WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYTYCZNE PREZYDENTA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA W 2019 ROKU WZK Nowy Sącz, dnia 11 grudnia 2018 roku

2

3 Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) oraz 4 pkt 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., nr 96, poz. 850), a także na podstawie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 8 października 2018 roku do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku oraz Wytycznych Wojewody Małopolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w województwie małopolskim w 2019 roku, ustala się Wytyczne dotyczące ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ OCHRONY LUDNOŚCI I ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO W 2018 ROKU Realizacja zadań obrony cywilnej w 2018 roku przebiegała w oparciu o obowiązujące regulacje prawne z jednoczesnym uwzględnieniem zakładanego celu oraz zasadniczych kierunków systemu bezpieczeństwa obywateli, w tym obrony cywilnej oraz przewidywanych w tym względzie docelowych rozwiązań. Zadania realizowano w ramach przydzielonych środków finansowych w 2018 roku w oparciu o dotację celową otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również ze środków własnych budżetu Miasta Nowego. 1. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie doskonalące z zakresu obrony cywilnej dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej (ochrony ludności) w zakładach pracy z terenu miasta Nowego. 2. Uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plan Działania Miasta Nowego w zakresie obrony cywilnej w 2018 roku. 3. Rozliczono przedsiębiorstwa, zakłady pracy, instytucje oraz inspekcje z wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej w 2018 r. 4. Uzgodniono Plany działania zakładów pracy z terenu Miasta Nowego w zakresie obrony cywilnej do realizacji zadań w 2018 roku. 5. Zorganizowano i przeprowadzono miejskie ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk.: FALA

4 6. Opracowano oraz uzgodniono Wieloletni Plan Działania Prezydenta Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowego w zakresie Obrony Cywilnej w latach Dokonano aktualizacji Planów Działania: Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta Nowego, Terenowej Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego, Terenowego Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Przeciwpowodziowego. 8. Zaktualizowano Plany: Obrony Cywilnej Miasta Nowego wraz z kartami realizacji zadań obrony cywilnej opracowanymi przez zakłady pracy z terenu Miasta Nowego, ochrony zabytków na wypadek wojny, ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Miasta Nowego (ewakuacji II-go stopnia), Ewakuacji (przyjęcia) ludności (ewakuacji III-go stopnia). 9. Na podstawie treści 3 pkt 24 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, (powiatów i gmin, Dz. U. z 2002, nr 96, poz. 850) nadzorowano i prowadzono kontrolę nad realizacją zadań obrony cywilnej wykonywaną przez zakłady pracy i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie miasta Nowego. 10. Przeprowadzono reorganizację obsady osobowej Formacji Obrony Cywilnej Miasta Nowego Terenowego Plutonu Ratownictwa Przeciwpowodziowego w oparciu o obsadę Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz - BIEGONICE. 11. Dokonano weryfikacji osób, którym nadano przydziały organizacyjno mobilizacyjne do terenowych oraz zakładowych formacji OC funkcjonujących na terenie Miasta Nowego. 12. Przeprowadzono szkolenie doskonalące z zakresu obrony cywilnej dla członków Terenowego Plutonu Ratownictwa Przeciwpowodziowego Miasta Nowego. 13. Zaktualizowano bazę danych ARCUS 2005 w zakresie sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu zakładów pracy z terenu Miasta Nowego, które będą mogły być odpłatnie wykorzystane w czasie zaistnienia zdarzeń kryzysowych na terenie Miasta Nowego. 14. Uczestniczono w powiatowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta Nowego i Powiatu Nowosądeckiego celem doskonalenia umiejętności obsady drużyny wykrywania i alarmowania w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń. 15. Z okazji upamiętnienia istotnych rocznic historycznych w naszym kraju uruchamiano syreny alarmowe. Działania te stanowiły równolegle techniczną próbę funkcjonowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Nowego. 16. Przeprowadzono przegląd i konserwację syren alarmowych wchodzących w skład Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Nowego. 4

5 17. Przy współudziale Zespołu Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Nowego doskonalono współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu w zakresie przekazu informacji związanych z ostrzeganiem i alarmowaniem mieszkańców Miasta Nowego. 18. Przeprowadzono przegląd schronów i ukryć dla ludności zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego. 19. Przeprowadzono 10 kontroli (4 kompleksowe i 6 problemowych) z zakresu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej przez zakłady pracy z terenu Miasta Nowego. Na dzień opracowywania niniejszego dokumentu przeprowadzono 4 kontrole kompleksowe oraz 6 kontroli problemowych. W trzech zakładach pracy wydano zalecenia pokontrolne. 20. Przeprowadzono 5 kontroli stanu gospodarki sprzętem obrony cywilnej. Ze względu na nienaganny poziom prowadzenia gospodarki sprzętem obrony cywilnej nie wydano zaleceń pokontrolnych. 21. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w miejskim oraz zakładowych magazynach obrony cywilnej. 22. Przeprowadzono konserwację sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w miejskim magazynie obrony cywilnej. 23. Zorganizowano i przeprowadzono na terenie Miasta Nowego IV edycję konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego pn.: Pomyśl o bezpieczeństwie. 24. Rozpoczęto proces popularyzacji wśród mieszkańców Miasta Nowego zagadnień z zakresu obrony cywilnej. Zadanie realizowane jest w oparciu o wydawany przez Urząd Miasta Nowego miesięcznik, w którym jedna strona została poświęcona na popularyzację zagadnień dotyczących powszechnej samoobrony ludności. 25. Prowadzono szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach szkoleń z zakresu OC, które prowadzone są w budowli ochronnej zlokalizowanej na terenie Miasta Nowego. Tematem prelekcji jest funkcjonowanie, przeznaczenie oraz zachowania się w budowli ochronnej. 26. W 2018 roku (na dzień opracowania niniejszego dokumentu) na terenie Miasta Nowego przeprowadzono 24 ćwiczenia obrony cywilnej w których udział wzięło 6927 osób. 27. Na bieżąco realizowane są wymagane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie sprawozdania z zakresu obrony cywilnej 5

6 W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ OCHRONY LUDNOŚCI I ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO W 2019 PLANUJE SIĘ ZREALIZOWAĆ NASTĘPUJĄCE ZADANIA I PRZEDSIĘWZIECIA Zasadniczym celem działania i koncentracji zadań w 2019 roku będzie: Podnoszenie i rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej w oparciu o już istniejące zasoby oraz weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur OC do realizacji zadań obrony cywilnej w czasie wojny oraz ciągłe doskonalenie działań przygotowawczych realizowanych w czasie pokoju w oparciu o funkcjonujące przepisy prawa i wytyczne w tym zakresie, jak również kontynuowanie działań związanych ze zmianami prawnymi w ramach procedowanego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zadania z zakresu obrony cywilnej w 2019 roku realizowane będą w oparciu następujące akty prawne: 1. Ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459/. 2. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401/. 3. Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej /Dz. U. z 2017 r. poz. 1897/. 4. Ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym tekst jednolity /Dz. U. z 2017 r. poz. 1928/. 5. Ustawę z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity /Dz. U. z 2017 r. poz. 1932/. 6. Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej - tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313/. 7. Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067/. 8. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995/. 9. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994/. 6

7 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850/. 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego /Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm./. 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności /Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421/. 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 roku w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391, z późn. zm./. 14. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153/. 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 119, poz. 1017/. 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 144, poz. 1619/. 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie przyznawania zakwaterowania i bezpłatnego wyżywienia lub równoważnika pieniężnego oraz zwrotu kosztów przejazdu osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej /Dz. U. z 1993 r. Nr 74, poz. 348/. 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. z 1998 r. Nr 161. poz. 1108/. 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny /Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081, z późn. zm./. 7

8 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju /Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz z późn. zm./. 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju /Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz z późn. zm./. 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny /Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136, z późn. zm./. 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2013 r. poz. 96/. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w 2019 roku na terenie Miasta Nowego skoncentrowana będzie na: 1. Doskonaleniu współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej ze służbami, strażami i inspekcjami z terenu Miasta Nowego oraz zakładami pracy z terenu Miasta Nowego realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej. 2. Opracowaniu Wytycznych i Planu Działania Miasta Nowego do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego w 2019 roku. 3. Uzgodnieniu Planów Działania zakładów pracy do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej przez zakłady pracy z terenu Miasta Nowego w 2019 roku. 4. Opracowaniu Planu Kontroli realizacji zadań w instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych z terenu Miasta Nowego przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na lata Doskonaleniu funkcjonowania Systemu Wykrywania Alarmowania (SWA) i Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz dokonaniu analizy funkcjonowania elementów składowych w/w systemów. 6. Kontynuowaniu procesu doskonalenia obrony cywilnej w sferze ochrony ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych oraz przezwyciężania ich bezpośrednich następstw poprzez dostosowanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, 8

9 7. Angażowaniu formacji obrony cywilnej w ćwiczenia przygotowujące do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz w usuwanie ich skutków poprzez integrowanie formacji do współdziałania z innymi służbami, strażami i inspekcjami z terenu Miasta Nowego. 8. Współudział (w merytorycznym zakresie) w procesie konsultacji treści nowych regulacji prawnych w zakresie dotyczącym obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym aktów i rozporządzeń wykonawczych związanych z tymi regulacjami. 9. Weryfikacji przydatności sprzętu i wymiany zużytego sprzętu oraz dokonywanie zakupów nowego sprzętu w celu wyposażenia formacji OC w ramach wdrażania wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. 10. Dalszym intensyfikowaniu działań w zakresie edukacji, w tym edukacji społeczeństwa w ramach powszechnej samoobrony i prowadzenie szkoleń w tym zakresie dla zainteresowanych przedsiębiorców. 11. Prowadzeniu kontroli w zakładach pracy z terenu Miasta Nowego w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej przez te przedsiębiorstwa. 12. Prowadzeniu kontroli w zakładach pracy z terenu Miasta Nowego w zakresie gospodarski sprzętem obrony cywilnej w zakładowych magazynach obrony cywilnej w zakładach pracy z terenu Miasta Nowego. 13. Organizacji i przeprowadzeniu na terenie Miasta Nowego V edycji konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego pn.: Pomyśl o bezpieczeństwie. 14. Intensyfikowaniu działań mających na celu propagowanie wśród mieszkańców Miasta Nowego informacji dotyczących właściwego zachowania się w czasie zaistnienia różnych zdarzeń kryzysowych o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym w ramach powszechnej samoobrony ludności. 15. Współpracy z zainteresowanymi jednostkami w zakresie przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych. 9

10 W celu zapewnienia wysokiego poziomu przygotowań obrony cywilnej w 2019 r. należy: I. W zakresie organizacyjnym: 1. Kontynuować regulacje związane z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej. 2. Kontrolować na bieżąco stan osób przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem rzeczywistych warunków zatrudnienia, dyspozycyjności na terenie kraju i przynależności do odpowiednich grup zawodowych oraz przewidzianych dla nich zadań. 3. Pobudzać oraz inicjować wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej na terenie jednostki samorządu terytorialnego w relacji Urząd Miasta Nowego zakład pracy realizujący zadania obrony cywilnej. 4. Zintensyfikować działania kontrolne na szczeblu Miasta Nowego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. 5. Monitorować i kontrolować przedsiębiorców z terenu Miasta Nowego w zakresie przygotowania do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 6. Kontynuować wspieranie działań mających na celu realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego. 7. Prowadzić dalszą weryfikację istniejących na terenie Miasta Nowego formacji obrony cywilnej oraz dokonać sprawdzenia aktualności kart przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy związane z nadawaniem tych przydziałów oraz potrzebę funkcjonowania formacji, 8. Prowadzić weryfikację formacji obrony cywilnej funkcjonujących na terenie Miasta Nowego oraz dokonać sprawdzenia aktualności kart przydziałów organizacyjnomobilizacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy związane z nadawaniem tych przydziałów oraz potrzebę funkcjonowania formacji. 9. Przeprowadzać na szczeblu Miasta Nowego szkolenia dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, zakładów pracy z terenu Miasta, obsady osobowej zespołów realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w obszarze dotyczącym realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 roku. 10. Przeprowadzać na szczeblu Miasta Nowego bieżącą aktualizację planów obrony cywilnej w zakresie umieszczonych w nich procedur i załączników. Na szczeblu zakładów pracy prowadzić bieżącą aktualizację Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (stanowiących element składowy Planu Obrony Cywilnej Miasta Nowego ). 11. Zorganizować spotkanie robocze poświęcone tematyce zmiany Regulaminu dot. wspierania organizacji pozarządowych w zakresie umożliwienia tym organizacjom 10

11 pozyskanie środków finansowych w ramach małych grantów na rzecz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego. 12. Organizować szkolenia i ćwiczenia dla obsad osobowych Terenowych Formacji Obrony Cywilnej funkcjonujących na terenie Miasta Nowego. 13. Wspierać działania mające na celu realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej w przedsiębiorstwach z terenu Miasta Nowego. II. W zakresie planowania: 1. Opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej dla terenu Miasta Nowego za 2018 r. wg wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach, 2. Opracować oraz uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Województwa Małopolskiego roczny plan działania Miasta Nowego w zakresie obrony cywilnej w 2019 roku, 3. Doskonalić współdziałanie sił obrony cywilnej z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w tym sanitarno epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych w celu prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska mogących wystąpić na terenie Miasta Nowego 4. Kierować operatorów systemu informatycznego SI PROMIEN na kursy organizowane przez Akademię Sztuki Wojennej. 5. Kontynuować we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu prace związane z doskonaleniem i wdrażaniem Planu ewakuacji III stopnia w zakresie dróg ewakuacji i miejsc pobytu ewakuowanej ludności. 6. Dokonać aktualizacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie jednostek administracji samorządowej, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. 7. Dokonać aktualizacji oceny zagrożenia skażeniami na terenie Miasta Nowego. III. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania : 1. W zakresie działań planistycznych i organizacyjnych: prowadzić aktualizację baz danych oraz planów działania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta Nowego, 11

12 doskonalić funkcjonujące na terenie Miasta Nowego procedury podnoszenia gotowości systemów do działania, doskonalić sposoby i procedury współdziałania w ramach systemów funkcjonujących na terenie Miasta Nowego, dostosować na terenie Miasta Nowego system łączności do preferencyjnego przekazu informacji o skażeniach w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych, zapewnić na terenie Miasta Nowego interoperacyjność poprzez stosowanie identycznych procedur i formatów wymiany komunikatów i informacji o skażeniach w ramach wojewódzkich systemów. 2. W zakresie działalności szkoleniowej: prowadzić na terenie Miasta Nowego szkolenia dla osób funkcyjnych z zakresu metodyki oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych oraz systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, uczestniczyć w co miesięcznych treningach wymiany informacji dotyczących wystąpienia zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu systemu informatycznego PROMIEŃ, kontynuować proces wdrażania do bieżącej działalności nowej wersji aplikacji SI PROMIEN zgodnie z koncepcją rozwoju sieci SI PROMIEŃ w powiatach, a także uczestniczyć w comiesięcznych sprawdzeniach łączności. 3. W zakresie systemu alarmowania: modernizować i rozbudowywać na terenie Miasta Nowego systemu ostrzegania i alarmowania w oparciu o elektroniczne syreny alarmowe, utrzymać w stałej gotowości technicznej system syren alarmowych zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego poprzez zlecenie przeglądu i konserwacji przedmiotowych urządzeń, rozpowszechniać wśród ludności na terenie Miasta Nowego wiedzę na temat sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad zachowania się po ich ogłoszeniu. 4. W zakresie prowadzenia kontroli realizacji zadań obrony cywilnej: prowadzić kontrole stanu utrzymania systemu alarmowego na terenie Miasta Nowego, 12

13 prowadzić kontrole realizacji działań planistycznych i szkoleniowych na terenie Miasta Nowego. IV. W zakresie edukacji: zwiększyć świadomość kadry kierowniczej na terenie Miasta Nowego poprzez organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz sposobów postępowania po ich ogłoszeniu. Do tego celu należy zaangażować lokalne (wizyjne, drukowane, radiowe i elektroniczne) środki masowego przekazu., realizować szkolenia zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, dążyć do zwiększenia na terenie Miasta Nowego świadomości społecznej w zakresie zadań OC w czasie pokoju i wojny. organizować ćwiczenia struktur i organów OC w celu weryfikacji procedur i zasad postępowania na wypadek zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych, zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej, sprawować nadzór nad realizacją ćwiczeń i szkoleń w zakresie obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego, kontynuować doskonalenie treści komunikatów, które są emitowane za pomocą regionalnych (wizyjnych, drukowanych, radiowych i elektronicznych) środków masowego przekazu na temat zagrożeń występujących w czasie pokoju i wojny, jak również informacji o organizowanych na terenie Miasta Nowego ćwiczeniach, w których zaangażowany jest System Ostrzegania i Alarmowania Mieszkańców Miasta Nowego w tym również o wykorzystaniu w/w Systemu do uczczenia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, kontynuować propagowanie wiedzy wśród ludności cywilnej i pracowników zakładów pracy w obszarze powszechnej samoobrony dot. potencjalnych zagrożeń czasu wojny i pokoju oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację pogadanek i szkoleń, realizować szkolenia z zakresu obrony cywilnej zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zorganizować i przeprowadzać na szczeblu Miasta Nowego wspólne ćwiczenia struktur obrony cywilnej, połączone z elementami zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, o wspólnym zakresie tematycznym w ramach zadań określonych dla 13

14 tych komponentów oraz sprawować bieżący nadzór nad stanem realizacji tego przedsięwzięcia, prowadzić na szczeblu Miasta Nowego szkolenia z zakresu tematycznego wynikającego z Wieloletniego Planu Działania Prezydenta Szefa Obrony Cywilnej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na lata , kontynuować proces szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony, zwiększać świadomość społeczną w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w szczególności wśród osób realizujących zadania z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej, prowadzić pełną dokumentację (Plan konspekt oraz listy obecności uczestników) z przeprowadzonych szkoleń gromadzić, jako element kontrolny sposobu realizacji tego zadania. V. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej: 1. Prowadzić inwentaryzację, konserwację, remonty i legalizację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej. 2. Przeprowadzać inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt przestarzały i nieprzydatny wycofywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wyposażać w miarę możliwości tworzone i istniejące już formacje obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do realizacji zadań OC uwzględniając jednocześnie potrzeby określone przez tworzącego formacje, które wynikają z analizy zagrożeń na danym terenie oraz wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. 4. Nadzorować ewidencję magazynowania i obrotu materiałów oraz sprzętu OC. Obowiązkowo prowadzić wymaganą dokumentację związaną z tym zadaniem (książki inwentarzowe, rejestry, dzienniki konserwacji, karty magazynowe, protokoły, itp.). Stan dokumentacji podlega kontrolni zarówno przez komisję kontrolą Urzędu Miasta Nowego, Komisji ze szczebla województwa, jak i komisji kontrolnych różnego szczebla. Wytyczne Prezydenta Miasta Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego w 2019 roku oraz załącznik nr 1 Plan Działania Miasta Nowego w zakresie obrony cywilnej na 2019 rok, na podstawie 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 14

15 15

16 16

17 Załącznik nr 1 do Wytycznych Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Nowego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego w 2019 roku. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA MIASTA NOWEGO SĄCZA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2019 ROKU

18 CZĘŚĆ I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA 18

19 ROZDZIAŁ: PLANOWANIE Opracowanie i dokonanie uzgodnienia 1. wytycznych i rocznego planu działania w relacji: Szef Obrony Cywilnej Województwa Szef Obrony Cywilnej Miasta Nowego 1.2 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Wytyczne wraz z Planem Działania na 2019 rok należy przesłać celem uzgodnienia do WBiZK MUW w Krakowie w 2 egzemplarzach podpisanych przez Szefa OC Miasta Nowego Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa, 1 egz. zostanie odesłany. 19

20 ROZDZIAŁ: SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 2 Aktualizacja bazy danych Systemu Wykrywania i Alarmowania w zakresie danych teleadresowych 2.1 formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Nowego 2.2 w zakresie ewidencji syren alarmowych na terenie Miasta Nowego w zakresie systemów ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie Miasta Nowego w zakresie rozmieszczenia na terenie Miasta Nowego punktów wykonujących pomiary skażeń w zależności od stanu gotowości obronnej państwa i danych wynikających z analizy potencjalnych zagrożeń w zakresie danych o potencjalnych źródłach zagrożenia skażeniami w zakresie kart oceny zagrożenia skażeniami dla terenu Miasta N. 3. System wykrywania i alarmowania Kontynuacja wdrażania systemu informatycznego SI PROMIEŃ na szczeblu Miasta Nowego Aktualizacja Planu Działania Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania utworzonej na szczeblu Miasta Nowego, Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego 20 Zadanie całoroczne Natychmiast po uzyskaniu informacji o istotniej zmianie w treści Planu

21 ROZDZIAŁ: PROPAGOWANIE OC Propagowanie możliwości publikacji materiałów informacyjnych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 4.1 Miasto Nowy Sącz 5. Przekazywanie do lokalnych mediów informacji o zadaniach i przedsięwzięciach z zakresu obrony cywilnej zrealizowanych na terenie jednostki samorządu terytorialnego mających wpływ na podniesienie lokalnego poziomu bezpieczeństwa 5.1 Miasto Nowy Sącz 6. Organizacja i przeprowadzenie V edycji konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego pn.: Pomyśl o bezpieczeństwie 6.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego pracownik ds. OC UM Nowego we współpracy z Serwisem Informacyjnym Szefa Obrony Cywilnej Kraju Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Zadanie ciągłe Zadanie ciągłe Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego 21

22 ROZDZIAŁ: FORMACJE OBRONY CYWILNEJ Aktualizacja przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych 7. i wyposażenia dla ratowników powołanych do formacji obrony cywilnej Dyrektor WZK UM Nowego 7.1 Miasto Nowy Sącz Pracownik ds. OC UM Nowego zadanie całoroczne 8. Aktualizacja kart realizacji zadań i planów działania terenowych formacji OC Miasto Nowy Sącz (Terenowa Samodzielna Kompania Ratownictwa Ogólnego i Terenowy Samodzielny Pluton Ratownictwa Przeciwpowodziowego) Opracowanie informacji o stanie formacji OC w województwie małopolskim zgodnie z wytycznymi Szefa OC Kraju z dnia 30 sierpnia 2016 r. 9.1 Miasto Nowy Sącz 10. Udzielanie merytorycznej pomocy i wsparcia w zakresie funkcjonowania zakładowych formacji obrony cywilnej działających na terenie jednostki samorządu terytorialnego 10.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego do 12 zadanie całoroczne Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego zadanie całoroczne 22

23 ROZDZIAŁ: PLAN OBRONY CYWILNEJ - EWAKUACJA Aktualizacja Planów Ewakuacji III-ego 11. stopnia w zakresie: oceny zagrożenia, ilości osób przewidzianych do ewakuacji, formacji obrony cywilnej, bazy noclegowej, środków transportowych Dyrektor WZK UM Nowego 11.1 Miasto Nowy Sącz Pracownik ds. OC UM Nowego 12. Aktualizacja dokumentacji dotyczącej ewakuacji ludności z terenu Miasta Nowego na okoliczność zaistnienia sytuacji kryzysowej 12.1 Miasto Nowy Sącz 13. Prowadzenie nadzoru oraz zapewnienie merytorycznego wsparcia w czasie prowadzonych ćwiczeń obrony cywilnej i ewakuacji w zakładach pracy z terenu jednostki samorządu terytorialnego 13.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Natychmiast po uzyskaniu informacji o istotniej zmianie w treści Planów Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Zadanie całoroczne każdorazowo po otrzymaniu z zakładu pracy informacji o zamiarze organizacji ćwiczenia ewakuacji 23

24 ROZDZIAŁ: OCHRONA ZABYTKÓW 14. Aktualizacja Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 14.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Dyrektor WKS UM Nowego pracownik ds. OC w UM Nowego we współpracy z pracownikiem ds. ochrony zabytków w WKS UM Nowego Zadanie całoroczne 24

25 ROZDZIAŁ: BUDOWLE OCHRONNE Aktualizacja ewidencji budowli 15. ochronnych w zakresie stanu ilościowego i wyposażenia Dyrektor WZK UM Nowego pracownik ds. OC 15.1 Miasto Nowy Sącz w UM Nowego Zadanie całoroczne Dyrektorzy, właściciele obiektów, w których znajdują się budowle ochronne 16. Opracowanie informacji o stanie budowli ochronnych w mieście Nowym Sączu zgodnie z wytycznymi Szefa OC Kraju z 30 sierpnia 2016 r. oraz przesłanie ich do WBiZK MUW w Krakowie 16.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC w UM Nowego do 12 25

26 ROZDZIAŁ: PUNKTY LIKWIDACJI SKAŻEŃ Aktualizacja ewidencji punktów likwidacji skażeń funkcjonujących na terenie jednostki samorządu 17. terytorialnego (Punktów Zabiegów Sanitarnych, Punktów Zabiegów Transportu Samochodowego, Punktów Odkażania Odzieży) 17.1 Miasto Nowy Sącz 18. Opracowanie informacji o punktach likwidacji skażeń zgodnie z wytycznymi Szefa OC Kraju z 30 sierpnia 2016 r. i przesłanie ich do WBiZK MUW w Krakowie 18.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego do 12 zadanie całoroczne 26

27 ROZDZIAŁ: ZAOPATRZENIE W WODĘ W WARUNKACH SPECJALNYCH Opracowanie informacji o stanie zaopatrzenia w wodę jednostki 19. samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Szefa OC Kraju z 30 sierpnia 2016 r. Dyrektor WZK UM Nowego 19.1 Miasto Nowy Sącz 20. Aktualizacja Planu Obrony Cywilnej w części dotyczącej zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 20.1 Miasto Nowy Sącz Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor Sp. z o. o. Sądeckie Wodociągi Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor Sp. z o. o. Sądeckie Wodociągi do 12 27

28 ROZDZIAŁ: PLANOWANIE I ZAPEWNIENIE OCHRONY PŁODÓW ROLNYCH, ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I PASZ Opracowanie dla potrzeb WBiZK MUW w Krakowie informacji 21. o zabezpieczeniu płodów rolnych, zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz przed skażeniami zgodnie z wytycznymi Szefa OC Kraju z 30 sierpnia 2016 r Miasto Nowy Sącz 22. Aktualizacja Planu Obrony Cywilnej w części dotyczącej ochrony żywności przed skażeniem 23.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego do 12 28

29 ROZDZIAŁ: PLANOWANIE I ZAPEWNIENIE NIEZBĘDNYCH SIŁ DO DORAŹNEJ POMOCY W GRZEBANIU ZMARŁYCH Opracowanie informacji o zapewnieniu sił i środków do 24. doraźnej pomocy przy grzebaniu zmarłych zgodnie z wytycznymi Szefa OC Kraju z 30 sierpnia 2016 r. Dyrektor WZK UM Nowego 24.1 Miasto Nowy Sącz 25 Aktualizacja Planu Obrony Cywilnej w części dotyczącej planowania i zapewnienia niezbędnych sił i środków do doraźnej pomocy przy grzebaniu zmarłych 25.1 Miasto Nowy Sącz Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego do 12 29

30 ROZDZIAŁ: AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE STANOWIĄCE MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA Nadzór nad kontrolą stanu utrzymania agregatów 26. prądotwórczych stanowiących majątek skarbu państwa wyznaczeni pracownicy WZK UM 26.1 Miasto Nowy Sącz Nowego 27. Aktualizacja zabezpieczenia energetycznego obiektów użyteczności publicznej w sytuacji długotrwałej awarii energetycznej 27.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego 30

31 ROZDZIAŁ: OPINIOWANIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Uzgadnianie studium i miejscowych planów zagospodarowania 28. przestrzennego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ludności i wyłączenia z zabudowy terenów przeznaczonych do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 28.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego zadanie całoroczne UWAGI 31

32 ROZDZIAŁ: ZAOPATRZENIE W SPRZĘT OC I MIEJSKI MAGAZYN OC Uzgodnienie stanów magazynowych sprzętu i materiałów OC (będącego w 29. użyczeniu, którego dysponentem jest Wojewoda Małopolski Szef OC Województwa) Dyrektor WZK UM Nowego 29.1 Miasto Nowy Sącz Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego Dokonanie oceny przydatności oraz 30. stanu technicznego sprzętu znajdującego się Miejskim Magazynie OC Miasto Nowy Sącz 31. Dostarczenie do Wojewódzkiego Magazynu, sprzętu OC przeznaczonego do wybrakowania 31.1 Miasto Nowy Sącz 32. Prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji sprzętu OC znajdującego się w Miejskim Magazynie OC 32.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego 32 zadanie całoroczne Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego zadanie całoroczne

33 33. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką sprzętem OC znajdującym się w Miejskim Magazynie OC 33.1 Miasto Nowy Sącz 34. Przeprowadzenie aktualizacji deklaracji odpowiedzialności materialnych w Miejskim Magazynie Obrony Cywilnej oraz zakładowych magazynach obrony cywilnej z terenu Miasta Nowego 34.1 Miasto Nowy Sącz 35. Zakończenie roku magazynowego w miejskim magazynie OC. Wyprowadzenie kart i stanów, ksiąg inwentarzowych 35.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego zadanie całoroczne Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. gospodarki sprzętem OC w UM Nowego 33

34 ROZDZIAŁ: SZKOLENIA Przygotowanie informacji o planowanych szkoleniach 36. podstawowych i ćwiczeniach w 2019 r. zgodnie z Wytycznymi Szefa OC Kraju z 11 stycznia 2016 r Miasto Nowy Sącz 38. Sporządzenie informacji o zrealizowanych w 2018 r., przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoleniach i ćwiczeniach obrony cywilnej, zgodnie z Wytycznymi Szefa OC Kraju z 11 stycznia 2016 r Miasto Nowy Sącz 39. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego organizowanym przez WBiZK MUW w Krakowie Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego 39.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego do 12 Po otrzymaniu informacji z WBiZK MUW w Krakowie 34

35 40. Opracowanie dokumentacji półrocznej ze zrealizowanych szkoleń z formacjami obrony cywilnej, pracownikami realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy i ludnością w ramach powszechnej samoobrony 40.1 Miasto Nowy Sącz 41. Opracowanie dokumentacji rocznej ze zrealizowanych szkoleń z formacjami obrony cywilnej, pracownikami realizującymi zadania z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy i ludnością w ramach powszechnej samoobrony 41.1 Miasto Nowy Sącz 42. Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń ludności i załóg zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony 42.1 Miasto Nowy Sącz Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Dyrektor WZK UM Nowego Pracownik ds. OC UM Nowego Zadanie całoroczne do r. 35

36 ROZDZIAŁ: ĆWICZENIA I TRENINGI Udział w treningu radiowym w systemie ostrzegania ludności 43. cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza prowadzonym przez WBiZK MUW w Krakowie Wyznaczeni pracownicy 43.1 Miasto Nowy Sącz Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Udział w treningu wymiany komunikatów CBRN w systemie SI PROMIEŃ w relacji Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu 44.1 Miasto Nowy Sącz Udział w ogólnopolskim treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania Miasto Nowy Sącz (w przypadku wyznaczenia) Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Po otrzymaniu informacji w tym zakresie z WBiZK MUW w Krakowie wg planu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2019 r. 36

37 Udział w treningu doskonalącym elementy Systemu Wykrywania Skażeń /SWS/WSzW Kraków Miasto Nowy Sącz (w przypadku wyznaczenia) Udział w ogólnopolskim ćwiczeniu pk.: RENEGADE Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Po otrzymaniu informacji w tym zakresie z WBiZK MUW w Krakowie wg planu Wojewódzkieg o Sztabu Wojskowego w Krakowie na 2019 r Miasto Nowy Sącz 48. Udział w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Po otrzymaniu informacji w tym zakresie z WBiZK MUW w Krakowie wg planu Ministerstwa Obrony Narodowej na 2019 r Miasto Nowy Sącz 49. Udział Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta Nowego w powiatowym treningu formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania 49.1 Miasto Nowy Sącz Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Wyznaczeni pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego oraz obsada osobowa Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta Nowego 24 37

38 ROZDZIAŁ: KONTROLE Prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie: przygotowania do realizacji zadań 50. obrony cywilnej w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie jednostki samorządu terytorialnego Miasto Nowy Sącz 51. Prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie: gospodarki sprzętem obrony cywilnej w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie jednostki samorządu terytorialnego 51.1 Miasto Nowy Sącz Zespół Kontrolny Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Zgodnie z Planem Kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na lata Zespół Kontrolny Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Nowego Zgodnie z Planem Kontroli gospodarki sprzętem obrony cywilnej w zakładowych magazynach obrony cywilnej na terenie Miasta Nowego na lata

39 CZĘŚĆ II ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY PRACY Z TERENU MIASTA NOWEGO SĄCZA 39

40 UWAGA: Termin Wykaz odnosi się do zakładów pracy z terenu Miasta Nowego ujętych w wykazie instytucji państwowych i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Nowego przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Termin WZK odnosi się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego. ROZDZIAŁ: PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 52. Opracowanie i uzgodnienie z WZK rocznych planów działania w relacji: Zakład pracy Prezydent Szef OC Miasta Nowego Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Zakłady pracy 53. Opracowanie zgodnie z obowiązującymi wzorami rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2019 roku w zakładach pracy i przesłanie ich do WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Wg. Harmonogramu uzgodnień załączonego do pisma nr WZK.5551 z dnia 3 stycznia 2019 roku Zakładowy Plan Działania należy przedstawić do uzgodnienia w WZK w 1 egzemplarzu. Po dokonaniu uzgodnienia Plan zatwierdza Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy 53.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Do dnia 10 stycznia 2020 roku 40

41 ROZDZIAŁ: SYSTEM WYKRYWANIA I ALARMOWANIA 54. System wykrywania i alarmowania Dokonanie aktualizacji Planów Działania Punktów Alarmowania zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego funkcjonujących w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Nowego, Dokonanie aktualizacji w zakresie danych teleadresowych członków formacji obrony cywilnej stanowiących Punkty Alarmowania w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta Nowego, Udział w powiatowym treningu formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Prezes, Kierownik, Dyrektor: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej; Konspol Holding - Zakład Przetwórstwa Kurczaka; SGL CARBON POLSKA; NEWAG S. A.; Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Obowiązkowo w przypadku uzyskania informacji o każdej zmianie wpływającej na poziom realizowanych zadań Obowiązkowo w przypadku uzyskania informacji o każdej zmianie wpływającej na poziom realizowanych zadań 55.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej; Konspol Holding Zakład Przetwórstwa Kurczaka; SGL CARBON POLSKA; NEWAG S. A.; Powiatowy Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania zaplanowano na dzień 24 października 2019 roku. Zakładu pracy w których funkcjonują Punkty Alarmowania Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta Nowego biorą udział w treningu w przypadku otrzymania w tym zakresie informacji z WZK 41

42 ROZDZIAŁ: PROPAGOWANIE OC Publikacja materiałów informacyjnych 56. w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie zakładu pracy Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Na bieżąco - zadanie całoroczne 57. Przeprowadzanie pogadanek dla obsad zakładów pracy dotyczących obszarów ochrony ludności, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Na bieżąco - zadanie całoroczne 42

43 ROZDZIAŁ: FORMACJE OBRONY CYWILNEJ Aktualizacja przydziałów 58. organizacyjno - mobilizacyjnych Zadanie w skali Miasta Nowego i wyposażenia dla ratowników zakładowej (zakładowych) formacji realizuje WZK obrony cywilnej 58.1 Zakłady pracy 59. Aktualizacja planów działania zakładowych formacji OC 59.1 Zakłady pracy 60. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla obsady zakładowej formacji obrony cywilnej Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie w którym funkcjonują zakładowe formacje obrony cywilnej zadanie całoroczne Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie w którym funkcjonują zakładowe formacje obrony cywilnej Obowiązkowo w przypadku uzyskania informacji o każdej zmianie wpływającej na poziom realizowanych zadań 60.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie w którym funkcjonują zakładowe formacje obrony cywilnej Do 30 43

44 61. Organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia praktycznego dla obsady zakładowej formacji obrony cywilnej Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie w którym funkcjonują zakładowe formacje obrony cywilnej Do 30 44

45 ROZDZIAŁ: PLAN OBRONY CYWILNEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA I KARTY REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ ZAKŁAU PRACY Udział w aktualizacji Planów Ewakuacji III-ego stopnia Miasta Nowego 72. w zakresie: oceny zagrożenia, ilości Zadanie w skali Miasta Nowego osób przewidzianych do ewakuacji, realizuje WZK formacji obrony cywilnej, bazy noclegowej, środków transportowych 72.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Po otrzymaniu w tym przedmiocie informacji z WZK 73. Aktualizacja danych zawartych w karcie realizacji zadań obrony cywilnej zakładu pracy i przekazanie do WZK w 1 egz. Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Natychmiast po uzyskaniu informacji o istotniej zmianie w treści karty realizacji zadania obrony cywilnej zakładu pracy 45

46 ROZDZIAŁ: OCHRONA ZABYTKÓW Aktualizacja Planów ochrony zabytków Zadanie w skali Miasta Nowego 74. na wypadek konfliktu zbrojnego realizuje WZK i sytuacji kryzysowych 74.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie będący zarządcą obiektów w których znajdują się zabytki Do 30 46

47 ROZDZIAŁ: BUDOWLE OCHRONNE Aktualizacja ewidencji budowli 75. ochronnych w zakresie stanu Zadanie w skali Miasta Nowego ilościowego i wyposażenia realizuje WZK i przekazanie tej informacji do WZK 75.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie w którym zlokalizowane są zakładowe budowle ochronne Informację należy przesłać w ramach rocznego sprawozdania z realizacji zadań obrony cywilnej na terenie zakładu pracy 47

48 ROZDZIAŁ: PUNKTY LIKWIDACJI SKAŻEŃ Aktualizacja ewidencji punków 76. likwidacji skażeń (Punktów Zabiegów Zadanie w skali Miasta Nowego Sanitarnych, Punktów Zabiegów realizuje WZK Transportu Samochodowego, Punktów Odkażania Odzieży) Dyrektor, Prezes, Kierownik: 76.1 Zakłady pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Nowym Sączu; Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu; Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu; Szkoły Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu; Szkoły Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu; Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu; Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Nowym Sączu Informację należy przesłać w ramach rocznego sprawozdania z realizacji zadań obrony cywilnej na terenie zakładu pracy 48

49 ROZDZIAŁ: ZAOPATRZENIE W SPRZĘT OC Uzgodnienie stanów ewidencyjnych Zadanie w skali Miasta Nowego 77. sprzętu w zakładowych magazynach realizuje WZK OC Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego Zakłady pracy 77.1 w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC Dokonanie oceny przydatności oraz stanu technicznego sprzętu OC znajdującego się w zakładowych magazynach OC Zakłady pracy Dostarczenie do Miejskiego Magazynu, sprzętu OC przeznaczonego do wybrakowania Zakłady pracy Prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji sprzętu OC znajdującego się w zakładowych magazynach OC Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Do 30 49

50 Zakłady pracy Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką sprzętem OC znajdującego się w zakładowych magazynach OC Zakłady pracy Aktualizacja deklaracji odpowiedzialności materialnych zakładowych magazynów OC z terenu Miasta Nowego 84.1 Zakłady pracy 85. Zakończenie roku magazynowego w zakładowym magazynie OC. Wyprowadzenie kart i stanów i ksiąg inwentarzowych 85.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie, w którym zorganizowano zakładowy magazyn sprzętu OC zadanie całoroczne zadanie całoroczne 50

51 ROZDZIAŁ: SZKOLENIA Przeprowadzenie w dowolnej formie zgodniej z Wytycznymi Szefa OC Kraju 86. z 11 stycznia 2016 r. szkolenia dla załogi zakładu pracy dotyczącego ochrony ludności, obrony cywilnej lub powszechnej samoobrony ludności Dyrektor, Prezes, Kierownik 86.1 Zakłady pracy zakładu pracy ujętego Obowiązkowo raz w roku w dowolnie wybranym dla zakładu pracy terminie w Wykazie 87. Skierowane na szkolenie podstawowe do WZK dla nowozatrudnionych pracowników ds. obrony cywilnej w zakładzie pracy z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej lub powszechnej samoobrony ludności Dyrektor, Prezes, Kierownik 87.1 Zakłady pracy zakładu pracy ujętego Każdorazowo w przypadku wystąpienia potrzeby w Wykazie 88. Udział w szkoleniu połączonym z odprawą rozliczeniowo zadaniową dla przedstawicieli zakładów pracy (pracowników ds. OC) z terenu Miasta Nowego ujętych w Wykazie Dyrektor, Prezes, Kierownik 88.1 Zakłady pracy zakładu pracy ujętego w Wykazie Po otrzymaniu w tym przedmiocie informacji z WZK 51

52 89. Opracowanie oraz bieżące prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych w zakładzie pracy szkoleń z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej lub powszechnej samoobrony ludności 89.1 Zakłady pracy 90. Opracowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych różnych form szkoleń obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2019 roku szkoleń w zakładzie pracy 90.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Każdorazowo po przeprowadzonym szkoleniu Pełna dokumentacja zawiera: Plan Konspekt szkolenia, Listę obecności uczestników szkolenia Wpis do dzienniczka szkoleń (wzory dokumentów do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Nowego ) Informację należy przesłać w ramach rocznego sprawozdania z realizacji zadań obrony cywilnej na terenie zakładu pracy do 10 stycznia 2020 r. 52

53 ROZDZIAŁ: ĆWICZENIA I TRENINGI Organizacja i przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia z zakresu 91. obrony cywilnej (np. ewakuacji załogi, klientów, uczniów itp. zakładu pracy lub przeprowadzenie gry decyzyjnej dla kierownictwa zakładu pracy) Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik Obowiązkowo raz w roku w dowolnie wybranym dla zakładu pracy zakładu pracy ujętego terminie w Wykazie Przesłanie informacji do WZK 92. o organizowanym ćwiczeniu z zakresu obrony cywilnej w zakładzie pracy Zakłady pracy 93. Przesłanie sprawozdania do WZK z przeprowadzonego ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej w zakładzie pracy 93.1 Zakłady pracy 94. Udział w ogólnopolskim ćwiczeniu pk.: RENEGADE Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Co najmniej na 5 dni przed planowanym ćwiczeniem ewakuacji w zakładzie pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie Zadanie w skali Miasta Nowego realizuje WZK Do 7 dni od przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji w zakładzie pracy 94.1 Zakłady pracy Dyrektor, Prezes, Kierownik zakładu pracy ujętego w Wykazie W przypadku otrzymania w tym przedmiocie informacji z WZK 53

54 ROZDZIAŁ: KONTROLE REALIZACJA ZADAŃ OC Kontrola kompleksowa w zakresie 95. realizacji zadań obrony cywilnej w zakładzie pracy 95.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ul. Nawojowska PKP Zakład Linii Kolejowych Zgodnie z Planem Kontroli realizacji zadań w Nowym Sączu obrony cywilnej na lata al. Batorego 80 Powiatowa Stacja Sanitarno 95.3 Epidemiologiczna w Nowym Sączu ul. Czarnieckiego Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w zakładzie pracy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 96.1 w Nowym Sączu ul. Flisaków Zgodnie z Planem Kontroli realizacji zadań obrony cywilnej na lata PROSPONA Sp. z o. o. ul. Węgierska 11 SUEZ MAŁOPOLSKA Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 37 Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu ul. Morawskiego 2 54

55 55

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2018

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2018 URZĄD MIASTA NOWY TARG WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.Z.57.2018 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MIASTO NOWY TARG NA ROK 2018 ROZDZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej. WYTYCZNE Starosty Kamiennogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 stycznia 2017 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r. na obszarze powiatu kamiennogórskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU Załącznik nr 1 do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2017 ROKU WROCŁAW 2017 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY Skołyszyn ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r.

WÓJT GMINY Skołyszyn ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia r. WÓJT GMINY Skołyszyn ZARZĄDZENIE NR 28/2015 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12.02.2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM,

RADOM 2011 ROK 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM. Dyrektor WBiZK UM, RADOM 2011 ROK lp I II III IV V VI VII VIII I I II 1. W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM I ORGANIZACYJNYM 1 Analiza struktur organizacyjnych, planów i procedur współdziałania administracji samorządowej, służb,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 2, art. 17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.21.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 03 lutego 2015 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI

ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 roku Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku

Bardziej szczegółowo

Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok

Kalendarzowy plan działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2017 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr S.0050.21.2017 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2017. Kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 22 stycznia 2018 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 22 stycznia 2018 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 247.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r.

PLAN DZIAŁANIA. SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOŚCIERZYNA W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. ZATWIERDZAM BURMISTRZ Zdzisław Czucha UZGADNIAM STAROSTA Piotr Lizakowski PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na:

W 2015 roku zadania były ukierunkowane przede wszystkim na: Na podstawie art.17 ust. 4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012 r., poz.461), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Czernichów (32-070 Czernichów

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Michałowice (Plac Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 4 stycznia 2016 r. W Y T Y C Z N E SZEFA OBRONY CYWILNEJ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK I. CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA LUBLIN W 2016 ROKU Załącznik Zarządzenia Nr 29/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2016 r. ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY CYWILNEJ Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Miejski w Słomnikach (ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.3.206 BURMISTRZA OLECKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 2 stycznia 206 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Olecko w 206 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.80.2015 Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych

Bardziej szczegółowo

4. Skład osobowy Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Skład osobowy Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania określa załącznik nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie nr 348/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęka Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Ostrołęka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 20 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 20 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.56.2017 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności na terenie miasta Wodzisławia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 5 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 5 lutego 2014 r. ZARZĄDZENE NR SE.0050.18.2014.MG BURMSTRZA LDZBARKA WARMŃSKEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2014r. Na podstawie art. 17 ust.7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania.

3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. MONITOROWANIE - systematyczna obserwacja prowadzona w określonych punktach lub obszarach w celu wykrywania zagrożenia lub w celu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje:

Na podstawie art ustawy z dnia 2016 r.. o ochronie ludności (Dz. U. z r. Nr.), ustala się co następuje: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

w Skołyszynie ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej z dnia r.

w Skołyszynie ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej z dnia r. WÓJT GMINY w Skołyszynie ZARZĄDZENIE NR 12/2014 Wójta Gminy Skołyszyn - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19.02.2014r. Gminy w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki działania Urzędu Miasta Nowy Targ w 2016 roku,

Priorytetowe kierunki działania Urzędu Miasta Nowy Targ w 2016 roku, WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 29 lutego 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.48..2016 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 01 luty 2011r.

Rzeszów, 01 luty 2011r. Rzeszów, 01 luty 2011r. Wytyczne Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w mieście Rzeszowie na 2011r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3 / 2016 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3 / 2016 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3 / 2016 Starosty Kluczborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku. W związku z art. 17 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO

PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO ZATWIERDZAM Zdzisław Kołodziejski Słupski Szef Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU SŁUPSKIEGO w dziedzinie obrony cywilnej w 207 r. z dnia 2 stycznia 207 Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W GMINIE ANDRYCHÓW

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W GMINIE ANDRYCHÓW Urząd Miejski w Andrychowie ZATWIERDZAM... dnia 14.03.2016 roku PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W GMINIE ANDRYCHÓW Opracował: Krzysztof Adamus

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Szefa Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Leżajsk Krzysztof Sobejko W ó j t KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2019 roku przez Prezydenta Miasta Ciechanów i miejskie jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2016 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2016 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN Prezydent Miasta Lublin (-) Krzysztof Żuk... (data, pieczęć, podpis) U R Z Ą D M I A S T A L U B L I N WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZADANIA GMINNEGO I POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ FRANCISZEK R.

PODSTAWOWE ZADANIA GMINNEGO I POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ FRANCISZEK R. PODSTAWOWE ZADANIA GMINNEGO I POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ ZESPOŁU KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), Roz. 2

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU WYTYCZNE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2016 ŚWIEBODZIN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica ZARZĄDZENIE NR 71.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica Na podstawie art. 17 ust. 6, 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska. z dnia 17 listopada 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 913/SRBiZK/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA - NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO NA 2010 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA - NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO NA 2010 ROK załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7 /10 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Szefa Obrony Cywilnej z dnia 22 stycznia 2010r. Z A T W I E R D Z A M Egzemplarz nr BURMISTRZ MIASTA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/1/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w 2017 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-II.431.20.2017 Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik zarządzenia nr 46/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Lublin w 2018 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust.6 i 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU

PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE LUBRZA W 2016 ROKU URZĄD GMINY LUBRZA REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Egz. pojedynczy ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK SO.5560.6.2016.MM PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 16 lutego 2015 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Ocena realizacji zadań wykonywanych w 2016 r. w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. WYTYCZNE Burmistrza Miasta Nowego Targu - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 17 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.40.2017 do realizacji zadań zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2011

WYTYCZNE BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU 2011 URZĄD MIASTA REFERAT SPRAW WOJSKOWYCH I OC WO 5551.2.2011.JSz WYTYCZNE BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ DO DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ROKU

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu WB-VII.431.1.2014 PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14)

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK

KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK Załącznik nr 2 zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12..2010 r. KALENDARZOWY PLAN W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, I OBRONY CYWILNEJ GMINY ŁUKTA NA 2011 ROK OPRACOWAŁ obronnych i Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

i. reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

i. reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, Zadania Do głównych zadań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należy: 1. wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, użycia, obrony cywilnej i ludności,

zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, użycia, obrony cywilnej i ludności, OBRONA CYWILNA 1. Podstawy prawne Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, oprócz Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY LIPUSZ. z dnia 16 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY LIPUSZ. z dnia 16 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim"

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Oświęcim" Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO. na rok 2008 Z A T W I E R D Z A M załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2008 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 lutego 2008 roku. BURMISTRZ NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO Alina Kopiczyńska P L A N SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik do zarządzenia nr 89/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w 2018 roku ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN SZEF OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo