Paragon Exchange Protection. Przewodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Exchange Protection. Przewodnik"

Transkrypt

1 Paragon Exchange Protection Przewodnik

2 Koncepcja produktu... 3 Główne funkcje produktu... 3 Główni odbiorcy... 4 Pierwsze kroki... 4 Środowisko docelowe... 4 Instalacja... 4 Pierwsze uruchomienie... 5 Parametry wiersza poleceo... 6 Przykłady wiersza poleceo... 7 Znane ograniczenia... 9 Przypadki użycia Exchange Protection Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Ręczna ochrona Exchange Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Przywracanie tylko Exchange Podsumowanie Rozwiązywanie problemów Słownik... 16

3 Koncepcja produktu Paragon Exchange Protection to narzędzie do odzyskiwania oparte na wierszu poleceo dla Microsoft Exchange 2007/2010. API używające MS VSS (Volume Shadow Copy Service) zapewnia wszechstronną ochronę i szybkie odzyskiwanie do określonego momentu aktywnych baz danych przy minimalnym wysiłku. Główne funkcje produktu Główne funkcje wyróżniające produkt: Stała ochrona MS Exchange. Nie ma potrzeby przydzielania czasu dla tworzenia kopii zapasowej Windows, ponieważ Exchange Protection pozwala na tworzenie spójnych kopii zapasowych baz danych bez wpływu na serwer . Wysyłanie dzienników dla NCDP (Near Continuous Data Protection). Exchange Protection zapewnia specjalną usługę, która pozwala monitorowad dzienniki transakcji dla określonego obiektu magazynu Exchange, aby automatycznie archiwizowad go jak tylko zostanie zwolniony, zapewniając w ten sposób minimalną utratę danych, jeśli pojawi się jakaś awaria. Co więcej, podczas tworzenia tego typu kopi zapasowych, dzienniki nie są obcinane, więc nie ma żadnego wpływu na wydajnośd Exchange Server. Selektywne kopie zapasowe. Narzędzie pozwala chronid wybraną grupę magazynu lub wszystkie grupy jednocześnie. Błyskawiczne kopie zapasowe bloku. Nawet podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej, Exchange Protection analizuje i przenosi tylko bloki bazy danych, które zostały zmienione od czasu ostatniego utworzenia kopii zapasowej, zapewniając w ten sposób optymalizację przeciążania serwera i minimalizację magazynu kopii zapasowych. Format wyjściowy VHD (Virtual Hard Disk). Exchange Protection archiwizuje bezpośrednio do formatu VHD, z którym można wygodnie pracowad. Obsługa łaocuchów inkrementalnej kopii zapasowej i ponowna duplikacja danych na poziomie bloku. Użycie inkrementalnych kopii zapasowych pozwala na dodatkową elastycznośd dzięki różnych znacznikom czasowym, podczas gdy różnica dla pełnych kopii zapasowych powoduje minimalizację wymagao magazynu kopii zapasowych. Dużo opcji przywracania. Exchange Protection pozwala na przywracanie pojedynczych danych, grup magazynu lub wszystkich grup jednocześnie w oryginalną lub alternatywną (inny serwer Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizację. Automatyczne odzyskiwanie z uszkodzonego łaocucha inkrementalnego. Gdy MS Exchange nie pozwala na utworzenie inkrementalnej kopii zapasowej, Exchange Protection automatycznie zapoczątkowuje pełną kopię zapasową. Możliwe przyczyny: nie ma jeszcze pełnej kopii zapasowej, pełna kopia zapasowa została utworzona za pomocą aplikacji innego producenta, utworzony został

4 nowy magazyn, plik łaocucha VHD został uszkodzony, wykryto niebezpieczne przełączenie replikacji itp. Monitorowanie przestarzałych danych. Automatyczna eliminacja przestarzałych kopii zapasowych, nie tylko pozwala zaoszczędzid miejsce, ale także skraca czas tworzenia kopii zapasowych. Obsługa replik MS Exchange i konfiguracji klastrów. Główni odbiorcy Produkt jest głównie przeznaczony dla administratorów MS Exchange 2007/2010. Pierwsze kroki Środowisko docelowe Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2003 x64 (wszystkie edycje) Windows Server 2008 x64, 2008 R2 x64 (wszystkie edycje) Obsługiwane serwery Exchange Exchange Server 2007 Exchange Server 2010 Obsługiwane konfiguracje klastrów Kopie zapasowe aktywnej bazy danych Exchange lub jej repliki dla konfiguracji LCR Kopie zapasowe pojedynczych węzłów konfiguracji SCC (Single Copy Cluster) i CCR (Cluster Continuous Replication) Instalacja Narzędzie instalacji zawiera standardowy interfejs użytkownika i zestaw kroków instalacji. Najważniejsze o czym należy pamiętad: Musisz zaakceptowad umowę licencyjną, inaczej nie będziesz mógł kontynuowad instalacji.

5 Pierwsze uruchomienie Uruchom Command Prompt, a następnie wpisz pep.exe /?, aby zobaczyd wszystkie dostępne opcje i gramatykę użycia narzędzia.

6 Archive NoSios PurgeOlder UseReplica LogShipping Date EdbPath LogPath UseLogs Name Verbose storage_name(s) Parametry wiersza poleceo W poniższej tabeli możesz znaleźd dostępne parametry dla każdej operacji. Backup:Full m o o o o o o Backup:Incremental m o o o o LogShipping:Enable m o o o LogShipping:Disable o

7 Restore:Original Restore:Alternative Restore:RSG Restore:File m o o o m o m o m o m o m o o o m o m o o Query:{Basic Detail} m o Clean m m o o (+stores) m (+stores) m (+stores) m (+stores) m Parametr obowiązkowy o Parametr opcjonalny <puste> Nie dotyczy +stores Nie tylko grupy magazynu, ale także magazyny indywidualne mogą zostad określone w formie Nazwa grupy magazynu\nazwa przechowywanych danych Przykłady wiersza poleceo Aby uzyskad większą wiedzę na temat używania Exchange Protection, przyjrzyj się poniższym przykładom: 1. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 2. pep.exe Backup:Incremental -Archive:"D:\ExchArchive" -PurgeOlder:14 "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd inkrementalną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -PurgeOlder:14 wszystkie dane starsze niż 14 dniowe zostaną ominięte podczas operacji. 3. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -LogShipping "First Storage Group"

8 Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone; -LogShipping po zakooczeniu tworzenia pełnej kopii zapasowej, włączone zostanie NCDP (Near Continuous Data Protection) dla określonego obiektu kopii zapasowej, aby zapewnid minimalną utratę danych, jeśli zdarzy się awaria. 4. pep.exe LogShipping:Enable -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak włączyd NCDP dla "First Storage Group" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 5. pep.exe Restore:Original -Archive:"D:\ExchArchive" -Date: "First Storage Group\Mailbox Store" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group\Mailbox Store" z "D:\ExchArchive" na oryginalną lokalizację z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Date: znacznik czasowy utworzenia 2010/02/20 zostanie użyty podczas operacji. 6. pep.exe Restore:RSG -Archive: "D:\ExchArchive" -EdbPath:D:\TmpData -Name:"TempGroup" "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group" z "D:\ExchArchive" na RSG (Recovery Storage Group) z następującymi obowiązkowymi parametrami: - EdbPath:D:\TmpData wszystkie pliki EDB zostaną przywrócone na "D:\TmpData" - Name: "TempGroup" grupa magazynu będzie posiadała nazwę "TempGroup" 7. pep.exe Query:Detailed -Archive:"D:\Backup\PEP" Ten przykład pokazuje jak uzyskad szczegółowe informacje o zawartości wszystkich archiw, przechowywanych w "G:\Backup\PEP"

9 Znane ograniczenia Maksymalny rozmiar dozwolony dla utworzenia kopii zapasowej to 2TB (ograniczenie VHD). Jeśli danych będzie więcej, narzędzie wyświetli odpowiedni błąd i nie rozpocznie operacji. Niezalecane jest przerywanie już rozpoczętej operacji tworzenia kopii zapasowej/przywracania. Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej zostanie niepoprawnie zakooczona, MS Exchange powróci do stanu jaki był przed tworzeniem kopii zapasowej, tzn. operacja tworzenia kopii zapasowej nie zostanie zarejestrowana i pliki dziennika nie zostaną obcięte. Jeśli operacja przywracania zostanie nieprawidłowo zakooczona, administrator będzie musiał powtórzyd operacje przywracania, aby odzyskad Exchange Server. MS Exchange nie pozwala na uruchomienie kilki operacji tworzenia kopii zapasowych jednocześnie, jeśli obiekty się powtarzają.

10 Podczas przywracania do oryginalnej lokalizacji, wszystkie grupy magazynu i dane przechowywane do przywrócenia pozostaną niezmienione w AD (Katalog aktywny). Inaczej, administrator będzie musiał ręcznie skonfigurowad AD lub użyd przywracania na alternatywną lokalizację (AD zostanie skonfigurowany automatycznie z domyślnymi parametrami). Podczas przywracania kilku grup magazynu na alternatywną lokalizację, administrator musi uruchomid odpowiednią liczbę poleceo przywracania, określając za każdym razem nową nazwę grupy i lokalizację dysku. Wszystkie repliki konfiguracji Exchange Server są obsługiwane jako samodzielny Exchange Server. Konfiguracje klastra pracy awaryjnej Windows są obsługiwane jedynie, gdy uruchomiony jest Exchange Protection w odpowiednim węźle klastra. Po przywróceniu Exchange Server w konfiguracjach CCR, SCR, SCC lub Site Resilience, administrator musi ręcznie skonfigurowad te konfiguracje. Przypadki użycia Exchange Protection Rozdział ten zawiera scenariusze, które demonstrują jak Exchange Protection może zostad użyte jako częśd niezawodnego planu odzyskiwania, aby chronid Microsoft Exchange Server. Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Typowy Exchange Server w nowoczesnych małych i średnich firmach oparty jest na Windows Server 2003/2008, który jest hostem MS Exchange 2007/2010. Podczas opracowywania efektywnej strategii odzyskiwania dla tego typu serwera, na początku musisz wskazad główne obiekty kopii zapasowej tzn. system operacyjny i Exchange, dla tych dwóch obiektów wymagane są inne zasady tworzenia kopii zapasowej. Podczas gdy system operacyjny zmienia się nieco, a potrzebny jest on jedynie do działania Exchange, bazy danych Exchange są głównym celem, ponieważ to one zawierają krytyczne informacje, musimy się więc upewnid, że dane te nie zostaną utracone w razie awarii. Uwzględniając więc te warunki, zobaczmy w jaki sposób Exchange Protection może byd przydatny do osiągnięcia solidnego planu odzyskiwania ratunkowego dla typowego Exchange Server: Cel: Wszechstronna ochrona typowego Exchange Server, który zawiera bazy danych Exchange. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchange i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Cykl pełnych kopii zapasowych sektorów całego serwera do udziału sieciowego, każdego tygodnia, przy założeniu, że Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i dwie ostatnie kopie zapasowe są zawsze dostępne. Warto chronid jedynie partycje systemową, więc opcje wykluczania nie są konieczne.

11 Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowane cotygodniowe pełne kopie zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu dla optymalnego użycia magazynu kopii zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

12 Tydzieo 4 <<< NCDP >>> Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Serwer, który jest hostem nie tylko dla Exchange, ale także dla krytycznych aplikacji lub danych (plik serwera, SQL itp.) wymaga innego podejścia do tworzenia kopii zapasowych. W tym przypadku, efektywna strategia odzyskiwania ratunkowego powinna dotyczyd regularnej ochrony wszystkich krytycznych danych i systemu operacyjnego, uwzględniając ważnośd każdego obiektu kopii zapasowej. Zobaczmy w jaki sposób Paragon Exchange Protection pomoże osiągnąd niezawodny plan odzyskiwania ratunkowego dla tego typu serwera: Cel: Wszechstronna ochrona serwera, który jest hostem nie tylko dla baz danych Exchange, ale także, danych krytycznych. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchenge i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server i inne krytyczne dane (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Dzienny cykl tworzenia dyferencyjnych kopii zapasowych sektora całego serwera do udziału sieciowego, przy założeniu, że

13 Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i 7-12 ostatnich kopii zapasowych jest dostępnych. Jeśli system operacyjny jest umieszczony na osobnej partycji, warto chronid co tydzieo partycję systemową, ponieważ nie będą wymagane opcje wykluczania, podczas gdy partycje zawierające krytyczne dane powinny chronione byd codziennie. Strategia taka pozwala zoptymalizowad użycie magazynu kopii zapasowych. Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V), przy zachowaniu najnowszych znaczników czasowych krytycznych informacji. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowane cotygodniowe pełne kopie zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup dla optymalnego użycia magazynu kopii zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange i zminimalizowad utratę danych w razie awarii. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2

14 Tydzieo 4 <<< NCDP >>> Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2 Sobota Ręczna ochrona Exchange Jest to dodatkowy scenariusz dla wcześniej wspomnianych przypadków użycia, który warto wykonad, przed wprowadzeniem ważnych zmian w Exchange lub jego ponownej konfiguracji. Ogólny cykl tworzenie kopii zapasowych pozostaje nienaruszony, podczas gdy administrator ręcznie uruchamia Exchange Protection z określonymi parametrami. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla: W zależności od ilości zmian jakie mają zostad wprowadzone pełna jednorazowa lub inkrementalna kopia zapasowa wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu, należy wybrad czy automatycznie utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych lub jej repliki. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange przed ważną zmianą.

15 Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Rozważmy najgorszy możliwy scenariusz całkowita awaria serwera, który jest hostem dla MS Exchange. Firmę czeka długi przestój lub nawet groźba bankructwa, jeśli nie został opracowany plan odzyskiwania. Zobaczmy jak szybko i łatwo odzyskad Exchange Server po całkowitej awarii, gdy Paragon Drive Backup Server i Paragon Exchange Protection są wspólnie użyte do odzyskiwania ratunkowego: Cel: Odzyskanie Exchange Server po dużej awarii związanej z awarią sprzętu i utrata danych. Operacja odzyskiwania wiąże się z dwoma etapami, tzn. przywrócenie całego serwera lub jedynie partycji systemowej z kopii zapasowej sektora, za pomocą Drive Backup Server, a następnie przywrócenie baz danych Exchange z najnowszej dostępnej kopii zapasowej za pomocą Exchange Protection. Parametry przywracania dla Drive Backup Server: W zależności od problemu, jest kilka opcji do wyboru (odzyskiwanie bare metal z środowiska rozruchowego Linux/DOS lub WinPE 3.0 z opcją przywrócenia na nieznany sprzęt lub przywrócenie bezpośrednio do środowiska wirtualnego dowolnego dostawcy oprogramowania do wirtualizacji). Parametry przywracania dla Exchange Protection: Przywracanie z najnowszej kopii zapasowej do oryginalnej lokalizacji. Przywracanie tylko Exchange Jeśli tylko bazy danych Exchange zostały uszkodzone, w zależności od problem Exchange Protection zawiera kilka opcji, aby odzyskad, to co jest potrzebne przy minimalnym wysiłku: Przywrócenie wszystkich grup magazynu, wybranych grup lub przechowywanych danych Przywrócenie z najnowszej kopii zapasowej lub dowolnego dostępnego znacznika czasowego Przywrócenie do oryginalnej lub alternatywnej (inny Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizacji Podsumowanie Exchange Protection to proste, ale bardzo wydajne narzędzie do ochrony baz danych poczty MS Exchange 2007/2010. Jest proste w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu. Może znacznie ulepszyd tworzenie kopii zapasowych, replikacje i systemy migawek. Nie wymaga dodatkowej infrastruktury, co jest szczególnie ważne dla zmniejszania wydatków IT. Używanie Exchange Protection wraz z narzędziem do obrazowania dysku, aby zabezpieczyd system operacyjny daje możliwośd posiadania pełnej strategii ochrony MS Exchange Server w jednym miejscu.

16 Rozwiązywanie problemów Jeśli napotkasz problem podczas używania produktu, wyślij plik dziennika operacji (znajdziesz go w "C:\Windows\Logs\Paragon\Exchange Protection") na adres szczegółowo opisując akcje jakie wykonałeś zanim pojawił się problem. Zrobimy wszystko, aby pomóc najszybciej jak to tylko możliwe. Słownik SCC - Single Copy Cluster Jest to klaster z co najmniej dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering. Wymaga on udostępnionego dysku, jak SAN i posiada jedną kopię danych. LCR - Local Continuous Replication Jest to pojedyncze rozwiązanie Exchange Server 2007, dla zapewnienia redundancji danych. Możesz uruchomid wszystkie role serwera, są jednak pewne ograniczenia dla folderów publicznych. Aby rozwiązanie to było efektywne wymagane są dwa zewnętrzne zestawy dysku i dwa zestawy kontrolerów, aby zapewnid poprawną redundancję. CCR - Cluster Continuous Replication Jest to klaster z dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering na Exchange Server Nie gwarantuje to jednak, że dysk udostępniony dostrzeże obecnośd węzła. Role inne niż skrzynka pocztowa nie mogą zostad zainstalowane na tym klastrze Aktywny węzeł klastra replikuje wszystkie zmiany do pasywnej kopii bazy danych. Co najmniej trzy serwery Exchange będą wymagane (dwa węzły skrzynki pocztowej i niezbędne Client Access i Hub Transport). SCR - Standby Continuous Replication (SP1) Pozwala na replikację baz danych na inny Exchange Server 2007 ulokowany gdziekolwiek w Internecie. Ta replikacja może zostad wykonana dla i z dowolnego typu węzła skrzynki pocztowej (inny niż serwera skrzynki pocztowej, który używa LCR). SIOS - Single Instance Object Storage Jest to metoda eliminacji redundancji, wykonywana, gdy przed uruchomieniem tworzenia pełnej kopii zapasowej, analizowane jest czy już istnieje jakikolwiek identyczny blok danych w magazynie kopii zapasowych, dzięki czemu można zminimalizowad wymagania magazynu. High Availability and Site Resilience Jest to nowa technologia replikacji, zapoczątkowana w Exchange Server 2010 (zobacz

17 VSS - Volume Shadow Copy Service Jest to technologia, która zapewnia kopiowanie/tworzenie kopii zapasowych infrastruktury systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008. Oferuje wiarygodny mechanizm tworzenia spójnych w stałym punkcje odniesienia kopii danych znanych jako kopie w tle. Technologia opracowana przez firmę Microsoft we współpracy z najważniejszymi na rynku dostawcami rozwiązao do kopiowania/tworzenia kopii zapasowych, oparta jest na koncepcie technologii migawek.

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo