KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Data sporzdzenia: r. Data aktualizacji: r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa akrylowa pasta do zabezpieczania podłóg z terakoty, lastriko, PCW, marmuru, lakierowanego i malowanego drewna Identyfikacja producenta: LIBELLA Sp. z o.o Warszawa, ul. Krakowiaków 80/98 tel.: + 48 (22) , fax: + 48 (22) Informacja o produkcie (telefon alarmowy): Libella Sp. z o.o. Zakład Produktów Konsumenckich, ul. Mostowa 8A, Kałuszyn tel.: + 48 (25) w godz Identyfikacja zagroe [*] Produkt nie jest zakwalifikowany jako preparat niebezpieczny zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2007r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174, poz. 1222). Szczególne zagroenia zdrowia: 2.1. Kontakt ze skór W przypadku długotrwałego kontaktu ze skór moe wystpi lekkie podranienie skóry Kontakt z oczami W przypadku kontaktu z okiem moe wystpi podranienie gałki ocznej Wdychanie Wdychanie oparów moe powodowa ból głowy. 3. Informacja o składnikach [*] Preparat jest mieszanin wosku polietylenowego, polimeru akrylowego bez metalu, wody i substancji pomocniczych. 4. Pierwsza pomoc [*] 4.1. Wdychanie: Osob poszkodowan wyprowadzi na wiee powietrze. W razie utrzymania si dolegliwoci zasign porady lekarza Skóra: Zanieczyszczon skór przemy ciepł wod. W przypadku wystpienia podranie zabiegn porady lekarza 4.3. Oczy: Wyj szkła kontaktowe. Oczy przepłuka du iloci biecej wody. W przypadku utrzymania si dolegliwoci zasign porady lekarza okulisty Połknicie: Przepłuka jam ustn. Poszkodowanemu poda 1-2 szklanki wody do picia. W przypadku utrzymania si dolegliwoci zasign porady lekarza. Strona 1 z 5

2 5. Postpowanie w przypadku poaru [*] 5.1. Zalecenia ogólne: Preparat nie jest palny. Zagroone poarem zbiorniki usun jeli to moliwe i nie wie si z nadmiernym ryzykiem lub chłodzi rozpylon wod z odpowiedniej odległoci. W razie potrzeby wezwa Stra Poarn Zalecane rodki ganicze: Powszechnie stosowane rodki ganicze, w zalenoci od otoczenia Nieodpowiednie rodki ganicze: Nie s znane Niebezpieczne produkty spalania: Nie s znane. 6. Postpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska [*] 6.1. Indywidualne rodki ostronoci Unika długotrwałego kontaktu ze skór. Unika kontaktu z oczami. Przestrzega zasad i przepisów BHP obowizujcych przy pracy z preparatami chemicznymi Postpowanie w przypadku wycieku lub wysypie substancji: Nie dopuci do przedostania si do ródeł wody pitnej, gleby, kanalizacji oraz do kontaktu z metalami. O ile to moliwe zlikwidowa wyciek (zamkn dopływ cieczy, uszczelni, uszkodzone opakowanie umieci w szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzeby powiadomi władze i słuby ratownictwa chemicznego Metody unieszkodliwiania: Mniejszy wyciek zetrze rcznikiem papierowym. Przy duych wyciekach miejsca gromadzenia si substancji obwałowa i oczyci - posypa materiałem chłonnym, np. piaskiem, ziemi i zebra do zamknitego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca zanieczyszczone spłuka du iloci wody. 7. Postpowanie z preparatem i magazynowanie [*] 7.1. Postpowanie: Stosowa wyrób zgodnie ze sposobem uycia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym Magazynowanie: Przechowywa w szczelnie zamknitych opakowaniach producenta w pomieszczeniach wentylowanych; z dala od ródeł ognia w temperaturze 5 25 C. Chroni przed zamarzaniem. 8. Kontrola naraenia i rodki ochrony osobistej [*] 8.1. rodki ochrony indywidualnej: My rce przed kad przerw i po zakoczeniu pracy. Podczas stosowania preparatu nie pi, nie spoywa posiłków i nie pali tytoniu. Trzyma z dala od ywnoci, napojów i pasz Ochrona dróg oddechowych: Zapewni odpowiedni wentylacj. W warunkach stosowanych zgodnie z instrukcj nie jest konieczne stosowanie aparatów oddechowych 8.3. Ochrona skóry rk Przy długotrwałym kontakcie preparatu ze skóra rk stosowa rkawice ochronne Ochrona oczu: W warunkach stosowania zgodnie z instrukcj nie jest konieczne stosowanie okularów ochronnych Techniczne rodki ochronne: Wentylacja ogólna pomieszcze Kontrola zagroenia rodowiska 9. Właciwoci fizykochemiczne [*] 9.1. Posta fizyczna ciecz 9.2. Barwa mleczna 9.3. Zapach swoisty dla stosowanej kompozycji zapachowej Strona 2 z 5

3 9.4. ph 1% r-r 6,5-8, Gsto 1,00 1,02 g/cm Temperatura wrzenia ok. 100 C 9.7. Temperatura krzepnicia brak danych 9.8. Temperatura zapłonu brak danych 9.9. Rozpuszczalno w wodzie czciowa Lepko brak danych Gsto par brak danych Szybko parowania brak danych 10. Stabilno i reaktywno preparatu [*] Stabilno: Produkt stabilny w warunkach normalnych Reaktywno: Po ogrzaniu powyej 175 C mieszanina polimerów ulega rozkładowi. Unika silnych utleniaczy. 11. Informacje toksykologiczne [*] Toksyczno ostra DL 50 (dane dla emulsji akrylowej) Szczur doustnie - >5000 mg/kg Królik skóra > 5000 mg/kg Toksyczno ostra dermalna: W warunkach przemysłowych nie stwierdzono Toksyczno inhalacyjna 12. Informacje ekologiczne [*] Ruchliwo Produkt czciowo rozpuszcza si w wodzie Trwało degradacja: Biokumulacja Toksyczno dla organizmów wodnych Inne szkodliwe skutki działania 13. Postpowanie z odpadami [*] Przestrzega przepisów z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628) z póniejszymi zmianami. Przestrzega przepisów z ustawy z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) z póniejszymi zmianami Produkt: Odzyska jeli to moliwe. W razie wystpienia koniecznoci utylizacji zwróci si do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji odpadów Opakowanie: Oprónione opakowanie umy wod. Czyste opakowanie mona przekaza do recyklingu. Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodni z właciwym terenowo Wydziałem Ochrony rodowiska. 14. Informacje o transporcie [*] Informacje ogólne Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Zaleca si kryte rodki transportu. Nie podlega przepisom ADR. Strona 3 z 5

4 15. Informacje dotyczce przepisów prawnych [*] Etykieta zawiera nastpujce znaki i symbole wg Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych ( Dz. U. Nr 53, poz. 439) Znaki i napisy ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze nie dotyczy Symbole zagroenia nie dotyczy Symbole bezpieczestwa S2 Chroni przed dziemi Przepisy prawne: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84, z pón. zm.; tekst jednolity: Dz. U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1222). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27 z 2010 r., poz. 140). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzenia 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 174 z 2007 r., poz z pón. zm. Dz. U. Nr 43 z 2009 r., poz. 353). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53 z 2009 r., poz. 439). Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 z 2002 r., poz z pón. zm.). Owiadczenie Rzdowe z dnia 24 wrzenia 2002 r. w sprawie wejcia w ycie zmian do załczników A i B Umowy europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzdzonej w Genewie dnia 30 wrzenia 1957 r. (Dz. U. Nr 194 z 2002 r., poz. 1629). Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L396 z dnia 30 grudnia 2006 r. z pón. zm.). Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L335/1 z dnia 31 grudnia 2008r.). Rozporzdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L133/1 z dnia 31 maja 2010 r.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628 z pón. zm.). Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 z 2001r., poz. 638 z pón. zm.; tekst jednolity: Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251). Inne informacje [*] * Zmiany dotyczce aktualizacji karty: Karta ta została zaktualizowana. Wszystkie aktualizacje poprzedniej wersji zostały oznaczone znakiem [*] Niezbdne szkolenia: w zakresie bhp i ochrony przeciwpoarowej ródła danych do przygotowania karty charakterystyki: Do opracowania wykorzystano Karty Charakterystyk Niebezpiecznych Substancji Chemicznych wydane przez producentów i dostawców surowców stosowanych do produkcji powyszego wyrobu oraz polskie przepisy prawne. Informacje odnosz si do produktu w formie takiej, jak jest dostarczony. Opracowano: w Libella Sp. z o.o., Warszawa, ul. Krakowiaków 80/98 Zakład Produktów Konsumenckich, ul. Mostowa 8A, Kałuszyn tel.: + 48 (25) Strona 4 z 5

5 Informacje powysze opieraj si na aktualnym stanie wiedzy i dowiadcze. Nie stanowi gwarancji właciwoci produktu ani specyfikacji jakociowej. Karta charakterystyki opisuje produkt ze wzgldu na bezpieczestwo i higien pracy. Uytkowników ostrzega si o moliwoci wystpienia innych niebezpieczestw w przypadku stosowania produktu do innych celów ni jest zalecany na opakowaniu. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta, odpowiedzialno za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególnoci za przestrzeganie przepisów prawa, spada na uytkownika. Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie charakterystyki w celach innych ni te, które zostały okrelone przepisami ustawy o substancjach i preparatach chemicznych wymaga uzyskania zgody wystawcy. Strona 5 z 5

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa. Identyfikacja mieszaniny: Farba Gruntująca-Podkładowa do Wnętrz

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny: Masa szpachlowa służy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Przeznaczenie: Kosmetyka. Oliwka do skórek. Dystrybutor: La Femme Cosmetics S.A.; ul. Chylońska 210; 81-007 Gdynia, Polska

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855

Karta charakterystyki wg (WE) 1907/2006 z pó niejszymi zmianami Loctite 7855 Strona 1/8 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Zawiera: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Na podstawie Rozp. REACH (WE) nr 1907/2006) Strona 1 z 6 PKT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa. PRODUKT Opis produktu: Olej mineralny

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Producent: TECTANE SPRAY SILIKONOWY Spray silikonowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: PROFIT CZYŚCIK DO PIANY PU Czyścik do piany poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo