WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE WOŹNIKI W 2013 ROKU

2 Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416) oraz 4 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz w oparciu o Wytyczne Starosty Lublinieckiego - Szefa OC Powiatu w sprawie realizacji zadań OC i zarządzania kryzysowego w Powiecie Lublinieckim na 2012 r określa się w poniŝszych wytycznych, ogólne zasady realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w roku ZASADNICZYM CELEM I PRIORYTETOWYM KIERUNKIEM działania w zakresie obrony cywilnej w 2013 roku będzie integracja realizacja zadań obrony cywilnej z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie ochrony ludności w czasie pokoju oraz zapewnienie ich sprawnej realizacji w warunkach zagroŝenia bezpieczeństwa państwa i w okresie wojny. Główny wysiłek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2013 roku powinien koncentrować się na następujących zagadnieniach: Kontynuowaniu procesu przebudowy systemu ochrony ludności pod kątem aktualnych wyzwań tworzeniu prawnych i organizacyjnych warunków sprawnego funkcjonowania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego doskonaleniu organizacji ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagroŝenia doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania doskonaleniu systemu szkolenia organów, personelu i formacji obrony cywilnej

3 W celu zapewnienia niezbędnego poziomu przygotowań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego naleŝy: w zakresie organizacyjnym i normatywno - prawnym: 1. Współdziałać z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie pokrycia potrzeb osobowych i rzeczowych oraz na bieŝąco aktualizować potrzeby w tym zakresie. 2. Doskonalić współpracę, w zakresie przepływu informacji i łączności. 3. W oparciu o nowe rozwiązania prawne, prowadzić prace w zakresie integracji obrony cywilnej z systemem zarządzania kryzysowego. 4. rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności 5. zwiększać rolę i zakres udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie planowania i ratownictwa: 1. Dokonać aktualizacji planów obrony cywilnej w podstawowym zakresie (dane kontaktowe, osoby funkcyjne itd.). 2. Dokonywać weryfikacji planów ewakuacji zgodnie z Wytycznymi Szefa OC Województwa, w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagroŝenia.

4 3. Doskonalić procedury współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym i ewakuacji ludności. 4. Weryfikować i doskonalić struktury, zasady działania oraz wyposaŝenia FOC, mając na względzie ocenę zagroŝenia, potrzeby w tym zakresie oraz moŝliwości finansowe. 5. Dokonywać weryfikacji przedsięwzięć rzeczowo - finansowych wynikających z Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za rok 2012 w zakresie wykrywania zagroŝeń, ostrzegania i alarmowania: 1. Kontynuować doskonalenie procedur powiadamiania, ostrzegania i alarmowania na wypadek zagroŝeń. 2. Prowadzić stały monitoring moŝliwości wystąpienia zagroŝeń. 3. Utrzymywać w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz system zarządzania poprzez łączność radiotelefoniczną. 4. Realizować stałą modernizację i rozbudowę scentralizowanego systemu alarmowania ludności oraz systemu łączności radiotelefonicznej. 5. Szczególną uwagę zwrócić na zagroŝenia atakami terrorystycznymi oraz generowane przez nie inne zagroŝenia (efekt domina).

5 6. DąŜyć do podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat lokalnych zagroŝeń oraz sposobów zachowania się na wypadek ich wystąpienia. 7. Doskonalić podczas ćwiczeń i treningów miesięcznych elementy Systemu Wykrywania i Alarmowania w zakresie przyjęcia i wymiany informacji oraz analizy i oceny sytuacji, a takŝe ostrzegania i alarmowania, wg normy ATP - 45 B. 8. Utrzymywać i rozwijać współpracę z lokalnymi mediami dotyczącą przekazywania informacji o zagroŝeniach. 9. dokonać weryfikacji przydatności formacji wykrywania i alarmowania do realizacji zadań wynikających z udziału w Krajowym Systemie Wykrywania SkaŜeń i Alarmowania 10. WdraŜać skuteczne formy informowania obywateli o moŝliwych zagroŝeniach, zasadach zachowania się ludności i jej powinnościach w zakresie powszechnej samoobrony w zakresie szkolenia: 1. Proces szkolenia realizować zgodnie z wytycznymi Szefa OCK kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wytycznymi Wojewody Szefa OC Województwa. 2. Stosować zasadnicze formy szkolenia tj.: szkolenie podstawowe, doskonalące, specjalistyczne oraz ćwiczenia. 3. Podjąć, przy organizacji ćwiczeń, działania pozwalające na organizacyjne i merytoryczne powiązanie ćwiczeń róŝnych szczebli (ćwiczenia wieloszczeblowe).

6 4. Zwrócić, podczas realizacji szkoleń, szczególną uwagę na właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej. 5. W miarę moŝliwości szkolenia realizować w oparciu o placówki dydaktyczne określone w Wytycznych Szefa OCK z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. 6. Dokonywać oceny efektywności i skuteczności realizowanego procesu szkolenia w odniesieniu do zamierzonego i osiągniętego celu. 7. Rozwijać aktywność obywateli w zakresie zapobiegania, reagowania na zagroŝenia oraz wzajemnej pomocy 8. realizować programy edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieŝy ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, mając na celu poprawę stanu ich bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej: 1. Realizować plan zakupów sprzętu, usług i materiałów w ramach posiadanych środków finansowych pod kątem ich wykorzystania w czasie stałej gotowości obronnej, jak równieŝ gotowości czasu kryzysu i wojny. 2. Utrzymywać sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez konserwację, naprawy, remonty i legalizację. 3. Dokonywać wybrakowania i utylizacji sprzętu zuŝytego, który utracił walory eksploatacyjne. 4. Nadzorować i kontrolować zasady ewidencji sprzętu i jego obrotu materiałowego zgodnie z przyjętymi w tym względzie zasadami.

7 5. Zapewnić środki niezbędne do przetrwania ludności na wypadek zagroŝeń. 6. W miarę moŝliwości dąŝyć do uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień związanych z rozbudową i/lub utrzymaniem infrastruktury dotyczącej zagadnień związanych z ochroną ludności. 7. Zabezpieczać w pierwszej kolejności obiekty uŝyteczności publicznej w awaryjne źródła energii oraz wodę. 8. DąŜyć do zabezpieczenia potrzeb materiałowo - sprzętowych słuŝących realizacji zadań poprzez zabezpieczanie ich w ramach świadczeń rzeczowych. Zadania priorytetowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego: Ogólne ramy i kierunki działań wskazane zostały w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata oraz w Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Podobnie jak w latach poprzednich wyznacznikami skuteczności podejmowanych działań powinny być: - wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, - wzrost poczucia bezpieczeństwa w poszczególnych środowiskach, w tym tych najbardziej zagroŝonych, - zainicjowanie aktywności w zakresie podejmowania wspólnych działań podmiotów zaangaŝowanych w zapobieganie i reagowanie na przejawy aspołecznych zachowań i przestępczości,

8 - poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do organów administracji publicznej. Z uwagi na rolę burmistrza jako koordynatora i inicjatora prowadzonych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa jednymi z bardziej istotnych przedsięwzięć są prowadzone na obszarze gminy akcje ukierunkowane na skoordynowanie i zintensyfikowanie przygotowań i realizacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieŝy jak i osobom dorosłym spędzającym na terenie gminy Woźniki ferie zimowe i wakacje letnie. Szczególną uwagę zwrócić naleŝy na bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku (teren miejscowości wypoczynkowych, a szczególnie ośrodków wypoczynkowych i innych obiektów zgłoszonych, jako miejsca wypoczynku zorganizowanego, w zaleŝności od pory roku (np. kąpieliska lub ośrodki narciarskie), jak i w drodze do i z tych miejsc (drogi główne i drogi dojazdowe, stan techniczny autobusów, itp.). Informacje dot. Akcji Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje publikowane będą na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Mając na uwadze stałe dąŝenie do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych, kontynuować naleŝy działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizowanymi na terenie podległym imprezami masowymi, ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki noŝnej, jako generujących największe zagroŝenie. Wnikliwe badanie warunków bezpieczeństwa zapewnianych przez organizatorów imprez, konsekwentne wymaganie spełnienia przez nich ustawowych obowiązków, prowadzenie kontroli przebiegu imprez masowych, a w razie potrzeby skuteczne reagowanie na pogorszenie się warunków bezpieczeństwa muszą stać się obowiązującym standardem, tak, by prawdziwi kibice oraz nasze dzieci na stadionach mogły czuć się bezpiecznie. Zadania w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2013r. stanowią załącznik do niniejszych wytycznych. BURMISTRZ WOŹNIK SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

9 Załącznik Nr 1 do Wytycznych Burmistrza Woźnik w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Woźniki w 2013roku. ZADANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2012 ROKU L.P. ZADANIA DO REALIZACJI TERMINY REALIZACJI UWAGI I PLANOWANIE, ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO OBRONA CYWILNA 1. Sporządzenie nowego Planu Obrony Cywilnej IV kwartał 2. BieŜąca analiza występujących i potencjalnych zagroŝeń oraz cały rok

10 doskonalenie metod ich rozpoznawania ( tworzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych w przedmiotowym zakresie) 3.Współpraca z Szefem Obrony Cywilnej Województwa w zakresie propozycji do ustawy o ochronie ludności 4. Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i bezpieczeństwa i zamieszczanie ich BIP 6.Doskonalenie struktur oraz zasad funkcjonowania formacji obrony cywilnej i ich wyposaŝenia głównie pod katem zagroŝeń czasu pokoju (w tym terrorystycznych) z uwzględnieniem specyfiki powiatu i gmin 7.Redagowanie i umieszczanie w BIP komunikatów, poradników, ostrzeŝeń i innych informacji z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego 8.Aktualizacji informacji o obowiązujących przepisach prawa z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego 9.Przygotowanie wniosków na medale Za zasługi dla Obronności Kraju 10. Analiza potencjalnych potrzeb w zakresie uŝycia agregatów prądotwórczych, szczególnie w odniesieniu do obywateli, których funkcje Ŝyciowe są podtrzymywane przy pomocy urządzeń zasilanych energią elektryczną 11. WdroŜenie zarządzenia nr 419 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania 12. WdroŜenie wytycznych Starosty Lublinieckiego w sprawie ewidencjonowania formacji obrony cywilnej na bieŝąco wg. potrzeb na bieŝąco wg potrzeb na bieŝąco na bieŝąco na bieŝąco Do 15 czerwca I kwartał I kwartał W zakresie powołanych FOC Strony internetowe Termin ustali WBiZK Śl.UW Katowice

11 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 1. BieŜąca aktualizacja planów reagowania kryzysowego wg potrzeb 2. Aktualizacja planów Akcji Jodowej Wg ustaleń przekazanych przez WbiZK 3. Szkolenia I-IV kwartał 4. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego I-IV kwartał ostrzegania o zagroŝeniach. Zapewnienie gotowości do uŝycia systemów alarmowania ludności o zagroŝeniach 5. Doskonalenie Systemu Wczesnego Ostrzegania w województwie I-IV kwartał śląskim 6. Utrzymanie i rozwój systemów technicznych na potrzeby SWA I-IV kwartał i SWO 7. Prowadzeni nasłuchu radiowego w ramach treningu systemu Wg potrzeb powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagroŝeniu uderzeniami z powietrza w Wojewódzki test systemu syren alarmowych 25 października BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2013, luty Zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego 2. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć w ramach akcji maj - wrzesień Zgodnie z

12 Bezpieczne Wakacje 2013, w tym wydanie opracowanie wytycznych dla słuŝb i samorządów 3. Współdziałanie z podmiotami mającymi wpływ na realizację bieŝących zadań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym: a) wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzanie imprezy masowej b) monitorowanie warunków bezpieczeństwa imprez masowych c) kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu d) przerwanie imprezy masowej e) wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej f) monitorowanie zgodności z prawem wydawania decyzji zezwalających na przeprowadzenie imprezy masowej g) wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzania imprezy masowej lub zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową h) wydawanie decyzji o umieszczeniu w wykazie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalenie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe i) kontrolowanie warunków technicznych urządzeń słuŝących utrwalaniu imprezy masowej na bieŝąco na bieŝąco wytycznymi Wojewody Śląskiego Przesłanie do WBiZK kopii protokołów kontroli Współpraca z Prokuratorami Okręgowymi i Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz Komendą Wojewódzką Policji

13 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym: a) występowanie do Wojewody z wnioskiem o nałoŝenie obowiązku ochrony obiektów, obszarów lub urządzeń wymagających obowiązkowej ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne i umieszczenie ich w ewidencji wojewody na bieŝąco II SZKOLENIA 1. SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1.1. burmistrzów, wójtów wg oddzielnego planu 1.2. Osób zatrudnionych na stawiskach związanych wg oddzielnego planu z prowadzeniem spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w urzędach administracji szczebla gminnego 1.3. Komendantów formacji OC wg oddzielnego planu 1.4. Ludności z zakresu powszechnej samoobrony na bieŝąco

14 2. SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ POWIATÓW I GMIN 2.1. Kierowników zakładów pracy, osób zatrudnionych w zakładach pracy wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2.2. Dyrektorów i kierowników placówek oświatowych III ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ 1.Uzupełnianie poprzez zakupy stosownie do potrzeb i posiadanych moŝliwości finansowych sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do wykonania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem specyfiki zagroŝeń występujących na terenie powiatu i poszczególnych gmin 2.Aktualizacja ewidencji według stanu posiadania na dzień r: - sprzętu i wyposaŝenia OC w magazynach - bazy warsztatowo - magazynowej - urządzeń specjalnych na potrzeby OC - budowli ochronnych 3.Porównanie ewidencji sprzętu obrony cywilnej Szefa OC I kwartał I kwartał W ramach zaplanowanych w budŝecie na ten cel środkówzgodnie z harmonogramem zakupów województwa pomiędzy WBiZK ŚUW gminami i powiatami 4. Dokonanie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC III-IV kwartał Zasady zostaną przekazane pismem WBiZK

15 ŚUW IV ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 1. Aktualizacja procedur planu operacyjnego ochrony przed powodzią (planu reagowania kryzysowego) w zakresie: - osłony hydrologiczno-meteorologicznej - prowadzenia akcji przeciwpowodziowej II kwartał V SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1.Opracowanie sprawozdania pt. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie Do r. 2.Aktualizacja Bazy Szefa OC- ARCUS r r r r. 3.Sprawozdanie z zakresu wykorzystania limitów finansowych do 10 dnia po zakończeniu kwartału 4.Wniosek o dotację na realizację zadań w 2013 r. Do r. VI PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY FINANSOWEJ

16 1.Wydatkowanie przyznanych kwot dotacji na: - utrzymanie i konserwację systemów alarmowych - inne bieŝące zadania finansowane na podstawie zawieranych umów i zobowiązań Na bieŝąco

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

6. PROCES REALIZACJI STRATEGII: WDRAśANIE, MONITORING I EWALUACJA

6. PROCES REALIZACJI STRATEGII: WDRAśANIE, MONITORING I EWALUACJA 6. PROCES REALIZACJI STRATEGII: WDRAśANIE, MONITORING I EWALUACJA Proces realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 to sekwencja działań instytucjonalnych finansowanych przez budŝet

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo