REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP SŁOWNIK POJĘĆ"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, , przy al. Roździeńskiego 188, KRS , zwaną dalej Elamed Media Group SŁOWNIK POJĘĆ Przez podane niżej wyrażenia, użyte w dalszej części niniejszego regulaminu należy rozumieć: PRODUKT prenumerata czasopisma, książka, CD, DVD, będące w ofercie sprzedaży Elamed Media Group lub szkolenie organizowane przez Elamed Media Group, produkty elektroniczne wydawane przez Elamed Media Group; PRODUKT FIZYCZNY produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą lub kurierem, w szczególności: prenumerata lub egzemplarz czasopisma papierowego, książka na nośniku papierowym lub CD, filmy DVD, subskrypcja cyklu płyt DVD lub zestawu książek; PRODUKT ELEKTRONICZNY treści, które mogą zostać dostarczone lub udostępnione poprzez sieć Internet (w tym ) SZKOLENIE udział uczestnika w szkoleniu, konferencji lub warsztatach organizowanych przez Elamed Media Group NABYWCA podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), będący płatnikiem zamówienia, podany w danych do faktury UCZESTNIK SZKOLENIA osoba fizyczna wskazana przez Nabywcę do uczestnictwa w szkoleniu KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie może zostać dokonane w jeden z następujących sposobów: a) poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej b) em na adres: c) telefonicznie u pracownika Działu Sprzedaży Produktów Wydawnictwa lub Działu Obsługi Klienta: tel. (32) , ,

2 d) faxem na numer: (32) e) listownie na adres: ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., Al. Roździeńskiego 188, Katowice f) poprzez dokonanie prawidłowego przelewu opłaty za Produkt, wraz z kosztem wysyłki, zawierającego niezbędne dane 2. Zamówienie powinno zawierać dane Nabywcy, tj. dane do faktury: nazwa/nazwisko i imię, adres, telefon oraz w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż podany do faktury oraz dane dotyczące zamawianego produktu, tj. nazwę czasopisma wraz z numerem od którego ma być rozpoczęta prenumerata, bądź tytuł książki lub DVD albo temat i datę szkolenia wraz z nazwiskami uczestników. 3. W przypadku nie podania numeru od którego ma być przesyłana prenumerata, prenumerata jest wysyłana od bieżącego numeru. W przypadku zamówienia poprzez dokonanie przelewu prenumerata jest fakturowana i wysyłana od numeru bieżącego na dane wynikające z przelewu. W przypadku zamówień na prenumeratę od numerów archiwalnych zamówienia będą realizowane w miarę dostępności numerów archiwalnych. 4. Prenumeratę zamawia się i nabywa na okres jednego roku, w czasie którego nie istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji kolejnych numerów. W wypadku gdy Nabywca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedostatniego numeru czasopisma w zamówionej trwającej prenumeracie, nie złoży pisemnego (w tym em) oświadczenia o braku woli kontynuowania prenumeraty uznaje się że zostaje ona zamówiona na kolejny roczny okres. Powyższe stosuje się także do dalszych okresów prenumeraty. 5. Brak woli kontynuowania prenumeraty na okres dłuższy niż rok może zostać wyrażony ustnie tylko w momencie składania zamówienia telefonicznego u pracownika Działu Sprzedaży Produktów Wydawnictwa lub Działu Obsługi Klienta. 6. Ilość przysługujących numerów czasopisma w prenumeracie określana jest na dzień wystawienia faktury. Prenumerata roczna obejmuje: dla miesięcznika 10 kolejnych numerów (z wyjątkiem czasopisma Weterynaria w Praktyce, gdzie obejmuje 9 kolejnych numerów), dla dwumiesięcznika 6 kolejnych numerów, dla kwartalnika 4 kolejne numery. Ilość przysługujących numerów w ramach prenumeraty zostaje zmniejszona w przypadku, gdy któryś z numerów jest wydaniem katalogowym (wyłącznie reklamowym). 7. Prenumeratorom, którzy wykupili prenumeratę bezpośrednio od Elamed Media Group zostaje zapewniony dodatkowo, w ramach ceny prenumeraty, bezpłatny dostęp do kodowanych stron internetowych, które zawierają archiwalne wydania czasopisma w wersji elektronicznej. Oferta ta nie dotyczy zamówienia za pośrednictwem firm kolporterskich.

3 8. Elamed Media Group uprawnione jest do zaprzestania wydawania czasopisma oferowanego w prenumeracie. W takiej sytuacji nabywcy zostaną o tym poinformowani w formie pisemnej. Informacja ta zostanie przesłana albo z ostatnim wydanym numerem czasopisma albo odrębnym pismem na adres wskazany wcześniej do wysyłki czasopisma. Informacja o zaprzestaniu wydawania czasopisma zawierać będzie propozycję rekompensaty za niezrealizowane wysyłki prenumeraty, którą może być: zamiana prenumerowanego czasopisma na inne czasopismo wydawane przez Elamed Media Group w ilości jaka pozostała nabywcy do końca okresu zamówionej prenumeraty albo inny produkt Elamed Media Group albo zwrot pieniędzy proporcjonalny do ilości numerów pozostałych nabywcy do końca okresu zamówionej prenumeraty. Nabywca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie do wyboru formy rekompensaty, w przeciwnym wypadku Elamed Media Group dokona rekompensaty wg własnego wyboru. 9. W przypadku złożenia zamówienia na szkolenie istnieje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed planowaną datą szkolenia pod warunkiem złożenia pisemnej (w tym owej) rezygnacji do Działu Obsługi Klienta Elamed Media Group. W przeciwnym wypadku zamawiający zostanie obciążony pełną kwotą ceny za szkolenie, nawet wówczas, gdy uczestnik szkolenia nie weźmie w nim udziału. Nabywca jest uprawniony do zmiany uczestnika szkolenia również na mniej niż 7 dni przed szkoleniem, o czym zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Elamed Media Group. 10. Elamed Media Group uprawnione jest do zmiany terminu lub odwołania szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Elamed Media Group dokona zwrotu wpłaconych kwot na podane przez nabywcę konto, a Nabywcy nie przysługuje wobec Elamed Media Group jakiekolwiek dalsze roszczenie. CENY I CENNIKI 11. Aktualne cenniki Produktów oraz kosztów wysyłki są podawane na stronie 12. Cenniki podlegają aktualizacji. Każda zmiana cennika zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie minimum 14 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania danego cennika. 13. Cena produktów fizycznych, tj. podlegających wysyłce, obejmuje wyłącznie koszt produktu (np. egzemplarzy czasopisma, książki, nośnika DVD). Do ceny sprzedaży doliczany jest podatek VAT wg stawek obowiązujących, które są podane w cenniku. Ponadto zamawiający zostaje obciążony zryczałtowanymi kosztami pakowania i wysyłki w wysokości określonej w cenniku. 14. Cena prenumeraty nie może ulec zmianie na wyższą w czasie trwania aktywnej, tj. opłaconej

4 prenumeraty. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok następuje wg ceny określonej w cenniku obowiązującym na dzień wystawienia faktury na kolejny rok, przy czym wpłaty na kolejny rok nie są przyjmowane wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy przed datą ukazania się ostatniego numeru opłaconej prenumeraty. Wcześniejsze wpłaty będą klientom zwracane. 15. Cena subskrypcji innych produktów, nieodnawialnych automatycznie, nie może ulec zmianie w okresie trwania subskrypcji. WARUNKI PŁATNOŚCI 16. W przypadku zamówień, dla których określono sposób płatności przedpłata lub płatności elektroniczne należy dokonać wpłaty na podane w ofercie lub na fakturze pro forma konto bankowe Elamed Media Group bądź na konto pośrednika w płatnościach elektronicznych. Fakturowanie i wysyłka zamówionych produktów odbędzie się po otrzymaniu wpłaty przez Elamed Media Group. 17. W przypadku zamówień na produkty fizyczne, dla których określono sposób płatności za pobraniem płatność następuje przy odbiorze u listonosza lub kuriera. 18. Dla zamówień przyjmowanych przez pracownika Działu Sprzedaży Produktów Wydawnictwa, w wyjątkowych okolicznościach może zostać określona forma płatności przelew w terminie 14 dni lub przelew w terminie 30 dni. W takim przypadku po otrzymaniu faktury VAT należy dokonać płatności za fakturę w podanym na fakturze terminie i na rachunek bankowy określony na fakturze. 19. Płatność za kolejny rok prenumeraty następuje w oparciu o przesłaną z ostatnim numerem trwającej prenumeraty fakturę VAT z terminem płatności 7 dni, na rachunek wskazany na fakturze. 20. Do czasu otrzymania przez Elamed Media Group wpłaty za prenumeratę kolejne numery czasopisma lub innych subskrybowanych produktów nie będą wysyłane. 21. Płatność za udział w szkoleniu powinna nastąpić przedpłatą w ciągu 7 dni od daty zamówienia. W przypadku nieuregulowania płatności do dnia szkolenia i braku rezygnacji z udziału do 7 dni przed szkoleniem, płatność winna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia szkolenia. Brak płatności do dnia szkolenia oznacza brak gwarancji miejsca na szkoleniu, w przypadku dużej ilości uczestników. FAKTUROWANIE 22. Składając zamówienie, Nabywca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5 23. Faktura VAT jest wystawiana w terminie do 7 dni od daty dokonania przedpłaty na konto Elamed Media Group, bądź w momencie wysyłki produktu z fakturą płatną za pobraniem lub przelewem w terminie 14 (lub 30) dni. 24. W przypadku niewypowiedzenia prenumeraty zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu faktura VAT na kolejny rok zostaje wystawiona z dniem wysyłki ostatniego numeru trwającej prenumeraty. 25. W przypadku nieopłacenia udziału w szkoleniu do dnia szkolenia oraz braku rezygnacji do 7 dni przed szkoleniem faktura VAT za udział w szkoleniu zostanie wystawiona do 7 dni od daty szkolenia. 26. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych Nabywcy widniejących na fakturze, Nabywca ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres podany we wstępie. PO WYSTAWIENIU FAKTURY NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH NA FAKTURZE POPRZEZ PODMIANĘ JUŻ WYSTAWIONEJ FAKTURY. 27. Elamed Media Group wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży: jednostce miary i ilości sprzedanych towarów, stawce podatku, sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług, wartości sprzedaży netto, wartości sprzedaży brutto, kwocie należności ogółem. DOSTAWA 28. Dostawa produktów fizycznych następuje na adres podany w zamówieniu jako adres do wysyłki, a w przypadku braku podania takiego adresu przyjmuje się, że adres podany do faktury jest jednocześnie adresem do wysyłki. 29. Dostawa produktów elektronicznych lub kodów do pobrania produktów elektronicznych odbywa się na podany adres lub numer telefonu komórkowego, w zależności od rodzaju produktu. 30. Elamed Media Group powierza dostawę zamówionych produktów fizycznych profesjonalnej firmie kurierskiej lub profesjonalnemu operatorowi pocztowemu (zwanymi dalej operatorem pocztowym). Z uwagi na powyższe Elamed Media Group nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora pocztowego, w szczególności za opóźnienia w przesyłkach. 31. W przypadku kiedy przedstawiciel firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego nie

6 zastanie Nabywcy pod wskazanym w zamówieniu adresem, przesyłka jest awizowana i jej odbiór jest możliwy w filii operatora, zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego operatora. 32. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, Elamed Media Group może uwzględnić reklamacje dotyczącą nieotrzymania przesyłki z przyczyn leżących po stronie operatora. 33. Elamed Media Group nie odpowiada za błędnie podany adres wysyłki, bądź zmianę adresu do wysyłki, gdy zamawiający nie poinformuje Działu Obsługi Klienta Elamed Media Group o zmianie adresu. 34. Produkty wymagające wielokrotnej wysyłki, tj. w szczególności typu prenumerata czasopisma nie są dostępne w wysyłce kurierskiej. REKLAMACJE 35. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych produktów winne być składane pisemnie na adres: ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., Al. Roździeńskiego 188, Katowice i zawierać opis wady wraz z reklamowanym produktem. 36. Elamed Media Group przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych elementów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach: błędy drukarskie lub introligatorskie, wadliwość nośnika DVD lub CD, innych wad produktu powstałych z winy Elamed Media Group. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW Z KONSUMENTAMI 37. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.). Nabywcy będący konsumentami mogą odstąpić od umowy zakupu, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia (złożenia zamówienia), poprzez wysłanie pisma lub odesłanie produktu pocztą. W przypadku odstąpienia od umowy po zapłacie uiszczona cena zostanie w terminie do 14 dni zwrócona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, w wypadku braku takiego wskazania na rachunek z którego dokonano zapłaty lub przekazem pocztowym wg wyboru Elamed Media Group. Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach: świadczenia usługi rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem ww. terminu do odstąpienia, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu

7 lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy. 38. Wobec Nabywców będących konsumentami Elamed Media Group odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych, w szczególności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, ze zm.), a postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z ww. ustawą, Kodeksem Cywilnym i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi konsumentów. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 39. Składając zamówienie, Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia. 40. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z obsługą sprzedaży przez ELAMED Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 41. Regulamin wchodzi w życie od dnia roku i obowiązuje dla wszystkich zakupów dokonanych (zafakturowanych) od tego dnia. 42. Elamed Media Group jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Nabywcy zostaną zawiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych Elamed Media Group 43. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą konsumentów tylko w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności art. 384 i następnych kodeksu cywilnego.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo