Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami"

Transkrypt

1 Ogólne warunki zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o., zwane dalej w skrócie Ogólnymi warunkami Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach mowa jest o materiałach należy przez to rozumieć: maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy nie ujęte wcześniej, stanowiące przedmiot Zamówienia. POTWIERDZENIA 1. W odniesieniu do zakupów oraz zamówień dokonywanych przez PCC Apakor Sp. z o.o., zwanego dalej Zamawiającym, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Zakupu materiałów PCC Apakor Sp. z o.o. dostępne na stronie Postanowienia odmienne od tych warunków lub uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Dostawcy, są dla Zamawiającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki. Wolne od zastrzeżeń zakupy lub zamówienia nie oznaczają ze strony Zamawiającego uznania odmiennych postanowień. 2. Dostawca gwarantuje, że przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony w terminie podanym w Zamówieniu. Jeżeli termin dostawy materiału nie został sprecyzowany w Zamówieniu, Dostawca zobowiązuje się realizować Zamówienie na pisemne wywołanie Zamawiającego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania Zamawiającemu materiału będącego przedmiotem tego Zamówienia w miejscu przez niego wskazanym. 3. Dostawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z Zamówienia na osoby trzecie. FAKTURY 4. W przypadku dostaw krajowych Dostawca zobowiązany jest dołączyć do przesyłki specyfikację dostarczanego materiału lub kopię faktury. W przypadku zakupu dokonywanego poza granicami Polski, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z materiałem również dokument umożliwiający zastosowanie preferencyjnych lub obniżonych stawek celnych. W każdym przypadku Dostawca zobowiązany jest dołączyć do przesyłki certyfikat jakości materiału. 5. W przypadku dostaw krajowych, kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przeliczane będą na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego tej waluty na dzień wystawienia faktury. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. 6. Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru Zamówienia Zamawiającego. Brak numerów może być podstawą do odesłania faktury. MATERIAŁY 7. Dostawca gwarantuje, że dostarczany materiał odpowiada wymogom określonym w Zamówieniu Zamawiającego, jest wolny od jakichkolwiek wad, które zmniejszałyby jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z Zamówienia lub przeznaczenia materiału. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do analizy jakości otrzymanego materiału, pod kątem jego zgodności z Zamówieniem, specyfikacją oraz certyfikatem jakości Dostawcy. Jeżeli wynik analizy materiału przeprowadzonej przez Zamawiającego wykaże niezgodności cech materiału z Zamówieniem, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy, Zamawiający, w ciągu 7 dni od daty otrzymania materiału, poinformuje Dostawcę o tym fakcie. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych otrzymanego materiału. 9. Dostawa materiału odbywa się do magazynu Zamawiającego podanego w Zamówieniu. Magazyn Zamawiającego czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Ilekroć w Zamówieniu mowa będzie o Incoterms, to oznaczać to będzie Incoterms GWARANCJE 11. Dostawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany oraz, jeżeli wynika to z umowy, zostanie zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami prawnymi, przepisami BHP i Ppoż., Polskimi Normami i przepisami UDT/PED/TDT oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 12. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności

2 przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know how osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub rozporządzania nabytym Towarem. 13. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie będzie traktowane jako uznanie reklamacji. 14. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony materiał na okres wskazany w Zamówieniu. W przypadku gdyby okres gwarancji na materiał był dłuższy niż jeden rok, strony przedłużają termin dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia wydania materiału Zamawiającemu. WYMAGANE DOKUMENTY 15. Wraz z Towarem powinny być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń miedzy Stronami): kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu Towaru na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca miedzy innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej, itd., atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej, instrukcje DTR, instrukcje prawidłowego magazynowania Towaru. KARY UMOWNE 16. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca jak również w przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wartości netto Zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie materiału, Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto materiału objętego powyższym zarzutem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wartości netto Zamówienia. Kara umowna płatna będzie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. POUFNOŚĆ 17. Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskane przez Dostawcę w związku z wykonywaniem Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest traktować jako poufne, to znaczy takie, które nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani wykorzystywane do jakiegokolwiek innego celu jak wykonanie Zamówienia. Obowiązek zachowania poufności trwa, również po wykonaniu Zamówienia. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania poufności Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia z winy Dostawcy. 18. Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający podlega przepisom ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r. Nr.211 poz.1384 z późniejszymi zmianami) oraz przepisom ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr.185 poz.1439 z późniejszymi zmianami), w związku z tym informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą Umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy muszą być one ujawnione w związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z przepisów. 19. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej w pkt. 18 Dostawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie ( o treści przekazywanych informacji oraz planowanym terminie ich przekazania. Na wezwanie Zamawiającego Dostawca zobowiązuje się przekazać na adres dane niezbędne do stworzenia listy osób mających dostęp do danej informacji poufnej (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania, data powzięcia informacji poufnej) w myśl art. 158 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. TRZEŹWOŚĆ 20. Na terenie Zamawiającego musi być przestrzegany obowiązek zachowania trzeźwości rozumiany jako zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz wstępu na teren Zamawiającego w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku trzeźwości przez Dostawcę i/lub jego pracowników i/lub osoby działające na jego zlecenie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

3 odstąpienia od Zamówienia z winy Dostawcy. KRADZIEŻE 21. W przypadku gdyby Dostawca i/lub którykolwiek z pracowników Dostawcy i/lub innych osób przy pomocy których Dostawca realizuje Zamówienie, dopuścił się lub usiłował dopuścić się kradzieży/przywłaszczenia mienia Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia z winy Dostawcy. KOŃCOWE 22. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności siły wyższej powinna w ciągu 3 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie przewidzieć ani uniknąć, a w szczególności: wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu Zamówienia. 23. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia umownego lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wszelkie należności przysługujące mu od Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz nieusunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, w tym również kary umowne. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli. 24. Niniejsze Ogólne warunki obowiązują od

4 General Terms and Conditions of purchasing PCC Apakor Sp. z o.o. s materials, hereinafter referred to as the General Terms and Conditions Whenever mentioned in these General Terms and Conditions, the term materials shall be understood as: machines, equipment, tools, spare parts and other items not mentioned before, constituting the object of the Order. CONFIRMATION 1. Only these General Terms of Purchase of Materials of PCC Apakor Sp. z o.o. available at shall be valid for purchases and orders made by PCC Apakor Sp. z o.o., hereinafter referred to as the Ordering Party. Provisions differing from those terms of statutory regulations, in particular contained in the Supplier s terms of sale are binding for the Ordering Party only when they are confirmed by the Ordering Party in writing as per rules of Company s representation. Purchases or orders free from reservations do not mean that the Ordering Party accepts those different provisions. 2. The Supplier warrants that the Order will be delivered within the time limit specified in that Order. If no date of materials delivery was specified in the Order, the Supplier shall fulfil the Order on the written demand of the Ordering Party. The Order shall be deemed completed upon delivery of the ordered material to the place of destination indicated by the Ordering Party. 3. The Supplier shall not assign its rights and obligations resulting from the Order to any third parties without the prior written consent of the Ordering Party. INVOICING 4. For domestic deliveries, the Supplier shall attach a specification of the shipped material or a copy of the invoice to each shipment. For foreign shipments, the Supplier shall attach to the shipment a document allowing for preferential or discount duty rates. In any case, the Supplier shall attach to the shipment a quality certificate for a given material. 5. For domestic deliveries, where the prices to be invoiced are denominated in foreign currencies, the invoiced amounts shall be converted to the Polish zloty on the basis of a current average exchange rate as determined for a given currency by the National Bank of Poland as at the date of invoice. In the event that no current average exchange rate has been determined and quoted as at the date of invoice, the basis for conversion shall be the exchange rate that was last determined and quoted. 6. The Supplier shall mark each invoice with the Ordering Party s Order number. Invoices not marked with the correct numbers may be sent back. MATERIALS 7. The Supplier warrants that the delivered material complies with the requirements set forth in the Ordering Party s Order, is free from any defects that would diminish its value or negatively affect its suitability for the purpose described in the Order or the purpose for which the material will be used. 8. The Ordering Party reserves the right to control the quality of the delivered material for compliance with the Order, specification and Supplier s quality certificate. Should any of the characteristics of the controlled material be found non-compliant with the Order, specification or Supplier s quality certificate, the Ordering Party shall notify the Supplier accordingly within 7 days of the receipt of the material. The same rule shall apply if the quantity of the material delivered is less than the amount ordered by the Ordering Party. 9. The place of delivery shall be the Ordering Party s warehouse indicated in the Order. The Ordering Party s warehouse is open on business days from Monday to Friday from 7.00 am to 2.00 pm. 10. Whenever mentioned in the Order, the term Incoterms shall be understood as Incoterms QUARANTEE AND WARRANTY 11. The Supplier guarantees that the Product will be executed and, if the agreement so advises, it shall be installed in accordance with the respective laws applicable in Poland, the Occupational Health and Safety regulations, fire protection regulations and the Polish Standards and UDT/PED/TDT regulations, as well as in accordance with the applicable EU standards. 12. The Supplier warrants that no applicable patent rights or other industrial property rights or copyrights or other neighbouring rights or third party s know-how will be violated by the Ordering Party as a result of using or disposing the acquired Product by the Ordering Party. 13. The Supplier shall address all and any complaints of the Ordering Party within 3 days of a complaint notification. Should the Supplier fail to respond within the above-specified time limit, the complaint shall

5 be deemed accepted. 14. The Supplier guarantees the delivered material for a period of time indicated in the Order. In the event that the guarantee period is longer than 1 year, the Parties shall extend the claim period under the warranty until such time as the guarantee period expires. The Ordering Party has the right to claim damages under the warranty independently of its right to claim damages under the guarantee. The guarantee and warranty periods shall run as of the date of material delivery to the Ordering Party. REQUIRED DOCUMENTS 15. The following documents shall be attached to the shipped Product (irrespective of other documents on the basis of which the Parties will settle their accounts): a complete technical documentation which will be necessary for the appropriate installation of the Product in the target location, as well as for its start up, proper functioning and operation, including, but not limited to, construction and installation drawings with all necessary details concerning the mechanical section, controlling and measuring section, electrical section, etc., material attestations, certificates of analysis, trials and authorizations, as required by the laws applicable in Poland and EU, operation and maintenance manuals (DTR), instructions for Product storage. CONTRACTUAL PENALTIES 16. Should the Ordering Party withdraw the Order for reasons attributable to the Supplier or should the Supplier withdraw the Order for reasons not attributable to the Ordering Party, the Supplier shall pay the Ordering Party a contractual penalty in the amount of 20% of the net value of that Order. Should the Supplier exceed the time limit given for delivery of the material, the Supplier shall pay the Ordering Party a contractual penalty in the amount of 0.5% of the net value of the material to which the default applies, for each day of default, however not more than 20% of the net value of that Order. The contractual penalty shall be paid upon the first written demand of the Ordering Party. The Ordering Party shall have the right to claim damages in the amount exceeding the agreed contractual penalty. CONFIDENTIALITY 17. The Supplier shall keep all and any commercial and technical information which it obtained in relation to the Order confidential, which means that any such information must not be disclosed to third parties without the prior written consent of the Ordering Party or used for any purpose other than the performance of the Order. The confidentiality obligation shall survive the Order completion. In the event that the Supplier violates the confidentiality obligation, the Ordering Party shall have the right to withdraw the Order by the Supplier s fault. 18. The Supplier acknowledges that the Ordering Party is subject to provisions of the act on turnover of financial instruments (Journal of Laws 2010 No. 211, item 1384, as amended) and provisions of the act on public offering and terms of the act on placing the financial instruments in the organized trade system and on public companies (Journal of Laws 2005 No. 185, item 1439, as amended), therefore information that appears in relation to execution of this Agreement may be confidential as within the meaning of art. 154 of the act on trading financial instruments. Disclosure and use of confidential information in the way at variance with this agreement is prohibited. Prohibition of the disclosure of confidential information is not applicable in a situation where it must be disclosed in relation to information requirements stated by law. 19. Before confidential information described in item 18 is disclosed to the public, the Supplier shall promptly notify the Ordering Party in writing ( about the contents of disclosed information and planned date of disclosure. On the Ordering Party s request, the Supplier undertakes to forward to the address: data necessary to draw a list of people with access to confidential information (name, surname, number and series of the identity card, legal domicile, date of acquiring confidential information), pursuant to art. 158 of the act on trading financial instruments. NON-DRINKING 20. The non-drinking obligation must be observed at the Ordering Party s site at all times, which shall be understood as a prohibition to bring alcohol to the site or drink alcohol while on the site as well as a prohibition to enter the site after having been drinking or while being drunk. Should the Supplier and/or its employees and/or its subcontractors be found to have failed to observe the non-drinking obligation, the Ordering Party shall have the right to withdraw the Order by the Supplier s fault. THEFT 21. Should the Supplier and/or any of its employees and/or any of its subcontractors be found to have

6 stolen or attempted to steal or appropriate the Ordering Party's property, the Ordering Party shall have the right to withdraw the Order by the Supplier s fault. FINAL PROVISIONS 22. The Party who is unable to meet its obligations due to a Force Majeure event shall notify the other Party of the fact within 3 days. A Force Majeure event shall be understood as any extraordinary, external event which the Party affected by it was unable to predict or avoid, in particular: war, riots, fire, flood, earthquake or other fortuitous events, as well as the acts of public authority, national or sectoral strikes. After the Force Majeure event ceases to exist, the affected Party should also notify the other Party accordingly. If the circumstances specified above continue for a period longer than 1 month, the Parties should jointly decide whether or not the Order will still have to be fulfilled. 23. The Ordering Party is entitled to deduct from contractual remuneration or security of due fulfilment of the Agreement all receivables due from the Supplier by virtue of non-fulfilment or improper fulfilment of the subject of the Agreement and not removing defects and faults during the period of guarantee, including contractual penalties. The Ordering Party shall be entitled to make such a deduction before expiry of the deadlines for payment, on the basis of a one-sided statement of will. 24. These General Terms and Conditions shall be effective as of the 20 th May 2014.

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo