ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 20 lutego 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 20 lutego 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 roku. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 roku. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), 4 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), oraz Zarządzenia Nr 97/2016 Starosty Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu wodzisławskiego w 2017 r. zarządzam co następuje 1. Wprowadzam do realizacji Wytyczne Prezydenta Szefa Obrony Cywilnej Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności w mieście Wodzisławiu Śląskim oraz Zadania w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i ochrony ludności w 2017 roku stanowiące załączniki do zarządzenia. 2. Zobowiązuję Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego do nadzoru nad realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności oraz na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. 3. Zobowiązuję Dyrektorów, Prezesów i Kierowników zakładów pracy, instytucji działających na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, niezależnie od form własności, do wydania zarządzeń w zakresie opracowania własnych wytycznych dotyczących realizacji zadań oraz przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego w podległych jednostkach. 4. Plany o których mowa w 3 Dyrektorzy, Prezesi i Kierownicy przedstawią do uzgodnienia w Biurze Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017 roku. 5. Zobowiązuję Dyrektorów, Prezesów i Kierowników zakładów pracy, instytucji do opracowania sprawozdań z realizowanych zadań obrony cywilnej i ochrony ludności oraz przeprowadzanych szkoleń zgodnie z obowiązującymi terminami. 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 1

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 7. Prezydent Miasta Mieczysław Kieca Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 2

3 URZĄD MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. ZATWIERDZAM Prezydent Szef Obrony Cywilnej Miasta Wodzisławia Śląskiego... WYTYCZNE PREZYDENTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM W 2017 ROKU OPRACOWAŁ: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego... (pieczęć i podpis Kierownika Biura) Wykonał: W. Kowol WODZISŁAW ŚLĄSKI luty 2017 r. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 3

4 ZASADNICZYM CELEM I PRIORYTETOWYM KIERUNKIEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ W 2017 ROKU BĘDZIE: kontynuowanie procesu doskonalenia obrony cywilnej w sferze ochrony ludności przed niebezpieczeństwami, wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw, poprzez dostosowanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności, do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, kontynuowanie prac mających na celu wprowadzenie nowej regulacji prawnej w zakresie dotyczącym obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym aktów i rozporządzeń wykonawczych związanych z tą regulacją, wdrażanie, wynikającej z aktów prawa międzynarodowego zasady rozdziału zagadnień, dotyczących ochrony ludności od realizacji zadań obronnych, ukierunkowanie działalności na doskonalenie zagadnień związanych z planowaniem i szkoleniami w ramach Krajowego Sytemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Sytemu Powszechnego Ostrzegania Wojsk i Ludności Cywilnej o Zagrożeniach Uderzeniami z Powietrza, kontynuowanie, w ramach możliwości finansowych oraz organizacyjnych, zadań związanych z dostosowywaniem struktur formacji obrony cywilnej do nowych normatywów sprzętowych, wynikających z Wytycznych Szefa OCK z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości i potrzeb stosowania ww. normatywów, zintensyfikowanie działań w zakresie edukacji, w tym edukacji społeczeństwa w ramach powszechnej samoobrony. GŁÓWNY WYSIŁEK OBRONY CYWILNEJ W 2017 ROKU POWINIEN KONCENTROWAĆ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIENIACH: kontynuowaniu procesu dostosowania istniejących rozwiązań w dziedzinie obrony cywilnej do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, kontynuowaniu, we współpracy z jednostkami administracji samorządowej oraz KG PSP i MSW, działań mających na celu tworzenie przepisów prawnych do funkcjonowania obrony cywilnej na każdym szczeblu zarządzania, inicjowaniu i rozwijaniu współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej na każdym poziomie tej działalności, w tym współpraca na poziomie międzynarodowym, działaniach doskonalących w zakresie planowania zadań oraz wzmacniania struktur obrony cywilnej, szkolenia, systemów wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, dalszej intensyfikacji, w miarę możliwości i potrzeb na szczeblu gminnym, działań mających na celu wdrożenie w bieżącej działalności Wytycznych Szefa OCK z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań, szczególnie przy tworzeniu nowych formacji obrony cywilnej, a także zmiany ich formy w oparciu o ww. wytyczne. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 4

5 W CELU ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY CYWILNEJ W 2017 ROKU NALEŻY: W zakresie organizacyjnym: a) integrować i rozwijać współpracę pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie włączenia jednostek organizacyjnych (OSP, GOPR, WOPR i innych) w struktury obrony cywilnej, jako formacji obrony cywilnej, poprzez nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, b) prowadzić dalszą weryfikację istniejących formacji obrony cywilnej oraz dokonać sprawdzenia aktualności kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy związane z nadawaniem tych przydziałów oraz potrzebę funkcjonowania formacji, c) dokonać analizy potrzeb i na jej podstawie dążyć do integrowania i rozwijania współpracy pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi, w zakresie włączenia organizacji pozarządowych (OSP, WOPR oraz innych) w struktury obrony cywilnej, jako formacji obrony cywilnej, poprzez nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, d) prowadzić bieżącą aktualizację planów obrony cywilnej, w zakresie umieszczonych w nich procedur i załączników funkcjonalnych. Proces zakończyć do 01 marca 2017 r. poprzez przesłanie do WOZ Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim sprawozdań o stanie realizacji opracowań planów i ich aktualizacji. e) dokonać analizy realizacji zadań wynikających z Wytycznych do działalności w 2016 r., wydanych przez właściwych terenowo szefów OC oraz opracować na każdym szczeblu odpowiednie sprawozdanie dot. stanu zrealizowania zadań za 2016 r. f) opracować Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2016 r., wg Wytycznych Szefa OCK z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie i gminie, w oparciu o nowe wzory tabel, g) dokonać sprawdzenia aktualności planów ochrony zabytków; plany należy sprawdzić pod kątem realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Kultury z dn r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, h) wspierać organizacje pozarządowe w zakresie przygotowania do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, i) wspierać działania mające na celu realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej, j) monitorować i kontrolować jednostki podległe i nadzorowane w zakresie przygotowania do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 5

6 W zakresie planowania i ratownictwa: a) dążyć do zapewnienia spójności procesów planowania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, b) kontynuować prace związane z doskonaleniem oraz wdrażaniem planów obrony cywilnej, w tym zaktualizować w razie potrzeby z właściwym WKU drogi ewakuacji i miejsca pobytu ewakuowanej ludności, w ramach aktualizacji załącznika do Planu OC plan ewakuacji III stopnia. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: a) utrzymać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalić go poprzez niezbędną rozbudowę i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, radiotelefonów cyfrowych, cyfrowej transmisji danych oraz syren elektronicznych i cyfrowych, b) doskonalić gminne systemy wczesnego ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania poprzez precyzyjne rozpoznanie, prognozowanie i ocenę zagrożeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak mapy cyfrowe i kompatybilne z nimi bazy danych o zagrożeniach, programy komputerowe do prognozowania rozwoju zdarzeń oraz inne tego typu narzędzia, c) kontynuować edukację społeczeństwa w zakresie nowych rodzajów alarmów i sygnałów alarmowych oraz komunikatów ostrzegawczych, d) uczestniczyć w comiesięcznych nasłuchach radiowych, w ramach treningu systemu powszechnego ostrzegania o wojsk oraz ludności o zagrożeniu uderzeniem z powietrza, e) kontynuować proces przejścia systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza z łączności analogowej na cyfrową oraz uczestniczyć w ćwiczeniach z wykorzystaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, f) doskonalić system powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz ćwiczeniach z wykorzystywaniem w praktyce sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, a także w comiesięcznych treningach, W zakresie edukacji: a) kontynuować współpracę z lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi w celu przekazywania bezpośrednio z Centrum Zarządzania Kryzysowego informacji w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy w obszarze powszechnej samoobrony dot. potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację pogadanek i szkoleń, a także podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, b) realizować szkolenia zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 6

7 c) organizować ćwiczenia struktur i organów OC, w celu weryfikacji procedur i zasad postępowania na wypadek zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych, zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej, d) doskonalić proces szkolenia kadry instruktorów OC poprzez udział w szkoleniach na instruktorów OC oraz szkoleniach doskonalących dla tej grupy osób, a także prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów OC celem realizacji zadań szkoleniowych w obszarze powszechnej samoobrony dla ludności i pracowników zakładów pracy, e) sprawować nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony cywilnej, f) prowadzić na szczeblu terenowym wspólne ćwiczenia obrony cywilnej, ćwiczenia obronne oraz ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, o wspólnym zakresie tematycznym w ramach zadań określonych dla tych komponentów, g) na szczeblu gminy zorganizować szkolenia dla pracowników urzędu z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, w celu zapewnienia właściwej wiedzy i orientacji w tym zagadnieniu. Dokumentację (w tym listy osób uczestniczących) z przeprowadzonych szkoleń gromadzić, jako element kontrolny sposobu realizacji tego zagadnienia. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej: a) dokonać szczegółowych analiz, co do możliwości wdrożenia Wytycznych Szefa OCK z dnia r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, b) prowadzić bieżącą inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej, a sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) prowadzić analizy zagrożeń oraz możliwości przeciwdziałania i w oparciu o analizę, w miarę posiadanych środków finansowych pozyskiwać sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań OC przy uwzględnieniu analizy zagrożeń na danym terenie oraz możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także uwzględniając możliwości wyposażenia formacji, w oparciu o Wytyczne Szefa OCK z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, d) prowadzić bieżącą konserwację, naprawy, remonty i legalizację posiadanego sprzętu OC, e) weryfikować i monitorować zabezpieczenie wyznaczonych obiektów w awaryjne źródła zasilania energią, f) dokonać inwentaryzacji oraz sprawdzenia poprawności opracowania dokumentacji dot. funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Informacja o powyższym została przekazana przez WBiZK ŚUW pismem nr ZKIV z dn r. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 7

8 g) nadzorować ewidencję magazynowania i obrotu materiałów i sprzętu OC. Obowiązkowo prowadzić wszelką dokumentację związaną z tym zadaniem (rejestry, dzienniki konserwacji, karty magazynowe, protokoły przeklasyfikowania-wybrakowania, dokumenty wydania itp. Dokumentacja stanowi element podlegający kontroli zarówno ze szczebla województwa, jak i komisji kontrolnych powołanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. h) aktualizować bazę danych budowli - schronów i ukryć, które mogą zostać wykorzystane w przypadku powstania zagrożenia dla ludzi, a także bazę dot. formacji OC, jak również bazę urządzeń specjalnych obrony cywilnej, i) aktualizować bazę danych środków transportowych oraz miejsc bytowania w przypadku prowadzenia ewakuacji ludności. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 8

9 URZĄD MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. ZATWIERDZAM Prezydent Szef Obrony Cywilnej Miasta Wodzisławia Śląskiego... ZADANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI W 2017 ROKU OPRACOWAŁ: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego... (pieczęć i podpis Kierownika Biura) Wykonał: W. Kowol WODZISŁAW ŚLĄSKI luty 2017 r. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 9

10 Lp. 1. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI Dokonanie przez powiaty kontroli opracowania na szczeblu każdej gminy oraz podmiotów gospodarczych Planów Obrony Cywilnej wraz z wymaganymi załącznikami. TERMIN REALIZACJI Gmina OBRONA CYWILNA do r. Zakład Pracy UWAGI przesłać odpowiednią informację do Wydziału Obywatelskiego, Ochrony IN i ZK Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 2. Aktualizacja Planów Obrony Cywilnej oraz powiązanych z nimi procedur, załączników funkcjonalnych, w tym Plan Ewakuacji III stopnia, a także Planów dotyczących Ochrony Zabytków Kultury. I II kwartał I II kwartał Gminy zobowiązane są do dokonania aktualizacji planu Ochrony Zabytków Kultury w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 3. Aktualizacja stanu osobowego i ilościowego FOC oraz weryfikacja przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych do formacji w oparciu zasady określone w Art Ustawy o powszechnym obowiązku brony RP (Dz. U z pozn. zm.), a także Zarządzeniem Nr 529/06 Wojewody Śląskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej. Zakłady pracy przekazują do BZK wszelkie zmiany jakie zachodzą w ciągu roku 4. Aktualizacja stanu ilościowego budowli ochronnych. O wszelkich zmianach BZK informuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 5. Aktualizacja stanu osobowego i ilościowego urządzeń do prowadzenia zabiegów specjalnych obrony cywilnej zgodnie z Wytycznymi Wojewody z 2007 r. w sprawie Organizacji i Prowadzenia przez Obronę Cywilną w Województwie Śląskim Zabiegów Sanitarnych oraz Specjalnych. O wszelkich zmianach BZK informuje Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 6. Aktualizacja Dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Należy aktualizować wspólnie z PSSE, PWiK oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM 7. Analiza stanu zabezpieczenia województwa śląskiego w wodę w warunkach specjalnych oraz stan wyposażenia w agregaty prądotwórcze i środki transportu i dystrybucji wody pitnej. do r. Informacja została wysłana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w Ocenie stanu Bieżąca analiza występujących i potencjalnych zagrożeń oraz doskonalenie metod ich rozpoznawania (tworzenie, uaktualnianie i udostępnianie baz danych w przedmiotowym zakresie). 9. Opracowanie Wytycznych do działalności szkoleniowo-ćwiczebnej Formacji Obrony Cywilnej. do r. wg możliwości i potrzeb Każdy opracowuje wytyczne we własnym zakresie dla swoich FOC 10. Współpraca z Szefem Obrony Cywilnej Kraju i MSW oraz jednostkami administracji samorządowej nad wypracowaniem nowego projektu ustawy o ochronie ludności oraz rozporządzeń wykonawczych. Zakłady pracy swoje propozycje przekazują do Biura Zarządzania Kryzysowego Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 10

11 Lp. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Gmina Zakład Pracy UWAGI 11. Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego i umieszczanie ich w BIP. Redagowanie i umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i zakładów pracy ostrzeżeń, poradników, instrukcji, komunikatów i innych informacji z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego. Informacje dot. obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zakłady pracy przedmiotowe komunikaty umieszczają na własnych stronach internetowych 12. Doskonalenie struktur oraz zasad funkcjonowania formacji obrony cywilnej i ich wyposażenia głównie pod kątem zagrożeń czasu pokoju (w tym terrorystycznych) z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących na terenie województwa, powiatów i gmin a także w oparciu o analizę możliwości takiego wyposażenia wynikającą z Wytycznych Szefa OCK z dnia 3 marca 2014 r w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. Każdy z wykonawców w zakresie powołanych FOC 13. Doskonalenie struktur oraz zasad funkcjonowania formacji obrony cywilnej i ich wyposażenia głównie pod kątem zagrożeń czasu pokoju (w tym terrorystycznych) z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Każdy z wykonawców w zakresie powołanych FOC 14. Opracowanie wniosków na medale Za zasługi dla Obronności Kraju. po otrzymaniu pisma ze Starostwa Powiatowego Wniosek opracowuje Wydział Spraw Obywatelskich 15. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Działanie dotyczy SWO 16. Zapewnienie całodobowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego całodobowa łączność. wg wewnętrznych Zadanie realizuje Straż Miejska 17. Zapewnienie gotowości do użycia systemów alarmowania ludności o zagrożeniach. Prawidłowość funkcjonowania systemu syren alarmowych nadzorowana jest przez konserwatora syren zgodnie z zawartą umową 18. Sprawdzenie i weryfikacja procedur ostrzegania, alarmowania oraz wymiany informacji w ramach organizowanych ćwiczeń. według własnych planów według własnych planów Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 11

12 Lp. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Gmina Zakład Pracy UWAGI 19. Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania w mieście Wodzisławiu Śląskim. 20. Doskonalenie współdziałania z pozostałymi uczestnikami systemu wczesnego ostrzegania, w tym zapewnienie sprawnej i skutecznej wymiany informacji. Działania podejmowane zgodnie z Zarządzeniem nr OR.I Prezydenta Szefa OC z dnia r. 21. Doskonalenie procedur działania służby monitoringu, w tym weryfikacja i aktualizacja baz danych wykorzystywanych na potrzeby SWO. 22. Aktualizacja danych w Systemie Rejestracji Syren Alarmowych SRSA. Po każdorazowej zmianie 23. Utrzymanie i rozwój systemów technicznych na potrzeby systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania. 23 a. Zapewnienie w stałej gotowości systemu ostrzegania i alarmowania ludności do działania poprzez bieżące testowanie i utrzymanie sprawności technicznej. 23 b. Doskonalenie funkcjonowania systemów technicznych poprzez niezbędną rozbudowę i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych IP, stałych i mobilnych stacji radioprzemiennikowych oraz analogowo-cyfrowych lub cyfrowych urządzeń radiokomunikacyjnych i elektronicznych syren alarmowych. 23 c. Testy systemu syren alarmowych, w tym ciche testy przeprowadzane przez pracownika Biura Zarządzania Kryzysowego wg odrębnych wg odrębnych Przy współpracy konserwatora syren alarmowych 23 d. Utrzymanie i rozwój systemów technicznych na potrzeby systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania. W oparciu o środki zapisane w planach finansowych poszczególnych zakładów 23 e. Zapewnienie funkcjonowania i rozwój systemów alarmowania ludności o zagrożeniach: - rozwój i modernizacja, - konserwacja i naprawy; W oparciu o zawartą umowę z konserwatorem syren alarmowych 24. Testy sprawności systemu łączności radiowej. Zadanie realizuje dozór ochrony mienia Urzędu Miasta w oparciu o radiotelefon Wojewody. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 12

13 Lp. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Gmina Zakład Pracy UWAGI SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 25. Szkolenia prezydentów, burmistrzów, wójtów. wg odrębnych 26. Szkolenia osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla gminnego. wg odrębnych 27. Szkolenia komendantów formacji OC. wg odrębnych wg odrębnych Zakłady pracy samodzielnie kierują na szkolenia komendantów FOC 28. Szkolenia instruktorów OC. wg odrębnych wg odrębnych 29. Szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony. Zasady dofinansowania szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności ze środków budżetowych zostały określone w wytycznych Wojewody Śląskiego. 30. Przeprowadzenie, organizowanego przez KG PSP Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży; wg Szefa OCK wg Szefa OCK SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ SZEFA OBONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ DYREKTORÓW, PREZESÓW, KIEROWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Narada dla członków OSP. Zadania organizacji pozarządowych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej wykład, dyskusja. Ewakuacja pracowników Urzędu Miasta na wypadek wystąpienia zagrożenia ćwiczenia praktyczne. Narady szkoleniowe z pracownikami zakładów pracy zajmującymi się sprawami obrony cywilnej. Szkolenie Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz Posterunku Alarmowania Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Szkolenia kierowników zakładów pracy, osób zatrudnionych w zakładach pracy wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. wg potrzeb i możliwości III kwartał wg potrzeb i możliwości IV kwartał wg własnego planu wg potrzeb i możliwości wg własnego planu Szkolenie dla osób funkcyjnych zarządów OSP działających na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego Zadanie może być realizowane przy udziale jednostek OSP z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego Udział przedstawicieli zakładów pracy po otrzymaniu pisemnego zaproszenia z BZK. Pracownicy zakładów pracy w razie potrzeby mają możliwość kontaktowania się z BZK w każdej chwili 36. Szkolenia dyrektorów placówek oświatowych. wg własnego planu 37. Rozpowszechnianie poprzez środki masowego przekazu, techniki informatyczne (internet) informacji dotyczących tematyki powszechnej samoobrony. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 13

14 Lp. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Gmina Zakład Pracy ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ UWAGI 38. Uzupełnianie poprzez zakupy stosownie do potrzeb i posiadanych możliwości finansowych - sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do wykonania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących na terenie gminy. Po dokonaniu analizy w miarę możliwości finansowych i potrzeb 39. Sprawdzenie i aktualizacja wszelkiej dokumentacji związanej gospodarką magazynową (rejestry, dzienniki konserwacji, karty magazynowe, protokoły przeklasyfikowania-wybrakowania, dokumenty wydania itp.) I II Kwartał I II Kwartał Dokumentacja stanowi element podlegający kontroli zarówno ze szczebla województwa, jak i komisji kontrolnych powołanych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Komórka kontrolna Szefa OCK dokonuje w tym zakresie kontroli także w gminach. 40. Aktualizacja ewidencji według stanu posiadania na dzień r: - sprzętu i wyposażenia OC w magazynach, - bazy warsztatowo magazynowej, - urządzeń specjalnych na potrzeby OC, - budowli ochronnych. I kwartał I kwartał 41. Porównanie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pomiędzy powiatem, gminą a zakładami pracy. marzec marzec 42. Aktualizacja należności sprzętu obrony cywilnej na potrzeby realizacji zadań przez Formacje Obrony Cywilnej. II kwartał II kwartał 43. Przeprowadzenie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC w magazynach miejskim i zakładowych. III IV kwartał III IV kwartał Zasady zostaną przekazane pismem WBiZK ŚUW 44. Prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej, prawidłowe utrzymanie magazynów obrony cywilnej, przeciwpowodziowego oraz zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przy pomocy magazyniera zgodnie z zawartą umową Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 14

15 Lp. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Gmina NADZÓR I KONTROLA Zakład Pracy UWAGI 45. Przegląd sprzętu dozymetrycznego na terenie miast i gmin województwa zgodnie z harmonogramem przeglądów. W wyznaczonym terminie, zgodnie z informacją Przeglądu i kontroli sprzętu dokonają pracownicy WBiZK ŚUW 46. Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach posiadających formacje OC: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji III kwartał Kontrolowane zakłady pracy o szczegółach kontroli zostaną powiadomione odrębnym pismem 47. Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakładach posiadających formacje OC: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna IV kwartał Kontrola przełożona z roku 2016 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 48. Opracowanie sprawozdania pt. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście Wodzisławiu Śląskim Obowiązują nowe wzory tabel r. przesłać odpowiednią informację do Wydziału Obywatelskiego, Ochrony IN i ZK Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim drogą elektroniczną 49. Analiza realizacji zadań wynikających z Wytycznych Szefa OCK, Szefa OC Województwa, Szefa OC Powiatu do działalności za 2016 r. oraz przekazanie sprawozdania (województwo do KG PSP, powiaty i m.n.p.p. do województwa, gminy do powiatu) załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych do r. przekazanie do Wydz. Ob., Ochrony IN i ZK Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Powiaty i gminy przeprowadzają analizy we własnym zakresie. Sprawozdania na szczeblu gmin oraz powiatów należy przechowywać jako dokumentację podlegającą kontroli. 50. Aktualizacja Bazy Szefa OC ARCUS r r r r. Aktualizacje zostają przesłane za pomocą poczty elektronicznej do WBIZK 51. Sprawozdania z wykonania dotacji na realizację zadań obrony cywilnej. do 15 stycznia po zakończeniu roku budżetowego Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 15

16 Lp. PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Gmina PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY FINANSOWEJ Zakład Pracy UWAGI 52. Nadzorowanie wydatkowania przez jednostki samorządowe przyznanych kwot dotacji na: utrzymanie i konserwację systemów alarmowych inne bieżące zadania finansowane na podstawie zawieranych umów i porozumień. Powyższe zadania mają charakter planistyczny, podlegają bieżącej aktualizacji, a także mogą w każdej chwili ulec zmianie i być dostosowane do nowo wydanych aktów prawnych oraz zaistniałej sytuacji faktycznej. Id: E0231DBC-252F-402C-952E-B1F33C55EA6E. Przyjęty Strona 16

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. WYTYCZNE Starosty Kamiennogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r. na obszarze powiatu kamiennogórskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY Skołyszyn ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r.

WÓJT GMINY Skołyszyn ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r. WÓJT GMINY Skołyszyn ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12.02.2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU Załącznik nr 1 do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU WROCŁAW 2017 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 2, art. 17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 roku Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 22 stycznia 2018 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 22 stycznia 2018 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 247.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

w Skołyszynie ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej z dnia r.

w Skołyszynie ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej z dnia r. WÓJT GMINY w Skołyszynie ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19.02.2014r. Gminy w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok

Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr S.0050.21.2017 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2017. Kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.80.2015 Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2018

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2018 URZĄD MIASTA NOWY TARG WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.Z.57.2018 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2018 ROZDZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na:

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na: Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012 r., poz.461), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 5 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENE NR SE.0050.18.2014.MG BURMSTRZA LDZBARKA WARMŃSKEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2014r. Na podstawie art. 17 ust.7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. OBRONA CYWILNA

I. OBRONA CYWILNA 1. I. OBRONA CYWILNA Aktualizacja Planu Obrony Cywilnej oraz powiązanych z nimi procedur, załączników funkcjonalnych oraz "Kart Realizacji Zadań", Planu Ewakuacji III Stopnia, a także Planu Ochrony Zabytków

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO

PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO ZATWIERDZAM Zdzisław Kołodziejski Słupski Szef Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO w dziedzinie obrony cywilnej w 207 r. z dnia 2 stycznia 207 Na

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r.

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. ZATWIERDZAM BURMISTRZ Zdzisław Czucha UZGADNIAM STAROSTA Piotr Lizakowski PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 stycznia 2016 r. W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK I. CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.3.206 BURMISTRZA OLECKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 2 stycznia 206 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Olecko w 206 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 / 2016 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3 / 2016 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3 / 2016 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku. W związku z art. 17 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/ZKOL/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/ZKOL/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 27/ZKOL/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU Załącznik Zarządzenia Nr 29/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2016 r. ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY CYWILNEJ Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/ZKOL/2014 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ. z dnia 30 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/ZKOL/2014 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ. z dnia 30 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 67/ZKOL/2014 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: : realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN OC. 5551.1.2012 WYTYCZNE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE KRUPSKI MŁYN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Czernichów (32-070 Czernichów

Bardziej szczegółowo

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM,

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM, RADOM 2011 ROK lp I II III IV V VI VII VIII I I II 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM 1 Analiza struktur organizacyjnych, planów i procedur współdziałania administracji samorządowej, służb,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Michałowice (Plac Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Szefa Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Leżajsk Krzysztof Sobejko W ó j t KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 01 luty 2011r.

Rzeszów, 01 luty 2011r. Rzeszów, 01 luty 2011r. Wytyczne Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście Rzeszowie na 2011r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

4. Skład osobowy Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Skład osobowy Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie nr 348/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęka Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Ostrołęka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Słomnikach (ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 10 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 10 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK

URZĄD MIASTA RZESZOWA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ MIASTA RZESZOWA NA 2011 ROK URZĄD MIASTA RZESZOWA Załącznik do Zarządzenia Nr14 /2011 z dnia 26 styczeń 2011r. Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ PREZYDENT MIASTA RZESZOWA Egz. Nr... Tadeusz FERENC PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2016 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 stycznia 206 r. KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ OBRONY CYWILNEJ na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust.6 i 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki działania Urzędu Miasta Nowy Targ w 2016 roku,

Priorytetowe kierunki działania Urzędu Miasta Nowy Targ w 2016 roku, WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 29 lutego 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.48..2016 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w 2017 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU WYTYCZNE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2016 ŚWIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W GMINIE ANDRYCHÓW

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W GMINIE ANDRYCHÓW Urząd Miejski w Andrychowie ZATWIERDZAM... dnia 14.03.2016 roku PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W GMINIE ANDRYCHÓW Opracował: Krzysztof Adamus

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 16 lutego 2015 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA

WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2019 ROKU WZK.5551.9.2018

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu WB-VII.431.1.2014 PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14)

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 155/14 WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY śołynia z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 155/14 WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY śołynia z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 155/14 WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY śołynia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania i obrony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ RUDY ŚLĄSKIEJ

WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ RUDY ŚLĄSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szefa OC Rudy Śląskiej Nr SP.0050.4.1.2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ RUDY ŚLĄSKIEJ W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2011

WYTYCZNE BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2011 URZĄD MIASTA REFERAT SPRAW WOJSKOWYCH I OC WO 5551.2.2011.JSz WYTYCZNE BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK

KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK Załącznik nr 2 zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12..2010 r. KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK OPRACOWAŁ obronnych i Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY LIPUSZ. z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY LIPUSZ. z dnia 16 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA LATA Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.191.2018r. Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZEFA OC POWIATU SŁUPSKIEGO W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2018 ROKU

PLAN SZEFA OC POWIATU SŁUPSKIEGO W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2018 ROKU ZATWIERDZAM Zdzisław Kołodziejski STAROSTA SŁUPSKI ZKO-II.5551.2.2018 PLAN SZEFA OC POWIATU SŁUPSKIEGO W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2018 ROKU Uzgodniono Opracował.. Waldemar FUCHS Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik do zarządzenia nr 89/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w 2018 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 17 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.40.2017 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU. U R Z Ą D G M I N Y W M A L E C H O W I E ZATWIERDZAM WÓJT GMINY MALECHOWO (- ) Jan Szlufik KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku.

WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 4/12 WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 05 STYCZNIA 2012 roku. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Świętajno w 2012 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU URZĄD GMINY LUBRZA REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Egz. pojedynczy ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2016.MM PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia: a) w 3: - ust. 5 otrzymuje brzmienie:

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia: a) w 3: - ust. 5 otrzymuje brzmienie: ZARZĄDZENIE Nr 1057 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f.

ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. ZARZĄDZENIE NR VI/763/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 03 grudnia 2014 f. w sprawie organizacji w 2015 roku wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art. 30 ust. l z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik zarządzenia nr 46/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Lublin w 2018 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Do najważniejszych zadań realizowanych na szczeblu gminy w roku 2011 zaliczyć należy:

WYTYCZNE. Do najważniejszych zadań realizowanych na szczeblu gminy w roku 2011 zaliczyć należy: Załącznik Nr l Zarządzenia Nr 3.2012 Wójta Gminy Tr/ebicchcm z dnia 24 stycznia 2012 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Trzebiechów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 24 stycznia 2012r. działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, użycia, obrony cywilnej i ludności,

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, użycia, obrony cywilnej i ludności, OBRONA CYWILNA 1. Podstawy prawne Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, oprócz Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica ZARZĄDZENIE NR 71.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica Na podstawie art. 17 ust. 6, 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo