UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości zł, zwaną dalej Pożyczkodawcą, reprezentowaną przez:... a Panią/ Panem [ ], zameldowaną/-ym w [ ], legitymującą/-ym się dowodem osobistym serii. nr.., PESEL.., zwaną/-ym dalej Pożyczkobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym NIP., REGON., adres miejsca wykonywania działalności:., zwanymi dalej łącznie Stronami, została zawarta niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) następującej treści: 1 Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1) Harmonogramie rozumie się przez to harmonogram spłaty pożyczki wysyłany Pożyczkobiorcy najpóźniej do trzeciego dnia po uruchomieniu pożyczki, 2) Regulaminie rozumie się przez to regulamin udzielania pożyczek w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie, z którego treścią Pożyczkobiorca zapoznał się przy składaniu wniosku o pożyczkę, 3) Uruchomieniu pożyczki rozumie się przez to przekazanie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy środków pieniężnych będących przedmiotem pożyczki, 4) Ratach kapitałowych rozumie się przez to spłatę kapitału, jaką Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacać Pożyczkodawcy w określonych w Harmonogramie terminach i kwotach, 5) Ratach odsetkowych (odsetkach umownych) rozumie się przez to okresowe świadczenia Pożyczkobiorcy na rzecz Pożyczkodawcy, do których spełnienia Pożyczkobiorca zobowiązany jest w terminach i wysokości określonych w Harmonogramie, 6) Odsetkach za nieterminową spłatę rozumie się przez to odsetki równe stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z , str. 6), od niespłaconej w terminie raty pożyczki lub pożyczki, za okres od daty wynikającej z Harmonogramu do czasu faktycznej spłaty, 7) Taryfie rozumie się przez wykaz opłat pobieranych przez Pożyczkodawcę, 8) BGK rozumie się przez to Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, 9) MPiPS rozumie się przez to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 10) Zaprzestaniu działalności gospodarczej rozumie się przez to również zawieszenie działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę, ograniczenie lub utratę przez niego zdolności do czynności 1

2 prawnych oraz ustanowienie dla niego kurateli lub opieki, ogłoszenie upadłości Pożyczkobiorcy z możliwością zawarcia układu lub obejmującej likwidację majątku Pożyczkobiorcy, wszczęcie postępowania naprawczego wobec Pożyczkobiorcy, orzeczenie wobec Pożyczkobiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakazu wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez Pożyczkobiorcę podlega wpisowi do ewidencji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Pożyczkodawca na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie udziela Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie [ ] zł (słownie: [ ] złotych) z przeznaczeniem na [ konkretne cele ] na okres [ ] miesięcy, tj. od [ ] roku do [ ] roku, z [ ] okresem karencji w spłacie rat kapitałowych do dnia [ ] z krajowych środków publicznych, pochodzących ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W okresie karencji Pożyczkobiorca dokonuje spłaty odsetek. Pierwsza spłata odsetek ma miejsce w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata środków pożyczki. 2. Pożyczka stanowi dla Pożyczkobiorcy pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str.1). Pożyczkodawca zobowiązuje się do realizacji obowiązków w związku z udzielaniem pomocy de minims, tj. w szczególności sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania pożyczki na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie oraz do zwrotu całej kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminach wynikających z Harmonogramu. 4. Spłata częściowa lub całkowita pożyczki może być dokonana przed terminem, a nadwyżka powstała z tytułu różnicy pomiędzy kwotą uiszczoną a kwotą należną zostanie rozliczona na bieżąco pomniejszając kwotę kapitału należnego do spłaty. Za spłatę rat pożyczki oraz innych zobowiązań Pożyczkobiorcy na rzecz Pożyczkodawcy przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek spłat podany w Harmonogramie. 5. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie stara się o inne środki publiczne i nie otrzymał innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 3 Pożyczkodawca przekaże pożyczkę przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o numerze: w terminie 7 dni po ustanowieniu i udokumentowaniu wszystkich zabezpieczeń, o których mowa w 5 Umowy: 1) jednorazowo lub 2) w transzach: - w wysokości [ ] zł, po spełnieniu warunków: - w wysokości [ ] zł, po spełnieniu warunków: 4 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia Umowy i wynosi [ ]. 2. Raty pożyczki spłacane są bez wezwania, zgodnie z Harmonogramem. 2

3 3. Odsetki od wykorzystanej pożyczki naliczane są w cyklu miesięcznym od kwoty malejącego salda zadłużenia i podlegają comiesięcznej spłacie. Przy naliczaniu odsetek Strony przyjmują miesiąc jako 30 dni, a rok jako 360 dni. 4. Po spłacie pożyczki zgodnie z Harmonogramem Pożyczkodawca dokona ostatecznego jej rozliczenia w ciągu 30 dni. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy w ciągu 14 dni od dnia wezwania do zapłaty przez Pożyczkodawcę. W razie nadpłaty, Pożyczkodawca w tym samym terminie dokona jej zwrotu na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w 3 Umowy. 5. W razie zaprzestania spłaty pożyczki lub spłat nieterminowych Pożyczkodawca będzie naliczał Odsetki za nieterminową spłatę. 6. W przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę po upływie roku do 3 lat od zawarcia Umowy, Pożyczkodawca podniesie oprocentowanie do poziomu stopy referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z , str. 6), od daty zaprzestania prowadzenia działalności Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią: 1) weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) poręczenie oraz [co najmniej dwie osoby fizyczne], 3) inne, 2. Weksel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, Pożyczkobiorca obowiązany jest odebrać osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy w terminie 1 miesiąca od dnia całkowitego rozliczenia pożyczki. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim weksel zostanie zniszczony komisyjnie bez dodatkowego powiadamiania Pożyczkobiorcy. 3. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki stanowią załączniki do Umowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób, który zapewni spłatę pożyczki oraz do udostępniania Pożyczkodawcy, BGK, MPiPS oraz innym uprawnionym instytucjom wszelkich informacji dotyczących otrzymanych pożyczek. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w każdym czasie poddać kontroli Pożyczkodawcy, BGK, MPiPS oraz innych uprawnionych instytucji w zakresie prawidłowego wykorzystania pożyczki, w tym zapewni w czasie kontroli prawo do wglądu we wszystkie dokumenty i dane związane z udzieloną pożyczką i przedmiotem finansowania ze środków pożyczki, a także zobowiązuje się udostępnić ww. podmiotom informacje konieczne w celu ułatwienia odpowiedniego monitorowania działań realizowanych w ramach Umowy. 3. W ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, zgodnie z harmonogramem wydatków przedstawionym we wniosku o pożyczkę, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Pożyczkodawcy sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków wraz z fakturami za zakupione towary i usługi, umowami sprzedaży, rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki i koszty. Dopuszcza się przesunięcia w wydatkowaniu przyznanej kwoty pożyczki, w ramach celów pożyczkowych określonych we wniosku o pożyczkę, maksymalnie do 20% przyznanej kwoty pożyczki. 4. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przechowywania i gromadzenia, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków pożyczki, przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy. 5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na realizację przedsięwzięcia finansowanego ze 3

4 środków pożyczki, w tym o jakichkolwiek zdarzeniach mogących zakłócić, opóźnić bądź zagrażać wykorzystaniu lub spłacie pożyczki. 6. Pożyczkobiorca ma obowiązek powiadamiania Pożyczkodawcy o każdej zmianie: adresu zamieszkania, siedziby, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwiska, nazwy firmy, zmianach organizacyjnoprawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w tym w szczególności o wszczęciu w stosunku do Pożyczkobiorcy postępowania egzekucyjnego, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarciu postępowania naprawczego lub równoważnego do tych postępowań; o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności albo podjęciu uchwały lub decyzji o zawieszeniu, zaprzestaniu działalności lub o otwarciu likwidacji; o utracie, ograniczeniu lub zawieszeniu uprawnień do prowadzenia działalności, o ile są wymagane przepisami prawa) oraz o każdej zmianie sytuacji ekonomiczno-finansowej, mogącej mieć wpływ na zdolność Pożyczkobiorcy do wywiązania się z terminowych spłat pożyczki, a także o uzyskaniu innej pożyczki, kredytu lub gwarancji. 7. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Pożyczkodawcy informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej oraz umożliwiających kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki w trakcie obowiązywania Umowy. 8. Pożyczkobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy dokonać cesji praw wynikających z Umowy pod rygorem nieważności Po upływie co najmniej trzech miesięcy po udzieleniu pożyczki w ramach Umowy, w ramach których Pożyczkobiorca dokona spłaty trzech rat kapitałowo odsetkowych wynikających z Harmonogramu, Pożyczkobiorca może ubiegać się o dodatkową pożyczkę, tj. pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. 2. Podstawą przyznania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jest złożenie wniosku o pożyczkę, zgodnie ze wzorem udostępnianym przez Pożyczkodawcę, na utworzenie stanowiska pracy zawierającego m.in. kosztorys dotyczący utworzenia stanowiska pracy. Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane wydatki (opłacone faktury i inne dokumenty, o których mowa w 6 ust. 3 Umowy) na utworzenie stanowiska pracy. 3. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, powiększa kapitał zadłużenia, a spłata tej pożyczki następuje w terminie wynikającym z Harmonogramu. 4. Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy w skali roku wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. 5. Pożyczkobiorca spłacający pożyczkę zgodnie z Harmonogramem, a utworzone stanowisko pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok ma możliwość skorzystania z umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Umorzenie odbywa się na wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca wypowiada Umowę oraz występuje do Pożyczkobiorcy z żądaniem natychmiastowej spłaty pożyczki wraz z Odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z , str. 6), naliczonymi od dnia uruchomienia pożyczki oraz kosztami powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń, w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę przed upływem roku od zawarcia Umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Pożyczkodawcę wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidłowości w zakresie przeznaczenia pożyczki lub w przypadku stwierdzenia, że Pożyczkobiorca otrzymał pożyczkę na 4

5 podstawie nieprawdziwych informacji lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd. 2. W razie stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane lub w razie zagrożenia terminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca może zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki lub wypowiedzieć Umowę za okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni. 3. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanej pożyczki wraz z należnymi odsetkami za okres korzystania z pożyczki, pod rygorem uruchomienia działań windykacyjnych. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki lub jej raty w terminie płatności wynikającym z Harmonogramu bądź spłacenia jej w niepełnej wysokości w następnym dniu roboczym niespłacona kwota pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym. 4. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeniesienie/przepisanie praw i obowiązków Pożyczkodawcy wynikających z Umowy na BGK lub podmiot wskazany przez BGK w przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą a BGK. 5. W razie braku spłaty przez Pożyczkobiorcę zobowiązań określonych Umową, Pożyczkodawca rozpocznie działania windykacyjne. Pożyczkodawca ma prawo zlecić działania windykacyjne podmiotowi prowadzącemu w tym zakresie działalność gospodarczą i udostępniać wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy i poręczycielach, w tym dane osobowe W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki lub jej raty w umownym terminie płatności, bądź spłacenia pożyczki lub jej raty w niepełnej wysokości w następnym dniu roboczym niespłacona kwota pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym. 2. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą Odsetki za nieterminową spłatę. 3. W przypadku wytoczenia w sądzie powództwa o zapłatę wierzytelności z tytułu Umowy, Pożyczkodawca naliczać będzie odsetki, o których mowa w ust. 2 powyżej, od całości zadłużenia przeterminowanego, tj. kapitału przeterminowanego i odsetek zgodnie z tytułem wykonawczym. 4. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę, poręczyciela oraz osobę będącą dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia pożyczki, jeżeli zabezpieczenie takie zostało ustanowione, poprzez: 1) Pisemne upomnienia i wezwania do zapłaty; 2) Kontakty telefoniczne i listowne; a) wysłanie pierwszego listu (upomnienia) następuje nie wcześniej niż w 7 dniu braku spłaty, b) kolejny list wysyłany jest nie wcześniej niż w 30 dniu braku spłaty, c) upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są listem zwykłym, d) w przypadku dalszego utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego, nie wcześniej niż w 60 dniu braku spłaty, do osób o których mowa wyżej, wysyłany jest trzeci list wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy, e) nie wcześniej niż w 80 dniu braku spłaty wysyłany jest kolejny list wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy, f) wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy oraz wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy wysyłane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, g) pierwszy kontakt telefoniczny następuje nie wcześniej niż w 3 dniu braku spłaty, h) kolejne kontakty podejmowane są w zależności od stanu spłaty zadłużenia oraz ustaleń poczynionych z osobami zobowiązanymi, aż do momentu uregulowania zadłużenia lub wypowiedzenia Umowy. 5. Wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy pokrywane są w następującej kolejności: 5

6 1) uzasadnione koszty Pożyczkodawcy związane z obsługą pożyczki, w tym koszty windykacji i monitów, 2) odsetki za nieterminową spłatę, 3) raty odsetkowe umowne, 4) raty kapitałowe przeterminowane, 5) raty kapitałowe umowne Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu spłaty raty lub części pożyczki. Jednakże maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 84 miesięcy. Każde wydłużenie terminu spłaty raty lub części pożyczki powoduje zmianę warunków Umowy. 2. Pożyczkodawca może uzależnić odroczenie terminu spłaty od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności Harmonogramy, zawiadomienia o rozliczeniu pożyczki lub powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wezwania do zapłaty zadłużenia oraz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu, będą wysyłane przez Pożyczkodawcę listami poleconymi na adres określony w Umowie, a w razie nie podjęcia przesyłki pozostawia się ją u nadawcy z mocą doręczenia. 2. Odmowa przyjęcia pisma przez Pożyczkobiorcę wywołuje skutki doręczenia. Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie pisma dorosłemu domownikowi. Pożyczkodawca pozostawia w aktach Pożyczkobiorcy pismo ze skutkiem doręczenia, jeżeli Pożyczkobiorca nie powiadomi Pożyczkodawcy o zmianie swojego adresu lub nazwiska, a wysłane zawiadomienie wróci do Pożyczkodawcy Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nie wywiązania się przez Pożyczkobiorcę z warunków Umowy, zobowiązany on będzie do spłaty kwoty pożyczki wynikającej z Umowy wraz z należnymi odsetkami, wszelkimi opłatami i kosztami, w tym również związanymi z procesem windykacji, w przypadku ich realizowania przez Pożyczkodawcę i/albo podmioty działające na zlecenie Pożyczkodawcy, oraz innymi należnościami Pożyczkodawcy wynikającymi z Umowy. 2. W przypadku zlecenia czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, podmiotom działającym na zlecenie Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca uprawniony będzie do udostępniania podmiotom działającym na jego zlecenie wszelkich informacji oraz dokumentów związanych z udzieloną pożyczką, w tym danych osobowych. 3. Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją czynności określonych w ust. 1 i 2 powyżej. 13 Pożyczkobiorca oświadcza, iż upoważnia Pożyczkodawcę i wyraża zgodę na: 1) przekazywanie wszelkich informacji finansowych i prawnych dotyczących Pożyczkobiorcy oraz dokumentów udostępnionych Pożyczkodawcy: audytorom, prawnikom, doradcom lub innym osobom trzecim umocowanym do sprawowania kontroli nad działalnością Pożyczkodawcy, 2) przeprowadzanie przez Pożyczkodawcę lub wskazane przez Pożyczkodawcę osoby trzecie badań skuteczności i efektywności wykorzystania środków Pożyczkodawcy objętych Umową, 6

7 3) udostępnianie wszystkich informacji związanych z udzieloną pożyczką oraz na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101 poz. 926) Pożyczkodawcy oraz podmiotom, którym Pożyczkodawca zleci wykonywanie czynności zmierzających do odzyskania należnych Pożyczkodawcy świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy. 14 Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają zapisy Regulaminu i wszelkie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego. 2. W razie powstania sporu Strony poddają go pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy. 16 Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) deklaracja wekslowa, 2) Regulamin. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 17. Pożyczkobiorca.... Pożyczkodawca 7

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo