Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie"

Transkrypt

1 2012 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 maja 2013 r.

2 2

3 Spis treści Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2012 r. WSTĘP STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE WYPADKI I MOTORYZACJA W LATACH OFIARY WYPADKÓW RODZAJE WYPADKÓW SPRAWCY WYPADKÓW SYNTEZA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE W 2011 R PODSTAWA DZIAŁANIA: POLSKIE I EUROPEJSKIE PROGRAMY BRD KRAJOWY PROGRAM BRD GAMBIT IV EUROPEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ BRD PROJEKT NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO PODSUMOWANIE I WNIOSKI Spis treści załącznika 3

4 Spis tabel Tab. 1. Dane o wypadkach, motoryzacji i zaludnieniu w Polsce w latach Tab. 2. Wypadki, zabici i ciężko ranni w Polsce w latach wg województw Tab. 3. Zabici w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Tab. 4. Ranni w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Tab. 5. Wypadki i ich ofiary wg rodzaju zdarzenia w Polsce w latach Tab. 6. Koszty wypadków drogowych w Polsce w 2011 r Spis rysunków Rys. 1. Wypadki drogowe i kolizje na tle rozwoju motoryzacji w Polsce w latach Rys. 2. Liczba zabitych/ciężko rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach wartości rzeczywiste i oczekiwane wg programu UE i NP BRD... 8 Rys. 3. Zagrożenie mieszkańców w krajach UE w 2012 roku... 9 Rys. 4. Zagrożenie mieszkańców (liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców) dla poszczególnych województw w 2012 roku Rys. 5. Zabici w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Rys. 6. Ciężko ranni w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Rys. 7. Ofiary wypadków drogowych w Polsce w latach wg wieku i płci Rys. 8. Wypadki i ich ofiary wg rodzaju zdarzenia w Polsce w 2012 r Rys. 9. Kierujący sprawcy wypadków wg płci i wieku w 2012 r Rys. 10. Uczestnicy wypadków pod wpływem alkoholu w Polsce w 2012 r udział procentowy Rys. 11. Ofiary śmiertelne wypadków spowodowanych przez kierujących w 2012 r. udział procentowy Rys. 12. Struktura kosztów wypadków w 2011 r

5 Wstęp Realizując obowiązek ustawowy wynikający z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) przygotowała sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2012 r. Sprawozdanie to zostanie przedłożone, jak co roku, Radzie Ministrów, Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Sekretariat KRBRD zadecydował o zmianie kształtu i formuły sprawozdania, co było konsekwencją podjęcia prac nad projektem nowego wieloletniego programu brd (o którym więcej informacji znajduje się w rozdziale Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ). Projekt programu został oparty na pięciu podstawowych filarach: 1) bezpieczny człowiek, 2) bezpieczne drogi, 3) bezpieczna prędkość, 4) bezpieczny pojazd oraz 5) ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Według tego samego klucza zbudowany został załącznik do niniejszego sprawozdania, który zawiera szczegółowe informacje o działaniach instytucji - członków KRBRD oraz Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WRBRD) w podziale na powyższe filary, a wewnątrz nich, na wszystkie obszary działań i inicjatyw realizowane na rzecz podniesienia stanu bezpieczeństwa na drogach, tj.: inżynierię i technologię, nadzór, ratownictwo i edukację, zgodnie z podejściem tzw. 4xE (ang. engineering, enforcement, emergency, education). Informacje o działaniach podejmowanych w 2012 r. w poszczególnych filarach brd poprzedzone są każdorazowo zestawem danych statystycznych dotyczących danego obszaru. Taki układ sprawozdania KRBRD za 2012 r. spowoduje, że stanie się ono jednocześnie raportem otwarcia do oceny (w kolejnych latach) skuteczności działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD 2020). Należy podkreślić, że materiały źródłowe nadesłane przez instytucje - członków KRBRD oraz WRBRD w celu przygotowania tegorocznego sprawozdania KRBRD, były w niektórych przypadkach bardzo obszerne i szczegółowe. Świadczy to o coraz większym zaangażowaniu różnych podmiotów na rzecz poprawy brd i coraz większym zrozumieniu dla tego multidyscyplinarnego obszaru. Z drugiej zaś strony spowodowało, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie syntezą wielu działań podejmowanych na różnych szczeblach instytucji centralnych oraz WRBRD, której opracowanie było konieczne dla uzyskania przejrzystości sprawozdania. Autorzy sprawozdania mają świadomość, że sprawozdanie w nowej formule być może jest jeszcze materiałem niedoskonałym, choćby dlatego, że przygotowanym po raz pierwszy. Dlatego są otwarci na uwagi i podpowiedzi co do jego kształtu oraz stopnia szczegółowości zawartych informacji. 5

6 6

7 Rok 1. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wypadki i motoryzacja w latach W 2012 r. w Polsce doszło do wypadków drogowych, w których zginęło osób, a osób zostało rannych, w tym osób odniosło ciężkie obrażenia 2 (tab.1, rys.1). Po negatywnych zmianach i zatrzymaniu kilkuletniej tendencji spadkowej w 2011 r. (wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 7%), w 2012 r. zarejestrowano znaczny spadek zagrożenia. W stosunku do roku 2011 na polskich drogach: liczba ofiar śmiertelnych spadła o 618 osób (-15%), liczba rannych spadła o (-15 %), liczba wypadków spadła o (-8%), liczba kolizji zgłoszonych policji spadła o (-8%). Rok 2012 był przedostatnim rokiem obowiązywania Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit (dalej: Program Gambit 2005), którego celem głównym jest zmniejszenie do 2013 r. liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do poziomu nie większego niż zabitych. Cel pośredni Programu Gambit 2005 dla 2012 r. to nie więcej niż ofiary śmiertelne, czyli przyjęte założenia zostały przekroczone o 15,9%, tj. na drogach zginęło 568 osób więcej niż prognozowano. Jednocześnie rok 2012 był drugim rokiem realizacji nowego programu Unii Europejskiej pn. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata , którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE o 50% (w stosunku do 2010 r.). Zgodnie z założeniami tego programu przyjęto analogiczny cel w projekcie NPBRD 2020 oznacza to, że w Polsce w 2020 r. wskutek wypadków drogowych śmierć poniesie nie więcej niż osób. Aby zrealizować te założenia, każdego roku powinien następować spadek liczby zabitych o średnio 6,7%, czyli w 2012 r. nie powinno być to więcej niż ofiar śmiertelnych (rys.2). Z przedstawionych danych wyraźnie widać, że w stosunku do lat poprzednich, zbliżyliśmy się znacznie od realizacji tego zadania, a na drogach zginęło w stosunku do przyjętych założeń o 154 osoby więcej. NPBRD 2020 zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przyjął także spadek liczby ciężko rannych do roku 2020 o 40% (średnio 5% rocznie). Niestety zmiany w liczbie ciężko rannych są znacznie mniejsze i w stosunku do przyjętych założeń wartość ta była za duża o osoby (tab.1, rys.2). Tab. 1. Dane o wypadkach, motoryzacji i zaludnieniu w Polsce w latach Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba ciężko rannych Liczba kolizji (zgłoszonych policji) Liczba zarejestrowanych pojazdów w tys. Liczba zarejestrowanych sam. osobowych w tys. Liczba mieszkańców w tys. Zagrożenie mieszkańców (zabici na 1 mln mieszkańców) Ciężkość wypadków (zabici na 100 wypadków) Wskaźnik motoryzacji (liczba sam. os. na mieszkańców) , , , , , ** *** *** 93 9,6 481 Różnica Spadek /wzrost 2012/2011-8% -15% -8% -4% -8% 4% 4% -0,01% -18% -8% 4% **Szacunek ITS *** GUS 30.VI Analizy danych o wypadkach opracowano w Instytucie Transportu Samochodowego przy wykorzystaniu danych źródłowych z policyjnej bazy SEWiK 2 Zgodnie z Zarządzeniem 123 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2012 r.: osoba ciężko ranna - osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to obejmuje także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni. 3 Brussels, COM(2010) 389 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards a European road safety area: policy orientations on road safety , ec.europa.eu/transport/road_safety/index_pl.htm 7

8 Rys. 1. Wypadki drogowe i kolizje na tle rozwoju motoryzacji w Polsce w latach Rys. 2. Liczba zabitych/ciężko rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach wartości rzeczywiste i oczekiwane wg programu UE i NP BRD Tempo pozytywnych zmian na polskich drogach było znacznie większe niż średnio dla Unii Europejskiej, w której w 2012 r. liczba zabitych zmalała o 9% (w Polsce o 15%). Pomimo tak znacznego spadku zagrożenia, sytuacja na polskich drogach na tle innych krajów Unii Europejskiej nadal jest bardzo niekorzystna. Wskaźnik zagrożenia Polaków (liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców) jest prawie dwa razy wyższy niż średnio dla Unii (rys.3). W 2012 r. na drogach Unii Europejskiej zginęło osób, z czego 13% to ofiary śmiertelne na polskich drogach, podczas gdy Polacy stanowią 8% obywateli UE. 8

9 Rys. 3. Zagrożenie mieszkańców w krajach UE w 2012 r. Źródło: Analiza zagrożenia w poszczególnych rejonach Polski wykazała, że w 2012 r. w stosunku do 2010 r. (bazowego dla NPBRD 2020), jedynie w województwie małopolskim liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 8% (rys. 4, tab.2), w pozostałych województwach nastąpił spadek liczby ofiar śmiertelnych. Jednak sytuacja w poszczególnych województwach jest bardzo zróżnicowana. Największa poprawa nastąpiła w województwie świętokrzyskim (-31% ofiar śmiertelnych, -15% rannych) i opolskim (-23% ofiar śmiertelnych), a najmniejsza poprawa nastąpiła w województwie dolnośląskim (-1% ofiar śmiertelnych i wzrost rannych o 38%!) i w województwie kujawsko-pomorskim (-3%). Poza województwem świętokrzyskim trudno jednoznacznie wskazać obszary Polski, które uzyskały najlepsze wyniki ponieważ w rejonach gdzie zanotowano największe spadki liczby zabitych, liczby wypadków i rannych spadły w niewielkim stopniu (np. opolskie). Najwyższe zagrożenie mieszkańców występuje w województwie łódzkim (116 zabitych/1 mln mieszkańców i wzrost ciężko rannych o 130%!!!) oraz lubelskim (111 zabitych/1 mln mieszkańców), mazowieckim (110 zabitych/1 mln mieszkańców) i podlaskim. (109 zabitych/1 mln mieszkańców oraz wzrost ciężko rannych o 142%). 9

10 Tab. 2. Wypadki, zabici i ciężko ranni w Polsce w latach wg województw zmiany 2012/ Województwo Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni w tym ciężko ranni Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni W tym ciężko ranni Wypadki Ofiary śmiertelne Ranni W tym ciężko ranni Zagrożenie mieszkańców (zabici na 1 mln mieszk.) Ciężkość wypadków (zabici na 100 wypadk.) DOLNOŚLĄSKIE % -1% 38% 20% 82 7 KUJAWSKO-POMORSKIE % -3% -17% -7% LUBELSKIE % -6% -18% -8% LUBUSKIE % -8% -2% -15% ŁÓDZKIE % -8% -7% 130% MAŁOPOLSKIE % 8% -5% -6% 76 6 MAZOWIECKIE % -11% -15% -4% OPOLSKIE % -23% -5% -1% PODKARPACKIE % -9% -13% -19% PODLASKIE % -10% -14% 142% POMORSKIE % -10% 5% 31% 78 6 ŚLĄSKIE % -5% -7% 0% 73 7 ŚWIĘTOKRZYSKIE % -31% -15% -16% WARMIŃSKO-MAZURSKIE % -14% -12% -12% WIELKOPOLSKIE % -8% -15% -11% ZACHODNIOPOMORSKIE % -13% -3% 17% 76 9 RAZEM % -9% -6% 5%

11 Rys. 4. Zagrożenie mieszkańców (liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców) dla poszczególnych województw w 2012 r ŁÓDZKIE LUBELSKIE MAZOWIECKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE PODKARPACKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁOPOLSKIE ŚLĄSKIE 1.2. Ofiary wypadków W Polsce od lat liczba zabitych i rannych pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a niechronieni stanowią 49% wszystkich ofiar śmiertelnych (tab.3, rys. 5). W 2012 r. na drogach śmierć poniosło osób, z czego; 45% stanowili kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych, 32% stanowili piesi, 9% stanowili motocykliści i motorowerzyści, 8% stanowili rowerzyści, 3% stanowili kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych, 1% stanowili kierowcy i pasażerowie autobusów. W 2012 r. w stosunku do roku 2011 w największym stopniu poprawie uległa sytuacja pasażerów samochodów osobowych (spadek zabitych o 20%) i pieszych (spadek zabitych o 18%), najmniej rowerzystów (spadek o 4%). Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest 11% spadek ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów. Natomiast w stosunku do 2010 r. w największym stopniu w 2012 r. poprawie uległa sytuacja kierowców i pasażerów samochodów ciężarowych (spadek ofiar śmiertelnych o 27% i ciężko rannych o 17%), pasażerów samochodów osobowych (spadek o 19%). Bardzo niepokojący jest wzrost zagrożenia rowerzystów (wzrost o 7%) i motocyklistów (wzrost o 1%). Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stanowią również 40% ogółu rannych i 50% ciężko rannych (tab.5, rys.6). W 2012 r. w wypadkach ciężko rannych zostało osób, z czego: 44% stanowili kierowcy i pasażerowie samochodów osobowych, 28% stanowili piesi, 12% stanowili motocykliści i motorowerzyści, 10% stanowili rowerzyści, 3% stanowili kierowcy i pasażerowie samochodów ciężarowych, 2% stanowili kierowcy i pasażerowie autobusów. 11

12 Tab. 3. Zabici w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Rok Rys. 5. Zabici w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Piesi Kierowcy sam. osobowych Pasażerowie sam. osobowych Rowerzyści Kierowcy i pasażerowie sam. ciężarowych Motorowerzyści Kierowcy i pasażerowie motocykli Kierowcy i pasażerowie autobusów Razem udział % 32% 29% 17% 3% 8% 2% 7% 1% 100% zmiana 12/11-18% -11% -20% -25% -4% -6% -11% 50% -15% zmiana 12/10-6% -9% -19% -27% 7% -1% 1% 29% -9% % % % 7% 2% w sam.osobowych piesi rowerzyści motorowerzyści motocykliści Rys. 6. Ciężko ranni w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników % % % 5% 7% 0 w sam.osobowych piesi rowerzyści motorowerzyści motocykliści Najbardziej niepokojącym zjawiskiem wśród osób rannych (+1%) i ciężko rannych (+4%) jest wzrost liczby poszkodowanych wśród rowerzystów. Jest to jedyna grupa której liczba poszkodowanych 12

13 w wypadkach wzrosła w dwóch kolejnych latach. Ponieważ w połowie 2011 r. nastąpiły znaczne zmiany przepisów dotyczących rowerzystów należy przeanalizować na ile zmiany te mogły mieć wpływ na wzrost zagrożenia tej grupy uczestników ruchu. Tab. 4. Ranni w wypadkach drogowych w Polsce w latach wg rodzaju uczestników Rok Piesi Kierowcy sam. osobowych Pasażerowie sam. osobowych Rowerzyści Kierowcy i pasażerowie sam. ciężarowych Motorowerzyści Kierowcy i pasażerowie motocykli Kierowcy i pasażerowie autobusów Razem Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko Ranni w tym ciężko zmiana 12/ % -5% -7% -4% -10% -3% -14% -17% 1% 4% -9% -4% -10% -12% -7% 19% -8% -4% udział % 21% 28% 29% 23% 26% 22% 3% 3% 9% 10% 4% 5% 5% 7% 3% 2% 100% 100% Analiza wieku i płci ofiar wypadków drogowych wykazała, że nadal mężczyźni są znacznie bardziej narażeni na śmierć w wypadku drogowym. W 2012 r. stanowili oni 59% ofiar (zabitych i rannych), a jedynie 48% populacji. Zarówno wśród mężczyzn jak i wśród kobiet grupą najwyższego ryzyka są osoby młode w wieku lat, które stanowią 20% ofiar wypadków, a jedynie 10% populacji. Rys. 7. Ofiary wypadków drogowych w Polsce w latach wg wieku i płci Kobiety 2012 Męzczyźni 2012 liczba ofiar MĘŻCZYŹNI (59% OFIAR 48% POPULACJI) 200 KOBIETY (41% OFIAR 52% POPULACJI) wiek ofiar (zabici + ranni) 13

14 1.3. Rodzaje wypadków Analiza danych o rodzajach wypadków wykazała, że w 2012 r. najwięcej osób zginęło i zostało rannych w zderzeniach co najmniej 2 pojazdów w ruchu (40% ofiar śmiertelnych i 48% ciężko rannych), a następnie w potrąceniach pieszych (32% ofiar śmiertelnych i 26% ciężko rannych). W wypadkach z udziałem jednego pojazdu zginęło 25% ofiar śmiertelnych (16% najechanie na drzewo, słup) i 21% ciężko rannych (11% najechanie na drzewo, słup). Średnia ciężkość wypadków wynosi 10 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. Najgroźniejsze w skutkach są: najechania na drzewo, słup, w których średnio, w każdych 100 wypadkach ginie 20 osób, czołowe zderzenia pojazdów (17 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków), najechania na pieszych (11 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków). Tab. 5. Wypadki i ich ofiary wg rodzaju zdarzenia w Polsce w latach zmiany 2012/2010 Rodzaj wypadku wypadki ofiary śmiertelne ciężko ranni wypadki ofiary śmiertelne ciężko ranni wypadki ofiary śmiertelne ciężko ranni wypadki ofiary śmiertelne ciężko ranni zderzenia pojazdów w ruchu, w tym: ,0% -14,8% 5,7% - boczne ,2% -15,1% 17,6% - czołowe ,8% -14,6% -14,6% - tylne ,0% -14,8% 19,3% najechanie na pieszego ,5% -5,7% 2,5% najechanie na drzewo, słup, znak ,0% -4,3% 3,2% wywrócenie się pojazdu ,9% 33,9% 19,8% inny, z udziałem jednego pojazdu (najechania na przeszkodę, zwierzę, pojazd, dziurę) ,1% 0,0% 0,7% inne ,1% -35,8% -4,3% Razem ,6% -8,6% 4,9% Rys. 8. Wypadki i ich ofiary wg rodzaju zdarzenia w Polsce w 2012 r. Ofiary śmiertelne wg rodzajów wypadków w 2012r. Ciężko ranni wg rodzajów wypadków w 2012r. wy wrócenie się pojazdu 8% inne 5% zderzenie boczne 17% wywrócenie się pojazdu 8% inne 7% zderzenie boczne 26% najechanie na drzewo, słup, znak 16% zderzenie czołowe 19% najechanie na drzewo, słup, znak 11% zderzenie czołowe 15% najechanie na pieszego 32% zderzenie ty lne 5% najechanie na pieszego 26% zderzenie tylne 7% 14

15 1.4. Sprawcy wypadków Najczęściej sprawcami wypadków drogowych są kierujący pojazdami. W 2012 r. we wszystkich wypadkach drogowych na polskich drogach uczestniczyło kierujących pojazdami, z czego 78% stanowili mężczyźni (rys.9), a 20% osoby w wieku lata. Rys. 9. Kierujący sprawcy wypadków wg płci i wieku w 2012 r. 52% (30 873) kierujących uczestniczących w wypadkach zachowało się niezgodnie z przepisami i według policjantów będących na miejscu wypadku byli sprawcami wypadków. W szczególności: (15% kierujących uczestniczących w wypadkach) nie dostosowało prędkości do warunków ruchu, (13%) nie udzieliło pierwszeństwa przejazdu, (7%) nieprawidłowo przejeżdżało przejścia dla pieszych lub nie udzieliło pierwszeństwa pieszemu, (5%) pod wpływem alkoholu, w tym 418 bez innych błędów, 37 (0,1%) pod wpływem innego środka. W 2012 r. w wypadkach drogowych uczestniczyło także pieszych. 36% z pośród nich swoim zachowaniem przyczyniło się do wypadku: (20%) nieostrożnie weszło na jezdnie przed jadącym pojazdem, 467 (4%) przekraczało jezdnię w miejscu niedozwolonym, 454 (4%) nieostrożnie weszło na jezdnie zza pojazdu, 329 (3%) weszło na jezdnie przy czerwonym świetle, (7%) pieszych było pod wpływem alkoholu. W 2012 r uczestników wypadków było pod wpływem alkoholu (rys.10): 44% stanowili kierowcy samochodów osobowych, 36% piesi, 8% rowerzyści, 5% motorowerzyści, 4% motocykliści. 15

16 Rys. 10. Uczestnicy wypadków pod wpływem alkoholu w Polsce w 2012 r udział procentowy Pieszy, pod wpływem alkoholu 36% Rowerzysta 8% Motorowerzysta 5% Kierowca samochodu osobowego 44% Motocyklista 4% Inni kierujący 3% Rys. 11. Zabici w wypadkach drogowych spowodowanych przez kierujących w 2012 r. udział procentowy Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 31% Nieprawidłowe: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu 12% Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 11% Nieprawidłowe przejeżdzanie przejść dla pieszych, nieudzielene pierwszeństwa pieszemu Kierujący pod wpływem alkoholu, bez innego zachowania 6% 6% Kierujący pod wpływem alkoholu i inne, błędne zachowanie 4% Jazda po niewłaściwej stronie drogi 4% Nieprawidłowe: skręcanie, cofanie, zawracanie 3% Zmęczenie, zaśnięcie 2% Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 2% Wjazd przy czerwonym świetle, nieprzestrzeganie innych sygnałów 1% Pozostałe 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Nieprawidłowe, niezgodne z przepisami zachowanie kierujących przyczyniło się do śmierci na drogach osób (73% ogółu zabitych), w szczególności: (31%) osób zginęło w wypadkach, w których kierujący nie dostosował prędkości do warunków ruchu, 428 (12%) osób zginęło w wypadkach w których kierujący nieprawidłowo: wyprzedzał, omijał, wymijał, zmieniał pas ruchu, 388 (11%) osób zginęło w wypadkach, w których kierujący nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, 16

17 364 (10%) osoby zginęły w wypadkach których kierujący był pod wpływem alkoholu, 231 (6%) osób zginęło w wypadkach, w których kierujący nieprawidłowo przejeżdżał przez przejście dla pieszych lub nie udzielił pieszemu pierwszeństwa. W wypadkach, w których pieszy przyczynił się swoim zachowaniem do wypadku zginęło 704 osoby (20% ogółu zabitych), w szczególności: 307 (9%) osób zginęło gdy pieszy nieostrożnie wszedł na jezdnię przed jadącym pojazdem, 200 (6%) osób w wypadkach, w których pieszy był pod wpływem alkoholu, wszystkie te osoby to byli pijani piesi, 141 (4%) osób zginęło gdy pieszy stał, leżał na jezdni, 86 (2%) osób zginęło gdy pieszy przekraczał jezdnię w miejscu niedozwolonym, 30 (1%) osób zginęło gdy pieszy wszedł na jezdnie przy czerwonym świetle. 17

18 18

19 2. Synteza działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Sekretariat KRBRD realizował w 2012 r. następujące zadania: działania z obszaru zarządzania systemem brd: przygotowanie dokumentu Program Realizacyjny do końca 2012 będącego zestawieniem konkretnych zadań zmierzających do poprawy stanu brd już prowadzonych bądź planowanych do przeprowadzenia do końca 2012 r., opracowanie projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , przeprowadzenie warsztatów dla współautorów NPBRD 2020 seminaria dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w opracowywanie projektu Programu, wzmocnienie swojej funkcji koordynacyjnej wśród członków KRBRD i kluczowych partnerów, organizacja posiedzeń plenarnych KRBRD i Prezydium KRBRD, działania informacyjno-edukacyjne oraz współpraca w tym zakresie: opracowanie i publikacja danych dotyczących stanu brd w Polsce oraz działań podejmowanych w tym zakresie; ogłoszenie kolejnej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współpraca z partnerami w zakresie rozpowszechniania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym m.in. z: MSW oraz Komendą Główną Policji (KGP) przy akcji Rowerem bezpiecznie do celu; firmą Renault przy programie Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich; Rzecznikiem Praw Dziecka w ramach Zespołu Organizacyjnego Roku Janusza Korczaka; instytucjami, organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, w tym z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym (PZM), Stowarzyszeniem Droga i Bezpieczeństwo, uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych, działania z obszaru współpracy międzynarodowej: uczestnictwo w spotkaniach i wymianie doświadczeń, w tym m.in. w ramach seminariów brd w ambasadach, uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych organizacji europejskich (m.in.: High Level Group on Road Safety), uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, warsztatach i przedsięwzięciach, działania z obszaru badań i wymiany doświadczeń: zlecenie wykonania opracowań naukowych, w tym m.in.: Ocenę realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 i doświadczenia z tego wynikające, Metodologię i wycenę kosztów wypadków drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2011, uczestnictwo w kilkudziesięciu naradach, konferencjach, szkoleniach, seminariach i spotkaniach roboczych związanych z poprawą brd. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prowadził prace legislacyjne związane z: wydaniem rozporządzeń w sprawie: zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, pilotowania pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów, 19

20 uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli, implementacją do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ramowej dyrektywy homologacyjnej 2007/46/WE poprzez zastąpienie procedur krajowych jedną unijną procedurą homologacji pojazdów, przygotowaniem projektu rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców zawierającego tryb i zakres przeprowadzania kontroli w OSK; przygotowaniem projektu rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców zawierającego nowy program szkolenia na prawo jazdy kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców; przygotowaniem projektu rozporządzenia w sprawie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne zawierającego program szkolenia dla ww. grup kierowców, nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjął w 2012 r. następujące działania: organizacja budowy, przebudowy i remontu dróg krajowych, opracowanie Instrukcji ustanawiania prędkości dopuszczalnej na drogach krajowych, przygotowanie propozycji zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach (tzw. Czerwona książka"), opracowanie instrukcji wprowadzenia przekroju 2+1 pasowego na drogach krajowych, uruchomienie 30 wag preselekcyjnych, organizacja kampanii w ramach programu Drogi Zaufania. Główny Inspektor Transportu Drogowego podjął w 2012 r. następujące działania: uruchomienie I etapu systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym instalacja 240 z 300 zakupionych fotoradarów, rozbudowa systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym poprzez zakup 29 samochodów wyposażonych w mobilne urządzenia rejestrujące, opracowanie projektu ustawy pozwalającej na karanie właściciela pojazdu przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości i przejeździe na czerwonym świetle ujawnionym przez stacjonarne urządzenia rejestrujące (tzw. Fotoradarowa Odpowiedzialność Mieszana), akcje kontrolne Bezpieczny Autokar (prowadzone podczas ferii zimowych i wakacji letnich), współudział w akcjach kontrolnych organizowanych przez inne służby, np.: Bus, Truck, Pasy, Alkohol i Narkotyki, kontrole: przestrzegania norm czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), pojazdów pod kątem dopuszczalnych mas, nacisków na osie i wymiarów pojazdów, współudział w akcjach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez innych partnerów, np.: Bezpiecznie - Chce się żyć, Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i żyj, Szkolenie młodego kierowcy, a bezpieczeństwo na drodze. 20

21 Minister Spraw Wewnętrznych podjął w 2012 r. następujące działania: kampania i konkurs Absurd drogowy, rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, seminarium Zobowiązania i wyzwania dla policjantów ruchu drogowego, przedstawicieli instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych działających na rzecz brd, współpraca przy kampanii policyjnej pn. Rowerem bezpiecznie do celu, współpraca przy akcji pn. Bezpieczne wakacje 2012 z administracją zespoloną oraz zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i instytucjami organizującymi wypoczynek dzieci i młodzieży, współorganizacja turniejów: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, współorganizacja konkursu Bezpieczny weekend - stop komórkom, współpraca z Urzędami Wojewódzkimi i Policją przy realizacji projektu Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Komendant Główny Policji podjął w 2012 r. następujące działania: organizacja i koordynacja działań kontrolno-profilaktycznych: Prędkość, Alkohol i narkotyki, Pasy, Bus, Truck, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczny weekend, doposażenie jednostek Policji w: laserowe mierniki prędkości, ambulanse pogotowia ruchu drogowego, motocykle szkoleniowe, organizacja kampanii pn. Rowerem bezpiecznie do celu, współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przy kampanii Fundusze Europejskie w drodze do szkoły, współorganizacja i współprowadzenie turniejów: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, przygotowanie do kampanii społecznej na rzecz brd adresowanej do wybranych uczestników ruchu drogowego w ramach realizacji Projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, współpraca z: Instytutem Transportu Samochodowego przy kampanii Klub pancernika klika w fotelikach, 21

22 PKN Orlen i diecezjami województwa mazowieckiego przy kampanii Chroń życie, załóż odblask!, Bankiem Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Sekretariatem KRBRD przy programie Jeżdżę z głową, Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy przy kampanii Piłeś? Nie jedź!, PKP PLK oraz Strażą Ochrony Kolei przy kampanii Bezpieczny przejazd zatrzymaj się i żyj, innymi partnerami społecznymi przy wielu innych akcjach np.: Klub Bezpiecznego Puchatka, Bezpieczeństwo dziecka na drodze. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (KGPSP) podjął w 2012 r. następujące działania: doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w: samochody specjalne ratownictwa technicznego i chemicznego, sprzęt hydrauliczny i pneumatyczny, samochody ratowniczo gaśnicze, przyczepy ratownictwa medycznego, rozwój planu sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej, wprowadzenie jednolitych zasad ratownictwa specjalistycznego na terytorium kraju, szkolenia strażaków, szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej oraz wychowawców w zakresie pierwszej pomocy. Minister Sprawiedliwości w 2012 r. prowadził: prace legislacyjne nad nowelizacją prawa karnego materialnego i procesowego w zakresie rzutującym na efektywność postępowania w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, prace koncepcyjne nad założeniami nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmiany zasad odpowiedzialności za typy czynów zabronionych jako wykroczenia, m.in. związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w zakresie w jakim ochrona określonych dóbr jest w przeważającej mierze zadaniem prawa administracyjnego, do reżimu administracyjno-karnego. Minister Administracji i Cyfryzacji prowadził w 2012 r. II Etap Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój. Minister Obrony Narodowej przeprowadził w 2012 r. następujące działania: organizacja konferencji połączonej ze szkoleniem w zakresie profilaktyki brd pojazdów Sił Zbrojnych RP, organizacja konkursu o miano Najlepszego kierowcy Sił Zbrojnych, wyposażenie Żandarmerii Wojskowej w symulator do szkolenia z techniki kierowania pojazdem, opracowanie i opublikowanie Informatora kierowcy, wydanie map samochodowych Polski zawierających materiały z zakresu brd, organizacja kursów dla kierowców z zakresu techniki jazdy i ratownictwa drogowego, organizacja szkoleń w jednostkach wojskowych dla kierowców z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury i psychologami. Minister Zdrowia realizował w 2012 r. następujące działania: zwiększenie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego w kraju, prowadzenie prac nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM), centralizacja systemu powiadamiania ratunkowego na potrzeby PRM, edukacja społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, z zasad udzielania pierwszej pomocy podczas akcji Zdrowe wakacje, wdrożenie całodobowej gotowości kolejnych śmigłowców EC 135 w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, wprowadzenie rozwiązania telemedycznych do działań pozaszpitalnych (transmisja zapisu EKG z Zespołów Ratownictwa Medycznego do ośrodków kardiologii interwencyjnej), kształcenie kadry medycznej na potrzeby systemu PRM, 22

23 podpisanie umowy transgranicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie współpracy transgranicznej w dziedzinie ratownictwa medycznego. Minister Edukacji Narodowej prowadził w 2012 r. edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, z zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez włączenie tematyki pierwszej pomocy do podstawy programowej nauczania w systemie oświaty, kursów prawa jazdy oraz kształcenia ustawicznego dorosłych. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez członków KRBRD oraz Sekretariat KRBRD są zawarte w Załączniku do niniejszego sprawozdania. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (WRBRD) kontynuowały w 2012 r. działania wynikające z Programu GAMBIT 2005 oraz programów lokalnych. WRBRD przeprowadziły wiele inicjatyw z zakresu inżynierii i technologii, nadzoru i sankcji oraz edukacji, a także badań i wymiany doświadczeń. Działania te można pogrupować w następujące bloki zgodne z filarami brd przyjętymi w projekcie NPBRD 2020: Bezpieczny człowiek, w tym: kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, ochrona uczestników ruchu drogowego organizacja systemu współdziałania i koordynacji, Bezpieczne drogi, w tym: wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, Bezpieczna prędkość, w tym: kształtowanie zachowań kierowców w zakresie jazdy z bezpieczną prędkością, usprawnienie systemu zarządzania prędkością, powszechne stosowanie drogowych środków ochrony pieszych, dzieci i rowerzystów, Bezpieczny pojazd, w tym: usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów, doskonalenie systemów bezpieczeństwa w pojazdach, Ratownictwo i opieka powypadkowa, w tym: integracja i rozwój Krajowego Systemu Ratownictwa, usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych. Szczegółowe informacje na temat działalności WRBRD są zawarte w Załączniku do niniejszego sprawozdania. 23

24 24

25 3. Koszty wypadków drogowych w Polsce w 2011 r. 4 Społeczno-ekonomiczne koszty wypadków drogowych w Polsce zostały wyceniane na zlecenie KRBRD. Ostatnie dane dotyczą kosztów wypadków drogowych w roku Metoda wyceny wypadków drogowych w Polsce opiera się na ogólnie przyjętych praktykach z zakresu ekonomiki transportu i obejmuje następujące składowe: 1. Koszty medyczne koszty leczenia ofiar wypadków. 2. Koszty utraconej mocy produkcyjnej straty państwa z powodu niezdolności do pracy: renty dla ofiar i rodzin ofiar, zasiłki pogrzebowe, koszty zmiany kwalifikacji zawodowych, zmniejszenie wpływów z podatków, zmniejszenie konsumpcji. 3. Koszty uszkodzenia mienia koszty uszkodzenia infrastruktury i pojazdów. 4. Koszty administracyjne koszty pracy służb ratunkowych, policji i prokuratury, koszty sądownicze. Koszty wypadków w Polsce nie obejmują kosztów ludzkiego cierpienia wywołanego na skutek wypadków drogowych. Wg danych dla roku 2011, największy udział w rocznych kosztach wypadków w Polsce stanowią koszty osób rannych (57,7%). Koszty ofiar śmiertelnych stanowią blisko 1/3 rocznych kosztów wypadków (32,6%). Najmniejszy udział w kosztach stanowią koszty strat materialnych (9,7%). Roczne koszty wypadków drogowych obecnie za rok 2011 wyceniane są na poziomie ponad 20 mld PLN. Rys. 12. Struktura kosztów wypadków w 2011 r. 9,7% 32,6% koszty ofiar śmiertelnych koszty rannych koszty strat materialnych 57,7% Źródło danych: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Metoda stosowana do wyceny kosztów wypadków drogowych w Polsce jest zgodna z metodą rekomendowaną w krajach UE. Jednakże wymaga rozszerzenia i weryfikacji w zakresie cen jednostkowych. Według wstępnych szacunków, należy oczekiwać, że po zaktualizowaniu metody roczne koszty jednostkowe wypadków drogowych w Polsce wzrosną dwukrotnie. Tab. 6. Koszty wypadków drogowych w Polsce w 2011 r. Liczba Źródło danych: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Średni koszt na wypadek drogowy Koszty wypadków drogowych w Polsce Udział w kosztach całkowitych wypadków drogowych Ofiary śmiertelne zł zł. 32,6% Osoby ranne zł zł. 57,7% Straty materialne zł zł. 9,7% Ogółem zł. 100% 4 Na podstawie: Metodologia i wycena kosztów wypadków drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2011, Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie KRBRD, Warszawa

26 26

27 4. Podstawa działania: polskie i europejskie programy brd 4.1. Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, to program opracowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 kwietnia 2005 r. Program stanowi diagnozę i ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, uwzględniając polskie i europejskie warunki programowania brd. Program GAMBIT 2005 to działania mające na celu realizację celu głównego i celów szczegółowych przyjętej przez Polskę Wizji ZERO do roku Jest to program działań administracji rządowej w zakresie brd, które w sposób bezpośredni lub pośredni ukierunkowane są na aktywność w zakresie zarządzania brd w województwach, powiatach i gminach. Program stwarza strukturom samorządowym warunki do skutecznego działania w zakresie brd. Cel główny: zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o ponad 50% w stosunku do roku 2003, tj. nie więcej niż ofiar śmiertelnych rocznie. Cele etapowe, kontrolne realizacji strategii: rok nie więcej niż ofiar śmiertelnych, rok nie więcej niż ofiar śmiertelnych. Dla realizacji celu głównego, przyjęto 15 grup działań priorytetowych i 144 zadań ujętych w pięć celów szczegółowych: stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd, kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego, ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów, budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej, zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych. Czas realizacji: w trzech perspektywach czasowych: wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2025, strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2013, program operacyjny brd na lata IV Europejski Program Działań na rzecz BRD Unia Europejska, kontynuując politykę z lat poprzednich, ponownie zobowiązała państwa członkowskie do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na ich terenie. W najnowszym, IV Europejskim Programie Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postawiono ambitny cel zmniejszenie liczby zabitych na drogach o 50% w 2020 roku, w stosunku do roku IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest etapem realizacji długofalowej, europejskiej polityki określanej jako Wizja Zero. Zero ofiar śmiertelnych na drogach jest jednym z 10 najważniejszych celów, które zostały przedstawione w przyjętym w marcu 2011 r. dokumencie: Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i oszczędnego systemu transportu. Spełnienie wszystkich z nich jest warunkiem integracji wszystkich regionów i rozwoju światowej gospodarki. Polska, jako kraj, w którym każdego roku ginie na drogach najwięcej osób, musi podjąć więc szczególnie intensywne działania, aby ten problem zlikwidować. W strategicznych wytycznych, przyjętych 20 lipca 2010 r., Komisja Europejska wpisała 7 celów, które powinny zostać uwzględnione przez kraje UE przy tworzeniu lokalnych programów: 1. udoskonalenie systemów bezpieczeństwa w pojazdach, 2. budowa bezpieczniejszej infrastruktury drogowej, 3. przyspieszenie w sferze Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), 4. udoskonalenie systemu szkoleniowego dla użytkowników dróg, 27

28 5. skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, 6. ustalanie celu w zakresie redukcji liczby rannych w wypadkach drogowych, 7. nowe podejście do motocyklistów Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Biorąc pod uwagę następujące fakty: wciąż niezadowalający stan brd w Polsce, pogorszenie stanu brd w 2011 r. w stosunku do roku 2010, wygasanie Programu Gambit 2005, bardzo słabą pozycję Polski pod względem brd na tle pozostałych krajów UE, nowe wytyczne i cele w zakresie poprawy brd przyjęte przez UE i ONZ, KRBRD zdecydowała o opracowaniu nowego wieloletniego programu brd, w którym Wizja Zero, czyli dążenie do ograniczania ofiar wypadków śmiertelnych do minimum pozostanie aktualna. Uznano, że zarówno cel główny, jak i cele etapowe wymagać będą przede wszystkim (1) dalszego kształtowania bezpiecznych zachowań, (2) wzmocnienia ochrony pieszych i rowerzystów, (3) dalszej poprawy infrastruktury drogowej, (4) zmniejszenia ciężkości wypadków. Projekt NPBRD 2020: wyznacza nowe cele w zakresie brd w Polsce do 2020 r.: nie więcej niż ofiar śmiertelnych, nie więcej niż ciężko rannych (wg krajowej definicji osoby ciężko rannej patrz rozdz. 1), określa wspólne podejście do rozwiązywania problemów i sposoby osiągnięcia tak wyznaczonych celów. skonstruowany jest zgodnie z zasadami: 4xE (ang. engineering, enforcement, emergency, education), które wskazuje na wszystkie obszary działań i inicjatyw potrzebne do podniesienia stanu bezpieczeństwa na drogach, tj.: inżynierię i technologię, nadzór, ratownictwo i edukację, uznanego międzynarodowo podejścia Bezpieczny system w uproszczeniu zakłada ono, że człowiek korzystający z drogi może zawsze popełnić błąd. System ma ograniczyć konsekwencje ludzkiego błędu. Program został oparty na pięciu podstawowych filarach: (1) bezpieczny człowiek, (2) bezpieczna droga, (3) bezpieczna prędkość, (4) bezpieczny pojazd oraz (5) ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa (ang. emergency). Projekt NPBRD 2020 został przyjęty przez KRBRD w dniu 8 stycznia 2013 r. i został przekazany do szerokich konsultacji społecznych, których zakończenie przewidziano na 31 marca 2013 r. Po rozważeniu wszystkich opinii przyjęta zostanie ostateczna wersja Programu. 5 Projekt NPBRD 2020 przyjęty przez KRBRD w dniu 8 stycznia 2013 r. 28

29 5. Podsumowanie i wnioski W 2012 r. w stosunku do roku 2011 na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 15%, a wypadków i rannych było mniej o 8%. Oznacza to, że w 2012 r. zbliżyliśmy się do celu wyznaczonego przez Komisję Europejską (+4,5% w stosunku do przyjętego celu) i przyjętego w krajowych programach brd - zarówno obowiązującym (+15,9% w stosunku do przyjętego celu), jak i obecnie opracowywanym (+4,5% w stosunku do przyjętego celu). Niestety pomimo tak korzystnych zmian, na tle innych krajów sytuacja w Polsce jest bardzo zła. Wskaźnik zagrożenia statystycznego mieszkańca Polski wynosi 93 ofiary śmiertelne na 1 milion mieszkańców i jest prawie dwa razy wyższe niż średnio w krajach Unii Europejskiej (55 ofiar śmiertelnych/1 mln mieszkańców). W 2012 r. najniższe zagrożenie występowało w województwie śląskim i małopolskim a najwyższe w województwie łódzkim i lubelskim. Największa poprawę zarejestrowano w województwie świętokrzyskim. W dalszym ciągu blisko 50% ofiar wypadków stanowią niechronieni uczestnicy ruchu (piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści), a najpoważniejszym problemem jest bardzo wysoka liczba potrąceń i ofiar śmiertelnych wśród pieszych. Na uwagę zasługuje fakt, że przy spadku liczby ofiar śmiertelnych we wszystkich grupach poszkodowanych najmniejsze pozytywne zmiany nastąpiły wśród rowerzystów (spadek zabitych o 6%, wzrost ciężko rannych o 4%). Nadal częściej w wypadkach giną mężczyźni (59%) a grupą najwyższego ryzyka są osoby młode w wieku lata (20% ofiar wypadków). Młodzi w wieku (25%) i (24%) lata stanowią najliczniejszą grupę poszkodowanych w samochodach osobowych. Wśród pieszych najbardziej narażoną grupą są osoby starsze w wieku powyżej 64 lat (31%) i w wieku lata (19%). Dominującą grupą uczestników wypadków są kierujący pojazdami, przede wszystkim mężczyźni (78%) i osoby młode w wieku lata (20%). Co drugi kierujący i co trzeci pieszy uczestniczący w wypadku swoim zachowaniem przyczynia się do jego powstania. Do najczęściej popełnianych błędów należy: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (31% ofiar śmiertelnych), nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie, omijanie, zmiana pasa ruchu (12% ofiar śmiertelnych), nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (11% ofiar śmiertelnych), kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu (10% ofiar śmiertelnych), nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem (9% ofiar śmiertelnych), nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych (6% ofiar śmiertelnych), pieszy pod wpływem alkoholu (6% ofiar śmiertelnych). Do 73% wszystkich wypadków dochodzi na drogach w obszarach zabudowanych, w wypadkach tych ginie 46% ogółu ofiar śmiertelnych i 68% ciężko rannych. Oznacza to, że w obszarach zabudowanych jest większe zagrożenie zaistnieniem wypadku ale wypadki te są lżejsze w skutkach. Na drogach poza obszarami zabudowanymi średnio na każde 100 wypadków ginie 3 razy więcej osób niż w obszarach zabudowanych, wyższa jest także liczba ciężko rannych na 100 wypadków (o 25%). Bardzo niepokojący jest wzrost liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na autostradach, co częściowo może być spowodowane coraz większym udziałem autostrad w sieci drogowej. Ofiary wypadków na autostradach stanowią zaledwie 1% ogółu. Jednak wysokie zagrożenie na tych z założenia najbezpieczniejszych drogach wymaga pogłębionych analiz i szczególnej uwagi. W 2012 roku blisko połowa wszystkich wypadków (41%) wydarzyła się na drogach krajowych (24%) i drogach wojewódzkich (17%), podczas gdy drogi te stanowią odpowiednio 7% i 10% całej sieci drogowej. Największa gęstość wypadków występuje na drogach krajowych (66 wypadków na 100 km). Na drogach tych ginie 36% ofiar śmiertelnych i 26% ciężko rannych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że do ponad połowy (52%) wypadków dochodzi na drogach lokalnych (powiatowych, gminnych, w miastach). Na drogach tych ginie 33% wszystkich ofiar śmiertelnych i zostaje poszkodowanych 47% 29

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS

WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS liczba ofiar smiertelnych liczba zarejestrowanych pojazdów WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2013 ROKU Anna Zielińska ITS TENDENCJE OGÓLNE W 2013 roku zagrożenie na polskich drogach zmalało 1. W stosunku do 2012

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Warszawa, czerwiec 2010 r. Porównanie czynów śmiertelnych w Polsce w latach 2007-2009 6000

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW W RUCHU DROGOWYM Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Racławice 13 marca 2015 r. Stan bezpieczeństwa w ruchu

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE RAPORT BRD 2009 CZĘŚĆ II OCENA SYSTEMU BRD Gdańsk, kwiecień 2010 Opracowanie wykonano na zlecenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku

INFORMACJA. dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Gorzów Wlkp., 06.11.2008 r. INFORMACJA dotycząca wypadków drogowych i ich skutków zaistniałych na terenie województwa lubuskiego za 10 miesięcy 2008 roku Wypadki drogowe i ich skutki w poszczególnych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Konferencja Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność Adam Rapacki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2012 ROKU do użytku wewnętrznego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w 2016 roku Analiza danych o wypadkach drogowych Przemysław Skoczyński W 2016 roku w Polsce odnotowano 33 664 1 wypadki drogowe, w których zginęło 3 026 osób, a

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r.

Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. A P J O L J O L Działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2009r. K A P Warszawa, 07 stycznia 2010r. K O L Wyzwania Polski w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego Przyjęta

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń

Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Kierunki nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie i działalność uprawnionych organów w zakresie problematyki wykroczeń Departament Porządku Publicznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Nietrzeźwi kierowcy

Bardziej szczegółowo

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania. III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania. III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki wg.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2015 ROKU Warszawa, 2016 Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Załącznik do sprawozdania Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2012 Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Załącznik do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 217 ROKU 2 W lipcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadków drogowych (o 29 więcej niż w lipcu 216 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2012 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku Warszawa, 2013 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016 Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 1. Polska na tle państw Unii Europejskiej (źródło: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Wydział Ruchu Drogowego Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Wydział Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w woj. śląskim w latach 2007-2011r. - 5602-5616 -10,1% + 14-11,2% + 0,3% Ofiary wypadków drogowych zaistniałych

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. SŁOWNIK POJĘĆ WYPADEK DROGOWY Zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku

Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku Kazimierz Jamroz, Dorota Gajda, Michalski Lech, Joanna Żukowska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra

Bardziej szczegółowo

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 RAPORT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2012 AUTOR: MGR INŻ. AGATA LEWANDOWSKA DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI SPIS TABEL...

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ROK NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ROK 2015 - NAJBEZPIECZNIEJSZYM ROKIEM NA DROGACH W HISTORII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH - RAPORT 2005 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/1541,bezpieczniej-na-polskich-drogach-raport-2005.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. BEZPIECZNIEJ

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2016 ROKU 2 W maju 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 151 wypadków drogowych (o 65 więcej niż w maju 2015 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa 1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce mają ok. 18,8 tys. km (w tym 2,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych).

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2016 ROKU WARSZAWA 2017 ROK Opracowanie: Elżbieta SYMON Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Bardziej szczegółowo

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9849,rowerem-bezpiecznie-do-celu.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 09:47 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 03 czerwca 2012 Rowerem bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 26 kwietnia 2012 1 Fakty a mity Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo

WIZJA ZERO W PRAKTYCE

WIZJA ZERO W PRAKTYCE WIZJA ZERO W PRAKTYCE WORD-RCBRD w Olsztynie 2 z 23 LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LICZBA ZABITYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W SZWECJI 3 z 23 4 z 23 TEZA POCZĄTKI WIZJI ZERO ŹRÓDŁEM SZWEDZKIEGO SUKCESU JEST

Bardziej szczegółowo

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki uczestników ruchu drogowego.. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013 2020 Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego maj 2016

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ONZ Dekada Działań BRD a bezpieczeństwo pieszych Andrzej Grzegorczyk Barbara Król Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Największa w Polsce organizacja pozarządowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo