Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:"

Transkrypt

1 Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne projektu Miejska Sieć Szerokopasmowa Bielsko-Biała 3. Część III Wytyczne projektowo-wykonawcze dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 4. Załącznik A Lista wszystkich punktów sieciowych 5. Załącznik B usunięto (nieaktualny) 6. Załącznik C Definicje podstawowe 7. Załącznik D Proponowana trasa przebiegu Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Zamówienie pn.: Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla przedsięwzięcia pt. Budowa Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Bielsko-Biała 29

2 Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 1

3 Spis treści: 1. Określenie przedmiotu przedsięwzięcia Miejska Sieci Szerokopasmowa Bielsko-Biała Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Geneza projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Cel projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Model biznesowy udziału sektora publicznego Komplementarność projektu z innymi Programami i Działaniami Zakres finansowy, źródła finansowania Normy i dokumenty odniesienia Charakterystyka ogólna Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Usługi oferowane w sieci miejskiej Technologie sieciowe zastosowane do budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Topologia Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała wraz z organizacją segmentu światłowodowego i 21 radiowego 2.4. Infrastruktura teletechniczna i światłowody w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Zarządzanie i monitoring parametrów wybudowanej sieci miejskiej Schemat przebiegu realizacji przedsięwzięcia Czynności formalno-prawne do wykonania przez Inwestora Harmonogram procesu realizacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Lista proponowanych lokalizacji poszczególnych punktów węzłowych sieci 38 Spis rysunków: Rysunek 1: Cele główne przedsięwzięcia 6 Rysunek 2: Elementy modelu biznesowego przedsięwzięcia typu miejska sieć szerokopasmowa 6 Rysunek 3: Model równego dostępu 7 Rysunek 4: Powszechne usługi elektroniczne świadczone przez administrację samorządową 15 Rysunek 5: Podstawowe cechy sieci Metro Ethernet 19 Rysunek 6: Struktura sieci Metro Ethernet z protokołem MPLS 19 Rysunek 7: Architektura warstwy aktywnej sieci miejskiej Bielsko-Biała 21 Rysunek 8. Warianty zastosowania Lokalnych Punktów Konsolidacji 26 Rysunek 9. Mapa poglądowa rozmieszczenia punktów sieci miejskiej 28 Rysunek 10. Rura prefabrykowana mikrokanalizacji typu MT-DS Rysunek 11. Schematyczny przebieg ringów kanalizacji teletechnicznej 31 Rysunek 12: Schemat przebiegu rurociągów kablowych MSS Bielsko-Biała 32 Rysunek 13: Rozpływ włókien warstwy dystrybucji dla połączeń z GPD nr 1 33 Rysunek 14: Rozpływ włókien warstwy dystrybucji dla połączeń z GPD nr 2 33 Rysunek 15: Schemat przebiegu realizacji przedsięwzięcia w dalszych etapach 35 Spis tabel: Tabela 1: Zestawienie liczby punktów dostępowych 24 Tabela 2: Zestawienie parametrów rurociągów kablowych dla poszczególnych segmentów sieci miejskiej 29 Tabela 3: Wstępny harmonogram poszczególnych etapów prac nad realizacją projektu 37 Tabela 4: Propozycje lokalizacji Głównych Punktów Dystrybucji 38 Tabela 5: Proponowane lokalizacje dla Lokalnych Punktów Agregacji 38 Tabela 6: Proponowane lokalizacje dla Radiowych Punktów Dystrybucji 38 Tabela 7: Proponowane lokalizacje dla HotSpotów 38 Tabela 8: Proponowane lokalizacje dla Infomatów 39 Tabela 9: Proponowane lokalizacje dla Telecentrum 39 Tabela 10: Proponowane lokalizacje Lokalnych Punktów Dostępowych 39 Tabela 11: Proponowane lokalizacje dostępnych węzłów operatorów oferujących dostęp do sieci Internet 40 Tabela 12: Proponowana lokalizacja Centrum Zarządzania Siecią 40 Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 2

4 1. Określenie przedmiotu przedsięwzięcia Miejska Sieci Szerokopasmowa Bielsko-Biała 1.1. Przedmiot opracowania Niniejsze opracowanie jest streszczeniem dokumentu p.t. Koncepcja budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała, która definiuje załoŝenia funkcjonalne i techniczną koncepcje budowy sieci telekomunikacyjnej (światłowodowo-radiowej) na terenie miasta Bielsko-Biała i okolic. Dokument w szczególności dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego nr INF/005/06 p.t. Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zapisanego w Czteroletnim Plan Inwestycyjny Na Lata przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku Białej Nr III/21/2006 z 28 grudnia 2006 r. Przyjęta koncepcją budowy sieci ma stanowić długofalową podstawę do dalszych działań Urzędu Miasta zmierzających do wybudowania miejskiej sieci szerokopasmowej na całym obszarze miasta i stopniowego udostępnienia usług elektronicznych realizowanych na szczeblu miasta, krajowym lub regionalnym siłami administracji samorządowej oraz realizowanych przez pozostałe podmioty, w tym równieŝ operatorów prywatnych korzystających z zasady otwartego dostępu do wybudowanej infrastruktury. Cześć pierwsza koncepcji zawiera ogólne wymagania funkcjonalne stawiane MSS Bielsko-Biała, dokonano w niej analizy zasobów Inwestora w zakresie posiadanej infrastruktury i wdroŝonych usług, a takŝe wskazano nowe moŝliwości usług realizowanych w sieciach miejskich. Na potrzeby projektu technicznego oraz procedur związanych z budową sieci przeprowadzono równieŝ szereg analiz funkcjonalnych (zapotrzebowania na pasmo, bezpieczeństwa, etc), projektowych (wybór topologii sieci, technologii i pojemności tras kablowych, etc) oraz prawno-proceduralnych ze szczególnym naciskiem na wymagania związane z projektami dotowanymi przez Unie Europejską. Wnioski z analiz oraz zdefiniowane w niniejszej części wymagania dla budowanej sieci stanowią załoŝenia projektowe dla koncepcji technicznej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała zawartej w części drugiej. W części trzeciej zamieszczono wymagania Inwestora dotyczące jakości, niezawodności i materiałów poszczególnych elementów infrastruktury pasywnej 1.2. Podstawa opracowania Podstawą do wykonania niniejszych opracowań jest umowa nr FK-3105/1682/2007/INF zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Bielsko-Biała (Zamawiający), a Wykonawcą koncepcji firmą P.H. ELMAT Sp. z o.o. Zespół projektowo-doradczy Wykonawcy opracował niniejszą dokumentację na podstawie sumy własnych doświadczeń zebranych podczas innych inwestycji miejskich, inwentaryzacji w terenie, wiadomości i uzgodnień branŝowych uzyskane od powołanych do Ŝycia zespołów w poszczególnych jednostkach miejskich, a takŝe w oparciu o aktualne normy i przepisy. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczone opracowanie jest kompletne oraz zgodne z wyŝej wymienioną umową, obowiązującymi przepisami i aktami normatywnymi. Wykonawca oświadcza, iŝ prawa autorskie do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji zostaną nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego po zatwierdzeniu prac nad opracowaniem, zgodnie z warunkami umowy. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie i przetwarzanie wymaga pisemnej zgody Urzędu Miasta Bielsko-Biała Geneza projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Genezą projektu jest niezadowalający stan nowoczesnej infrastruktury światłowodowej i radiowej będącej na rynku lokalnym w posiadaniu ograniczonej liczby operatorów oraz niewielkie zasoby własnej kanalizacji teletechnicznej Inwestora moŝliwej do wykorzystania jako infrastruktura teletechniczna. ZauwaŜalny jest równieŝ problem uzyskania swobodnego dostępu do zapełnionej kanalizacji teletechnicznej operatorów lokalnych oraz duŝy stopień wykorzystania dostępnego pasma radiowego pozwalającego na zbudowanie szerokopasmowej sieci radiowej w mieście, a takŝe niepewne losy przetargów na nowe, powiatowe częstotliwości radiowe standardu WIMAX, które pozwoliły by na większe wykorzystanie technologii radiowej w mieście. Czynniki te stoją na przeszkodzie firmom prywatnym oraz instytucjom miejskim w propagowaniu szerokopasmowego dostępu do Internetu, a przez to do usług elektronicznych świadczonych przez administrację samorządową obecnie i planowanych do uruchomienia w najbliŝszych projektach. WaŜnym powodem okazała się równieŝ potrzeba dołączenia nowopowstających i odległych regionów (dzielnice Wapienica, Hałcnów, Komorowice, etc) rozrastającego się miasta w zintegrowaną strukturę i tkankę Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 3

5 telekomunikacyjną przy zauwaŝalnym braku znaczących inwestycji w sieci światłowodowe operatorów zewnętrznych, dla których rejony odległych dzielnic miasta są mało opłacalne dla inwestycji w nowoczesną infrastrukturę światłowodową ułatwiającą świadczenie dostępu szerokopasmowego. Innym czynnikiem uzasadniającym realizację Działania 2.1. jest chęć przeciwdziałania zagroŝeniu wysokim poziomem wykluczenia cyfrowego wśród ludności z obszaru Bielska-Białej, charakterystyczny dla miejscowości podgórskich o trudnym ukształtowaniu terenu i rozproszonej demografii odległych dzielnic miasta, mało opłacalnych dla operatorów telekomunikacyjnych. ZauwaŜalna jest równieŝ potrzeba integracji realizowanych przez miasto usług elektronicznych i systemów administracji publicznej, które charakteryzują się duŝym stopniem rozproszenia. ZauwaŜalny jest brak jednolitej sieci i centralnego zarządzania tą siecią na rzecz wielu systemów informatycznych stosowanych obecnie. Z przeprowadzonej analizy informacji przesłanych przez poszczególne podmioty miejskie, jednostki samorządowe oraz ze spółek infrastrukturalnych wynika, iŝ administracja publiczna i instytucje publiczne nie korzystają w ogóle lub w minimalnym stopniu z technologii społeczeństwa informacyjnego i nie oferują e-usług dla obywateli na istotnym poziomie. Istniejąca infrastruktura teletechniczna w posiadaniu Inwestora jest szczątkowa, (choć jest aktualnie rozbudowywana), a korzystanie z łącz dzierŝawionych od innych operatorów kosztowne i wpływa ujemnie na rozwój nowych usług. Słaby dostęp obywateli do technologii informacyjnych powodowany jest przez szereg zauwaŝalnych faktów: Brak jednolitych systemów obiegu dokumentów pozwalających na sprawny przepływ dokumentów między urzędami w mieście Brak szczegółowej strategii informatyzacji miasta Bielsko-Biała, zapisy ogólne znajdują się w strategii rozwoju miasta jednakŝe nie precyzują one dokładnie kierunków działań i rozwoju określonych systemów. Dokumenty te są w opracowaniu Mała integracja systemów bazodanowych i ich rozproszenie pomiędzy poszczególnymi urzędami Rozpoczynający się dopiero proces integracji informatycznych systemów miejskich z regionalnymi Niska dostępność obywateli do informacji publicznej oraz instytucji publicznych tj. bibliotek, urzędów, szkół (brak publicznych punktów dostępu do informacji publicznej) Słabe wykorzystanie technologii informacyjnych do promocji miasta i regionu WciąŜ niewystarczające wykorzystanie technologii informacyjnych do budowy systemów bezpieczeństwa Problemy z zapewnieniem infrastruktury teletechnicznej w rejonach przeznaczonych do rozwoju przedsiębiorczości (głównie rejon Bielskiego Inkubatora Technologicznego) W szczególności w mieście do stopniowego włączenia do miejskiej sieci szerokopasmowej przewidzieć moŝna wiele systemów opracowywanych lub działających obecnie w poszczególnych jednostkach. Ich lista nie jest zamknięta, a liczba ogólna róŝnych systemów działających w samym Urzędzie Miasta przekracza blisko 50. WaŜnym regionalnym projektem, w którym uczestniczy miasto Bielsko-Biała jest projekt SEKAP (zapisany jako zadanie inwestycyjne miasta). SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Realizacja projektu została zaplanowana na lata Innym szczególnym rodzajem róŝnego rodzaju zadań telekomunikacyjnych realizowanych do tej pory w miastach są te stawiane przed instytucjami publicznymi i spółkami infrastrukturalnymi. Wśród wielu przykładów takich zadań wymienić naleŝy: Zadania telemetrii mediów stojące przed zakładami energetycznymi (PEC, energetyka, wodociągi miejskie, etc) Zadania monitoringu i łączności słuŝb bezpieczeństwa ( Urzędy Miejskie, sztaby ratownictwa, centra zarządzania kryzysowego, etc) Zadania sterowania i kontroli automatyką oświetlenia ulic i sterowania ruchem ulicznym w duŝych miastach (Wydziały Transportu, zarządy dróg miejskich, etc) Zadania statutowe nakładane na Urzędy Miast przez krajowe programy typu e-urząd Zadania dostarczania dostępu do Internetu mieszkańcom miasta przez usługodawców prywatnych. Zadania te często zmuszają podmioty do budowy sieci telekomunikacyjnej realizującej poszczególne zadania. Nierzadką praktyką w Polsce jest budowa oddzielnej infrastruktury dla kaŝdego z tych zadań oddzielnie. Prowadzi Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 4

6 to do zwielokrotniania kosztów, do rozdrobnienia struktury telekomunikacyjnej w mieście, nakładającym się przebiegu inwestycji telekomunikacyjnych oraz do utrudnień w Ŝyciu samego miasta. Ma równieŝ wpływ na jego architekturę. Budowana Miejska Siec Szerokopasmowa połączy te zadania na poziomie topologii i wdraŝanej funkcjonalności, gdyŝ w rejonie nią objęta występują praktycznie wszystkie wymienione uprzednio podmioty. Przesłankami decyzji o potrzebie budowy takiej sieci w Bielsku-Białej są takŝe: Troska o rozwój gospodarczy i społeczny regionu objętego siecią Wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu Konieczność wypełnienia zadań zgodnych z przyjęta przez Rząd RP Strategią Rozwoju Kraju Propagowanie powszechnego dostępu do Internetu Troska o niwelowanie róŝnić i podziałów występujących w społeczeństwach informacyjnych Chęć udostępnienia i wykorzystywanie szerokiego wachlarza usług multimedialnych Ograniczenie kosztów łącz telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez instytucje miejskie MoŜliwość świadczenia usług na rzecz podmiotów objętych zasięgiem sieci Ograniczenie kosztów poprzez współuŝytkowanie infrastruktury telekomunikacyjnej przez róŝne podmioty o charakterze publicznym jak i prywatnym 1.4. Cel projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała Celem podjętego działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu poprzez budowę miejskiej infrastruktury szkieletowej otwartej dla wszystkich operatorów, co powinno przyczynić się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie miasta oraz poprawić warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych. Główną rolą beneficjenta będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą pasywną oraz animowanie i agregowanie działań zmierzających do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w regionie poprzez wdraŝanie kolejnych Działań wykorzystujących wybudowaną infrastrukturę szerokopasmową, w tym budowę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zapewniających darmowy dostęp do usług publicznych i dostęp za niewielka odpłatnością do zasobów Internetu. Ich funkcjonalność ma przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększyć dostępność do elektronicznych usług publicznych. Wybudowana infrastruktura szkieletowa oraz magistralna kanalizacja światłowodowa ułatwią równieŝ budowę własnych sieci operatorom zewnętrznym, zwiększą przez to konkurencję na rynku lokalnym, zmniejszą barierę wejścia na rynek usług elektronicznych a przez to przyczynią się do obniŝenia opłat za dostęp do Internetu, zwiększą ilość usług dostępnych w sieci oraz powinny umoŝliwić dostęp do Internetu dla większej ilości mieszkańców miasta i okolic. WdraŜanie elektronicznych usług publicznych ułatwiać będzie wybudowana sieć dostępowa obejmująca w początkowej fazie wybrane punkty na obszarze miasta i sukcesywnie rozbudowywana w ramach bieŝących potrzeb związanych z projektami realizowanymi w kolejnych etapach. Jednym z przykładowych realizacji będzie kolejne działanie realizowane w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych zmierzające do stworzenia jednolitej, elektronicznej platformy e-administracji w placówkach samorządowych Bielska-Białej. Miejska Sieć Szerokopasmowa Bielsko-Biała jako sieć otwarta będzie równieŝ umoŝliwiała realizacje innych zadań telekomunikacyjnych innym zainteresowanym podmiotom. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu, zapobieganie efektom wykluczenia cyfrowego regionów wiejskich i podmiejskich w trosce o niwelowanie róŝnić i podziałów występujących w społeczeństwach informacyjnych; wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Podstawowym czynnikiem budowy Miejskich Sieci Szerokopasmowej jest równieŝ ogromne znaczenie tego medium dla rozwoju informatycznego regionu objętego zasięgiem takiej sieci. Koncepcja MSS proponuje budowę wydajnej i niezawodnej sieci transmisji danych obejmującej swym zasięgiem wiele instytucji oraz skupisk ludzi. W związku z tym moŝliwe będzie świadczenie szerokiej gamy usług zarówno dla klientów instytucjonalnych (szkoły, uczelnie wyŝsze, biblioteki, urzędy, przedsiębiorstwa), jak i wielu klientów indywidualnych. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 5

7 Rysunek 1: Cele główne przedsięwzięcia Wszystkie czynniki oraz cele projektu prowadzą do zaprojektowania Miejskiej Sieci Szerokopasmowej realizującej podstawowe wymagania funkcjonalne takie jak: lepsze wykorzystanie i współdziałanie systemów informatycznych placówek i jednostek połoŝonych na terenie miasta Bielsko-Biała (przez połączenie budynków UM, szkół i placówek oświatowych, gminnych placówek kultury i filii bibliotek tworzenie wszelkiego rodzaju łączy transmisji danych wykorzystywanych dla potrzeb komunikacji, monitorowania, nadzoru i sterowania w oparciu o technologie przewodowe i bezprzewodowe, wspólny szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, tworzenie bezpiecznych (niejawnych) wirtualnych sieci dla róŝnych instytucji, wewnętrzne połączenia głosowe i wideo w technologii IP. wykorzystanie sieci szerokopasmowej na cele systemów teleinformatycznych oraz telemetrycznych firm i spółek miejskich (ciepłownictwo, woda, kanalizacja, media, etc) wykorzystanie sieci szerokopasmowej na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego i do transmisji sygnałów Monitoringu Miejskiego wykorzystanie sieci szerokopasmowej do dystrybucji systemów bazodanowych informacji przestrzennej (GIS i inne), wdraŝanie innego rodzaju usług ze szczególnym naciskiem na programy ponad regionalne Model biznesowy udziału sektora publicznego Jednym z waŝniejszych aspektów związanych z budową miejskich sieci światłowodowych jest określenie ram zaangaŝowania i roli jednostek samorządowych w projekty dotyczące tych sieci, w szczególności po wybudowaniu infrastruktury szerokopasmowej. Projekty takie ze swojej natury wymagają starannego planowania i organizacji, konieczne jest równieŝ rozwiązanie szeregu kwestii technologicznych, ekonomicznych i prawnych. Rysunek 2: Elementy modelu biznesowego przedsięwzięcia typu miejska sieć szerokopasmowa Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 6

8 Analiza przypadków spotykanych w krajach Unii Europejskiej oraz zalecenia Unii Europejskiej ujęte w dokumentach zajmujących się tematyką projektów związanych z rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego pokazuje, Ŝe interesujące będą następujące modele: model usługowej sieci samorządowej, w którym samorząd lokalny realizuje i zarządza całością przedsięwzięcia, począwszy od budowy infrastruktury (dukty kablowe, itd.) do powstania sieci szerokopasmowej i dostarczania usług dla uŝytkowników końcowych; model dostawca dostawców, gdy społeczność lokalna tworzy i jest operatorem infrastruktury, którą wyposaŝa w sieć szerokopasmową, by następnie sprzedać cały zasób sieci lub wybrane jego fragmenty (kanalizację, włókna, pasmo) komercyjnym dostawcom usług, którzy obsługują uŝytkowników końcowych; model infrastruktury pasywnej, gdy społeczność lokalna buduje infrastrukturę pasywną (dukty kablowe, itd.), na którą otrzymuje koncesję niezaleŝna strona trzecia lub wyodrębniona, niezaleŝna jednostka organów samorządowych, odpowiedzialna za dzierŝawę całości lub części infrastruktury komercyjnym dostawcom usług, którzy instalują i są operatorami własnej sieci i usług. Samorząd przez mądrą politykę w tej mierze moŝe zachowując dominującą rolę katalizatora zmian nawet posiadając jedynie infrastrukturę pasywną i wpływać pozytywnie na ułatwienie dostępu innym operatorom do zasobów sieci. Wpływając na wzrost konkurencyjności spowoduje upowszechnienie się dostępu do Internetu i spadek opłat dla obywatela. Mając wybudowaną infrastrukturę pasywną w mieście samorząd moŝe odgrywać wiodącą rolę w aktywizowaniu lokalnych operatorów i firm na róŝne sposoby, z których najwaŝniejsze układają się w dwa następne modele organizacyjne: model agregacji popytu w róŝnym stopniu i postaci, w celu osiągnięcia masy krytycznej uŝytkowników i ruchu sieciowego koniecznej do zagwarantowania dochodów, uzasadnienia inwestycji w sieci szerokopasmowe i zapewnienia wykonalnych biznesplanów projektów; model tworzenia i promowania kondominiów światłowodowych, aby ułatwić finansowanie operatorskich przyłączy do sieci światłowodowych dla uŝytkowników końcowych. Modele te charakteryzują się róŝnym zagłębieniem obszaru kompetencji i zarządzania zasobami sieci przez organy samorządowe, ale takŝe róŝnym ryzykiem inwestycyjnym i co najwaŝniejsze dla społeczności lokalnej roŝnymi kosztami związanymi z utrzymaniem wybudowanej sieci. Warto równieŝ zwrócić uwagę, iŝ modele te będą miały róŝny wpływ na zachowanie równowagi rynkowej na rynku usług operatorskich. W przypadku Bielska-Białej wybrany został model infrastruktury pasywnej (równego dostępu). Wybudowana przez samorząd infrastruktura pasywna obejmuje rowy, dukty, maszty, studzienki, centra kolokacji, światłowody i inne elementy konieczne do wdroŝenia sieci szerokopasmowych. Część lub wszystkie elementy infrastruktury pasywnej są dzierŝawione jednemu lub większej liczbie operatorów, którzy uzupełniają instalację o własny sprzęt sieciowy. Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą pasywną przekazywane są jednostce Urzędu Miejskiego zgodnie z regulacjami UE. Rysunek 3: Model równego dostępu Wybrany schemat organizacji moŝna łączyć (w niektórych konfiguracjach) z modelami agregacji popytu w zaleŝności od sytuacji panującej na rynku lokalnym. W przypadku Bielska-Białej w świetle przepisów o zachowaniu równowagi rynkowej, wysokich kosztów utrzymania sieci podczas jej eksploatacji (obarczających samorząd) przy niepewnych źródłach przychodów uzyskiwanych z usług świadczonych w sieci, a przede wszystkim uwzględniając wysiłek organizacyjny, jaki musi samorząd włoŝyć w zarządzanie rozległymi projektami, jakim są sieci Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 7

9 szerokopasmowe wybrane rozwiązanie udziału sektora publicznego ograniczonego do infrastruktury lub infrastruktury i usług elektronicznych oferowanych w ograniczonym zakresie, zgodnym ze statutowymi zadaniami, którymi obarczone są urzędy jest rozwiązaniem optymalnym i gwarantującym zachowanie równowagi rynkowej. Usługi realizowane przez sektor publiczny dotyczyć będą głównie usług szerokopasmowych dla szkół, bibliotek, instytucji uŝyteczności publicznej i innych jednostek nieposiadających wystarczającej infrastruktury, zasobów finansowych i ludzkich, aby mogły realizować wyzwania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych. Dla przykładu wśród jednostek o takim charakterze mogą znaleźć się organizacje pozarządowe, non-profit i wiele innych. W zakres tych usług wchodzić powinny równieŝ te związane z zapewnianiem bezpiecznego, publicznego dostępu do Internetu w miejscach uŝyteczności publicznej mieszkańcom i turystom przyjeŝdŝającym do Bielska- Białej oraz wsparcie inicjatyw lokalnych i regionalnych zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie infrastruktury sieci miejskiej do transmisji pasma jak najbliŝej obszarów obejmowanych innym programem. Dzięki temu miasto mogłoby wypełniać swoje zadania statutowe związane z włączaniem własnych systemów informatycznych w ramy programów ogólnokrajowych e-administracji, przybliŝać urząd bliŝej petenta dzięki powszechności usług internetowych, a takŝe mogłoby agregować zapotrzebowanie na pasmo innych podmiotów występujących w mieście (np. spółek infrastrukturalnych), realizujących własne zadania telekomunikacyjne z wykorzystaniem wybudowanej przez miasto sieci szerokopasmowej. Działania samorządu na tym polu powinny ułatwić jednostkom miejskim implementowanie nowoczesnych usług i systemów oraz rozszerzać ich zakres na obszary do tej pory trudno dostępne (dobrym przykładem mogą tutaj być np. wirtualne biblioteki, do których dostęp mogą uzyskać równieŝ mieszkańcy obszarów poza miejskich poprzez łącza szerokopasmowe). Zbudowana sieć będzie równieŝ ogromnie istotna dla moŝliwości rozbudowy miejskich systemów sterowania i monitoringu, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Wybrany model równego dostępu jest zalecany do stosowania w większości polskich miast jako model zapewniający otwarty charakter sieci oraz zachowanie równowagi rynkowej przy jednoczesnym zachowaniu wiodącej roli miasta jako właściciela struktury mogącego wpływać na kształtowanie polityki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w regionie. Dostęp szerokopasmowy dla mieszkańców organizowany jest przez operatorów zewnętrznych, którym miasto wynajmuje infrastrukturę. Operator/operatorzy dodają aktywną warstwę dostępową sieci oraz odpłatnie udostępniają istniejącym i nowym operatorom telekomunikacyjnym szybkie sieci szerokopasmowe na zasadach hurtowych. Usługodawcy płacą miesięcznie operatorowi/operatorom sieci określoną sumę za kaŝdego klienta prywatnego lub instytucjonalnego Komplementarność projektu z innymi Programami i Działaniami Miejskie Sieci Szerokopasmowe są jedną z waŝniejszych metod realizacji wytycznych zawartych w strategiach informatyzacji kraju przyjętych przez rząd polski w ostatnich latach. Koncepcja budowy MSS Bielsko-Biała jest w całości zgodna ze strategią rządu RP, uwzględnia równieŝ wytyczne przyjętych strategii regionalnych. Wymóg komplementarności i interoperacyjności oraz zgodność z wymienionymi niŝej dokumentami (oraz z ich aktualizacjami) powinny charakteryzować wszystkie projekty i działania związane z rozbudową sieci w przyszłości. Projekt jest realizowany w zakresie Priorytetu II RPO Województwa śląskiego i jest równieŝ komplementarny do innych programów i działań: 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa IV. LEADER WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka oraz Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Miejska Sieć Szerokopasmowa Bielsko-Biała oprócz zgodności z ustawami dziedzinowymi i Dyrektywami unijnymi (wymienione w punkcie 1.3.3) powinna zapewniać zgodność z róŝnymi programami i wytycznymi: a) na szczeblu Unii Europejskiej: i Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Wytycznymi dokumentu Ramy europejskiej interoperacyjności dla paneuropejskich usług świadczonych przez e-government b) na szczeblu ogólnokrajowym Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (e-government) na lata Narodowa Strategia Spójności Ustawa z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 8

10 Aspekt ten będzie głównie realizowany poprzez realizacje programu e-government w dziedzinie integracji usług związanych z administracją publiczna. W szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji projektów takich jak: e-puap, e-urząd, BIP, etc. Koncepcja sieci zakłada równieŝ przyłączenie sieci do struktur ogólnokrajowej sieci szerokopasmowej Pionier poprzez węzeł tej sieci w Bielsku-Białej, co powinno umoŝliwić łatwiejszą integracje z systemami administracji krajowej. c) na szczeblu regionalnym Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projektem SEKAP Zakłada się wiodącą, rosnącą role Bielska-Białej w inicjowaniu i animowaniu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej obejmującej zasięgiem rejon starostwa bielskiego. ZałoŜeniem takiej sieci jest pomoc gminom w uzyskaniu szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez zbudowanie radiowych połączeń szkieletowych w pasmach rezerwowanych i włączenie gmin do regionalnej sieci szerokopasmowej z punktem dostępu do Internetu w węźle Pionier Bielsko-Biała. Innym sposobem budowy połączeń szkieletowych jest wykorzystanie łącz światłowodowych innych operatorów na zasadzie pozyskania pary ciemnych włókien od Operatorów telekomunikacyjnych dysponujących taką infrastrukturą w ramach nieodwołalnego prawa uŝytkowania (IRU - Indefeasible Right to Use). Wykorzystując łącza szerokopasmowe moŝliwe równieŝ stanie się współdzielenie zasobów sprzętowych i informatycznych dzięki technologiom wirtualizacji zasobów, co powinno pozwolić na ograniczenie wydatków na infrastrukturę teleinformatyczną w gminach. Innym moŝliwym do zrealizowania projektem realizowanym wspólnie ze Starostwem Bielskim moŝe być projekt włączenia do MSS Bielsko-Biała sieci Infomatów zrealizowanych w ramach wcześniejszego projektu. Współpraca regionalna rozszerzy zasięg sieci MSS Bielsko-Biała na obszar zamieszkany przez ok.600 tys. ludzi zwiększając w sposób znaczący szanse na zrównowaŝony rozwój całego regionu oraz niwelując zagroŝenie związane z zjawiskiem wykluczenia cyfrowego dotykającego w szczególności tereny wiejskie. d) na szczeblu lokalnym Strategia Rozwoju Bielska Białej do 2020 roku (Załącznik do Uchwały Nr LIX/1851/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 czerwca 2006 r.) Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bielska-Białej (źródło: dane ze strony miejskiej) Czteroletni Plan Inwestycyjny Na Lata Wytyczne i uwagi projektowe przekazane przez zespoły współpracujące z ramienia UM Bielsko- Biała oraz jednostek miejskich i spółek infrastrukturalnych Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Bielsko-Biała (dokument planowany) 1.7. Zakres finansowy, źródła finansowania W załoŝeniu podstawowym wykorzystanie zasobów wybudowanej sieci szerokopasmowej ma słuŝyć ogółowi mieszkańców regionu oraz wspomagać rozwój gospodarczy regionu i jako taki nie zakłada świadczenia usług komercyjnego dostępu do zasobów sieci. W tym świetle ma charakter niedochodowy (nie generuje znaczącego zysku netto), a jedynymi korzyściami materialnymi podmiotów budujących strukturę sieci mogą być ewentualne oszczędności związane z posiadaniem łącz telekomunikacyjnych we własnych zasobach jak i poprawieniem konkurencyjności przez udostępnienie sieci większej ilości operatorów. Ceny usług dla operatorów korzystających z sieci miejskiej powinny być tak skalkulowane, aby pokrywały koszty operacyjne i eksploatacyjne z pewną rezerwą na bieŝący rozwój, ale nie generowały znaczącego dochodu netto. Bardzo waŝną sprawą w długofalowych projektach o duŝym stopniu złoŝoności jest kwestia finansowania ich budowy. MoŜliwe źródła finansowania zadań ujętych w koncepcji to: Fundusze własne miasta: środki finansowe zabezpieczone w budŝecie miasta Bielsko-Biała. Zadania do realizacji określone są w Rocznym Planie Działań i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Fundusze krajowe w ramach realizowanych programów rządowych. Fundusze Unii Europejskiej: środki finansowe dostępne w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Inicjatywy Wspólnotowe, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy. Fundusze dostępne na rynku kapitałowym, w tym kredyty i poŝyczki z instytucji komercyjnych, w tym: Fundusz Poręczeń Unijnych, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała Część I Zarys ogólny koncepcji 9

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SONDAśOWE O PROJEKCIE: Budowa Ŝywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Urząd Miejski w śywcu, maj 2010

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SONDAśOWE O PROJEKCIE: Budowa Ŝywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Urząd Miejski w śywcu, maj 2010 SPOTKANIE INFORMACYJNO-SONDAśOWE O PROJEKCIE: Budowa Ŝywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Urząd Miejski w śywcu, maj 2010 Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Usługi Współpraca z operatorami

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

CONTRACT CONSULTING KUMELA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Autor: Tomasz Kublik Programy UE wspomagające współpracę terytorialną W bieŝącym okresie programowania (2007-2013) współpraca terytorialna realizowana będzie w trzech wymiarach: transgranicznym, transnarodowym

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskiej, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Rafał Kloc

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Główne decyzje województwa ws. ŁRST Uchwała Zarządu Województwa w sprawie modelu ŁRST (06/2010) - sieć będzie budowana w dwóch

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Opracowanie dokumentu pt.: Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentu pt.: "Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w województwie śląskim oraz działania doradcze i konsultacyjne.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 października 2015 r.

Warszawa, 28 października 2015 r. NBC Consulting Sp. z o. o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice tel./fax: +48 32 793 70 30 e-mail: biuro@nbcconsulting.pl www.nbcconsulting.pl Adres korespondencyjny: ul. Cicha 20, 40-116 Katowice Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój regionalny

Internet a rozwój regionalny Internet a rozwój regionalny Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Konwent Marszałków RP Konferencja Stan Polskiego Internetu Warszawa 12 maja 2009 r. Działania polskich samorządów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo