SERIA RÊCZNE ZAWORY MINIATUROWE - z³¹cze wtykowe na przewód 4 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERIA RÊCZNE ZAWORY MINIATUROWE - z³¹cze wtykowe na przewód 4 mm"

Transkrypt

1 ZAWORY

2 KATALOG ZAWORY MECHANICZNE I RÊCZNE WRAZ Z AKCESORIAMI SERIA 0 - RÊCZNE ZAWORY MINIATUROWE - z³¹cze wtykowe na przewód mm Ogólna charakterystyka : Nowa seria 0 minizaworów zosta³a pomyœlana jako ekonomiczna wersja dope³niaj¹ca seriê 0. Ze wzglêdu na swoje ma³e wymiary seria 0 jest ³atwa w instalacji i u ytkowaniu. Jej g³ówna cecha to mo liwoœæ wyboru miêdzy wersjami z bocznym lub tylnym umieszczeniem przy³¹czy pneumatycznych wyposa onych w z³¹cza wtykowe dla przewodu mm. Zawory wystêpuj¹ w wersjach - lub - drogowych, normalnie zamkniêtych lub otwartych, w wersji - drogowej oraz - drogowej - pozycyjnej w pozycji œrodkowej otwartych lub pozostaj¹cych pod ciœnieniem. Wersja -drogowa jest wykonana z dwóch -drogowych zaworów umieszczonych obok siebie ze wspólnym wlotem. Sterowanie tych zaworów to ró ne wersje przycisków, klucz, d³uga lub krótka dÿwignia oraz pneumatyczne. Jest równie mo liwoœæ po³¹czenia - i -drogowych zaworów z prze³¹cznikami elektrycznymi, normalnie zamkniêtymi lub otwartymi. Obs³uga i u ytkowanie : Œrednie ycie zaworów to 0 - mln. cykli, zale nie od zastosowania. W³aœciwe smarowanie specjalnym olejem mo e zredukowaæ zu ycie uszczelnieñ, dobra filtracja powietrza zapewnia d³ug¹ i bezproblemow¹ pracê. Nale y sprawdziæ, czy warunki pracy s¹ zgodne z sugerowanym ciœnieniem, temperatur¹, itd. UWAGA: do smarowania u ywaæ oleju hydraulicznego klasy H np. MAGNA GC (Castrol) SERIA 0 i 00 - ZAWORY MECHANICZNE I RÊCZNE Ogólna charakterystyka : Serie 0 i 00 zawieraj¹ szerok¹ gamê miniaturowych zaworów ze zró nicowanym sposobem uruchamiania.w serii 0 wystêpuj¹ przy³¹cza na gwint M, natomiast seria 00 wystêpuje z gwintami od G do G. Dziêki ich specjalnej konstrukcji i zrównowa onemu t³oczkowi zawory te mog¹ byæ u ywane wymiennie jako - lub -drogowe. Jest to wa ne, poniewa np. -drogowy mo e byæ u ywany jako normalnie zamkniêty lub normalnie otwarty a -drogowy mo e byæ zasilany przez wydech i ró nym ciœnieniem zale nie od potrzeb. Dostêpne s¹ zawory z uszczelkami poliuretanowymi do dzia³ania bezolejowego. W tym wypadku kod zamówienia ma postaæ:... G... G... G Wa ne: temperatura wy sza ni 0 st.c oraz dzia³anie wody lub du ej wilgotnoœci powoduj¹ stopniowe pogarszanie charakterystyki mechanicznej uszczelek. Szybkoœæ reakcji chemiczej ( hydrolizy) zale y od temp. otoczenia tak, e w ekstremalnych sytuacjach uszczelka staje siê krucha i ulega rozpadowi. Obs³uga i u ytkowanie: tak jak w serii 0 SERIA 00 - ZAWORY - M G Ogólna charakterystyka : najwa niejsz¹ cech¹ tych zaworów to typ konstrukcji. Zawory te zapewniaj¹ podwy szon¹ odpornoœæ na pogorszone warunki pracy, tj. cz¹stki kurzu w skompresowanym powietrzu, niewystarczaj¹ce smarowanie itd. Z drugiej strony zawory dzia³aj¹ tylko jako - lub -drogowe, normalnie zamnkniête, i wymagana si³a wyzwalaj¹ca zawór roœnie wraz ze wzrostem ciœnienia. SERIA 00 - AKCESORIA - M G Akcesoria s¹ grup¹ elementów dope³niaj¹cych obwód pneumatyczny. Te specjalne zawory s¹ umieszczone pomiêdzy dwoma zaworami, pomiêdzy zaworem a si³ownikiem lub za si³ownikiem. Jedn¹ z g³ównych cech tych elementów jest to, e s¹ one wyzwalane automatycznie, bez sterowania z zewn¹trz. Ich dzia³anie zwi¹zane jest z obecnoœci¹ lub nie ciœnienia roboczego. Zawory te charakteryzuje pewna inercja, tzn. nie posiadaj¹ one wbudowanej zmiennej funkcji która by³aby czu³a na ciœnienie. Wœród tych komponentów s¹ t³umiki, rozga³êÿniki i regulatory przep³ywu. Istniej¹ tak e regulatory przep³ywu, które, tak jak w elementach elektronicznych, mog¹ byæ zdefiniowane jako elementy o zmiennej rezystancji. S¹ one bardzo wa ne w regulacji wielkoœci przep³ywu, zapewniaj¹ precyzyjn¹ regulacjê czasów dzia³ania i prêdkoœci si³owników. ZAWORY SPE NIAJ CE FUNKCJE LOGICZNE AND i OR : s¹ tak e wa ne, zapewniaj¹ uzyskanie du ych przep³ywów, czego nie mo na by³o uzyskaæ przy pomocy klasycznych elementów. ZAWORY BLOKUJ CE : zatrzymuj¹ cylinder w danej pozycji, zapobiegaj¹ niespodziewanej dekompresji si³ownika np. w przypadku pêkniêcia przewodu zasilaj¹cego. Praktycznie jest to sterowany pneumatycznie jednokierunkowy zawór, który blokuje wylot je eli na przy³¹cze steruj¹ce nie jest podawane ciœnienie. EKONOMIZERY : s¹ praktycznie reduktorami ciœnienia zainstalowanymi pomiêdzy zaworem steruj¹cym a si³ownikiem dla zredukowania zu ycia powietrza. 0.

3 KATALOG ZAWORY MECHANICZNE I RÊCZNE WRAZ Z AKCESORIAMI SERIA 00 - ZAWORY UZUPE NIAJ CE Ogólna charakterystyka: w czasie budowy automatycznych obwodów pneumatycznych wystêpuje czasem koniecznoœæ zmiany lub modyfikacji ró nych sygna³ów, np. zmiana sygna³u pneumatycznego na elektryczny. Seria naszych komponentów pozwala podo³aæ temu zadaniu przy oszczêdnoœci czasu, miejsca i pieniêdzy. W sk³ad serii 00 wchodz¹ nastêpuj¹ce komponenty: - Prze³¹cznik ciœnieniowy : zamienia sygna³ pneumatyczny na elektryczny, - Generator impulsów : zamienia sta³y sygna³ pneumatyczny na nastawialne impulsy pneumatyczne o czasie trwania od 0 do 0 sekund, - Timer pneumatyczny : (N.Z. lub N.O.) który w³¹cza lub wy³¹cza sygna³ pneumatyczny po ustawionym czasie, - Zawory bezpieczeñstwa Dwie Rêce : pozwalaj¹ na bezpieczne u ywanie prze³¹czników (np. dwa przyciski N.C. w pewnej odleg³oœci) wykluczaj¹ce fa³szywe sygna³y w wypadku z³ego funkcjonowania przycisku lub zaworu. Zastosowanie : np. w prasach obs³ugiwanych rêcznie itp. - Flip - Flop : zawór, ka dy kolejny impuls steruj¹cy powoduje, na przemian, aktywacjê wyjœcia i. - Zawór - oscylator : - G z wbudowanymi dwoma funkcjami logicznymi NOT. Prze³¹czenie nastêpuje gdy ciœnienie W opró nianej komorze si³ownika przy³¹czonego do oscylatora spadnie poni ej pewnego poziomu progowego (ok. 0 bar). - Wzmacniacz sygna³u : zawór - G N.C. aktywowany s³abymi sygna³ami, ale wy szymi ni 0.0 bar. - Progresywny zawór startowy : umieszczony pomiêdzy zaworem lub elektrozaworem a si³ownikiem, pozwalaj¹cy na stopniowe wype³nienie jego komory, zapewniaj¹cy zmniejszenie energii ruchu si³ownika. Progresywny zawór startowy jest utworzony przez po³¹czenie zaworu reguluj¹cego przep³yw i zaworu N.C. ze œrednic¹ nominaln¹ mm. Zawór jest ca³kowicie otwarty kiedy ciœnienie w si³owniku osi¹ga 0% ciœnienia wejœciowego. - Urz¹dzenie ciœnieniowe High - Low : umieszczone w obwodzie pomiêdzy zaworem a si³ownikiem pozwala na dzia³anie si³ownika z dwoma ró nymi ciœnieniami. Przyk³ad : podczas zamykania, mo liwoœæ dojœcia do ¹danej pozycji pod niskim ciœnieniem a nastêpnie zwiêkszenie go do maksymalnej wartoœci za pomoc¹ sygna³u elektrycznego. 0.

4 (seria 0, katalog, rozdzia³ i broszura ) Przewód ø 0 Symbol Opis Kod Popychacz - sprê yna, przy³¹cze boczne, N.C. [] Popychacz - sprê yna, przy³¹cze boczne, N.O. [] Popychacz - sprê yna, przy³¹cze dolne, N.C. [] Popychacz - sprê yna, przy³¹cze dolne, N.O. [] DŸwignia z rolk¹ - sprê., przy³¹cze boczne, N.C. [] DŸwignia z rolk¹ - sprê., przy³¹cze boczne, N.O. [] DŸwignia z rolk¹ - sprê., przy³¹cze dolne, N.C. [] DŸwignia z rolk¹ - sprê., przy³¹cze dolne, N.O. [] DŸwignia z rolk¹ ³o ysk - sprê., przy³. boczne, N.C. [] DŸwignia z rolk¹ ³o ysk - sprê., przy³. boczne, N.O. [] DŸwignia z rolk¹ ³o ysk - sprê., przy³. dolne, N.C. [] DŸwignia z rolk¹ ³o ysk - sprê., przy³. dolne, N.O. [] DŸwignia jednokierunk., przy³. boczne, N.C. [] DŸwignia jednokierunk., przy³. boczne, N.O. [] DŸwignia jednokierunk, przy³. dolne, N.C. [] DŸwignia jednokierunk, przy³. dolne, N.O. [] Pneumatyczny - sprê yna, przy³. boczne, N.C. [] Pneumatyczny - sprê yna, przy³. dolne, N.O. [] Pneumatyczny - sprê yna, przy³. boczne, N.C. [] Pneumatyczny - sprê yna, przy³. dolne, N.O. [] Przycisk - sprê yna, przy³. boczne, N.C. [] Przycisk - sprê yna, przy³. boczne, N.O. [] Przycisk - sprê yna, przy³. dolne, N.C. [] Przycisk - sprê yna, przy³. dolne, N.O. [] Przycisk poz., przy³. boczne, N.C. [] Przycisk poz., przy³. boczne, N.O. [] Przycisk poz., przy³. dolne, N.C. [] Przycisk poz., przy³. dolne, N.O. [] Wystaj¹cy przycisk - sprê yna przy³. boczne, N.C. [] Wystaj¹cy przycisk - sprê yna przy³. boczne, N.O. [] Wystaj¹cy przycisk - sprê yna przy³. dolne, N.C. [] Wystaj¹cy przycisk - sprê yna przy³. dolne, N.O. [] Przycisk awaryjny poz., przy³. boczne, N.C. [] Przycisk awaryjny poz., przy³. boczne, N.O. [] Przycisk awaryjny poz., przy³. dolne, N.C. [] Przycisk awaryjny poz., przy³. dolne, N.O. [] Prze³¹cznik poz. d³uga dÿwig., przy³. boczne, N.C. [] Prze³¹cznik poz. d³uga dÿwig., przy³. boczne, N.O. [] Prze³¹cznik poz. d³uga dÿwig., przy³. dolne, N.C. [] Prze³¹cznik poz. d³uga dÿwig., przy³. dolne, N.O. [] Prze³¹cznik z kluczem, przy³¹cze boczne, N.C. [] Prze³¹cznik z kluczem, przy³¹cze boczne, N.O. [] Prze³¹cznik z kluczem, przy³¹cze dolne, N.C. [] Prze³¹cznik z kluczem, przy³¹cze dolne, N.O. [] Ciœnienie Max. Przep³yw dla bar LC LA N PC PA 0...LC 0...LA 0...PC 0...PA 0 bar 0...LC 0...LA N 0...PC 0...PA 0...LC 0...LA 0...PC 0...PA 0...LC 0...LA 0 bar (min. ciœn. 0 NImin mm, 0...PC operacyjne, bar) 0...PA 0...*.LC 0...*.LA 0...*.PC 0...*.PA 0...LC 0...LA N 0...PC 0...PA 0...*LC 0...*.LA 0...*.PC 0...*.PA 0 bar 0...LC 0...LA N 0...PC 0...PA 0...LC 0...LA 0...PC 0...PA 0...LC 0...LA 0...PC 0...PA * = Czerw. = Czarny = Zielony = ó³ty.

5 (seria0,katalog,rozdzia³ibroszura ) Symbol Opis Kod Ciœnienie maks. Przep³yw dla bar Prze³¹cznik - krótki poz. przy³. boczne. N.C. [] LC Prze³¹cznik - krótki poz. przy³. boczne. N.O. [] Prze³¹cznik - krótki poz. przy³. dolne. N.C. [] LA PC Prze³¹cznik - krótki poz. przy³. dolne. N.O. [] PA Popychacz - sprê yna przy³. boczne N.C. [] Popychacz - sprê yna przy³. boczne N.O. [] Popychacz - sprê yna przy³. dolne N.C. [] LC LA PC N Popychacz - sprê yna przy³. dolne N.O. [] PA DŸwignia z rolk¹ - sprê yna, przy³. boczne, N.C. [] 0...LC DŸwignia z rolk¹ - sprê yna, przy³. boczne, N.O. [] DŸwignia z rolk¹ - sprê yna, przy³. dolne, N.C. [] 0...LA 0...PC 0 bar DŸwignia z rolk¹ - sprê yna, przy³. dolne, N.O. [] 0...PA DŸwignia z rolk¹ ³o ysko - sprê., przy³. boczne, N.C. [] 0...LC DŸwignia z rolk¹³o ysko - sprê., przy³. boczne,n.o. [] DŸwignia z rolk¹³o ysko - sprê., przy³. dolne,n.c. [] 0...LA 0...PC N DŸwignia z rolk¹³o ysko - sprê., przy³. dolne,n.o. [] 0...PA DŸwignia jednokierunk.,p rzy³. boczne,n.c. [] DŸwignia jednokierunk.,p rzy³. boczne,n.o. [] 0...LC 0...LA 0 NImin mm, DŸwignia jednokierunk.,p rzy³. dolne,n.c. [] 0...PC DŸwignia jednokierunk., przy³. dolne,n.o. [] Pneumatyczny - sprê. przy³. boczne N.C. [] 0...PA 0...LC 0 Pneumatyczny - sprê. przy³. dolne N.O. [] Pneumatyczny - sprê. przy³. boczne N.C. [] Pneumatyczny - sprê. przy³. dolne N.O. [] Przycisk - sprê. przy³. boczne. N.C. [] 0...LA 0...PC 0...PA 0...*.LC 0 bar (min. ciœn. operac., bar) Przycisk - sprê. przy³. boczne. N.O. [] 0...*.LA Przycisk - sprê. przy³. dolne. N.C. [] Przycisk - sprê. przy³. dolne. N.O. [] Przycisk poz. przy³. boczne. N.C. [] Przycisk poz. przy³. boczne. N.O. [] 0...*.PC 0...*.PA 0...LC 0...LA N 0 bar Przycisk poz. przy³. dolne. N.C. [] 0...PC Przycisk poz. przy³. dolne. N.O. [] 0...PA Wystaj¹cy przycisk - sprê. przy³. boczne. N.C. [] Wystaj¹cy przycisk - sprê. przy³. boczne. N.O. [] 0...*.LC 0...*.LA Wystaj¹cy przycisk - sprê. przy³. dolne. N.C. [] 0...*.PC Wystaj¹cy przycisk - sprê. przy³. dolne. N.O. [] 0...*.PA Przycisk awaryjny poz. przy³. boczne. N.C. [] 0...LC Przycisk awaryjny poz. przy³. boczne. N.O. [] Przycisk awaryjny poz. przy³. dolne. N.C. [] 0...LA 0...PC N Przycisk awaryjny pozycja. przy³. dolne. N.O. [] Prze³¹cznik d³ugi poz. przy³. boczne. N.C. [] 0...PA 0...LC 0 bar 0 NImin mm, Prze³¹cznik d³ugi poz. przy³. boczne. N.O. [] Prze³¹cznik d³ugi poz. przy³. dolne. N.C. [] 0...LA 0...PC Prze³¹cznik d³ugi poz. przy³. dolne. N.O. [] 0...PA * = Czerw. = Czarny = Zielony = ó³ty.

6 (seria 0, katalog, rozdzia³ i broszura ) Symbol Opis Kod Ciœnienie maks. Przep³yw dla bar Prze³¹cznik z kluczem przy³. boczne N.C. [] 0...LC Prze³¹cznik z kluczem przy³. boczne N.O. [] 0...LA Prze³¹cznik z kluczem przy³. dolne N.C. [] 0...PC Prze³¹cznik z kluczem przy³. dolne N.O. [] Prze³¹cznik poz krótki przy³. boczne N.C. [] 0...PA LC 0 bar 0 NImin mm, Prze³¹cznik poz krótki przy³. boczne N.O. [] LA Prze³¹cznik poz krótki przy³. dolne N.C. [] PC Prze³¹cznik poz krótki przy³. dolne N.O. [] PA Przycisk - sprê. przy³. boczne [] 0...*.L Przycisk - sprê. przy³. dolne [] 0...*.P Przycisk poz. przy³. boczne [] Przycisk poz. przy³. dolne [] 0...L 0...P 0N Wystaj¹cy przycisk - sprê. przy³. boczne [0] Wystaj¹cy przycisk - sprê. przy³. dolne [0] 0...*.L 0...*.P Przycisk awaryjny poz. przy³. boczne [] Przycisk awaryjny poz. przy³. dolne [] 0...L 0...P N Prze³¹cznik poz. d³ugi stab. przy³. boczne [] 0...L Prze³¹cznik poz. d³ugi stab. przy³. dolne [] 0...P Prze³.. z kluczem poz. stab. przy³. boczne [] 0...L 0 Prze³. z kluczem poz. stab. przy³. dolne [] Prze³. poz. stab. kr. dÿwignia przy³. boczne [] 0...P L 0 bar 0 NImin mm, Prze³. poz. stab. kr. dÿwignia przy³. dolne [] P Centralnie otwarty Prze³¹cznik poz. d³ugi sprê yna przy³. boczne CO [] Prze³¹cznik poz. d³ugi sprê yna przy³. dolne CO [] L P Prze³¹cznik poz. d³ugi stab. przy³. boczne CO [] 0...L Prze³¹cznik poz. d³ugi stab. przy³. dolne CO [] Prze³¹cznik poz. z kluczem sprê. przy³. boczne CO [] 0...P L Prze³¹cznik poz. z kluczem sprê. przy³. dolne CO [] P Prze³¹cznik poz. z kluczem stab. przy³. boczne CO [] 0...L Prze³¹cznik poz. z kluczem stab. przy³. dolne CO [] 0...P Prze³¹cznik poz. krótki sprê yna przy³. boczne CO [] Prze³¹cznik poz. krótki sprê yna przy³. dolne CO [] L P Prze³¹cznik poz. krótki stab. przy³. boczne CO [] Prze³¹cznik poz. krótki stab. przy³. dolne CO [] L P Centralnie pod ciœnieniem Prze³¹cznik poz. d³ugi sprê. Przy³. boczne CPC [] Prze³¹cznik poz. d³ugi sprê. przy³. dolne CPC [] L P Prze³¹cznik poz. d³ugi stab. przy³. boczne CPC [] 0...L Prze³¹cznik poz. d³ugi stab. przy³. dolne CPC [] 0...P Prze³¹cznik poz. z kluczem sprê. przy³. bocz. CPC [] L 0 bar 0 NImin mm, Prze³¹cznik poz. z kluczem sprê. przy³. dolne CPC [] P Prze³¹cznik poz. z kluczem stab. przy³. boczne CPC [] 0...L Prze³¹cznik poz. z kluczem stab. przy³. dolne CPC [] 0...P Prze³¹cznik poz. krótki sprê. przy³. boczne CPC [] L Prze³¹cznik poz. krótki sprê. przy³. dolne CPC [] P * = Czerw. = Czarny = Zielony = ó³ty.

7 (seria0,katalog,rozdzia³ibroszura ) Centralnie pod ciœnieniem Symbol Opis Prze³¹cznik poz. krótki stab. przy³. bocz. CPC [] Prze³¹cznik poz. krótki stab. przy³. dolne CPC [] Kod L P Ciœnienie maks. Przep³yw dla bar 0 bar 0 NImin mm, Akcesoria Operator - pneumatyczny [] Operator - dÿwignia z rolk¹ [] Operator - dÿwignia z rolk¹ ³o yskow¹ [] Operator - dÿwignia jednokierunkowa [] Operator - przycisk [] * Operator - wystaj¹cy przycisk [] 0..* Operator - przycisk awaryjny poz. [] Operator - prze³¹cznik poz. d³ugi stab. [] Operator - prze³¹cznik poz. d³ugi sprê. [] Operator - prze³¹cznik poz. d³ugi stab. [] Operator - prze³¹cznik poz. z kluczem stab. [0] Operator - prze³¹cznik poz. z kluczem sprê. [0] Operator - prze³¹cznik poz. z kluczem stab. [0] Operator - prze³¹cznik poz. krótki stab. [] Operator - prze³¹cznik poz. krótki sprê. [] Operator - prze³¹cznik poz. krótki stab. [] Operator - przycisk poz. [] 0.. P³ytka monta owa (ze œrubami ) [] 0.00 Prze³¹cznik elektryczny N.C. [] Prze³¹cznik elektryczny N.O. [] 0.NC 0.NA * = Czerwony = Czarny = Zielony = ó³ty.

8 (seria 0, katalog, rozdzia³ ) Symbol Opis Kod steruj¹ca Maks. ciœnienie Przep³yw dla bar M Przycisk - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ - ³o ysko sprê yna [] DŸwignia przycisk - sprê yna [] * N N DŸwignia jednokier. sprê yna [] 0... DŸwignia panel Ø - pozycyjny [] DŸwignia panel Ø 0 - pozycyjny [] Przycisk Ø 0 - sprê yna [] 0..* 0..* 0...* Przycisk Ø - sprê yna [0] Przycisk - sprê yna [] Wystaj¹cy przycisk - sprê yna [] 0...* 0...** 0...** N 0 bar 0 NImin mm, Prze³¹cznik - pozycyjny [] Prze³¹cznik z kluczem - poz. [] Klamka z zaworem N.O. [] A Klamka z zaworem N.C. [] Przycisk Ø 0 - sprê yna [] 0...0C 0...* N Przycisk Ø - sprê yna [] 0...* Grzybek - sprê yna [] 0...* 0 Grzybek - pozycyjny [] W¹s - sprê yna [] 0..* 0... N Przycisk - sprê yna [] N DŸwignia z rolk¹ - sprê yna [] 0... DŸwignia z rolk¹ ³o ysko - sprê yna [] DŸwignia przycisk - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ jednokier. sprê yna [] * 0... N DŸwignia panel Ø - pozycyjny [] DŸwignia panel Ø0 - pozycyjny [] Przycisk Ø 0 - sprê yna [] Przycisk Ø - sprê yna [0] Przycisk - sprê yna [] 0..* 0..* 0...* 0...* 0...** N 0 bar 0 NImin mm, Wystaj¹cy przycisk - sprê yna [] Prze³¹cznik pozycyjny [] Prze³¹cznik z kluczem pozycyjny [] 0...** Klamka z zaworem [] Klamka z zaworem [] Przycisk Ø 0 - sprê yna [] Przycisk Ø - sprê yna [] Grzybek - sprê yna [] D 0...* 0...* 0...* N N Grzybek - pozycyjny [] W¹s - sprê yna [] 0..* 0... N * = Czerwony = Czarny = Zielony ** = Czerwony = Czarny = Zielony = ó³ty.

9 ZAWORY (seria 00, katalog, rozdzia³ ) Symbol Opis Kod Maks. ciœnienie Przep³yw dla bar G" Popychacz - sprê yna [] Popychacz panel - sprê yna [] N Peda³ aluminiowy pozycyjny []..0 Peda³ aluminiowy - sprê yna []..0. Peda³ z os³on¹ - sprê yna [] Peda³ z os³on¹ - sprê yna [] Peda³ z os³on¹ - pozycyjny [] DŸwignia z rolk¹ plastyk - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ ³o ysko - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ metal - sprê yna [] N DŸwignia przycisk - sprê yna [] Prze³¹cznik boczny pozycyjny []...*.. DŸwignia z rolk¹ jednokier. - sprê yna [0] DŸwignia z rolk¹ jednokier. - sprê yna [0] N 0 DŸwignia z rolk¹ boczny dwuk. - sprê yna [] DŸwignia czu³a "sprê yna powietrzna [] DŸwignia panel Ø 0 pozycyjna [] * 0 bar 0 NImin mm DŸwignia od przodu pozycyjna [] Przycisk Ø 0 - sprê yna []..*...* N 0 Przycisk czu³y Ø 0 - "sprê yna pow. []...*, N 0 Przycisk - sprê yna [] Wystaj¹cy przycisk - sprê yna []...**...** N Przycisk pozycyjny [] Prze³¹cznik pozycyjny Prze³¹cznik - klucz pozycyjny [] Przycisk Ø 0 - sprê yna [0] Grzybek - sprê yna [] *...* N Grzybek pozycyjny []..* 0 N DŸwignia boczna - sprê yna [] DŸwignia boczna - pozycyjna [] Popychacz - sprê yna [] Popychacz panel - sprê yna []...*..* N Peda³ aluminiowy pozycyjny []..0 Peda³ aluminiowy - sprê yna [] Peda³ z os³on¹ - sprê yna [] Peda³ z os³on¹ - sprê yna [] Peda³ plastyk - sprê yna (miniatur.) [] Peda³ sprê yna (miniat. nierdz.) [] Peda³ z os³on¹ pozycyjny [] DŸwignia z rolk¹ plastyk - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ ³o ysko - sprê yna [] DŸwignia z rolk¹ metal - sprê yna [] DŸwignia przycisk - sprê yna [] Prze³¹cznik boczny - pozycyjny [] DŸwignia z rolk¹ jednokier. - sprê yna [0]..0.P..0.PX *..... N N 0 bar 0 NImin mm.

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 1 Uruchamiane mechanicznie Pneumatycznie Przyciskiem Prze³¹cznik dwupozycyjny DŸwignia z rolk¹ Akcesoria Miniaturowe zawory rêczne

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 Seria 104 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza wtykowe naprzewód Ø4 1 Uruchamiane mechanicznie Pneumatycznie Przyciskiem Prze³¹cznik dwupozycyjny DŸwignia z rolk¹ Akcesoria Miniaturowe zawory rêczne

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Zawory panelowe 3/2. Seria MT - M5. Zawór z przyciskiem. Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony)

Zawory panelowe 3/2. Seria MT - M5. Zawór z przyciskiem. Zawór z przyciskiem grzybkowym (czerwony) Zawory panelowe 3/2 Seria MT - M5 Typ... Mocowanie... Temperatura otoczenia. Tempertura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przp³yw nominalny... Aktywator... Materia³y... Zawór panelowy 3/2, sterowany

Bardziej szczegółowo

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700

Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory i rozdzielacze sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie z systemem grzybkowym serii 700 Zawory sterowane pneumatycznie M5 Zawory sterowane pneumatycznie G /8" Zawory sterowane elektromagnetycznie"

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

ZAWORY I ELEKTROZAWORY ISO 5599/1 (seria 1000, katalog 2, rozdzia³ 6)

ZAWORY I ELEKTROZAWORY ISO 5599/1 (seria 1000, katalog 2, rozdzia³ 6) ZAWORY I ELEKTROZAWORY ISO 99/1 (seria 1000, katalog, rozdzia³ 6) ISO Rozmiar 1 / 1001..1.9 1001..1.6,-10 bar -10 bar Pilot mm - sprê yna 1001..1.8 101..3.9.M 1,-10 bar,-10 bar Pilot mm - ze sprê yn¹ pneumatyczn¹

Bardziej szczegółowo

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm

POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi M5 z przy³¹czkami wtykowymi do przewodu O 4 mm SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 36-95-4, fax. 0-4 36-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl POMOCNICZE ZAWORY ROZDZIELAJ CE STEROWANE MECHANICZNIE z przy³aczami gwintowanymi

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI:

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI: Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem ISO Seria 00 Opis serii 00 Si³owniki cylindryczne dziêki ich niewielkim rozmiarom s¹ jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów elementów wykonawczych w automatyzacji

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Wy³¹czny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej

Zawór przelotowy typu 3213 nieodci¹ ony, o œrednicy nominalnej Zawory elektrycznym Typ 3213/5824, 3214/5824, 3214/3374, 3214-4 Zawory pneumatycznym Typ 3213/2780-1 i 3213/2780-2 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe stosowane

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

10A.1-10A.2 10A.3-10A.4 10A.5-10A.7 10A.8-10A.10

10A.1-10A.2 10A.3-10A.4 10A.5-10A.7 10A.8-10A.10 Zawór elektromagnetyczny 2-drogowy N.Z. Bezpoœredniego dzia³ania 21D72KRS90-L 21D72KRS90-R Zawór elektromagnetyczny 2-drogowy N.Z. Bezpoœredniego dzia³ania 21D72RRS90-L 21D72RRS90-R Zawór elektromagnetyczny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

HAMULCOWY. Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY z regulacj¹ osi przedniej bez regulacji osi przedniej

HAMULCOWY. Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY z regulacj¹ osi przedniej bez regulacji osi przedniej Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ G ÓWNY ZAWÓR HAMULCOWY 320 052... z regulacj¹ osi przedniej 320 053... bez regulacji osi przedniej 320 058... z regulacj¹ osi przedniej 320 059... bez

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA Charakterystyka wyrobu Rozdzielacz BVA jest blokowym, tłoczkowym rozdzielaczem dozującym o progresywnej (postępowej) zasadzie działania. Jest on przeznaczony do dozowania w

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Zawory Maxifluss z grzybem obrotowym, firmy VETEC, typ 72.3/R i 72.4/R

Zawory Maxifluss z grzybem obrotowym, firmy VETEC, typ 72.3/R i 72.4/R Zawory Maxifluss z grzybem obrotowym, firmy VETE, typ 72.3/R i 72.4/R Zastosowanie Zawór regulacyjny z podwójnym mimoœrodem dla przemys³u procesowego i instalacji Œrednica nominalna DN 25 do 400 1 do 1

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE

SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Temat: SILNIKI ASYNCHRONICZNE INDUKCYJNE Zagadnienia: budowa i zasada działania, charakterystyka mechaniczna, rozruch i regulacja prędkości obrotowej. PODZIAŁ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Podział maszyn ze względu

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo