WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU"

Transkrypt

1

2 WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 późn. zm.), art.17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz ), 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. NR 96, poz. 850) oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2013 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 roku. W roku ubiegłym realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ukierunkowana była na doskonalenie przez organy administracji samorządowej oraz powiatowe służby systemu zarządzania kryzysowego oraz realizację zadań obrony cywilnej, mając na uwadze stworzenie bazy do realizacji zadań w oparciu o nowe rozwiązania prawne, w tym zmianę ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Realizując te zadania : Do najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy zaliczyć: - opracowano i uzgodniono z Wojewodą Łódzkim: Plan Ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia na wypadek masowego zagrożenia - opracowano i uzgodniono z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi: Wytyczne Starosty Poddębickiego do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2011 roku, Plan zasadniczych zamierzeń w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2011 rok, - opracowano: Roczny plan pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego na 2012 rok wzory kart realizacji zadań obrony cywilnej gminnego planu obrony cywilnej - na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poddębickiego Plan Obrony Cywilnej Powiatu Poddębickiego Plan Ochrony Przeciwpowodziowej Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Poddębickiego - utrzymywano w stałej gotowości system łączności radiowej z gminami i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, - doskonalono realizację zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania innym nadzwyczajnym zagrożeniom mających wpływ na poziom i stan obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w powiecie, - gromadzono dane o siłach i środkach możliwych do użycia w prowadzeniu działań ratowniczych (komputerowa baza danych), 1

3 - przeprowadzono posiedzenia osób kierujących podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa powiatu mające na celu dokonanie analizy stanu bezpieczeństwa powiatu oraz wypracowanie planu realizacji koniecznych przedsięwzięć na rok bieżący, - prowadzono szkolenia organów oraz pracowników samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w ramach obligatoryjnych odpraw i szkoleń prowadzonych zgodnie Wytycznymi Starosty Poddębickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 r. oraz Rocznym planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, - przeprowadzono kontrole w gminach dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony ludności zgodnie Planem kontroli zewnętrznych na rok 2013 Zasadniczym celem działania w 2014 r. będzie dalsze doskonalenie systemu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu poddębickiego, w tym uruchamiania działań interwencyjnych w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, w czasie pokoju oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Powyższy cel będzie realizowany poprzez: 1) Wdrażaniu w życie powstających nowych aktów normatywno prawnych uwzględniających problematykę zarządzania kryzysowego, ratownictwa i obrony cywilnej. 2) Kontynuowanie tworzenia i aktualizację obowiązujących dokumentów planistyczno organizacyjnych oraz koordynowanie przygotowań do działania w warunkach kryzysu. 3) Doskonalenie systemu szkoleń, z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej; 4) Kontynuowanie upowszechniania wiedzy, dotyczącej ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym dotyczącej powszechnej samoobrony; 5) Zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu do działań w warunkach kryzysu i zagrożeń wojennych, będącego na wyposażeniu magazynów. 6) Doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania; Głównymi przedsięwzięciami w dziedzinach OC i zarządzania kryzysowego w powiecie poddębickim będą: I. w zakresie normatywno prawnym: 1) dokonać przeglądu regulacji prawnych, struktur organizacyjnych, planów i procedur współdziałania administracji samorządowej oraz służb, straży i inspekcji w zakresie realizacji zadań na wypadek wystąpienia katastrof o wielkiej skali. 2) opracować stosowne wytyczne i plany zasadniczych przedsięwzięć uwzględniając w nich zadania dla jednostek podległych i nadzorowanych; 3) wdrażać przepisy prawa, zawarte w nowowprowadzonych aktach prawnych oraz innych obowiązujące przepisy, dotyczące systemu zarządzania kryzysowego i OC na obszarze powiatu poddębickiego. 2

4 II. w zakresie planowania i organizacji: 1) opracować coroczną ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w gminach zgodnie z Wytycznymi Szefa obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej; 2) dokonać weryfikacji formacji obrony cywilnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem ich zasobów osobowych i wyposażenia oraz wykorzystania tych formacji w sytuacjach wystąpienia potencjalnych katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych. 3) Doskonalić: a) procedury współpracy struktur organizacyjnych administracji samorządowej z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań OC i zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepływu informacji i łączności; b) planowanie zadań OC, ze szczególnym uwzględnieniem ich korelacji z innymi planami, obejmującymi obszar ochrony ludności; c) formy i sposoby współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami, strażami oraz organizacjami pozarządowymi podczas realizacji zadań ochronnych i ratowniczych d) pracę powiatowego i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego; 4) Zaktualizować: a) Plany Obrony Cywilnej powiatu, gmin i zakładów pracy; b) plany dystrybucji preparatów jodowych; c) plany operacyjne ochrony przed powodzią, d) plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych e) plany ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia na wypadek masowego zagrożenia f) plany funkcjonalne reagowania na określone zagrożenia; g) regulaminy i instrukcje pracy gminnych i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego; h) plany świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej; i) dane teleadresowe Centrów Zarządzania Kryzysowego i Zespołów Zarządzania Kryzysowego; 5) Zakończyć: a) opracowanie planów ewakuacji ludności, zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia w terminie do 31 marca 2014r.; b) proces tworzenia nowych planów obrony cywilnej w terminie do 28 lutego 2014r.; III. w zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: 1) Kontynuować prace organizacyjne, techniczne i inwestycyjne w zakresie utrzymania gotowości do działania systemów alarmowania, ostrzegania i powiadamiania ludności o zagrożeniu. 2) Doskonalić funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania poprzez uczestniczenie w treningach Systemu Wykrywania i Alarmowania. 3

5 3) Monitorować możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi i środowiska oraz na bieżąco je analizować i aktualizować, a także doskonalić metody ich rozpoznawania. 4) Utrzymywać w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz system łączności radiotelefonicznej zarządzania województwa. 5) Doskonalić, wspólnie ze służbami, strażami i inspekcjami, procedury informowania, ostrzegania i alarmowania na szczeblu gminy, powiatu i województw, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia terrorystyczne. 6) Doskonalić formy informowania obywateli o możliwych zagrożeniach, zasadach zachowania się ludności i jej powinnościach w zakresie powszechnej samoobrony; IV. w zakresie szkolenia: 1) Realizować proces szkoleń zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zasad organizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej województwie łódzkim ; 2) Wdrożyć do stosowania wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnika metodycznego przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej 3) Łączyć - w miarę możliwości podczas organizowanych szkoleń i ćwiczeń, zagadnienia obrony cywilnej z problematyką zarządzania kryzysowego i zadaniami obronnymi; 4) Wykorzystywać środki masowego przekazu do szkoleń ludności z zakresu powszechnej samoobrony lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie nawyków właściwych zachowań ludności, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska; 5) Współuczestniczyć z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w organizowaniu i prowadzeniu konkursów o tematyce ochrony ludności i obrony cywilnej; 6) Popularyzować znajomości zachowań w sytuacjach kryzysowych, poprzez wydawnictwo, media i kolportaż materiałów informacyjno poglądowych; 7) Prowadzić, w ramach ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ewakuację ludności z obiektów użyteczności publicznej łącząc te przedsięwzięcia z ewakuacją związaną z zagrożeniem terrorystycznym. 8) Kontynuować tworzenie bibliotek literatury fachowej z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. V. w zakresie logistyki i infrastruktury technicznej 1) prowadzenie bieżącej aktualizacji baz danych dotyczących logistycznego zabezpieczenia działań obrony cywilnej. 2) zapewnienie gotowości do użycia posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych OC, przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności; 3) utrzymywanie posiadanego sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej, poprzez właściwą konserwację, naprawę i legalizację; 4) kontynuowanie likwidacji sprzętu przestarzałego o utraconych walorach użytkowych; 5) dążenie do wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w awaryjne źródła energii elektrycznej oraz wodę; 4

6 5

7 PLAN ZASADNICZYCH ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ POWIATU PODDĘBICKIEGO NA 2014 ROK LP. TREŚĆ ZADANIA TERMIN REALIZACJI I kw II kw III kw IV kw I W ZAKRESIE NORMATYWNO-PRAWNYM Komórka odpowiedz. za realizację UWAGI 1. Opracowanie wytycznych Starosty Szefa OC Powiatu oraz rocznego planu zasadniczych zamierzeń w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2014 rok Opracowanie Wytycznych Szefa OC Miasta/ oraz rocznego planu działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na 2014 rok. 21 dni po otrzymaniu uzgodnionych przez WBiZK ŁUW Wytycznych i planu zasadniczych zamierzeń Starostwa Powiatowego w P-cach 3. Uzgodnienie wytycznych oraz rocznego planu Gmin w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na rok Przekazanie wytycznych Szefa OC do zakładów, instytucji na terenie gminy. Naczelnik WOŚBiZK 35 dni po otrzymaniu uzgodnionego przez WBiZK ŁUW dokumentu ze Starostwa Powiatowego w P-cach 4. Przegląd regulacji prawnych, wytycznych i regulaminów oraz wypracowanie wniosków dotyczących opracowania nowych lub nowelizacji i aktualizacji istniejących, Kier. jedn. org. powiatu, gminy 6

8 LP. TREŚĆ ZADANIA TERMIN REALIZACJI I kw II kw III kw IV kw Komórka odpowiedz. za realizację UWAGI 5. Wdrażanie postanowień nowych i znowelizowanych aktów normatywno prawnych. Kier. jedn. org. powiatu, gminy 6. Opracowanie planu kontroli i realizacja działalności kontrolnej Zadanie stałe wg planu kontroli Naczelnik WOŚBiZK, Kier. j. org. powiatu, gminy 7. Opracowanie i przesłanie propozycji wniosków o nadanie medali Ministra Obrony Narodowej Za zasługi dla Obronności Kraju do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi X, gminy 8. Sporządzenie oceny stanu obrony cywilnej zgodnie z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań OC w powiatach województwa łódzkiego 15 5*, * II. W ZAKRESIE PLANOWANIA I ORGANIZACJI 1. Przegląd, ocena przydatności i możliwości efektywnego wykorzystania formacji OC w określonych zagrożeniach 2. Zakończenie prac nad tworzeniem planów obrony cywilnej gmin 28 Te które jeszcze nie opracowały 3. Zakończenie opracowania planów ewakuacji III stopnia Te które jeszcze nie opracowały 7

9 TERMIN REALIZACJI LP. TREŚĆ ZADANIA I kw II kw III kw IV kw Komórka odpowiedz. za realizację UWAGI 4. Zakończenie prac nad opracowaniem nowych Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zaleceniami organów nadrzędnych. Te które jeszcze nie opracowały 5. Aktualizacja planu funkcjonalnego zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI PLW 6. Aktualizacja Planu Ratowniczego KP PSP Wg planów komendanta KP PSP Komendant Powiatowy PSP 7. Aktualizacja Planu działania na wypadek wojny i katastrof naturalnych KP Policji Wg planów komendanta KP Policji Komendant Powiatowy Policji 8. Aktualizacja gminnych i powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Przekazanie gminnych wyciągów do starostwa,,, Kier. j.org posiadających zabytki 9. Aktualizacja baz danych sił i środków oraz ewidencji instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej możliwych do wykorzystania w celu ochrony ludności 8

10 TERMIN REALIZACJI LP. TREŚĆ ZADANIA I kw II kw III kw IV kw Komórka odpowiedz. za realizację UWAGI Nadzór nad funkcjonowaniem elementów organizacyjnych SWA. Przeprowadzenie głośnej próby syren alarmowych radiowego systemu włączania syren (RSSS) III. W ZAKRESIE WYKRYWANIA I ALARMOWANIA X Kier. służb i insp., 4. Kontrola sprawności Systemów Alarmowania Miast i Gmin głośna próba. Wg planów Miast i Gmin 5. Prowadzenie stałego monitoringu możliwości wystąpienia zagrożeń Kier. służb i insp. 6. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy z lokalnymi mediami dotyczącej informowania o zagrożeniach a także o zasadach zachowania w sytuacji kryzysowej. Kierownik KP PSP KP Policji 7. Modernizacja i rozbudowa sieci łączności oraz ostrzegania i alarmowania dla potrzeb ochrony ludności Kier. służb i insp. 9

11 LP. TREŚĆ ZADANIA TERMIN REALIZACJI I kw II kw III kw IV kw Komórka odpowiedz. za realizację UWAGI IV. W ZAKRESIE SZKOLENIA Organizacja szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla organów kierowania OC i aparatu wykonawczego szczebla powiatowego i gminnego zgodnie z Wytycznymi Wojewody Łódzkiego- Szefa OC Województwa z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie łódzkim oraz opracowanego harmonogramu w województwie Przeprowadzenie konkursu plastycznego popularyzującego ratownictwo i ochronę ludności dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych, pod hasłem Powódź, pożar, dniem i nocą straż przychodzi ci z pomocą Popularyzowanie w środkach masowego przekazu humanitarnych idei obrony cywilnej Opracowywanie artykułów prasowych, ulotek, komunikatów na temat OC i zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Wg harmonogramu WBiZK ŁUW Wg harmonogramów JST Cały rok WBiZK ŁUW WOSBiZK Służby powiatowe 5. Tworzenie bibliotek materiałów szkoleniowych i literatury specjalistycznej. Cały rok Służby powiatowe 10

12 LP. TREŚĆ ZADANIA TERMIN REALIZACJI I kw II kw III kw IV kw Komórka odpowiedz. za realizację UWAGI V. W ZAKREIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO i INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Doposażenie magazynów Przeciwpowodziowych i obrony cywilnej WOŚBiZK 2. Utrzymanie w stałej gotowości magazynów OC, w tym m.in. konserwacja i legalizacja posiadanego sprzętu 3. Utrzymanie w stałej sprawności systemu łączności w sieci radiowej Wojewody na terenie powiatu. KP PSP Kontrola łączności. 4. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych sił i środków OC oparciu o aplikację ARCUS 5. Wybrakowanie sprzętu obrony cywilnej. Utylizacja sprzętu wybrakowanego i uznanego za zużyty 11

13 LP TREŚĆ ZADANIA Doskonalenie funkcjonowania systemu obiegu informacji pomiędzy, GCZK oraz dyżurnymi służb i inspekcji Udział w okresowych przeglądach stanu technicznego grobli i wałów przeciwpowodziowych rzek cieków wodnych na terenie powiatu Opracowanie informacji o istotnych zdarzeniach i zaangażowaniu sił na terenie gminy i powiatu Monitoring organizacji i zabezpieczenia imprez masowych Aktualizacja baz danych placówek udzielających pomocy dla bezdomnych i potrzebujących pomocy Aktualizacja procedur reagowania Kryzysowego i baz danych - planów oper. instytucji wiodących zgodnie z siatką bezpieczeństwa PPZK Przekazanie zaktualizowanych danych lub planów-w przypadku ich uprzedniego niedostarczenia do Starostwa Aktualizacja baz danych w zakresie miejsc zakwaterowania ludności w doraźnych pomieszczeniach na wypadek klęsk żywiołowych TERMIN REALIZACJI I kw II kw III kw IV kw VII. W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wg planu WZMiUW Komórka odpowiedz. za realizację Kier. j.org., służb i inspekcji KP PSP KP Policji PSSE PIW KP Policji KP PSP PCPR DPS Kier. wiodących j.org., służb i inspekcji powiatu WOŚBiZK PCPR DPS UWAGI 12

14 WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W PLANIE ZASADNICZYCH ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ WBiZK ŁUW Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego PZZK Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego GZZK Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego WOSBiZKS Wydział Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie KW PSP Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej KP Policji Komenda Powiatowa Policji W IMiUW Wojewódzki Inspektorat Melioracji i Urządzeń Wodnych PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego OC Obrona Cywilna SWA System Wykrywania i Alarmowania 13

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-281- Poz. 61 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 czerwca 2008 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 61 nr

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo