OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,-PLN Warunki te obowiązują, jeśli strony nie postanowiły zgodnie inaczej i to w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Postanowienia ogólne] Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie na piśmie przez CHC. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia określa charakterystykę zamówionego produktu/produktów, terminy oraz inne uwarunkowania. Informacja o błędach, które wystąpiły w potwierdzeniu zamówienia powinna być przekazana do CHC w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez klienta potwierdzania realizacji zamówienia. 1. CHC powinna być poinformowana - za pośrednictwem - o wszelkich uszkodzeniach lub ubytkach produktów, które nastąpiły w trakcie transportu najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania produktu, pod rygorem uznania, iż produkt dostarczony został, jako zgodny z zamówieniem. 2. Wszelkie oświadczenia dotyczące jakości produktów mogą być dokonane na piśmie tylko w ciągu 30 dni od otrzymania produktów, pod rygorem uznania, iż produkt zgodny jest z zamówieniem. 3. Bez pisemnej zgodychc i zbadania próbek z zadeklarowanego produktu, CHC nie akceptuje żadnego zwrotu produktów. Ryzyko oraz koszty transportu obciążają klienta. 4. Niniejsze standardowe warunki sprzedaży będą mieć pierwszeństwo w stosunku do wszelkich warunków określonych przez klienta w jego zamówieniu lub w trakcie negocjacji, chyba, że strony postanowią inaczej. 5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez CHC, zamówienie może być anulowane lub zmienione za zgodą CHC na warunkachuwzględniających odszkodowanie CHC wynikające z szkód CHC, będących m.in. następstwem utraty These are the general conditions of Curtis Health Caps s Sp. z o.o. ( CHC ) seated in Wysogotowo at ul. Batorowska 52, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the Regional Court Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Commercial Department, under the number KRS , VAT number , with the share capital of PLN , These conditions are in force if not decided otherwise and in written form under penalty of invalidity. [General] The Client s orders will be executed if CHC will make the order s confirmation in written. Confirmation of the order specifies the characteristics of the ordered product / products, terms and other conditions. Information about any errors which may have appeared in confirmation should be sent to CHC within 2 days from the date of confirmation s receipt by the Customer. 1. CHC must be informed - by - of any damages or losses which have occurred to the goods during transport within 48 hours of receipt of goodsfailing which, the delivered product will be found to comply with the order. 2. Any complaint concerning the quality of the goods must be made in writing within 30 days of receipt of goodsfailing which that product is compliant with the order. 3. We will not accept any return of goods without our written agreement following the examination of samples from claimed goods. The risks and the costs for transportation are beard through the customer. 4. These standard-term sale conditions will take precedence over any terms stipulated by the customer in his order or during negotiations, unless we agree otherwise. 5. Following CHC s confirmation of the order can only be cancelled or changed with CHC s written agreement and in accordance with the terms of CHC s indemnification arising out of CHC s damage including i.e. involving raw materials purchased or 1

2 zakupionych lub zamówionych surowców. 6. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, CHC zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa będzie traktowana, jako realizacja odrębnej umowy, a zatem klient nie może odstąpić od kolejnych dostaw. 7. Klient wykorzystuje produkty na własne ryzyko. CHC nie będzie odpowiedzialna za wykorzystanie produktów w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 8. CHC nie jest odpowiedzialna w zakresie jakiekolwiek patentów, znaków towarowych lub innych roszczeń dotyczących preparatów i surowców, dostarczonych do CHC przez klienta. [Płatności] 9. W przypadku wystąpienia zwłoki w zapłacie kwot należnych, CHC może domagać się odsetek ustawowych za zwłokę w płatności przewidzianej w polskim prawie. Odsetki należne są od dnia następującego po dniu płatności określonym na fakturze i odnoszą się do całej kwoty należności z podatkiem włącznie. Kupujący nie może dokonywać żadnych płatności poprzez potrącenie, bez zgody ze strony CHC. 10. W przypadku zwłoki w płatności, CHC może- z zastrzeżeniem zachowania wszystkich innych praw - natychmiast wstrzymać wszystkie inne dostawy, jak również rozwiązać umowy sprzedaży/dostawy podlegające już realizacji. W takim przypadku klient nie może żądać odszkodowania. Takie samo uprawnienie będzie przysługiwać CHC w przypadku bezpodstawnego zakwestionowania faktur wystawionych przez CHC lub w przypadku zajęcia majątku klienta lub jeśli jego sytuacja finansowa pogorszy się w stopniu wywołującym wątpliwości, co do możliwości spełniania płatności wobec CHC. [Własność i tytuły prawne] 11. Produkty, które są dostarczane przez CHC, pozostaną własnością CHC do czasu całkowitej zapłaty ceny za te produkty. Jednakże klient ma prawo sprzedawać produkty w ramach swoich zwykłych czynności, jeżeli sprzedaż dokonywana jest w dobrej wierze. 12. W przypadku, gdy produkty będące nadal własnością CHC zostaną sprzedane przez ordered. 6. Unless otherwise agreed, CHC reserves the right to make partial deliveries. Each partial delivery will be considered as a separate contract, and will therefore not permit the client to refuse subsequent deliveries. 7. The use of the goods is under the responsibility of the customer, CHC will not be liable for other uses than those foreseen. 8. CHC is not responsible for any patent, branding or other legal claims for formulations and raw materials, brought to CHC by the customer. [Payment] 9. If there is a delay in paying the sums owed, CHC can demand a legal interest for delay in payment predicted in Polish Law. The interest is owed from the day after due date on the invoice and is applicable to the amount inclusive of tax. The buyer cannot make any payments by setting off, without CHC s consent. 10. If the payments are late, CHC can - subject to all other rights - immediately stop all other deliveries and terminate any sales/supply contract in progress. In this case the client cannot claim damages. The same applies if CHC s invoices are unjustifiably contested or in the event of distraint at the customers address or if his financial situation worthiness deteriorates to the extend causing doubts of the client s ability of realizing payment to CHC. [Ownership and title rights] 11. The goods, which are delivered by CHC, remain CHC s property up until complete payment. However, the customer is permitted to sell the goods within the scope of his usual activities if the sale is made in good faith. 12. If the goods which we still own are sold, CHC has rightsto paymentsform the customer 2

3 klienta, CHC ma prawo do żądania zapłatyodklienta lub/i od osób, na rzecz, których produkty zostały sprzedane (odpowiedzialność solidarna). [Dostawa transport - gwarancja] 13. Klient musi respektować warunki przechowywania, pakowaniai transportu określone na każdym opakowaniu. 14. Produk in-bulk nie może być przechowywany dłużej niż 3 miesiące; warunki przechowywania w temperaturze C i wilgotności poniżej 60% RH. Produkt in bulk należy przewozić w zamkniętych opakowaniach transportowych, środkami transportowymi krytymi i bez intensywnego zapachu w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem, w temperaturze od O ile nie uzgodniono inaczej, produkty in bulk muszą zostać przepakowane do opakowań końcowych tak szybko, jak jest to możliwe. Nie później jednak niż określono w specyfikacji technicznej. 16. Produkt gotowy w szczelnym opakowaniu (w blistrach lub pojemnikach) należy przechowywać w temperaturze C; produkt nie może być wystawiony na działanie promieni słonecznych. Produkt gotowy należy przewozić w zamkniętych opakowaniach transportowych, środkami transportowymi krytymi i bez intensywnego zapachu w sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem, zabrudzeniem, wilgocią i nasłonecznieniem, w temperaturze od Optymalne warunki pakowania wynoszą od 21 C do 25 C i 40% wilgotności względnej. 18. Nie wolno narażać produktów na zamarznięcie oraz na nadmierne ciepło. 19. Na produktach nie można stawiać palet. 20. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w punkcie 13-19, odpowiedzialność przechodzi na stronę klienta. 21. CHC nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienia w dostawie z powodu:strajków, klęsk żywiołowych, pożarów, zamieszek, rewolucji, wypadków, awarii maszyn, niewykonania swoich obowiązków przez przewoźników, brak energii lub materiałów or/and from the persons who bought these products (joint and several liability). [Delivery shipping guarantee] 13. The customer must respect the storage, packing and transport conditions stipulated on each box. 14. In-bulk product cannot be stored for more than 3 months, storage condition: C and humidity below 60% RH. In-bulk product transported in closed packs, without intense smell, protected from damage, dirt, moisture and direct sunlight, at a temperature of Unless otherwise agreed, the goods in bulk must be repackaged in their final packaging as soon as possible.no later than specified in the technical specifications 16. The finished product in an airtight containers (blisters or containers) should be stored at C, the product must not be exposed to direct sunlight. Finished product should be transported with roofed vehicles, in closed packs, without intense smell, protected from damage, dirt, moisture and direct sunlight, at a temperature of The optimum conditions for storing and packing are between 21 C to 25 C and 40% RH. 18. Never expose goods to freezing or excessive heat. 19. The pallets cannot be stack on goods 20. If conditions set out in section are not met, the responsibility goes over to the customer. 21. CHC will not be liable for non-delivery or late delivery due to strikes, natural disasters, fires, riots, revolutions, accidents, machines breakdown, failure by transporters, shortage of energy or essential supplies, government or legislative restrictions preventing or delaying production or deliveries of any other 3

4 podstawowych, administracyjnych lub prawnychograniczeń zapobiegających lub opóźniających produkcję lub dostawę, a także z powodu innych wypadków wystąpienia siły wyższej. 22. CHC nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za utraconekorzyści spowodowane brakiem dostawy lub opóźnieniem w dostawie. Każdorazowo odpowiedzialność CHC (kontraktowa i pozostała) za realizację zamówienia ograniczona jest do wysokości należności CHC wynikającej z realizacji tego zamówienia. 23. CHC zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych produktów na nowe - wolne od wad-przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wyprodukowaniai dostawy produktów luzem lub gotowych, określonego na podstawie możliwości produkcyjnych CHC. 24. W przypadku, gdy CHC nie może zastąpić produktów uszkodzonych w czasie określonym wpunkcie 23 i wybiera finansowe rozliczenie roszczenia, odpowiedzialność CHC jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100 % należności określonej w zleceniu. CHC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenie lub utratę zysków, utracone możliwości, utraconeprzychody, przerwy w działalności, zobowiązaniaodszkodowawcze wobec osób trzecich lub inne podobne pośrednie szkody klienta. 25. Niektóre produkty CHC zawierają surowce naturalnego pochodzenia, które mają fizyczne zmiany (np. kolor) w stosunku do pozostałych partii. Różnice takie nie będę traktowane, jako wada produktów lub niezgodność z zamówieniem. 26. Uprawnienia gwarancyjne wskazane w niniejszym dokumencie zastępują uprawnienia z tytuł rękojmi. case of force majeure. 22. CHC cannot be held liable for lost profits due to non-delivery or delay in delivery. The indemnity (contractual or otherwise) which may be claimed from CHC cannot be higher than the invoiced value of the goods. 23. CHC s reserves the right to replace the damaged products on new ones free from damages within times necessary for production and delivery bulk or finished products, defined on the base of production CHC capacity. 24. In case, CHC cannot replace the damaged products in time defined in sec. 23 and chooses a financing settling of the claim, CHC s liability shall be limited to the amount of 100 % of order value.chc shall not be liable for any special, indirect, consequential or incidental damage or lost profits, lost opportunities, lost revenues, business interruption and obligations to compensate a third party or other similar indirect damage of the customer. 25. Some CHC s products contain raw materials with a natural origin, which have physical variations (e.g. colour) from one batch to another. These differences won t be treated as the good s defect or non compliance with the order. 26. The guarantee contained in this document supersedes the rights of the legal warranty. 4

5 [Jurysdykcja] 27. Wszelkie umowy podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów będą rozwiązywane w pierwszej kolejności w sposób ugodowy. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spór podlegać będzie rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla - miasta Poznania. [Jurisdiction] 27. All agreements shall be governed by Polish law. Any dispute arising on the background of the agreements will be resolved in a settlement, firstly. If the Parties fail to reach an agreement, the dispute will be resolved by a Polish common court - appropriate for the city of Poznan. 5

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DANFOSS 03.03.2014 Poniższe Ogólne warunki sprzedaży ( Warunki ) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i świadczenia usług (łącznie: Produkty ) przez Danfoss Poland spółka z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów. Artykuł 1 - Zastosowanie 1.1 W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą Doco rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz nie jedynie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo