Instrukcja obsługi v2.9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi v2.9"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

2 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories 7 Key user interface 8 Lock user interface 9 Tosibox Key and Lock serialization 11 Taking the Lock into use - Mode A 13 Taking the Lock into use - Mode B 15 Taking the Key into use 17 Renaming and use of the devices 19 Taking extra Keys into use 21 Remote serialization of extra Keys 23 Creating a Backup Key 25 Connecting Locks 27 Logging in to Lock 28 Software update 30 3G modem for the Lock, Key connection settings for the Lock 31 Industry settings of the Lock 32 Lock Wireless settings 33 Internet connection priorities 34 PUK code for the Key 36 Problem situations 37 Maintenance instructions 38 Tosibox technical data - Lock 39 Tosibox technical data - Key 40 Tosibox licences 41 Declaration of Conformity 42 Spis treści Tosibox w skrócie 3 Połączenia Tosibox Lock Tryb A 4 Połączenia Tosibox Lock Tryb B 5 Tosibox słownik 6 Tosibox produkty i akcesoria 7 Klucz interfejs użytkownika 8 Lock interfejs użytkownika 9 Serializacja Klucza i Lock a Tosibox 11 Pierwsze użycie Lock a Tryb A 13 Pierwsze użycie Lock a Tryb B 15 Pierwsze użycie Klucza 17 Zmiana nazwy i użycie urządzeń 19 Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy 21 Zdalna serializacja dodatkowego Klucza 23 Tworzenie Klucza Zapasowego 25 Podłączanie Lock ów 27 Logowanie do Lock a 28 Aktualizacja oprogramowania 30 Modem 3G dla Lock a, ustawienia połączenia Klucza dla Lock a 31 Ustawienia przemysłowe Lock a 32 Ustawienia bezprzewodowe Lock a 33 Priorytety połączenia Internetowego 34 Kod PUK dla Klucza 36 Sytuacje problemowe 37 Instrukcja obsługi technicznej 38 Tosibox dane techniczne Lock 39 Tosibox dane techniczne Klucz 40 Licencje Tosibox 41 Deklaracja Zgodności 42

3 Tosibox in brief Tosibox offers a new, automatic way to establish a remote connection easily, quickly and securely. Tosibox is a Plug & Go remote access device. All you need to take it into use is mains current and an internet connection. The operating principle of Tosibox resembles that of a mechanical lock and key. The product consists of a key device (Key) and a locking device (Lock). The system is brought into use by serializing the equipment physically through a USB port of the Lock. The connection to the controlled network devices in the remote location is opened with a Key that has been serialized to the Lock. Tosibox Locks and Keys that have been serialized to each other will find each other over internet and from separate local networks regardless of how they are connected to the internet. This allows the control of either network devices in the same local network with the Lock (factory default setting Mode A, p.12-13) or the network devices directly connected to the Lock (Lock setting Mode B, p.14-15). This User Manual is for Lock software version 2.10 and Key software version In case newer software version is used, download the latest user Manual from Tosibox web site in: Tosibox w skrócie Tosibox oferuje nowy automatyczny sposób ustanawiania łatwych, szybkich i bezpiecznych zdalnych połączeń. Jest to urządzenie do zdalnego dostępu typu Plug & Go. Do pracy urządzenia potrzebna jest tylko sieć oraz połączenie Internetowe. Główna zasada działanie Tosibox przypomina zasadę mechanicznego zamka i klucza. Produkt składa się urządzenia klucza (Klucz) oraz urządzenia zamykającego (Lock). System zaczyna działać poprzez serializację sprzętu fizycznie przez port USB Lock a. Połączenie do kontrolowanych urządzeń sieciowych w lokalizacjach zdalnych otwierane jest przez Klucz uprzednio zserializowany z Lock iem. Zserializowane Klucz i Lock połączą się prze Internet z niezależnych sieci, bez względu na rodzaj połączenia Internetowego. To pozwala na zarządzanie urządzeniami sieciowymi zarówno w tej samej sieci lokalnej (domyślne ustawienie fabryczne Tryb A, str ) lub urządzeniami sieciowymi podłączonymi bezpośrednio do Lock a. (ustawienia Lock a Tryb B, str. 1-15). Poniższa Instrukcja Obsługi przeznaczona jest do wersji oprogramowania Lock a i Klucza w przypadku aktualizacji wersji, najnowszą Instrukcję Obsługi można pobrać z 3

4 4 Lock Tryb A Porty anteny WLAN Wejście zasilania DC Przycisk Reset (nie używany) Port serwisowy Port LAN3 (połączenie tylko do istniejącej sieci LAN) Nie używany w Trybie A Port USB (tylko do serializacji) Modem 3G nie dozwolony w Trybie A! LAN3 Serwis WLAN Zasilanie

5 Lock Tryb B Porty Antenowe WLAN (Opcja alternatywna to podłączenie do istniejącej Wejście zasilania DC Przycisk Reset (nie używany) Port serwisowy LAN3 Port LAN2 Port LAN1 Port WAN Port Port USB (Serializacja i Modem 3G) 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 Serwis WLAN Zasilanie

6 6 Tosibox glossary Tosibox słownik Key = an intelligent, microprocessor using USB connected key device that establishes a connection with the locking device. Sub Key = Accessory Key that has restricted user rights. Backup Key = a duplicated backup copy of the Key. All serializations and user rights are automatically synchronized between the original Key and the Backup Key. Lock = a locking device that has two different modes of operation (Mode A and Mode B). In Mode A the Lock automatically finds the network devices in the same local network. In Mode B only the network devices directly connected to the Lock s LAN port are automatically found. The Lock always automatically distributes the IP-addresses for the Keys and Sub Keys and in Mode B also for the network devices connected to LAN port of the Lock. The Lock can also control network devices with fixed IP address. Sub Lock = a Lock that has been converted to Sub Lock mode of operation. When connecting two Locks with each other one of them has to be in Sub Lock mode of operation. Lock Mode A = factory default setting of the Lock. The Lock is connected to the existing local network via LAN3 -port. Lock Mode B = Lock mode of operation in which the Lock enters automatically if an ethernet cable is connected to the WAN port of the Lock or a 3G modem is connected to the USB port of the Lock. In Mode B the controlled devices are connected to LAN1 LAN3 ports of the Lock (either directly or via extra switch) or alternatively to the wireless local network (WLAN)of the Lock. DHCP-server = Network device or software part of a network device that distributes IP addresses to the other devices in the same network Klucz = inteligentny mikroprocesor korzystający z podłączonego przez port USB urządzenia klucza, który nawiązuje połączenie z urządzeniem zamykającym. Sub-Klucz = Klucz dostępowy z ograniczonymi prawami użytkownika. Klucz Zapasowy = zduplikowana kopia zapasowa Klucza. Wszystkie serializację i prawa użytkownika są automatycznie synchronizowane pomiędzy oryginalnym Kluczem oraz Kluczem Zapasowym. Lock = urządzenie zamykające, posiadające dwa różne tryby pracy (Tryb A i Tryb B). w Trybie A Lock automatycznie odnajduje urządzenia sieciowe w tej samej sieci lokalnej. W Trybie B tylko urządzenia podłączone bezpośrednio do portów sieciowych Lock a są automatycznie rozpoznawane. Lock zawsze automatycznie dystrybuuje adresy IP Kluczy i Sub-Kluczy, a w Trybie B również dla urządzeń sieciowych podłączonych do portów LAN Lock a. Lock jest w stanie również kontrolować urządzenia z ustalonym adresem IP. Sub-Lock = Lock, który został przekształcony do trybu pracy Sub-Lock. Przy połączenie dwóch Lock ów, jeden z nich zostaje przekształcony do trybu pracy Sub-Lock. Lock Tryb A = domyślne ustawienie fabryczne Lock a. Lock jest podłączony do istniejącej sieci lokalnej przez port LAN3. Lock Tryb B = Tryb pracy Lock a, w który Lock jest automatycznie przestawiany, gdy kabel ethernetowy jest podłączony do portu WAN Lock a, lub gdy modem 3G jest podłączony do portu USB Lock a. w Trybie B kontrolowane urządzenia są podłączone do portów LAN1 LAN3 Lock a (bezpośrednio lub przez dodatkowy switch), lub alternatywnie do bezprzewodowej sieci lokalnej, (WLAN) Lock a. Serwer DHCP = urządzenie sieciowe lub oprogramowanie dystrybuujące adresy IP do innych urządzeń tej samej sieci lokalnej.

7 Tosibox products and accessories: 7 Tosibox Lock Tosibox Key USB Cable Ethernet Cable AC Adapter Antennas ( 2 )

8 8 Tosibox Key An intelligent, microprocessor using USB connected key device that establishes a connection with the locking device. For more information, please see glossary (page 6). *Key user interface (installs from the Key). In the picture on left are TOSIBOX Lock devices which are serialized for TOSIBOX Key and network devices connected into them. For more options click the arrow icon button. Tosibox Klucz Inteligentny mikroprocesor korzystający z podłączonego przez port USB urządzenia klucza, który nawiązuje połączenie z urządzeniem zamykającym. Więcej informacji w słowniku (strona 6). Klucz interfejs użytkownika, (instalowany z Klucza). Na zdjęciu z lewej strony Lock-i TOSIBOX które są zserializowane dla Klucza TOSIBOX i podłączone do nich urządzenia sieciowe. Więcej opcji proszę kliknąć przycisk z ikoną strzałki. Key user interface* / Klucz interfejs użytkownika*

9 Tosibox Lock 9 A locking device that has two different modes of operation (Mode A and Mode B). For more information, please see glossary (page 6). *Web user interface for the Lock. Changing the Lock settings via: Service port Tosibox encrypted VPN connection Local network Tosibox Lock Urządzenie zamykające posiadające dwa tryby pracy (Tryb A i Tryb B). Więcej informacji w słowniku (str. 6) *Webowy interfejs użytkownika dla Lock a. zmiana ustawień Lock a poprzez: Port serwisowy Szyfrowane połączenie VPN Tosibox Sieć lokalną Web user interface for the Lock* / Webowy interfejs użytkownika dla Lock a*

10 10 Serializacja Klucza i Lock a Tosibox

11 Tosibox Key and Lock serialization 1. Connect the Tosibox AC adapter to the Lock and wait for 2 minutes. Serialize the Key to the Lock by inserting the Key into the USB port of the Lock. When the LED on the Key stops blinking, the serialization is complete. Remove the Key from the Lock. You can also serialize several Locks to the Key. After the first Key is serialized to the Lock, the next Keys (Key or Sub Key) are serialized with a computer. See section Taking extra Keys into use, p and 3. Take the Lock into use. Depending on your use case select the Lock mode of operation Mode A or mode B. Depending on what is connected to the Lock s ethernet ports, the operation mode is determined automatically. See section Taking the Lock into use -mode A, p.13 or Taking the Lock into use -mode B, p. 14. Make sure the Lock receives a working internet connection. 4. Connect the Key to your computer and install the Key. Follow the section Taking the Key into use. 5. Tosibox connection is ready. You can use, control and monitor remote objects. Serializacja Klucza i Lock a Tosibox 1. Podłącz zasilacz AC Tosiboxa do Lock a i poczekaj 2 minuty. Zserializuj Klucz do Lock a wkładając Klucz do portu USB Lock a. Kiedy dioda LED na Kluczu przestanie mrugać, serializacja jest zakończona. Wyjmij Klucz z Lock a. Możliwe jest również zserializowanie kilku Lock ów do Klucza. Po zserializowaniu pierwszego Klucza, pozostałe Klucze serializowane są prze komputer. Zobacz sekcję Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy, str i 3. Użycie Lock a. W zależności od scenariusza wybierz tryb pracy Lock a Tryb A lub Tryb B. W zależności od urządzeń podpiętych do portów ethernetowych Lock a, tryb pracy wybierany jest automatycznie. Zobacz sekcję Pierwsze użycie Lock a Tryb A, str. 13 lub Pierwsze użycie Lock a Tryb B, str. 1. Upewnij się, że Lock jest podłączony do Internetu 4. Podłącz Klucz do komputera i zainstaluj go. Zobacz sekcję Pierwsze użycie Klucza, str Połączenie Tosibox jest gotowe. Możesz używać, kontrolować oraz monitorować urządzenia 11

12 12 Lock Tryb A COMPUTER 1 COMPUTER 2 P RINTER L APTOP! L APTOP 2 SERVER TOSIBOX KEY COMPUTER 1 PRINTER LAPTOP 1 LAN TOSIBOX LOCK INTERNET ETHERNET CABLE TO THE LAN 3 PORT LAPTOP 2 SERVER COMPUTER 2

13 Taking the Lock into use Mode A The Lock has two alternative mode of operation, Mode A and Mode B. The mode is selected according to what is the network environment and what is the using purpose of the Lock. Factory default setting is mode A. Mode A = Total Plug & Go, factory default setting. Tosibox Lock is connected to become part of the existing network. In this case all local network devices with both fixed and dynamic IP-addresses are visible in Lock user interface. With the Key an access for all these devices can be obtained. Note: Access to the devices can be limited with separate MAC-filter functionality (industry setting) For the Lock only power cord and local network ethernet cable to Lock s LAN3 -port is needed. Local network or Lock settings do not need to be modified. Mode A requires a DHCP server in the local network. In a functional local network there is usually always a DHCP server that distributes IP-addresses to the controlled devices and the Lock. Notice: -Do not connect internet to Lock s WAN Port or a 3G modem to USB Port. Doing so will automatically switch the mode of operation to Mode B! From Mode B the Lock does not automatically return to Mode A. This needs to be done by logging in to Lock s user interface with admin user ID (visible in the bottom of the Lock). Do not connect the controlled devices to Lock s LAN ports. The user of the Key has access to all devices in the local network. Consider the data security. In case access rights need to be restricted, initiate MACfiltering (Industry-setting) or use Mode B. Pierwsze użycie Lock a Tryb A Lock posiada dwa alternatywne tryby pracy Tryb A i Tryb B. Tryb pracy wybierany jest zgodnie ze środowiskiem sieciowym oraz docelowym użyciem Lock a. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tryb A. Tryb A = Całkowity Plug & Go, domyślne ustawienie fabryczne. Tosibox Lock jest podłączony jako część istniejącej sieci. W tym przypadku wszystkie lokalne urządzenia sieciowe z ustalonymi jak i dynamicznymi adresami IP są widoczne w interfejsie użytkownika Lock a. Dostęp do urządzeń można uzyskać za pomocą Klucza Tosibox. Uwaga: Dostęp do urządzeń może być ograniczony poprzez niezależną funkcjonalność filtra MAC (ustawienie przemysłowe). Dla Lock a wymagany jest jedynie kabel zasilający oraz kabel ethernetowy do portu LAN 3 Lock a. Ustawienia sieci lokalnej oraz Lock a nie muszą być zmieniane. Tryb A wymaga serwera DHCP w sieci lokalnej. W funkcjonalnej sieci lokalnej zwykle znajduje się serwer DHCP dystrybuujący adresy IP do urządzeń kontrolowanych oraz Lock a. Uwaga: Nie podłączać Internetu do portu WAN Lock a lub modemu 3G do portu USB, ponieważ spowoduje to automatyczne przełączenie w Tryb B. Lock nie przełączy się automatycznie do Trybu A konieczne jest wtedy zalogowanie się do interfejsu Lock a na koncie administratora (widoczne w dolnej części Lock a). 13 Nie podłączać kontrolowanych urządzeń do portów LAN Lock a. Użytkownik Klucza ma dostęp do wszystkich urządzeń w sieci lokalnej. Proszę wziąć pod uwagę temat bezpieczeństwa danych. W przypadku konieczności ograniczenia praw dostępu, należy użyć filtrowanie MAC (ustawienia fabryczne interfejsu Lock a / industrial settings) lub przejść do Trybu B.

14 14 Lock Tryb B COMPUTER 1 LAN COM PUTER 2 L APTOP 2 SERV ER PRINTER COMPUTER 2 TOSIBOX LOCK INTERNET LAPTOP 2 TOSIBOX KEY LAPTOP 1 Taking the Lock into use Mode B Mode B = Mode of operation that the Lock switches into from Mode A, when WAN-Port of the Lock is connected with an internet or a 3G modem is connected into the USB port of the Lock. In Mode B the Lock creates its own protected local network from the connected devices. Only these devices, connected to the Lock directly by cable or wirelessly, are accessible with the Key Note: Follow the section 3G modem for the Lock instructions when connecting the 3G modem into the Lock s USB port. Mode B can be switched back to Mode A only with admin user-id from the Lock s user interface. In case a Lock which is in mode B is connected from Lock s LAN port (LAN1, LAN2 or LAN3) to another local network that has a working DHCP server, Lock s own LAN is disactivated. It is reactivated after the improper connection is removed. INTERNET CONNECTION TO THE WAN PORT OR 3G MODEM TO THE USB PORT SERVER Taking into use the controlled devices with dynamic IP addresses: In case all the controlled devices have dynamic IP addresses, they will automatically connect to the Lock. In this case the LANnetwork is created in Plug & Go principle. Taking into use the controlled devices with static IP addresses: Note! When the Lock is in Mode A and when there is a DHCP service in the network, the Lock will automatically find also devices with fixed IP address in the same network. In other case: 1. Connect the computer into Lock s Service Port. Type or into the web browser. The user ID is admin and the password is visible inthe bottom of the Lock. 2. Go to Network > LAN and see the IP address of the Lock from Ipv4 address. Check also that the network mask in Ipv4 netmask is set to Go to the settings of the controlled device. Set the device into the same IP-address space than the Lock.

15 The fourth number of the IP address of the controlled device shall be 1-9 upwards from the Lock s IP addresses fourth number. Set the network mask An example: Lock s LAN address is In this case the first controlled device s IP address is The next shall be and so on. 4. Go to Lock settings. Set the controlled device s IP address (eg ) into Lock s user interface with new network device option. If needed, the device can be renamed. You can also use Scan for LAN devices option to make the Lock immediately and automatically find the devices in the same network address space Pierwsze użycie Lock a Tryb B Tryb B = tryb pracy, w który Lock przechodzi z Trybu A kiedy do portu WAN Lock a podłączony jest Internet, lub gdy modem 3G jest podłączony do portu USB Lock a. W Trybie B Lock tworzy własną chronioną sieć lokalną z połączonych urządzeń. Tylko te urządzenia, które są podłączone do Lock a bezpośrednio kablem lub bezprzewodowo, są dostępne przy użyciu Klucza. Uwaga: Przejdź do sekcji Modem 3G dla Lock a po instrukcję podłączenia modemu 3G do portu USB Lock a. Lock może przejść w Tryb A z Trybu B tylko na numerze ID administratora, poprzez interfejs Lock a. W przypadku, gdy Lock będący w Trybie B jest połączony z portu LAN (LAN1, LAN2 lub LAN3) do innej sieci lokalnej z serwerem DHCP, sieć własna Lock a jest dezaktywowana. Sieć będzie przywrócona po usunięciu nieprawidłowego połączenia. 15 Pierwsze użycie kontrolowanych urządzeń z dynamicznym adresem IP: W przypadku, gdy wszystkie kontrolowane urządzenia posiadają dynamiczne adresy IP, zostaną automatycznie podłączone do Lock a. Tak utworzona sieć LAN działa w trybie Plug & Go. Pierwsze użycie kontrolowanych urządzeń ze statycznym adresem IP: Uwaga! Kiedy Lock pracuje w Trybie A, i serwer DHCP jest obecny w sieci, Lock automatycznie znajdzie urządzenia ze statycznym adresem IP. W innym przypadku: 1. Podłącz komputer do portu serwisowego Lock a. W przeglądarce wpisz lub Podaj Admin jako ID, a hasło jest widoczne w dolnej części Lock a. 2. Przejdź do Sieć > LAN i sprawdź adres IP Lock a z IPv4 adres. Sprawdź również, czy maska sieci w IPv4 netmask jest ustawiona na Przejdź do ustawień kontrolowanego urządzenia. Ustaw urządzenie na ten sam zakres adresów IP, w jakim znajduje się Lock. Czwarty numer adresu IP kontrolowanego urządzenia powinien być pomiędzy 1 i 9 w górę od czwartego numeru adresu IP Lock a. Maska sieci powinna być ustawiona na Przykład: adres LAN Lock a to W tym przypadku adres IP pierwszego kontrolowanego urządzenia to Następne urządzenie to , itd. 4. Przejdź do ustawień Lock a. Ustaw adres IP kontrolowanego urządzenia (np ) w interfejsie Lock a przy opcji New Network Device. W razie potrzeby można zmienić nazwę urządzenia. Możliwe jest również użycie opcji Scan for LAN devices aby Lock automatycznie wyszukał urządzenia w tym samym zakresie adresów IP.

16 16 1. Pierwsze użycie klucza. 3. Interfejs użytkownika Klucza 2. Ustaw hasło.

17 Taking the Key into use 1. Insert the serialized Key into the USB -port of your computer. Start Setup_Tosibox executable from the Autoplay window that opens on the desktop. If your computer asks whether you allow tosibox to make changes, click allow. Key setup starts. After the setup close the setup window by choosing close. 2. The Key will ask for a password which you can enter, if you wish (recommended). By entering a password, you can prevent the unauthorized use of the Key. Store the password safely. 3. Key opens up a window that shows the Locks that have been serialized to the Key. Connect the Key with the wanted Lock by clicking the Connect icon of this Lock. 4. Key info dialogue shows the status of the connection establishment between the Key and the Lock. Taking the Key into use is ready. The Lock symbol is shown with different colour according to the operating status of the Lock: Red = Lock is not connected to the internet Yellow = Lock and Key have detected each other but the connection with the Lock and Key has not yet been established Green = Encrypted connection between Key and Lock is ready The Key symbol in the task bar of the computer is shown with different colour according to the operating status of the Key: Red = Key has not reached a connection to the internet Yellow = Key has access to internet and found at least one Lock but none of the Locks are yet connected to the Key Green = Key has made an encrypted connection to at least one Lock Pierwsze użycie Klucza 1. Włóż zserializowany Klucz do portu USB komputera. Uruchom aplikację Setup_Tosibox z menu Autoplay otwartego na pulpicie. Jeśli komputer zapyta o zgodę na dokonanie zmian, kliknij Zezwól. Uruchomi się program instalacyjny Klucza. Po zakończonej instalacji zamknij okno instalatora klikając Close. 2. Klucz zapyta o hasło (opcjonalne, choć rekomendowane). Ustalenie hasło zapobiegnie nieautoryzowanemu użyciu Klucza. 3. Pojawi się okno pokazujące Lock i zserializowane do Klucza. Połącz Klucz z żądanym Lock iem klikając w ikonę Connect na Lock u. 4. Okno dialogowe Klucza pokaże stan połączenia pomiędzy Kluczem a Lock iem. Konfiguracja Klucza została zakończona. Symbol Lock a wyświetla różne kolory w zależności od stanu pracy Lock a: Czerwony = Lock nie podłączony do Internetu Żółty = Lock i Klucz wyszukały się, ale połączenie między nimi nie zostało jeszcze nawiązane. Zielony = Szyfrowane połączenie pomiędzy Kluczem i Lock iem jest gotowe. Symbol Klucza wyświetla różne kolory w zależności od stanu pracy Klucza: Czerwony = Klucz nie podłączony do Internetu Żółty = Klucz ma połączenie z Internetem, i znalazł przynajmniej jeden Lock, ale żaden Lock nie jest jeszcze połączony z Kluczem. Zielony = Klucz nawiązał szyfrowane połączenie z przynajmniej jednym Lock iem. 17

18 18 Interfejs użytkownika Klucza Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

19 Renaming and use of the devices Picture 1. Start view of Key user interface. By double clicking the Lock icon, the Lock user interface opens in the default browser. Picture 2. By clicking the arrow icon, an extra menu opens. 1. In Key user interface you can choose the Lock user interface to open automatically in default browser in Open browser automatically when connected 2. See details of the devices in Show all details. 3. Rename the Lock by clicking Rename device. Please note that this name is visible only for this Key. Picture You can open the browser user interface of the controlled device in Open with browser (http) 2. You can connect the server to network sharing in Open windows network share 3. You can open the remote desktop connection in Open Remote Desktop Connection (RDP), if available 4. You can check the functionality of the controlled device with PING command in Check if host available (PING) Zmiana nazwy i użycie urządzeń. Zdjęcie 1. Widok startowy interfejsu Klucza. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę Lock a, interfejs Lock a otwierany jest w domyślnej przeglądarce. Zdjęcie 2. Klikając ikonę : otwiera się dodatkowe menu. 1. W interfejsie Klucza można ustawić, aby interfejs otwierał się automatycznie w domyślnej przeglądarce, ustawiając Open browser automatically when connected 2. Obejrzyj szczegóły urządzeń w Show all details 3. Zmień nazwę Lock a klikając w Rename device. Ta nazwa widoczna jest tylko dla Klucza. Zdjęcie Można uruchomić przeglądarkowy interfejs użytkownika kontrolowanego urządzenia poprzez Open with browser (http). 2. Można połączyć serwer do współdzielenia sieci poprzez Open windows network share. 3. Można otworzyć zdalne połączenie poprzez Open Remote Desktop Connection (RDP), if available. 4. Można sprawdzić funkcjonalność kontrolowanego urządzenia komendą PING poprzez Check if host available (PING). 19

20 20 Taking extra Keys into use / Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

21 Taking extra Keys into use You can serialize the number of extra Keys you need to the Lock. Before this the existing Key must be serialized to at least one Lock. 1. Insert a Key that has been serialized in a Lock to the USB-port of the computer. 2. Insert a new Key to another USB-port of the computer. Picture Wait until New Key -window opens. 4. When a new Key is turned into a Sub Key, choose Sub Key, provide a descriptive name for it, and click Next. A Sub Key is able to connect to chosen Locks but it has no rights to serialize new Keys. Picture Select the Lock/Locks (Lock or Sub Lock) to which you want to serialize the extra Key and choose Next. Picture Confirm the selection by pressing Save. Serialization for the extra Key is now complete. Picture The serialization of the extra Key can be removed in the Lock user interface s function Edit Tosibox devices when logged in as admin user. Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy Możliwe jest zserializowanie dodatkowych Kluczy do Lock a w razie potrzeby. Najpierw jednak istniejący Klucz musi zostać zserializowany do Lock a. 1. Włóż uprzednio zserializowany z Lock iem Klucz do portu USB komputera. 2. Włóż nowy Klucz do kolejnego portu USB komputera. 3. Poczekaj na pojawienie się okna New Key. 4. Gdy nowy Klucz ma zostać przekształcony w Sub-Klucz, wybierz Sub-Klucz podaj nazwę opisową, i kliknij Next. Sub-Klucz może się łączyć z wybranymi Lock ami, ale nie ma uprawnień do serializowania nowych Kluczy. Zdjęcie Wybierz Lock lub Sub-Lock z którym chcesz serializować dodatkowy Klucz, i kliknij Next. Zdjęcie Potwierdź wybór klikając Save. Serializacja dodatkowego Klucza jest zakończona. Zdjęcie Serializacja dodatkowego Klucza może być usunięta z interfejsu Lock a za pomocą funkcji Edit Tosibox devices na koncie administratora. 21

22 22 Extra Key Use Case / Użycie dodatkowych Kluczy Key Sub Key

23 Remote serialization of extra Keys This feature is available only in case that you already have serialized the extra Keys locally in your own computer. 1. Insert the Key into the USB-port of the computer and wait for the Tosibox Key -application to start. 2. Choose Manage Keys function from the Devices menu in the user interface and open the Sub Keys tab. 3. Choose the extra Keys to which you want to serialize new Locks and press Serialize... -button. 4. Choose the Locks to which you want to serialize the extra Keys and press Next -button. 5. A list of Locks is displayed, to which the extra Keys will be serialized. After confirming that you are serializing the extra Keys to the correct Locks, press Save -button. 6. Serialization of the extra Keys is now ready. Press Finish button to exit the wizard. Zdalna serializacja dodatkowego Klucza Ta funkcjonalność jest dostępna tylko w przypadku, gdy dodatkowe Klucze zostały zserializowane lokalnie na własnym komputerze. 1. Włóż Klucz do portu USB komputera i poczekaj na uruchomienie aplikacji Tosibox Key. 2. Wybierz Manage Keys z menu Devices w interfejsie użytkownika i otwórz zakładkę Sub Keys. 3. Wybierz dodatkowe Klucze, do których chcesz serializować nowe Lock i, i kliknij przycisk Serialize.. 4. Wybierz Lock i, do których chcesz serializować nowe Klucze, i kliknij Next. 5. Zostanie wyświetlona lista Lock ów, do których będą serializowane nowe Klucze. Po zatwierdzeniu listy, kliknij Save. 6. Serializacja Kluczy jest gotowa. Kliknij Finish aby zakończyć. 23

24 24 Creating a Backup Key / Tworzenie Klucza Zapasowego Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4

25 Creating a Backup Key A duplicate can be made from a Key that has been serialized to a Lock. This duplicate can act as a Backup Key, for example. 1. Insert the Key into the USB-port of the computer. 2. Insert a new Key into another USB-port of the computer. Picture Wait until New Key -window opens. 4. When a new Key is made as a Backup Key, choose Backup Key and press Next. All serializations and user rights are automatically synchronized between the Backup Keys. Picture Confirm by pressing Save. Picture The Backup Key is now created. Press Finish -button to exit the feature. Picture The Backup Keys can be managed later in Key user interface feature Manage Keys. Important: This feature creates a Backup Key with equal user rights. Later, when the new locations are taken into use by the other Key, the access rights are AUTOMATICALLY copied to both Keys! Tworzenie Klucza Zapasowego Można utworzyć Klucz zduplikowany z Klucza, który został zserializowany z Lock iem. Duplikat taki może stanowić Klucz Zapasowy. 1. Włóż Klucz do portu USB komputera. 2. Włóż nowy Klucz do kolejnego portu USB. Zdjęcie Poczekaj na pojawienie się okna New Key. 4. Wybierz opcję Backup Key, i kliknij Next. Wszystkie serializację i prawa dostępu użytkownika zostaną automatycznie zsynchronizowane pomiędzy Kluczami. Zdjęcie Potwierdź klikając przycisk Save. Zdjęcie Klucz Zapasowy został utworzony. Kliknij Finish aby zakończyć. Zdjęcie Klucz Zapasowy może być kontrolowany w interfejsie Klucza poprzez opcję Manage Keys. Uwaga: Powyższa opcja tworzy Klucz Zapasowy z takimi samymi prawami dostępu użytkownika. Jeśli nowe lokalizacje zostaną dodane przez Klucz oryginalny, prawa dostępu zostaną automatycznie kopiowane do obu Kluczy. 25

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9

Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9 1 Instalacja Xpress Scan : Uwaga: - po instalacji systemu wymagany jest restart serwera na który jest instalowany system Xpress Scan - do instalacji

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika

Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Skanner DocuMate 252 Podręcznik Użytkownika Copyright 2004 Visioneer, Inc. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR

Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Instrukcja Obsługi Pojazdów Floty XR Wersja 2.6 Data publikacji oryginału: 28-04-2013 Data publikacji tłumaczenia: ~31-07-2013 Wersje pojazdów: XR5 1.9 / XR1 1.11 / XR2 1.6 To oprogramowanie jest darmowe

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Windows 2008 R2 [Better together]

Windows 2008 R2 [Better together] Windows 2008 R2 [Better together] BranchCache MDT 2010 Bitlocker2Go Active Directory PowerShell 2.0 Failover Clusters AppLocker Offline Files DirectAccess Strona 1 Group Policy Początkowo miał nazwę Blackcomb;

Bardziej szczegółowo