REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI 1. Strona internetowa działająca pod adresem jest własnością Fratria sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 zł. 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej umieszczonej pod domeną zasady korzystania z usług prenumeraty oraz zasady ochrony danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: a) Fratria oznacza spółkę Fratria Sp. z o.o.; b) Regulamin oznacza niniejszy dokument; c) Prenumerata- usługi sprzedaży czasopisma Gazeta Bankowa, świadczone przez Fratria na rzecz Klientów na podstawie Regulaminu. d) Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Prenumeraty według niniejszego Regulaminu 4. Fratria prowadzi sprzedaż: a) miesięcznika Gazeta Bankowa w Prenumeracie na okresy: kwartalny, półroczny oraz roczny. b) Pojedynczych, archiwalnych numerów czasopisma, o którym mowa w pkt. a powyżej (w zależności od ich dostępności). 5. Zamówienia można składać podając dane jak: imię i nazwisko, adres , adres kontaktowy, adres do wysyłki Prenumeraty, w następujący sposób: a) Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie ( w zamówieniu należy podać następujące dane). b) Telefonicznie, pod numerem telefonu , od poniedziałku do piątku w godzinach między ; c) em na adres załączając wypełniony i podpisany (wraz z pieczątką) formularz prenumeraty, dostępny na stronie w celu otrzymania faktury pro formy ( dotyczy płatników VAT); d) dokonując wpłaty na wskazane konto. 6. Wybór początku Prenumeraty możliwy jest: a) w elektronicznym formularzu zamówienia, na stronie b) w tytule przelewu - od dowolnego wydania, którego data ukazania się na rynku jest przesunięta na przód o co najmniej 14 dni od daty jego wykonania, c) w formularzu przesyłanym na adres d) w razie niewpisania daty początku prenumeraty, rozpocznie się ona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na rachunek prenumeraty. 7. Klient składając zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione czasopisma:

2 a) Bezpieczne płatności online za pośrednictwem firmy ecard SA (formularz elektroniczny na stronie b) Bezpośrednia wpłata na konto nr (odbiorca przelewu: Fratria, ul. Legionów , Gdynia), w tytule wpłaty wpisując rodzaj Prenumeraty oraz pełne dane do wysyłki i bądź numer telefonu do kontaktu. c) Płatności on-line realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zamówienia Prenumeraty wybiera jako formę płatności przelew elektroniczny i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony głównej. 8. Wysyłka Prenumeraty czasopism realizowana jest za pośrednictwem i zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej: a) listem ekonomicznym w przypadku bieżących numerów czasopisma (deklarowany (brak gwarancji) czas dostawy krajowej to 3 dni robocze, w krajach europejskich do szóstego dnia roboczego po dniu nadania (D+6), brak określonego terminu dostawy poza Europę) b) listem poleconym w przypadku wysyłki wydań archiwalnych 9. Dokonanie zapłaty oznacza zgodę na wybrany sposób dostawy. 10. Koszt dostawy: a) Prenumeraty krajowej pokrywa Fratria. b) Prenumeraty zagranicznej oraz wydań archiwalnych pokrywa Klient. 11. Ceny przesyłek ustalane są zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej S.A. 12. Wysyłka zakupionych czasopism odbywa się w podanych niżej terminach: a) wysyłka Prenumeraty Gazety Bankowej najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem sprzedaży w kioskach). b) wydania archiwalne nie później niż 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. 13. Termin rozpoczęcia Prenumeraty uzależniony jest od momentu otrzymania wpłaty. 14. Zakupione czasopismo wysyłane jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Fratria nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niewłaściwych lub niepełnych danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Fratria nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatorów pocztowych, za pośrednictwem których wysyłana jest Prenumerata. Czasopismo wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 15. Klient składając zamówienie Prenumeraty zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować postanowienia w nim zawarte. 16. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie i jego wysłanie oraz dokonanie jednej z wybranych form płatności oferowanych przez stronę lub dokonanie bezpośredniej wpłaty na rachunek firmowy z podanymi poprawnie danymi do wysyłki. Warunkiem realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja dokonanej płatności.

3 17. Klient składając zamówienie na zakup Prenumeraty za pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. 18. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prenumeraty, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 19. Fratria zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w razie wątpliwości dotyczących złożonego przez niego zamówienia. 20. Fratria zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia. 21. Do każdego zamówienia, w chwili gdy wszystkie warunki zamówienia zostają spełnione i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon/faktura. Faktura VAT wysyłana jest tylko na wyraźne życzenie Klienta, listem poleconym na adres podany w zamówieniu. 22. Koszty Prenumeraty znajdujące się w na stronie www wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdej opcji zamówienia Prenumeraty jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny obejmują koszty przesyłki. 23. Fratria zastrzega sobie prawo do zmiany cen Prenumeraty znajdujących się obecnie na stronie bez uprzedzenia. 24. Opłacone zamówienie niezwłocznie przekazywane jest bezpośrednio do Fratrii., która przyjmuje zamówienie do realizacji. Termin realizacji zamówienia następuje zgodnie z trybem wydawniczym. Informacje na temat częstotliwości publikacji Gazety Bankowej oraz warunków dostawy w kraju i za granicą przedstawione są w ofercie Prenumeraty Gazety Bankowej na stronie 25. Postępowanie reklamacyjne: a) Reklamacje dotyczące wad lub niedostarczenia prenumeraty należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od pierwszego dnia sprzedaży numeru następnego po reklamowanym. b) Reklamacje dotyczące wad zakupionych czasopism archiwalnych należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. c) Reklamacje dotyczące Prenumeraty i dodatków dołączanych do czasopism należy zgłaszać w godzinach pod numerem telefonu lub całodobowo, wysyłając maila pod adres d) Reklamowane produkty należy wysyłać na adres Fratria sp. z o. o. - Dział Produkcji i Kolportażu, ul. Finlandzka 10, Warszawa. e) Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. f) Fratria rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Fratrię i przekaże Klientowi odpowiedź tą samą drogą. g) W razie niezajęcia przez Fratrię stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Fratrię, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Fratrię za zasadną.

4 26. Zwroty a) W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje. b) Udzielenie zgody na wcześniejsze rozpoczęcie prenumeraty powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. c) Dla konsumentów, którzy nie udzielili zgody na prenumeratę w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, obowiązuje pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone na końcu niniejszego regulaminu. d) O przyjęciu rezygnacji decyduje data nadania listu lub wysłania maila (data serwera) Gdynia (81-472), ul. Legionów , Adres e) Rezygnacja z opłaconej i rozpoczętej Prenumeraty nie jest możliwa. f) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prenumeraty w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. ) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień Prenumeraty na stronie 2. Fratria zapewnia, iż dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia Prenumeraty oraz dla celów marketingowych Fratria. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji Prenumeraty. 4. Udostępniając formularz zamówienia Klient określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług Prenumeraty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Prenumeraty przez Fratrię. 5. Fratria jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 6. Fratria jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 7. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5 8. Fratria nie będzie udostępniać innym podmiotom danych osobowych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Fratria zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania. 2. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Fratrią w sprawie obsługi Prenumeraty Klient może uzyskać pod em: 3. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z Prenumeratą należy kierować na adres: 4. Do stosunków między Klientem a Fratria stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 5. Spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usług prenumeraty pomiędzy Fratrią a Klientem niebędącym konsumentem poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Fratrii. 6. W stosunkach między Fratrią a Klientami będącymi przedsiębiorcami nie stosuje się postanowień art. 66 (1) 1 i 2 kodeksu cywilnego. 7. Regulamin wchodzi w życie dnia r. i dotyczy umów zawartych od tej daty. Pouczenie o odstąpieniu od umowy (prenumerata czasopism) Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Fratria sp. z o.o. ul. Legionów Gdynia adres poczty elektronicznej: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia dotyczy prenumeraty, nie dotyczy jednak samych czasopism, z uwagi na ich szczególny charakter. Dlatego w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem proporcjonalnie odliczonej kwoty przypadającej na już otrzymany numer/y. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Do: Fratria sp. z o.o. ul. Legionów Gdynia - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)... - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data... (*) Niepotrzebne skreślić.

8

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży Voucherów

Regulamin sprzedaży Voucherów 1 Regulamin sprzedaży Voucherów Niniejszy regulamin dotyczy warunków sprzedaży Voucherów na usługi lub produkty Hotelu Bukovina (dalej: Voucher), w tym sprzedaży dokonywanej na odległość, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Informacje o firmie. 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.hortmasz.pl, hortmasz.pl, www.hortmasz.com.pl, hortmasz.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo