Paragon Exchange Protection. Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paragon Exchange Protection. Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Paragon Exchange Protection Podręcznik Użytkownika

2 Główne informacje o Exchange Protection... 3 Czym jest Exchange Protection?... 3 Główne funkcje... 3 Pełna kopia zapasowa, łaocuch inkrementalny czy NCDP?... 4 Rozpoczynanie pracy z Exchange Protection... 4 Wymagania systemowe... 4 Instalacja... 5 Parametry wiersza poleceo... 6 Przykłady wiersza poleceo... 7 Znane ograniczenia... 9 Kontakt z Paragon Software Przypadki użycia Exchange Protection Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Ręczna ochrona Exchange Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Przywracanie tylko Exchange Rozwiązywanie problemów Słownik... 15

3 Główne informacje o Exchange Protection Rozdział ten pomoże uzyskad podstawowe informacje o nowym produkcie firmy Paragon Exchange Protection. Czym jest Exchange Protection? Paragon Exchange Protection to narzędzie do odzyskiwania oparte na wierszu poleceo dla Microsoft Exchange 2007/2010. API używające MS VSS (Volume Shadow Copy Service) zapewnia wszechstronną ochronę i szybkie odzyskiwanie do określonego momentu aktywnych baz danych przy minimalnym wysiłku. Jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które potrzebują przystępnego i niezawodnego rozwiązania dla stałego dostępu do poczty , aby komunikowad się z pracownikami, klientami i partnerami. Exchange Protection to idealne uzupełnienie dla Drive Backup Server, narzędzia do odzyskiwania najwyższego poziomu. Jednoczesne użycie obu tych produktów pozwala na pełną ochronę MS Exchange Server. Główne funkcje Stała ochrona MS Exchange. Nie ma potrzeby przydzielania czasu dla tworzenia kopii zapasowej Windows, ponieważ Exchange Protection pozwala na tworzenie spójnych kopii zapasowych baz danych bez wpływu na serwer . Wysyłanie dzienników dla NCDP (Near Continuous Data Protection). Exchange Protection zapewnia specjalną usługę, która pozwala monitorowad dzienniki transakcji dla określonego obiektu magazynu Exchange, aby automatycznie archiwizowad go jak tylko zostanie zwolniony, zapewniając w ten sposób minimalną utratę danych, jeśli pojawi się jakaś awaria. Co więcej, podczas tworzenia tego typu kopi zapasowych, dzienniki nie są obcinane, więc nie ma żadnego wpływu na wydajnośd Exchange Server. Selektywne kopie zapasowe. Narzędzie pozwala chronid wybraną grupę magazynu lub wszystkie grupy jednocześnie. Błyskawiczne kopie zapasowe bloku. Nawet podczas tworzenia pełnej kopii zapasowej, Exchange Protection analizuje i przenosi tylko bloki bazy danych, które zostały zmienione od czasu ostatniego utworzenia kopii zapasowej, zapewniając w ten sposób optymalizację przeciążania serwera i minimalizację magazynu kopii zapasowych. Obsługa łaocuchów inkrementalnej kopii zapasowej i ponowna duplikacja danych na poziomie bloku. Użycie inkrementalnych kopii zapasowych pozwala na dodatkową elastycznośd dzięki różnych znacznikom czasowym, podczas gdy różnica dla pełnych kopii zapasowych powoduje minimalizację wymagao magazynu kopii zapasowych. Dużo opcji przywracania. Exchange Protection pozwala na przywracanie pojedynczych danych, grup magazynu lub wszystkich grup jednocześnie w oryginalną lub alternatywną (inny serwer Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizację. Automatyczne odzyskiwanie z uszkodzonego łaocucha inkrementalnego. Gdy MS Exchange nie pozwala na utworzenie inkrementalnej kopii zapasowej, Exchange Protection automatycznie zapoczątkowuje pełną kopię zapasową. Możliwe przyczyny: nie ma jeszcze pełnej kopii zapasowej, pełna kopia zapasowa została utworzona za pomocą aplikacji innego producenta, utworzony został nowy magazyn, plik łaocucha VHD został uszkodzony, wykryto niebezpieczne przełączenie replikacji itp. Monitorowanie przestarzałych danych. Automatyczna eliminacja przestarzałych kopi zapasowych, nie tylko pozwala zaoszczędzid miejsce, ale także skraca czas tworzenia kopii zapasowych.

4 Obsługa replik MS Exchange i konfiguracji klastrów. Pełna kopia zapasowa, łaocuch inkrementalny czy NCDP? Dla MS Exchange odpowiedź nie jest taka prosta. W zasadzie tylko użycie wszystkich trzech metod jednocześnie może zagwarantowad optymalną ochronę dla tego typu aplikacji. Zobaczmy dlaczego: Pełna kopia zapasowa zawiera wszystkie pliki wybranej grupy magazynu lub wszystkich grup jednocześnie, więc nie jest zależna od innych kopii zapasowych i może zostad przywrócona w jednym etapie. Poza tym podczas tworzenia tego typu kopi zapasowej, wszystkie dzienniki transakcji są automatycznie obcinane, co jest przydatne dla wysokiej wydajności Exchange. Nie pozwala ona jednak na różne punkty przywracania i znacznie przeciąża serwer podczas operacji, dlatego częste jej tworzenie nie jest dobrym wyjściem.. kopia zapasowa zawiera dzienniki transakcji, które zawierają zmiany dokonane od czasu utworzenia ostatniej pełnej lub inkrementalnej kopii zapasowej. Podczas tego typu kopii zapasowych, wszystkie dzienniki transakcji są również ocinane. Jej utworzenie zajmuje niewiele czasu i jej rozmiar jest dośd mały. Pozwala również na różne znaczniki czasowe. Mimo wszystko nadal potrzebna jest pełna kopia zapasowa jako obraz nadrzędny do przywrócenia. Co więcej zbyt długi łaocuch inkrementalny przywracany jest godzinami i bardzo obciąża magazyn kopii zapasowych. NCDP (Near Continuous Data Protection), realizowany jest poprzez wysyłanie dzienników, zawiera specjalną usługę, która monitoruje dzienniki transakcji określonego obiektu magazynu Exchange, aby automatycznie przywrócid go, jak tylko zostanie zwolniony, zapewniając w ten sposób minimalną utratę danych, jeśli pojawi się jakaś awaria. Podczas tworzenia tego typu kopii zapasowych dzienniki nie są obcinane, więc nie ma wpływu na wydajnośd Exchange. Mimo wszystko potrzebna jest pełna kopia zapasowa jako obraz nadrzędny do przywrócenia i generalnie operacja przywracania jest w tym przypadku najdłuższa. Co więcej jeśli nie utworzysz pełnej lub inkrementalnej kopii zapasowej, aby obcinad dzienniki, wydajnośd Exchange będzie spadad. Aby uzyskad więcej informacji, skonsultuj się z rozdziałem Przypadki użycia Exchange Protection. Rozpoczynanie pracy z Exchange Protection W tym rozdziale znajdziesz informacje potrzebne do przygotowania produktu do użytkowania. Wymagania systemowe Obsługiwane systemy operacyjne Windows Server 2003 x64 (wszystkie edycje) Windows Server 2008 x64, 2008 R2 x64 (wszystkie edycje) Obsługiwane serwery Exchange Exchange Server 2007 Exchange Server 2010

5 Obsługiwane konfiguracje klastrów Kopie zapasowe aktywnej bazy danych Exchange lub jej repliki dla konfiguracji LCR Kopie zapasowe pojedynczych węzłów konfiguracji SCC (Single Copy Cluster) i CCR (Cluster Continuous Replication) Instalacja Przed instalacją, upewnij się, że Twoja platforma spełnia wymagania produktu. Jeśli tak, wykonaj następujące czynności, aby zainstalowad narzędzie: 1. Kliknij na zapewniony plik instalacyjny, aby zainicjowad instalację (PEP_XX_x64.msi, gdzie XX wskazuje na lokalizację pakietu instalacyjnego, na przykład EN dla angielskiej, DE dla niemieckiej, ES dla hiszpaoskiej, RU dla rosyjskiej itp.). 2. Strona powitalna informuje, że aplikacja jest instalowana. Kliknij Next, aby kontynuowad. 3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie wybierz odpowiednią opcję, aby ją zaakceptowad. Inaczej nie będziesz mied możliwości kontynuowania instalacji. Możesz również wydrukowad umowę, klikając na przycisk Print. 4. Na następnej stroni, kliknij Change, aby zainstalowad narzędzie w innej lokalizacji (domyślnie C:\Program Files\ Paragon Software\Exchange Protection\). W innym przypadku kliknij Next, aby kontynuowad. 5. Na stronie Ready to Install the Program kliknij Install, aby rozpocząd instalacje lub Back, aby powrócid do poprzednich stron i zmodyfikowad ustawienia.

6 Archive NoSios PurgeOlder UseReplica LogShipping Date EdbPath LogPath UseLogs Name Verbose storage_name(s) 6. Strona Final informuje o zakooczeniu procesu instalacji. Kliknij Finish, aby zakooczyd kreatora. Pierwsze uruchomienie Uruchom Command Prompt, a następnie wpisz pep.exe /?, aby zobaczyd wszystkie dostępne opcje i gramatykę użycia narzędzia. Parametry wiersza poleceo W poniższej tabeli możesz znaleźd dostępne parametry dla każdej operacji. Backup:Full m o o o o o o Backup:Incremental m o o o o

7 LogShipping:Enable m o o o LogShipping:Disable o Restore:Original m o o o o (+stores) Restore:Alternative m o m o m o m (+stores) Restore:RSG m o m o o o m (+stores) Restore:File m o m o o m (+stores) Query:{Basic Detail} m o Clean m m o m Parametr obowiązkowy o Parametr opcjonalny <puste> - Nie dotyczy +stores Nie tylko grupy magazynu, ale także magazyny indywidualne mogą zostad określone w formie Nazwa grupy magazynu\nazwa przechowywanych danych Przykłady wiersza poleceo Aby uzyskad większą wiedzę na temat używania Exchange Protection, przyjrzyj się poniższym przykładom: 1. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 2. pep.exe Backup:Incremental -Archive:"D:\ExchArchive" -PurgeOlder:14 "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd inkrementalną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -PurgeOlder:14 wszystkie dane starsze niż 14 dniowe zostaną ominięte podczas operacji. 3. pep.exe Backup:Full -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -NoSios -LogShipping "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak utworzyd pełną kopię zapasową "First Storage Group" na "D:\ExchArchive" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -NoSios SIOS (Single Instance Object Storage) zostanie wyłączone;

8 -LogShipping po zakooczeniu tworzenia pełnej kopi zapasowej, włączone zostanie NCDP (Near Continuous Data Protection) dla określonego obiektu kopii zapasowej, aby zapewnid minimalną utratę danych, jeśli zdarzy się awaria. 4. pep.exe LogShipping:Enable -Archive:"D:\ExchArchive" -Verbose -UseReplica "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak włączyd NCDP dla "First Storage Group" z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Verbose zostanie utworzony szczegółowy raport o wszystkich akcjach; -UseReplica repliki bazy danych zostaną użyte podczas operacji (jeśli są takie). 5. pep.exe Restore:Original -Archive:"D:\ExchArchive" -Date: "First Storage Group\Mailbox Store" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group\Mailbox Store" z "D:\ExchArchive" na oryginalną lokalizację z następującymi opcjonalnymi parametrami: -Date: znacznik czasowy utworzenia 2010/02/20 zostanie użyty podczas operacji. 6. pep.exe Restore:RSG -Archive: "D:\ExchArchive" -EdbPath:D:\TmpData -Name:"TempGroup" "First Storage Group" Ten przykład pokazuje jak przywrócid "First Storage Group" z "D:\ExchArchive" na RSG (Recovery Storage Group) z następującymi obowiązkowymi parametrami: - EdbPath:D:\TmpData wszystkie pliki EDB zostaną przywrócone na "D:\TmpData" - Name: "TempGroup" grupa magazynu będzie posiadała nazwę "TempGroup" 7. pep.exe Query:Detailed -Archive:"D:\Backup\PEP" Ten przykład pokazuje jak uzyskad szczegółowe informacje o zawartości wszystkich archiw, przechowywanych w "G:\Backup\PEP"

9 Znane ograniczenia Maksymalny rozmiar dozwolony dla utworzenia kopii zapasowej to 2TB (ograniczenie VHD). Jeśli danych będzie więcej, narzędzie wyświetli odpowiedni błąd i nie rozpocznie operacji. Niezalecane jest przerywanie już rozpoczętej operacji tworzenia kopi zapasowej/przywracania. Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej zostanie niepoprawnie zakooczona, MS Exchange powróci do stanu jaki był przed tworzeniem kopii zapasowej, tzn. operacja tworzenia kopii zapasowej nie zostanie zarejestrowana i pliki dziennika nie zostaną obcięte. Jeśli operacja przywracania zostanie nieprawidłowo zakooczona, administrator będzie musiał powtórzyd operacje przywracania, aby odzyskad Exchange Server. MS Exchange nie pozwala na uruchomienie kilki operacji tworzenia kopii zapasowych jednocześnie, jeśli obiekty się powtarzają. Podczas przywracania do oryginalnej lokalizacji, wszystkie grupy magazynu i dane przechowywane do przywrócenia pozostaną niezmienione w AD (Katalog aktywny). Inaczej, administrator będzie musiał ręcznie skonfigurowad AD lub użyd przywracania na alternatywną lokalizację (AD zostanie skonfigurowany automatycznie z domyślnymi parametrami).

10 Podczas przywracania kilku grup magazynu na alternatywną lokalizację, administrator musi uruchomid odpowiednią liczbę poleceo przywracania, określając za każdym razem nową nazwę grupy i lokalizację dysku. Wszystkie repliki konfiguracji Exchange Server są obsługiwane jako samodzielny Exchange Server. Konfiguracje klastra pracy awaryjnej Windows są obsługiwane jedynie, gdy uruchomiony jest Exchange Protection w odpowiednim węźle klastra. Po przywróceniu Exchange Server w konfiguracjach CCR, SCR, SCC lub Site Resilience, administrator musi ręcznie skonfirurowad te konfiguracje. Kontakt z Paragon Software Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów firmy, skontaktuj się z Paragon Software: Usługa Strona domowa Paragon Software Rejestracja i aktualizacje Baza wiedzy działu sprzedaży Kontakt https://www.paragonsoftware.com/account/login.htm?from =my-account kb.paragon-software.com Przypadki użycia Exchange Protection Rozdział ten zawiera scenariusze, które demonstrują jak Exchange Protection może zostad użyte jako częśd niezawodnego planu odzyskiwania, aby chronid Microsoft Exchange Server. Automatyczna ochrona typowego Exchange Server Typowy Exchange Server w nowoczesnych małych i średnich firmach oparty jest na Windows Server 2003/2008, który jest hostem MS Exchange 2007/2010. Podczas opracowywania efektywnej strategii odzyskiwania dla tego typu serwera, na początku musisz wskazad główne obiekty kopii zapasowej tzn. system operacyjny i Exchange, dla tych dwóch obiektów wymagane są inne zasady tworzenia kopii zapasowej. Podczas gdy system operacyjny zmienia się nieco, a potrzebny jest on jedynie do działania Exchange, bazy danych Exchange są głównym celem, ponieważ to one zawierają krytyczne informacje, musimy się więc upewnid, że dane te nie zostaną utracone w razie awarii. Uwzględniając więc te warunki, zobaczmy w jaki sposób Exchange Protection może byd przydatny do osiągnięcia solidnego planu odzyskiwania ratunkowego dla typowego Exchange Server: Cel: Wszechstronna ochrona typowego Exchange Server, który zawiera bazy danych Exchange. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchange i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server).

11 Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Cykl pełnych kopii zapasowych sektorów całego serwera do udziału sieciowego, każdego tygodnia, przy założeniu, że Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i dwie ostatnie kopie zapasowe są zawsze dostępne. Warto chronid jedynie partycje systemową, więc opcje wykluczania nie są konieczne. Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowne cotygodniowe pełne kope zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu dla optymalnego użycia magazynu kopii zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek

12 Tydzieo 4 <<< NCDP >>> Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Automatyczna ochrona serwera będącego hostem dla krytycznych aplikacji Serwer, który jest hostem nie tylko dla Exchange, ale także dla krytycznych aplikacji lub danych (plik serwera, SQL itp.) wymaga innego podejścia do tworzenia kopii zapasowych. W tym przypadku, efektywna strategia odzyskiwania ratunkowego powinna dotyczyd regularnej ochrony wszystkich krytycznych danych i systemu operacyjnego, uwzględniając ważnośd każdego obiektu kopii zapasowej. Zobaczmy w jaki sposób Paragon Exchange Protection pomoże osiągnąd niezawodny plan odzyskiwania ratunkowego dla tego typu serwera: Cel: Wszechstronna ochrona serwera, który jest hostem nie tylko dla baz danych Exchange, ale także, danych krytycznych. Aplikacje do odzyskiwania: Paragon Exchange Protection, aby chronid bazy danych Exchenge i odpowiednie narzędzie obrazowania dysku, aby chronid Windows Server i inne krytyczne dane (w tym przykładzie Paragon Drive Backup Server). Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Drive Backup Server: Dzienny cykl tworzenia dyferencyjnych kopii zapasowych sektora całego serwera do udziału sieciowego, przy założeniu, że Exchange jest wykluczony z kopii zapasowej (aby zaoszczędzid miejsce w magazynie kopii zapasowych) i 7-12 ostatnich kopii zapasowych jest dostępnych. Jeśli system operacyjny jest umieszczony na osobnej partycji, warto chronid co tydzieo partycję systemową, ponieważ nie będą wymagane opcje wykluczania, podczas gdy partycje zawierające krytyczne dane powinny chronione byd codziennie. Strategia taka pozwala zoptymalizowad użycie magazynu kopii zapasowych. Cel odzyskad system tak szybko jak to tylko możliwe, nawet na inną konfigurację sprzętową (przywracanie adaptacyjne) lub do środowiska wirtualnego (przywracanie P2V), przy zachowaniu najnowszych znaczników czasowych krytycznych informacji. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla Exchange Protection: Zaplanowane cotygodniowe pełne kopie zapasowe wszystkich grup magazynu/wybranych grup dla optymalnego użycia magazynu kopi zapasowych, połączone z codziennymi inkrementalnymi kopiami zapasowymi dla posiadania odpowiedniej ilości punktów przywracania, aby odzyskad Exchange i zminimalizowad utratę danych w razie awarii. Parametr przestarzałych danych dla kopii zapasowych to 30 dni, aby użyd ich w

13 Tydzi eo 4 Tydzieo 3 <<< NCDP >>> Tydzieo 2 <<< NCDP >>> Tydzieo 1 <<< NCDP >>> razie potrzeby dla szczegółowego odzyskiwania. Należy wybrad również czy utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych czy ich replik. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange. Cykl kopii zapasowych: 14 dni. Kopia zapasowa woluminu systemowego/całego komputera (Użycie Smart Exclude DLL) Kopia zapasowa Exchange Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 1 Pełna kopia zapasowa Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 1 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 1 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 1 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 1 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 1 Sobota Niedziela Pełna kopia zapasowa 2 Pełna kopia zapasowa

14 <<< NCDP >>> Poniedziałek Dyferencyjna 1 do Kopii zapasowej 2 Wtorek Dyferencyjna 2 do Kopii zapasowej 2 Środa Dyferencyjna 3 do Kopii zapasowej 2 Czwartek Dyferencyjna 4 do Kopii zapasowej 2 Piątek Dyferencyjna 5 do Kopii zapasowej 2 Sobota Ręczna ochrona Exchange Jest to dodatkowy scenariusz dla wcześniej wspomnianych przypadków użycia, który warto wykonad, przed wprowadzeniem ważnych zmian w Exchange lub jego ponownej konfiguracji. Ogólny cykl tworzenie kopii zapasowych pozostaje nienaruszony, podczas gdy administrator ręcznie uruchamia Exchange Protection z określonymi parametrami. Parametry tworzenia kopii zapasowych dla: W zależności od ilości zmian jakie mają zostad wprowadzone pełna jednorazowa lub inkrementalna kopia zapasowa wszystkich grup magazynu/wybranych grup magazynu, należy wybrad czy automatycznie utworzyd kopię zapasową głównej bazy danych lub jej repliki. Cel - zachowanie najnowszych znaczników czasowych baz danych Exchange przed ważną zmianą. Odzyskiwanie ratunkowe systemu operacyjnego i Exchange Rozważmy najgorszy możliwy scenariusz całkowita awaria serwera, który jest hostem dla MS Exchange. Firmę czeka długi przestój lub nawet groźba bankructwa, jeśli nie został opracowany plan odzyskiwania. Zobaczmy jak szybko i łatwo odzyskad Exchange Server po całkowitej awarii, gdy Paragon Drive Backup Server i Paragon Exchange Protection są wspólnie użyte do odzyskiwania ratunkowego: Cel: Odzyskanie Exchange Server po dużej awarii związanej z awarią sprzętu i utrata danych. Operacja odzyskiwania wiąże się z dwoma etapami, tzn. przywrócenie całego serwera lub jedynie partycji systemowej z kopi zapasowej sektora, za pomocą Drive Backup Server, a następnie przywrócenie baz danych Exchange z najnowszej dostępnej kopii zapasowej za pomocą Exchange Protection. Parametry przywracania dla Drive Backup Server: W zależności od problemu, jest kilka opcji do wyboru (odzyskiwanie bare metal z środowiska rozruchowego Linux/DOS lub WinPE 3.0 z opcją przywrócenia na nieznany sprzęt lub przywrócenie bezpośrednio do środowiska wirtualnego dowolnego dostawcy oprogramowania do wirtualizacji). Parametry przywracania dla Exchange Protection: Przywracanie z najnowszej kopi zapasowej do oryginalnej lokalizacji. Przywracanie tylko Exchange

15 Jeśli tylko bazy danych Exchange zostały uszkodzone, w zależności od problem Exchange Protection zawiera kilka opcji, aby odzyskad, to co jest potrzebne przy minimalnym wysiłku: Przywrócenie wszystkich grup magazynu, wybranych grup lub przechowywanych danych Przywrócenie z najnowszej kopii zapasowej lub dowolnego dostępnego znacznika czasowego Przywrócenie do oryginalnej lub alternatywnej (inny Exchange Server, nowa grupa magazynu lub dowolny dysk fizyczny) lokalizacji Rozwiązywanie problemów Jeśli napotkasz problem podczas używania produktu, wyślij plik dziennika operacji (znajdziesz go w "C:\Windows\Logs\Paragon\Exchange Protection") na adres szczegółowo opisując akcje jakie wykonałeś zanim pojawił się problem. Zrobimy wszystko, aby pomóc najszybciej jak to tylko możliwe. Słownik SCC - Single Copy Cluster Jest to klaster z co najmniej dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering. Wymaga on udostępnionego dysku, jak SAN i posiada jedną kopię danych. LCR - Local Continuous Replication Jest to pojedyncze rozwiązanie Exchange Server 2007, dla zapewnienia redundancji danych. Możesz uruchomid wszystkie role serwera, są jednak pewne ograniczenia dla folderów publicznych. Aby rozwiązanie to było efektywne wymagane są dwa zewnętrzne zestawy dysku i dwa zestawy kontrolerów, aby zapewnid poprawną redundancję. CCR - Cluster Continuous Replication Jest to klaster z dwoma węzłami, który oparty jest na usługach Microsoft Failover Clustering na Exchange Server Nie gwarantuje to jednak, że dysk udostępniony dostrzeże obecnośd węzła. Role inne niż skrzynka pocztowa nie mogą zostad zainstalowane na tym klastrze Aktywny węzeł klastra replikuje wszystkie zmiany do pasywnej kopii bazy danych. Co najmniej trzy serwery Exchange będą wymagane (dwa węzły skrzynki pocztowej i niezbędne Client Access i Hub Transport). SCR - Standby Continuous Replication (SP1) Pozwala na replikację baz danych na inny Exchange Server 2007 ulokowany gdziekolwiek w Internecie. Ta replikacja może zostad wykonana dla i z dowolnego typu węzła skrzynki pocztowej (inny niż serwera skrzynki pocztowej, który używa LCR). SIOS - Single Instance Object Storage Jest to metoda eliminacji redundancji, wykonywana, gdy przed uruchomieniem tworzenia pełnej kopii zapasowej, analizowane jest czy już istnieje jakikolwiek identyczny blok danych w magazynie kopii zapasowych, dzięki czemu można zminimalizowad wymagania magazynu. High Availability and Site Resilience Jest to nowa technologia replikacji, zapoczątkowana w Exchange Server 2010 (zobacz

16 VSS - Volume Shadow Copy Service Jest to technologia, która zapewnia kopiowanie/tworzenie kopi zapasowych infrastruktury systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7/Server 2003/2008. Oferuje wiarygodny mechanizm tworzenia spójnych w stałym punkcje odniesienia kopii danych znanych jako kopie w tle. Technologia opracowana przez firmę Microsoft we współpracy z najważniejszymi na rynku dostawcami rozwiązao do kopiowania/tworzenia kopii zapasowych, oparta jest na koncepcie technologii migawek.

Paragon Exchange Protection. Przewodnik

Paragon Exchange Protection. Przewodnik Paragon Exchange Protection Przewodnik Koncepcja produktu... 3 Główne funkcje produktu... 3 Główni odbiorcy... 4 Pierwsze kroki... 4 Środowisko docelowe... 4 Instalacja... 4 Pierwsze uruchomienie... 5

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Disk Manager for Virtual Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika

System Backup 2010. Podręcznik użytkownika System Backup 2010 Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Składniki produktu...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...4 W jaki sposób System Backup chroni komputer?...4

Bardziej szczegółowo

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 7 Co nowego w Partition Manager Server... 7 Składniki produktu... 8 Omówienie funkcji... 8 Główne funkcje... 8 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika

Partition Manager for Virtual Server. Podręcznik użytkownika Partition Manager for Virtual Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 8 Co nowego w Partition Manager for Virtual Server... 8 Składniki produktu... 9 Omówienie funkcji... 9 Główne funkcje... 9 Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 11 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 11...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika Backup & Recovery 10 Suite Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...4 Główne funkcje...4 Składniki produktu...5 Pierwsze kroki...5 Dystrybucja...5 Kontakt z Paragon Software...7 Wymagania systemowe...7

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika Drive Backup 10.0 Professional Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 10.0...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 10.0 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 10.0 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 10.0 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 10.0...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home Paragon-Software Poland Sp. z o. o. ul. Śląska 22/21, 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Email: kontakt@paragon-software.pl www.paragon-software.pl Backup & Recovery 10 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 14 Suite

Hard Disk Manager 14 Suite Paragon Software Poland sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 14 Suite Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Backup & Recovery 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Rescue Kit 11.0 Professional. Podręcznik użytkownika Rescue Kit 11.0 Professional Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Rescue Kit 11... 4 Składniki produktu... 5 Omówienie funkcji... 5 Główne funkcje... 5 Obsługiwane technologie... 7 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 11 Free. Podręcznik użytkownika

Partition Manager 11 Free. Podręcznik użytkownika Partition Manager 11 Free Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Partition Manager 11 Free... 4 Omówienie funkcji... 4 Główne funkcje... 4 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który minimalizuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

Drive Copy 12 Professional

Drive Copy 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Drive Copy 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika

Volume Snapshot for Mac OS X. Podręcznik użytkownika Volume Snapshot for Mac OS X Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...3 Omówienie funkcji...3 Główne funkcje...3 Obsługiwane nośniki...3 Migawka kontra archiwizacja pliku...4 Pierwsze kroki...4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika

SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE. Podręcznik użytkownika SYSTEM UPGRADE UTILITIES 2010 SUITE Podręcznik użytkownika Spis treści Bezproblemowe i bezpieczne migracje do Windows 7...3 Tworzenie kopii zapasowej bieżącego systemu...3 Tworzenie rozruchowego nośnika

Bardziej szczegółowo

RTM Podręcznik użytkownika

RTM Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.1 Co to jest Acronis True Image Home 2012?... 7 1.1.2 Co to jest Acronis True Image Home 2012 Plus Pack?... 7 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo