ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA"

Transkrypt

1 ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA

2 ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi ródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagroenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi ródłami zapłonu. R4 - Tworzy łatwo wybuchajce zwizki metaliczne. R5 - Ogrzanie grozi wybuchem. R6 - Produkt wybuchowy z dostpem i bez dostpu powietrza. R7 - Moe spowodowa poar. R8 - Kontakt z materiałami zapalnymi moe spowodowa poar. R9 - Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym. R10 - Produkt łatwopalny. R11 - Produkt wysoce łatwopalny. R12 - Produkt skrajnie łatwopalny. R14 - Reaguje gwałtownie z wod. R15 - W kontakcie z wod uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. R16 - Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniajcymi. R17 - Samorzutnie zapala si w powietrzu. R18 - Podczas stosowania mog powstawa łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. R19 - Moe tworzy wybuchowe nadtlenki. R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór. R22 - Działa szkodliwie po połkniciu. R23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe. R24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór. R25 - Działa toksycznie po połkniciu. R26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. R27 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór. R28 - Działa bardzo toksycznie po połkniciu. R29 - W kontakcie z wod uwalnia toksyczne gazy. R30 - Podczas stosowania moe sta si wysoce łatwopalny R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. R32 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. R33 - Niebezpieczestwo kumulacji w organizmie. R34 - Powoduje oparzenia. R35 - Powoduje powane oparzenia. R36 - Działa dranico na oczy. R37 - Działa dranico na drogi oddechowe. R38 - Działa dranico na skór. R39 - Zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R41 - Ryzyko powanego uszkodzenia oczu. R42 - Moe powodowa uczulenie w nastpstwie naraenia drog oddechow. R43 - Moe powodowa uczulenie w kontakcie ze skór. R44 - Zagroenie wybuchem po ogrzaniu w zamknitym pojemniku. R45 - Moe powodowa raka. R46 - Moe powodowa dziedziczne wady genetyczne. R48 - Stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R49 - Moe powodowa raka w nastpstwie naraenia drog oddechow. R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R51 - Działa toksycznie na organizmy wodne. R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne. R53 - Moe powodowa długo utrzymujce si R54 - Działa toksycznie na roliny. R55 - Działa toksycznie na zwierzta. R56 - Działa toksycznie na organizmy glebowe. R57 - Działa toksycznie na pszczoły. R58 - Moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku. R59 - Stwarza zagroenie dla warstwy ozonowej. R60 - Moe upoledza płodno. R61 - Moe działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. R62 - Moliwe ryzyko upoledzenia płodnoci. R63 - Moliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. R66 - Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skóry. R67 - Pary mog wywoływa uczucie sennoci i zawroty głowy. R68 - Moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie ŁCZONE ZWROTY R R14/15 - Reaguje gwałtownie z wod, uwalniajc skrajnie łatwopalne gazy. R15/29 - W kontakcie z wod uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy. R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór. R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkniciu. R20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu. R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór i po połkniciu. R23/24 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór.

3 R23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu. R64 - Moe oddziaływa szkodliwie na dzieci karmione piersi. R65 - Działa szkodliwie; moe powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połknicia. R23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu. R24/25 -Działa toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu. R26/27 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór. R26/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu. R26/27/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu. R27/28 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu. R36/37 - Działa dranico na oczy i drogi oddechowe. R36/38 - Działa dranico na oczy i skór. R36/37/38 - Działa dranico na oczy, drogi oddechowe i skór. R37/38 - Działa dranico na drogi oddechowe i skór. R39/23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; nieodwracalnych zmian w stanie R39/24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór; nieodwracalnych zmian w stanie R39/25 - Działa toksycznie po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/23/24 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi nieodwracalnych zmian w stanie R39/26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/27 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór; nieodwracalnych zmian w stanie R39/28 - Działa bardzo toksycznie po połkniciu; nieodwracalnych zmian w stanie R39/26/27 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/26/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/27/28 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/26/27/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu; nieodwracalnych zmian w stanie R42/43 - Moe powodowa uczulenie w nastpstwie naraenia drog oddechow i w kontakcie ze skór. R48/20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R48/21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór; R48/22 - Działa szkodliwie po połkniciu; stwarza R48/20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; stwarza R48/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkniciu; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie długotrwałego naraenia. R48/21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór i po połkniciu; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie długotrwałego naraenia. R48/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi R48/23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R48/24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór; R48/25 - Działa toksycznie po połkniciu; stwarza R48/23/24 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; stwarza R48/23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu; stwarza powane

4 zagroenie zdrowia w nastpstwie długotrwałego naraenia. R48/24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R48/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa długo utrzymujce si R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa długo utrzymujce si R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; moe powodowa długo utrzymujce si R68/20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/22 - Działa szkodliwie po połkniciu; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkniciu; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór i po połkniciu; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie ZWROTY S (Safety) OKRELAJCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO ORAZ ICH NUMERY Nr zwrotu S1 - Przechowywa pod zamkniciem. S2 - Chroni przed dziemi. S3 - Przechowywa w chłodnym miejscu. S4 - Nie przechowywa w pomieszczeniach mieszkalnych. S5 - Przechowywa w... (cieczy wskazanej przez producenta). S6 - Przechowywa w atmosferze... (obojtnego gazu wskazanego przez producenta). S7 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity. S8 - Przechowywa pojemnik w suchym pomieszczeniu. S9 - Przechowywa pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S12 - Nie przechowywa pojemnika szczelnie zamknitego. S13 - Nie przechowywa razem z ywnoci, napojami i paszami dla zwierzt. S14 - Nie przechowywa razem z... (materiałami okrelonymi przez producenta). S15 - Przechowywa z dala od ródeł ciepła. S16 - Nie przechowywa w pobliu ródeł zapłonu - nie pali tytoniu. S17 - Nie przechowywa razem z materiałami zapalnymi. S18 - Zachowa ostrono w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. S20 - Nie je i nie pi podczas stosowania produktu. S21 - Nie pali tytoniu podczas stosowania produktu. S22 - Nie wdycha pyłu. S23 - Nie wdycha gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj okreli producent). S24 - Unika zanieczyszczenia skóry. S25 - Unika zanieczyszczenia oczu. S26 - Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du iloci wody i zasign porady lekarza. S27 - Natychmiast zdj cał zanieczyszczon odzie. S28 - Zanieczyszczon skór natychmiast przemy du iloci... (cieczy okrelonej przez producenta). S29 - Nie wprowadza do kanalizacji. S30 - Nigdy nie dodawa wody do tego produktu. S33 - Zastosowa rodki ostronoci zapobiegajce wyładowaniom elektrostatycznym. S35 - Usuwa produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. S36 - Nosi odpowiedni odzie ochronn. S37 - Nosi odpowiednie rkawice ochronne. S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa odpowiednie indywidualne rodki ochrony dróg oddechowych. S39 - Nosi okulary lub ochron twarzy. S40 - Czyci podłog i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem... (rodkiem wskazanym przez producenta). S41- Nie wdycha dymów powstajcych w wyniku poaru lub wybuchu. S42 - Podczas fumigacji/rozpylania /natryskiwania stosowa odpowiednie rodki ochrony dróg oddechowych (rodzaj okreli producent). S43 - W przypadku poaru uywa... (poda rodzaj sprztu przeciwpoarowego. Jeeli woda zwiksza zagroenie, doda: "nigdy nie uywa wody").

5 S45 - W przypadku awarii lub jeeli le si poczujesz, niezwłocznie zasignij porady lekarza - jeeli to moliwe, poka etykiet. S46 - W razie połknicia niezwłocznie zasignij porady lekarza - poka opakowanie lub etykiet. S47 - Przechowywa w temperaturze nieprzekraczajcej... C (okreli producent). S48 - Przechowywa produkt zwilony... (właciwy materiał okreli producent). S49 - Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu. S50 - Nie miesza z... (okreli producent). S51 - Stosowa wyłcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S52 - Nie zaleca si nanoszenia na due płaszczyzny wewntrz pomieszcze. S53 -Unika naraenia - przed uyciem zapozna si z instrukcj. S56 - Zuyty produkt oraz opakowanie dostarczy na składowisko odpadów niebezpiecznych. S57 - Uywa odpowiednich pojemników zapobiegajcych skaeniu rodowiska. S59 - Przestrzega wskazówek producenta lub dostawcy dotyczcych odzysku albo wtórnego wykorzystania. S60 - Produkt i opakowanie usuwa jako odpad niebezpieczny. S61- Unika zrzutów do rodowiska. Postpowa zgodnie z instrukcj lub kart charakterystyki. S62 - W razie połknicia nie wywoływa wymiotów: niezwłocznie zasign porady lekarza i pokaza opakowanie lub etykiet. S63 - W przypadku zatrucia drog oddechow wyprowadzi lub wynie poszkodowanego na wiee powietrze i zapewni warunki do odpoczynku. S64 - W przypadku połknicia wypłuka usta wod - nigdy nie stosowa u osób nieprzytomnych. S7/8 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w suchym pomieszczeniu. S7/9 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w miejscu dobrze wentylowanym. S7/47 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w temperaturze nieprzekraczajcej... C (okreli producent). S20/21 - Nie je i nie pi oraz nie pali tytoniu podczas stosowania produktu. S24/25 - Unika zanieczyszczenia skóry i oczu. S27/28-W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdj cał zanieczyszczon odzie i przemy zanieczyszczon skór du iloci... (rodzaj cieczy okreli producent). S29/35 - Nie wprowadza do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa w sposób bezpieczny. S29/56 - Nie wprowadza do kanalizacji, a zuyty produkt i opakowanie dostarczy na składowisko odpadów niebezpiecznych. S36/37 - Nosi odpowiedni odzie ochronn i odpowiednie rkawice ochronne. S36/37/39- Nosi odpowiedni odzie ochronn, odpowiednie rkawice ochronne i okulary lub ochron twarzy. S36/39- Nosi odpowiedni odzie ochronn i okulary lub ochron twarzy. S37/39- Nosi odpowiednie rkawice ochronne i okulary lub ochron twarzy. S47/49- Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczajcej... C (okreli producent). ŁCZONE ZWROTY S S1/2- Przechowywa pod zamkniciem i chroni przed dziemi. S3/7 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w chłodnym miejscu. S3/9/14 - Przechowywa w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od... (materiału wskazanego przez producenta). S3/9/14/49 - Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywa razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta). S3/9/49 - Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. S3/14 - Przechowywa w chłodnym miejscu; nie przechowywa razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta).

6 Symbole zagroenia T SUBSTANCJA TOKSYCZNA Symbol z liter T i słowem Toksyczne wskazuje substancj, która wdychana, połknita lub wchłonita przez skór, w małych ilociach, moe spowodowa mier lub ostre (natychmiastowe) albo chroniczne (długotrwałe, przewlekłe) zagroenie Uycie słowa Toksyczny oparte jest na wartoci LD 50. Stosowanie takich substancji wymaga szczególnej ostronoci i bezwzgldnego przestrzegania instrukcji zawartej na etykiecie. T+ SUBSTANCJA SILNIE TOKSYCZNA Symbol z oznaczeniem T+ i z wyraeniem Silnie toksyczne znajduje si na etykiecie substancji, która wdychana, połknita lub wchłonita przez skór, w bardzo małych ilociach, moe spowodowa ostre (nagłe) lub chroniczne (długotrwałe, przewlekłe) zagroenie zdrowia a nawet mier. Stosowanie takich substancji wymaga szczególnej ostronoci i bezwzgldnego przestrzegania instrukcji zawartej na etykiecie. SUBSTANCJA SZKODLIWA Symbol wraz z oznaczeniem Xn i słowem Szkodliwe wskazuje substancj, która wdychana, połknita lub wchłonita przez skór moe spowodowa mier lub ostre (nagłe) lub chroniczne (długotrwałe, przewlekłe) zagroenie Xn SUBSTANCJA DRANICA Xi Taki sam symbol jak dla substancji szkodliwej ale z oznaczeniem Xi oraz słowem Dranice oznacza substancj, które w wyniku działania krótkotrwałego, długotrwałego lub wielokrotnego na skór lub błon luzow moe wywoła stany zapalne. SUBSTANCJA WYSOCE ŁATWOPALNA F Znak wraz ze słowami Wysoce łatwopalny oznacza substancj: - która moe si ogrza i w efekcie ulec zapłonowi w zetkniciu z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez dostarczania energii; - stał, łatwo zapalajc si na skutek krótkotrwałego zetknicia ze ródłem zapłonu, palc si po usuniciu ródła zapłonu. 6

7 SUBSTANCJA SKRAJNIE ŁATWOPALNA Symbol z oznaczeniem F+ i wyraeniem Skrajnie łatwopalne oznacza substancj ciekł o skrajnie niskiej temperaturze zapłonu i niskiej temperaturze wrzenia lub substancj gazow, która w kontakcie z powietrzem wykazuje właciwoci łatwopalne w warunkach temperatury i cinienia otoczenia. F+ SUBSTANCJA UTLENIAJCA Symbol z literk O i słowem Utleniajce oznacza substancj uwalniajc due iloci ciepła podczas reakcji z innymi substancjami, szczególnie z substancjami łatwopalnymi (reakcji silnie egzotermicznych). O E SUBSTANCJA WYBUCHOWA Symbol z literk E i słowem Wybuchowy oznacza substancj stał, ciekł, w formie pasty lub elu, która moe take reagowa egzotermicznie, bez dostpu tlenu atmosferycznego, z gwałtownym wydzielaniem gazów i która w okrelonych warunkach testu, wybucha, ulegajc szybkiemu spaleniu lub ogrzana eksploduje, gdy jest czciowo ograniczona (znajduje si w pojemniku). Substancja moe wybuchn w przypadku poaru lub w przypadku wstrzsów albo tarcia. SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA RODOWISKA Symbol z literk N i z wyraeniem Niebezpieczne dla rodowiska oznacza substancj stanowic natychmiastowe lub odległe zagroenia dla jednego lub wicej składników rodowiska. N SUBSTANCJA RCA Znak wraz ze słowem rcy oznacza substancj, która w zetkniciu z tkank yw niszczy j. Skutkiem oblania si zwizkiem rcym mog by powane oparzenia skóry i ciała. C 7

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Sumo 10 EC

Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Sumo 10 EC Posiadacz zezwolenia: Sumi Agro Poland Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38; www.sumiagro.pl; e-mail: biuro@sumiagro.pl Producent: Mitsui Chemicals

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zezwolenia MRiR nr R - 3/2012wu z dnia 13.01.2012 r. zmienionego decyzja nr R 85 z dnia 26.03.2012 r.

Załącznik do zezwolenia MRiR nr R - 3/2012wu z dnia 13.01.2012 r. zmienionego decyzja nr R 85 z dnia 26.03.2012 r. Posiadacz zezwolenia: DuPont de Nemours (Nederland) B.V., Crop Protection Products, Station 18M, Baanhoekweg 22, postbus 145, NL 3313 LA Dordrecht, Królestwo Niderlandów, tel. (31) 078 630 1099, fax. (31)

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska PILOT 10 EC

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska PILOT 10 EC Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Arysta LifeScience S.A.S., Route d Artix,BP 80, 64150 Nogueres, Francja, tel : +33 (5) 59 60 92 92, fax : +33 (5) 59 60 92 19 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

TOMIGAN FORTE 102,5 SE 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmioty

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? UWAGA - CZAD!!! Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo