Przykładowe sprawozdanie finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe sprawozdanie finansowe"

Transkrypt

1 KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl

2 Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego Przykładowego Sprawozdania Finansowego została przygotowana przez KPMG International Standards Group (część KPMG IFRG Limited). Poglądy i opinie prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z prezentowanymi przez KPMG International Standards Group. Tłumaczenie tego sprawozdania na język polski zostało wykonane przez pracowników KPMG Audyt Sp. z o.o. na podstawie umowy licencyjnej zawartej z KPMG IFRG Limited. Zawartość Celem tej publikacji jest wsparcie w przygotowywaniu sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przedstawia ona przykładowy format sprawozdania finansowego fikcyjnej, międzynarodowej korporacji, która nie jest jednostką stosującą MSSF po raz pierwszy (patrz: Wskazówki Techniczne). Niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o obowiązujące na dzień 1 sierpnia 2010 r. MSSF, które powinny zostać zastosowane przez jednostkę w sprawozdaniach finansowych za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2010 r. ( obecnie obowiązujące standardy). Poza przypadkami opisanymi poniżej w części Zmiany w Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym 2010 załączona publikacja nie uwzględnia zmian wynikających z wcześniejszego zastosowania MSSF, które będą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2010 r. (standardy oczekujące ). Jednakże, przykładowe ujawnienia związane z wcześniejszym zastosowaniem niektórych nowych standardów zostały ujęte w załącznikach do niniejszego Przykładowego Sprawozdania Finansowego. Podczas sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF jednostka powinna również brać pod uwagę prawo lokalne. Poniższa publikacja nie bierze pod uwagę wymogów prawnych obowiązujących w żadnym konkretnym kraju. Na przykład MSSF nie wymagają prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej i stąd niniejsza publikacja zawiera wyłącznie skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych krajach może być wymagane zamieszczanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Niniejsza publikacja nie przedstawia zastosowania wymagań MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe, MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych, MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych oraz MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Wymagania wynikające z MSR 34 zostały przedstawione w publikacji KPMG Illustrative condensed interim financial statements. Publikacja ta przedstawia wyłącznie element raportu rocznego sprawozdanie finansowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że typowy raport finansowy będzie zawierał dodatkowo sprawozdanie z działalności jednostki wynikające bądź z wymogów prawa, bądź z zasad przyjętych przez jednostkę (patrz: Wskazówki Techniczne). Zarówno MSSF jak i ich interpretacje podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu Przykładowe Sprawozdanie Finansowe nie powinno zastępować odpowiednich standardów i ich interpretacji jako źródła wiedzy KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 b Przykładowe sprawozdanie finansowe Odnośniki Strony nieparzyste przedstawiają Przykładowe Sprawozdanie Finansowe. Na stronach parzystych zawarte są (w języku angielskim) noty objaśniające oraz komentarze dotyczące zasad ujawnień zgodnych z MSSF. Przykładowe Sprawozdanie Finansowe wraz z notami objaśniającymi nie powinno być jednak stosowane jako kompletne i wyczerpujące zestawienie wszystkich ujawnień wymaganych przez MSSF. Wszystkie wymogi dotyczące ujawnień zgodnie z MSSF przedstawia publikacja KPMG Disclosure Checklist. Po lewej stronie każdej pozycji sprawozdania umieszczony jest odnośnik do odpowiedniego standardu; zasadniczo odnośniki te dotyczą wymogów w zakresie ujawnień, z wyjątkiem noty 3, gdzie odnośniki dotyczą możliwych do zastosowania zasad rachunkowości. Przykładowe Sprawozdanie Finansowe zawiera również odnośniki do kolejnej publikacji KPMG Insights into IFRS (edycja 7). Zmiany w Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym 2010 Najważniejsze zmiany w porównaniu z ubiegłoroczną edycją Przykładowego Sprawozdania Finansowego są oznaczone podwójną linią umieszczoną pionowo po lewej stronie tekstu w poniższym dokumencie. Najważniejsze zmiany w stosunku do roku 2009 uwzględniają: przykład dotyczący dobrowolnej zmiany w polityce rachunkowości; ujawnienia dotyczące analizy wrażliwości związanej z założeniami przyjętymi do testów na utratę wartości; ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu 3 hierarchii wartości godziwej; rozszerzona nota o polityce rachunkowości dotycząca rachunkowości dla połączeń jednostek; przykład wcześniejszego zastosowania zmian do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wynikających z Poprawek do MSSF 2010; załącznik ukazujący przykładowe ujawnienia dla wcześniejszego zastosowania MSSF 9 Instrumenty Finansowe; załącznik ukazujący przykładowe ujawnienia związane z założeniem kontynuacji działalności; przykłady ujawnień efektem wynikających z zastosowania KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom. Inne źródła technicznego wsparcia przez KPMG Bardziej szczegółowe omówienie ogólnych zagadnień rachunkowych, które są efektem zastosowania MSSF znajdują się w naszej publikacji Insights into IFRS. Oprócz Insights into IFRS KPMG wydało szereg innych publikacji, w tym: Porównanie MSSF i US GAAP; Przykładowe sprawozdania finansowe dla banków i funduszy inwestycyjnych; IFRS Handbooks, zawierające szczegółowe interpretacje i przykłady, ilustrujące i wyjaśniające zastosowanie standardu w praktyce; Publikacje New on the Horizon, w których omawiane są consultation papers; Publikacje IFRS Practice Issues, w których omawiane są specyficzne wymagania dotyczące nowych standardów i interpretacji; Publikacje First Impressions, w których omawiane są nowe standardy i interpreatcje; Newslettery, sygnalizujące ostatnie zmiany; IFRS Disclosure Checklist KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Przykładowe sprawozdanie finansowe c Wydany przez KPMG Briefing Sheet Issue 191 przedstawia listę nowowprowadzonych MSSF oraz innych zagadnień, stanowiących przypomnienie poglądów KPMG w kwestiach rachunkowości, które mogą dotyczyć śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych za okresy kończące się 30 czerwca 2010 r. Wyżej opisany dokument może również być traktowany jako podsumowanie użyteczne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2010 r. Kwestie techniczne związane ze stosowaniem MSSF, jak również wspomniany powyżej Briefing Sheet, dostępne są na stronie internetowej W celu uzyskania dostępu do innych wskazówek w zakresie rachunkowości, audytu oraz sprawozdawczości finansowej oraz literatury w tym zakresie zalecamy skorzystać z KPMG Accounting Research Online. Ta internetowa baza wiedzy może zostać zaprenumerowana przez każdego, kto chce na bieżąco być informowany na temat aktualnych zmian wyżej opisanych kwestii. Z aplikacji tej można korzystać za darmo przez 15 dni. W tym celu należy zarejestrować się na stronie KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 d Przykładowe sprawozdanie finansowe Wskazówki techniczne Format i zawartość sprawozdania finansowego MSR 1 przedstawia ogólne wymogi dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych, wytyczne dotyczące ich struktury oraz minimalne wymogi odnoszące się do ich zawartości. Pozostałe standardy i interpretacje regulują kwestie związane z wymogami dotyczącymi sposobu ujmowania, wyceny oraz ujawnień poszczególnych transakcji oraz zdarzeń gospodarczych. MSSF nie ograniczają się do jednego, obowiązującego w danym kraju systemu prawnego. Z tego powodu sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zawierają często dodatkowe informacje wymagane przez prawo lub wymogi dotyczące podmiotów notowanych takich jak sprawozdanie z działalności jednostki (patrz poniżej). Wybór zasad polityki rachunkowości Zasady polityki rachunkowości ujawnione w Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym dotyczą zdarzeń i okoliczności specyficznych dla fikcyjnej jednostki. Na sprawozdaniu tym nie powinno się polegać w celu kompleksowego zrozumienia wymogów MSSF i nie powinno ono stanowić substytutu odwołania się do właściwych standardów i ich interpretacji. Ujawnienia dotyczące stosowanych zasad rachunkowości zależą od zdarzeń i okoliczności zaistniałych w danej jednostce, włączając wybraną przez jednostkę politykę rachunkowości, i mogą być różne od zaprezentowanych w tym Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym. Kwestie związane z wymogami w zakresie ujmowania i wyceny są opisane szczegółowo w publikacji Insights into IFRS. Sprawozdanie z działalności jednostki Generalnie prawo lokalne określa zakres informacji wymaganych od kierownictwa jednostki innych niż te ujawnione w sprawozdaniu finansowym. MSR 1 zachęca jednostki, lecz nie wymaga od nich, prezentowania poza sprawozdaniem finansowym analizy finansowej sporządzonej przez kierownika jednostki. Analiza ta zawiera opis oraz wyjaśnienie głównych wyznaczników sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego jednostki oraz najistotniejsze obszary niepewności, jakie jednostka napotkała. Analiza taka może zawierać omówienie: głównych okoliczności i czynników wpływających na wynik finansowy, w tym zmian w środowisku, w którym jednostka prowadzi działalność gospodarczą, reakcji jednostki na te zmiany i ich efektów, jak również polityki inwestycyjnej jednostki zmierzającej do utrzymania i dalszej poprawy wyniku finansowego, w tym polityki dotyczącej dywidend, źródeł finansowania jednostki a także jej docelowy wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego, oraz zasobów jednostki, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF. W czerwcu 2009 r. Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości (IASB) wydała projekt (ED) Komentarz Kierownictwa, który proponuje zasady przygotowania komentarza kierownictwa, który będzie załączany do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF. Efektem tego projektu nie będzie nowy MSSF. Z tego powodu, w momencie gdy projekt ten wejdzie w życie jednostka nie będzie zobowiązana do spełniania jego wymogów deklarując zgodność sprawozdania finansowego z MSSF KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6 Przykładowe sprawozdanie finansowe e Jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy Niniejsze przykładowe sprawozdanie finansowe zakłada, że jednostka nie stosuje MSSF po raz pierwszy. MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy dotyczy jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z MSSF po raz pierwszy. MSSF 1 wymaga obszernych ujawnień dotyczących wpływu przekształcenia sprawozdania finansowego, przygotowanego zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości na zgodne z MSSF na prezentowaną sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej przepływy pieniężne. Ujawnienia te zawierają uzgodnienia kapitału własnego oraz zysku lub straty okresu na dzień przejścia na MSSF oraz na koniec porównywalnego okresu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF po raz pierwszy, istotne zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym, sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz identyfikują korekty błędów popełnionych podczas stosowania poprzednich zasad rachunkowości. Jednostki, które stosując poprzednie zasady sporządzały sprawozdanie z przepływów pieniężnych wyjaśniają również znaczące zmiany w tym sprawozdaniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w wydanym przez KPMG w lutym 2010 r. Illustrative financial statements for first-time adopters KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Note Reference Explanatory note 1 IAS 1.10 In these illustrative financial statements, the titles of the statements are consistent with the titles used in IAS 1. However, these terms are not mandatory and different titles are permitted. 2 IAS 1.10(b) A complete set of financial statements comprises, as one of its statements, a statement of comprehensive income for the period. IAS 1.81 Total comprehensive income is the changes in equity during a period other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners, which is presented either in: one statement (i.e. a statement of comprehensive income); or two statements (i.e. a separate income statement and a statement beginning with profit or loss and displaying components of other comprehensive income). IAS 1.81(a) This analysis is based on a single statement of comprehensive income. The two-statement approach is illustrated in Appendix I KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie finansowe... 7 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 1 (jedno sprawozdanie) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Informacje objaśniające Załączniki I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (dwa sprawozdania) II. Przykładowe ujawnienia dla Spółek wymagających ujawnień dotyczących założenia kontynuacji działalności KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 6 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 IAS 1.45 The presentation and classification of items in the financial statements is retained from one period to the next unless the changes are required by a new standard or interpretation, or it is apparent, following a significant change to an entity s operations or a review of its financial statements, that another presentation or classification would be more appropriate. The entity also considers the criteria for the selection and application of accounting policies in IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. 2 IAS 1.55, 58 Additional line items, headings and subtotals are presented separately in the statement of financial position when such presentation is relevant to an understanding of the entity s financial position. The judgement used is based on an assessment of the nature and liquidity of the assets, the function of assets within the entity, as well as the amounts, nature and timing of liabilities. Additional line items may include, for example, other assets for the inclusion of prepayments. IAS 1.57 IAS 1 does not prescribe the order or format in which an entity presents items. Additional line items are included when size, nature or function of an item or aggregation of similar items is such that separate presentation is relevant to an understanding of the entity s financial position and the descriptions used, and the ordering of items or aggregation of similar items may be amended according to the nature of the entity and its transactions to provide information that is relevant to an understanding of an entity s financial position. 3 IAS 1.10,39 An additional statement of financial position and related notes are presented as at the beginning of the earliest comparative period following a change in accounting policy, the correction of an error, or the reclassification of items in the financial statements. The standard provides no further guidance in terms of how the above requirement should be interpreted. In our view, the requirement to present a third statement of financial position should be interpreted having regard to materiality based on the particular facts and circumstances. In our view, this requirement for related notes should be interpreted as requiring disclosure of those notes that are relevant to the reason why the third statement of financial position is presented, i.e. not all notes are required in every circumstance. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS (2.1.35). 4 IAS 1.60, 61 In these illustrative financial statements we have presented current and non-current assets, and current and non-current liabilities as separate classifications in the statement of financial position. An entity may present its assets and liabilities broadly in order of liquidity if such presentation provides reliable and more relevant information. Whichever method of presentation is adopted, for each asset and liability line item that combines amounts expected to be recovered or settled within (1) no more than 12 months after the reporting period, and (2) more than 12 months after the end of the reporting period, an entity discloses in the notes the amount expected to be recovered or settled after more than 12 months. 5 See explanatory note 2 on page 8. 6 See explanatory note 4 on page 8.

10 Przykładowe sprawozdanie finansowe 7 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 1,2 IAS 1.10(a), 113 W tysiącach złotych Nota 31 grudnia grudnia stycznia Przekształcone* Przekształcone* IAS 1.54(a) IAS 1.54(c) IAS 1.54(f) IAS 1.54(h) IAS 1.54(b) IAS 1.54(e), IAS 1.54(d) IAS 1.54(o), 56 Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa biologiczne Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Nieruchomości inwestycyjne IAS 1.60 Aktywa trwałe 4 Inwestycje wyceniane metodą praw własności Pozostałe inwestycje długoterminowe, w tym instrumenty pochodne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu świadczeń pracowniczych IAS 1.54(g) Zapasy IAS 1.54(f) Aktywa biologiczne IAS 1.54(d) Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty pochodne IAS 1.54(n) Należności z tytułu podatku dochodowego 5 IAS 1.54(h) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Przedpłaty IAS 1.54(i) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty IFRS 5.38, 40, Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 6 IAS 1.54(j) IAS 1.60 Aktywa obrotowe 4 Aktywa ogółem * Patrz nota 2(e)(iii). Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

11 8 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 See explanatory note 2 on page 6. 2 IAS 1.54 (n), An entity offsets current tax assets and current tax liabilities only if it has a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and intends to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously. An entity treats deferred tax assets and deferred tax liabilities in the same manner. 3 See explanatory note 4 on page 6. 4 IFRS 5.40, IAS 1.66 Comparatives are not restated to reflect classification as held for sale or distribution at the end of the reporting period. In our view, non-current assets, assets of disposal groups and liabilities of disposal groups classified as held for sale or distribution are classified as current in the statement of financial position as they are expected to be realised within 12 months of the date of classification as held for sale or distribution. Consequently presentation of a three column statement of financial position with the headings of Assets/Liabilities not for sale, Assets/Liabilities held for sale and Total generally would not be appropriate if the assets and liabilities held for sale or distribution continue to be included in non-current line items. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ).

12 Przykładowe sprawozdanie finansowe 9 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy) 1 IAS 1.10(a), 113 W tysiącach złotych Nota 31 grudnia grudnia stycznia 2009 Przekształcone* Przekształcone* Kapitał własny IAS 1.54(r), 78(e) IAS 1.55, 78(e) IAS 1.54(r), 78(e) IAS 1.55, 78(e) Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej IAS 1.54(q), Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem IAS 1.54(m) IAS IAS 1.54(l) Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Instrumenty pochodne 1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 Przychody przyszłych okresów Rezerwy IAS 1.54(o), 56 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 IAS 1.60 Zobowiązania długoterminowe Kredyty w rachunku bieżącym 1 IAS 1.54(n) Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 IAS 1.54(m) IAS 1.54(k) IAS 1.54(k) IAS 11.42(b) IAS 1.54(l) IFRS 5.38, 40, IAS 1.54(p) Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży IAS 1.60 Zobowiązania krótkoterminowe 3 Zobowiązania ogółem Pasywa ogółem * Patrz nota 2(e)(iii). Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

13 10 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 IAS 1.99 An entity presents an analysis of expenses based on function or nature. In these illustrative financial statements, this analysis is based on functions within the entity. Individual material items are classified in accordance with their nature or function, consistent with the classification of items that are not material individually. IAS 1.87 No items of income and expense may be presented as extraordinary. The nature and amounts of material items are disclosed as a separate line item in the statement of comprehensive income or in the notes. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ). 2 IAS 1.85 An entity presents additional line items, heading and subtotals when this is relevant to an understanding of its financial performance. 3 IFRSs do not specify whether revenue can be presented only as a single line item in the statement of comprehensive income, or whether an entity also may include the individual components of revenue in the statement of comprehensive income, with a subtotal for revenue from continuing operations. In these illustrative financial statements we have presented revenue as one line item; however, in our publication Illustrative financial statements: banks, various subtotals have been illustrated. 4 IAS An entity presents separately its share of any discontinued operations of its associates. 5 IFRS 5.33(b) An entity discloses revenue, expenses, and the pre-tax profit or loss from discontinued operations; income tax on the profit or loss from discontinued operations; the gain or loss on the disposal or measurement to fair value less costs to sell; and income tax on that gain or loss. In these illustrative financial statements we have illustrated this analysis in the notes. An entity also may present this analysis in the statement of comprehensive income, in a section identified as related to discontinued operations. For example, a columnar format presenting the results from continuing and discontinued operations in separate columns is acceptable. 6 IAS 1.82(g),(h) An entity presents each component of other comprehensive income by nature. The only exception to this principle relates to equity-accounted investees. An entity s share of the other comprehensive income of an equity-accounted investee is presented as a separate line item. 7 IAS 1.94 An entity may present reclassification adjustments directly in the statement of comprehensive income or in the notes. In these illustrative financial statements we have illustrated the presentation directly in the statement of comprehensive income. 8 IAS 1.91 Individual components of other comprehensive income may be presented either net of related tax effects, or before related tax effects, with an aggregate amount presented for income tax. In these illustrative financial statements we have illustrated the latter approach.

14 Przykładowe sprawozdanie finansowe 11 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 1, 2 IAS 1.10(b), 81(a) Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia W tysiącach złotych Nota Przekształcone* Działalność kontynuowana IAS 1.82(a) Przychody IAS 1.99, 103, 2.36(d) Koszt własny sprzedaży 1 (55.708) (56.186) IAS Zysk brutto na sprzedaży IFRIC Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom Pozostałe przychody operacyjne IAS 1.99, 103 Koszty sprzedaży 1 (17.984) (18.012) IAS 1.99, 103 Koszty ogólnego zarządu 1 (17.142) (15.269) IAS 1.99, 103, Nakłady na prace badawcze i rozwojowe 1 (1.109) (697) IAS 1.99, 103 Pozostałe koszty operacyjne 1 12 (860) (30) IAS 1.85 Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe IAS 1.82(b) Koszty finansowe (1.707) (1.646) Koszty finansowe netto 14 (546) (1.166) IAS 1.82(c), Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności IAS 1.85 Zysk przed opodatkowaniem IAS 1.82(d), Podatek dochodowy 15 (3.371) (1.800) IAS 1.85 Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana IFRS 5.33(a), 1.82(e) Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej, po opodatkowaniu (422) IAS 1.82(f) Zysk netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody 6 IAS 1.82(g), 21.52(b) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą IAS Różnice kursowe z przeliczenia jednostek wycenianych metodą praw własności 21 - IAS 1.82(g) Strata netto z zabezpieczenia udziału w aktywach netto w jednostkach działających za granicą 14 (3) (8) IAS 1.82(g) Przeszacowanie rzeczowego majątku trwałego IFRS 7.23(c) Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 14 (62) 77 IFRS 7.23(d), IAS 1.92 Zmiana netto wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu 7 14 (31) (11) IFRS 7.20(a)(ii) Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży IFRS 7.20(a)(ii), IAS 1.92 Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu 7 14 (64) - IAS 1.82(g), 19.93B Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń (15) IAS 1.91(b) Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 8 15 (104) (48) IAS 1.85 Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy IAS 1.82(i) Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy * Patrz nota 2(e)(iii) i nota 7. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

15 12 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 IAS Earnings per share based on alternative measures of earnings also may be given if considered necessary, but should be presented in the notes to the financial statements only and not in the statement of comprehensive income. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ). 2 IAS 33.67, 69 Basic and diluted earnings per share are presented even if the amounts are negative (a loss per share). Diluted earnings per share also is presented even if it equals basic earnings per share and this may be accomplished by the presentation of basic and diluted earnings per share in one line item. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ).

16 Przykładowe sprawozdanie finansowe 13 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (ciąg dalszy) Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia W tysiącach złotych Nota Przekształcone* Zysk netto przypadający na: IAS 1.83(a)(ii) Właścicieli Jednostki Dominującej IAS 1.83(a)(i) Udziały niekontrolujące Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody ogółem przypadające na: IAS 1.83(b)(ii) Właścicieli Jednostki Dominującej IAS 1.83(b)(i) Udziały niekontrolujące Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Zysk przypadający na 1 akcję 1 IAS Podstawowy (zł) ,26 1,08 IAS Rozwodniony (zł) ,14 1,07 Działalność kontynuowana IAS Zysk podstawowy na 1 akcję (zł) ,14 1,22 IAS Zysk rozwodniony na 1 akcję (zł) ,03 1,21 * Patrz nota 2(e)(iii) i nota 7. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

17 14 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 In these illustrative financial statements we have early adopted the amendment to IAS 1 arising from the Improvements to IFRSs 2010 that results in entities being allowed to show the disaggregation of changes in each component of equity arising from transactions recognised in other comprehensive income in either the statement of changes in equity or in the notes. In these illustrative financial statements we present this information in the notes. See Appendix III for an illustrative example in which this amendment is not adopted early. 2 IAS 1.80 An entity without share capital (e.g. a partnership) discloses information equivalent to that required for other entities, disclosing movements during the period in each category of equity interest, and the rights, preferences, and restrictions attaching to each category of equity interest. 3 IAS When a change in accounting policy, either voluntarily or as a result of the initial application of a standard, has an effect on the current period or any prior period, an entity presents the effects of retrospective application or retrospective restatement recognised in accordance with IAS 8 in the statement of changes in equity. The illustrative examples to IAS 1demonstrate this in relation to a change in accounting policy, as does our publication Insights into IFRS ( ) in relation to an error. 4 IAS An entity presents own shares purchased as a deduction from equity. Consideration received when own shares held are reissued is presented as a change in equity, and no gain or loss is recognised. IFRSs do not mandate a specific method of allocating the consideration or proceeds within equity. In these illustrative financial statements the surplus arising on the reissue of own shares is presented as share premium. However, before following this approach, an entity should check local legal requirements, which, amongst other things, may prescribe the allocation method. This issue is discussed, and certain possible presentation alternatives are explained, in our publication Insights into IFRS ( ). 5 IFRS 2 Share-based Payment does not address specifically how share-based payment transactions are presented within equity, e.g. whether an increase in equity in connection with a share-based payment transaction is presented in a separate component within equity or within retained earnings. In our view, either approach would be allowed under IFRSs. In these illustrative financial statements the increase in equity recognised in connection with a sharebased payment transaction is presented within retained earnings. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ). When equity instruments of a subsidiary have been granted to a counterparty in a share-based payment arrangement, the credit entry in equity in the consolidated financial statements of the parent is allocated to non-controlling interest. This is because the definition of non-controlling interest in IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements refers to the equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a parent. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ).

18 Przykładowe sprawozdanie finansowe 15 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 1 IAS 1.108, 109 Rok kończący się 31 grudnia 2009 r. Przypisane właścicielom Jednostki Dominującej W tysiącach złotych Nota Kapitał zakładowy 2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Kapitał z wyceny do wartości godziwej Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Zyski zatrzymane Ogółem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Kapitał własny na 1 stycznia 2009 r (129) Wpływ zmian polityki rachunkowości 3 2(e)(iii) Przekształcony kapitał własny na 1 stycznia 2009 r (129) Całkowite dochody za rok sprawozdawczy IAS 1.106(d)(i) Zysk netto za rok sprawozdawczy Inne całkowite dochody ogółem (10) IAS 1.106(a) Całkowite dochody ogółem za rok sprawozdawczy Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli Nabyte akcje własne 4 26 (280) - (280) - (280) IAS 1.106(d)(iii) Wypłata dywidendy do właścicieli Jednostki Dominującej (571) (571) - (571) Płatności w formie akcji IAS 1.106(d)(iii) Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem (280) (321) (601) - (601) Przekształcony kapitał własny na 31 grudnia 2009 r (280) Informacje objaśniające zawarte na stronach 23 do 211są integralną częścią niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

19 16 Przykładowe sprawozdanie finansowe

20 Przykładowe sprawozdanie finansowe 17 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (ciąg dalszy) IAS 1.108, 109 Rok kończący się 31 grudnia 2010 r. W tysiącach złotych Nota Kapitał zakładowy 2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Kapitał z wyceny do wartości godziwej Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Zyski zatrzymane Ogółem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Kapitał własny na 31 grudnia 2009 r (280) Całkowite dochody za rok sprawozdawczy IAS 1.106(d)(i) Zysk netto za rok sprawozdawczy Inne całkowite dochody ogółem (62) IAS 1.106(a) Całkowite dochody ogółem za rok sprawozdawczy (62) Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli IAS 1.106(d)(iii) Emisja akcji zwykłych w związku z połączeniem jednostek IAS 1.106(d)(iii) Emisja akcji zwykłych IAS 1.106(d)(iii) Emisja netto obligacji zamiennych na akcje IAS 1.106(d)(iii) Sprzedane akcje własne IAS 1.106(d)(iii) Wypłata dywidendy do właścicieli (1.243) (1.243) - (1.243) Przekazanie aktywów niegotówkowych do właścicieli (27) - (12.473) (12.500) - (12.500) Płatności w formie akcji Wykonane opcje na akcje IAS 1.106(d)(iii) Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem (27) 11 (12.961) (11.162) - (11.162) Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych IAS 1.106(d)(iii) Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkują zmianą w kontroli (85) (85) (115) (200) IAS 1.106(d)(iii) Nabycie udziałów niekontrolujących, ze zmianą kontroli IAS 1.106(d)(iii) Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem (27) 11 (13.046) (11.247) 189 (11.058) Przekształcony kapitał własny na 31 grudnia 2010 r (269) Informacje objaśniające zawarte na stronach 23 do 211są integralną częścią niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo