Instrukcja obsługi v2.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi v2.9"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

2 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories 7 Key user interface 8 Lock user interface 9 Tosibox Key and Lock serialization 11 Taking the Lock into use - Mode A 13 Taking the Lock into use - Mode B 15 Taking the Key into use 17 Renaming and use of the devices 19 Taking extra Keys into use 21 Remote serialization of extra Keys 23 Creating a Backup Key 25 Connecting Locks 27 Logging in to Lock 28 Software update 30 3G modem for the Lock, Key connection settings for the Lock 31 Industry settings of the Lock 32 Lock Wireless settings 33 Internet connection priorities 34 PUK code for the Key 36 Problem situations 37 Maintenance instructions 38 Tosibox technical data - Lock 39 Tosibox technical data - Key 40 Tosibox licences 41 Declaration of Conformity 42 Spis treści Tosibox w skrócie 3 Połączenia Tosibox Lock Tryb A 4 Połączenia Tosibox Lock Tryb B 5 Tosibox słownik 6 Tosibox produkty i akcesoria 7 Klucz interfejs użytkownika 8 Lock interfejs użytkownika 9 Serializacja Klucza i Lock a Tosibox 11 Pierwsze użycie Lock a Tryb A 13 Pierwsze użycie Lock a Tryb B 15 Pierwsze użycie Klucza 17 Zmiana nazwy i użycie urządzeń 19 Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy 21 Zdalna serializacja dodatkowego Klucza 23 Tworzenie Klucza Zapasowego 25 Podłączanie Lock ów 27 Logowanie do Lock a 28 Aktualizacja oprogramowania 30 Modem 3G dla Lock a, ustawienia połączenia Klucza dla Lock a 31 Ustawienia przemysłowe Lock a 32 Ustawienia bezprzewodowe Lock a 33 Priorytety połączenia Internetowego 34 Kod PUK dla Klucza 36 Sytuacje problemowe 37 Instrukcja obsługi technicznej 38 Tosibox dane techniczne Lock 39 Tosibox dane techniczne Klucz 40 Licencje Tosibox 41 Deklaracja Zgodności 42

3 Tosibox in brief Tosibox offers a new, automatic way to establish a remote connection easily, quickly and securely. Tosibox is a Plug & Go remote access device. All you need to take it into use is mains current and an internet connection. The operating principle of Tosibox resembles that of a mechanical lock and key. The product consists of a key device (Key) and a locking device (Lock). The system is brought into use by serializing the equipment physically through a USB port of the Lock. The connection to the controlled network devices in the remote location is opened with a Key that has been serialized to the Lock. Tosibox Locks and Keys that have been serialized to each other will find each other over internet and from separate local networks regardless of how they are connected to the internet. This allows the control of either network devices in the same local network with the Lock (factory default setting Mode A, p.12-13) or the network devices directly connected to the Lock (Lock setting Mode B, p.14-15). This User Manual is for Lock software version 2.10 and Key software version In case newer software version is used, download the latest user Manual from Tosibox web site in: Tosibox w skrócie Tosibox oferuje nowy automatyczny sposób ustanawiania łatwych, szybkich i bezpiecznych zdalnych połączeń. Jest to urządzenie do zdalnego dostępu typu Plug & Go. Do pracy urządzenia potrzebna jest tylko sieć oraz połączenie Internetowe. Główna zasada działanie Tosibox przypomina zasadę mechanicznego zamka i klucza. Produkt składa się urządzenia klucza (Klucz) oraz urządzenia zamykającego (Lock). System zaczyna działać poprzez serializację sprzętu fizycznie przez port USB Lock a. Połączenie do kontrolowanych urządzeń sieciowych w lokalizacjach zdalnych otwierane jest przez Klucz uprzednio zserializowany z Lock iem. Zserializowane Klucz i Lock połączą się prze Internet z niezależnych sieci, bez względu na rodzaj połączenia Internetowego. To pozwala na zarządzanie urządzeniami sieciowymi zarówno w tej samej sieci lokalnej (domyślne ustawienie fabryczne Tryb A, str ) lub urządzeniami sieciowymi podłączonymi bezpośrednio do Lock a. (ustawienia Lock a Tryb B, str. 1-15). Poniższa Instrukcja Obsługi przeznaczona jest do wersji oprogramowania Lock a i Klucza w przypadku aktualizacji wersji, najnowszą Instrukcję Obsługi można pobrać z 3

4 4 Lock Tryb A Porty anteny WLAN Wejście zasilania DC Przycisk Reset (nie używany) Port serwisowy Port LAN3 (połączenie tylko do istniejącej sieci LAN) Nie używany w Trybie A Port USB (tylko do serializacji) Modem 3G nie dozwolony w Trybie A! LAN3 Serwis WLAN Zasilanie

5 Lock Tryb B Porty Antenowe WLAN (Opcja alternatywna to podłączenie do istniejącej Wejście zasilania DC Przycisk Reset (nie używany) Port serwisowy LAN3 Port LAN2 Port LAN1 Port WAN Port Port USB (Serializacja i Modem 3G) 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 Serwis WLAN Zasilanie

6 6 Tosibox glossary Tosibox słownik Key = an intelligent, microprocessor using USB connected key device that establishes a connection with the locking device. Sub Key = Accessory Key that has restricted user rights. Backup Key = a duplicated backup copy of the Key. All serializations and user rights are automatically synchronized between the original Key and the Backup Key. Lock = a locking device that has two different modes of operation (Mode A and Mode B). In Mode A the Lock automatically finds the network devices in the same local network. In Mode B only the network devices directly connected to the Lock s LAN port are automatically found. The Lock always automatically distributes the IP-addresses for the Keys and Sub Keys and in Mode B also for the network devices connected to LAN port of the Lock. The Lock can also control network devices with fixed IP address. Sub Lock = a Lock that has been converted to Sub Lock mode of operation. When connecting two Locks with each other one of them has to be in Sub Lock mode of operation. Lock Mode A = factory default setting of the Lock. The Lock is connected to the existing local network via LAN3 -port. Lock Mode B = Lock mode of operation in which the Lock enters automatically if an ethernet cable is connected to the WAN port of the Lock or a 3G modem is connected to the USB port of the Lock. In Mode B the controlled devices are connected to LAN1 LAN3 ports of the Lock (either directly or via extra switch) or alternatively to the wireless local network (WLAN)of the Lock. DHCP-server = Network device or software part of a network device that distributes IP addresses to the other devices in the same network Klucz = inteligentny mikroprocesor korzystający z podłączonego przez port USB urządzenia klucza, który nawiązuje połączenie z urządzeniem zamykającym. Sub-Klucz = Klucz dostępowy z ograniczonymi prawami użytkownika. Klucz Zapasowy = zduplikowana kopia zapasowa Klucza. Wszystkie serializację i prawa użytkownika są automatycznie synchronizowane pomiędzy oryginalnym Kluczem oraz Kluczem Zapasowym. Lock = urządzenie zamykające, posiadające dwa różne tryby pracy (Tryb A i Tryb B). w Trybie A Lock automatycznie odnajduje urządzenia sieciowe w tej samej sieci lokalnej. W Trybie B tylko urządzenia podłączone bezpośrednio do portów sieciowych Lock a są automatycznie rozpoznawane. Lock zawsze automatycznie dystrybuuje adresy IP Kluczy i Sub-Kluczy, a w Trybie B również dla urządzeń sieciowych podłączonych do portów LAN Lock a. Lock jest w stanie również kontrolować urządzenia z ustalonym adresem IP. Sub-Lock = Lock, który został przekształcony do trybu pracy Sub-Lock. Przy połączenie dwóch Lock ów, jeden z nich zostaje przekształcony do trybu pracy Sub-Lock. Lock Tryb A = domyślne ustawienie fabryczne Lock a. Lock jest podłączony do istniejącej sieci lokalnej przez port LAN3. Lock Tryb B = Tryb pracy Lock a, w który Lock jest automatycznie przestawiany, gdy kabel ethernetowy jest podłączony do portu WAN Lock a, lub gdy modem 3G jest podłączony do portu USB Lock a. w Trybie B kontrolowane urządzenia są podłączone do portów LAN1 LAN3 Lock a (bezpośrednio lub przez dodatkowy switch), lub alternatywnie do bezprzewodowej sieci lokalnej, (WLAN) Lock a. Serwer DHCP = urządzenie sieciowe lub oprogramowanie dystrybuujące adresy IP do innych urządzeń tej samej sieci lokalnej.

7 Tosibox products and accessories: 7 Tosibox Lock Tosibox Key USB Cable Ethernet Cable AC Adapter Antennas ( 2 )

8 8 Tosibox Key An intelligent, microprocessor using USB connected key device that establishes a connection with the locking device. For more information, please see glossary (page 6). *Key user interface (installs from the Key). In the picture on left are TOSIBOX Lock devices which are serialized for TOSIBOX Key and network devices connected into them. For more options click the arrow icon button. Tosibox Klucz Inteligentny mikroprocesor korzystający z podłączonego przez port USB urządzenia klucza, który nawiązuje połączenie z urządzeniem zamykającym. Więcej informacji w słowniku (strona 6). Klucz interfejs użytkownika, (instalowany z Klucza). Na zdjęciu z lewej strony Lock-i TOSIBOX które są zserializowane dla Klucza TOSIBOX i podłączone do nich urządzenia sieciowe. Więcej opcji proszę kliknąć przycisk z ikoną strzałki. Key user interface* / Klucz interfejs użytkownika*

9 Tosibox Lock 9 A locking device that has two different modes of operation (Mode A and Mode B). For more information, please see glossary (page 6). *Web user interface for the Lock. Changing the Lock settings via: Service port Tosibox encrypted VPN connection Local network Tosibox Lock Urządzenie zamykające posiadające dwa tryby pracy (Tryb A i Tryb B). Więcej informacji w słowniku (str. 6) *Webowy interfejs użytkownika dla Lock a. zmiana ustawień Lock a poprzez: Port serwisowy Szyfrowane połączenie VPN Tosibox Sieć lokalną Web user interface for the Lock* / Webowy interfejs użytkownika dla Lock a*

10 10 Serializacja Klucza i Lock a Tosibox

11 Tosibox Key and Lock serialization 1. Connect the Tosibox AC adapter to the Lock and wait for 2 minutes. Serialize the Key to the Lock by inserting the Key into the USB port of the Lock. When the LED on the Key stops blinking, the serialization is complete. Remove the Key from the Lock. You can also serialize several Locks to the Key. After the first Key is serialized to the Lock, the next Keys (Key or Sub Key) are serialized with a computer. See section Taking extra Keys into use, p and 3. Take the Lock into use. Depending on your use case select the Lock mode of operation Mode A or mode B. Depending on what is connected to the Lock s ethernet ports, the operation mode is determined automatically. See section Taking the Lock into use -mode A, p.13 or Taking the Lock into use -mode B, p. 14. Make sure the Lock receives a working internet connection. 4. Connect the Key to your computer and install the Key. Follow the section Taking the Key into use. 5. Tosibox connection is ready. You can use, control and monitor remote objects. Serializacja Klucza i Lock a Tosibox 1. Podłącz zasilacz AC Tosiboxa do Lock a i poczekaj 2 minuty. Zserializuj Klucz do Lock a wkładając Klucz do portu USB Lock a. Kiedy dioda LED na Kluczu przestanie mrugać, serializacja jest zakończona. Wyjmij Klucz z Lock a. Możliwe jest również zserializowanie kilku Lock ów do Klucza. Po zserializowaniu pierwszego Klucza, pozostałe Klucze serializowane są prze komputer. Zobacz sekcję Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy, str i 3. Użycie Lock a. W zależności od scenariusza wybierz tryb pracy Lock a Tryb A lub Tryb B. W zależności od urządzeń podpiętych do portów ethernetowych Lock a, tryb pracy wybierany jest automatycznie. Zobacz sekcję Pierwsze użycie Lock a Tryb A, str. 13 lub Pierwsze użycie Lock a Tryb B, str. 1. Upewnij się, że Lock jest podłączony do Internetu 4. Podłącz Klucz do komputera i zainstaluj go. Zobacz sekcję Pierwsze użycie Klucza, str Połączenie Tosibox jest gotowe. Możesz używać, kontrolować oraz monitorować urządzenia 11

12 12 Lock Tryb A COMPUTER 1 COMPUTER 2 P RINTER L APTOP! L APTOP 2 SERVER TOSIBOX KEY COMPUTER 1 PRINTER LAPTOP 1 LAN TOSIBOX LOCK INTERNET ETHERNET CABLE TO THE LAN 3 PORT LAPTOP 2 SERVER COMPUTER 2

13 Taking the Lock into use Mode A The Lock has two alternative mode of operation, Mode A and Mode B. The mode is selected according to what is the network environment and what is the using purpose of the Lock. Factory default setting is mode A. Mode A = Total Plug & Go, factory default setting. Tosibox Lock is connected to become part of the existing network. In this case all local network devices with both fixed and dynamic IP-addresses are visible in Lock user interface. With the Key an access for all these devices can be obtained. Note: Access to the devices can be limited with separate MAC-filter functionality (industry setting) For the Lock only power cord and local network ethernet cable to Lock s LAN3 -port is needed. Local network or Lock settings do not need to be modified. Mode A requires a DHCP server in the local network. In a functional local network there is usually always a DHCP server that distributes IP-addresses to the controlled devices and the Lock. Notice: -Do not connect internet to Lock s WAN Port or a 3G modem to USB Port. Doing so will automatically switch the mode of operation to Mode B! From Mode B the Lock does not automatically return to Mode A. This needs to be done by logging in to Lock s user interface with admin user ID (visible in the bottom of the Lock). Do not connect the controlled devices to Lock s LAN ports. The user of the Key has access to all devices in the local network. Consider the data security. In case access rights need to be restricted, initiate MACfiltering (Industry-setting) or use Mode B. Pierwsze użycie Lock a Tryb A Lock posiada dwa alternatywne tryby pracy Tryb A i Tryb B. Tryb pracy wybierany jest zgodnie ze środowiskiem sieciowym oraz docelowym użyciem Lock a. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tryb A. Tryb A = Całkowity Plug & Go, domyślne ustawienie fabryczne. Tosibox Lock jest podłączony jako część istniejącej sieci. W tym przypadku wszystkie lokalne urządzenia sieciowe z ustalonymi jak i dynamicznymi adresami IP są widoczne w interfejsie użytkownika Lock a. Dostęp do urządzeń można uzyskać za pomocą Klucza Tosibox. Uwaga: Dostęp do urządzeń może być ograniczony poprzez niezależną funkcjonalność filtra MAC (ustawienie przemysłowe). Dla Lock a wymagany jest jedynie kabel zasilający oraz kabel ethernetowy do portu LAN 3 Lock a. Ustawienia sieci lokalnej oraz Lock a nie muszą być zmieniane. Tryb A wymaga serwera DHCP w sieci lokalnej. W funkcjonalnej sieci lokalnej zwykle znajduje się serwer DHCP dystrybuujący adresy IP do urządzeń kontrolowanych oraz Lock a. Uwaga: Nie podłączać Internetu do portu WAN Lock a lub modemu 3G do portu USB, ponieważ spowoduje to automatyczne przełączenie w Tryb B. Lock nie przełączy się automatycznie do Trybu A konieczne jest wtedy zalogowanie się do interfejsu Lock a na koncie administratora (widoczne w dolnej części Lock a). 13 Nie podłączać kontrolowanych urządzeń do portów LAN Lock a. Użytkownik Klucza ma dostęp do wszystkich urządzeń w sieci lokalnej. Proszę wziąć pod uwagę temat bezpieczeństwa danych. W przypadku konieczności ograniczenia praw dostępu, należy użyć filtrowanie MAC (ustawienia fabryczne interfejsu Lock a / industrial settings) lub przejść do Trybu B.

14 14 Lock Tryb B COMPUTER 1 LAN COM PUTER 2 L APTOP 2 SERV ER PRINTER COMPUTER 2 TOSIBOX LOCK INTERNET LAPTOP 2 TOSIBOX KEY LAPTOP 1 Taking the Lock into use Mode B Mode B = Mode of operation that the Lock switches into from Mode A, when WAN-Port of the Lock is connected with an internet or a 3G modem is connected into the USB port of the Lock. In Mode B the Lock creates its own protected local network from the connected devices. Only these devices, connected to the Lock directly by cable or wirelessly, are accessible with the Key Note: Follow the section 3G modem for the Lock instructions when connecting the 3G modem into the Lock s USB port. Mode B can be switched back to Mode A only with admin user-id from the Lock s user interface. In case a Lock which is in mode B is connected from Lock s LAN port (LAN1, LAN2 or LAN3) to another local network that has a working DHCP server, Lock s own LAN is disactivated. It is reactivated after the improper connection is removed. INTERNET CONNECTION TO THE WAN PORT OR 3G MODEM TO THE USB PORT SERVER Taking into use the controlled devices with dynamic IP addresses: In case all the controlled devices have dynamic IP addresses, they will automatically connect to the Lock. In this case the LANnetwork is created in Plug & Go principle. Taking into use the controlled devices with static IP addresses: Note! When the Lock is in Mode A and when there is a DHCP service in the network, the Lock will automatically find also devices with fixed IP address in the same network. In other case: 1. Connect the computer into Lock s Service Port. Type or into the web browser. The user ID is admin and the password is visible inthe bottom of the Lock. 2. Go to Network > LAN and see the IP address of the Lock from Ipv4 address. Check also that the network mask in Ipv4 netmask is set to Go to the settings of the controlled device. Set the device into the same IP-address space than the Lock.

15 The fourth number of the IP address of the controlled device shall be 1-9 upwards from the Lock s IP addresses fourth number. Set the network mask An example: Lock s LAN address is In this case the first controlled device s IP address is The next shall be and so on. 4. Go to Lock settings. Set the controlled device s IP address (eg ) into Lock s user interface with new network device option. If needed, the device can be renamed. You can also use Scan for LAN devices option to make the Lock immediately and automatically find the devices in the same network address space Pierwsze użycie Lock a Tryb B Tryb B = tryb pracy, w który Lock przechodzi z Trybu A kiedy do portu WAN Lock a podłączony jest Internet, lub gdy modem 3G jest podłączony do portu USB Lock a. W Trybie B Lock tworzy własną chronioną sieć lokalną z połączonych urządzeń. Tylko te urządzenia, które są podłączone do Lock a bezpośrednio kablem lub bezprzewodowo, są dostępne przy użyciu Klucza. Uwaga: Przejdź do sekcji Modem 3G dla Lock a po instrukcję podłączenia modemu 3G do portu USB Lock a. Lock może przejść w Tryb A z Trybu B tylko na numerze ID administratora, poprzez interfejs Lock a. W przypadku, gdy Lock będący w Trybie B jest połączony z portu LAN (LAN1, LAN2 lub LAN3) do innej sieci lokalnej z serwerem DHCP, sieć własna Lock a jest dezaktywowana. Sieć będzie przywrócona po usunięciu nieprawidłowego połączenia. 15 Pierwsze użycie kontrolowanych urządzeń z dynamicznym adresem IP: W przypadku, gdy wszystkie kontrolowane urządzenia posiadają dynamiczne adresy IP, zostaną automatycznie podłączone do Lock a. Tak utworzona sieć LAN działa w trybie Plug & Go. Pierwsze użycie kontrolowanych urządzeń ze statycznym adresem IP: Uwaga! Kiedy Lock pracuje w Trybie A, i serwer DHCP jest obecny w sieci, Lock automatycznie znajdzie urządzenia ze statycznym adresem IP. W innym przypadku: 1. Podłącz komputer do portu serwisowego Lock a. W przeglądarce wpisz lub Podaj Admin jako ID, a hasło jest widoczne w dolnej części Lock a. 2. Przejdź do Sieć > LAN i sprawdź adres IP Lock a z IPv4 adres. Sprawdź również, czy maska sieci w IPv4 netmask jest ustawiona na Przejdź do ustawień kontrolowanego urządzenia. Ustaw urządzenie na ten sam zakres adresów IP, w jakim znajduje się Lock. Czwarty numer adresu IP kontrolowanego urządzenia powinien być pomiędzy 1 i 9 w górę od czwartego numeru adresu IP Lock a. Maska sieci powinna być ustawiona na Przykład: adres LAN Lock a to W tym przypadku adres IP pierwszego kontrolowanego urządzenia to Następne urządzenie to , itd. 4. Przejdź do ustawień Lock a. Ustaw adres IP kontrolowanego urządzenia (np ) w interfejsie Lock a przy opcji New Network Device. W razie potrzeby można zmienić nazwę urządzenia. Możliwe jest również użycie opcji Scan for LAN devices aby Lock automatycznie wyszukał urządzenia w tym samym zakresie adresów IP.

16 16 1. Pierwsze użycie klucza. 3. Interfejs użytkownika Klucza 2. Ustaw hasło.

17 Taking the Key into use 1. Insert the serialized Key into the USB -port of your computer. Start Setup_Tosibox executable from the Autoplay window that opens on the desktop. If your computer asks whether you allow tosibox to make changes, click allow. Key setup starts. After the setup close the setup window by choosing close. 2. The Key will ask for a password which you can enter, if you wish (recommended). By entering a password, you can prevent the unauthorized use of the Key. Store the password safely. 3. Key opens up a window that shows the Locks that have been serialized to the Key. Connect the Key with the wanted Lock by clicking the Connect icon of this Lock. 4. Key info dialogue shows the status of the connection establishment between the Key and the Lock. Taking the Key into use is ready. The Lock symbol is shown with different colour according to the operating status of the Lock: Red = Lock is not connected to the internet Yellow = Lock and Key have detected each other but the connection with the Lock and Key has not yet been established Green = Encrypted connection between Key and Lock is ready The Key symbol in the task bar of the computer is shown with different colour according to the operating status of the Key: Red = Key has not reached a connection to the internet Yellow = Key has access to internet and found at least one Lock but none of the Locks are yet connected to the Key Green = Key has made an encrypted connection to at least one Lock Pierwsze użycie Klucza 1. Włóż zserializowany Klucz do portu USB komputera. Uruchom aplikację Setup_Tosibox z menu Autoplay otwartego na pulpicie. Jeśli komputer zapyta o zgodę na dokonanie zmian, kliknij Zezwól. Uruchomi się program instalacyjny Klucza. Po zakończonej instalacji zamknij okno instalatora klikając Close. 2. Klucz zapyta o hasło (opcjonalne, choć rekomendowane). Ustalenie hasło zapobiegnie nieautoryzowanemu użyciu Klucza. 3. Pojawi się okno pokazujące Lock i zserializowane do Klucza. Połącz Klucz z żądanym Lock iem klikając w ikonę Connect na Lock u. 4. Okno dialogowe Klucza pokaże stan połączenia pomiędzy Kluczem a Lock iem. Konfiguracja Klucza została zakończona. Symbol Lock a wyświetla różne kolory w zależności od stanu pracy Lock a: Czerwony = Lock nie podłączony do Internetu Żółty = Lock i Klucz wyszukały się, ale połączenie między nimi nie zostało jeszcze nawiązane. Zielony = Szyfrowane połączenie pomiędzy Kluczem i Lock iem jest gotowe. Symbol Klucza wyświetla różne kolory w zależności od stanu pracy Klucza: Czerwony = Klucz nie podłączony do Internetu Żółty = Klucz ma połączenie z Internetem, i znalazł przynajmniej jeden Lock, ale żaden Lock nie jest jeszcze połączony z Kluczem. Zielony = Klucz nawiązał szyfrowane połączenie z przynajmniej jednym Lock iem. 17

18 18 Interfejs użytkownika Klucza Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3

19 Renaming and use of the devices Picture 1. Start view of Key user interface. By double clicking the Lock icon, the Lock user interface opens in the default browser. Picture 2. By clicking the arrow icon, an extra menu opens. 1. In Key user interface you can choose the Lock user interface to open automatically in default browser in Open browser automatically when connected 2. See details of the devices in Show all details. 3. Rename the Lock by clicking Rename device. Please note that this name is visible only for this Key. Picture You can open the browser user interface of the controlled device in Open with browser (http) 2. You can connect the server to network sharing in Open windows network share 3. You can open the remote desktop connection in Open Remote Desktop Connection (RDP), if available 4. You can check the functionality of the controlled device with PING command in Check if host available (PING) Zmiana nazwy i użycie urządzeń. Zdjęcie 1. Widok startowy interfejsu Klucza. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę Lock a, interfejs Lock a otwierany jest w domyślnej przeglądarce. Zdjęcie 2. Klikając ikonę : otwiera się dodatkowe menu. 1. W interfejsie Klucza można ustawić, aby interfejs otwierał się automatycznie w domyślnej przeglądarce, ustawiając Open browser automatically when connected 2. Obejrzyj szczegóły urządzeń w Show all details 3. Zmień nazwę Lock a klikając w Rename device. Ta nazwa widoczna jest tylko dla Klucza. Zdjęcie Można uruchomić przeglądarkowy interfejs użytkownika kontrolowanego urządzenia poprzez Open with browser (http). 2. Można połączyć serwer do współdzielenia sieci poprzez Open windows network share. 3. Można otworzyć zdalne połączenie poprzez Open Remote Desktop Connection (RDP), if available. 4. Można sprawdzić funkcjonalność kontrolowanego urządzenia komendą PING poprzez Check if host available (PING). 19

20 20 Taking extra Keys into use / Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

21 Taking extra Keys into use You can serialize the number of extra Keys you need to the Lock. Before this the existing Key must be serialized to at least one Lock. 1. Insert a Key that has been serialized in a Lock to the USB-port of the computer. 2. Insert a new Key to another USB-port of the computer. Picture Wait until New Key -window opens. 4. When a new Key is turned into a Sub Key, choose Sub Key, provide a descriptive name for it, and click Next. A Sub Key is able to connect to chosen Locks but it has no rights to serialize new Keys. Picture Select the Lock/Locks (Lock or Sub Lock) to which you want to serialize the extra Key and choose Next. Picture Confirm the selection by pressing Save. Serialization for the extra Key is now complete. Picture The serialization of the extra Key can be removed in the Lock user interface s function Edit Tosibox devices when logged in as admin user. Pierwsze użycie dodatkowych Kluczy Możliwe jest zserializowanie dodatkowych Kluczy do Lock a w razie potrzeby. Najpierw jednak istniejący Klucz musi zostać zserializowany do Lock a. 1. Włóż uprzednio zserializowany z Lock iem Klucz do portu USB komputera. 2. Włóż nowy Klucz do kolejnego portu USB komputera. 3. Poczekaj na pojawienie się okna New Key. 4. Gdy nowy Klucz ma zostać przekształcony w Sub-Klucz, wybierz Sub-Klucz podaj nazwę opisową, i kliknij Next. Sub-Klucz może się łączyć z wybranymi Lock ami, ale nie ma uprawnień do serializowania nowych Kluczy. Zdjęcie Wybierz Lock lub Sub-Lock z którym chcesz serializować dodatkowy Klucz, i kliknij Next. Zdjęcie Potwierdź wybór klikając Save. Serializacja dodatkowego Klucza jest zakończona. Zdjęcie Serializacja dodatkowego Klucza może być usunięta z interfejsu Lock a za pomocą funkcji Edit Tosibox devices na koncie administratora. 21

22 22 Extra Key Use Case / Użycie dodatkowych Kluczy Key Sub Key

23 Remote serialization of extra Keys This feature is available only in case that you already have serialized the extra Keys locally in your own computer. 1. Insert the Key into the USB-port of the computer and wait for the Tosibox Key -application to start. 2. Choose Manage Keys function from the Devices menu in the user interface and open the Sub Keys tab. 3. Choose the extra Keys to which you want to serialize new Locks and press Serialize... -button. 4. Choose the Locks to which you want to serialize the extra Keys and press Next -button. 5. A list of Locks is displayed, to which the extra Keys will be serialized. After confirming that you are serializing the extra Keys to the correct Locks, press Save -button. 6. Serialization of the extra Keys is now ready. Press Finish button to exit the wizard. Zdalna serializacja dodatkowego Klucza Ta funkcjonalność jest dostępna tylko w przypadku, gdy dodatkowe Klucze zostały zserializowane lokalnie na własnym komputerze. 1. Włóż Klucz do portu USB komputera i poczekaj na uruchomienie aplikacji Tosibox Key. 2. Wybierz Manage Keys z menu Devices w interfejsie użytkownika i otwórz zakładkę Sub Keys. 3. Wybierz dodatkowe Klucze, do których chcesz serializować nowe Lock i, i kliknij przycisk Serialize.. 4. Wybierz Lock i, do których chcesz serializować nowe Klucze, i kliknij Next. 5. Zostanie wyświetlona lista Lock ów, do których będą serializowane nowe Klucze. Po zatwierdzeniu listy, kliknij Save. 6. Serializacja Kluczy jest gotowa. Kliknij Finish aby zakończyć. 23

24 24 Creating a Backup Key / Tworzenie Klucza Zapasowego Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4

25 Creating a Backup Key A duplicate can be made from a Key that has been serialized to a Lock. This duplicate can act as a Backup Key, for example. 1. Insert the Key into the USB-port of the computer. 2. Insert a new Key into another USB-port of the computer. Picture Wait until New Key -window opens. 4. When a new Key is made as a Backup Key, choose Backup Key and press Next. All serializations and user rights are automatically synchronized between the Backup Keys. Picture Confirm by pressing Save. Picture The Backup Key is now created. Press Finish -button to exit the feature. Picture The Backup Keys can be managed later in Key user interface feature Manage Keys. Important: This feature creates a Backup Key with equal user rights. Later, when the new locations are taken into use by the other Key, the access rights are AUTOMATICALLY copied to both Keys! Tworzenie Klucza Zapasowego Można utworzyć Klucz zduplikowany z Klucza, który został zserializowany z Lock iem. Duplikat taki może stanowić Klucz Zapasowy. 1. Włóż Klucz do portu USB komputera. 2. Włóż nowy Klucz do kolejnego portu USB. Zdjęcie Poczekaj na pojawienie się okna New Key. 4. Wybierz opcję Backup Key, i kliknij Next. Wszystkie serializację i prawa dostępu użytkownika zostaną automatycznie zsynchronizowane pomiędzy Kluczami. Zdjęcie Potwierdź klikając przycisk Save. Zdjęcie Klucz Zapasowy został utworzony. Kliknij Finish aby zakończyć. Zdjęcie Klucz Zapasowy może być kontrolowany w interfejsie Klucza poprzez opcję Manage Keys. Uwaga: Powyższa opcja tworzy Klucz Zapasowy z takimi samymi prawami dostępu użytkownika. Jeśli nowe lokalizacje zostaną dodane przez Klucz oryginalny, prawa dostępu zostaną automatycznie kopiowane do obu Kluczy. 25

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

1. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania.

1. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania. 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie Połączenia sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieci bezprzewodowej i wybierz Właściwości. Okno dialogowe Połączenie sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

DI-514 2.4GHz Wireless Router

DI-514 2.4GHz Wireless Router This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3. DI-514 2.4GHz Wireless Router Before You Begin 1. If you purchased this router to share

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader

Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader 2017-01-24 Pomoc do programu konfiguracyjnego RFID-CS27-Reader User Guide of setup software RFID-CS27-Reader Program CS27 Reader należy uruchomić przez wybór opcji CS27 i naciśnięcie przycisku START. Programme

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort:

Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: Istnieją trzy sposoby tworzenia kopii zapasowej na panelu Comfort: - automatyczna kopia zapasowa - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem karty pamięci - kopia zapasowa / przywracanie z użyciem programu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera 4G

Instrukcja obsługi Routera 4G Instrukcja obsługi Routera 4G Dziękujemy za zakup routera 4G L T EWiFi. Tourządzenie zapewni ci bezprzewodowy internet o bardzo dobrej szybkości. Ta instrukcja pomoże ci zrozumieć twój router Mobile WiF

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Informator Techniczny Wonderware nr 160 11-12-2017 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wireless-N Mini Router

Konfiguracja Wireless-N Mini Router Konfiguracja Wireless-N Mini Router Przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić IP komputera w sieci wewnętrznej. W systemie Windows należy kliknąć w menu Start następnie Uruchom, pokaże się

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi

Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi 2 7 8 9 Klucz imbusowy 2mm 9 Klucz imbusowy 3mm 2 3 5 4 Naciśnij zaznaczony przycisk aby dodać zamek do aplikacji Kliknij przycisk SCAN

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika serwera USB

Instrukcja użytkownika serwera USB Instrukcja użytkownika serwera USB Copyright 2010-1 - Informacja dotycząca praw autorskich Copyright 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłączenie odpowiedzialności Incorporated nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC

Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Zadanie 2. Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC W tym zadaniu utworzymy niestandardową konsolę MMC. Będziemy dodawać, usuwać i zmieniać kolejność przystawek. Następnie przygotujemy konsolę

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo