Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)"

Transkrypt

1 , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: , kapitał zakładowy zł, w całości wpłacony. BNP Paribas Fortis jest marką, pod którą Fortis Bank Polska SA, naleŝący do grupy kapitałowej BNP Paribas, oferuje swoje produkty i usługi.

2 Spis Treści Część I Rachunki 3 Rozdział I Konta osobiste 3 Rozdział II Rachunki oszczędnościowe 3 Rozdział III Pozostałe rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata Europejska w PLN 4 Rozdział II Lokata ExtraZysk w PLN 4 Rozdział III E-lokata w PLN 4 Rozdział IV Lokaty rentierskie w PLN 4 Rozdział V Lokaty terminowe standardowe w PLN 5 Rozdział VI Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD 5 Rozdział VII Lokata Nocna (Overnight) w PLN 5 Rozdział VIII Lokata Fortis FIO oraz Lokata Fortis DuoProfit w PLN 6 Część III Kredyty 6 Rozdział I Kredyt w ROR, kredyty gotówkowe oraz samochodowe 6 Rozdział II Kredyty i poŝyczki hipoteczne 7 Część IV Karty kredytowe 7 Część V Produkty wycofane z oferty 7 Rozdział I Rachunki 7 Rozdział II Lokaty terminowe 8 Rozdział III Kredyty 10 Rozdział IV Karty kredytowe 11 2/

3 Część I Rachunki rachunków w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Rozdział I Konta osobiste Rachunek Konta osobiste dla klientów indywidualnych 1. Konto osobiste w PLN w Pakiecie S 0,00% 2. Konto osobiste w PLN w Pakiecie M 1 0,80% 3. Konto osobiste w PLN w Pakiecie L 2 0,80% 4. Konto osobiste w PLN w Pakiecie XL 3 0,80% 5. Konto osobiste w PLN prowadzone w ramach Bankowości Prywatnej 0,80% Rozdział II Rachunki oszczędnościowe Rachunek 6. Konto Oszczędnościowe w PLN 3,60% 7. Rachunek oszczędnościowy Sejf w PLN 8. Rachunek oszczędnościowy Euro Sejf w EUR od 0,00 zł. do ,99 zł. 1,90% od ,00 zł. do ,99 zł. 2,20% od ,00 zł. do ,99 zł. 2,60% ,00 zł. i powyŝej 1,90% od 0,00 EUR do 999,99 EUR - 0,15% od 1.000,00 EUR do 9.999,99 EUR - 0,25% ,00 EUR i powyŝej - 0,35% 9. Rachunek oszczędnościowy IKE w PLN 2,80% Rozdział III Pozostałe rachunki Rachunek 10. Rachunek walutowy 0,00% 11. Rachunek Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej PKZP w PLN 0,80% 12. Rachunek Rady Rodziców w PLN 0,80% 13. Rachunek Szkolnej Kasy Oszczędności SKO w PLN 0,80% 14. Rachunek ZastrzeŜony (Escrow) w PLN 0,25% 15. Rachunek ZastrzeŜony (Escrow) w EUR 0,00% 16. Rachunek ZastrzeŜony (Escrow) w USD 0,00% 17. Rachunek Powierniczy w PLN 0,25% 18. Rachunek Powierniczy w EUR 0,00% 19. Rachunek Powierniczy w USD 0,00% 20. Rachunek Inwestora Giełdowego w PLN od 0,00 zł. do 9 999,99 zł.- 0,00% zł. i powyŝej - 1,50% 1 Dotyczy klientów Pakietu Komfort lub Komfort Finansista, które otrzymały nową nazwę: Pakiet M. Dotyczy równieŝ klientów, którzy podpisali umowę o rachunek Autokonto z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank SA jeŝeli ich rachunek został następnie włączony do Pakietu Komfort. 2 Dotyczy klientów Pakietu Złoty, który otrzymał nową nazwę: Pakiet L. 3 Dotyczy klientów Pakietu Platynowy, który otrzymał nową nazwę: Pakiet XL. 3/

4 Część II Lokaty terminowe lokat terminowych w stosunku rocznym. Rozdział I Lokata Europejska w PLN minimalna kwota lokaty PLN miesięcy 3,90% Rozdział II Lokata ExtraZysk w PLN minimalna kwota lokaty PLN miesiące 3,80% miesięcy 4,25% miesięcy 4,05% miesięcy 4,15% Rozdział III E-lokata w PLN minimalna kwota lokaty PLN dni 2,30% dni 2,40% miesiąc 3,00% miesiące 3,50% Rozdział IV Lokaty rentierskie w PLN Lokata Inwestor Plus minimalna kwota lokaty PLN I okres 6-miesięczny 3,80% miesiące II okres 6-miesięczny 3,90% III okres 6-miesięczny 4,00% IV okres 6-miesięczny 4,50% Lokata Inwestor minimalna kwota lokaty PLN I okres 3-miesięczny 3,30% miesięcy II okres 3-miesięczny 3,30% III okres 3-miesięczny 3,30% IV okres 3-miesięczny 4,00% Mocna Lokata miesięcy minimalna kwota lokaty PLN I okres 3-miesięczny 3,00% II okres 3-miesięczny 4,00% 4/

5 Rozdział V Lokaty terminowe standardowe w PLN Od do PLN PowyŜej PLN dni 2,00% 2,10% dni 2,05% 2,15% miesiąc 2,10% 2,20% miesiące 2,15% 2,25% miesiące 2,20% 2,30% miesięcy 2,50% 2,60% miesięcy 2,70% 2,80% miesięcy 2,90% 3,00% (zmienna stopa procentowa) Od do PLN PowyŜej PLN dni 2,00 % 2,10 % dni 2,05 % 2,15 % miesiąc 2,10 % 2,20 % miesiące 2,15 % 2,25 % miesiące 2,25 % 2,35 % miesiące 2,35 % 2,45 % miesięcy 2,55 % 2,65 % miesięcy 2,95 % 3,00 % Rozdział VI Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD Lokaty w EUR Od 500 do EUR PowyŜej EUR miesiące 0,30% 0,40% miesięcy 0, 50% 0,65% miesięcy 0,70% 0,85% miesięcy 1,10% 1,60% Lokaty w USD Od 500 do USD PowyŜej USD miesiące 0,20% 0,25% miesięcy 0,30% 0,35% miesięcy 0,60% 0,75% miesięcy 1,00% 1,50% Rozdział VII Lokata Nocna (Overnight) w PLN 5/

6 57. Lokata Nocna (Overnight), automatycznie odnawialna WIBID ON z zamknięcia dnia pomniejszony o marŝę 2 punkty procentowe; oprocentowanie min. 0,80%, max. 2,00% Rozdział VIII Lokata Fortis FIO oraz Lokata Fortis DuoProfit w PLN Lokata Fortis FIO w PLN Od do ,99 PLN Od PLN miesięcy 4,00% 4,00% Lokata Fortis DuoProfit w PLN Od Od Od PLN do ,99 PLN do ,99 PLN miesięcy 6,50% 6,75% 7,00% Część III Kredyty kredytów w stosunku rocznym. Zmienna stopa procentowa. Rozdział I Kredyt Kredyt w ROR, kredyty gotówkowe oraz samochodowe 60. Kredyt samochodowy elastyczny na potrzeby własne - do 36 miesięcy od 8,90% do 18,90% Kredyt samochodowy elastyczny na potrzeby własne - powyŝej 36 miesięcy Kredyt samochodowy elastyczny na potrzeby własne dla sieci zewnętrznych - do 36 miesięcy Kredyt samochodowy elastyczny na potrzeby własne dla sieci zewnętrznych - powyŝej 36 miesięcy Kredyt samochodowy na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego od 9,90% do 19,90% od 8,90% do 18,90% od 9,90% do 19,90% od 6,99% do 20,0% 65. Kredyt gotówkowy NA TAK od 8,90% do maksymalnych określonych w ustawie Kodeks cywilny Kredyt gotówkowy NA TAK dla sieci zewnętrznych maksymalne określone w ustawie Kodeks cywilny Kredyt GOTÓWKA NA OKRĄGŁO 68. Kredyt EKSTRA GOTÓWKA 69. Kredyt konsolidacyjny od 8,90% do maksymalnych określonych w ustawie Kodeks cywilny 4 od 8,90% do maksymalnych określonych w ustawie Kodeks cywilny 4 od 8,90% do maksymalnych określonych w ustawie Kodeks cywilny Kredyt gotówkowy DOWOLNY CEL WIBOR 6M 5 + marŝa 71. Kredyt VIP PROFESJONALISTA 12,99% 72. Kredyt VIP FINANSISTA maksymalne określone w ustawie Kodeks cywilny 4 4 Ustawia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami). 5 Zasady aktualizacji stawki określa Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Indywidualnych. 6/

7 73. Kredyt w ROR w Pakiecie S, Pakiecie M oraz w Pakietach Pogoda i Impreza 14,00% 74. Kredyt w ROR w Pakiecie Sukces 12,50% 75. Kredyt w ROR w Pakiecie L, w Pakiecie XL oraz Pakiecie Platynowy Premium, Pakiecie Srebrnym, E-pakiecie i Koncie Osobistym w Ofercie Standardowej 11,50% + marŝa 76. Dopuszczalne saldo debetowe 17,00% Rozdział II Kredyt 77. Kredyt Mieszkaniowy Kredyty i poŝyczki hipoteczne 78. Mieszkaniowy Kredyt Refinansowy 79. Kredyt MULTI hipoteka WIBOR 3M 6 + marŝa Banku PoŜyczka hipoteczna 81. Kredyt Mieszkaniowy z dopłatami Rodzina na swoim 82. Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy 83. Dwuwalutowy Kredyt Refinansowy WIBOR 3M 6 dla kredytu w PLN EURIBOR 3M 6 dla kredytu w EUR Część IV Karty kredytowe kart kredytowych w stosunku rocznym. Zmienna stopa procentowa.. Karta kredytowa 84. Karty Kredytowe Standard: VISA, MasterCard Standard 20,00% 85. Karty Kredytowe Classic: VISA/MasterCard Classic, VISA Foto, VISA Glamour, VISA Dentonet 20,00% 86. Karta Kredytowa VISA Gold 20,00% 87. Karta Kredytowa Visa Platinum 15,90% Część V Produkty wycofane z oferty Rozdział I Rachunki 10 rachunków w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Rachunek Wysokość stawki oraz zasady aktualizacji stawki określa Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Indywidualnych. MarŜa Banku ustalana jest indywidualnie dla kaŝdego Klienta i uzaleŝniona jest od warunków transakcji, w tym m.in. od rodzaju produktu, kwoty kredytu/poŝyczki, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta Klient. MarŜa Banku, określona zgodnie z pkt 7 powyŝej ulega podwyŝszeniu o 1 pp. w sytuacji gdy Kredyt lub jego transze uruchamiane są przed całkowitym zaangaŝowaniem środków własnych przez Kredytobiorcę. PodwyŜszenie obowiązuje do czasu zaangaŝowania całości środków własnych. MarŜa Banku, określona zgodnie z pkt 7 powyŝej do czasu dostarczenia do Banku odpisu/odpisów z księgi wieczystej/ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej/stanowiących zabezpieczenie Kredytu potwierdzającego/potwierdzających prawomocny wpis hipotek z najwyŝszym pierwszeństwem na rzecz Banku, ulega podwyŝszeniu o 0,50 pp. 10 Klientów, którzy podpisali umowę o rachunek Autokonto z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank SA obowiązuje oprocentowanie konta osobistego właściwe dla pakietu: Sukces, Impreza lub Pogoda, do którego rachunek Autokonto został włączony. 7/

8 88. Konto osobiste w PLN w Pakiecie Sukces 11 od 0,00 zł. do 999,99 zł. - 1,50% od 1.000,00 zł. do 4.999,99 zł. - 1,50% od 5.000,00 zł. do 9.999,99 zł. - 2,00% od ,00 zł. do ,99 zł.- 2,50% ,00 zł. i powyŝej - 2,50% 89. Konto osobiste w PLN w Pakiecie Impreza 0,50% 90. Konto osobiste w PLN w Pakiecie Spoko 0,50% 91. Konto osobiste w PLN w Pakiecie Pogoda 1,15% 92. Konto osobiste w PLN w Pakiecie Platynowym Premium 0,50% 93. Konto osobiste w PLN w Pakiecie Srebrnym 0,25% 94. Konto osobiste w PLN w E -pakiecie 0,80% 95. Konto osobiste w Ofercie Standardowej 0,10% 96. Rachunek Nierezydenta w PLN 0,10% 97. Rachunek Nierezydenta w EUR i USD 0,00% 98. Rachunek oszczędnościowy Sejf w PLN otwarte na czas określony 12, 24 lub 36 miesięcy od 0,00 zł. do ,99 zł. - 1,90% od ,00 zł. do ,99 zł. - 2,20% od ,00 zł. do ,99 zł. - 2,60% ,00 zł. i powyŝej - 1,90% Rozdział II Lokaty terminowe lokat terminowych w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Lokaty terminowe standardowe załoŝone w Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank Polska SA Lokata w PLN Od 200 do 9 999,99 PLN PowyŜej PLN dni - 2,00% dni - 2,05% dni - 2,05% miesiąc 2,10% 2,10% miesiące 2,20% 2,30% miesięcy 2,50% 2,60% (zmienna stopa procentowa) Od 200 do 9 999,99 PLN PowyŜej PLN miesiące 2,25% 2,35% miesięcy 2,55 % 2,65 % miesięcy 2,95% 3,00 % Lokata w EUR (zmienna stopa procentowa) miesiące 0,20% miesięcy 0,30% miesięcy 0,60% miesiące 0,70% miesięcy 0,80% 11 Klientów, którzy podpisali umowę o pakiet Sukces Finansista z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bank SA obowiązuje oprocentowanie konta osobistego właściwe dla pakietu Sukces. 8/

9 Lokata w USD (zmienna stopa procentowa) miesiące 0,10% miesięcy 0,15% miesięcy 0,40% miesiące 0,45% miesięcy 0,50% Lokata ExtraZysk w PLN miesiące 3,30% Lokata Po Prostu w PLN miesiące 3,30% Lokata Promocyjna w PLN miesiące 2,30% miesięcy 2,60% Lokata Szmaragdowa w PLN miesiące 3,30% Lokata Prezydencka w PLN miesięcy 2,75% miesięcy 2,85% miesięcy 2,95% Lokata Dominanta Forte w PLN (stała stopa procentowa) miesiąc 2,30% miesiące 3,10% miesięcy 3,20% miesięcy 3,20% (zmienna stopa procentowa) miesiące 2,90% miesięcy 3,00 % miesięcy 3,00 % 9/

10 Lokaty terminowe Fortis lokata w PLN lokata w EUR lokata w USD miesiące 2,95% 0,30% 0,10% Lokaty długoterminowe Lokata długoterminowa w PLN z wypłatą odsetek co 3 miesiące o zmiennej stopie procentowej 134. od 1 roku do 10 lat 3,00 % Lokata długoterminowa w PLN o stałej stopie procentowej w okresach 3 miesięcznych, ale zmiennej w całym okresie trwania lokaty 135. od 1 roku do 10 lat 3,00 % 10/

11 Lokaty terminowe standardowe załoŝone przed 11 czerwca 2001 r. w Fortis Bank Polska SA Lokata w PLN dni 2,00% dni 2,05% miesiąc 2,10% miesiące 2,15% miesiące 2,20% miesięcy 2,50% miesięcy 2,70% miesięcy 2,90% (zmienna stopa procentowa) dni 2,00 % dni 2,05 % miesiąc 2,10 % miesiące 2,15 % miesiące 2,25 % miesiące 2,35 % miesięcy 2,55 % miesięcy 2,95 % Lokata w EUR miesiące 0,30% miesięcy 0,50% miesięcy 0,70% miesiące 0,85% miesięcy 1,10% Lokata w USD miesiące 0,20% miesięcy 0,30% miesięcy 0,60% miesiące 0,75% miesięcy 1,00% Rozdział III Kredyty kredytów w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Kredyt 162. Dopuszczalny limit debetowy 11,50% + marŝa 11/

12 Rozdział IV Karty kredytowe kart kredytowych w stosunku rocznym. Zmienna stopa procentowa. Karta kredytowa 163. Karty Kredytowe wydane w ramach Pionu Kredytów Konsumenckich 20,00%, 14,99% (splata zadłuŝenia na rachunku karty w innym banku) Karty Kredytowe Ty i Twój Dom wydane w ramach Pionu Kredytów Konsumenckich Karty kredytowe wydane przez Domient Bank S.A. do dnia fuzji prawnej z Fortis Bank Polska S.A. 19,00%, 14,99% (splata zadłuŝenia na rachunku karty w innym Banku) 20,00% Maksymalne stawki oprocentowania kredytów oraz kart kredytowych określone w niniejszej Tabeli oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) w Ŝadnym przypadku nie mogą być wyŝsze niŝ określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami) i ulegają obniŝeniu do tego poziomu jeŝeli obniŝenie stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego powodowałoby przekroczenie poziomu oprocentowania określonego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami). Od zadłuŝenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki w wysokości odsetek maksymalnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami). 12/

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo