NEWSLETTER 3/2007. Nowa seria miniaturowych pneumatycznych zaworów funkcyjnych w wykonaniu z technopolimeru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER 3/2007. Nowa seria miniaturowych pneumatycznych zaworów funkcyjnych w wykonaniu z technopolimeru"

Transkrypt

1 NEWSLEER 3/2007 Nowa seria miniaturowych pneumatycznych zaworów funkcyjnych w wykonaniu z technopolimeru - elementy do monta u bezpoœrednio na si³owniku lub zaworze - ³atwe do ³¹czenia w grupy, panelowo, na szynie DIN - ró ne opcje przy³¹czy : wtykowe, z gwintem, proste, k¹towe Dostêpne elementy o nastêpuj¹cych funkcjach: - regulator przep³ywu - regulator ciœnienia - zawór blokuj¹cy - zawór szybkiego odpowietrzania - element logiczny LU ( OR ) - element logiczny I ( ND ) - manometr - kombinacje w/w elementów.

2 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne Zawór d³awi¹cy XX.5 Q3.2 M11x WERSJ 1 = Jednokierunkowy 2 = Dwukierunkowy Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad zamówieniowy: D6.D6.XX Zawór d³awi¹cy, jednokierunkowy, PRZY CZ "" oraz "" - wtykowe na w¹ Ø6 Charakter. przep³ywu przy 6 bar liczba obrotów œrub¹ regulacyjn¹ Zawór d³awi¹cy s³u y do regulacji przep³ywu powietrza a w rezultacie - np. szybkoœci pracy si³ownika. Dostêpne s¹ dwa rodzaje: jednokierunkowy (d³awi¹co-zwrotny) i dwukierunkowy (d³awi¹cy). W wersji jednokierunkowej przep³yw regulowany jest w jedn¹ stronê, a w wersji dwukierunkowej przep³yw powietrza jest regulowany w obu kierunkach Opcje monta u: - monta panelowy za pomoc¹ nakrêtki - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta bezpoœrednio na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie. Patrz OZNCZENI Maksymalne ciœnienie pracy 10 bar emperatura pracy gr. Œrednica nominalna 3mm Nied³awiony przep³yw powetrza w regulatorze jednokierunkowym 800 Nl/min. 1

3 Z³¹cza funkcyjne Regulator ciœnienia - z³¹cza w osi korpusu Seria XX max. M9x WERSJ (zakres regulacji) 2 = 0-2 bar 4 = 0-4 bar 8 = 0-8 bar Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: D8.D8.XX Regulator ciœnienia, przy³¹cza w osi, zakres regulacji: 0-8 bar. PRZY CZ "" oraz "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø8 Regulator ciœnienia s³u y do zredukowania i regulacji ciœnienia powietrza oraz jego stabilizacji w uk³adzie pneumatycznym. Regulator jest wyposa ony w funkcjê wypuszczania nadmiaru ciœnienia powietrza podczas jego redukcji. Opcje monta u: - monta panelowy za pomoc¹ nakrêtki - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta bezpoœrednio na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie. Zlacza In Serie Function line 55 pressure funkcyjne fittings - regulator In line pressure regulator Patrz OZNCZENI Maksymalne ciœnienie wejœciowe 10 bar emperatura pracy -5 C +50 C 31 g Przep³yw przy 6 barach ze spadkiem 1 bar 0 NI/min 0-2 bar Zakres regulacji ciœnienia 0-4 bar 0-8 bar 2

4 Z³¹cza funkcyjne Regulator ciœnienia - z³¹cza pod k¹tem 90 Seria XX WERSJ (zakres regulacji) 2 = 0-2 bar 4 = 0-4 bar 8 = 0-8 bar Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: M1.D6.XX Regulator ciœnienia, przy³¹cza w osi, zakres regulacji: 0-4 bar. PRZY CZ "" - gwint zewnêtrzny G1/8 ; PRZY CZ "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø6 Regulator ciœnienia s³u y do zredukowania i regulacji ciœnienia powietrza oraz jego stabilizacji w uk³adzie pneumatycznym. Regulator jest wyposa ony w funkcjê wypuszczania nadmiaru ciœnienia powietrza podczas jego redukcji. Opcje monta u: - monta panelowy za pomoc¹ nakrêtki - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta bezpoœrednio na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie. Zlacza In Serie Function line 55 pressure funkcyjne fittings - regulator In line pressure regulator Patrz OZNCZENI Maksymalne ciœnienie wejœciowe 10 bar emperatura pracy -5 C +50 C 31 g Przep³yw przy 6 barach ze spadkiem 1 bar 0 NI/min 0-2 bar Zakres regulacji ciœnienia 0-4 bar 0-8 bar 3

5 Z³¹cza funkcyjne Zawór blokuj¹cy Seria XX 14 M5 WERSJ 1 = Jednokierunkowy 2 = Dwukierunkowy Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: D4.D4.XX Zawór blokuj¹cy, przy³¹cza w osi, jednokierunkowy (z zaworem zwrotnym), PRZY CZ " oraz "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø4 Charakterystyka sterowania Ciœnienie pilotuj¹ce (bar) Ciœnienie zasilaj¹ce (bar) Funkcj¹ zaworu blokuj¹cego jest utrzymanie ciœnienia w komorze si³ownika w wypadku zaniku ciœnienia zasilania. Zawór blokuj¹cy wkrêca siê w gwintowane przy³¹cza si³ownika. Opisywany element blokuje wyp³yw ciœnienia z komory si³ownika, co zapobiega nag³ej nieporz¹danej zmianie po³o enia t³oczyska w przypadku awarii zasilania uk³adu w powietrze. Zawory blokuj¹ce mog¹ byæ jedno- lub dwukierunkowe. W wersji jednokierunkowej (z zaworem zwrotnym) przep³yw Powietrza jest mo liwy w jednym kierunku, przeciwny kierunek przep³ywu jest mo liwy tylko po podaniu sygna³u steruj¹cego na wejœcie steruj¹ce nr 12. W wersji dwukierunkowej (odcinaj¹cej) sygna³ steruj¹cy na wejœciu 12 jest potrzebny przy przep³ywie powietrza w obu kierunkach. Opcje monta u: - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie Ciœnienie pracy emperatura pracy Przep³yw dla 6 bar przy spadku 1 bar (Wersja jedno- i dwukierunkowa) Przep³yw dla 6 bar, odpowietrzenie (Wersja jedno- i dwukierunkowa) Patrz OZNCZENI 0,5 10 bar -5 C +50 C 26 g 285 NI/min 450 NI/min Function locking Serie Zlacza 55funkcyjne fittings valve - locking valve 4

6 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne Zawór blokuj¹cy - przy³¹cza pod k¹tem XX M WERSJ 1 = Jednokierunkowy 2 = Dwukierunkowy Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: M1.D6.XX Zawór blokuj¹cy, jednokierunkowy,przy³¹cza pod k¹tem 90, PRZY CZ "" gwint zewnêtrzny G1/8 oraz PRZY CZ "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø6 Charakterystyka sterowania Ciœnienie pilotuj¹ce (bar) Ciœnienie zasilaj¹ce (bar) Funkcj¹ zaworu blokuj¹cego jest utrzymanie ciœnienia w komorze si³ownika w wypadku zaniku ciœnienia zasilania. Zawór blokuj¹cy wkrêca siê w gwintowane przy³¹cza si³ownika. Opisywany element blokuje wyp³yw ciœnienia z komory si³ownika, co zapobiega nag³ej nieporz¹danej zmianie po³o enia t³oczyska w przypadku awarii zasilania uk³adu w powietrze. Zawory blokuj¹ce mog¹ byæ jedno- lub dwukierunkowe. W wersji jednokierunkowej (z zaworem zwrotnym) przep³yw Powietrza jest mo liwy w jednym kierunku, przeciwny kierunek przep³ywu jest mo liwy tylko po podaniu sygna³u steruj¹cego na wejœcie steruj¹ce nr 12. W wersji dwukierunkowej (odcinaj¹cej) sygna³ steruj¹cy na wejœciu 12 jest potrzebny przy przep³ywie powietrza w obu kierunkach. Opcje monta u: - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie Patrz OZNCZENI Ciœnienie pracy 0,5 10 bar emperatura pracy -5 C +50 C 26 g Przep³yw dla 6 bar przy spadku 1 bar (Wersja jedno- i dwukierunkowa) 285 NI/min Przep³yw dla 6 bar, odpowietrzenie (Wersja jedno- i dwukierunkowa) 450 NI/min Serie Zlacza 90 blocking 55funkcyjne valve - 90 blocking valve 5

7 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne Selektor obwodów - zawór funkcji logicznej - I ( ND ) C C 15 C Przy³¹cze Przy³¹cze Przy³¹cze C OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: D6.D6.D6 Selektor obwodów - zawór logiczny I ( ND ), PRZY CZ "", "" oraz "C" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø6 Zawór logiczny I ma dwa wejœcia i jedno wyjœcie, Pe³ni funkcjê selektora uk³adu z ni szym ciœnieniem - z podanych na wejœcia dwóch ciœnieñ na wyjœciu otrzymujemy to ni sze. Najczêstsza aplikacja to sterowanie elementem pneumatycznym z dwóch ró nych punktów (o ró nych ciœnieniach). Opcje monta u: - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie Ciœnienie robocze maksymalne emperatura pracy Przep³yw przy ciœnieniu 6 bar i spadku 1 bar Naolejone lub nie Patrz OZNCZENI 10 bar -5 C +50 C 10 g 550 NI/min Zlacza Circuit Serie Function 55selector funkcyjne fittings valve - Circuit - ND selector valve - ND 6

8 Z³¹cza funkcyjne Selektor obwodów - zawór funkcji logicznej LU ( OR ) Seria C C 15 C Przy³¹cze Przy³¹cze Przy³¹cze C OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: D8.D8.D8 Selektor obwodów - zawór logiczny LU ( OR ), PRZY CZ "", "" oraz "C" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø8 Zawór logiczny LU ma dwa wejœcia i jedno wyjœcie, Pe³ni funkcjê selektora uk³adu z wy szym ciœnieniem - z podanych na wejœcia dwóch ciœnieñ na wyjœciu otrzymujemy to wy sze. Najczêstsza aplikacja to sterowanie elementem pneumatycznym z dwóch ró nych punktów (o ró nych ciœnieniach). Opcje monta u: - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie Ciœnienie robocze maksymalne emperatura pracy Przep³yw przy ciœnieniu 6 bar i spadku 1 bar Naolejone lub nie Patrz OZNCZENI 10 bar -5 C +50 C 10 gr. 600 NI/min Function Circuit Serie Zlacza 55selector funkcyjne fittings valve - Circuit - ORselector valve - OR 7

9 Z³¹cza funkcyjne Zawór szybkiego spustu powietrza Seria XX Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: D8.D8.XX Zawór szybkiego spustu powietrza, PRZY CZ "" oraz " - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø8 rójdro ny, dwupozycyjny zawór montowany bezpoœrednio na si³owniku lub pomiêdzy si³ownikiem a zaworem steruj¹cym. Jego funkcja polega na szybkim opró nieniu do atmosfery ciœnienia wychodz¹cego z komory si³ownika z ominiêciem obwodu sterowania powoduj¹c w rezultacie osi¹gniêcie maksymalnej szybkoœci pracy si³ownika. Opcje monta u: - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie Quick Serie Function 55 exhaust fittings valve - Quick exhaus t valve Patrz OZNCZENI Cisnienie robocze maksymalne 10 bar emperatura pracy -5 C +50 C 15 g Przep³yw dla 6 bar przyspadku 1 bar (z 1 do 2) 0 Nl/min Przep³yw dla 6 bar - odpowietrzenie (z 2 do 3) 500 NI/min 8

10 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne WskaŸnik ciœnienia - manometr XX.5 Q Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: D6.D4.XX WskaŸnik ciœnienia - manometr, PRZY CZ "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø6, PRZY CZ "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø4 Manometr mierzy i wskazuje ciœnienie wewn¹trz uk³¹du pneumatycznego. WskaŸnik ciœnienia o zakresie od 0 do 8 bar pozwala na ³atwe monitorowanie stanu ciœnienia w uk³adzie. Manometr mo e byæ u yty samodzielnie lub w po³¹czeniu z innym elementem. Opcje monta u: - monta na szynie DIN z u yciem mocowañ (patrz: akcesoria) - monta pod k¹tem 90 za pomoc¹ stopki (patrz: akcesoria) - monta na p³ycie monta owej za pomoc¹ otworów w korpusie Cisnienie robocze maksymalne Skala ciœnienia na tarczy manometra emperatura pracy Naolejone lub nie Patrz OZNCZENI 8 bar 0-8 bar -5 C +50 C 20,5 g Zlacza Pressure Serie Function 55funkcyjne fittings indicator - Pressure indicator 9

11 Z³¹cza funkcyjne Zawór blokuj¹cy + regulator przep³ywu (po³¹czenie w osi) Seria F...XX M5 M11x1 41 WERSJ 1 = jednokier. zawór blokuj¹cy + jednokier. reguator przep³ywu 2 = dwukier. zawór blokuj¹cy + dwukier. reguator przep³ywu 3 = jednokier. zawór blokuj¹cy + dwukier. reguator przep³ywu 4 = dwukier. zawór blokuj¹cy + jednokier. reguator przep³ywu OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: 551.1F XX Jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + jednokierunkowy regulator przep³ywu, tylko korpus ( bez z³¹czy "" i "" ) Charakterystyka sterowania Ciœnienie pilotuj¹ce (bar) Ciœnienie zasilaj¹ce (bar) Po³¹czenie dwóch funkcji zapewnia utrzymanie ciœnienia w komorze si³ownika w wypadku przypadkowego zaniku ciœnienia zasilania oraz zapewnia regulacjê przep³ywu powietrza podczas pracy. Elementy montuje siê jak najbli ej si³ownika lub bezpoœrednio na nim samym. Cisnienie robocze emperatura pracy Mo liwe kombinacje zaworów: Œrednica nominalna - jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + jednokierunkowy regulator przep³ywu - dwukierunkowy zawór blokuj¹cy + dwukierunkowy regulator przep³ywu - dwukierunkowy zawór blokuj¹cy + jednokierunkowy regulator przep³ywu - jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + dwukierunkowy regulator przep³ywu Przep³yw przy 6 barach i spadku 1 bar Patrz OZNCZENI 0, bar -5 C +50 C 3 mm 285 NI/min 62 g 10

12 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne Zawór blokuj¹cy - przy³¹cza pod k¹tem 90 + zawór d³awi¹cy 551.2F...XX 14 M11x1 M5 3.2 WERSJ 1 = jednokier. zawór blokuj¹cy + jednokier. reguator przep³ywu 2 = dwukier. zawór blokuj¹cy + dwukier. reguator przep³ywu 3 = jednokier. zawór blokuj¹cy + dwukier. reguator przep³ywu 4 = dwukier. zawór blokuj¹cy + jednokier. reguator przep³ywu OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: 551.2F XX 90 jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + jednokierunkowy regulator przep³ywu, tylko korpus ( bez z³¹czy "" i "" ) Charakterystyka sterowania Ciœnienie pilotuj¹ce (bar) Ciœnienie zasilaj¹ce (bar) Po³¹czenie dwóch funkcji zapewnia utrzymanie ciœnienia w komorze si³ownika w wypadku przypadkowego zaniku ciœnienia zasilania oraz zapewnia regulacjê przep³ywu powietrza podczas pracy. Elementy montuje siê jak najbli ej si³ownika lub bezpoœrednio na nim samym. Mo liwe kombinacje zaworów: - jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + jednokierunkowy regulator przep³ywu - dwukierunkowy zawór blokuj¹cy + dwukierunkowy regulator przep³ywu - dwukierunkowy zawór blokuj¹cy + jednokierunkowy regulator przep³ywu - jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + dwukierunkowy regulator przep³ywu Patrz OZNCZENI Cisnienie robocze 0, bar emperatura pracy -5 C +50 C Œrednica nominalna 3 mm Przep³yw przy 6 barach i spadku 1 bar 285 NI/min 62 g Serie Function fittings - 90 blocking valve + flow control valve 11

13 Z³¹cza funkcyjne Zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu powietrza (po³¹czenie w osi) Seria M G...XX WERSJ 1 = jednokier. zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu 2 = dwukier. zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: 551.1G XX Jednokierunkowy zawór blokuj¹cy (w osi) + zawór szybkiego spustu, tylko korpus ( bez z³¹czy "" i "" ) Charakterystyka sterowania Ciœnienie pilotuj¹ce (bar) Ciœnienie zasilaj¹ce (bar) Po³¹czenie dwóch funkcji zapewnia utrzymanie ciœnienia w komorze si³ownika w wypadku przypadkowego zaniku ciœnienia zasilania oraz zapewnia szybkie opró nienie komory si³ownika z powietrza Patrz OZNCZENI bez przejœcia przez ca³y uk³ad pneumatyczny. Zapewnia to szybki ruch si³ownika. Elementy montuje siê jak najbli ej si³ownika lub bezpoœrednio na nim samym. Cisnienie robocze emperatura pracy 0, bar -5 C 50 C 51 g Mo liwe kombinacje zaworów: Przep³yw przy 6 barach i spadku 1 bar 285 NI/min - jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu - dwukierunkowy zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu 12

14 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne Zawór blokuj¹cy - przy³¹cza pod k¹tem 90 + zawór szybkiego spustu 551.2G...XX 14 M5 WERSJ 1=90 jednokier. zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu 2=90 dwukier. zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu 3.2 Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: 551.2G XX 90 jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu, tylko korpus ( bez z³¹czy "" i "" ) Charakterystyka sterowania Ciœnienie pilotuj¹ce (bar) Ciœnienie zasilaj¹ce (bar) Po³¹czenie dwóch funkcji zapewnia utrzymanie ciœnienia w komorze si³ownika w wypadku przypadkowego zaniku ciœnienia zasilania oraz zapewnia szybkie opró nienie komory si³ownika z powietrza bez przejœcia przez ca³y uk³ad pneumatyczny. Zapewnia to szybki ruch si³ownika. Elementy montuje siê jak najbli ej si³ownika lub bezpoœrednio na nim samym. Mo liwe kombinacje zaworów: - jednokierunkowy zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu - dwukierunkowy zawór blokuj¹cy + zawór szybkiego spustu Cisnienie robocze maksymalne emperatura pracy Przep³yw przy 6 barach i spadku 1 bar Patrz OZNCZENI 0, bar -5 C +50 C 51 g 285 NI/min Serie Function 90 blocking 55 fittings valve quick exhaust valve

15 Z³¹cza funkcyjne Regulator ciœnienia + manometr (przy³¹cza w osi) Seria H...XX 11 Q14 M9x0.75 WERSJ 2 = 0-2 bar 4 = 0-4 bar 8 = 0-8 bar Przy³¹cze Przy³¹cze 58.5 Q OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: 551.1H2.M1.D4.XX Regulator ciœnienia z wejœciami w osi, zakres regulacji: 0-2 bar + manomet r, przy³¹cza "" gwint zewnêtrzny G 1/8, przy³¹cza "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø4 Po³¹czenie manometru z regulatorem ciœnienia zapewnia mo liwoœæ regulacji ciœnienia wyjœciowego z jednoczesn¹ obserwacj¹ jego wartoœci. Mo liwe opcje: - regulator ciœnienia od 0 do 2 bar + manometr - regulator ciœnienia od 0 do 4 bar + manometr - regulator ciœnienia od 0 do 8 bar + manometr Zakres na skali manometru to zawsze 0-8 bar In Serie Function line 55 pressure fittings regulator - In line pressure + pressure regulator indicator + pressure indicator Cisnienie robocze maksymalne emperatura pracy Zakres ciœnieñ na skali manometru Zakres regulacji ciœnienia Patrz OZNCZENI 8 bar -5 C +50 C 0 8 bar 0-2 bar 0-4 bar 0-8 bar 62 g 14

16 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne Regulator ciœnienia (przy³¹cza pod k¹tem 90 ) + manometr 551.2H...XX M9x Q WERSJ 2 = 0-2 bar 4 = 0-4 bar 8 = 0-8 bar Przy³¹cze Przy³¹cze OZNCZENI UWG : Wymiary ³¹cznie z kartrid ami - patrz rozdzia³ PRZY CZ Przyk³ad: 551.2H2.M1.D4.XX Regulator ciœnienia z wejœciami pod k¹tem, zakres regulacji: 0-2 bar + manomet r, przy³¹cza "" gwint zewnêtrzny G 1/8, przy³¹cza "" - z³¹cza wtykowe pod w¹ Ø4 Po³¹czenie manometru z regulatorem ciœnienia zapewnia mo liwoœæ regulacji ciœnienia wyjœciowego z jednoczesn¹ obserwacj¹ jego wartoœci. Mo liwe opcje: - regulator ciœnienia od 0 do 2 bar + manometr - regulator ciœnienia od 0 do 4 bar + manometr - regulator ciœnienia od 0 do 8 bar + manometr Zakres na skali manometru to zawsze 0-8 bar Serie Function 90 pressure 55 fittings regulator - 90 pressure + regulator indicator + pressure indicator Patrz OZNCZENI Maksymalne cisnienie robocze 8 bar emperatura pracy -5 C +50 C Zakres ciœnieñ na skali manometru 0 8 bar 0-2 bar Zakres regulacji ciœnienia 0-4 bar 0-8 bar 62 g 15

17 Z³¹cza funkcyjne KCESORI Seria 55 Zestaw elementów ³¹cz¹cych (dla 5 z³¹czy funcyjnych) Waga 2,5 g Zestaw elementów ³¹cz¹cych w sk³ad którego wchodz¹ ko³ki i krzy yki ustalaj¹ce pozwala na sztywne i trwa³e po³¹czenie do 5 z³¹cz funkcyjnych. Ich po³¹czenie jest pewne i zapewnia odpornoœæ na dzia³anie si³ zwi¹zanych np. z umieszczaniem przewodu w z³¹czach wtykowych elementów funkcyjnych. Komplet mocowañ k¹towych daptory na szynê DIN Waga g Waga 4 g Komplet sk³ada siê z dwóch mocowañ i zestawu œrub Komplet sk³ada siê z dwóch adaptorów ccessories Serie Function 55 fittings - ccessories 16

18 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne OZNCZENI Kartrid - Z³¹cze proste na w¹ Ø4 551KD4 n 9.5 Ø Waga 7 g CONNECIONS Serie Function Ø4 Z³¹cze 55 fittings proste - CONNECIONS cartridge Kartrid - Z³¹cze proste na w¹ Ø6 551KD6 n 11.5 Ø Waga 7 g Function CONNECIONS Ø6 Z³¹cze fittings proste cartridge Kartrid - Z³¹cze proste na w¹ Ø8 551KD8.5 Ø8 Waga 7 g Function CONNECIONS Ø8 Z³¹cze fittings proste cartridge 17

19 Z³¹cza funkcyjne OZNCZENI Seria 55 Kartrid k¹towy banjo na w¹ Ø4 n 9.5 Ø4 551KG4 21 n Waga,6 g Function CONNECIONS Ø4 banjo fittings PL cartridge Kartrid k¹towy banjo na w¹ Ø6 n 11.5 Ø6 551KG6 24 n 14 8 Waga 14 g 17.6 Function CONNECIONS Ø6 banjo fittings PL cartridge Kartrid k¹towy banjo na w¹ Ø8 n.5 Ø8 551KG Waga 14,3 g 17.6 Function CONNECIONS Ø8 banjo fittings PL cartridge Kartrid k¹towy banjo z gwintem wewnêtrznym G1/8 551KL1?" Waga g 17.6 Function CONNECIONS G1/8" banjo fittings female cartridge

20 Seria 55 Z³¹cza funkcyjne OZNCZENI Kartrid z gwintem zewnêtrznym G1/8 551KM1 Q14.5 G1/8" Q Waga 14 g Function CONNECIONS G1/8" male fittings Z³¹cze proste cartridge Kartrid z gwintem zewnêtrznym G1/4 551KM2 Q17 G1/4" Q Waga 20 g Function CONNECIONS G1/4" male fittings Z³¹cze proste cartridge Kartrid z gwintem wewnêtrznym G1/8 551KF1 Q.5 G1/8" 6.5 Waga 9 g Function CONNECIONS G1/8" female fittings Z³¹cze proste cartridge ¹cznik do po³¹czenia szeregowego elementów 551KUU Waga 14 g Function CONNECIONS Connection fittings for multiple function 19

Złącza funkcyjne Tecno-FUN. Seria 55

Złącza funkcyjne Tecno-FUN. Seria 55 Złącza funkcyjne ecno-fun Seria 55 Nowa, kompaktowa linia zaworów funkcyjnych, które mogą być użyte w dowolnym miejscu obwodu pneumatycznego z możliwością ich montowania bezpośrednio na danym elemencie

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 0 elektromagnetyczne G /8" (serie 468, 48) elektromagnetyczne G /4" (serie 464, 44) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa (seria 4/) elektromagnetyczne G /4" - seria kompaktowa

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne elektromagnetyczne G /8" (serie, 8) elektromagnetyczne G /" (serie 6, ) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa (seria /) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa do monta u w grupy

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze

Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze. Zawory i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 0 elektromagnetyczne G /8" (serie 68, 8) elektromagnetyczne G /" (serie, ) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa (seria /) elektromagnetyczne G /" - seria kompaktowa do monta

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

PNEUMAX NEWS 2006/05/0013

PNEUMAX NEWS 2006/05/0013 PNEUMAX NEWS 006/05/00 S.p.A. LURANO (BG) - ITALY Certified Quality System ISO 900 : 000 Reg. No. 0677-04 KOMPONENTY DO AUTOMATYZACJI PNEUMATYCZNEJ Nowa seria zaworów i elektrozaworów do sprê onego powietrza

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE/D AWI CO PNEUMATIC FITTINGS ZWROTNE Kontrolery Przep³ywu Budowa zaworu Zastosowanie: - zawory u ywane do kontrolowania prêdkoœci opera

ZAWORY D AWI CE/D AWI CO PNEUMATIC FITTINGS ZWROTNE Kontrolery Przep³ywu Budowa zaworu Zastosowanie: - zawory u ywane do kontrolowania prêdkoœci opera ZAWORY D AWI CE/D AWI CO ZWROTNE ZAWORY D AWI CE/D AWI CO PNEUMATIC FITTINGS ZWROTNE Kontrolery Przep³ywu Budowa zaworu Zastosowanie: - zawory u ywane do kontrolowania prêdkoœci operacyjnej pracuj¹cego

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys.

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274, 3260/3375, 3260/5757-7, 3260/5724-8, 3260/5725-7, 3260/5725-8 Zawory z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780,

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000 Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 000 o szerokoœci 10 mm wersja LINE - wszytskie przy³¹cza na rozdzielaczu o szerokoœci 10 mm, wersja FLAT - wejœcie i odpowietrzenia na bazie, wyjœcia na rozdzielaczu

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZAWORY (seria 200,katalog 1, rozdzia³ 2)

ZAWORY (seria 200,katalog 1, rozdzia³ 2) (seria 00,katalog, rozdzia³ ) Przep³yw dla G 8" DŸwignia z rolk¹, jednok. - sprê yna [0] DŸwign. z rolk¹ bocz. dwuk. - sprê. [] 8... 8... N 9 DŸwignia dok³. ze sprê yn¹ pow. [7] DŸwignia panel ø 0 - pozycje

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 0 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 1 Uruchamiane mechanicznie Pneumatycznie Przyciskiem Prze³¹cznik dwupozycyjny DŸwignia z rolk¹ Akcesoria Miniaturowe zawory rêczne

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Jednokierunkowy dla zaworu (dławienie na dolocie zaworu) 10 bar. Jednokierunkowy dla zaworu (dławienie na dolocie zaworu) 10 bar

Jednokierunkowy dla zaworu (dławienie na dolocie zaworu) 10 bar. Jednokierunkowy dla zaworu (dławienie na dolocie zaworu) 10 bar Akcesoria M5 G" Seria 600 Miniaturowy zawór dławiąco-zwrotny i dławiący M5 na przewód ø3 - regulacja śrubokrętem 6.0.305. UNKCJA.2 = Jednokier. (dla siłownika) 2. = Jendokier. (dla zaworu). = Waga: 4 g.2

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

ZAWORY ROZDZIELAJ CE 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 G1/4 sterowane elektromagnetycznie sterowane elektromagnetycznie, powrót sprê yn¹ Seria ZEM

ZAWORY ROZDZIELAJ CE 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 G1/4 sterowane elektromagnetycznie sterowane elektromagnetycznie, powrót sprê yn¹ Seria ZEM SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-101 KIELCE, tel. 01 361-95-, fax. 0-1 361-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE 3/, 3/3, 5/, 5/3 G1/ sterowane elektromagnetycznie sterowane

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 36-95-4, fax. 0-4 36-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi

Bardziej szczegółowo

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50.

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825, 3226/5757-7, 3226/5724-8, 3226/5725-7, 3226/5725-8 Zawór z si³ownikiem pneumatycznym typ 3226/2780 Zawór trójdrogowy typu 3226 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX

DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX DANE TECHNICZNE - ZAWORY TERMOSTATYCZNE LUX Zawory termostatyczne LUX przeznaczone s¹ do monta u na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu zasilaj¹cego. W zestawie z g³owic¹ termostatyczn¹

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8 Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne " Opis serii Seria 88 z mi wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (88). Seria ta obejmuje trzy ró ne typy rozdzielaczy : - 88/

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY G1/8 G1/2

ZAWÓR ZWROTNY G1/8 G1/2 SP Ó K KCY JN ul. Wapiennikowa 90, 5-101 KIELCE, tel. 041 361-95-4, fax. 0-41 361-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZWÓR ZWROTNY G1/8 G1/ P ZSTOSOWNIE Zawory zwrotne stosowane s¹ w pneumatycznych

Bardziej szczegółowo

Zawory panelowe 3/2. Seria MT - M5. Zawór z przyciskiem. Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)

Zawory panelowe 3/2. Seria MT - M5. Zawór z przyciskiem. Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony) Zawory panelowe 3/2 Seria MT - M5 Typ... Mocowanie... Temperatura otoczenia. Tempertura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przp³yw nominalny... Aktywator... Materia³y... Zawór panelowy 3/2, sterowany

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3222/2780 Jednogniazdowy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 1 Uruchamiane mechanicznie Pneumatycznie Przyciskiem Prze³¹cznik dwupozycyjny DŸwignia z rolk¹ Akcesoria Miniaturowe zawory rêczne

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724-3, 3222/5724-8, 3222/5725-3, 3222/5725-7, 3222/5725-8 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym,

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

SERIA RÊCZNE ZAWORY MINIATUROWE - z³¹cze wtykowe na przewód 4 mm

SERIA RÊCZNE ZAWORY MINIATUROWE - z³¹cze wtykowe na przewód 4 mm ZAWORY KATALOG ZAWORY MECHANICZNE I RÊCZNE WRAZ Z AKCESORIAMI SERIA 0 - RÊCZNE ZAWORY MINIATUROWE - z³¹cze wtykowe na przewód mm Ogólna charakterystyka : Nowa seria 0 minizaworów zosta³a pomyœlana jako

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog 2 - ZAWORY I ELEKTROZAWORY

Katalog 2 - ZAWORY I ELEKTROZAWORY ELEKTROZAWORY Katalog - ZAWORY I ELEKTROZAWORY KATALOG - ZAWORY I ELEKTROZAWORY SERIA 300 ELEKTROZAWORY STEROWANE BEZPOŒREDNIO Miniaturowe elektrozawory 10 mm: Ma³e rozmiary, do monta u pojedynczego lub

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G /8" Zawory sterowane elektromagnetycznieg/8"

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G /8" Zawory sterowane elektromagnetycznieg/8"

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL 3 Zespoły przygotowania Zespo³y przygotowania powietrza powietrza FRL FRL Symbole Symbole graficzne graficzne Zespó³ przygotowania (sk³adaj cy siê z filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Seria 2 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3248-1 i typ 3248-7 Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Zastosowanie Zawór do regulacji przep³ywu mediów w stanie ciek³ym i gazowym przeznaczony

Bardziej szczegółowo

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ nastawy awaryjnej typ 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374, 3214-4 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe z si³ownikiem

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie:

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie: Honeywell KOMBI-3-Plus Zawory regulacyjne Karta katalogowa Zastosowanie: Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie

Bardziej szczegółowo

ZAWORY I ELEKTROZAWORY ISO 5599/1 (seria 1000, katalog 2, rozdzia³ 6)

ZAWORY I ELEKTROZAWORY ISO 5599/1 (seria 1000, katalog 2, rozdzia³ 6) ZAWORY I ELEKTROZAWORY ISO 99/1 (seria 1000, katalog, rozdzia³ 6) ISO Rozmiar 1 / 1001..1.9 1001..1.6,-10 bar -10 bar Pilot mm - sprê yna 1001..1.8 101..3.9.M 1,-10 bar,-10 bar Pilot mm - ze sprê yn¹ pneumatyczn¹

Bardziej szczegółowo

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871.

Oferujemy tak e: wykonania z atestem typu patrz karta katalogowa T 5871. Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3241-4 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typu 3244-4 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl MA OGABARYTOWE ZAWORY ROZDZIELAJ CE /, / I / G/8 I G/ sterowane elektromagnetycznie sterowane

Bardziej szczegółowo

¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem i produk

¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem i produk Armatura odcinaj¹ca BEZPIECZNA ARMATURA Armatura dla ruroci¹gów ¹czymy Wasze rury! Armatura BAP ma d³ug¹ tradycjê na rynku armatury w Polsce. W chwili obecnej od ponad 30 lat BAP zajmuje siê konstruowaniem

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Seria 240. Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374

Seria 240. Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374 Seria 240 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3241/3374 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3241 Zawór z si³ownikiem elektrycznym typ 3244/3374 Zawór trójdrogowy typu 3244 Zastosowanie Zawory przelotowe

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G /8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS

AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS AKCESORIA DLA PNEUMATYKI FIXTURES AND FITTINGS 6 80.0120 Z CZKA PROSTA Z GWINTEM M5 DO G1/2 NIPPLE (PARALLEL) G CH L B d M5 8 11,5 4 3 80.0120.M5 1/8 14 16,5 6 5,5 80.0120.18 1/4 17 21 8 8 80.0120.14 3/8

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zawory serii V2001 Zawór trójdrogowy V2001 dla oleju jako noœnika ciep³a z si³ownikiem pneumatycznym lub elektrycznym Zastosowanie Zawór mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy przeznaczony do instalacji do przesy³u

Bardziej szczegółowo

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej Zawory elektrycznym Typ 3213/5824, 3214/5824, 3214/3374, 3214-4 Zawory pneumatycznym Typ 3213/2780-1 i 3213/2780-2 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000 RECTUS POLSK Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 000 o szerokoœci 10 mm wersja LINE - wszytskie na rozdzielaczu o szerokoœci 10 mm, wersja FLT - wejœcie i odnia na bazie, wyjœcia na rozdzielaczu o

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze przep³ywowe

Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe ThermoDrive DDLE 18 ThermoDrive 18 / 400V 3~ 945 305 872 DDLE 21 ThermoDrive 21 / 400V 3~ 945 305 873 DDLE 24 ThermoDrive 24 / 400V 3~ 945 305 874 DDLE 27 ThermoDrive

Bardziej szczegółowo

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego

Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do 750 cm 2 typ 3271 i typ 3277 do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Si³owniki pneumatyczne z membran¹ o powierzchni do cm typ i typ do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego Zastosowanie Si³owniki skokowe przeznaczone przede wszystkim do monta- u na zaworach serii,,

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo