Przykładowe sprawozdanie finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe sprawozdanie finansowe"

Transkrypt

1 KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl

2 Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego Przykładowego Sprawozdania Finansowego została przygotowana przez KPMG International Standards Group (część KPMG IFRG Limited). Poglądy i opinie prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z prezentowanymi przez KPMG International Standards Group. Tłumaczenie tego sprawozdania na język polski zostało wykonane przez pracowników KPMG Audyt Sp. z o.o. na podstawie umowy licencyjnej zawartej z KPMG IFRG Limited. Zawartość Celem tej publikacji jest wsparcie w przygotowywaniu sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przedstawia ona przykładowy format sprawozdania finansowego fikcyjnej, międzynarodowej korporacji, która nie jest jednostką stosującą MSSF po raz pierwszy (patrz: Wskazówki Techniczne). Niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o obowiązujące na dzień 1 sierpnia 2010 r. MSSF, które powinny zostać zastosowane przez jednostkę w sprawozdaniach finansowych za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2010 r. ( obecnie obowiązujące standardy). Poza przypadkami opisanymi poniżej w części Zmiany w Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym 2010 załączona publikacja nie uwzględnia zmian wynikających z wcześniejszego zastosowania MSSF, które będą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2010 r. (standardy oczekujące ). Jednakże, przykładowe ujawnienia związane z wcześniejszym zastosowaniem niektórych nowych standardów zostały ujęte w załącznikach do niniejszego Przykładowego Sprawozdania Finansowego. Podczas sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF jednostka powinna również brać pod uwagę prawo lokalne. Poniższa publikacja nie bierze pod uwagę wymogów prawnych obowiązujących w żadnym konkretnym kraju. Na przykład MSSF nie wymagają prezentacji jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej i stąd niniejsza publikacja zawiera wyłącznie skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych krajach może być wymagane zamieszczanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Niniejsza publikacja nie przedstawia zastosowania wymagań MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe, MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych, MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych oraz MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Wymagania wynikające z MSR 34 zostały przedstawione w publikacji KPMG Illustrative condensed interim financial statements. Publikacja ta przedstawia wyłącznie element raportu rocznego sprawozdanie finansowe. Należy jednak zwrócić uwagę, że typowy raport finansowy będzie zawierał dodatkowo sprawozdanie z działalności jednostki wynikające bądź z wymogów prawa, bądź z zasad przyjętych przez jednostkę (patrz: Wskazówki Techniczne). Zarówno MSSF jak i ich interpretacje podlegają ciągłym zmianom. Z tego powodu Przykładowe Sprawozdanie Finansowe nie powinno zastępować odpowiednich standardów i ich interpretacji jako źródła wiedzy KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 b Przykładowe sprawozdanie finansowe Odnośniki Strony nieparzyste przedstawiają Przykładowe Sprawozdanie Finansowe. Na stronach parzystych zawarte są (w języku angielskim) noty objaśniające oraz komentarze dotyczące zasad ujawnień zgodnych z MSSF. Przykładowe Sprawozdanie Finansowe wraz z notami objaśniającymi nie powinno być jednak stosowane jako kompletne i wyczerpujące zestawienie wszystkich ujawnień wymaganych przez MSSF. Wszystkie wymogi dotyczące ujawnień zgodnie z MSSF przedstawia publikacja KPMG Disclosure Checklist. Po lewej stronie każdej pozycji sprawozdania umieszczony jest odnośnik do odpowiedniego standardu; zasadniczo odnośniki te dotyczą wymogów w zakresie ujawnień, z wyjątkiem noty 3, gdzie odnośniki dotyczą możliwych do zastosowania zasad rachunkowości. Przykładowe Sprawozdanie Finansowe zawiera również odnośniki do kolejnej publikacji KPMG Insights into IFRS (edycja 7). Zmiany w Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym 2010 Najważniejsze zmiany w porównaniu z ubiegłoroczną edycją Przykładowego Sprawozdania Finansowego są oznaczone podwójną linią umieszczoną pionowo po lewej stronie tekstu w poniższym dokumencie. Najważniejsze zmiany w stosunku do roku 2009 uwzględniają: przykład dotyczący dobrowolnej zmiany w polityce rachunkowości; ujawnienia dotyczące analizy wrażliwości związanej z założeniami przyjętymi do testów na utratę wartości; ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów finansowych zaklasyfikowanych do Poziomu 3 hierarchii wartości godziwej; rozszerzona nota o polityce rachunkowości dotycząca rachunkowości dla połączeń jednostek; przykład wcześniejszego zastosowania zmian do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wynikających z Poprawek do MSSF 2010; załącznik ukazujący przykładowe ujawnienia dla wcześniejszego zastosowania MSSF 9 Instrumenty Finansowe; załącznik ukazujący przykładowe ujawnienia związane z założeniem kontynuacji działalności; przykłady ujawnień efektem wynikających z zastosowania KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom. Inne źródła technicznego wsparcia przez KPMG Bardziej szczegółowe omówienie ogólnych zagadnień rachunkowych, które są efektem zastosowania MSSF znajdują się w naszej publikacji Insights into IFRS. Oprócz Insights into IFRS KPMG wydało szereg innych publikacji, w tym: Porównanie MSSF i US GAAP; Przykładowe sprawozdania finansowe dla banków i funduszy inwestycyjnych; IFRS Handbooks, zawierające szczegółowe interpretacje i przykłady, ilustrujące i wyjaśniające zastosowanie standardu w praktyce; Publikacje New on the Horizon, w których omawiane są consultation papers; Publikacje IFRS Practice Issues, w których omawiane są specyficzne wymagania dotyczące nowych standardów i interpretacji; Publikacje First Impressions, w których omawiane są nowe standardy i interpreatcje; Newslettery, sygnalizujące ostatnie zmiany; IFRS Disclosure Checklist KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4 Przykładowe sprawozdanie finansowe c Wydany przez KPMG Briefing Sheet Issue 191 przedstawia listę nowowprowadzonych MSSF oraz innych zagadnień, stanowiących przypomnienie poglądów KPMG w kwestiach rachunkowości, które mogą dotyczyć śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych za okresy kończące się 30 czerwca 2010 r. Wyżej opisany dokument może również być traktowany jako podsumowanie użyteczne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2010 r. Kwestie techniczne związane ze stosowaniem MSSF, jak również wspomniany powyżej Briefing Sheet, dostępne są na stronie internetowej W celu uzyskania dostępu do innych wskazówek w zakresie rachunkowości, audytu oraz sprawozdawczości finansowej oraz literatury w tym zakresie zalecamy skorzystać z KPMG Accounting Research Online. Ta internetowa baza wiedzy może zostać zaprenumerowana przez każdego, kto chce na bieżąco być informowany na temat aktualnych zmian wyżej opisanych kwestii. Z aplikacji tej można korzystać za darmo przez 15 dni. W tym celu należy zarejestrować się na stronie KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 d Przykładowe sprawozdanie finansowe Wskazówki techniczne Format i zawartość sprawozdania finansowego MSR 1 przedstawia ogólne wymogi dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych, wytyczne dotyczące ich struktury oraz minimalne wymogi odnoszące się do ich zawartości. Pozostałe standardy i interpretacje regulują kwestie związane z wymogami dotyczącymi sposobu ujmowania, wyceny oraz ujawnień poszczególnych transakcji oraz zdarzeń gospodarczych. MSSF nie ograniczają się do jednego, obowiązującego w danym kraju systemu prawnego. Z tego powodu sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF zawierają często dodatkowe informacje wymagane przez prawo lub wymogi dotyczące podmiotów notowanych takich jak sprawozdanie z działalności jednostki (patrz poniżej). Wybór zasad polityki rachunkowości Zasady polityki rachunkowości ujawnione w Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym dotyczą zdarzeń i okoliczności specyficznych dla fikcyjnej jednostki. Na sprawozdaniu tym nie powinno się polegać w celu kompleksowego zrozumienia wymogów MSSF i nie powinno ono stanowić substytutu odwołania się do właściwych standardów i ich interpretacji. Ujawnienia dotyczące stosowanych zasad rachunkowości zależą od zdarzeń i okoliczności zaistniałych w danej jednostce, włączając wybraną przez jednostkę politykę rachunkowości, i mogą być różne od zaprezentowanych w tym Przykładowym Sprawozdaniu Finansowym. Kwestie związane z wymogami w zakresie ujmowania i wyceny są opisane szczegółowo w publikacji Insights into IFRS. Sprawozdanie z działalności jednostki Generalnie prawo lokalne określa zakres informacji wymaganych od kierownictwa jednostki innych niż te ujawnione w sprawozdaniu finansowym. MSR 1 zachęca jednostki, lecz nie wymaga od nich, prezentowania poza sprawozdaniem finansowym analizy finansowej sporządzonej przez kierownika jednostki. Analiza ta zawiera opis oraz wyjaśnienie głównych wyznaczników sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego jednostki oraz najistotniejsze obszary niepewności, jakie jednostka napotkała. Analiza taka może zawierać omówienie: głównych okoliczności i czynników wpływających na wynik finansowy, w tym zmian w środowisku, w którym jednostka prowadzi działalność gospodarczą, reakcji jednostki na te zmiany i ich efektów, jak również polityki inwestycyjnej jednostki zmierzającej do utrzymania i dalszej poprawy wyniku finansowego, w tym polityki dotyczącej dywidend, źródeł finansowania jednostki a także jej docelowy wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego, oraz zasobów jednostki, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF. W czerwcu 2009 r. Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości (IASB) wydała projekt (ED) Komentarz Kierownictwa, który proponuje zasady przygotowania komentarza kierownictwa, który będzie załączany do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF. Efektem tego projektu nie będzie nowy MSSF. Z tego powodu, w momencie gdy projekt ten wejdzie w życie jednostka nie będzie zobowiązana do spełniania jego wymogów deklarując zgodność sprawozdania finansowego z MSSF KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6 Przykładowe sprawozdanie finansowe e Jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy Niniejsze przykładowe sprawozdanie finansowe zakłada, że jednostka nie stosuje MSSF po raz pierwszy. MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości po raz pierwszy dotyczy jednostek sporządzających sprawozdanie zgodnie z MSSF po raz pierwszy. MSSF 1 wymaga obszernych ujawnień dotyczących wpływu przekształcenia sprawozdania finansowego, przygotowanego zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości na zgodne z MSSF na prezentowaną sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej przepływy pieniężne. Ujawnienia te zawierają uzgodnienia kapitału własnego oraz zysku lub straty okresu na dzień przejścia na MSSF oraz na koniec porównywalnego okresu prezentowanego w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF po raz pierwszy, istotne zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, zestawieniu zmian w kapitale własnym, sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz identyfikują korekty błędów popełnionych podczas stosowania poprzednich zasad rachunkowości. Jednostki, które stosując poprzednie zasady sporządzały sprawozdanie z przepływów pieniężnych wyjaśniają również znaczące zmiany w tym sprawozdaniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w wydanym przez KPMG w lutym 2010 r. Illustrative financial statements for first-time adopters KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Note Reference Explanatory note 1 IAS 1.10 In these illustrative financial statements, the titles of the statements are consistent with the titles used in IAS 1. However, these terms are not mandatory and different titles are permitted. 2 IAS 1.10(b) A complete set of financial statements comprises, as one of its statements, a statement of comprehensive income for the period. IAS 1.81 Total comprehensive income is the changes in equity during a period other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners, which is presented either in: one statement (i.e. a statement of comprehensive income); or two statements (i.e. a separate income statement and a statement beginning with profit or loss and displaying components of other comprehensive income). IAS 1.81(a) This analysis is based on a single statement of comprehensive income. The two-statement approach is illustrated in Appendix I KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie finansowe... 7 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 1 (jedno sprawozdanie) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Informacje objaśniające Załączniki I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (dwa sprawozdania) II. Przykładowe ujawnienia dla Spółek wymagających ujawnień dotyczących założenia kontynuacji działalności KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 6 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 IAS 1.45 The presentation and classification of items in the financial statements is retained from one period to the next unless the changes are required by a new standard or interpretation, or it is apparent, following a significant change to an entity s operations or a review of its financial statements, that another presentation or classification would be more appropriate. The entity also considers the criteria for the selection and application of accounting policies in IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. 2 IAS 1.55, 58 Additional line items, headings and subtotals are presented separately in the statement of financial position when such presentation is relevant to an understanding of the entity s financial position. The judgement used is based on an assessment of the nature and liquidity of the assets, the function of assets within the entity, as well as the amounts, nature and timing of liabilities. Additional line items may include, for example, other assets for the inclusion of prepayments. IAS 1.57 IAS 1 does not prescribe the order or format in which an entity presents items. Additional line items are included when size, nature or function of an item or aggregation of similar items is such that separate presentation is relevant to an understanding of the entity s financial position and the descriptions used, and the ordering of items or aggregation of similar items may be amended according to the nature of the entity and its transactions to provide information that is relevant to an understanding of an entity s financial position. 3 IAS 1.10,39 An additional statement of financial position and related notes are presented as at the beginning of the earliest comparative period following a change in accounting policy, the correction of an error, or the reclassification of items in the financial statements. The standard provides no further guidance in terms of how the above requirement should be interpreted. In our view, the requirement to present a third statement of financial position should be interpreted having regard to materiality based on the particular facts and circumstances. In our view, this requirement for related notes should be interpreted as requiring disclosure of those notes that are relevant to the reason why the third statement of financial position is presented, i.e. not all notes are required in every circumstance. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS (2.1.35). 4 IAS 1.60, 61 In these illustrative financial statements we have presented current and non-current assets, and current and non-current liabilities as separate classifications in the statement of financial position. An entity may present its assets and liabilities broadly in order of liquidity if such presentation provides reliable and more relevant information. Whichever method of presentation is adopted, for each asset and liability line item that combines amounts expected to be recovered or settled within (1) no more than 12 months after the reporting period, and (2) more than 12 months after the end of the reporting period, an entity discloses in the notes the amount expected to be recovered or settled after more than 12 months. 5 See explanatory note 2 on page 8. 6 See explanatory note 4 on page 8.

10 Przykładowe sprawozdanie finansowe 7 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 1,2 IAS 1.10(a), 113 W tysiącach złotych Nota 31 grudnia grudnia stycznia Przekształcone* Przekształcone* IAS 1.54(a) IAS 1.54(c) IAS 1.54(f) IAS 1.54(h) IAS 1.54(b) IAS 1.54(e), IAS 1.54(d) IAS 1.54(o), 56 Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa biologiczne Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Nieruchomości inwestycyjne IAS 1.60 Aktywa trwałe 4 Inwestycje wyceniane metodą praw własności Pozostałe inwestycje długoterminowe, w tym instrumenty pochodne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Należności z tytułu świadczeń pracowniczych IAS 1.54(g) Zapasy IAS 1.54(f) Aktywa biologiczne IAS 1.54(d) Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty pochodne IAS 1.54(n) Należności z tytułu podatku dochodowego 5 IAS 1.54(h) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Przedpłaty IAS 1.54(i) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty IFRS 5.38, 40, Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 6 IAS 1.54(j) IAS 1.60 Aktywa obrotowe 4 Aktywa ogółem * Patrz nota 2(e)(iii). Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

11 8 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 See explanatory note 2 on page 6. 2 IAS 1.54 (n), An entity offsets current tax assets and current tax liabilities only if it has a legally enforceable right to set off the recognised amounts, and intends to realise the asset and settle the liability on a net basis or simultaneously. An entity treats deferred tax assets and deferred tax liabilities in the same manner. 3 See explanatory note 4 on page 6. 4 IFRS 5.40, IAS 1.66 Comparatives are not restated to reflect classification as held for sale or distribution at the end of the reporting period. In our view, non-current assets, assets of disposal groups and liabilities of disposal groups classified as held for sale or distribution are classified as current in the statement of financial position as they are expected to be realised within 12 months of the date of classification as held for sale or distribution. Consequently presentation of a three column statement of financial position with the headings of Assets/Liabilities not for sale, Assets/Liabilities held for sale and Total generally would not be appropriate if the assets and liabilities held for sale or distribution continue to be included in non-current line items. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ).

12 Przykładowe sprawozdanie finansowe 9 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy) 1 IAS 1.10(a), 113 W tysiącach złotych Nota 31 grudnia grudnia stycznia 2009 Przekształcone* Przekształcone* Kapitał własny IAS 1.54(r), 78(e) IAS 1.55, 78(e) IAS 1.54(r), 78(e) IAS 1.55, 78(e) Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej IAS 1.54(q), Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem IAS 1.54(m) IAS IAS 1.54(l) Zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Instrumenty pochodne 1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 Przychody przyszłych okresów Rezerwy IAS 1.54(o), 56 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 IAS 1.60 Zobowiązania długoterminowe Kredyty w rachunku bieżącym 1 IAS 1.54(n) Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 IAS 1.54(m) IAS 1.54(k) IAS 1.54(k) IAS 11.42(b) IAS 1.54(l) IFRS 5.38, 40, IAS 1.54(p) Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży IAS 1.60 Zobowiązania krótkoterminowe 3 Zobowiązania ogółem Pasywa ogółem * Patrz nota 2(e)(iii). Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

13 10 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 IAS 1.99 An entity presents an analysis of expenses based on function or nature. In these illustrative financial statements, this analysis is based on functions within the entity. Individual material items are classified in accordance with their nature or function, consistent with the classification of items that are not material individually. IAS 1.87 No items of income and expense may be presented as extraordinary. The nature and amounts of material items are disclosed as a separate line item in the statement of comprehensive income or in the notes. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ). 2 IAS 1.85 An entity presents additional line items, heading and subtotals when this is relevant to an understanding of its financial performance. 3 IFRSs do not specify whether revenue can be presented only as a single line item in the statement of comprehensive income, or whether an entity also may include the individual components of revenue in the statement of comprehensive income, with a subtotal for revenue from continuing operations. In these illustrative financial statements we have presented revenue as one line item; however, in our publication Illustrative financial statements: banks, various subtotals have been illustrated. 4 IAS An entity presents separately its share of any discontinued operations of its associates. 5 IFRS 5.33(b) An entity discloses revenue, expenses, and the pre-tax profit or loss from discontinued operations; income tax on the profit or loss from discontinued operations; the gain or loss on the disposal or measurement to fair value less costs to sell; and income tax on that gain or loss. In these illustrative financial statements we have illustrated this analysis in the notes. An entity also may present this analysis in the statement of comprehensive income, in a section identified as related to discontinued operations. For example, a columnar format presenting the results from continuing and discontinued operations in separate columns is acceptable. 6 IAS 1.82(g),(h) An entity presents each component of other comprehensive income by nature. The only exception to this principle relates to equity-accounted investees. An entity s share of the other comprehensive income of an equity-accounted investee is presented as a separate line item. 7 IAS 1.94 An entity may present reclassification adjustments directly in the statement of comprehensive income or in the notes. In these illustrative financial statements we have illustrated the presentation directly in the statement of comprehensive income. 8 IAS 1.91 Individual components of other comprehensive income may be presented either net of related tax effects, or before related tax effects, with an aggregate amount presented for income tax. In these illustrative financial statements we have illustrated the latter approach.

14 Przykładowe sprawozdanie finansowe 11 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 1, 2 IAS 1.10(b), 81(a) Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia W tysiącach złotych Nota Przekształcone* Działalność kontynuowana IAS 1.82(a) Przychody IAS 1.99, 103, 2.36(d) Koszt własny sprzedaży 1 (55.708) (56.186) IAS Zysk brutto na sprzedaży IFRIC Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom Pozostałe przychody operacyjne IAS 1.99, 103 Koszty sprzedaży 1 (17.984) (18.012) IAS 1.99, 103 Koszty ogólnego zarządu 1 (17.142) (15.269) IAS 1.99, 103, Nakłady na prace badawcze i rozwojowe 1 (1.109) (697) IAS 1.99, 103 Pozostałe koszty operacyjne 1 12 (860) (30) IAS 1.85 Wynik na działalności operacyjnej Przychody finansowe IAS 1.82(b) Koszty finansowe (1.707) (1.646) Koszty finansowe netto 14 (546) (1.166) IAS 1.82(c), Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności IAS 1.85 Zysk przed opodatkowaniem IAS 1.82(d), Podatek dochodowy 15 (3.371) (1.800) IAS 1.85 Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana IFRS 5.33(a), 1.82(e) Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej, po opodatkowaniu (422) IAS 1.82(f) Zysk netto za okres sprawozdawczy Inne całkowite dochody 6 IAS 1.82(g), 21.52(b) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą IAS Różnice kursowe z przeliczenia jednostek wycenianych metodą praw własności 21 - IAS 1.82(g) Strata netto z zabezpieczenia udziału w aktywach netto w jednostkach działających za granicą 14 (3) (8) IAS 1.82(g) Przeszacowanie rzeczowego majątku trwałego IFRS 7.23(c) Efektywna część zmian wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 14 (62) 77 IFRS 7.23(d), IAS 1.92 Zmiana netto wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu 7 14 (31) (11) IFRS 7.20(a)(ii) Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży IFRS 7.20(a)(ii), IAS 1.92 Zmiana netto wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do zysku lub straty bieżącego okresu 7 14 (64) - IAS 1.82(g), 19.93B Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń (15) IAS 1.91(b) Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów 8 15 (104) (48) IAS 1.85 Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy IAS 1.82(i) Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy * Patrz nota 2(e)(iii) i nota 7. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

15 12 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 IAS Earnings per share based on alternative measures of earnings also may be given if considered necessary, but should be presented in the notes to the financial statements only and not in the statement of comprehensive income. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ). 2 IAS 33.67, 69 Basic and diluted earnings per share are presented even if the amounts are negative (a loss per share). Diluted earnings per share also is presented even if it equals basic earnings per share and this may be accomplished by the presentation of basic and diluted earnings per share in one line item. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ).

16 Przykładowe sprawozdanie finansowe 13 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (ciąg dalszy) Za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia W tysiącach złotych Nota Przekształcone* Zysk netto przypadający na: IAS 1.83(a)(ii) Właścicieli Jednostki Dominującej IAS 1.83(a)(i) Udziały niekontrolujące Zysk netto za okres sprawozdawczy Całkowite dochody ogółem przypadające na: IAS 1.83(b)(ii) Właścicieli Jednostki Dominującej IAS 1.83(b)(i) Udziały niekontrolujące Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy Zysk przypadający na 1 akcję 1 IAS Podstawowy (zł) ,26 1,08 IAS Rozwodniony (zł) ,14 1,07 Działalność kontynuowana IAS Zysk podstawowy na 1 akcję (zł) ,14 1,22 IAS Zysk rozwodniony na 1 akcję (zł) ,03 1,21 * Patrz nota 2(e)(iii) i nota 7. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z informacjami objaśniającymi do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi na stronach 23 do 211.

17 14 Przykładowe sprawozdanie finansowe Note Reference Explanatory note 1 In these illustrative financial statements we have early adopted the amendment to IAS 1 arising from the Improvements to IFRSs 2010 that results in entities being allowed to show the disaggregation of changes in each component of equity arising from transactions recognised in other comprehensive income in either the statement of changes in equity or in the notes. In these illustrative financial statements we present this information in the notes. See Appendix III for an illustrative example in which this amendment is not adopted early. 2 IAS 1.80 An entity without share capital (e.g. a partnership) discloses information equivalent to that required for other entities, disclosing movements during the period in each category of equity interest, and the rights, preferences, and restrictions attaching to each category of equity interest. 3 IAS When a change in accounting policy, either voluntarily or as a result of the initial application of a standard, has an effect on the current period or any prior period, an entity presents the effects of retrospective application or retrospective restatement recognised in accordance with IAS 8 in the statement of changes in equity. The illustrative examples to IAS 1demonstrate this in relation to a change in accounting policy, as does our publication Insights into IFRS ( ) in relation to an error. 4 IAS An entity presents own shares purchased as a deduction from equity. Consideration received when own shares held are reissued is presented as a change in equity, and no gain or loss is recognised. IFRSs do not mandate a specific method of allocating the consideration or proceeds within equity. In these illustrative financial statements the surplus arising on the reissue of own shares is presented as share premium. However, before following this approach, an entity should check local legal requirements, which, amongst other things, may prescribe the allocation method. This issue is discussed, and certain possible presentation alternatives are explained, in our publication Insights into IFRS ( ). 5 IFRS 2 Share-based Payment does not address specifically how share-based payment transactions are presented within equity, e.g. whether an increase in equity in connection with a share-based payment transaction is presented in a separate component within equity or within retained earnings. In our view, either approach would be allowed under IFRSs. In these illustrative financial statements the increase in equity recognised in connection with a sharebased payment transaction is presented within retained earnings. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ). When equity instruments of a subsidiary have been granted to a counterparty in a share-based payment arrangement, the credit entry in equity in the consolidated financial statements of the parent is allocated to non-controlling interest. This is because the definition of non-controlling interest in IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements refers to the equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a parent. This issue is discussed in our publication Insights into IFRS ( ).

18 Przykładowe sprawozdanie finansowe 15 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 1 IAS 1.108, 109 Rok kończący się 31 grudnia 2009 r. Przypisane właścicielom Jednostki Dominującej W tysiącach złotych Nota Kapitał zakładowy 2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Kapitał z wyceny do wartości godziwej Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Zyski zatrzymane Ogółem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Kapitał własny na 1 stycznia 2009 r (129) Wpływ zmian polityki rachunkowości 3 2(e)(iii) Przekształcony kapitał własny na 1 stycznia 2009 r (129) Całkowite dochody za rok sprawozdawczy IAS 1.106(d)(i) Zysk netto za rok sprawozdawczy Inne całkowite dochody ogółem (10) IAS 1.106(a) Całkowite dochody ogółem za rok sprawozdawczy Transakcje z właścicielami jednostki dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli Nabyte akcje własne 4 26 (280) - (280) - (280) IAS 1.106(d)(iii) Wypłata dywidendy do właścicieli Jednostki Dominującej (571) (571) - (571) Płatności w formie akcji IAS 1.106(d)(iii) Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem (280) (321) (601) - (601) Przekształcony kapitał własny na 31 grudnia 2009 r (280) Informacje objaśniające zawarte na stronach 23 do 211są integralną częścią niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

19 16 Przykładowe sprawozdanie finansowe

20 Przykładowe sprawozdanie finansowe 17 Odnośniki Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (ciąg dalszy) IAS 1.108, 109 Rok kończący się 31 grudnia 2010 r. W tysiącach złotych Nota Kapitał zakładowy 2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających Kapitał z wyceny do wartości godziwej Kapitał z aktualizacji wyceny Akcje własne Zyski zatrzymane Ogółem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Kapitał własny na 31 grudnia 2009 r (280) Całkowite dochody za rok sprawozdawczy IAS 1.106(d)(i) Zysk netto za rok sprawozdawczy Inne całkowite dochody ogółem (62) IAS 1.106(a) Całkowite dochody ogółem za rok sprawozdawczy (62) Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Dopłaty od i wypłaty do właścicieli IAS 1.106(d)(iii) Emisja akcji zwykłych w związku z połączeniem jednostek IAS 1.106(d)(iii) Emisja akcji zwykłych IAS 1.106(d)(iii) Emisja netto obligacji zamiennych na akcje IAS 1.106(d)(iii) Sprzedane akcje własne IAS 1.106(d)(iii) Wypłata dywidendy do właścicieli (1.243) (1.243) - (1.243) Przekazanie aktywów niegotówkowych do właścicieli (27) - (12.473) (12.500) - (12.500) Płatności w formie akcji Wykonane opcje na akcje IAS 1.106(d)(iii) Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem (27) 11 (12.961) (11.162) - (11.162) Zmiany w strukturze własnościowej jednostek podporządkowanych IAS 1.106(d)(iii) Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkują zmianą w kontroli (85) (85) (115) (200) IAS 1.106(d)(iii) Nabycie udziałów niekontrolujących, ze zmianą kontroli IAS 1.106(d)(iii) Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem (27) 11 (13.046) (11.247) 189 (11.058) Przekształcony kapitał własny na 31 grudnia 2010 r (269) Informacje objaśniające zawarte na stronach 23 do 211są integralną częścią niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Bilans porównanie podejść. Bilans. Polubić sprawozdanie finansowe. Bilans wg. UoR. Jak czytać sprawozdanie finansowe? Od czego zacząć?

Bilans porównanie podejść. Bilans. Polubić sprawozdanie finansowe. Bilans wg. UoR. Jak czytać sprawozdanie finansowe? Od czego zacząć? Polubić sprawozdanie finansowe 2 Jak czytać sprawozdanie finansowe? Od czego zacząć? porównanie podejść dr Michał Pachowski 1 wg. UoR jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo