ULGI W SPŁACIE ZOBOWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULGI W SPŁACIE ZOBOWI"

Transkrypt

1 ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NALEśNOŚCI, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. Wstęp Prezydent m.st. Warszawy moŝe wydawać rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych oraz naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Wobec powyŝszego moŝe tym samym, udzielać ulg w spłacie wierzytelności m.st. Warszawy w formie: umorzeń, odroczeń terminu zapłaty, rozłoŝeń na raty spłaty zobowiązań. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się na podstawie: w spłacie zobowiązań podatkowych - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w spłacie zobowiązań niepodatkowych uchwały Nr LXXVI/2333/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŝności pienięŝnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 137, poz. 4512), oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.). Osoby posiadające upowaŝnienia Prezydenta m.st. Warszawy do udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych czy pełnomocnictwa do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleŝności pienięŝnych, do których 1/13

2 nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to pracownicy Biur, Dzielnic oraz Jednostek Organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. Jednocześnie część wydawanych rozstrzygnięć dotyczących spłaty zobowiązań podatkowych i zobowiązań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to przypadki udzielenia pomocy publicznej. Ocena tego, czy dana ulga moŝe być uznana za pomoc publiczną odbywa się w oparciu o przepis art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), zgodnie z którym wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: 1. Wsparcie udzielane jest przez Państwo lub ze środków państwowych, 2. Przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 3. Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów), 4. Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Jednym z podstawowych celów wydawanych rozstrzygnięć jest pomoc Miasta w przejściowych finansowych problemach osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Nieudzielanie pomocy w postaci ulgi mogłoby doprowadzić do całkowitej utraty ich płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszenia dochodów naszego Miasta. Podstawowym celem udzielanych ulg jest więc zapewnienie stabilności dochodów Miasta. 2. Informacja zbiorcza Z otrzymanych informacji od pracowników Urzędu m.st. Warszawy posiadających stosowne pełnomocnictwa do wydawania rozstrzygnięć dotyczących zobowiązań podatkowych oraz naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wynika, iŝ: Wydane rozstrzygnięcia to poszczególnych przypadków, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,53 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,94 zł 2) odroczenia 582 szt. na łączną kwotę ,85 zł 3) rozłoŝenia na raty szt. na łączną kwotę ,74 zł Wśród wydanych rozstrzygnięć 235 przypadków stanowiło pomoc publiczną. 2/13

3 Wśród wydanych rozstrzygnięć przypadków stanowiło ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,75 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,60 zł 2) odroczenia 4 szt. na łączną kwotę ,87 zł 3) rozłoŝenia na raty 156 szt. na łączną kwotę ,28 zł Natomiast rozstrzygnięcia dotyczące naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to przypadków, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,78 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,34 zł 2) odroczenia 578 szt. na łączną kwotę ,98 zł 3) rozłoŝenia na raty szt. na łączną kwotę ,46 zł Wydane rozstrzygnięcia przez pracowników Biur posiadających stosowne pełnomocnictwo to 200 poszczególnych przypadków, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,40 zł. Z informacji otrzymanych od pracowników Urzędu m.st. Warszawy w 18 Dzielnicach posiadających stosowne pełnomocnictwo wynika, iŝ w 2008 roku wydano rozstrzygnięć, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,72 zł. Z informacji otrzymanych od pracowników Jednostek Organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy posiadających stosowne pełnomocnictwo wynika, iŝ wydali oni rozstrzygnięć, których suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,41 zł. 3. Informacja szczegółowa 3.1. Biura m.st. Warszawy Z informacji otrzymanych od pracowników posiadających stosowne upowaŝnienia wynika, iŝ ulg w spłacie zobowiązań udzielili pracownicy z 4 Biur. Wśród wskazanych przypadków 18 stanowiło rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,65 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od nieruchomości wyniosła ,39 zł, - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od środków transportowych wyniosła ,26 zł. 3/13

4 Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj (formę) udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 16 przypadków to rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,75 zł, 1 przypadek to umorzenie na kwotę zł i 1 przypadek to odroczenie na kwotę ,90 zł. Wśród udzielonych ulg przez upowaŝnionych pracowników Biur 182 przypadki stanowiło rozstrzygnięcia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Suma naleŝności objętych tymi ulgami wyniosła ,75 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu wieczystego uŝytkowania wyniosła ,09 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu najmu lub dzierŝawy nieruchomości/wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego wyniosła ,04 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny/odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego wyniosła ,11 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal uŝytkowy/wynagrodzenia za korzystanie z lokalu uŝytkowego bez tytułu prawnego wyniosła ,13 zł, - suma naleŝności objętych ulgami z innych tytułów wyniosła ,38 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj (formę) udzielonych ulg w spłacie zobowiązań niepodatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 157 przypadków to rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,16 zł, 24 przypadki to umorzenia na łączną kwotę ,28 zł, 1 przypadek to odroczenie na łączną kwotę ,41 zł. Wśród udzielonych ulg w spłacie wierzytelności przez upowaŝnionych pracowników Biur 50 przypadków stanowiło pomoc publiczną. Biura, w których upowaŝnieni pracownicy wydali rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych oraz naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa to: Biuro Podatków i Egzekucji Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,09 zł i dotyczyła 189 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane w formie umorzenia (18) na łączną kwotę ,26 zł, w formie rozłoŝenia na raty (169) na łączną kwotę ,52 zł, czy odroczenia (2) na łączną kwotę ,31 zł. 4/13

5 Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 50 przypadków udzielenia pomocy publicznej Biuro Zarządzania Kryzysowego Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła zł i dotyczyła 4 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane w formie umorzenia. Przedmiotowe ulgi nie stanowiły pomocy publicznej Biuro Polityki Społecznej Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,02 zł i dotyczyła 3 przypadków umorzenia. Przedmiotowe ulgi nie stanowiły pomocy publicznej Biuro Edukacji Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,29 zł i dotyczyła 4 przypadków rozłoŝenia na raty. Przedmiotowe ulgi nie stanowiły pomocy publicznej Dzielnice m. st. Warszawy Wśród wydanych rozstrzygnięć przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy w poszczególnych Dzielnicach posiadających stosowne upowaŝnienia wynika, iŝ przypadki stanowiły rozstrzygnięcia dotyczące zobowiązań podatkowych, a suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,10 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od nieruchomości wyniosła ,28 zł, - suma naleŝności objętych ulgą w podatku od środków transportowych wyniosła ,58 zł, - suma naleŝności objętych ulgami z innych tytułów wyniosła ,24 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj udzielonych ulg podatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 140 przypadków ulg to rozłoŝenia na raty na kwotę ,53 zł, przypadków to umorzenia na kwotę ,60 zł, oraz 3 przypadki odroczeń na łączną kwotę 8.328,97 zł. 5/13

6 Wśród wydanych rozstrzygnięć przez upowaŝnionych pracowników w Dzielnicach 811 przypadków stanowiło rozstrzygnięcia, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Suma naleŝności objętych nimi wyniosła ,62 zł, w tym: - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu wieczystego uŝytkowania wyniosła ,52 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu najmu lub dzierŝawy nieruchomości/wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego wyniosła ,70 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny/odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego wyniosła ,85 zł, - suma naleŝności objętych ulgą z tytułu czynszu i innych opłat za lokal uŝytkowy/wynagrodzenia za korzystanie z lokalu uŝytkowego bez tytułu prawnego wyniosła ,10 zł, - suma naleŝności objętych ulgami za przekształcenie uŝytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła ,92 zł, - suma naleŝności objętych ulgami z innych tytułów wyniosła ,53 zł. Natomiast, biorąc pod uwagę rodzaj (formę) wydanych rozstrzygnięć dotyczących zobowiązań niepodatkowych, naleŝy wskazać, iŝ 24 przypadki to odroczenia zapłaty na łączną kwotę ,77 zł, 495 przypadków to rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,18 zł, 292 przypadki to umorzenia na łączną kwotę ,67 zł. Wśród wydanych rozstrzygnięć 52 przypadki stanowiło pomoc publiczną. Wydane rozstrzygnięcia w 2008 roku przez upowaŝnionych pracowników w poszczególnych Dzielnicach Urzędu m. st. Warszawy przedstawiają się w następujący sposób: Dzielnica Bemowo Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,17 zł, w tym: 1) umorzenia 6 szt. na łączną kwotę 8.042,73 zł 3) rozłoŝenia na raty 28 szt. na łączną kwotę ,44 zł Dotyczyła 34 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 11 przypadków na kwotę ,40 zł, - niepodatkowych 23 przypadki na kwotę ,77 zł 6/13

7 Dzielnica Bielany Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,63 zł, w tym: 1) umorzenia 363 szt. na łączną kwotę ,37 zł 2) odroczenia 3 szt. na łączną kwotę ,43 zł 3) rozłoŝenia na raty 23 szt. na łączną kwotę ,83 zł Dotyczyła 389 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 312 przypadków na kwotę ,71 zł, - niepodatkowych 77 przypadków na kwotę ,92 zł Dzielnica Białołęka W 2008 roku Dzielnica Białołęka nie wydała Ŝadnych rozstrzygnięć Dzielnica Praga Południe Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,52 zł, w tym: 1) umorzenia 30 szt. na łączną kwotę ,07 zł 2) odroczenia 1 szt. na łączną kwotę 2.296,57 zł 3) rozłoŝenia na raty 29 szt. na łączną kwotę ,88 zł Dotyczyła 60 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 26 przypadków na kwotę ,33 zł, - niepodatkowych 34 przypadki na kwotę ,19 zł Dzielnica Praga Północ Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,65 zł, w tym: 1) umorzenia 3 szt. na łączną kwotę 4.144,20 zł 2) odroczenia 1 szt. na łączną kwotę 6.572,00 zł 3) rozłoŝenia na raty 3 szt. na łączną kwotę ,45 zł Dotyczyła 7 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 4 przypadki na kwotę ,40 zł, - niepodatkowych 3 przypadki na kwotę ,25 zł Dzielnica Śródmieście Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,04 zł, w tym: 1) umorzenia 46 szt. na łączną kwotę ,40 zł 3) rozłoŝenia na raty 23 szt. na łączną kwotę ,64 zł Dotyczyła 69 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 28 przypadków na kwotę ,39 zł, - niepodatkowych 41 przypadków na kwotę ,65 zł 7/13

8 Dzielnica Targówek Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,35 zł, w tym: 1) umorzenia 1 szt. na łączną kwotę 90,00 zł 3) rozłoŝenia na raty 29 szt. na łączną kwotę ,35 zł Dotyczyła 30 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 1 przypadek na kwotę 125,60 zł, - niepodatkowych 29 przypadków na kwotę ,75 zł Dzielnica śoliborz Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,34 zł, w tym: 1) umorzenia 23 szt. na łączną kwotę 367,16 zł 3) rozłoŝenia na raty 15 szt. na łączną kwotę ,18 zł Dotyczyła 38 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 23 przypadki na kwotę 367,16 zł, - niepodatkowych 15 przypadków na kwotę ,18 zł Dzielnica Mokotów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,16 zł, w tym: 1) umorzenia szt. na łączną kwotę ,36 zł 2) odroczenia 7 szt. na łączną kwotę ,63 zł 3) rozłoŝenia na raty 67 szt. na łączną kwotę ,17 zł Dotyczyła przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych przypadków na kwotę ,89 zł, - niepodatkowych 77 przypadków na kwotę ,27 zł Dzielnica Ursus Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,44 zł, w tym: 1) umorzenia 1 szt. na łączną kwotę 4.986,00 zł 3) rozłoŝenia na raty 3 szt. na łączną kwotę ,44 zł Dotyczyła 4 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 3 przypadki na kwotę ,80 zł, - niepodatkowych 1 przypadków na kwotę 2.643,64 zł 8/13

9 Dzielnica Ursynów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,72 zł, w tym: 1) umorzenia 18 szt. na łączną kwotę ,42 zł 2) odroczenia 6 szt. na łączną kwotę ,65 zł 3) rozłoŝenia na raty 78 szt. na łączną kwotę ,65 zł Dotyczyła 102 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 35 przypadków na kwotę ,08 zł, - niepodatkowych 67 przypadków na kwotę ,64 zł Dzielnica Wola Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,40 zł, w tym: 1) umorzenia 25 szt. na łączną kwotę ,16 zł 3) rozłoŝenia na raty 26 szt. na łączną kwotę ,24 zł Dotyczyła 51 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 41 przypadków na kwotę ,00 zł, - niepodatkowych 10 przypadków na kwotę ,40 zł Dzielnica Wilanów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła 8.952,43 zł, w tym: 1) umorzenia 4 szt. na łączną kwotę 3.855,57 zł 2) odroczenia 2 szt. na łączną kwotę 2.279,86 zł 3) rozłoŝenia na raty 1 szt. na łączną kwotę 2.817,00 zł Dotyczyła 7 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 3 przypadki na kwotę 3.203,70 zł, - niepodatkowych 4 przypadki na kwotę 5.748,73 zł Dzielnica Wawer Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,67 zł, w tym: 1) umorzenia 13 szt. na łączną kwotę ,64 zł 2) odroczenia 5 szt. na łączną kwotę 2.997,89 zł 3) rozłoŝenia na raty 23 szt. na łączną kwotę ,14 zł Dotyczyła 41 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 31 przypadków na kwotę ,39 zł, - niepodatkowych 10 przypadków na kwotę 8.927,28 zł 9/13

10 Dzielnica Wesoła Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,82 zł, w tym 1) umorzenia 144 szt. na łączną kwotę ,20 zł 3) rozłoŝenia na raty 11 szt. na łączną kwotę ,62 zł Dotyczyła 155 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 18 przypadków na kwotę ,31 zł, - niepodatkowych 137 przypadków na kwotę ,51 zł Dzielnica Włochy Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,60 zł, w tym: 1) umorzenia 23 szt. na łączną kwotę ,60 zł 3) rozłoŝenia na raty 7 szt. na łączną kwotę ,00 zł Dotyczyła 30 przypadków udzielenia ulg, w spłacie zobowiązań podatkowych Dzielnica Rembertów Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,48 zł, w tym: 1) umorzenia 15 szt. na łączną kwotę ,69 zł 3) rozłoŝenia na raty 11 szt. na łączną kwotę ,79 zł Dotyczyła 26 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 24 przypadki na kwotę ,64 zł, - niepodatkowych 2 przypadki na kwotę ,84 zł Dzielnica Ochota Suma naleŝności objętych ulgami wyniosła ,30 zł, w tym: 1) umorzenia 24 szt. na łączną kwotę ,70 zł 2) odroczenia 2 szt. na łączną kwotę ,71 zł 3) rozłoŝenia na raty 258 szt. na łączną kwotę ,89 zł Dotyczyła 284 przypadków udzielenia ulg, w tym: - podatkowych 3 przypadki na kwotę 372,70 zł, - niepodatkowych 281 przypadków na kwotę ,60 zł 10/13

11 3.3. Jednostki Organizacyjne m.st. Warszawy Z informacji otrzymanych od pracowników Jednostek Organizacyjnych m. st. Warszawy posiadających stosowne pełnomocnictwa do wydawania rozstrzygnięć dotyczących naleŝności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, wynika iŝ w 2008 roku wydano rozstrzygnięć, których suma naleŝności wyniosła ,41 zł. Wśród wydanych rozstrzygnięć 133 przypadków stanowiło pomoc publiczną. Wydawanie rozstrzygnięć w spłacie zobowiązań niepodatkowych w 2008 roku przez pracowników posiadających stosowne pełnomocnictwo w odniesieniu do waŝniejszych pod względem wartościowym grup Jednostek Organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy przedstawia się w następujący sposób: Delegatury Biura Gospodarowania Nieruchomościami wyniosła ,13 zł i dotyczyła 441 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane z tytułu wieczystego uŝytkowania w formie odroczenia zapłaty, 420 przypadków na łączną kwotę ,93 zł, 1 przypadek rozłoŝenia na raty na łączną kwotę ,36 zł oraz 20 przypadków umorzeń na łączną kwotę 4.876,84 zł. Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 38 przypadków udzielenia pomocy publicznej Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami wyniosła ,81 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny/uŝytkowy w formie umorzenia (996 przypadki) na łączną kwotę ,51 zł, w formie odroczenia zapłaty (9 przypadków) na łączną kwotę ,04 zł, w formie rozłoŝenia na raty (1.338 przypadki) na łączną kwotę ,26 zł. Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 29 przypadków udzielenia pomocy publicznej. 11/13

12 Ośrodki Pomocy Społecznej wyniosła ,36 zł i dotyczyła 85 przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe ulgi były udzielane w formie umorzenia (48) na łączną kwotę ,79 zł, rozłoŝenia na raty (17) na łączną kwotę ,50 zł oraz odroczenia (20) na kwotę ,07 zł. Wśród udzielonych ulg nie było przypadków udzielenia pomocy publicznej Inne jednostki organizacyjne Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy posiadający stosowne pełnomocnictwa do wydawania rozstrzygnięć dotyczących naleŝności, do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej, którzy udzielili ulg w spłacie zobowiązań niepodatkowych: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie: wyniosła ,93 zł i dotyczyła 11 przypadków udzielenia ulg. Zarząd Transportu Miejskiego: wyniosła ,10 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Zarząd Cmentarzy Komunalnych: wyniosła 4.564,53 zł i dotyczyła 6 przypadków udzielenia ulg. Izba Wytrzeźwień: wyniosła ,49 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Zarząd Mienia Skarbu Państwa: wyniosła ,36 zł i dotyczyła 103 przypadków udzielenia ulg. StraŜ Miejska m.st. Warszawy: wyniosła ,40 zł i dotyczyła 53 przypadków udzielenia ulg. 12/13

13 Zarząd Dróg Miejskich: wyniosła ,08 zł i dotyczyła 55 przypadków udzielenia ulg. Zarząd Terenów Publicznych: wyniosła ,56 zł i dotyczyła 8 przypadków udzielenia ulg. Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty w Dzielnicy Bielany: wyniosła 5.753,66 zł i dotyczyła 10 przypadków udzielenia ulg. udzielonych przez upowaŝnionych pracowników w powyŝszych Jednostkach Organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy wyniosła ,11 zł i dotyczyła przypadków udzielenia ulg. Przedmiotowe rozstrzygnięcia wydawane przez pracowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy były udzielane w formie umorzenia ( przypadków) na łączną kwotę ,25 zł, w formie odroczenia zapłaty (104 przypadki) na łączną kwotę ,76 zł, w formie rozłoŝenia na raty spłaty naleŝności (924 przypadki) na łączną kwotę ,10 zł. Wśród udzielonych ulg było jednocześnie 66 przypadków udzielenia pomocy publicznej. PowyŜsze sprawozdanie nie obejmuje ulg dotyczących naleŝności podatkowych stanowiących dochody naszego miasta, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe tj.: - od spadków i darowizn, - od czynności cywilnoprawnych, - od podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej. Sporządził: Zatwierdził: Data: Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy Skarbnik 22 kwietnia 2009 roku Dyrektor m.st. Warszawy Biura Podatków i Egzekucji Mirosław Czekaj Joanna Gutkowska 13/13

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA Nowa polityka mieszkaniowa miasta opierająca się na kompleksowym podejściu łączącym sferę inwestycyjną z rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi. Działania oparto na trzech filarach:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr X/99/11 z dnia 28.06.2011r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr /2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2010r.

UCHWAŁA nr /2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2010r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego UCHWAŁA nr /2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleŝności pienięŝnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 21 lipca 2014 roku

Uchwała Nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. z dnia 21 lipca 2014 roku Uchwała Nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do naleŝności pienięŝnych o charakterze cywilnoprawnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/1059/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLII/1059/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XLII/1059/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŝności pienięŝnych,

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/861/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/861/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/861/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu

Bardziej szczegółowo

Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta w Pszczynie

Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta w Pszczynie Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta w Pszczynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr X/99/11 z dnia 28.06.2011r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/505/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XIX/505/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XIX/505/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŝności pienięŝnych,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 87 Wersja III KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALENIA INNEGO TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XCIX/2031/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK. z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK. z dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY LUTOMIERSK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2014 r. Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2014 r. I. Ogólna kwota

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Pomoc Publiczna. Klasyfikacja przedsiębiorstw, według kryterium wielkości Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Dane finansowe

Pomoc Publiczna. Klasyfikacja przedsiębiorstw, według kryterium wielkości Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Dane finansowe Pomoc Publiczna Każde wsparcie przedsiębiorcy przez instytucje publiczne może mieć charakter pomocy publicznej, a przekroczenie dozwolonych limitów grozi zwrotem uzyskanych korzyści razem z odsetkami.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv innogy Stoen Operator październik 2017 Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleŝności pienięŝnych,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/194/2017 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU. z dnia 15 września 2017 r.

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/194/2017 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU. z dnia 15 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2017 r. Poz. 8168 UCHWAŁA NR XXX/194/2017 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 15 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/435/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/435/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/435/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 2 lipca 2009 r. LLU- 410-14-02/2009 Pan Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r. Załącznik nr 8 Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2014 r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 30.06.2014 r. roku wynosi 1 894 862,63 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXI/1540/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXI/1540/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 3327 UCHWAŁA NR LXI/1540/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/./2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/./2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/./2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY

BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI SPOŁ ECZNEJ MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI P UNKTÓW INFORMACYJNO-KONSULATACYJNYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY III kwartał 2010r. Opracowanie: Elżbieta Mroczko Wydział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011 r.

Uchwała Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 września 2011 r. Uchwała Nr XI/60/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307448-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S 171-307448 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVII/2016 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVII/2016 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 173/XXVII/2016 RADY GMINY MNIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r. Załącznik nr 8 Informacja o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 30.06.2015 r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 30.06.2015 r. roku wynosi 2 334 881,41 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 listopada 2017 r. Poz. 5782 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ. z dnia 22 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXIII/1100/10 RADY MIASTA BYDGOSZCZ w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku

Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

UZASADNIENIE. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień. UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Niniejszą uchwałą zmienia się uchwałę w sprawie udzielenia ulg Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu w spłacie należności pieniężnej przypadającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/323/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/323/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/323/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2017 r. Poz. 4859 UCHWAŁA NR XXXI/437/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku UCHWAŁA NR 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XL/273/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej

Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Wyzwanie dla Warszawy: funkcjonowanie systemu pomocy społecznej Misja Ośrodka Pomocy Społecznej w Rembertowie Ustawa o pomocy społecznej Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIX.459.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTKA z dnia... w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII.576.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się nazwę:

1. Zmienia się nazwę: Statut Domu Kultury Śródmieście - Uchwała Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok 5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/552/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/552/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 3183 UCHWAŁA NR XLV/552/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 lutego 2010 r. LKA-4111-01-04/2009 K/09/005 Prezydent Miasta Świętochłowice Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/34/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, Nr 266, poz. 2235, z 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/XII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr 49/XII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr 49/XII/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Na podstawie 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/160/12 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030

mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030 mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030 Ile mamy mieszkań w Warszawie? Mieszkania oddawane do użytkowania (średnia za 5 lat) 14 000 6 340 6 790 2 840 3 370 3 670

Bardziej szczegółowo