REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana (dalej: Program") jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: zł, NIP (dalej: "Organizator"). 2. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin"). 3. Program będzie trwać od 4 kwietnia 2014 do 12 maja 2014 (dalej: Okres trwaniaprogramu ), 4. Program obejmuje telewizory Samsung z kategorii telewizory UHD: 55 F9000 (UE55F9000SLXXH), 65 F9000 (UE65F9000SLXXH), 40 H U6900 (UE40HU6900SXXH), 50 HU6900 (UE50HU6900SXXH), 55 HU7500 (UE55HU7500LXXH), 55 HU8500 (UE55HU8500LXXH), 65 HU7500 (UE65HU7500LXXH), 65 HU8500 (UE65HU8500LXXH), zaku pione w sklepach sieci Partnerów Handlowych (dalej: Produkty objęte Programem ). 5. Program nie obejmuje produktów zakupionych na podst awie umowy o kredytycie konsumenckim, umowy pożyczki lub umowy sprzedaży na raty. 6. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w przypadku gdy Uczestnik nie jest usatysfakcjonowany jakością Produktu objętego Programem: a) odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie stacjonarnym, której przedmiotem jest Produkt objęty Programem (dalej: Zwrot ) b) odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której przedmiotem jest Produ kt objęty Programem (dalej: Odstąpienie ), 1 Z [13]

2 w zamian za zwrot ceny zakupu, a w przypadku Odstąpienia równie ż innych poniesionych przez Uczestnika kosztów, w szczególno ści kosztów dostawy. 7. Program będzie prowadzony od 18 kwietnia ró wnież w TERG S.A w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych, o któr ych mowa w Załączniku nr 1, prowadzących sprzedaż Produktów obj ętych Promocją. 8. Uczestnikiem Programu (dalej Uczestnik ), mo że być pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu objętego Programem, w charakterze konsumenta w rozumieniu art kodeksu cywilnego. II. Warunki i zasady udziału w Programie oraz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie stacjonarnym 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zadowolony z użytkowania Produktu objętego Programem, Organizator zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwość Zwrotu. 2. Z uprawnienia określonego w pkt. II 1 Regulaminu może skorzystać Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu objętego Programem w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego (decyduje data na dowodzie zakupu) w okresie,: - od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. w przypadku sklepów TERG S.Aoraz spełni warunki, określone w niniejszym Regulaminie. 3. W razie dokonania Zwrotu, umowa sprzedaży z Partnerem Handlowym uważana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia. Aby skorzystać z Programu, Uczestnik powinien zgłosić chęć zwrotu Produktu objętego Programem wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na Stronie internetowej oraz: A. dołączyć dowód zakupu Produktu obj ętego Programem w postaci skanu lub zdjęcia paragonu lub faktury VAT, B. potwierdzić model zakupionego Produktu, adres sklepu Partnera Handlowego i datę zakupu oraz posiadanie opakowania fabrycznego, C. podać dane osobowe dotyczące Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres 2 Z [13]

3 zamieszkania, adres oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu, D. opisać przyczynę decyzji o zwrocie Produktu, E. zaakceptować regulamin Programu oraz stosowne klauzule wskazane na formularzu. 4. Uczestnik uprawniony jest do zwrotu w terminie trzydziestu (30) dni od daty wydania mu Produktu objętego Programem. 5. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do 30 dni od daty zakupu wskazanej na paragonie, najpó źniej dodnia 11 czerwca 2014 r. 6. Dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zostana zweryfikowane przez Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wysyłki formularza (akceptacja zgłoszenia). W przypadku braków formalnych, Organiz ator wezwie Uczesnika do uzupełnienia braków w terminie siedmiu (7) dni. Nie uzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłos zenia bez rozpoznania. 7. Warunkiem udziału w Programie jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. oryginałów faktur lub paragonów potwierdzaj ących zakup Produktu w terminie trwania Promocji lub zdjęcia opakowania Produktu lub tabliczki znamionowej Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie zakup Produktu objętego Programem. 8. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem. 9. Zwrot zostanie zrealizowany poprzez odbiór Produktu objętego Programem poprzez Autoryzowany Serwis Samsung podczas wizyty serwisowej w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem w terminie do pięciu (5) dni roboczych od akceptacji zgłoszenia. Fizyczny zwrot Produktu objętego Programem stwierdzony zostanie stosownym protokołem, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 2. 3 Z [13]

4 10. Warunkiem odbioru Produktu objętego Programem przez przedstawiciela Autoryzowanego Serwisu Samsung jest przekazanie łącznie: A. Produktu objętego Programem w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia; w szczególno ści nie może on być uszkodzony ani nosićśladów u żytkowania niezgodngo z przeznaczeniem i zaleceniami producentawskazanymi w instrukcji obsługi; B. fabrycznego, niezniszczonego opakowania; C. wszystkich akcesoriów, które otrzymano wraz z zakup ionym Produktem objętym Programem (kable, pilot, okulary, etc.), zgodnie z listą wymienioną w instrukcji obsługi dołączonej do modelu; 11. Zwrot ceny zakupu oraz kosztów nast ąpi przelewem bankowym w terminie czternastu (14) dni od dnia przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem przez Autoryzowany Serwis Samsung. Warunkiem otrzymania zwrotu ceny zakupu oraz kosztów jest podanie przez Uczestnika numeru rachunku bankowego na protokole, o którym mowa w ust Uprawnienia określone niniejszym regulaminem nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikaj ącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególno ści niezgodności towaru z umową lub postanowień gwarancji jakości. III. Warunki i zasady udziału w Programie oraz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zadowolony z użytkowania Produktu objętego Programem, Organizator zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwość Odstąpienia. 2. Z uprawnienia określonego w pkt. III 1 Regulaminu może skorzystać Uczestnik, który dokonał zakupu Produktu objętego Programem w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego (decyduje data na dowodzie zakupu) w okresie,: - od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. w przypadku sklepów TERG S.A 3. W razie dokonania Odstąpienia, umowa sprzedaży zawarta na odległość z Partnerem Handlowym uważana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi w 4 Z [13]

5 stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem pkt W celu Odstąpienia, Uczestnik powinien zgłosić chęć Odstąpienia wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na Stronie internetowej oraz: a. dołączyć dowód zakupu Produktu obj ętego Programem w postaci skanu lub zdjęcia paragonu lub faktury VAT, b. potwierdzić model zakupionego Produktu, adres sklepu Partnera Handlowego i datę zakupu oraz fakt posiadania lub nieposiadania opakowania fabrycznego (w celach informacyjnych), c. podać dane osobowe dotyczące Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programie, d. zaakceptować regulamin Programie oraz stosowne klauzule wskazane na formularzu. 5. Zalecane jest aby Uczestnik podał w formularzu przyczynę zwrotu, jednak nie jest to warunek obligatoryjny. 6. Uczestnik uprawniony jest do Odstąpienia w terminie trzydziestu (30) dni od daty wydania mu Produktu objętego Programem. 7. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do 30 dni od daty sprzedaży uwzględnionej na paragonie. W przypadku, gdy data sprzedaży wskazana na paragonie nie jest datą wydania Uczestnikowi Produktu objętego Programem, pod uwagę będzie brana data wydania Produktu objętego Programem. 8. Dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zostana zweryfikowane przez Organizatora w terminie trzech (3) dni roboczych od wysyłki formularza (akceptacja zgłoszenia). W przypadku braków formaln ych, Organizator wezwie Uczesnika do uzupełnienia braków w terminie siedmiu (7) dni. 9. Warunkiem udziału w Programie jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. oryginałów faktur lub 5 Z [13]

6 paragonów potwierdzaj ących zakup Produktu w terminie trwania Programie lub zdjęcia opakowania Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie zakup Produktu objętego Programem. 10. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem. 11. Produkt objęty Programem zostanie odebrany przez Autoryzowany Serwis Samsung podczas wizyty serwisowej w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem, w terminie do pięciu (5) dni roboczych od akceptacji zgłoszenia. Fizyczny zwrot Produktu objętego Programem stwierdzony zostanie stosownym protokołem, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Warunkiem odbioru Produktu objętego Programem przez przedstawiciela Autoryzowanego Serwisu Samsung jest przekazanie łącznie: a. Produktu objętego Programem w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia; w szczególno ści nie może on być uszkodzony ani nosićśladów u żytkowania niezgodngo z przeznaczeniem i zaleceniami producentawskazanymi w instrukcji obsługi; b. wszystkich akcesoriów, które otrzymano wraz z zakup ionym Produktem objętym Programem (kable, pilot, okulary, etc.), zgodnie z listą wymienioną w instrukcji obsługi dołączonej do modelu; 13. Zwracany Produkt objęty Programem powinien znajdować się w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uczestnik powinien zwróci ć Produkt objęty Programem w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególno ści do Produktu objętego Programem powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt objęty Programem był zapakowany w oryginalne opakowanie chyba, że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. 14. Zwrot ceny zakupu oraz kosztów nast ąpi przelewem bankowym w terminie czternastu (14) dni od dnia przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem przez Autoryzowany Serwis Samsung. Warunkiem otrzymania zwrotu ceny zakupu oraz kosztów jest podanie przez Uczestnika numeru rachunku bankowego na protokole, o którym mowa w ust Z [13]

7 15. Uprawnienia określone niniejszym regulaminem nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikaj ącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególno ści niezgodności towaru z umową, postanowień gwarancji jakości, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw k onsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami). 16. Wzór o świadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi formularz on-line. III. Zakup w innych formach promocji 1. W przypadku, gdy Produkt objęty Programem został zakupiony w ramach akcji promocyjnej, w ramach której Uczestnik nabył prawo do dodatkowego świadczenia (np. nagrody w konkursie), nieodpłatnego produktu, innego produktu w cenie promocyjnej, nieodpłatnej premii lub innej korzyści - w razie skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. II i pkt. III. Regulaminu Uczestnik traci prawo do uzyskanych w ramach akcji promocyjnych nagród, nieodpłatnych premii oraz innych korzyści. 2. Uczestnik ma obowiązek zwrotu nagród, nieodpłatnych premii oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej w ust. 1, a któr e zostały mu już wydane. Zwrotu należy dokonać w momencie zwrotu Produktu objętego Programem, Przedstawicielowi Autoryzowanego Serwisu Samsung. Zwrot jest warunkiem odbioru ceny zakupu. 3. W przypadku, gdy dodatkowe świadczenie, o którym mowa w pkt. III ust. 1 ma charakter pieniężny lub karty podarunkowej zasilanej środkami pieniężnymi, Uczestnik w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt. II i pkt. III, zbowiązany jest do zwrotu środków pieni ężnych w wysokości, w jakiej je uzyskał. 4. Wierzytelność, jaką posiada Uczestnik wobec Partnera Handlowego lub Organizatora może zostać potrącona z wierzytelnością Organizatora lub Partnera Handlowego wobec Uczestnika. IV. Reklamacje 1. Reklamacje związane z przebiegiem Programie mogą być zgłaszane przez Uczestnika w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Data Solutions Sp. z o.o., ul.bastionowa 37, Poznańz dopiskiem Satysfakcja Gwarantowanalub w 7 Z [13]

8 formie elektronicznej na adres: terminie do 25 czerwca 2014 roku. 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów) lub w przypadku zgłoszenia reklamacj i drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej, jak równie ż dokładny opis i powód reklamacji, a także oczekiwania Uczestnika. 3. Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu Uczestnikowi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. V. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dla celów realizacji Programu powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych Data Solutions Sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, Poznań, Partnerom Handlowym oraz Autoryzowanym Serwisom Samsung w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z pó źn. zm.). 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane b ędą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó źn. zm.) w celu przeprowadzenia Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie, na adres: Data Solutions Sp. z o.o., ul. Bastionowa 37, Poznań o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. VI. Postanowienia końcowe 1. Regulamin będzie dostępny w Okresie trwania Programu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o Programie i jego zasadach dostępne będą w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Programem. 8 Z [13]

9 2. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 3. Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2014 r. 9 Z [13]

10 Załącznik nr 1 Sieci sprzedaży objęte programem Satysfakcja Gwarantowana Sklepy stacjonarne Mediaexpert zgodnie z Sklep internetowy mediaexpert.pl 10 Z [13]

11 Załącznik nr 2 Wzór protokołu odbioru telewizora w ramach programu Satysfakcja Gwarantowana, dnia.... Pieczęd Autoryzowanego Serwisu Samsung Protokół odbioru telewizora Samsung w Programie Satysfakcja Gwarantowana Uczestnik Promocji, Pan/Pani... zamieszkały przy ulicy..., (dalej Uczestnik ) potwierdza przekazanie, zaś Przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Samsung potwierdza odbiór w imieniu SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, Warszawa Produktu objętego Programem w postaci: telewizora Samsung UHD... numer seryjny 11 Z [13]

12 Przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu potwierdza, że Produkt został przekazany przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu: A. w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia; nie jest uszkodzony ani nie nosi śladów użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta wskazanymi w instrukcji obsługi; B. ze wszystkimi akcesoriami, które otrzymano wraz z zakupionym Produktem objętym Programem (kable, pilot, okulary, etc.), zgodnie z listą wymienioną w instrukcji obsługi dołączonej do modelu; Uczestnik oświadcza, że zwrot kwoty za zakup zwróconego Produktu w Programie powinien zostad dokonany na następujący numer rachunku bankowego Uczestnika: Zgodnie z paragonem fiskalnym/faktura VAT nr Kwota przelewu Przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu Samsung Czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Uczestnika zwracającego Produkt 12 Z [13]

13 Potwierdzam otrzymanie następującej informacji: Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami) SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, Warszawa informuje, że jest administratorem danych osobowych i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia i rozliczenia Programu Satysfakcja Gwarantowana. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Jednocześnie, realizując obowiązek określony w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. informuje o przysługującym Pani/Panu uprawnieniu do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzad w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.... Data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Uczestnika zwracającego Produkt 13 Z [13]

REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana

REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana I. Definicje 1. Program program dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowany i prowadzony na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung PowerBot 30 dni. 1 Definicje

Regulamin Promocji Samsung PowerBot 30 dni. 1 Definicje Regulamin Promocji Samsung PowerBot 30 dni 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SAMSUNG Eco Bubble 30 dni. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI SAMSUNG Eco Bubble 30 dni. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI SAMSUNG Eco Bubble 30 dni 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Promocja Promocja Eco Bubble Satysfakcja Gwarantowana, przeznaczona dla konsumentów dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana SAMSUNG QLED TV. Definicje

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana SAMSUNG QLED TV. Definicje Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana SAMSUNG QLED TV 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna dla konsumentów (Uczestników) dokonujących zakupu telewizorów QLED TV oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung - partner Media Expert Satysfakcja Gwarantowana Soundbary SAMSUNG. Definicje

Regulamin Promocji Samsung - partner Media Expert Satysfakcja Gwarantowana Soundbary SAMSUNG. Definicje Regulamin Promocji Samsung - partner Media Expert Satysfakcja Gwarantowana Soundbary SAMSUNG 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna dla konsumentów (Uczestników) dokonujących zakupu soundbarów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Testuj 30 dni. Definicje

REGULAMIN PROMOCJI Testuj 30 dni. Definicje REGULAMIN PROMOCJI Testuj 30 dni 1 Definicje 1) Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA I. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty, na potrzeby Promocji, otrzymują one następujące znaczenie: Produkt wybrany model

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana Pralki. Definicje

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana Pralki. Definicje Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana Pralki 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge 1 Definicje 1) Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA I. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty, na potrzeby Promocji, otrzymują one następujące znaczenie: Produkt wybrany model

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu monitorów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na

REGULAMIN. akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na REGULAMIN akcji promocyjnej Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy marki Siemens. polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Akcji zwrotu w terminie 30 dni od daty nabycia zakupionego w Punkcie Sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 lutego 2018 r. **********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nikon Cashback JESTEM TĄ CHWILĄ. 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin promocji Nikon Cashback JESTEM TĄ CHWILĄ. 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin promocji Nikon Cashback JESTEM TĄ CHWILĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Nikon cashback (dalej Promocja ) jest Nikon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 1 Grudzień 2012 SKOROWIDZ. Regulamin Programu. Satysfakcja Gwarantowana Shaman Racing & mtb33.pl. I. Postanowienia ogólne

Wrocław, 1 Grudzień 2012 SKOROWIDZ. Regulamin Programu. Satysfakcja Gwarantowana Shaman Racing & mtb33.pl. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana Shaman Racing & mtb33.pl ORGANIZATOR Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68 II p., 00-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej zwaną Ofertą specjalną bądź Pakiet VIP ) jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do ekspresów do wody i napojów gazowanych SodaStream White Source (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (z dnia 24 lipca 2017r.) Dotyczy Sklepów Saturn i saturn.pl Niniejszym Aneksem z dnia 24 lipca 2017r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "5 LAT GWARANCJI NA ODKURZACZE WORKOWE I BEZWORKOWE PHILIPS

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ 5 LAT GWARANCJI NA ODKURZACZE WORKOWE I BEZWORKOWE PHILIPS REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "5 LAT GWARANCJI NA ODKURZACZE WORKOWE I BEZWORKOWE PHILIPS 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu sprzętu kuchennego do zabudowy oznaczonego znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest WHIRLPOOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje II 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje II. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo