ZAPALNICZKI. CZY TO NIEBEZPIECZNE?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPALNICZKI. CZY TO NIEBEZPIECZNE?"

Transkrypt

1 ZAPALNICZKI. CZY TO NIEBEZPIECZNE? Przedmiot codziennego użytku, stosowany prawie przez wszystkich, łatwy w użyciu, w wielu przypadkach zastąpił zapałki, nabywany wszędzie. Aby mógł być dostępny, trzeba go dostarczyć. Łatwość stosowania polega na prostej budowie zawierającej urządzenie zapalające /krzesiwo/, zaworek dozujący i ciekłą substancję łatwopalną, której chcemy się przyjrzeć. Znakomita większość zapalniczek i zapalarek napełniana jest skroplonym gazem, skrajnie łatwopalnym Izobutanem lub Butanem, tanim w produkcji gazem pochodzenia węglowodorowego. Podstawowe właściwości: gaz, palny, bezbarwny o wyczuwalnym zapachu, temperatura wrzenia: -11,7 0 C prężność par w temp C: 300kPa gęstość: gazu 2,82g/dm 3 w temp. -11,7 0 C, cieczy 0,59g/dm 3 w temp. -11,7 0 C granice wybuchowości: 1,8 8,4% obj. temperatura samozapłonu: C ciepło spalania: 42-43MJ/kg Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H220 skrajnie łatwopalny gaz / F+, R 12 produkt skrajnie łatwopalny H280 zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem Jak się ma do tego Umowa ADR? Są to towary niebezpieczne. Gaz Butan to UN1011, a Izobutan to UN1969, lecz napełniona tymi gazami zapalniczka jest klasyfikowana jako: UN1057 Zapalniczki; towar niebezpieczny w klasie 2, klasyfikowany jako 6F inny przedmiot zawierający gaz pod ciśnieniem, palny. Wobec tego jak to możemy przewieść? Zapoznajmy się z zapisami TABELI A działu 3.2 1

2 Przez osoby fizyczne na co dzień, to najczęściej torebka lub kieszeń marynarki /wyłączenie /. Natomiast podczas przewozu do handlowych punktów dystrybucji mamy do dyspozycji: ilości ograniczone /LQ/ 0 - zakazane, ilości określone pod kategoria transportowa 2, ograniczenie do 333kg gazu w jednostce transportowej; stosowane w dystrybucji, przewóz pod pełną jurysdykcją Umowy ADR, czyli jednostka transportowa oznakowana tablicami barwy pomarańczowej i idącymi za tym, innymi wymaganiami; stosowane w przewozach hurtowych. Oba sposoby wymagają stosowania instrukcji pakowania P002. W praktyce stosowane są certyfikowane opakowania kombinowane wykonane z tektury, zawierające opakowania wewnętrzne tekturowe lub papierowe. Opakowania zewnętrzne powinny być oznaczone numerem towaru UN1057, nalepką wg wzoru nr 2.1 oraz może być uzupełnione nazwą przewozową. Ponadto obowiązują przepisy szczególne dotyczące towaru 201 i 654, przepisy szczególne dotyczące pakowania PP84, RR5 oraz przepisy szczególne dotyczące ładowania CV9. Przepis szczególny 201 określa: Zapalniczki i pojemniki do napełniania zapalniczek powinny spełniać przepisy państwa, w którym zostały napełnione. Powinny być one zabezpieczone przed przypadkowym zadziałaniem. Faza ciekła gazu w temperaturze 15 0 C nie powinna przekraczać 85% pojemności naczynia. Naczynia, włącznie z zamknięciami, powinny być odporne na ciśnienie wewnętrzne dwukrotnie wyższe od ciśnienia gazu skroplonego w 55 0 C. Mechanizmy zaworów i urządzenia zapalające powinny być pewnie zablokowane, zabezpieczone taśmą, unieruchomione lub zbudowane w taki sposób, aby uniemożliwić ich zadziałanie lub wyciek zawartości podczas przewozu. Zapalniczki nie powinny zawierać więcej niż 10g gazu skroplonego. Pojemniki do napełniania zapalniczek nie powinny zawierać więcej niż 65g gazu skroplonego. Przykładowe opakowania zewnętrzne oraz wewnętrzne /kombinowane/ 2

3 Podczas pakowania stosujemy przepis szczególny PP84 który określa: Odnośnie do UN1057, stosowane sztywne opakowania zewnętrzne powinny spełniać wymagania na poziomie II grupy pakowania. Opakowanie powinny być projektowane, wytwarzane i układane tak, by zapobiec przemieszczaniu się, przypadkowemu iskrzeniu urządzeń lub przypadkowemu uwolnieniu się gazu lub cieczy palnych; oraz przepis szczególny RR5 który przy masie całkowitej opakowania poniżej 10kg, pozwala je stosować bez konieczności ich certyfikowania. 3

4 Ciekawie brzmi przepis specjalny 654 a dotyczący przewozu odpadów. Zużyte zapalniczki, zbierane pojedynczo i nadawane do przewozu zgodnie z /odpady/, mogą być przewożone pod tą pozycją w celu utylizacji. Mogą one nie być zabezpieczone przed przypadkowym zadziałaniem, pod warunkiem, że podjęto środki zapobiegające niebezpiecznemu wzrostowi ciśnienia i wytworzeniu atmosfery niebezpiecznej. Zużyte zapalniczki, z wyjątkiem nieszczelnych i silnie zdeformowanych, powinny być pakowane zgodnie z instrukcją pakowania P003. Ponadto, powinny być spełnione następujące wymagania: powinny być stosowane tylko opakowania sztywne o pojemności max do 60l; opakowania powinny być napełnione wodą lub innym odpowiednim materiałem ochronnym w celu uniknięcia zapłonu; w normalnych warunkach przewozu wszystkie urządzenia zapalające w zapalniczkach, powinny być pokryte materiałem ochronnym; opakowania powinny być odpowiednio wentylowane w celu zapobieżenia tworzeniu atmosfery wybuchowej i wzrostowi ciśnienia; sztuki przesyłki powinny być przewożone wyłącznie w pojazdach lub kontenerach, które są wentylowane lub odkryte. Nieszczelne lub silnie zdeformowane zapalniczki, powinny być przewożone w opakowaniach awaryjnych pod warunkiem, że podjęto odpowiednie środki w celu zapobieżenia niebezpiecznemu wzrostowi ciśnienia. Podczas załadunku do pojazdu lub kontenera ma zastosowanie przepis szczególny CV9: Sztuki przesyłki nie powinny być rzucane lub narażone na uderzenia. Naczynia powinny być tak układane na pojeździe lub w kontenerze, aby nie mogły się przewrócić lub spaść. W praktyce przewóz najczęściej realizowany jest w kontenerach morskich. 4

5 Tyle określają przepisy Umowy ADR, które zapewniają bezpieczne warunki przewozu. Podczas realizacji wielu transportów zastanowił mnie problem zagrożenia pożarowego. Jak zapalniczka to ogień, a więc co z tego wynika. Jedna zapalniczka zawiera przeciętnie ok. 6g gazu; w opakowaniu 1.000szt. co daje 6kg gazu czyli daje możliwość uwolnienia 258 MJ energii /uwolnionej ilości ciepła/. Załadowany kontener morski zawiera ok. 960 opakowań co daje 5.760kg gazu i MJ energii. Należy uwzględnić jeszcze ciepło spalania tworzywa sztucznego zapalniczek i opakowań tekturowych. Odczytując z opakowań możemy ustalić: masa skrzyni /pudła/ 1kg otrzymujemy 1kg x 16MJ/kg x 960szt = MJ energii masa zapalniczek pustych: masa netto 17kg 6kg /gaz/ = 11kg : 2 / połowa to plastik a pozostałość inne części / = 5,5kg ciepło spalania tworzyw sztucznych MJ/kg otrzymujemy 5,5kg x 42MJ/kg x 960szt = MJ energii Łącznie otrzymujemy możliwość uwolnienia MJ energii z jednego kontenera. Wobec powyższego należało sprawdzić to w praktyce, co przedstawia sfilmowane doświadczenie. 5

6 Przeprowadzona próba wykazała, że w przypadku pojawienia się zagrożenia wysoką temperaturą lub dłuższego działania ognia /np. od palącej się opony, opończy lub innego źródła/ na załadowane sztuki przesyłki, nastąpi ich nagrzanie, następnie rozerwanie zapalniczek w wyniku wzrostu ciśnienia fizycznego, miejscowe zapalenie lub samozapłon gazu, który następnie może wzmóc pożar obejmujący cały ładunek. 6

7 Eksperyment pokazuje, że w przypadku pożaru zewnętrznego /środka transportu, ogumienia itp./, który ogrzewa skrzynię ładunkową /np. kontener/ następuje miejscowe ogrzewanie poszczególnych sztuk przesyłki /pudeł/, wzrost ich temperatury, a następnie samozapalenie opakowania tekturowego /temp. samozapalenia wynosi ok C/. W wyniku pożaru opakowania temperatura płomienia sięga ok C, co powoduje nagrzanie się /wrzenie/ gazu w zapalniczce i wybuch fizyczny wzrost ciśnienia gazu a następnie jego zapalenie. Doświadczenie pokazało również, że w przypadku sztuki przesyłki, która był nieszczelna, następował szybki rozwój pożaru opakowania i jego zawartości. Szczelne opakowanie uniemożliwia dostęp powietrza /tlenu/ do jego wnętrza i opóźnia rozwój pożaru zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz. W przypadku szczelnego opakowania obserwujemy długi okres palenia na zewnątrz i jego przenikanie do wnętrza sztuki przesyłki. Dopiero przepalenie powłoki zewnętrznej powoduje gwałtowny rozwój pożaru. WNIOSEK: Zgodnie z Umowy ADR opakowanie powinno być wystarczająco mocne, dobrej jakości, zamknięte i powinno nie tylko chronić przed wydostaniem się zawartości na zewnątrz, ale również spełniać funkcję ochronną wobec jego zawartości. W badanym przypadku uniemożliwiło w dłuższym okresie czasu przenikniecie pożaru do wnętrza, czyli spełniło założenia przypisanych przepisów. Podobnie zamknięta przestrzeń kontenera/pojazdu będzie działała opóźniająco na rozwój pożaru. Mirosław Kłosiński Doradca ADR RID Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 7

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to:

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to: Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 1. Jaki organ administracji jest właściwy w zakresie ustalania warunków przewozu materiałów promieniotwórczych? 1. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Specyficzne zagrożenia: BARDZO ŁATWOPALNY

Specyficzne zagrożenia: BARDZO ŁATWOPALNY 1. Identyfikacja produktu Specyficzne zagrożenia: BARDZO ŁATWOPALNY Nazwa Przeznaczenie Charakterystyka Wygląd/opakowanie butan, super butan, mieszanina butanu i propanu Paliwo LPG gaz płynny Pojemniki

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Rozdział I Specjalne środki transportu.

(Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254) Rozdział I Specjalne środki transportu. 15.10.2007 r. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo