regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r."

Transkrypt

1 regulamin_ Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Stan prawny na dzień 28 marca 2008 r. ROZDZIAŁ II UCZESTNICTWO W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 8 Uczestnikami systemu depozytowo-rozliczeniowego, na podstawie umowy o uczestnictwo, mogą być: 1/ podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, 2/ podmioty nie prowadzące rachunków papierów wartościowych, lecz uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej, a także zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie w wykonaniu zadań, o których mowa w 1 ust. 2 regulaminu, 3/ emitenci papierów wartościowych, 4/ inne niż wymienione w pkt 1-2 instytucje finansowe, a w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jeżeli na własny rachunek lokują środki finansowe na rynku papierów wartościowych, 5/ osoby prawne lub jednostki organizacyjne z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujące zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem Podmiot, który zawarł umowę o uczestnictwo może być uczestnikiem bezpośrednim albo pośrednim, z zastrzeżeniem 11 ust Uczestnik bezpośredni działa samodzielnie wobec Krajowego Depozytu i innych uczestników z zastrzeżeniem ust Uczestnik pośredni działa wobec Krajowego Depozytu i innych uczestników za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego. 4. W przypadkach określonych w regulaminie uczestnik bezpośredni może działać za pośrednictwem innego uczestnika bezpośredniego.

2 10 Umowa o uczestnictwo wskazuje działalność wykonywaną przez uczestnika w systemie depozytoworozliczeniowym, w szczególności poprzez określenie typu lub typów uczestnictwa Typy uczestnictwa, właściwe dla uczestników bezpośrednich działających na rynku papierów wartościowych, z wyłączeniem rynku instrumentów pochodnych, otrzymują następujące określenia: 1/ depozytariusz, w wypadku gdy uczestnik prowadzi rachunki papierów wartościowych klientów nie w ramach działalności maklerskiej, 2/ depozytariusz - rachunek własny, w wypadku gdy uczestnik prowadzi rachunek papierów wartościowych stanowiących jego własność nie w ramach działalności maklerskiej, 3/ deponent, w wypadku gdy uczestnik powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność, 4/ biuro maklerskie, w przypadku gdy uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych prowadzi działalność maklerską obejmującą pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, 5/ biuro maklerskie-rachunek własny, w przypadku gdy uczestnik w ramach działalności maklerskiej prowadzi rachunek papierów wartościowych stanowiących jego własność, 6/ depozytariusz zagraniczny, w przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonująca zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji w obrocie papierami wartościowymi, która w ramach wykonywania tych zadań rejestruje papiery wartościowe należące do innych podmiotów, 7/ animator obrotu zorganizowanego, w przypadku gdy uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych, na podstawie umowy ze spółką prowadzącą rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo z podmiotem organizującym alternatywny system obrotu, wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu określonych papierów wartościowych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na danym rynku, 8/ deponent-animator, w przypadku gdy uczestnik nie prowadzący rachunków papierów wartościowych w żadnym zakresie, powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku papierów wartościowych nabywanych przez niego na rachunek własny w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartej przez uczestnika umowy ze spółką prowadzącą rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo z podmiotem organizującym alternatywny system obrotu, dotyczących podtrzymywania płynności lub organizacji obrotu na danym rynku, 9/ sponsor emisji, w przypadku gdy uczestnik prowadzi rejestr osób, które nabyły papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, albo rejestr, o którym mowa w art.6 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 10/ [skreślony] 11/ reprezentant uczestnika, w przypadku gdy uczestnik, w związku z umową z innym uczestnikiem, przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji oraz rejestracji innych operacji na rzecz tego uczestnika lub jego klientów, 12/ reprezentant, w przypadku gdy uczestnik, w związku z umową z podmiotem nie będącym

3 uczestnikiem, przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez ten podmiot oraz prowadzi dla niego rachunek papierów wartościowych, 13/ deponent-biuro maklerskie, w przypadku gdy uczestnik nie prowadzi rachunków papierów wartościowych w żadnym zakresie, lecz prowadzi działalność maklerską w zakresie innych czynności albo działalność obejmującą wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, w związku z którą powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku własnych papierów wartościowych. 2. Typy uczestnictwa, właściwe dla uczestników bezpośrednich działających na rynku instrumentów pochodnych, otrzymują następujące określenia: 1/ depozytariusz-instrumenty pochodne, w wypadku gdy uczestnik prowadzi rachunki instrumentów pochodnych klientów nie w ramach działalności maklerskiej, 2/ depozytariusz-instrumenty pochodne-rachunek własny, w wypadku gdy uczestnik prowadzi rachunek instrumentów pochodnych stanowiących jego własność nie w ramach działalności maklerskiej, 3/ biuro maklerskie-instrumenty pochodne, w przypadku gdy uczestnik prowadzi działalność maklerską obejmującą pośrednictwo w obrocie na rynku instrumentów pochodnych, 4/ biuro maklerskie-instrumenty pochodne-rachunek własny, w przypadku gdy uczestnik w ramach działalności maklerskiej prowadzi rachunek instrumentów pochodnych stanowiących jego własność, 5/ animator obrotu zorganizowanego-instrumenty pochodne, w przypadku gdy firma inwestycyjna albo inna instytucja finansowa, na podstawie umowy ze spółką prowadzącą rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy albo z podmiotem organizującym alternatywny system obrotu, wykonuje zadania polegające na nabywaniu lub zbywaniu instrumentów pochodnych na własny rachunek w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na danym rynku, 6/ [skreślony] 7/ reprezentant uczestnika-instrumenty pochodne, w wypadku, gdy uczestnik, w związku z umową z uczestnikiem prowadzącym rachunki instrumentów pochodnych, przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych na zlecenie posiadaczy rachunków, 8/ deponent instrumenty pochodne, w przypadku gdy uczestnik powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku instrumentów pochodnych stanowiących jego własność, 9/ deponent-animator-instrumenty pochodne, w przypadku gdy uczestnik powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku instrumentów pochodnych nabywanych i zbywanych przez niego we własnym imieniu i na własny rachunek, w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez uczestnika ze spółką prowadzącą rynek regulowany, dotyczących podtrzymywania płynności obrotu na tym rynku. 3. Typ uczestnictwa dla podmiotu emitującego papiery wartościowe otrzymuje określenie emitent. 12

4 1. Uczestnicy bezpośredni, o których mowa w 11 ust.1 pkt 4-5, 7-9 i oraz w 11 ust.2 pkt 1-5 i 7-9, zamierzający w ramach tych typów uczestnictwa prowadzić działalność dotyczącą transakcji, których rozliczenie zabezpieczone jest funduszem rozliczeniowym lub funduszem zabezpieczającym ASO, zobowiązani są przed rozpoczęciem prowadzenia tej działalności uzyskać status uczestnika rozliczającego w zakresie tych transakcji. 1a. Uczestnikiem rozliczającym może być wyłącznie uczestnik będący osobą prawną, a w przypadku domów maklerskich wyłącznie dom maklerski działający w formie spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przez posiadanie statusu uczestnika rozliczającego rozumie się to, że uczestnik ponosi wobec Krajowego Depozytu i innych uczestników odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym lub funduszem zabezpieczającym ASO, a w szczególności uczestniczy w tworzeniu systemu gwarantowania rozliczeń na zasadach określonych w regulaminie. 3. Uczestnik może mieć status uczestnika rozliczającego jedynie w zakresie niektórych rodzajów transakcji. Dopuszczalne jest także przyznanie uczestnikowi statusu uczestnika rozliczającego jedynie w zakresie transakcji określonego rodzaju zawieranych na własny rachunek. Jednakże w tym wypadku uczestnik ponosi odpowiedzialność również za wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawartych przez niego na rachunek klientów, jeśli określony uczestnik został bezpodstawnie wskazany jako uczestnik rozliczający przez uczestnika, który zawarł transakcję. 4. [skreślony]. 5. W typach uczestnictwa: reprezentant uczestnika i reprezentant uczestnika-instrumenty pochodne nie mogą występować różne podmioty, jeśli uczestnikiem jest ten sam podmiot Do uczestników występujących w typach uczestnictwa: depozytariusz, depozytariusz-rachunek własny i deponent przepisy regulaminu dotyczące uczestników rozliczających stosują się, chyba że regulamin stanowi odmiennie. 2. Uczestnik wykonujący działalność charakterystyczną dla typów uczestnictwa: depozytariusz, depozytariusz - rachunek własny, depozytariusz zagraniczny lub deponent może uzyskać status uczestnika rozliczającego. 3. Uczestnik pośredni nie może uzyskać statusu uczestnika rozliczającego w żadnym zakresie. 14 Z zastrzeżeniem 26 ust.1-4, uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego następuje pod warunkiem wniesienia przez uczestnika, stosownie do rodzaju transakcji, w zakresie których uczestnik zamierza uzyskać ten status, wpłaty do odpowiedniej części funduszu rozliczeniowego na zasadach określonych w regulaminie funduszu rozliczeniowego, wpłaty do właściwego funduszu zabezpieczającego ASO na zasadach określonych w regulaminie tego funduszu, lub depozytu, o którym mowa w 66 ust.2 regulaminu, a także wykonania innych obowiązków związanych z uczestniczeniem w tworzeniu systemu gwarantowania rozliczeń.

5 15 Krajowy Depozyt dokonuje rozliczenia transakcji zabezpieczonego funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO, jeżeli podmiot, który zawarł transakcję: 1/ posiada w tym zakresie status uczestnika rozliczającego, albo 2/ będąc uczestnikiem bezpośrednim nie posiadającym w tym zakresie statusu uczestnika rozliczającego zawarł umowę, w związku z którą inny uczestnik bezpośredni posiadający w tym zakresie status uczestnika rozliczającego, przyjął na siebie odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z rozliczeń takich transakcji, albo 3/ będąc uczestnikiem bezpośrednim lub uczestnikiem pośrednim zawarł umowę, w związku z którą innemu uczestnikowi przyznano status uczestnika rozliczającego-reprezentanta w rozumieniu 11 ust. 1 pkt 11 lub 11 ust. 2 pkt 7, albo 4/ nie będąc uczestnikiem, jest uprawniony do zawierania takich transakcji i zawarł umowę, w związku z którą określonemu uczestnikowi przyznano status uczestnika rozliczającegoreprezentanta w rozumieniu 11 ust. 1 pkt 12, albo w związku z którą stał się posiadaczem rachunku instrumentów pochodnych prowadzonego przez uczestnika występującego w typie uczestnictwa określonym w 11 ust. 2 pkt 1 lub 3, a uczestnik ten spełnił warunki uzyskania w tym zakresie statusu uczestnika rozliczającego zgodnie z a 1. Jeżeli umowa zawarta przez Krajowy Depozyt ze spółką prowadzącą rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy przewiduje taką możliwość, Krajowy Depozyt w każdym dniu będącym dniem sesji lub obrotu na danym rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym na bieżąco udostępnia uczestnikom informacje o transakcjach, w zakresie których posiadają oni status uczestnika rozliczającego, zawieranych na tym rynku przez podmioty nie będące uczestnikami. 2. Jeżeli umowa zawarta przez Krajowy Depozyt ze spółką prowadzącą rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy przewiduje taką możliwość, Krajowy Depozyt przyjmuje od uczestników i przekazuje spółce prowadzącej dany rynek regulowany giełdowy lub pozagiełdowy dyspozycje dotyczące zablokowania możliwości zawierania na tym rynku, przez podmioty nie będące uczestnikami, transakcji, w zakresie których uczestnicy składający dyspozycje posiadają status uczestnika rozliczającego, oraz dyspozycje dotyczące zniesienia takiej blokady. 3. Jeżeli umowa zawarta przez Krajowy Depozyt z podmiotem organizującym alternatywny system obrotu przewiduje takie możliwości, Krajowy Depozyt na bieżąco udostępnia uczestnikom, którzy podjęli się wykonywania zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez podmioty nie będące uczestnikami, informacje o zawartych przez nie transakcjach w ramach tego systemu lub przyjmuje od takich uczestników i przekazuje podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu dyspozycje dotyczące zablokowania możliwości zawierania w ramach tego systemu transakcji przez podmioty nie będące uczestnikami, oraz dyspozycje dotyczące zniesienia takiej blokady. 16 Instytucja mająca siedzibę za granicą, wykonująca zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, która nie

6 podlega nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, może być uczestnikiem, o ile otrzyma na to zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. W sprawach wynikających z uczestnictwa takiej instytucji w systemie depozytowo-rozliczeniowym, przepisy regulaminu stosują się o ile umowa o uczestnictwo z daną instytucją, zawarta za zgodą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu, nie zawiera postanowień szczególnych Spory cywilne o prawa majątkowe między uczestnikami oraz między uczestnikiem a Krajowym Depozytem, związane z uczestnictwem w systemie depozytowo-rozliczeniowym, poddaje się jurysdykcji sądu polubownego przy Krajowym Depozycie. 2. Prawem właściwym dla oceny stosunków pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami w zakresie wynikającym z umów o uczestnictwo jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej Umowa o uczestnictwo jest zawarta z upływem 2 tygodni od złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku o jej zawarcie, jeżeli podmiot ubiegający się o zawarcie umowy spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach regulaminu. Umowa o uczestnictwo może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym. 2. Do zmiany umowy o uczestnictwo przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w zakresie innym, niż określony w 11 ust.3, powinien zawierać: 1/ określenie rodzaju uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca oraz zakresu, w jakim zamierza uzyskać status uczestnika rozliczającego, 2/ określenie działalności, którą wnioskodawca zamierza wykonywać w systemie depozytoworozliczeniowym poprzez wskazanie typu lub typów uczestnictwa, zgodnie z klasyfikacją określoną w 11 oraz, jeżeli wskazany został typ uczestnictwa, o którym mowa w 11 ust. 1 pkt 11 lub 12 albo w 11 ust. 2 pkt 7, wskazanie, odpowiednio, uczestnika lub podmiotu nie będącego uczestnikiem, dla którego wnioskodawca zamierza wykonywać obowiązki uczestnika rozliczającego, i zakresu wykonywania przez niego tych obowiązków, 3/ wskazanie podmiotu mającego wykonywać obowiązki reprezentanta uczestnika dla wnioskodawcy i zakresu wykonywania przez niego tych obowiązków, jeżeli wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo pośrednie albo uczestnictwo bezpośrednie nie związane z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego. 2. Jeżeli typ uczestnictwa, którego przyznanie jest przedmiotem wniosku, obejmuje prowadzenie rachunków papierów wartościowych, wniosek powinien zawierać oświadczenie w przedmiocie spełniania przez wnioskodawcę warunków organizacyjnych i materialno-technicznych, o których mowa w 24 ust. 3-5.

7 3. W przypadku ubiegania się o uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego, wniosek powinien zawierać oświadczenie w przedmiocie spełniania przez wnioskodawcę warunków finansowych, o których mowa w 24 ust Do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo, o którym mowa w 19 ust. 1, załącza się: 1/ odpis statutu albo umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, 2/ odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności w zakresie obrotu lub rejestrowania papierów wartościowych, jeżeli zezwolenie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa, a w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art.117 ust.3 zd. drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie przez ten organ od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną, wskazujący datę otrzymania tej informacji, 3/ kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w wypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 1 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające podpis na karcie wzorów podpisów, 4/ kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń nie będących oświadczeniami woli, 5/ kartę wzorów pieczątek stosowanych przez wnioskodawcę, 6/ kartę informacyjną, zawierającą wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk i adresów oraz numerów telefonów i telefaksów, 7/ oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy Krajowym Depozycie. 2. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo w zakresie pośredniczenia w obrocie papierami wartościowymi lub prowadzenia rachunków papierów wartościowych, obowiązany jest także załączyć, odpowiednio do przedmiotu działalności: 1/ regulamin otwierania i prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych, 2/ regulamin ewidencjonowania operacji na papierach wartościowych i rozliczania transakcji zawieranych na rachunek klientów wraz ze wzorami dokumentów ewidencyjnych, 3/ regulamin utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa wykonywania czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych, 4/ zakładowy plan kont w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 5/ wykaz kont służących do ewidencji papierów wartościowych. 3. Warunkiem uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie: animator obrotu zorganizowanego, deponent-animator, animator obrotu zorganizowanego-instrumenty pochodne lub deponent-animator-instrumenty pochodne, jest otrzymanie przez Krajowy Depozyt informacji pochodzącej, odpowiednio, od spółki prowadzącej rynek regulowany albo od podmiotu organizującego

8 alternatywny system obrotu, w zależności od tego na którym z tych rynków wnioskodawca zamierza podjąć działalność, potwierdzającej dopuszczenie go do działania na danym rynku w zakresie odpowiadającym typowi uczestnictwa będącemu przedmiotem wniosku. 4. Wnioskodawca będący zagraniczną firmą inwestycyjną lub inną zagraniczną instytucją finansową ubiegającą się o uzyskanie statusu uczestnika rozliczającego, załącza ponadto do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo pisemną informację wskazującą rodzaje sprawozdań oraz innych informacji finansowych, o których mowa w 30 ust.3 pkt 2 i 3, oraz terminy, w których jest on zobowiązany je składać. 21 Przeniesienie praw z umowy o uczestnictwo, w zakresie dotyczącym typów uczestnictwa właściwych dla uczestników bezpośrednich, może nastąpić wyłącznie na rzecz innego uczestnika bezpośredniego Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie, o którym mowa w 11 ust. 3, składany przez podmiot emitujący papiery wartościowe powinien zawierać wskazanie, że właściwym typem uczestnictwa jest emitent. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, do wniosku emitent załącza odpis aktu założycielskiego, odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, karty wzorów i odpisy pełnomocnictw, o których mowa w 20 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w 20 ust. 1 pkt W przypadku, o którym mowa w 40 ust. 6, do wniosku powinien zostać załączony odpis lub wyciąg z właściwego rejestru urzędowego lub sądowego, jeżeli emitent podlega wpisowi do takiego rejestru, odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację emitenta oraz oświadczenie, o którym mowa w 20 ust. 1 pkt Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały zwrócić się do uczestnika o udzielenie informacji niezbędnych dla oceny, czy spełnia on warunki uczestnictwa. 2. Uczestnik obowiązany jest informować niezwłocznie Krajowy Depozyt o zmianach danych zawartych w dokumentach, na podstawie których zawarto umowę o uczestnictwo i o zdarzeniach, które mogą wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez niego obowiązków w systemie depozytoworozliczeniowym Uczestnik rozliczający powinien spełniać warunki finansowe, zaś uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych powinien spełniać warunki organizacyjne i materialno-techniczne. W przypadku uczestnika prowadzącego rachunki papierów wartościowych i posiadającego status uczestnika rozliczającego, warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być spełnione kumulatywnie. 2. Spełnianie warunków finansowych polega na utrzymywaniu przez uczestnika odpowiedniej

9 wielkości kapitałów własnych oraz poziomów norm ostrożnościowych, ustalonych zgodnie z 26 i Spełnianie warunków organizacyjnych wyraża się w stosowaniu przez uczestnika spójnej i kompleksowej regulacji wewnętrznej, określającej w szczególności przepływ informacji oraz zakresy odpowiedzialności i obowiązków pracowników wykonujących zadania w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych i prowadzenia rozliczeń transakcji. 4. Spełnianie warunków materialno-technicznych polega na utrzymywaniu wyposażenia technicznego i technologicznego zapewniającego prawidłowe ewidencjonowanie papierów wartościowych. 5. Uczestnik obowiązany jest utworzyć w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa komórkę organizacyjną kontrolującą stosowanie przepisów, o których mowa w ust [skreślony] Wysokość kapitałów własnych uczestników rozliczających transakcje zawierane na rynku papierów wartościowych, z wyłączeniem rynku instrumentów pochodnych, nie może być niższa niż: 1/ 50 mln zł - w przypadku banków, 2/ 4 mln zł - w przypadku domów maklerskich, z tym że 2,5 mln zł w przypadku domów maklerskich rozliczających wyłącznie transakcje własne, zawierane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rachunek klientów. 2. Wysokość kapitałów własnych uczestników rozliczających transakcje zawierane na rynku instrumentów pochodnych nie może być niższa niż: 1/ dla uczestników rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez inne podmioty (generalni uczestnicy rozliczający): mln zł - w przypadku banków, - 15 mln zł - w przypadku domów maklerskich, 2/ dla uczestników rozliczających wyłącznie transakcje własne, zawierane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rachunek własny lub na rachunek klientów (bezpośredni uczestnicy rozliczający): - 25 mln zł - w przypadku banków, - 10 mln zł - w przypadku domów maklerskich. 3. Przez kapitały własne rozumie się: 1/ w przypadku banków sumę funduszy zasadniczych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych, 2/ w przypadku domów maklerskich - sumę kapitału zakładowego, w części w jakiej został

10 wpłacony, kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych. 4. Postanowienia ust.1-3 dotyczące domów maklerskich stosują się odpowiednio do uczestników rozliczających będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, zaś dotyczące banków stosują się odpowiednio do uczestników rozliczających będących instytucjami kredytowymi albo bankami zagranicznymi w rozumieniu ustawy Prawo bankowe Domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską posiadające status uczestnika rozliczającego zobowiązane są utrzymywać poziomy norm ostrożnościowych określone we właściwych przepisach prawa wydanych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, określających zakres i szczegółowe zasady wyznaczania wymogów kapitałowych dla domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską oraz maksymalną wysokość kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów dla domów maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską. 2. Banki posiadające status uczestnika rozliczającego, zobowiązane są także utrzymywać poziomy norm ostrożnościowych w zakresie spełniania wymogów kapitałowych oraz utrzymywania współczynnika wypłacalności banku, wynikające z przepisów ustawy Prawo bankowe. 3. Zagraniczne firmy inwestycyjne posiadające status uczestnika rozliczającego zobowiązane są utrzymywać poziomy norm ostrożnościowych wynikające z przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się ich siedziba, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia - ich centrala, wydanych w celu implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych oraz instytucji kredytowych. 4. Do innych, niż określone w ust. 3, zagranicznych instytucji finansowych posiadających status uczestnika rozliczającego stosuje się odpowiednio: 1/ ust. 1 w przypadku zagranicznych instytucji finansowych prowadzących na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, 2/ ust. 2 w przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, 3/ ust. 3 w przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, nie prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej. 27a [skreślony] 28 Do obliczania poziomu norm ostrożnościowych stosuje się, odpowiednio: przepisy, o których mowa w 27 ust.1, przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo bankowe, określające zakres

11 i szczegółowe zasady wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności banku, bądź przepisy, o których mowa w 27 ust Uczestnicy, o których mowa w 27 ust.1-4, mają obowiązek codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi według zasad określonych we właściwych przepisach, o których mowa w 28. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych ustalonych na podstawie regulaminu, uczestnik ma obowiązek w terminie dwóch dni pisemnie poinformować o tym Krajowy Depozyt, wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu jego likwidacji Z zastrzeżeniem ust. 2, domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli występują w którymkolwiek z typów uczestnictwa, o których mowa w 27 ust. 1, zobowiązane są dostarczać Krajowemu Depozytowi: 1/ roczne sprawozdania finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta, 2/ półroczne sprawozdania finansowe w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni po upływie pierwszego półrocza roku obrotowego, 3/ informacje finansowe odnoszące się do spełniania wymogów finansowych i kapitałowych, sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, określającymi zakres, tryb, formę oraz terminy dostarczania informacji dotyczących działalności firm inwestycyjnych i banków powierniczych oraz sytuacji finansowej domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską i zagranicznych osób prawnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską - w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Banki prowadzące działalność maklerską przekazują Krajowemu Depozytowi informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym działalności i sytuacji finansowej wydzielonej organizacyjnie i finansowo wewnętrznej jednostki organizacyjnej, w ramach której banki te prowadzą działalność maklerską. 3. Zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne zagraniczne instytucje finansowe posiadające status uczestnika rozliczającego zobowiązane są dostarczać Krajowemu Depozytowi: 1/ roczne sprawozdania finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta, a jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania w terminie 15 dni od dnia jego przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ, 2/ informacje finansowe zawierające dane dotyczące utrzymywanych przez nie poziomów norm ostrożnościowych, które podmioty te zobowiązane są przekazywać właściwym władzom

12 nadzorującym ich funkcjonowanie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi je w tym zakresie przepisami prawa w terminach, w jakich informacje te powinny być przekazywane właściwym władzom nadzorującym ich funkcjonowanie, 3/ inne informacje dotyczące ich sytuacji finansowej, które na podstawie obowiązujących je przepisów prawa lub umów, podmioty te zobowiązane są przekazywać instytucjom wykonującym na terytorium państwa, w którym znajduje się siedziba, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia centrala danego podmiotu, zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi w terminach oraz w formie, w jakiej informacje te powinny być przekazywane tym instytucjom. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, składa się w tłumaczeniu na język polski. Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów w języku angielskim, jeżeli w tej wersji językowej zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi uczestnika przepisami prawa, albo przetłumaczonych na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika. 30a 1. Uczestnicy zobowiązani są dostarczać Krajowemu Depozytowi informacje wskazujące transakcje zawarte przez nich bez zlecenia klienta albo niezgodnie z treścią prawidłowo złożonego zlecenia klienta, informacje o niezrealizowaniu takiego zlecenia w określonym w nim terminie, a także informacje wskazujące transakcje zawarte w wyniku innych błędów podlegających odnotowaniu w prowadzonej przez nich ewidencji papierów wartościowych. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostarczane Krajowemu Depozytowi miesięcznie, w terminie pięciu dni od zakończenia miesiąca, za który zostały sporządzone Niezależnie od obowiązku określonego w 30 ust. 1 banki posiadające status uczestnika rozliczającego zobowiązane są przekazywać Krajowemu Depozytowi określone w przepisach ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz wydanych na jej podstawie uchwałach Zarządu Narodowego Banku Polskiego kwartalne informacje finansowe, w zakresie danych służących do oceny ich sytuacji finansowej oraz ryzyka sektora bankowego, zgodnie z terminami przekazywania tych informacji organom nadzorującym funkcjonowanie banków. 2. Do zagranicznych instytucji finansowych, o których mowa w 27 ust. 4 pkt 2 i 3, posiadających status uczestnika rozliczającego i prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, przepis ust.1 stosuje się w zakresie dotyczącym działalności tego oddziału. 32 Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały nakazać uczestnikowi bezpośredniemu, posiadającemu status uczestnika rozliczającego, przekazywanie w określonych terminach i przez czas określony informacji o poziomach utrzymywanych przez niego norm ostrożnościowych, które zgodnie z 27 znajdują względem niego zastosowanie, jeżeli powstanie uzasadnione podejrzenie, że działalność tego uczestnika zagraża bezpieczeństwu obrotu lub że zagrożenie takie jest prawdopodobne.

13 33 1. Uczestnik prowadzący rachunki papierów wartościowych obowiązany jest zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych osoby, które w drodze postępowania egzaminacyjnego uzyskały tytuł kwalifikacyjny specjalisty w zakresie ewidencji papierów wartościowych. 2. Liczba specjalistów zatrudnianych przez uczestnika powinna być dostosowana do rozmiarów i charakteru prowadzonej przez niego działalności, w szczególności do liczby prowadzonych przez uczestnika rachunków papierów wartościowych. Wymogi w tym zakresie, a także zasady i tryb postępowania egzaminacyjnego określają przepisy wydane na podstawie regulaminu.

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (Stan prawny począwszy od dnia 19 października 2011 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 28 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 28 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 28 maja 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady zabezpieczania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (Rynek finansowy) Tekst jednolity sporządzony w dniu 27 września 2011 roku przez Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA na podstawie Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy )

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy ) Załącznik Nr 1a Do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie (nazwa wnioskodawcy ) Kategoria wnioskodawcy 1 : firma inwestycyjna w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.)

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.) Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.)

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.) Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 18 lutego 2014 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego Podręczniki Prawnicze Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.)

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy)

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy) Dokument Zatwierdzający: Uchwała Rady Nadzorczej IRGiT S.A. nr 3/01/II/2015 9 lutego 2015 r. Data zatwierdzenia KNF: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2015 roku Nr wersji: 1 Właściciel

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.)

Szczegółowe zasady działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.) Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Uchwała Nr 29/598/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee

Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee Warszawa, 13 września 2010 r. Regulamin GIR 6 września 2010 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 57 5059 Poz. 364 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu:

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu: Uchwała Nr 1079/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Cel inwestycyjny Subfunduszu. Przedmiot lokat Subfunduszu WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami. Subfundusz SKOK Akcji, zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych Sylwia Lasota Dyrektor Biura Członków Giełdy Seminarium Kontrakty futures na energię elektryczną Warszawa, 11 września 2015 r. Strona Agenda Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. nr 5/03/01/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, sporządzony przez Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1167 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku

Informacja. o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Ochrony Kapitału Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

5/ w Tytule drugim, Dział 1 Rejestrowanie papierów wartościowych w Krajowym Depozycie otrzymuje brzmienie:

5/ w Tytule drugim, Dział 1 Rejestrowanie papierów wartościowych w Krajowym Depozycie otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 243/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach oferty zakupu akcji spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna ogłoszonej w dniu 1 września 2016 r. przez Benefit Systems S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo