katowicach przeciwko

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 146/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 sierpnia 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Gonera SSN Józef

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 295/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lipca 2016 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 341/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I UK 326/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 2008 r. II UK 31/08

Wyrok z dnia 3 października 2008 r. II UK 31/08 Wyrok z dnia 3 października 2008 r. II UK 31/08 Rozstrzyganie o prawie do emerytury w systemie powszechnym dla uprawnionego do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy nie jest objęte przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I UK 122/05

Wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I UK 122/05 Wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I UK 122/05 W razie rozbieżności pomiędzy rzeczywiście uzyskanym przez pracownika przychodem ze stosunku pracy a oświadczeniem płatnika składek (pracodawcy) zawartym w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 33 w związku z art. 52 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm.

na podstawie art. 33 w związku z art. 52 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 października 2014 r. PG VIII TK 40/14 SK 15/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Józefa Sz. o stwierdzenie niezgodności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb,

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb, 8 POSTANOWIENIE z dnia 22 stycznia 2003 r. Sygn. akt K 44/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 30 września 2009 r. II UK 34/09

Wyrok z dnia 30 września 2009 r. II UK 34/09 Wyrok z dnia 30 września 2009 r. II UK 34/09 1. Porozumienie stron prowadzące do rozwiązania stosunku pracy oraz do ustania pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może prowadzić do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 274/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 96/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 października 2013 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Przewodniczący SSN Maria Tyszel, (przewodnicząca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 519/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 stycznia 2017 r. SSN Piotr Prusinowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka Sygn. akt II UZ 58/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 grudnia 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku R. W.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 340/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa W. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 sierpnia 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo