PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2013, t. I Wojciech Domaski Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, Warszawa, TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZÓW TECHNICZNYCH Streszczenie: Gazy techniczne stanowi specyficzn grup towarów niebezpiecznych bdcych (ródłem zagroe dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego. Zagroenia, które stwarzaj gazy techniczne, wynikaj ze sposobu ich magazynowania i transportu, ich fizycznych, chemicznych i biologicznych właciwoci. W artykule przedstawiono: zasady klasyfikacji i oznakowania gazów przyjtych w Umowie ADR oraz w Rozporzdzeniu CLP; podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spełnia budynki i pomieszczenia przeznaczone na magazyny gazów technicznych; zasady przemieszczania pojemników z gazami technicznymi oraz post- powania w przypadku awarii. Słowa kluczowe: gazy, gazy techniczne, transport, magazynowanie, Umowa ADR, Rozporzdzenie CLP. Wstp Gazy techniczne stanowi specyficzn grup towarów niebezpiecznych, bdcych (ródłem zagroe dla zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego. Zagroze sposobu ich przechowywa- enia, które stwarzaj gazy techniczne, wynikaj nia i transportu, ich własnoci fizyko-chemicznych oraz własnoci biologicz- nych. Gazy techniczne s przechowywane: w zbiornikach cinieniowych w stanie spronym, skroplonym lub rozpusz- czonym pod cinieniem, w zbiornikach kriogenicznych (cinieniowych i otwartych) w stanie skroplo- nym schłodzonym. Gazy w przypadku uwolnienia łatwo i szybko mieszaj si z powietrzem, wy- pełniajc due przestrzenie, stwarzajc zagroenie w zalenoci od własnoci uwolnionego gazu.

2 58 W. Domaski Gaz oznacza materiał, który w temperaturze 50 C ma prno par wiksz ni 300 kpa (3 bary) lub jest całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 C, pod cinieniem atmosferycznym 101,3 kpa. Klasyfikacja i oznakowanie gazów wg ADR Gazy jako towary niebezpieczne wg klasyfikacji przyjtej przez ADR [1] s zakwalifikowane do klasy 2 (Gazy). Klasa 2 obejmuje czyste gazy, mieszaniny gazów, mieszaniny jednego lub wicej gazów z jednym lub kilkoma innymi materiałami oraz przedmioty zawierajce takie materiały. Niektóre gazy z uwagi na ich właciwoci mog by zaliczone do innej klasy ADR, np. fluorowodór (UN 1052) jest zaklasyfikowany do klasy 8 (Materiały rce), cyjanowodór stabilizowany zawierajcy mniej ni 3% wody (UN1053) klasa 6.1 (Materiały trujce). Zgodnie z ADR gazy oraz materiały i przedmioty zawierajce gazy dziel si na: 1. Gazy sprone: gazy, które zapakowane pod cinieniem, pozostaj całkowicie w stanie gazowym do temperatury 50 C. 2. Gazy skroplone: gazy, które zapakowane pod cinieniem znajduje si cz- ciowo w stanie ciekłym w temperaturach powyej 50 C. 3. Gazy schłodzone skroplone: gazy, które zapakowane pod cinieniem znajduje si czciowo w stanie ciekłym ze wzgldu na ich nisk temperatur. 4. Gazy rozpuszczone: gazy, które zapakowane pod cinieniem s rozpuszczone w ciekłym rozpuszczalniku. 5. Pojemniki aerozolowe i małe naczynia zawierajce gazy (naboje gazowe). 6. Inne przedmioty zawierajce gazy pod cinieniem. 7. Gazy niesprone, podlegajce przepisom szczególnym (próbki gazów). Sztuki przesyłki (bben cinieniowy, butla, nabój gazowy, naczynie kriogeniczne, naczynie kriogeniczne otwarte, zbiorniki rurowe) i cysterny zwierajce gaz powinny by oznakowane nalepkami (tabela 1). Tab. 1. Oznakowanie sztuk przesyłki wg ADR Nalepka Podklasa Przykłady 2.1 gazy palne 2.2 gazy niepalne, nietrujce 2.3 gazy trujce acetylen rozpuszczony, propanbutan LPG, wodór sprony argon sprony, hel sprony, azot sprony chlor, fluor sprony, chlorowodór, bromek metylu

3 Transport i magazynowanie gazów 59 Oznakowanie gazowych substancji chemicznych i ich mieszanin wg CLP Zgodnie z rozporzdzeniem CLP [2] gazy podzielone s na klasy: 1. gazy łatwopalne: jest to gaz lub mieszanina gazowa palna w powietrzu w temperaturze 20 C i przy cinieniu normalnym 101,3 kpa; 2. gazy utleniajce: jest to jakikolwiek gaz lu mieszanina, która, na ogół wskutek dostarczenia tlenu moe powodowa zapalenie lub przyczyni si do spalania materiałów bardziej ni powietrze; 3. gazy pod cinieniem: gaz sprony, który zapakowany pod cinieniem jest całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 50 C, w tym wszystkie gazy o temperaturze krytycznej 50 C; gaz skroplony, który zapakowany pod cinieniem jest czciowo ciekły w temperaturze powyej 50 C. Rozrónia si: gaz skroplony pod wysokim cinieniem: gaz o temperaturze krytycznej pomidzy 50 C i + 65 C oraz gaz skroplony pod niskim cinieniem: gaz o temperaturze krytycznej powyej + 65 C; gaz schłodzony, który zapakowany jest czciowo ciekły z powodu swojej niskiej temperaury; gaz rozpuszczony, który jest zapakowany pod cinieniem, jest rozpuszczony w rozpuszczalniku w fazie ciekłej; 4. wyrób aerozolowy, czyli dozownik aerozolu; jest to jednorazowy pojemnik wykonany z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego, zawierajcy gaz spr- ony, skroplony lub rozpuszczony pod cinieniem wraz z ciecz, past, proszkiem lub bez, wyposaony w urzdzenie umoliwiajce uwalnianie jego zawartoci w postaci czsteczek stałych lub ciekłych w zawiesinie gazu, w postaci piany, pasty lub proszku albo w stanie ciekłym lub gazowym. Opakowania zawierajce gazy s oznakowane zgodnie z tabel 2.

4 60 W. Domaski Tab. 2. Oznakowanie opakowa wg CLP Piktogram Kategoria Hasło Zwrot Gazy łatwopalne 1 Niebezpieczestwo H220: Skrajnie łatwopalny gaz 2 1 Gazy utleniajce Niebezpieczestwo H221: Gaz łatwopalny H270: Moe powodowa lub intensyfikowa poar; utleniacz Gazy pod cinieniem Gaz sprony H280: Zawiera gaz pod cinieniem; ogrzanie grozi wybuchem Gaz skroplony H280: Zawiera gaz pod cinieniem; ogrzanie grozi wybuchem Gaz skroplony schłodzony H281: Zawiera gaz schłodzony; moe powodowa oparzenia kriogeniczne lub obraenia Gaz rozpuszczony H280: Zawiera gaz pod cinieniem; ogrzanie grozi wybuchem Wyroby aerozolowe łatwopalne 1 Niebezpieczestwo H222: Skrajnie łatwopalny aerozol 2 H223: Łatwopalny aerozol

5 Transport i magazynowanie gazów 61 Budynki magazynowe Budynki przeznaczone na magazyny pojemników z gazami technicznymi powinny by parterowe o lekkim dachu i wykonane z materiałów ognioodpornych. Wysoko pomieszcze przeznaczonych do przechowywania gazów technicznych powinna by nie mniejsza ni 3,25 m. Pomieszczenia magazynowe powinny by wykonane z materiałów bezpiecznych poarowo. Kade pomieszczenie powinno mie odrbne wyjcie. Podłogi w magazynach powinny by równe w wykonaniu antypolizgowym jednoczenie i zapewniajcym utrzymanie czystoci. Pomieszczenia przeznaczone do składowania pojemników z gazami palnymi powinny by wykonane z materiałów niedajcych iskier przy uderzeniu. Okna i drzwi w pomieszczeniach magazynowych powinny otwiera si na zewntrz. Oknach i wietliki powinny by wyposaone w aluzje lub matowe szyby. Dopuszcza si zamalowane szyb biał farb. W pomieszczeniach, w których przechowywane s naczynia temperatura nie powinna przekracza 35 C. Do ogrzewania pomieszcze przeznaczonych do przechowywania gazów mona stosowa wod lub par wodn. W pomieszczeniach powinna by zainstalowana wentylacja mechaniczna, zapobiegajca powstawaniu niebezpiecznych ste mieszanin gazów z powietrzem. Włcznik wentylacji powinien by umieszczony na zewntrz magazynu. Magazyny przeznaczone do przechowywania gazów toksycznych naley wyposay w urzdzenia neutralizujce dostoswane do rodzaju gazu toksycznego. Elektryczna instalacja w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania naczy z gazem palnym (w tym instalacja owietleniowa) powinna odpowiada obowizujcym normom dla pomieszcze zagroonych wybuchem. Wszystkie włczniki powinny by umieszczone przy wejciu na zewntrz magazynu. Budynek magazynu gazów powinien by wyposaony w instalacj odgromow. W magazynie dopuszcza si składowanie do 3000 butli o pojemnoci 40 dm 3. Jednoczenie w jednym pomieszczeniu magazynowym moe by przechowywane najwyej 500 butli o pojemnoci 40 dm 3 z gazami palnymi i do 1000 butli z innymi gazami. Magazyny z gazami technicznymi powinny by zlokalizowane w bezpiecznej odległoci od innych budynków i magazynów (tabela 3). Pełne i puste butle z gazem mog by równie magazynowane pod wiatami i na otwartych placach, musz by jednak chronione przed silnym nasłonecznieniem.

6 62 W. Domaski Tab. 3. Minimalne odległoci innych budynków od magazynu gazów technicznych Zawarto magazynu [szt. butli]* do 500 Minimalna odległo od magazynu i budynku produkcyjnego: 20 m od magazynu i budynku produkcyjnego: 25 m ponad 1500 niezalenie od iloci niezalenie od iloci od magazynu i budynku produkcyjnego: 30 m od budynku mieszkalnego: 50 m od budynku uytecznoci publicznej 100 m butle pojemnoci 40 dm 3 Operacje z butlami w magazynie Butle z gazami palnymi naley przechowywa w pomieszczeniach przeznaczonych wyłcznie do tego celu. Naczynia z gazami palnymi, niepalnymi i nietrujcymi, z wyjtkiem gazów utleniajcych, mona przechowywa w tym samym pomieszczeniu. Butle z gazami toksycznymi naley przechowywa w osobnych pomieszczeniach wyposaonych w skuteczn wentylacj. W przypadku magazynowania gazów tworzcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe wentylacja powinna by wykonana w wersji antywybuchowej. Butle ze stopami napełnione gazem musz by przechowywane w pozycji pionowej. W celu zabezpieczenia przed upadkiem butle naley ustawia w boksach lub stojakach. Butle napełnione gazem bez stóp naley przechowywa w pozycji poziomej, w drewnianych ramach, zabezpieczone przed przesuniciem si. Wysoko stosu ułoonych warstwami butli nie moe by wysza ni 1,5 m. Butle wypełnione skroplonymi gazami musz by magazynowane w pozycji pionowej. Zawory butli w czasie przechowywania i wydawania z magazynu musz by zabezpieczone kłapakiem ochronnym. Puste butle musza by wyra(nie oznakowane i mog by przechowywane w jednym pomieszczeniu z butlami pełnymi. Puste butle mona składa w stosy o wysokoci do 1,5 m, zabezpieczone przed rozsuniciem si i zsuniciem ze stosu. Oprónione oraz zawierajce gaz naczynia naley chroni przed nagrzaniem. Naczynia z gazem mog by ustawiane w odległoci nie mniejszej ni 1 m od grzejników. Zastosowanie ekranów termicznych umoliwia ustawienie naczy w odległoci nie mniejszej ni 0,1 m. Niedopuszczalne jest rzucanie pojemników z gazem, przetaczanie po

7 Transport i magazynowanie gazów 63 podłou lub uderzanie metalowymi przedmiotami. Zabronione jest ogrzewanie butli i poddawanie działaniu otwartego ognia. Dodatkowe wymagania dotyczce przewozu i magazynowania gazów palnych Zabrania si wchodzenia do przedziału ładunkowego pojazdów zamknitych przewocych towary palne klasy 2 z przenonymi urzdzeniami owietleniowymi innymi ni te, które zaprojektowano i wykonano w sposób uniemoliwiajcy zapalenie si gazów palnych, które mog rozprzestrzenia si wewntrz pojazdu. Zabronione jest stosowanie ogrzewaczy spalinowych (równie w pojazdach FL) podczas załadunku lub rozładunku. W przypadku pojazdów FL przed rozpoczciem napełniania lub opróniania cysterny naley zapewni dobre połczenie elektryczne midzy podwoziem pojazdu a ziemi w celu umoliwienia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Zasady przemieszczania pojemników z gazami technicznymi Butle mona przenosi na przeznaczonych do tego celu wózkach lub noszach. Transport mechaniczny butli jest moliwy po uprzednim stabilnym umocowaniu na urzdzeniu transportujcym. Butle mona przemieszczanie załoonym kołpakiem zabezpieczajcym przed uszkodzeniem zawór. W pomieszczeniach, w których mog znajdowa si palne gazy, mog by uywane wyłcznie wózki specjalnie dostosowane do pracy w warunkach zagroenia poarem lub wybuchem. W razie koniecznoci rcznego przetaczania butli naley kontrolowa jej równowag, trzymajc rk na kołpaku, utrzymujc butl przy ciele, i obraca butl drug rk, wspart na korpusie butli; zabrania si chwytania za zawór podczas przenoszenia butli. Po ustawieniu butli na miejscu przeznaczenia nale- y zabezpieczy j przed upadkiem. Przemieszczanie naczy kriogenicznych przystawalnych do transportu moliwe jest przez uchwyt dwoma rkami i jednoczesne popychanie rkoma i kolanem. W czasie transportu naczynia kriogenicznego nie naley wykonywa gwałtowanych ruchów. Niedopuszczalne jest przechylanie naczynia.

8 64 W. Domaski Postpowanie w razie awarii (wyciek, poar, uszkodzenie pojemnika) W sytuacjach awaryjnych nadzór lub pracownicy powinni powiadomi pracowników lub współpracowników o awarii, usun z rejonu zagroenia wszystkie osoby niebiorce udziału w likwidacji awarii. Przed przytpieniem do akcji ratowniczej naley załoy aparat izolacyjny i przystpi do akcji. W przypadku poaru mog wydziela si toksyczne pary i dymy. W czasie usuwania awarii, erupcji gazów naley unika bezporedniego wdychania gazów, oparów i aerozoli. Z obszaru zagroenia naley usun (ródła zapłonu, nie stosowa narzdzi iskrzcych i nie pali tytoniu, zabezpieczy wloty kanałów ciekowych i deszczowych. W razie niekontrolowanego wycieku gazu na wolnym powietrzu naley: ewakuowa pracowników z zagroonej przestrzeni, zamkn zawór butli, jeeli zawór jest uszkodzony, pozostawi butl do czasu jej oprónienia, oznaczy miejsce zagroone uwalnianym gazem, butl z uszkodzonym zaworem lub uszkodzon butl przekaza do dostawcy. W pomieszczeniach zamknitych w razie wycieku gazu naley: załoy izolujcy aparat oddechowy, zamkn zawór butli, jeeli zamknicie jest niemoliwe, przenie butl na zewntrz budynku, jeeli usunicie butli z budynku jest niemoliwe, naley zapewni wentylacj, opuci pomieszczenie, uniemoliwi dostp do zagroonego pomieszczenia, w razie koniecznoci ewakuowa ludzi z bliskiego otoczenia, po wywietrzeniu sprawdzi zawarto gazu i tlenu w powietrzu, butl z uszkodzonym zaworem lub uszkodzon butl przekaza do dostawcy. W przypadku poaru uwolnionego gazu nie wolno gasi, jeeli nie mona bezpiecznie zamkn wycieku gazu. Naley wyeliminowa wszystkie (ródła zapłonu, jeeli jest to konieczne. Nastpnie podj wskazane niej działania: ostrzec personel i zarzdzi ewakuacj, zabezpieczy teren tam i ustawi znaki ostrzegawcze, wezwa stra poarn, zamkn zawór na butli (nie dotyczy butli z acetylenem), wyłczy instalacj elektryczn,

9 Transport i magazynowanie gazów 65 zbiorniki usun z obszaru zagroenia, jeeli eli jest to nie niemoliwe, chłodzi wod z bezpiecznego miejsca, jeli pojawi si ogie, próbowa gasi przy pomocy ganicy lub obficie poz bezpiecznej odległoci i zza lewajc wod (takie działania mona podj cikiej zasłony), nie gasi butli z acetylenem dopuci do wypalenia zawartoci butli, zbiorniki naraone na działanie ognia oznaczy i wyłczy z eksploatacji. W razie wycieku gazu naley przeprowadzi ewakuacj pracowników z zagro- onego obszaru. Przy wycofywaniu ludzi ze strefy zagroenia naley uwzgldni kierunek wiatru. W przypadku wiatru o prdko powyej 1 m/s ewakuacj osób poza stref zagroenia naley prowadzi tak, aby ich czas w zagroonym onym obszarze był jak najkrótszy. Naley przy tym zachowa zasad, e stref zagroon opuszczamy, poruszajc si w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru. Po opuszczeniu strefy osoby ewakuowane przemieszczaj si, poruszajc si pod wiatr (rys. 1) [3]. W czasie ewakuacji naley stosowa sprzt ucieczkowy. Rys. 1. Schemat ewakuacji ze strefy zagroenia Podczas prowadzenia akcji ratowniczej ratowników do strefy zagroenia naley wprowadzania zgodnie z kierunkiem wiatru wiatr w plecy (rys. 2) [3]. W akcji ratowniczej powinien bra udział zespół dwuosobowy. Zasig strefy skae zaleny od temperatury, siły wiatru, opadów, iloci uwolnionego gazu itp. Praca w rejonie awarii powinna by prowadzona tylko w aparatach po- wietrznych.

10 66 W. Domaski Rys. 2. Schemat wejcia do strefy zagroenia Podsumowanie Magazyny oraz transport, w których s wykonywane operacje z gazami i towarami zawierajcymi gaz, stanowi miejsca pracy o wysokim stopniu zagroenia dla zdrowia i ycia pracowników, ze wzgldu na bezporedni lub bli- ski kontakt z tymi towarami przy ich przyjmowaniu, przemieszczaniu wewntrz magazynu, składowaniu, wydawaniu, załadunku, rozładunku i transportu. Bez- pieczna praca ze szkodliwymi i gro(nymi dla zdrowia towarami wymaga zna- jomoci ich własnoci chemicznych, fizycznych i biologicznych. Kade naczy- nie zawierajce gaz wykazuje mniejsze lub wiksze zagroenie. Dla oceny za- groenia jest wan informacj, jakiego rodzaju zagroenia mog spowodowa niewłaciwie i (le wykonane operacje, które mog w skrajnych przypadkach doprowadzi do poaru, wybuchu lub niekontrolowanego wycieku gazu. Po- niewa w obrocie towarowym jest wiele niebezpiecznych gazów, jest niemo- liwe poznanie wszystkich ich własnoci. Dodatkowym zagroeniem jest wielka liczba uczestników obrotu (przemysł, handel, usługi) tymi chemikaliami. Std zaistniała potrzeba pogrupowania gazów ze wzgldu na ich niebezpieczne wła- snoci, a nastpnie opracowanie procedur bezpiecznych operacji magazynowa- nia i transportu. Niniejszy artykuł jest czci zadania pn.: Opracowanie metod i sposo- bów spełniajcych wymagania bezpieczestwa chemicznego dla przechowywa- nia towarów w magazynach, w szczególnoci w małych i rednich przedsibiora poziomu bez- stwach, realizowanego w CIOP-PIB, którego celem jest analiza pieczestwa w obszarze magazynowania towarów niebezpiecznych w małych i rednich przedsibiorstwach.

11 Transport i magazynowanie gazów 67 Literatura [1] Załczniki do Owiadczenia Rzdowego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejcia w ycie zmian do załczników A i B Umowy europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzdzonej w Genewie dnia 30 wrzenia 1957 Dz. U. nr 110, poz [2] Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajcego i uchylajcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajcego rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. UE L 353 z , s. 1. [3] Janczyk A., Zasady Bezpieczestwa. Opracowanie Tetra Pak Sp. z o. o. Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczestwa i warunków pracy finansowanego w latach w zakresie bada naukowych i prac rozwojowych ze rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego / Narodowego Centrum Bada i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy. Wojciech Domaski Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy TRANSPORT AND STORAGE OF INDUSTRIAL GASES Abstract Industrial gases are a special group of dangerous goods which are potentially hazardous to human health and the environment. Hazards that those gases pose result from the method they are stored and transported, and their physical, chemical and biological properties. This paper presents classification and labelling of gases in the ADR Agreement and CLP Regulation, basic technical requirements buildings and spaces used for storing industrial gases should fulfil, safe movement of containers with technical gases, and emergency procedures. Keywords: gases, industrial gases, transport, storage, ADR Agreement, CLP Regulation.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych W przypadku zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych ogólny zakres klasyfikacji w ramach CLP (rozporządzenie nr 1272/2008) jest

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 02-02-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR ODPLAMIACZ SHOT 1.2. Zastosowanie Odplamiacz

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 26-10-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR DO MYCIA PODŁÓG 1.2. Zastosowanie Płyn do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL SPORT ACTIVE PŁYN DO PRANIA ODZIEY SPORTOWEJ 1.2. Zastosowanie: Zagszczony

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY - LITOWY Wydanie II Data aktualizacji: 4.04.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 28.03.2008 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa Sojowy szampon do mycia silników. Zastosowanie Produkt do mycia i odtłuszczania silników. Importer/Dystrybutor Kleen Flo Europe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: WHITE GREASE KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Wydanie III Data aktualizacji: 8.02.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 2.04.2007 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG Data druku: 23.01.2003 Strona: 1 z 6 1. Oznaczenie materia_u/preparatu oraz firmy Dane produktu Nazwa handlowa Arti-Spray Spray okluzyjny (BK 285, BK 286, BK 287, BK 288) Dane wytwórcy/dostawcy Dr Jean

Bardziej szczegółowo

FOLIA CPET-G IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA. 1.1. Nazwa wyrobu: Folia poliestrowa nieorientowana (cpet) G - TRINIFLEX

FOLIA CPET-G IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA. 1.1. Nazwa wyrobu: Folia poliestrowa nieorientowana (cpet) G - TRINIFLEX KARTA INFORMACYJNA WYROBU FOLIA CPET-G Data wydania: 01.12.2014 IDENTYFIKACJA WYROBU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Nazwa wyrobu: Folia poliestrowa nieorientowana (cpet) G -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOM I. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych... Protokół podpisania.

SPIS TREŚCI TOM I. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych... Protokół podpisania. SPIS TREŚCI TOM I Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych... Protokół podpisania. strona ix xv Załącznik A Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Rozlewni Gazu w Kociołkach. Podstawa prawna: Art. 261a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...foam Break SF Zastosowanie...rodek antypienny Producent/importer...Statoil Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi Zasady bezpieczeństwa przy pracy z cieczami kriogenicznymi Ciecze kriogeniczne BHP ZagroŜenia związane z cieczami kriogenicznymi 1. Bardzo niska temperatura cieczy i par 2. Bardzo duŝy współczynnik ekspansji

Bardziej szczegółowo

ZAPALNICZKI. CZY TO NIEBEZPIECZNE?

ZAPALNICZKI. CZY TO NIEBEZPIECZNE? ZAPALNICZKI. CZY TO NIEBEZPIECZNE? Przedmiot codziennego użytku, stosowany prawie przez wszystkich, łatwy w użyciu, w wielu przypadkach zastąpił zapałki, nabywany wszędzie. Aby mógł być dostępny, trzeba

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 20-03-2010 r. Data aktualizacji: 01-10-2010 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL BABY

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a wg rozp. MZ (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002.) Strona 1 z 5 Producent: Telefon +48 (32) 218 71 85 Fax +48 (32) 218 70 55 e-mail adw@adw.com.pl Regon 003475821 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

EMALIA ALKIDOWA DO WNTRZ I NA ZEWNTRZ

EMALIA ALKIDOWA DO WNTRZ I NA ZEWNTRZ KARTA CHARAKTERYSTYKI JEDYNKA DO DREWNA I METALU MAT : : Egz. nr : 1 z 6 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa 1.1 Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa JEDYNKA DO DREWNA I METALU

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa rodek do roztapiania lodu. Ice Melter/Quick Melt Kod produktu 780, 781, 782, 784, 785 Zastosowanie Szybko i skutecznie usuwa lód

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych Dane statystyczne Struktura zdarzeń ze względu na

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: PREPARAT PENETRUJCO-SMARUJCY PWD Z TEFLONEM Wydanie II Data aktualizacji: 10.05.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 12.01.2006 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

UN 10. 5 200 1202, III

UN 10. 5 200 1202, III 1. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6 dotyczy: A) Przewozu towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA Zarzdzenie Nr 6 / 05 W sprawie: wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Ochrony Przeciwpoarowej na terenie Zarzdu Morskich Portów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100 Data wydania 2010-01-18 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay EV 100 Zastosowanie...rodek do obróbki plastycznej / rodek odparowujcy Producent

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych

Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych 1 Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych [1] Ustawa - Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ACETYLEN Wydanie: 01 Nr karty: STP-006 Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ACETYLEN Wydanie: 01 Nr karty: STP-006 Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09. Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09.2011 Strona: 1 z 5 NIEBEZPIECZEŃSTWO 1. Identyfikacja substancji / identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji: Zastosowanie substancji:

Bardziej szczegółowo

BIL ODPLAMIACZ TLENOWY EL

BIL ODPLAMIACZ TLENOWY EL Data sporzdzenia: 12-12-2007 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Odplamiacz w elu

Bardziej szczegółowo

Producent Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o. o. Adres 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2 Telefon 48 (32) 218 71 85 Fax 48 (32) 323 00 85

Producent Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o. o. Adres 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2 Telefon 48 (32) 218 71 85 Fax 48 (32) 323 00 85 KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO PPH ADW Sp. z o.o. IZOPLAST G Kart charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami okrelonymi w Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil VacuWay Pa

Karta charakterystyki produktu Statoil VacuWay Pa Data wydania 2008-04-07 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja substancji/preparatu Identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...vacuway Pa Zastosowanie...Olej obiegowy Producent/importer...Statoil Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

- w czym przewozimy towary niebezpieczne

- w czym przewozimy towary niebezpieczne Przewozy intermodalne - w czym przewozimy towary niebezpieczne Transport kombinowany (intermodalny) to: a) przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych? b) kombinowanie w czasie transportu?

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa preparatu: Nazwa chemiczna: Nazwa handlowa: pianka poliuretanowa poliuretan elastyczna pianka poliuretanowa, Pianomat Zastosowanie: Elastyczna pianka poliuretanowa używana

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU WODÓR Wydanie: 4 Nr karty: 10 Data sporządzenia: 20. 06. 2005 Data aktualizacji: 18. 09. 2008

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU WODÓR Wydanie: 4 Nr karty: 10 Data sporządzenia: 20. 06. 2005 Data aktualizacji: 18. 09. 2008 1. Identyfikacja substancji Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji Wodór sprężony N40 Wodór sprężony w trailerach Wodór 5.0 Wodór 5.6 Wodór 6.0 Wodór 7.0 Wodór ECD Zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645 Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (6) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay 7645 Zastosowanie...płyn do tłoczenia i cignienia Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa Produktu: PKWiU: 24. 30. 22-79. 10 SAP: 214273, 214274, 214275 2 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki stwarzające zagrożenie Nazwa Chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Nr

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych... 1

Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych... 1 SPIS TREŚCI TOM I strona Załącznik A (c.d.) Część 3 (c.d.) Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych... 1 Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych

Oznakowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych Oznakowanie w transporcie materiałów niebezpiecznych Nalepki Szczecin 2012 Klasa 1 Nalepka nr 1 ostrzega przed materiałem skłonnym do wybuchu. Służy do oznaczania sztuk przesyłek i pojazdów z materiałami

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

+ 48 603 111 000 (telefon alarmowy)

+ 48 603 111 000 (telefon alarmowy) Strona 1 z 7 Dystrybutor: CASTROL LUBRICANTS Sp. z o. o. i Spółka Sp. Jawna ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Miejsce wytwarzania: Zakład Produkcyjny w Trzebini ul. Fabryczna 22 32-540 Trzebinia Informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MIESZANKA 82% AR + 18% CO2 KARTA Nr 08/HDH

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MIESZANKA 82% AR + 18% CO2 KARTA Nr 08/HDH 93-193 ŁÓDŹ Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MIESZANKA 82% AR + 18% CO2 KARTA Nr 08/HDH Data sporządzenia: 20.10.2012r 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ MIESZANINA ARGONU Z DWUTLENKIEM WĘGLA (w dowolnych proporcjach ) KARTA Nr 04/HDH

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ MIESZANINA ARGONU Z DWUTLENKIEM WĘGLA (w dowolnych proporcjach ) KARTA Nr 04/HDH ul. Łęczycka 11/13 Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ MIESZANINA ARGONU Z DWUTLENKIEM WĘGLA (w dowolnych proporcjach ) KARTA Nr 04/HDH Data aktualizacji: 24.marca 2012r 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO TEROSEPT Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15 Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o., ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin, Polska Tel: / 032 / 763 20 80 Fax: / 032 / 763 20 87 www.amtra.pl, www.moje-auto.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

3. Opis działalności zakładu.

3. Opis działalności zakładu. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil MaxWay 15W-40

Karta charakterystyki produktu Statoil MaxWay 15W-40 Data aktualizacji 2008-08-269 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsibiorstwa Nazwa produktu...maxway 15W-40 Zastosowanie...Olej silnikowy w klasie lepkoci SAE 15W-40 Producent/importer...Statoil

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (poz. 1367) Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM 1.

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

AUTO ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE

AUTO ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE Data wystawienia: 06.01.2006 r. Wersja 1.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures Data druku 30.05.2016, Aktualizacja 30.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie naruszeń. Rodzaj transportu. Wysokość kary w złotych

Wyszczególnienie naruszeń. Rodzaj transportu. Wysokość kary w złotych Lp. Wyszczególnienie naruszeń WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM 1. DOKUMENTY Rodzaj transportu drogowy kolejowy żeglugą śródlądową Wysokość kary

Bardziej szczegółowo

FOSOL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA FOSOL

FOSOL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA FOSOL Data sporzdzenia: 25-11-1998 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Odrdzewiacz i

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Zastosowanie preparatu : Brise Aerozol Pine : Odświeżacz powietrza w aerozolu. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o., ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Data wykonania: 2008-11-07 FOLIA STRETCH Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące preparatu: FOLIA STRETCH. 1.2. Przeznaczenie preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Wysokość kary w złotych

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Wysokość kary w złotych Lp. Wyszczególnienie naruszeń Rodzaj transportu Wysokość kary w złotych WYKONYWANIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z TYM PRZEWOZEM drogowy kolejowy żeglugą śródlądową 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

Se kc j a 1: Id e nt yf ik a c ja su bs ta nc j i /mi e sza n i n y i i. 1.1 Identyfikator produktu

Se kc j a 1: Id e nt yf ik a c ja su bs ta nc j i /mi e sza n i n y i i. 1.1 Identyfikator produktu WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Se kc j a 1: Id e nt yf ik a c ja su bs ta nc j i /mi e sza n i n y i i 11 Identyfikator produktu 12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bhp na budowie

Ocena stanu bhp na budowie Ocena stanu bhp na budowie Adres i nazwa budowy: Lp. Zagadnienie objte kontrol Tak Nie Nie dotyczy Przepis prawny Potwierdzenie usunicia nieprawidłow. 1 2 3 4 5 6 7 1. Czy opracowano plan BIOZ na budowie?

Bardziej szczegółowo

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP Nazwa preparatu: Papier dekoracyjny Data wydania: 04-08-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Papier

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych

Szkolenie uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych Szkolenie uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych Program opracowany przez ODK w Mysłowicach, na mocy decyzji ministra do spaw gospodarki obowiązuje na terenie całej Polski. Zasady ogólne:

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. poz. 655, Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA LSTY KONTROLNEJ W PRZEWOZE DROGOWYM TOWARÓW NEBEZPECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo