Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10"

Transkrypt

1 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne

2 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie nowej generacji do odzyskiwania danych po awarii. Aby ułatwić klientom migrację do nowego produktu, firma Acronis umożliwia im stopniowe wprowadzanie aktualizacji, importowanie do programu Acronis Backup & Recovery 10 strategii tworzenia kopii zapasowych używanych w programie Acronis True Image Echo, a także korzystanie z dokumentacji obejmującej wszystkie aspekty procesu aktualizacji. 2 Copyright Acronis, Inc.,

3 2. Wybór sposobu aktualizacji W tym rozdziale przedstawiono przegląd możliwych sposobów aktualizacji programu Acronis True Image Echo i opisano opcje dostępne podczas aktualizacji. Podano również ogólne informacje na następujące tematy: Stopniowe wprowadzanie aktualizacji, gdy pewna część infrastruktury ma być nadal chroniona przy użyciu programu Acronis True Image Echo Migracja starych zadań z programu Acronis True Image Echo Używanie archiwów kopii zapasowych utworzonych w poprzedniej wersji programu Acronis True Image Dzięki temu po zapoznaniu się z tym rozdziałem będzie można wybrać najwygodniejszą dla siebie metodę aktualizacji Stopniowe wprowadzanie aktualizacji Komponenty programu Acronis Backup & Recovery 10 nie współpracują z komponentami programu Acronis True Image Echo. Starej konsoli nie można podłączyć do nowego agenta, nowe agenty nie tworzą kopii zapasowych na serwerze Acronis Backup Server, a starych agentów nie można zarejestrować na serwerze Acronis Backup & Recovery 10 Management Server. Nowy i stary agent nie mogą być jednocześnie uruchomione na tym samym komputerze, dlatego podczas instalowania nowego agenta stary jest usuwany. Ponadto programy nie współpracują ze sobą mogą działać niezależnie w tej samej sieci, chroniąc tylko te komputery, na których jest zainstalowana odpowiednia wersja agenta. Umożliwia to stopniową lub częściową migrację do nowego programu albo wdrożenie nowego programu tylko na komputerach, które nie są chronione przez wersję Echo. Przykładowy scenariusz stopniowego wprowadzania aktualizacji oraz niezbędne czynności opisano w dalszej części tego dokumentu. W rzeczywistości aktualizacje można wykonywać według potrzeb na pojedynczych komputerach, bez znaczącego wpływu na działanie systemu. Ponadto nową strategię tworzenia kopii zapasowych można przetestować na jednym lub kilku komputerach, podczas gdy pozostałe komputery pozostają pod ochroną programu Echo. Następnie można zaktualizować większość komputerów z programem Acronis True Image Echo, stosując do nich sprawdzoną strategię. Podstawowe czynności wymagane do tego, aby rozpocząć korzystanie z programu Acronis Backup & Recovery 10 na jednym komputerze, opisano w dalszej części tego dokumentu Importowanie strategii tworzenia kopii zapasowych z programu Acronis True Image Echo W programie Acronis True Image Echo strategia tworzenia kopii zapasowych składa się z zadań tworzenia kopii zapasowych zadań lokalnych (umieszczonych w agentach) i zadań grupowych (umieszczonych na serwerze Acronis Group Server). Podczas aktualizacji do programu Acronis Backup & Recovery 10 dostępna jest opcja importowania tych zadań przy użyciu jednej z następujących metod: Copyright Acronis, Inc.,

4 Metoda lokalna: Importowane są zadania lokalne, a zadania grupowe nie są importowane. Zadania lokalne stają się lokalnymi planami tworzenia kopii zapasowych. Metoda centralna: Importowane są zadania grupowe, a zadania lokalne nie są importowane. Zadania grupowe stają się zasadami tworzenia kopii zapasowych, które można następnie zastosować do komputerów, na których wcześniej były stosowane zadania grupowe, a także na każdym innym komputerze. Kombinacja obu metod: Importowane są zarówno zadania lokalne, jak i grupowe. Otrzymane zasady tworzenia kopii zapasowych są stosowane automatycznie do odpowiednich komputerów. Plany tworzenia kopii zapasowych pochodzące z zadań grupowych stają się scentralizowanymi planami tworzenia kopii zapasowych. Pozostałe plany tworzenia kopii zapasowych pozostają planami lokalnymi. W tej sekcji zostały opisane wszystkie te metody Acronis Backup & Recovery 10 Upgrade Tool W programie Acronis Backup & Recovery 10 dostępne jest narzędzie do aktualizacji, czyli skrypt o nazwie Acronis Backup & Recovery 10 Upgrade Tool. Uruchamiając ten skrypt po zaktualizowaniu agentów, można zaimportować zadania programu Acronis True Image Echo do programu Acronis Backup & Recovery 10 i udostępnić archiwa przechowywane na serwerze Acronis Backup Server w programie Acronis Backup & Recovery 10. Jeśli te opcje są niepotrzebne, nie ma konieczności używania narzędzia do aktualizacji Metoda lokalna: importowanie starych zadań do nowych agentów Program Acronis Backup & Recovery 10 umożliwia zaimportowanie zadań tworzenia kopii zapasowych oraz sprawdzania poprawności z programu Acronis True Image Echo do agentów Acronis Backup & Recovery 10. Zadania tworzenia kopii zapasowych są konwertowane na lokalne plany tworzenia kopii zapasowych. W razie potrzeby można je zmodyfikować przy użyciu nowych schematów tworzenia kopii zapasowych i opcji planowania dostępnych w programie Acronis Backup & Recovery 10. Importowane są wszystkie zadania istniejące na komputerze. Nie można wybrać zadań do zaimportowania, ale można usunąć zadania niepotrzebne przed lub po importowaniu. Stare zadania nie będą działały, dopóki nie zostaną zaimportowane. 4 Copyright Acronis, Inc.,

5 Zadania tworzące kopie zapasowe na serwerze Acronis Backup Server lub sprawdzające poprawność archiwów przechowywanych na tym serwerze nie są importowane. Dzieje się tak dlatego, że agenty programu Acronis Backup & Recovery 10 nie współpracują z serwerem Acronis Backup Server, a także innymi komponentami programu Acronis True Image Echo. Strategię tworzenia kopii zapasowych, w której używane są takie zadania, można odtworzyć w węźle magazynowania lub innej lokalizacji używanej jako miejsce docelowe kopii zapasowych. Po zaktualizowaniu agenta programu Acronis True Image Echo (ATIE) do agenta programu Acronis Backup & Recovery 10 (ABR10) stare zadania pozostają na komputerze w formie skryptów. Następnie są importowane do agenta ABR10. W przypadku lokalnej instalacji w systemie Windows W przypadku lokalnego zainstalowania klienta na komputerze z systemem Windows stare zadania tworzenia kopii zapasowych i sprawdzania poprawności są importowane automatycznie, chyba że wyłączysz opcję importowania w kreatorze instalacji. W ten sposób nowy agent może rozpocząć ochronę komputera natychmiast po instalacji, a przerwa w ochronie jest minimalna. W przypadku zdalnej instalacji agentów lub instalacji przy użyciu zasad grupy Nowe agenty można zainstalować zdalnie na komputerach z systemem Windows przy użyciu konsoli Acronis Backup & Recovery 10 Management Console, a w przypadku domeny Active Directory wdrożyć je przy użyciu zasad grupy (lub podobnego narzędzia do wdrażania oprogramowania). Aby w takich przypadkach zaimportować zadania, wykonaj następujące czynności: 1. Wdróż agenta i narzędzie do aktualizacji Upgrade Tool przy użyciu zasad grupy. 2. Utwórz własny skrypt, który uruchomi narzędzie do aktualizacji na wszystkich komputerach. Następnie uruchom ten skrypt po wdrożeniu agenta oraz narzędzia do aktualizacji na wszystkich komputerach. Przykładem takiego skryptu jest następujący plik.bat: Copyright Acronis, Inc.,

6 @echo off %SystemDrive% cd %ProgramFiles%\Acronis\UpgradeTool cscript UpgradeTool.vbs Agent Do centralnego zaimportowania starych zadań konieczne może być uruchomienie tego skryptu jako skryptu logowania lub uruchamiania w obiekcie zasad grupy. W przypadku instalacji w systemie Linux W przypadku instalowania agenta na komputerze z systemem Linux narzędzie do aktualizacji trzeba uruchomić ręcznie z parametrem Agent po zakończeniu instalacji. Podsumowanie Zadania istniejące na komputerze, w tym również pochodzące z serwera Acronis Group Server, działają nadal jako lokalne plany tworzenia kopii zapasowych. Scentralizowane zasady tworzenia kopii zapasowych można tworzyć i wdrażać od nowa. Jeśli wszystkie zadania do zaimportowania pochodzą z serwera Acronis Group Server, można zamiast metody lokalnej wybrać metodę centralną: powoduje ona konwersję źródłowego zadania grupowego na zasady tworzenia kopii zapasowych, a następnie zastosowanie tych zasad do komputerów objętych zadaniem grupowym. Celowe może być połączenie takich komputerów w grupy Metoda centralna: konwertowanie zadań grupowych na zasady tworzenia kopii zapasowych Program Acronis Backup & Recovery 10 umożliwia zaimportowanie zadań grupowych programu Acronis True Image Echo do serwera Acronis Backup & Recovery 10 Management Server. Zadania grupowe tworzące kopie zapasowe na serwerze Acronis Backup Server lub sprawdzające poprawność archiwów przechowywanych na tym serwerze nie są importowane. W takim przypadku należy utworzyć i zastosować zasady tworzenia kopii zapasowych z miejscem docelowym innym niż serwer kopii zapasowych. 6 Copyright Acronis, Inc.,

7 Importowanie odbywa się przez uruchomienie tego samego narzędzia do aktualizacji z parametrem GS po zainstalowaniu serwera zarządzania. Wszystkie zadania grupowe są konwertowane na zasady tworzenia kopii zapasowych. Aby wdrożyć wszystkie scentralizowane strategie tworzenia kopii zapasowych, należy zastosować te zasady do zaktualizowanych komputerów, które były pierwotnie objęte zadaniem grupowym. Zamiast stosować zasady kolejno na poszczególnych komputerach, można dodać komputery do grupy na serwerze zarządzania, a następnie zastosować zasady do tej grupy. Otrzymane zasady można modyfikować przy użyciu nowych opcji dostępnych w programie Acronis Backup & Recovery 10 lub stosować je bez zmian. Podsumowanie Każde zadanie grupowe jest konwertowane na zasady tworzenia kopii zapasowych, które nie tylko zachowują, ale dodatkowo rozszerzają możliwości zarządzania scentralizowanego. Scentralizowane plany tworzenia kopii zapasowych zastępują zadania pochodzące z serwera Acronis Group Server. Ewentualne zadania lokalne są tracone. Korzyści wynikające z użycia tej metody: Jest to jedyna metoda, która umożliwia zastosowanie otrzymanych zasad do grupy, a nie do poszczególnych komputerów. Nie trzeba uruchamiać narzędzia do aktualizacji na każdym komputerze. Jest to przydatne w przypadku instalowania agentów przy użyciu zasad grupy. Tej w pełni centralnej metody nie można zastosować w następujących dwóch przypadkach: Gdy na komputerach znajdują się zadania o pochodzeniu lokalnym, które chcesz zachować. Copyright Acronis, Inc.,

8 Gdy nie chcesz lub nie możesz określić, które komputery były uwzględnione w zadaniu grupowym (zwykle komputery są wyświetlone podczas edycji zadania grupowego, ale może być ich bardzo dużo lub serwer grup mógł zostać wcześniej usunięty). W obu przypadkach należy połączyć metodę centralną z metodą lokalną w sposób opisany poniżej Kombinacja obu metod Aby nadal używać zarówno lokalnych, jak i scentralizowanych planów tworzenia kopii zapasowych, należy zaimportować zarówno zadania do agentów, jak i zadania grupowe do serwera zarządzania. Gdy komputery z agentami zostaną zarejestrowane na serwerze zarządzania, serwer ustanowi relację między zaimportowanymi zadaniami tworzenia kopii zapasowych (przekonwertowanymi na lokalne plany tworzenia kopii zapasowych) a zaimportowanym zadaniem grupowym (przekonwertowanym na zasady tworzenia kopii zapasowych). Lokalne plany tworzenia kopii zapasowych pochodzące z wcześniejszych zadań grupowych staną się scentralizowanymi planami tworzenia kopii zapasowych i będzie można nimi zarządzać przy użyciu serwera zarządzania. Pozostałe lokalne plany tworzenia kopii zapasowych pozostaną lokalne i będzie można nimi zarządzać zarówno przy użyciu serwera zarządzania, jak i bezpośredniego połączenia między konsolą a agentem. Gdy plany tworzenia kopii zapasowych pochodzące z zadań grupowych (na przykład Plan tworzenia kopii zapasowych 2 na rysunku) zostaną przejęte przez zasady, stają się połączone z tymi zasadami zatem każda zmiana zasad jest przekazywana do odpowiednich planów tworzenia kopii zapasowych. W tym scenariuszu nie należy modyfikować zasad do czasu przejęcia przez nie wszystkich wymaganych zadań. Jest to szczególnie ważne w przypadku zdecydowania się na stopniowe wprowadzanie aktualizacji. Co zrobić w przypadku, gdy trzeba zaimportować zarówno zadania do agentów, jak i zadania grupowe do serwera zarządzania, ale bez łączenia planów tworzenia kopii zapasowych z zasadami? W tym celu 8 Copyright Acronis, Inc.,

9 podczas importowania zadań grupowych należy uruchomić narzędzie do aktualizacji z dodatkowym parametrem r. Plany tworzenia kopii zapasowych pochodzące z zadań grupowych pozostaną lokalne nawet po zarejestrowaniu komputerów na serwerze zarządzania. Podsumowanie Można kontynuować używanie lokalnych strategii tworzenia kopii zapasowych jako lokalnych, a strategii scentralizowanych jako scentralizowanych. Nie trzeba określać komputerów, do których zostaną zastosowane otrzymane zasady relacja między zasadami a zaimportowanymi zadaniami jest ustanawiana automatycznie. Zasady są stosowane do poszczególnych komputerów. Nie można zastosować zasad do grupy Używanie archiwów kopii zapasowych utworzonych za pomocą programu Acronis True Image Echo Program Acronis Backup & Recovery 10 umożliwia odzyskiwanie danych z archiwów kopii zapasowych utworzonych w programie Acronis True Image Echo. Aby skorzystać z tej możliwości, należy rozważyć następujące kwestie Dostęp do archiwów przechowywanych w folderze lokalnym lub sieciowym Aby ułatwić dostęp do takich archiwów, możesz wykonać jedną z następujących czynności opcjonalnych: Podłącz konsolę do komputera z agentem, a następnie utwórz skarbiec osobisty w miejscu, w którym znajdują się kopie zapasowe z tego komputera. Podłącz konsolę do serwera zarządzania i utwórz centralny skarbiec niezarządzany w miejscu, w którym znajdują się kopie zapasowe z wielu komputerów. W utworzonym skarbcu mogą być przechowywane zarówno archiwa programu Acronis True Image Echo, jak i archiwa programu Acronis Backup & Recovery 10. Skarbiec ten można określić jako miejsce docelowe nowych planów i zasad tworzenia kopii zapasowych Dostęp do archiwów przechowywanych na serwerze Acronis Backup Server Dostęp do archiwów przechowywanych na serwerze kopii zapasowych Acronis Backup Server można uzyskać tylko po zaimportowaniu lokalizacji z tego serwera do węzła Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node. Można to zrobić, uruchamiając wspomniane wyżej narzędzie do aktualizacji z parametrem BS. Węzeł magazynowania musi być zainstalowany na tym samym komputerze co serwer kopii zapasowych, a usługa węzła magazynowania musi mieć uprawnienia do odpowiednich folderów. W rezultacie lokalizacje określone na serwerze kopii zapasowych będą dostępne dla węzła magazynowania w trybie tylko do odczytu. Po podłączeniu konsoli do serwera zarządzania lub zarejestrowanego komputera lokalizacje te będą dostępne wśród skarbców centralnych. Podczas pracy z nośnikiem startowym lub na niezarejestrowanym komputerze należy określić ścieżkę skarbca: Copyright Acronis, Inc.,

10 bsp://adres_węzła/nazwa_skarbca/ Współistnienie serwera kopii zapasowych i węzła magazynowania Scenariusz stopniowego wprowadzania aktualizacji może wymagać przez pewien czas równoległej pracy serwera kopii zapasowych i węzła magazynowania. Zobaczmy, co się wówczas dzieje. Załóżmy, że serwer kopii zapasowych oraz węzeł magazynowania są zainstalowane i działają na tym samym komputerze, a lokalizacje serwera kopii zapasowych zostały zaimportowane jako skarbce centralne węzła magazynowania. W takim przypadku: Serwer kopii zapasowych w dalszym ciągu działa tak samo: komponenty programu Acronis True Image Echo mogą tworzyć kopie zapasowe w lokalizacjach i odzyskiwać z nich dane. Serwer kopii zapasowych czyści lokalizacje zgodnie z ustawionymi limitami i ograniczeniami czasowymi. Węzeł magazynowania uzyskuje dostęp do odpowiednich skarbców centralnych w trybie tylko do odczytu: użytkownik może przeglądać zawartość skarbców i odzyskiwać dane z ich archiwów, ale nie może usuwać archiwów ze skarbców ani zapisywać ich w skarbcach. Podczas ponownego uruchamiania komputera lub ręcznego ponownego uruchamiania usług należy się upewnić, że usługa serwera kopii zapasowych uruchamia się przed usługą węzła magazynowania. W przeciwnym razie serwer kopii zapasowych może nie działać. Aby zapewnić właściwą kolejność uruchamiania usług, można uzależnić usługę węzła magazynowania od usługi serwera kopii zapasowych, zgodnie z opisem w odpowiednim artykule Pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft: 10 Copyright Acronis, Inc.,

11 3. Procedura aktualizacji 3.1. Przed aktualizacją Przygotowania Przed wykonaniem aktualizacji na jednym lub kilku komputerach należy upewnić się, że jest dostępna odpowiednia liczba kluczy licencji programu Acronis Backup & Recovery 10 i odpowiednich wersji programu Acronis True Image Echo Kolejność aktualizacji Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji w następującej kolejności: 1. Zainstaluj lub zaktualizuj serwer Acronis License Server. Zobacz Instalowanie lub aktualizacja serwera Acronis License Server (p. 11). 2. Zainstaluj konsolę Acronis Backup & Recovery 10 Management Console. Zobacz Instalowanie konsoli Acronis Backup & Recovery 10 Management Console (p. 12). 3. Zainstaluj serwer Acronis Backup & Recovery 10 Management Server i (opcjonalnie) przekształć zadania grupowe serwera Acronis Group Server na zasady tworzenia kopii zapasowych serwera zarządzania. Zobacz Aktualizacja serwera Acronis Group Server do Acronis Backup & Recovery 10 Management Server (p. 12). 4. Zainstaluj węzeł Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node i (opcjonalnie) przekształć lokalizacje kopii zapasowych serwera Acronis Backup Server na skarbce centralne węzła magazynowania. Zobacz Aktualizacja serwera Acronis Backup Server do węzła Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node (p. 13). 5. Zaktualizuj agenty programu Acronis True Image Echo i wersje lokalne oraz (opcjonalnie) zaimportuj zadania lokalne i lokalizacje kopii zapasowych. Zobacz Aktualizacja agentów programu Acronis True Image Echo i wersji lokalnych (p. 14). 6. Dodaj komputery ze zaktualizowanymi agentami do serwera zarządzania. W tym momencie zasada wynikająca z konwersji zadania grupowego (jeśli konwersja była wykonana) zostanie zastosowana na tych komputerach Instalowanie lub aktualizacja serwera Acronis License Server Jeśli jest już zainstalowana starsza wersja serwera licencji, można ją zaktualizować, instalując nowy serwer licencji na tym samym komputerze. W takim przypadku stare klucze licencyjne będą dostępne na zaktualizowanym serwerze licencji. Jeśli serwer licencji nie był wcześniej używany, do nowo zainstalowanego serwera licencji należy zaimportować stare klucze licencyjne oraz klucze licencyjne aktualizacji. Copyright Acronis, Inc.,

12 3.3. Instalowanie konsoli Acronis Backup & Recovery 10 Management Console Konsolę zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console można zainstalować na tym samym komputerze co konsolę Acronis True Image Echo Management Console lub na innym. W obu przypadkach można w dalszym ciągu korzystać z konsoli Acronis True Image Echo Management Console z komponentami programu Acronis True Image Echo, jeśli wciąż istnieją one w infrastrukturze Aktualizacja serwera Acronis Group Server do Acronis Backup & Recovery 10 Management Server Serwer Acronis Backup & Recovery 10 Management Server można zainstalować na tym samym komputerze co serwer Acronis Group Server lub na innym. SSerwer zarządzania i serwer grup są od siebie niezależne: jeśli nie planuje się korzystania z serwera grup, można go odinstalować w dowolnym momencie, także przed instalacją serwera zarządzania. W przeciwnym razie można w dalszym ciągu korzystać z serwera grup z komponentami programu Acronis True Image Echo, jeśli wciąż istnieją one w infrastrukturze. Zaleca się, aby wraz z serwerem zarządzania zainstalować komponent Acronis Backup & Recovery 10 Agent dla systemu Windows po pierwsze ze względu na możliwość utworzenia kopii zapasowej samego serwera, a po drugie w celu przekonwertowania zadań grupowych na zasady tworzenia kopii zapasowych. Po zainstalowaniu serwera zarządzania można przekonwertować zadania grupowe serwera grup na zasady tworzenia kopii zapasowych serwera zarządzania nawet po odinstalowaniu serwera grup. Nie można konwertować zadań tworzenia kopii zapasowych na serwerze Acronis Backup Server ani zadań sprawdzania poprawności archiwów przechowywanych na tym serwerze. Konwersja zadań grupowych jest możliwa pod warunkiem, że na serwerze zarządzania znajdują się woluminy o takich samych literach, jakich użyto w konfiguracji zadań grupowych. Aby obejść ten problem, na serwerze zarządzania można tymczasowo utworzyć dodatkowe woluminy. Aby zainstalować serwer zarządzania 1. Uruchom plik instalacyjny programu Acronis Backup & Recovery Na liście komponentów do zainstalowania zaznacz pole wyboru Management ServerWybierz opcję instalacji komponentu Agent dla systemu WindowsJeśli jest wymagana konwersja zadań grupowych, wybierz opcję instalacji narzędzia do aktualizacji Upgrade Tool. 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja lokalna (Windows) w podręczniku instalacji. Aby przekonwertować zadania grupowe serwera grup 1. Na komputerze, na Administratorzy. którym jest zainstalowany serwer zarządzania, zaloguj się jako członek grupy 12 Copyright Acronis, Inc.,

13 2. Zmień bieżący folder na ten, w którym jest zainstalowane narzędzie do aktualizacji domyślnie: C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool. PRODUCT_NAME> jest zainstalowany w folderze innym niż domyślny, odpowiednio zmień ścieżkę. 3. Jeśli serwer zarządzania i serwer grup (a dokładniej baza danych serwera grup) są zainstalowane na tym samym komputerze, uruchom następujące polecenie (zwracając uwagę na wielkość liter): cscript UpgradeTool.vbs GS [ r] (opcjonalny parametr r opisano poniżej). W przeciwnym razie uruchom następujące polecenie: cscript UpgradeTool.vbs GS nazwa_komputera u nazwa_użytkownika [ p hasło] [ r] Opis parametrów: nazwakomputera Określa nazwę lub adres IP komputera, na którym znajduj e się serwer grup, a dokładniej baza danych serwera grup (GroupServerEcho.fdb). u nazwa_użytkownika p hasło r Wynik: Określa nazwę użytkownika należącego do grupy Administratorzy na komputerze nazwa_komputera. Określa hasło użytkownika nazwa_użytkownika. Jeśli ten parametr zostanie pominięty, narzędzie do aktualizacji wyświetli monit o podanie hasła. Ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy planowana jest aktualizacja zadań komputerów zobacz Aktualizacja agentów programu Acronis True Image Echo i wersji lokalnych (p. 14). Ten parametr uniemożliwia konwersję lokalnych planów tworzenia kopii zapasowych, wynikających z aktualizacji zadań grupowych na komputerze, na plany scentralizowane. Po określeniu tego parametru lokalne plany tworzenia kopii zapasowych wynikające z aktualizacji zadań grupowych na komputerze pozostaną lokalne po zarejestrowaniu komputera na serwerze zarządzania. W przeciwnym razie serwer zarządzania przekonwertuje je na scentralizowane plany tworzenia kopii zapasowych i uzgodni te scentralizowane plany z zasadami wynikającymi z aktualizacji zadań grupowych. Zaimportowane zadania grupowe staną się zasadami tworzenia kopii zapasowych na serwerze zarządzania i będą wyświetlane w widoku Zasady tworzenia kopii zapasowych. (Po zaktualizowaniu zadań na komputerze bez określenia parametru r). Gdy komputer, którego oryginalnie dotyczyło zadanie grupowe, zostanie zarejestrowany na serwerze zarządzania, na komputerze tym zostaną zastosowane odpowiednie zasady tworzenia kopii zapasowych Aktualizacja serwera Acronis Backup Server do węzła Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node Węzeł Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node można zainstalować na tym samym komputerze co serwer kopii zapasowych Acronis Backup Server lub na innym. Copyright Acronis, Inc.,

14 Jeśli lokalizacje serwera kopii zapasowych mają zostać zaimportowane jako skarbce centralne węzła magazynowania, węzeł magazynowania musi być zainstalowany na tym samym komputerze co serwer kopii zapasowych. Aby zainstalować węzeł Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node 1. Uruchom plik instalacyjny programu Acronis Backup & Recovery Na liście komponentów do zainstalowania zaznacz pole wyboru Storage Node. Aby zachować możliwość zaimportowania lokalizacji serwera kopii zapasowych, zaznacz pole wyboru Upgrade Tool. 3. Aby zachować możliwość zaimportowania lokalizacji serwera kopii zapasowych, wybierz uruchomienie usługi węzła magazynowania na istniejącym koncie z uprawnieniami administratora. W celu zmiany konta po instalacji trzeba będzie ponownie zainstalować węzeł magazynowania. 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja lokalna (Windows) w podręczniku instalacji. Aby zaimportować lokalizacje serwera kopii zapasowych 1. Na komputerze, na którym jest zainstalowany węzeł magazynowania, zaloguj się jako członek grupy Administratorzy. 2. Zmień bieżący folder na ten, w którym jest zainstalowane narzędzie do aktualizacji domyślnie: C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool 3. Jeśli program Acronis Backup & Recovery 10 jest zainstalowany w folderze innym niż domyślny, należy odpowiednio zmienić ścieżkę. 4. Uruchom następujące polecenie: Wynik: cscript UpgradeTool.vbs BS Lokalizacje kopii zapasowych serwera kopii zapasowych staną się skarbcami centralnymi węzła magazynowania. Jeśli węzeł magazynowania jest zarejestrowany na serwerze zarządzania, te skarbce centralne będą wyświetlane na serwerze zarządzania w widoku Skarbce. Nazwa każdego skarbca centralnego będzie zgodna z folderem lokalizacji kopii zapasowych. W każdym skarbcu centralnym będą wyświetlane wszystkie archiwa aktualnie istniejące w odpowiedniej lokalizacji kopii zapasowych Aktualizacja agentów programu Acronis True Image Echo i wersji lokalnych Instalowanie agentów Aby zaktualizować agenty programu Acronis True Image Echo i wersje lokalne, należy zainstalować agenty programu Acronis Backup & Recovery 10 na komputerach, na których są zainstalowane stare agenty i wersje lokalne. W systemie Windows: 14 Copyright Acronis, Inc.,

15 1. Uruchom plik instalacyjny programu Acronis Backup & Recovery Określ nazwę lub adres IP serwera Acronis License Server. 3. Na liście komponentów zaznacz te, które chcesz zainstalować. Jeśli na komputerze jest wymagana administracja lokalna, wraz z agentem wybierz do zainstalowania konsolę Acronis Backup & Recovery 10 Management Console. Aby umożliwić aktualizację starych zadań, zaznacz pole wyboru Upgrade Tool. 4. Potwierdź usunięcie aktualnie zainstalowanego agenta lub wersji lokalnej. Aby w czasie instalacji zaktualizować stare zadania, zaznacz pole wyboru Importuj istniejące zadania. Zadania można również zaktualizować później w dowolnym momencie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Aktualizacja zadań w dalszej części tej sekcji. 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja lokalna (Windows) w podręczniku instalacji. Zamiast instalacji lokalnej agenty programu Acronis Backup & Recovery 10 można zainstalować zdalnie lub przy użyciu zasad grupy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Instalacja zdalna (Windows) i Instalowanie komponentów przy użyciu zasad grupy w podręczniku instalacji. Uwaga: Aby zaktualizować agenta programu Acronis True Image Echo przy użyciu dostępnej w konsoli funkcji instalacji zdalnej, na komputerze, z którego są wykonywane czynności, musi być zainstalowany agent programu Acronis True Image Echo lub Acronis Backup & Recovery 10. W przeciwnym razie na serwerze licencji musi być dostępna (tzn. wolna) co najmniej jedna pełna licencja (nie licencja aktualizacji). Może to być licencja dowolnej wersji programu Acronis True Image Echo lub Acronis Backup & Recovery 10. Licencja pozostanie dostępna po zakończeniu aktualizacji. W systemie Linux: 1. Zainstaluj komponent Acronis Backup & Recovery 10 Agent dla systemu Linux oraz narzędzie Upgrade Tool zgodnie z opisem w sekcji Procedura instalacji w podręczniku instalacji. 2. Jeśli na komputerze jest wymagana administracja lokalna, zainstaluj konsolę Acronis Backup & Recovery 10 Management Console. Wynik: Agenty programu Acronis True Image Echo i wersje lokalne zostaną zastąpione komponentami programu Acronis Backup & Recovery Importowanie zadań Czasem może być konieczne zaimportowanie do programu Acronis Backup & Recovery 10 starych zadań tworzenia kopii zapasowych i sprawdzania poprawności. Jeśli te zadania nie zostaną zaimportowane, nie będzie można ich uruchamiać. Uwaga: Do programu Acronis Backup & Recovery 10 nie zostaną zaimportowane zadania tworzenia kopii zapasowych danych na serwerze Acronis Backup Server ani zadania sprawdzania poprawności archiwów przechowywanych na tym serwerze. Stare zadania można zaimportować w czasie instalacji agenta (zobacz instrukcje instalacji we wcześniejszej części tej sekcji) lub później przy użyciu narzędzia Acronis Backup & Recovery 10 Upgrade Tool. Jest to narzędzie wiersza polecenia, które znajduje się w katalogu instalacyjnym programu Acronis Backup & Recovery 10, w podkatalogu UpgradeTool. W systemie Windows: Copyright Acronis, Inc.,

16 1. Zmień bieżący folder na ten, w którym jest zainstalowane narzędzie do aktualizacji domyślnie: C:\Program Files\Acronis\UpgradeTool 2. Jeśli program Acronis Backup & Recovery 10 jest zainstalowany w folderze innym niż domyślny, należy odpowiednio zmienić ścieżkę. 3. Uruchom następujące polecenie (zwracając uwagę na wielkość liter): cscript UpgradeTool.vbs Agent W systemie Linux: 1. Zmień bieżący katalog na: /usr/lib/acronis/upgradetool 2. Uruchom następujące polecenie: Wynik: UpgradeTool.sh Agent Zadania, które były obecne w programie Acronis True Image Echo, zostaną przekonwertowane na zadania programu Acronis Backup & Recovery 10 i będą wyświetlane w widoku Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych. Harmonogramy poszczególnych zadań tworzenia kopii zapasowych, elementy do umieszczenia w kopiach zapasowych i miejsca docelowe kopii będą takie same jak wcześniej, ale zadanie utworzy nowe archiwum do wykonywania kolejnych kopii zapasowych. Każde zadanie tworzenia kopii zapasowych jest częścią planu tworzenia kopii zapasowych. Plan taki można edytować, aby zmienić harmonogram lub inne parametry zadania. Wpisy dziennika zadań nie zostaną importowane. 16 Copyright Acronis, Inc.,

17 4. Przykładowe scenariusze 4.1. Scenariusz 1 Podstawowe kroki wymagane do rozpoczęcia korzystania z nowego oprogramowania 1. Zainstaluj serwer Acronis License Server. 2. Zaimportuj klucz licencyjny aktualizacji i klucz licencyjny programu Acronis True Image Echo. 3. Na komputerze z agentem programu Acronis True Image Echo zainstaluj komponenty opisane w kreatorze instalacji jako komponenty komputera zarządzanego (jest to agent i komponenty startowe) oraz konsolę zarządzania. 4. Uruchom konsolę. Możesz teraz: o Tworzyć nośniki startowe. o o o Tworzyć kopie zapasowe danych w folderach lokalnych, na nośnikach wymiennych lub w udziałach sieciowych. Odzyskiwać dane z samodzielnie utworzonych archiwów kopii zapasowych lub archiwów utworzonych w programie Acronis True Image Echo, z wyjątkiem archiwów znajdujących się na serwerze Acronis Backup Server. Wykonywać operacje zarządzania dyskami Scenariusz 2 Aktualizacja centralna Załóżmy, że dostępne środowisko tworzenia kopii zapasowych wygląda następująco: Istnieje serwer grup Acronis Group Server. Istnieją komputery z zainstalowanymi agentami programu Acronis True Image Echo. Wszystkie komputery tworzą kopie zapasowe danych zgodnie z zadaniem grupowym zastosowanym do nich przez serwer grup. Miejsce docelowe kopii zapasowych jest inne niż serwer Acronis Backup Server jest to na przykład udział sieciowy. Załóżmy, że podczas aktualizacji chcesz: Zachować sposób tworzenia kopii zapasowych przez zaktualizowane komputery parametry, takie jak harmonogram tworzenia kopii zapasowych oraz miejsce docelowe. w tym Zachować możliwość centralnego modyfikowania parametrów kopii zapasowych, aby zmiany były automatycznie stosowane na wszystkich komputerach. Oto lista wymaganych czynności: 1. Zainstaluj serwer zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Server. 2. Zaimportuj zadania grupowe serwera grup do serwera zarządzania zobacz Aktualizacja serwera Acronis Group Server do Acronis Backup & Recovery 10 Management Server (p. 12). Zadanie grupowe, na podstawie którego komputery tworzą kopie zapasowe danych, zostanie zaimportowane do serwera zarządzania jako zasady tworzenia kopii zapasowych. Copyright Acronis, Inc.,

18 3. Zaktualizuj agenty bez importowania starych zadań zobacz Aktualizacja agentów programu Acronis True Image Echo i wersji lokalnych (p. 14). Jeśli stare zadania nie zostaną zaimportowane, nie trzeba wykonywać kroku Zarejestruj zaktualizowane komputery na serwerze zarządzania. Jeśli stare zadania zostały zaimportowane, w tym kroku do zarejestrowanych komputerów zostaną zastosowane zasady tworzenia kopii zapasowych. 5. Zastosuj do komputerów zasady tworzenia kopii zapasowych, nawiązując połączenie z serwerem zarządzania. Wskutek tego: Zasady tworzenia kopii zapasowych są stosowane do komputerów, do których wcześniej było zastosowane zadanie grupowe. Parametry zasad tworzenia kopii zapasowych są takie same jak zadania grupowego. Aby zmienić parametry tworzenia kopii zapasowych, na przykład miejsce docelowe, należy zmodyfikować zasady tworzenia kopii zapasowych. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane na wszystkich komputerach objętych zasadami Scenariusz 3 Stopniowe wprowadzanie aktualizacji Załóżmy, że na różnych komputerach jest zainstalowanych 200 agentów programu Acronis True Image Echo, serwer grup Acronis Group Server (AGS) i serwer kopii zapasowych Acronis Backup Server (ABS). Na wszystkich komputerach są wdrożone zadania grupowe. 100 z nich tworzy kopie zapasowe na serwerze kopii zapasowych, a pozostałe 100 w udziale sieciowym. Istniejąca infrastruktura 18 Copyright Acronis, Inc.,

19 Podejmujesz decyzję o zaktualizowaniu 50 agentów tworzących kopie zapasowe na serwerze kopii zapasowych (i zmieniasz miejsce docelowe ich kopii zapasowych na węzeł Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node) oraz 50 agentów tworzących kopie zapasowe w udziale sieciowym. Zachowasz archiwa przechowywane na serwerze kopii zapasowych i chcesz mieć możliwość odzyskiwania danych z tych archiwów w programie Acronis Backup & Recovery 10. Wszystkie zaktualizowane agenty powinny być zarządzane przez serwer Acronis Backup & Recovery 10 Management Server. Zadania grupowe należy przekonwertować na zasady tworzenia kopii zapasowych, a zadania lokalne po ich wygenerowaniu przez zadania grupowe na scentralizowane plany tworzenia kopii zapasowych odpowiadające poszczególnym zasadom. Utworzone lokalnie zadania tworzenia kopii zapasowych należy przekonwertować na lokalne plany tworzenia kopii zapasowych. Niezaktualizowane agenty powinny nadal działać w infrastrukturze programu Acronis True Image Echo oraz współpracować z serwerem grup i serwerem kopii zapasowych. Należy zauważyć, że ten scenariusz jest dosyć złożony. Jeśli na przykład dostęp do starych archiwów nie jest potrzebny, wystarczy pominąć odpowiednie kroki w opisanej poniżej procedurze. Wymagana infrastruktura Czynności do wykonania 1. Zaktualizuj lub zainstaluj serwer licencji Acronis License Server i zaimportuj klucze licencyjne aktualizacji. Na serwerze licencji muszą znajdować się klucze licencyjne programu Echo, ponieważ w przeciwnym przypadku nie będzie można użyć kluczy aktualizacji. 2. Zainstaluj konsolę Acronis Backup & Recovery 10 Management Console. 3. Zainstaluj serwer Acronis Backup & Recovery 10 Management Server wraz z agentem i narzędziem do aktualizacji Upgrade Tool. W tym przykładzie serwer zarządzania jest zainstalowany oddzielnie od serwera grup. 4. Uruchom narzędzie do aktualizacji, określając nazwę i poświadczenia dla komputera, na którym znajduje się baza danych serwera grup (GroupServerEcho.fdb). W rezultacie zadania grupowe zostaną przekonwertowane na zasady tworzenia kopii zapasowych i zaimportowane do bazy danych serwera zarządzania. Copyright Acronis, Inc.,

20 5. Zainstaluj węzeł Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node oraz narzędzie do aktualizacji na komputerze, na którym znajduje się serwer kopii zapasowych. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu w kreatorze wybierz uruchomienie węzła magazynowania na istniejącym koncie z uprawnieniami administratora. Podczas instalacji lub po jej zakończeniu zarejestruj węzeł magazynowania na serwerze zarządzania (po stronie serwera zarządzania). 6. Uruchom narzędzie do aktualizacji na komputerze, na którym znajdują się serwer kopii zapasowych i węzeł magazynowania. W rezultacie lokalizacje określone na serwerze kopii zapasowych zostaną zaimportowane do węzła magazynowania jako skarbce centralne w trybie tylko do odczytu. 7. Zainstaluj agenta programu Acronis Backup & Recovery 10 oraz narzędzie do aktualizacji na 100 komputerach, które chcesz zaktualizować. W rezultacie stare agenty zostaną zastąpione przez nowe. 8. Zaimportuj do nowych agentów zadania używające udziału sieciowego jako miejsca docelowego kopii zapasowych. Można to zrobić podczas instalacji, zaznaczając pole wyboru Importuj istniejące zadania, lub po zakończeniu instalacji, uruchamiając narzędzie do aktualizacji na każdym z 50 komputerów tworzących kopie zapasowe w udziale sieciowym. 9. Zarejestruj zaktualizowane komputery na serwerze zarządzania. W tym momencie na komputerach tych zostaną zastosowane zasady wynikające z aktualizacji zadań grupowych w kroku W węźle magazynowania utwórz skarbiec dla tych 50 komputerów, które wcześniej tworzyły kopie zapasowe na serwerze kopii zapasowych. 11. Utwórz nowe zasady tworzenia kopii zapasowych, określając ten skarbiec jako miejsce docelowe, i zastosuj te zasady do 50 komputerów, które wcześniej tworzyły kopie zapasowe na serwerze kopii zapasowych. Aktualizacja została zakończona. Rezultat Acronis True Image Echo 100 niezaktualizowanych agentów nadal działa tak jak wcześniej na podstawie zastosowanych do nich zadań grupowych. 50 z nich tworzy kopie zapasowe na serwerze kopii zapasowych, a pozostałe 50 w udziale sieciowym. Serwery Acronis Group Server i Acronis Backup Server nadal działają. Acronis Backup & Recovery 10 Działa 50 komputerów ze zaktualizowanymi agentami (tworzących kopie zapasowe w udziale sieciowym), na których obowiązują zasady zastosowane automatycznie podczas aktualizacji. 50 komputerów ze zaktualizowanymi agentami tworzy teraz kopie zapasowe w węźle Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node i są na nich stosowane ręcznie odtworzone zasady. Serwer Acronis Backup & Recovery 10 Management Server i węzeł Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node działają równolegle z serwerem Acronis Group Server i serwerem Acronis Backup Server. Zaktualizowane komputery są zarządzane przez serwer zarządzania. 20 Copyright Acronis, Inc.,

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo