REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana I. Definicje 1. Program program dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowany i prowadzony na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie; 2. Organizator Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP ; 3. Operator Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP , o kapitale zakładowym zł w całości opłaconym; 4. Produkt objęty Programem lub Produkt jeden z wybranych telewizorów Samsung SUHD wprowadzanych do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonych w Załączniku nr. 1 do regulaminu; 5. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art kc; 6. Partner handlowy jeden z wybranych sklepów, w tym sklepów internetowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów, określonych w Załączniku nr 2 do regulaminu; 7. Strona internetowa strona internetowa o adresie: utrzymywana przez Organizatora w związku z obsługą Programu; 8. Sprzedaż ratalna- sprzedaż Produktu Uczestnikowi za cenę płatną w określonych ratach. 1 z [12]

2 II. Postanowienia ogólne 1. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. w godzinach otwarcia sklepów Partnera handlowego (termin zakupu Produktu objętego Programem) lub do wyczerpania zapasów. W przypadku Sklepu internetowego prowadzonego przez Partnera handlowego Program prowadzony jest od dnia 27 kwietnia 2015 r. od godziny 00:01 do 30 czerwca 2015 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. O uczestnictwie w Programie decyduje data złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Załącznik nr 2 do regulaminu może wskazywać odmienną datę rozpoczęcia prowadzenia Programu w sklepach poszczególnych Partnerów Handlowych lub Sklepach internetowych w takim wypadku o objęciu Produktu Programem decyduje data prowadzenia Programu określona w Załączniku nr 2 dla sklepu lub Sklepu internetowego, w którym Produkt został zakupiony. 2. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w przypadku gdy Uczestnik nie jest usatysfakcjonowany jakością Produktu objętego Programem: A. odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie stacjonarnym, której przedmiotem jest Produkt objęty Programem (dalej: Zwrot ) B. odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której przedmiotem jest Produkt objęty Programem (dalej: Odstąpienie ), - w zamian za zwrot ceny zakupu, a w przypadku Odstąpienia również innych poniesionych przez Uczestnika kosztów, w szczególności kosztów dostawy. 3. W przypadku jeżeli Uczestnik nie jest usatysfakcjonowany jakością Produktu objętego Programem, a Produkt został kupiony w ramach Sprzedaży ratalnej termin odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu Produktu w zamian za zwrot ceny zakupu, jak i wysokość samego zwrotu ceny, możliwość Odstąpienia lub Zwrotu Produktu uzależniona jest od postanowień umowy ratalnej zawartej przez Uczestnika dotyczącej zakupu Produktu oraz od powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie jest zobowiązany do realizacji uprawnień Uczestnika wynikających z Programu, jeśli odstąpienie od umowy lub zwrot Produktu jest wyłączony, bądź ograniczony na podstawie umowy Sprzedaży ratalnej zawartej przez Uczestnika. 2 z [12]

3 Jeden Uczestnik może na podstawie uprawnień przyznanych mu w ramach Programu zwrócić maksymalnie 1 zakupiony Produkt. III. Warunki i zasady udziału w Programie oraz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w sklepie stacjonarnym 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zadowolony z użytkowania Produktu objętego Programem, Organizator zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwość Zwrotu. 2. Z uprawnienia określonego w pkt. III 1 Regulaminu może skorzystać Uczestnik, który w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. (lub w innym terminie obowiązywania Programu określonym w Załączniku nr 2 dla danego sklepu lub Sklepu internetowego) dokonał zakupu Produktu objętego Programem w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego (decyduje data na dowodzie zakupu) oraz spełni warunki, określone w niniejszym Regulaminie. 3. W razie dokonania Zwrotu, umowa sprzedaży z Partnerem Handlowym uważana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia. Aby skorzystać z Programu, Uczestnik powinien zgłosić chęć zwrotu Produktu objętego Programem wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na Stronie internetowej oraz: A. dołączyć dowód zakupu Produktu objętego Programem w postaci skanu lub zdjęcia paragonu lub faktury VAT, B. potwierdzić model zakupionego Produktu, adres sklepu Partnera Handlowego i datę zakupu, C. podać dane osobowe dotyczące Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu, D. podać numer konta bankowego na które należy dokonać przelewu środków za zwrócony Produkt objęty Programem E. opisać przyczynę decyzji o zwrocie Produktu, F. zaakceptować regulamin Programu oraz stosowne klauzule wskazane na formularzu niezbędne do realizacji zgłoszenia. 4. Uczestnik uprawniony jest do zwrotu w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty wydania mu Produktu objętego Programem. W przypadku jeżeli Uczestnik nie jest usatysfakcjonowany jakością Produktu objętego Programem, a Produkt został kupiony 3 z [12]

4 w ramach Sprzedaży ratalnej termin odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu Produktu w zamian za zwrot ceny zakupu, jak i wysokość samego zwrotu ceny, uzależniony jest od postanowień umowy ratalnej oraz od powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do 60 dni od daty zakupu wskazanej na paragonie lub fakturze VAT, nie później jednak niż do dnia 30 sierpnia 2015 r. 5. Dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zostaną zweryfikowane przez Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wysyłki formularza (akceptacja zgłoszenia). W przypadku braków formalnych uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia, Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie siedmiu (7) dni od daty wezwania do uzupełnienia. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. 6. W przypadku akceptacji zgłoszenia określonej w pkt. III 5 Regulaminu Organizator potwierdzi Uczestnikowi akceptację zgłoszenia wiadomością wysłaną na adres podany przez Uczestnika w formularzu na Stronie internetowej. 7. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i potwierdzona akceptacja zgłoszenia będą podstawą do przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem. 8. Warunkiem udziału w Programie jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. oryginałów faktur lub paragonów potwierdzających zakup Produktu w terminie trwania Programu lub zdjęcia opakowania Produktu lub tabliczki znamionowej Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie zakup Produktu objętego Programem. 9. Warunkiem przyjęcia Produktu objętego Programem przez Partnera Handlowego jest przekazanie łącznie: A. Produktu objętego Programem w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia; w szczególności nie może on być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta 4 z [12]

5 wskazanymi w instrukcji obsługi; B. fabrycznego, niezniszczonego opakowania; C. wszystkich akcesoriów, które otrzymano wraz z zakupionym Produktem objętym Programem (kable, pilot, okulary, etc.), zgodnie z listą wymienioną w instrukcji obsługi dołączonej do modelu; 10. Uprawnienia określone niniejszym regulaminem nie uchybiają uprawnieniom konsumentów, ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z wadliwością towaru lub postanowień gwarancji jakości. IV. Warunki i zasady udziału w Programie oraz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego 1. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zadowolony z użytkowania Produktu objętego Programem, Organizator zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym Regulaminem możliwość Odstąpienia. 2. Z uprawnienia określonego w pkt. IV 1 Regulaminu może skorzystać Uczestnik, który w okresie od 27 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. (lub w innym terminie obowiązywania Programu określonym w Załączniku nr 2 dla danego sklepu lub Sklepu internetowego) dokonał zakupu Produktu objętego Programem w sklepie internetowym Partnera Handlowego (decyduje data na dowodzie zakupu) oraz spełni warunki, określone w niniejszym Regulaminie. 3. W razie dokonania Odstąpienia, umowa sprzedaży zawarta na odległość z Partnerem Handlowym uważana jest za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem pkt. 13 i W celu Odstąpienia, Uczestnik powinien zgłosić chęć Odstąpienia wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na Stronie internetowej oraz: A. dołączyć dowód zakupu Produktu objętego Programem w postaci skanu lub zdjęcia paragonu lub faktury VAT B. potwierdzić model zakupionego Produktu, adres sklepu Partnera Handlowego i datę zakupu, podać dane osobowe dotyczące Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programie, 5 z [12]

6 C. podać numer konta bankowego na które należy dokonać przelewu środków za zwrócony Produkt objęty Programem D. zaakceptować regulamin Programie oraz stosowne klauzule wskazane na formularzu. 5. Zalecane jest aby Uczestnik podał w formularzu przyczynę zwrotu, jednak nie jest to warunek obligatoryjny. 6. Uczestnik uprawniony jest do Odstąpienia w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty wydania mu Produktu objętego Programem. W przypadku jeżeli Uczestnik nie jest usatysfakcjonowany jakością Produktu objętego Programem, a Produkt został kupiony w ramach Sprzedaży ratalnej termin odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu Produktu w zamian za zwrot ceny zakupu, jak i wysokość samego zwrotu ceny, uzależniony jest od postanowień umowy ratalnej oraz od powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 7. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane za pośrednictwem Strony internetowej przyjmowane będą do 60 dni od daty sprzedaży uwzględnionej na paragonie lub fakturze VAT. W przypadku, gdy data sprzedaży wskazana na paragonie lub fakturze VAT nie jest datą wydania Uczestnikowi Produktu objętego Programem, pod uwagę będzie brana data wydania Produktu objętego Programem. 8. Dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym zostana zweryfikowane przez Organizatora w terminie trzech (3) dni roboczych od wysyłki formularza (akceptacja zgłoszenia). W przypadku braków formalnych uniemożliwiających rozpoznanie zgłoszenia, Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie siedmiu (7) dni od daty wezwania. 9. W przypadku akceptacji zgłoszenia określonej w pkt. IV 8 Regulaminu Organizator potwierdzi Uczestnikowi akceptację zgłoszenia wiadomoścą wysłaną na adres podany przez Uczestnika w formularzu na Stronie internetowej. 10. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i potwierdzona akceptacja zgłoszenia będą podstawą do przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem. 11. Warunkiem udziału w Programie jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz podanie prawdziwych i poprawnych danych w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub prawidłowości działań Uczestnika w tym zakresie, 6 z [12]

7 Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dowodów potwierdzających dane lub oświadczenia Uczestnika, np. oryginałów faktur lub paragonów potwierdzających zakup Produktu w terminie trwania Programie lub zdjęcia opakowania Produktu, umożliwiającego weryfikację nazwy i modelu zakupionego Produktu, w przypadku gdy z faktury lub paragonu nie wynika jednoznacznie zakup Produktu objętego Programem. 12. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do przyjęcia zwrotu Produktu objętego Programem. 13. Warunkiem przyjęcia Produktu objętego Programem przez Partnera Handlowego jest przekazanie łącznie: A. Produktu objętego Programem w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia; w szczególności nie może on być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta wskazanymi w instrukcji obsługi; B. wszystkich akcesoriów, które otrzymano wraz z zakupionym Produktem objętym Programem (kable, pilot, okulary, etc.), zgodnie z listą wymienioną w instrukcji obsługi dołączonej do modelu; 14. Zwracany Produkt objęty Programem powinien znajdować się w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uczestnik powinien zwrócić Produkt objęty Programem w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Produktu objętego Programem powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt objęty Programem był zapakowany w oryginalne opakowanie chyba, że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. 15. Uprawnienia określone niniejszym regulaminem nie uchybiają, ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień konsumentów wynikających wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z wadliwością towaru, postanowień gwarancji jakości, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827). 7 z [12]

8 V. Zwrot równowartości ceny zakupionego Produktu 1. W celu uzyskania zwrotu równowartości ceny brutto zakupionego Produktu objętego Programem (a w przypadku Odstąpienia również innych poniesionych przez Uczestnika kosztów, w szczególności kosztów dostawy), Uczestnik powinien: A. Zwrócić produkt spełniający warunki opisane w pkt III 9 pracownikowi Partnera Handlowego, który zostanie wysłany po odbiór na adres Uczestnika wskazany na Formularzu przez Partnera Handlowego u którego Uczestnik dokonał zakupu Produktu objętego Programem, a w przypadku zakupu dokonanego w sklepie internetowym Uczestnik powinien dokonać zwrotu Produktu objętego Programem spełaniającego warunki opisane w pkt IV 13 pracownikowi Partnera Handlowego, który zostanie wysłany po odbiór na adres Uczestnika wskazany w Formularzu przez Partnera Handlowego. Do zwracanego produktu dołączyć: i. dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu objętegoprogramem, który był dołączony w formie skanu bądź zdjęcia do zgłoszenia zarejestrowanego poprzez stronę ii. wydrukowaną wiadomością potwierdzającą akceptację zarejestrowanego zgłoszenia, którą Uczestnik otrzymał od Organizatora po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia. 2. Przy odbiorze Produktu pracownik Partnera Handlowego zostawi potwierdzenie odbioru Produktu. 3. W razie spełnienia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Partner Handlowy, działając w imieniu i na rzecz Organizatora, dokona weryfikacji otrzymanych dokumentów, a następnie, po zaakceptowaniu zweryfikowanych dokumentów, zwróci Uczestnikowi równowartość kwoty ceny zakupu za odebrany przez Partnera Handlowego Produkt objęty Programem (a w przypadku Odstąpienia również inne poniesione przez Uczestnika koszty, w szczególności koszty dostawy) przelewem bankowym na numer konta wskazany przy rejestracji zgłoszenia w formularzu na stronie w terminie 14 dni od daty zwrotu Produktu. 4. Organizator zapewnia, że opisane przez Uczestnika w Formularzu przyczyny braku satysfakcji z Produktu objętego Programem nie stanowią podstawy do nie wypłacenia Uczestnikowi równowartości ceny brutto Produktu objętego Programu, a mają jedynie walor informacyjny (informacje te posłużą do opracowywania wyrobów o coraz lepszych walorach użytkowych oraz funkcjonalnych). 8 z [12]

9 VI. Zakup w innych formach promocji 1. W przypadku, gdy Produkt objęty Programem został zakupiony w ramach akcji promocyjnej, w ramach której Uczestnik nabył prawo do dodatkowego świadczenia (np. nagrody w konkursie), nieodpłatnego produktu, innego produktu w cenie promocyjnej, nieodpłatnej premii lub innej korzyści - w razie skorzystania przez Uczestnika z prawa do Odstąpienia od umowy lub Zwrotu, o których mowa w pkt. III i pkt. IV. Regulaminu Uczestnik traci prawo do uzyskanych w ramach akcji promocyjnych nagród, nieodpłatnych premii oraz innych korzyści. 2. Uczestnik ma obowiązek zwrotu nagród, nieodpłatnych premii oraz innych korzyści przyznanych mu w sytuacji opisanej w ust. 1, a które zostały mu już wydane. Zwrotu należy dokonać w momencie zwrotu Produktu objętego Programem. 3. W przypadku, gdy dodatkowe świadczenie, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 ma charakter pieniężny lub karty podarunkowej zasilanej środkami pieniężnymi, Uczestnik w razie skorzystania z prawa do Odstąpienia od umowy lub Zwrotu, o których mowa w pkt. III i pkt. IV, zbowiązany jest do zwrotu środków pieniężnych w wysokości, w jakiej je uzyskał. 4. Wierzytelność, jaką posiada Uczestnik wobec Partnera Handlowego lub Organizatora może zostać potrącona z wierzytelnością Organizatora lub Partnera Handlowego wobec Uczestnika. VII. Reklamacje 1. Reklamacje związane z przebiegiem Programu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Cursor S.A., ul. Równoległa 4A, Warszawa z dopiskiem Satysfakcja Gwarantowana lub w formie elektronicznej na adres: 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów) lub w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także oczekiwania Uczestnika. 3. Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu Uczestnikowi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. VIII. Dane osobowe 9 z [12]

10 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dla celów realizacji Programu powierzył na piśmie przetwarzanie danych osobowych Cursor S.A., ul. Rownoległa 4A, Warszawa oraz Partnerom Handlowym w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie, na adres: Cursor S.A., ul. Rownoległa 4A, Warszawa o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. IX. Postanowienia końcowe 1. Regulamin będzie dostępny do dnia 30 sierpnia 2015 r. w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o Programie i jego zasadach dostępne będą w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Programem. 2. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 3. Regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2015 r. 10 z [12]

11 Załącznik numer 1 Lista telewizorów objętych programem Seria telewizorów Samsung SUHD JS9500 UE88JS9500L UE78JS9500L UE65JS9500L Seria telewizorów Samsung SUHD JS9000 UE65JS9000L UE55JS9000L UE48JS9000L Seria telewizorów Samsung SUHD JS8500 UE65JS8500L UE55JS8500L UE48JS8500L 11 z [12]

12 Załącznik numer 2 - lista Partnerów Handlowych oraz ich sklepów internetowych objętych programem od Sklepy stacjonarne Euro RTV AGD oraz sklep internetowy Sklepy stacjonarne Mediaexpert oraz sklep internetowy Sklepy stacjonarne Mediamarkt oraz sklep internetowy Sklepy stacjonarne MyCenter oraz sklep internetowy Sklepy stacjonarne Neonet oraz sklep internetowy Sklepy stacjonarne Partner AGD RTV oraz sklep internetowy Samsung Brand Store Białystok Samsung Brand Store Gdańsk Samsung Brand Store Katowice Silesia Samsung Brand Store Kraków Samsung Brand Store Poznań Samsung Brand Store Warszawa Samsung Brand Store Wrocław Sklepy stacjonarne Saturn oraz sklep internetowy 12 z [12]

REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana

REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana REGULAMIN PROGRAMU Satysfakcja Gwarantowana I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana (dalej: Program") jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana SAMSUNG QLED TV. Definicje

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana SAMSUNG QLED TV. Definicje Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana SAMSUNG QLED TV 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna dla konsumentów (Uczestników) dokonujących zakupu telewizorów QLED TV oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung PowerBot 30 dni. 1 Definicje

Regulamin Promocji Samsung PowerBot 30 dni. 1 Definicje Regulamin Promocji Samsung PowerBot 30 dni 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung - partner Media Expert Satysfakcja Gwarantowana Soundbary SAMSUNG. Definicje

Regulamin Promocji Samsung - partner Media Expert Satysfakcja Gwarantowana Soundbary SAMSUNG. Definicje Regulamin Promocji Samsung - partner Media Expert Satysfakcja Gwarantowana Soundbary SAMSUNG 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna dla konsumentów (Uczestników) dokonujących zakupu soundbarów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SAMSUNG Eco Bubble 30 dni. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI SAMSUNG Eco Bubble 30 dni. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI SAMSUNG Eco Bubble 30 dni 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Promocja Promocja Eco Bubble Satysfakcja Gwarantowana, przeznaczona dla konsumentów dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana

Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana Regulamin promocji dla konsumentów Satysfakcja gwarantowana 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu monitorów oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Testuj 30 dni. Definicje

REGULAMIN PROMOCJI Testuj 30 dni. Definicje REGULAMIN PROMOCJI Testuj 30 dni 1 Definicje 1) Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA I. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty, na potrzeby Promocji, otrzymują one następujące znaczenie: Produkt wybrany model

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA I. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące zwroty, na potrzeby Promocji, otrzymują one następujące znaczenie: Produkt wybrany model

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana Pralki. Definicje

Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana Pralki. Definicje Regulamin Promocji Samsung Satysfakcja Gwarantowana Pralki 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa Saturn w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lutego 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do ekspresów do wody i napojów gazowanych SodaStream White Source (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup wybrany telewizor LG i odbierz kartę podarunkową o wartości 400zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge 1 Definicje 1) Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne

********************************************************************************** 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa w prezencie do wybranych telewizorów Samsung od 55 cali (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 lutego 2018 r. **********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Zmianie ulega 4 pkt. 10 Regulaminu, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (z dnia 24 lipca 2017r.) Dotyczy Sklepów Saturn i saturn.pl Niniejszym Aneksem z dnia 24 lipca 2017r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup zestaw do zabudowy Electrolux i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej CashBack TV 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje

Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej. 1 Definicje Regulamin promocji 5 lat gwarancji Samsung na sprzęt do zabudowy kuchennej 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu sprzętu kuchennego do zabudowy oznaczonego znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack

Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack Regulamin Sprzedaży premiowej dla konsumentów AddWash&SuperPack 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa na kolejne zakupy przy zakupie Telewizorów LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 grudnia 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną lodówkę BEKO z technologią NeoFrost i zyskaj rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1.

Regulamin promocji dla konsumentów. oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Promocja Galaxy Tab A 10.1. Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja Galaxy Tab A 10.1 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Piękno w prezencie. Definicje

Regulamin promocji dla konsumentów Piękno w prezencie. Definicje Regulamin promocji dla konsumentów Piękno w prezencie 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej skierowana do Uczestników dokonujących zakupu Produktów, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "5 LAT GWARANCJI NA ODKURZACZE WORKOWE I BEZWORKOWE PHILIPS

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ 5 LAT GWARANCJI NA ODKURZACZE WORKOWE I BEZWORKOWE PHILIPS REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "5 LAT GWARANCJI NA ODKURZACZE WORKOWE I BEZWORKOWE PHILIPS 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r.

REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r. REGULAMIN AKCJI Gra Hallo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 02 marca 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Gra Hallo Wars

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie

REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 2016-03-01 REGULAMIN Promocja Samsung HBO Go na 3 miesiące w prezencie 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje II 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje II. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja PowerStick w prezencie 1 Definicje 1. Promocja akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej skierowana do Uczestników dokonujących zakupu lodówek oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Satysfakcji (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Satysfakcji, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Promocja wiosenna (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja wiosenna (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wymienione w Załączniku nr 1 modele telewizorów marki Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Obraz na wagę złota" (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Obraz na wagę złota (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI "Obraz na wagę złota" (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Obraz na wagę złota (zwanej dalej Akcją promocyjną )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Wielka promocja majowa 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy zakupie Gry Star Wars Battlefront II kubek Star Wars w zestawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje. 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Do każdego smartfona Starter Orange gratis! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Do każdego smartfona Starter

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nikon Cashback JESTEM TĄ CHWILĄ. 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin promocji Nikon Cashback JESTEM TĄ CHWILĄ. 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin promocji Nikon Cashback JESTEM TĄ CHWILĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Nikon cashback (dalej Promocja ) jest Nikon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV w zestawie z soundbarem tańszym do 30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV w zestawie z soundbarem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo