ULGI W SPŁACIE ZOBOWI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULGI W SPŁACIE ZOBOWI"

Transkrypt

1 ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NALEśNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. Wstęp Prezydent m.st. Warszawy moŝe wydawać rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych oraz naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Wobec powyŝszego moŝe tym samym, udzielać ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w formie: umorzeń, odroczeń terminu zapłaty, rozłoŝeń na raty spłaty zobowiązań. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się na podstawie: w spłacie zobowiązań podatkowych - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w spłacie zobowiązań niepodatkowych uchwały Nr LXXVI/2333/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŝności pienięŝnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 137, poz. 4512), oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.). Osoby posiadające upowaŝnienia Prezydenta m.st. Warszawy do udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych czy pełnomocnictwa do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŝności pienięŝnych, do których 1/13

2 nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to pracownicy Biur, Dzielnic oraz Jednostek Organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. Jednocześnie część wydawanych rozstrzygnięć dotyczących spłaty zobowiązań podatkowych i zobowiązań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to przypadki udzielenia pomocy publicznej. Ocena tego, czy dana ulga moŝe być uznana za pomoc publiczną odbywa się w oparciu o przepis art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), zgodnie z którym wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: 1. Wsparcie udzielane jest przez Państwo lub ze środków państwowych, 2. Przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 3. Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów), 4. Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Jednym z podstawowych celów wydawanych rozstrzygnięć jest pomoc Miasta w przejściowych finansowych problemach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Nieudzielanie pomocy w postaci ulgi mogłoby doprowadzić do całkowitej utraty ich płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszenia dochodów naszego Miasta. Podstawowym celem udzielanych ulg jest więc zapewnienie stabilności dochodów Miasta. 2. Informacja zbiorcza Z otrzymanych informacji od pracowników Urzędu m.st. Warszawy posiadających stosowne pełnomocnictwa do wydawania rozstrzygnięć dotyczących zobowiązań podatkowych oraz naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wynika, iŝ: Wydane rozstrzygnięcia to poszczególnych przypadków, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,53 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,94 zł 2) odroczenia 582 szt. na łączną kwotę ,85 zł 3) rozłoŝenia na raty szt. na łączną kwotę ,74 zł Wśród wydanych rozstrzygnięć 235 przypadków stanowiło pomoc publiczną. 2/13

3 Wśród wydanych rozstrzygnięć przypadków stanowiło ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,75 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,60 zł 2) odroczenia 4 szt. na łączną kwotę ,87 zł 3) rozłoŝenia na raty 156 szt. na łączną kwotę ,28 zł Natomiast rozstrzygnięcia dotyczące naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to przypadków, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,78 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,34 zł 2) odroczenia 578 szt. na łączną kwotę ,98 zł 3) rozłoŝenia na raty szt. na łączną kwotę ,46 zł Wydane rozstrzygnięcia przez pracowników Biur posiadających stosowne pełnomocnictwo to 200 poszczególnych przypadków, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,40 zł. Z informacji otrzymanych od pracowników Urzędu m.st. Warszawy w 18 Dzielnicach posiadających stosowne pełnomocnictwo wynika, iŝ w 2008 roku wydano rozstrzygnięć, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,72 zł. Z informacji otrzymanych od pracowników Jednostek Organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy posiadających stosowne pełnomocnictwo wynika, iŝ wydali oni rozstrzygnięć, których suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,41 zł. 3. Informacja szczegółowa 3.1. Biura m.st. Warszawy Z informacji otrzymanych od pracowników posiadających stosowne upowaŝnienia wynika, iŝ ulg w spłacie zobowiązań udzielili pracownicy z 4 Biur. Wśród wskazanych przypadków 18 stanowiło rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,65 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od nieruchomości wyniosła ,39 zł, - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od środków transportowych wyniosła ,26 zł. 3/13

4 Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj (formę) udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 16 przypadków to rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,75 zł, 1 przypadek to umorzenie na kwotę zł i 1 przypadek to odroczenie na kwotę ,90 zł. Wśród udzielonych ulg przez upowaŝnionych pracowników Biur 182 przypadki stanowiło rozstrzygnięcia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Suma naleŝności objętych tymi ulgami wyniosła ,75 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu wieczystego uŝytkowania wyniosła ,09 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu najmu lub dzierŝawy nieruchomości/wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego wyniosła ,04 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny/odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego wyniosła ,11 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal uŝytkowy/wynagrodzenia za korzystanie z lokalu uŝytkowego bez tytułu prawnego wyniosła ,13 zł, - suma naleŝności objętych ulgami z innych tytułów wyniosła ,38 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj (formę) udzielonych ulg w spłacie zobowiązań niepodatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 157 przypadków to rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,16 zł, 24 przypadki to umorzenia na łączną kwotę ,28 zł, 1 przypadek to odroczenie na łączną kwotę ,41 zł. Wśród udzielonych ulg w spłacie wierzytelności przez upowaŝnionych pracowników Biur 50 przypadków stanowiło pomoc publiczną. Biura, w których upowaŝnieni pracownicy wydali rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych oraz naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to: Biuro Podatków i Egzekucji Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,09 zł i dotyczyła 189 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane w formie umorzenia (18) na łączną kwotę ,26 zł, w formie rozłoŝenia na raty (169) na łączną kwotę ,52 zł, czy odroczenia (2) na łączną kwotę ,31 zł. 4/13

5 Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 50 przypadków udzielenia pomocy publicznej Biuro Zarządzania Kryzysowego Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła zł i dotyczyła 4 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane w formie umorzenia. Przedmiotowe ulgi nie stanowiły pomocy publicznej Biuro Polityki Społecznej Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,02 zł i dotyczyła 3 przypadków umorzenia. Przedmiotowe ulgi nie stanowiły pomocy publicznej Biuro Edukacji Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,29 zł i dotyczyła 4 przypadków rozłoŝenia na raty. Przedmiotowe ulgi nie stanowiły pomocy publicznej Dzielnice m. st. Warszawy Wśród wydanych rozstrzygnięć przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy w poszczególnych Dzielnicach posiadających stosowne upowaŝnienia wynika, iŝ przypadki stanowiły rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,10 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od nieruchomości wyniosła ,28 zł, - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od środków transportowych wyniosła ,58 zł, - suma naleŝności objętych ulgami z innych tytułów wyniosła ,24 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj udzielonych ulg podatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 140 przypadków ulg to rozłoŝenia na raty na kwotę ,53 zł, przypadków to umorzenia na kwotę ,60 zł, oraz 3 przypadki odroczeń na łączną kwotę 8.328,97 zł. 5/13

6 Wśród wydanych rozstrzygnięć przez upowaŝnionych pracowników w Dzielnicach 811 przypadków stanowiło rozstrzygnięcia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,62 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu wieczystego uŝytkowania wyniosła ,52 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu najmu lub dzierŝawy nieruchomości/wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego wyniosła ,70 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny/odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego wyniosła ,85 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal uŝytkowy/wynagrodzenia za korzystanie z lokalu uŝytkowego bez tytułu prawnego wyniosła ,10 zł, - suma naleŝności objętych ulgami za przekształcenie uŝytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła ,92 zł, - suma naleŝności objętych ulgami z innych tytułów wyniosła ,53 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj (formę) wydanych rozstrzygnięć dotyczących zobowiązań niepodatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 24 przypadki to odroczenia zapłaty na łączną kwotę ,77 zł, 495 przypadków to rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,18 zł, 292 przypadki to umorzenia na łączną kwotę ,67 zł. Wśród wydanych rozstrzygnięć 52 przypadki stanowiło pomoc publiczną. Wydane rozstrzygnięcia w 2008 roku przez upowaŝnionych pracowników w poszczególnych Dzielnicach Urzędu m. st. Warszawy przedstawiają się w następujący sposób: Dzielnica Bemowo Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,17 zł, w tym: 1) umorzenia 6 szt. na łączną kwotę 8.042,73 zł 3) rozłoŝenia na raty 28 szt. na łączną kwotę ,44 zł Dotyczyła 34 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 11 przypadków na kwotę ,40 zł, - niepodatkowych 23 przypadki na kwotę ,77 zł 6/13

7 Dzielnica Bielany Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,63 zł, w tym: 1) umorzenia 363 szt. na łączną kwotę ,37 zł 2) odroczenia 3 szt. na łączną kwotę ,43 zł 3) rozłoŝenia na raty 23 szt. na łączną kwotę ,83 zł Dotyczyła 389 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 312 przypadków na kwotę ,71 zł, - niepodatkowych 77 przypadków na kwotę ,92 zł Dzielnica Białołęka W 2008 roku Dzielnica Białołęka nie wydała Ŝadnych rozstrzygnięć Dzielnica Praga Południe Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,52 zł, w tym: 1) umorzenia 30 szt. na łączną kwotę ,07 zł 2) odroczenia 1 szt. na łączną kwotę 2.296,57 zł 3) rozłoŝenia na raty 29 szt. na łączną kwotę ,88 zł Dotyczyła 60 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 26 przypadków na kwotę ,33 zł, - niepodatkowych 34 przypadki na kwotę ,19 zł Dzielnica Praga Północ Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,65 zł, w tym: 1) umorzenia 3 szt. na łączną kwotę 4.144,20 zł 2) odroczenia 1 szt. na łączną kwotę 6.572,00 zł 3) rozłoŝenia na raty 3 szt. na łączną kwotę ,45 zł Dotyczyła 7 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 4 przypadki na kwotę ,40 zł, - niepodatkowych 3 przypadki na kwotę ,25 zł Dzielnica Śródmieście Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,04 zł, w tym: 1) umorzenia 46 szt. na łączną kwotę ,40 zł 3) rozłoŝenia na raty 23 szt. na łączną kwotę ,64 zł Dotyczyła 69 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 28 przypadków na kwotę ,39 zł, - niepodatkowych 41 przypadków na kwotę ,65 zł 7/13

8 Dzielnica Targówek Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,35 zł, w tym: 1) umorzenia 1 szt. na łączną kwotę 90,00 zł 3) rozłoŝenia na raty 29 szt. na łączną kwotę ,35 zł Dotyczyła 30 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 1 przypadek na kwotę 125,60 zł, - niepodatkowych 29 przypadków na kwotę ,75 zł Dzielnica śoliborz Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,34 zł, w tym: 1) umorzenia 23 szt. na łączną kwotę 367,16 zł 3) rozłoŝenia na raty 15 szt. na łączną kwotę ,18 zł Dotyczyła 38 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 23 przypadki na kwotę 367,16 zł, - niepodatkowych 15 przypadków na kwotę ,18 zł Dzielnica Mokotów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,16 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,36 zł 2) odroczenia 7 szt. na łączną kwotę ,63 zł 3) rozłoŝenia na raty 67 szt. na łączną kwotę ,17 zł Dotyczyła przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych przypadków na kwotę ,89 zł, - niepodatkowych 77 przypadków na kwotę ,27 zł Dzielnica Ursus Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,44 zł, w tym: 1) umorzenia 1 szt. na łączną kwotę 4.986,00 zł 3) rozłoŝenia na raty 3 szt. na łączną kwotę ,44 zł Dotyczyła 4 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 3 przypadki na kwotę ,80 zł, - niepodatkowych 1 przypadków na kwotę 2.643,64 zł 8/13

9 Dzielnica Ursynów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,72 zł, w tym: 1) umorzenia 18 szt. na łączną kwotę ,42 zł 2) odroczenia 6 szt. na łączną kwotę ,65 zł 3) rozłoŝenia na raty 78 szt. na łączną kwotę ,65 zł Dotyczyła 102 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 35 przypadków na kwotę ,08 zł, - niepodatkowych 67 przypadków na kwotę ,64 zł Dzielnica Wola Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,40 zł, w tym: 1) umorzenia 25 szt. na łączną kwotę ,16 zł 3) rozłoŝenia na raty 26 szt. na łączną kwotę ,24 zł Dotyczyła 51 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 41 przypadków na kwotę ,00 zł, - niepodatkowych 10 przypadków na kwotę ,40 zł Dzielnica Wilanów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła 8.952,43 zł, w tym: 1) umorzenia 4 szt. na łączną kwotę 3.855,57 zł 2) odroczenia 2 szt. na łączną kwotę 2.279,86 zł 3) rozłoŝenia na raty 1 szt. na łączną kwotę 2.817,00 zł Dotyczyła 7 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 3 przypadki na kwotę 3.203,70 zł, - niepodatkowych 4 przypadki na kwotę 5.748,73 zł Dzielnica Wawer Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,67 zł, w tym: 1) umorzenia 13 szt. na łączną kwotę ,64 zł 2) odroczenia 5 szt. na łączną kwotę 2.997,89 zł 3) rozłoŝenia na raty 23 szt. na łączną kwotę ,14 zł Dotyczyła 41 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 31 przypadków na kwotę ,39 zł, - niepodatkowych 10 przypadków na kwotę 8.927,28 zł 9/13

10 Dzielnica Wesoła Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,82 zł, w tym 1) umorzenia 144 szt. na łączną kwotę ,20 zł 3) rozłoŝenia na raty 11 szt. na łączną kwotę ,62 zł Dotyczyła 155 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 18 przypadków na kwotę ,31 zł, - niepodatkowych 137 przypadków na kwotę ,51 zł Dzielnica Włochy Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,60 zł, w tym: 1) umorzenia 23 szt. na łączną kwotę ,60 zł 3) rozłoŝenia na raty 7 szt. na łączną kwotę ,00 zł Dotyczyła 30 przypadków udzielenia ulg, w spłacie zobowiązań podatkowych Dzielnica Rembertów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,48 zł, w tym: 1) umorzenia 15 szt. na łączną kwotę ,69 zł 3) rozłoŝenia na raty 11 szt. na łączną kwotę ,79 zł Dotyczyła 26 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 24 przypadki na kwotę ,64 zł, - niepodatkowych 2 przypadki na kwotę ,84 zł Dzielnica Ochota Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,30 zł, w tym: 1) umorzenia 24 szt. na łączną kwotę ,70 zł 2) odroczenia 2 szt. na łączną kwotę ,71 zł 3) rozłoŝenia na raty 258 szt. na łączną kwotę ,89 zł Dotyczyła 284 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 3 przypadki na kwotę 372,70 zł, - niepodatkowych 281 przypadków na kwotę ,60 zł 10/13

11 3.3. Jednostki Organizacyjne m.st. Warszawy Z informacji otrzymanych od pracowników Jednostek Organizacyjnych m. st. Warszawy posiadających stosowne pełnomocnictwa do wydawania rozstrzygnięć dotyczących naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, wynika iŝ w 2008 roku wydano rozstrzygnięć, których suma naleŝności wyniosła ,41 zł. Wśród wydanych rozstrzygnięć 133 przypadków stanowiło pomoc publiczną. Wydawanie rozstrzygnięć w spłacie zobowiązań niepodatkowych w 2008 roku przez pracowników posiadających stosowne pełnomocnictwo w odniesieniu do waŝniejszych pod względem wartościowym grup Jednostek Organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy przedstawia się w następujący sposób: Delegatury Biura Gospodarowania Nieruchomościami wyniosła ,13 zł i dotyczyła 441 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane z tytułu wieczystego uŝytkowania w formie odroczenia zapłaty, 420 przypadków na łączną kwotę ,93 zł, 1 przypadek rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,36 zł oraz 20 przypadków umorzeń na łączną kwotę 4.876,84 zł. Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 38 przypadków udzielenia pomocy publicznej Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami wyniosła ,81 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny/uŝytkowy w formie umorzenia (996 przypadki) na łączną kwotę ,51 zł, w formie odroczenia zapłaty (9 przypadków) na łączną kwotę ,04 zł, w formie rozłoŝenia na raty (1.338 przypadki) na łączną kwotę ,26 zł. Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 29 przypadków udzielenia pomocy publicznej. 11/13

12 Ośrodki Pomocy Społecznej wyniosła ,36 zł i dotyczyła 85 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane w formie umorzenia (48) na łączną kwotę ,79 zł, rozłoŝenia na raty (17) na łączną kwotę ,50 zł oraz odroczenia (20) na kwotę ,07 zł. Wśród udzielonych ulg nie było przypadków udzielenia pomocy publicznej Inne jednostki organizacyjne Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy posiadający stosowne pełnomocnictwa do wydawania rozstrzygnięć dotyczących naleŝności, do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej, którzy udzielili ulg w spłacie zobowiązań niepodatkowych: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie: wyniosła ,93 zł i dotyczyła 11 przypadków udzielenia ulg. Zarząd Transportu Miejskiego: wyniosła ,10 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Zarząd Cmentarzy Komunalnych: wyniosła 4.564,53 zł i dotyczyła 6 przypadków udzielenia ulg. Izba Wytrzeźwień: wyniosła ,49 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Zarząd Mienia Skarbu Państwa: wyniosła ,36 zł i dotyczyła 103 przypadków udzielenia ulg. StraŜ Miejska m.st. Warszawy: wyniosła ,40 zł i dotyczyła 53 przypadków udzielenia ulg. 12/13

13 Zarząd Dróg Miejskich: wyniosła ,08 zł i dotyczyła 55 przypadków udzielenia ulg. Zarząd Terenów Publicznych: wyniosła ,56 zł i dotyczyła 8 przypadków udzielenia ulg. Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty w Dzielnicy Bielany: wyniosła 5.753,66 zł i dotyczyła 10 przypadków udzielenia ulg. udzielonych przez upowaŝnionych pracowników w powyŝszych Jednostkach Organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy wyniosła ,11 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe rozstrzygnięcia wydawane przez pracowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy były udzielane w formie umorzenia ( przypadków) na łączną kwotę ,25 zł, w formie odroczenia zapłaty (104 przypadki) na łączną kwotę ,76 zł, w formie rozłoŝenia na raty spłaty naleŝności (924 przypadki) na łączną kwotę ,10 zł. Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 66 przypadków udzielenia pomocy publicznej. PowyŜsze sprawozdanie nie obejmuje ulg dotyczących naleŝności podatkowych stanowiących dochody naszego miasta, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe tj.: - od spadków i darowizn, - od czynności cywilnoprawnych, - od podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej. Sporządził: Zatwierdził: Data: Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy Skarbnik 22 kwietnia 2009 roku Dyrektor m.st. Warszawy Biura Podatków i Egzekucji Mirosław Czekaj Joanna Gutkowska 13/13

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz

Bardziej szczegółowo

NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA Nowa polityka mieszkaniowa miasta opierająca się na kompleksowym podejściu łączącym sferę inwestycyjną z rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi. Działania oparto na trzech filarach:

Bardziej szczegółowo

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr X/99/11 z dnia 28.06.2011r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr X/99/11 z dnia 28.06.2011r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta w Pszczynie

Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta w Pszczynie Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta w Pszczynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 r. Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. I. Ogólna kwota

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 87 Wersja III KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALENIA INNEGO TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Pomoc Publiczna. Klasyfikacja przedsiębiorstw, według kryterium wielkości Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Dane finansowe

Pomoc Publiczna. Klasyfikacja przedsiębiorstw, według kryterium wielkości Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Dane finansowe Pomoc Publiczna Każde wsparcie przedsiębiorcy przez instytucje publiczne może mieć charakter pomocy publicznej, a przekroczenie dozwolonych limitów grozi zwrotem uzyskanych korzyści razem z odsetkami.

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r. Załącznik nr 8 Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 30.06.2014 r. roku wynosi 1 894 862,63 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK. z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK. z dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŝności pienięŝnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r. Załącznik nr 8 Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 30.06.2015 r. roku wynosi 2 334 881,41 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 2 lipca 2009 r. LLU- 410-14-02/2009 Pan Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rembertowie Ustawa o pomocy społecznej Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 lutego 2010 r. LKA-4111-01-04/2009 K/09/005 Prezydent Miasta Świętochłowice Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, Nr 266, poz. 2235, z 2007

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się nazwę:

1. Zmienia się nazwę: Statut Domu Kultury Śródmieście - Uchwała Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja warszawskiej służby geodezyjnej w latach

Reorganizacja warszawskiej służby geodezyjnej w latach Reorganizacja warszawskiej służby geodezyjnej w latach 2004-2013 Jarosław Lendzion Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy listopad 2013 r. Agenda 1. Początki (od 2002 roku) 2. Powstaje BGiK 3.

Bardziej szczegółowo

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r.

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r. Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r. Czym jest budżet Warszawy? Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY

RADY MIASTA STOŁECZNEGO W ARSZAWY Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/9ł 8/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU 241 3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/16/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LII/418/14 RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO POSIEDZENIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. przeciwdziałania przemocy w sprawie rozpatrzenia wniosków organizacji pozarządowych zgłaszających swoje kandydatury do Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: UZYSKANIA ULGI PODATKOWEJ w formie ❶ ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOśENIA ZAPŁATY PODATKU NA RATY ❶ ODROCZENIA LUB ROZŁOśENIA NA RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 21/V/2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu komunalnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta

Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta 1 Nr z rejestru 20/2003 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wewnętrzny regulamin działalności Biura Naczelnego Architekta Miasta Niniejszy Wewnętrzny regulamin Z a t w i e r d z a m /-/ Lech Kaczyński Prezydent

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW RAZEM 0 0 0

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW RAZEM 0 0 0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 roku WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LI/367/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności

UCHWAŁA Nr LI/367/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności UCHWAŁA Nr LI/367/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r.

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r. UROCZYSTOŚĆ wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację programu Bezpieczne osiedle Warszawa, dnia 20.02.2013 r. Dzielnica LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE Liczba Grup Osiedlowych Liczba

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie RAPORT Projekt Aktywna Rodzina 18 gier miejskich w Warszawie 1 SZCZEGÓŁY Aktywna Rodzina Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników rodzinnych. Tematem przewodnim gier jest walka Kapitana

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I STANIE MAJĄTKOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH Imię i nazwisko podatnika PESEL Data urodzenia Stan cywilny Miejsce zamieszkania Nr telefonu Miejsce prowadzenia działalności*

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A --------------------------------------------------

I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za 2 0 1 4 rok. Rada Gminy uchwałą Nr XXX / 166 / 2013 z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo? Jaki zakres? Gdzie?

nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo? Jaki zakres? Gdzie? nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie Dla kogo Jaki zakres Gdzie www.warszawa19115.pl osoby do 26 roku życia seniorzy po ukończeniu 65 lat KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (na etapie przedsądowym)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ----------------------------------------------------

I N F O R M A C J A ---------------------------------------------------- I N F O R M A C J A ---------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za I półrocze 2 0 1 5 r o k u. Rada Gminy uchwałą Nr XL / 227 / 2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2010 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. z dnia 30 marca 2010 r.

Uchwała Nr 48/2010 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. z dnia 30 marca 2010 r. Uchwała Nr 48/2010 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI-4114-02-04/2012 I/12/002 Kielce, dnia września 2012 r. Pan Marcin Majcher Burmistrz OŜarowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

I Oddział ZUS w Warszawie Harmonogram wykładów dla klientów

I Oddział ZUS w Warszawie Harmonogram wykładów dla klientów Harmonogram wykładów dla klientów Rozpoczynasz prowadzenie działalności - poznaj swoje prawa i obowiązki Temat Miejsce spotkania Godziny Data poniedziałek Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ciołka 10 a sala 310

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 lipca 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: : ZARZĄDZENIA: 1208 - Nr 70/05 Wójta Gminy Janowo z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia września 2009 r. LBY-410-09-01/2009 P/09/165 Pan Leszek Jakubowski Burmistrz śnina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo