Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych skrót raportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych skrót raportu"

Transkrypt

1 Aneta Krzewińska Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych skrót raportu Niniejszy tekst powstał na podstawie raportu Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych, będącego podsumowaniem badań zrealizowanych w 2013 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor dzięki środkom Trust for Civil Society i CEE. W badaniu zastosowano zarówno techniki ilościowe (sondaż opinii na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców od 15 roku życia), jak i jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe), a całość dopełniła analiza zawartości prasy i mediów społecznościowych. Osoby zainteresowane szczegółowymi wynikami tych badań oraz informacjami na temat ich metodologii więcej informacji znajdą na stronie internetowej: _RAPORT_final.pdf Badania pokazują, że aktywność społeczna pozostaje na podobnym poziomie od kilku lat. W wolontariat rozumiany jako działalność na rzecz organizacji lub grup społecznych zaangażowanych jest 18% Polek i Polaków. 27% deklaruje, że udzielała się na rzecz swojego otoczenia lub osób spoza kręgu rodziny i znajomych, nie nazywając swojej działalności wolontariatem. Co dziesiąty mieszkaniec Polski działała na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego. Jeżeli potraktujemy te różne, współwystępujące ze sobą typy zaangażowania społecznego łącznie, okaże się że jest w nie zaangażowana mniej więcej jedna trzecia naszego społeczeństwa (w 2011 i 2013 było to 34%, natomiast w 2012 niewiele więcej, bo 38%). Należy dodać, że aktywnymi społecznie są częściej kobiety (37% kobiet i 31% mężczyzn) i osoby lepiej wykształcone (53% z wyższym wykształceniem i 31% o niższym wykształceniu). Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy taki odsetek angażujących się w pracę społeczną da się jeszcze podwyższyć, ale można starać się wyjaśnić, co wpływa na ten stopień zaangażowania, jakie są bariery dla tego typu działalności, które z postaw, wartości i cech społeczno-demograficznych oddziałują na aktywność społeczną Polek i Polaków. Zrozumienie danego zjawiska jest bowiem

2 2 niezbędnym warunkiem do stworzenia skutecznych strategii obejmujących działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne, które zmieniłyby zarówno wizerunek trzeciego sektora, jak i wpłynęłyby na wzrost zaangażowania społecznego w Polsce. Wykres 1. Aktywność społeczna Polaków w 2013 roku wolontariat na rzecz organizacji lub grup społecznych 18% wolontariat na rzecz otoczenia lub osób spoza kręgu rodziny i znajomych 27% wolontariat na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego 9% aktywność społeczna ogółem 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Wydaje się, że aby być aktywnym społecznie, należy wiedzieć, w jaki sposób i za czyim pośrednictwem, można tę aktywność realizować. W 2013 roku większość, bo 94% badanych zetknęła się z działalnością różnych organizacji i grup społecznych, przy czym rodzaj tych kontaktów był różnorodny: dowiedziano się o ich działalności z mediów lub od znajomych, korzystano z ich pomocy, brano udział w organizowanych przez nie wydarzeniach, wspierano ich działalność. Znajomość organizacji społecznych rośnie wśród Polek i Polaków z roku na rok ( %; %), przy czym badani najczęściej mieli do czynienia z organizacjami zajmującymi się pomocą potrzebującym (należą do nich zarówno organizacje charytatywne, jak i humanitarne), ekologią, działalnością ratowniczą. Zdecydowanie rzadziej wymieniano organizacje religijne, związane z ochroną zdrowia i rehabilitacją oraz szeroko definiowaną edukacją, oświatą, wychowaniem. Jest to dość zaskakujący wynik, bowiem tylko 6% spośród wszystkich stowarzyszeń i fundacji stanowią te, które skupiają się na działalności pomocowej, a najliczniejsze organizacje sportowe, turystyczne, rekreacyjne i hobbystyczne (38% trzeciego sektora) były wymieniane przez mniej niż 20% badanych. Dodatkowo należy podkreślić, że respondenci mieli problem ze spontanicznym wyliczeniem nazw organizacji pozarządowych i ich odpowiedzi ograniczały się do tych najbardziej znanych, największych i obecnych w mediach (wymieniano przede wszystkim Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Caritas). Zdecydowanie częściej w odpowiedziach pojawiały się nazwy fundacji niż stowarzyszeń, chociaż tych drugich jest w Polsce sześć razy więcej. Badani podkreślali, że stowarzyszenia odróżnia od fundacji to, że raczej zmierzają do realizacji konkretnych, wspólnych celów, działają na mniejszą skalę.

3 3 Niektórzy z respondentów uzupełniali tę charakterystykę stwierdzając, że stowarzyszenia częściej dbają o interesy ich członków, którzy wzajemnie się wspierają i organizują samopomoc. Chcąc otrzymać bogatszy obraz sektora pozarządowego zbadano również, jakie opinie na temat tego rodzaju organizacji panują w społeczeństwie. I tak, 46% badanych uważa, że organizacje społeczne mają ogólnie niewielki wpływ na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w Polsce, a 44% jest przekonanych, że w organizacjach społecznych często dochodzi do nadużyć i prywaty. Z drugiej jednak strony dość powszechne jest przeświadczenie, że organizacje społeczne zajmują się głównie pomocą potrzebującym i chorym (72% wskazań), a w swoich działaniach pomocowych są skuteczniejsze niż instytucje państwowe (63%). Duży wpływ fundacji i stowarzyszeń na rozwój kultury w Polsce zauważa 48% ankietowanych, efekty ich codziennej działalności dostrzega 45% badanych, a niewiele mniej osób (41%) twierdzi, że działacze rozwiązują ważne problemy społeczne występujące w ich najbliższym sąsiedztwie 1. Jednocześnie zdecydowanie bardziej wiarygodne są dla Polek i Polaków te organizacje, których efekty działalności są widoczne, obecne w mediach, wspierane lub założone przez celebrytów, podejmujące akcje ogólnopolskie od dłuższego już czasu, o przejrzystej strukturze organizacyjnej i niskich zarobkach kompetentnych pracowników. Oczywiście zaangażowanie społeczne Polek i Polaków można analizować na wiele sposobów. Można na przykład wyodrębnić poszczególne poziomy zaangażowania różniące się intensywnością, wysiłkiem, rodzajem wkładu (pieniądze lub praca). Warto jednak podkreślić, że taki podział nie ma charakteru wartościującego. Każdy rodzaj zaangażowania ma znaczenie, może też prowadzić do innych form aktywności społecznej. 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Wydaje się, że najmniej angażującą formą aktywności społecznej jest przeznaczanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym przypadku aktywność ogranicza się do dokonania stosownego zapisu w formularzu podatkowym PIT, przy czym niewypełnienie odpowiedniej rubryki nie wiąże się z żadną dodatkową korzyścią dla podatnika (pieniądze te nie wracają do niego, a więc nie można uznać, że dokonując odpisu cokolwiek traci). A jednak w 2013 roku, jak podaje Ministerstwo Finansów, mniej niż połowa (44%) podatników skorzystała z takiej możliwości. Wśród badanych osób dominowali ci (63%), którzy deklarowali, iż przekazali 1% podatku na rzecz konkretnych osób, korzystając z pośrednictwa OPP, tylko jedna trzecia (32%) przekazała pieniądze na rzecz organizacji, a pozostałe 5% badanych nie pamiętało celu, na jaki dokonało odpisu. 1 Podane w tej części opracowania dane procentowe są zsumowanymi odsetkami odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam.

4 4 Wykres 2. Komu Polacy przekazali 1% podatku? 32% 5% przekazanie 1% na konkretną osobę (korzystając jedynie z pośrednictwa OPP) przekazanie 1% na rzecz OPP 63% nie pamiętam Mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz stowarzyszeń lub fundacji miał za zadanie zaktywizować Polki i Polaków, a docelowo doprowadzić do ich większego zaangażowania w działania społeczne na rzecz innych. Wydaje się jednak, że uczynienie z organizacji pośredników do przekazywania pieniędzy konkretnym osobom cel ten zniweczyło, a przynajmniej nie wpłynęło w sposób bezpośredni na zwiększenie poziomu zaufania do organizacji i głębszego zaangażowania w działalność społeczną. Badani często mówili o tym, że organizacja, na rzecz której przekazali pieniądze była polecana przez znajomych, rodzinę lub zetknęli się z nią osobiście, taką odpowiedź wybrało 51% respondentów. Zdecydowanie mniejszy odsetek ankietowanych przy wyborze kierował się tym, żeby fundacja lub stowarzyszenie działało w konkretnej dziedzinie lub funkcjonowało w najbliższej okolicy. Korzystali z podpowiedzi medialnych, czyli z informacji zwartych w ogłoszeniach lub reklamach, a czasem pozostawiali wybór osobom wypełniającym zeznanie podatkowe w ich imieniu. W końcu byli i tacy, którzy wybrali beneficjenta spontanicznie, bez uprzedniego przygotowania do typowania. Kim zatem jest przeciętny obywatel dokonujący jednoprocentowego odpisu? To osoba raczej w średnim wieku (najmłodsi nie mają opodatkowanych dochodów, a starsi pobierający emeryturę z reguły korzystają z pośrednictwa ZUS-u przy wypełnianiu zeznań podatkowych). Częściej przekazują jeden procent lepiej wykształceni, mieszkający w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców oraz ci, których sytuacja finansowa gospodarstwa domowego jest lepsza. Nie powinno dziwić również to, że badani pracujący wolontaryjnie na rzecz organizacji trzeciego sektora, a także ci, którzy uważają, iż zwykli ludzie działający wspólnie mogą zdziałać więcej (czy to pomóc potrzebującym, czy rozwiązywać problemy swojego środowiska) częściej robią odpisy 1% niż ci nieaktywni i niewidzący sensu we współpracy z innymi. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym chęć do powierzania 1% podatku organizacjom pozarządowym jest

5 5 pogląd u przekazujących, że organizacje te są skuteczne w działaniu i uczciwe. Ciekawe wydają się być wyjaśnienia osób, dlaczego nie dokonują odpisu podatku na rzecz OPP. Można je podzielić na kilka grup związanych z: czynnikami zewnętrznymi (nierozliczanie się z fiskusem, brak możliwości dokonania takiego odpisu, gdyż badani nie wypełniali zeznań podatkowych samodzielnie), niskimi dochodami (badani nie widzieli sensu w przekazywaniu niewielkiej kwoty lub też mylnie deklarowali, że nie stać ich na tego typu odpisy 2 ), brakiem zainteresowania (ankietowani przyznawali, że nie interesuje ich tego typu działanie, nie pomyśleli o odpisie lub o nim zapomnieli) i wreszcie z niewiedzą, czyli nieznajomością mechanizmu przekazywania 1%. Filantropia O ile przekazywanie 1% podatku organizacjom pożytku publicznego nie pomniejszają wielkości budżetu gospodarstw domowych, to filantropia tego typu zmniejszenie posiadanych środków za sobą pociąga. Można więc uznać filantropię za wyższą formę społecznego zaangażowania finansowego. Tymczasem wybiera ją więcej osób niż dokonuje jednoprocentowego odpisu. W 2013 roku 74% Polek i Polaków przekazało pieniądze lub dary rzeczowe organizacjom społecznym. Najczęściej obdarowywana była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą wspomogło 61% badanych. Inne organizacje cieszyły się w znacznie mniejszym stopniu hojnością Polek i Polaków, bowiem: fundacje lub stowarzyszenia zajmujące się działalnością charytatywną otrzymały wsparcie od 19% badanych, świadczące pomoc humanitarną tylko od 8%, organizacje religijne od 6%, a te zajmujące się działalnością ekologiczną czy opieką nad zwierzętami od 5%. W filantropię częściej angażują się osoby młodsze (przed 50 rokiem życia), lepiej wykształcone, których dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy niż 4 tys. zł, wierzące w sens podejmowania wspólnych działań oraz włączające się w różne typy wolontariatu (formalny, nieformalny, na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego). Na podkreślenie zasługuje fakt, że filantropia w Polsce systematycznie wzrasta, bowiem w 2009 roku wśród Polek i Polaków było 50% filantropów, obecnie jest ich już 74%. Zwiększa się też liczba osób pomagających najczęściej wspieranemu beneficjentowi działań filantropijnych w Polsce Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (pięć lat temu wspomogło ją 42% społeczeństwa, podczas gdy w 2013 roku już 61%). Podobny trend można zaobserwować również w stosunku do innych organizacji lub grup społecznych: nastąpił przyrost o 14 punktów procentowych (z 20% w 2009 do 34% w 2013). Pomimo tego, że skala filantropii ciągle wzrasta, to jednak nadal pozostaje pewna grupa osób, która nie przekazała ani pieniędzy, ani żadnych 2 Deklarowanie przez respondentów, że nie stać ich na przekazywanie 1% pokazuje, że istnieje jeszcze pewna grupa Polaków, która nie rozumie mechanizmu dokonywania 1% odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego i mylnie interpretuje go jako przekazywanie pieniędzy, które ewentualnie mogliby odzyskać i wydać na własne potrzeby.

6 6 darów rzeczowych organizacjom społecznym. Gdy starano się ustalić, co powstrzymuje Polaków od zachowań filantropijnych okazało się, że powszechne zbiórki pieniędzy budzą irytację, kojarzą się im z żebraniem, natarczywością. Zdaniem badanych jest ich zbyt wiele, a niektórzy dodają, że boją się być oszukanymi, że mieli wątpliwości, czy pieniądze zbierane na jakiś cel rzeczywiście trafią do potrzebujących (w tym przypadku ważne jest, aby organizacje zbierające pieniądze działały w sposób transparentny i aby starały się pokazywać efekty swoich działań). Inni stwierdzali, że niewrzucone przez nich pieniądze nie są w stanie rozwiązać problemów, dlatego wolą nie dać nic, niż wspomagać zbyt małą kwotą. Wykres 3. Filantropia w latach % 70% 60% 50% 50% 42% 54% 45% 66% 54% 70% 59% 74% 61% 40% 34% 30% 20% 20% 23% 25% 25% 10% 0% rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Filantropia - całość Wspiera WOŚP Wspiera inne organizacje Zanim zostanie opisany kolejny, najbardziej angażujący rodzaj aktywności społecznej, jakim jest wolontariat 3, należy dokonać pewnych ustaleń terminologicznych, po to, aby czytelnicy mogli, w taki sam sposób jak badani i badacze, rozumieć to pojęcie. Termin wolontariat 4 jest bowiem wieloznaczny i abstrakcyjny. Na jego rozumienie bardzo mocno wpływa to, w jaki sposób pisze się o nim w prasie i mediach społecznościowych. Warto więc 3 Na użytek tego opracowania dokonano pewnego uogólnienia, a mianowicie wolontariat, chociaż posiadający wiele form czy odmian, został ujęty całościowo, a czytelnicy zainteresowani np. rozróżnieniem wolontariatu na formalny i nieformalny oraz szczegółowymi danymi dotyczącymi każdej z tych aktywności społecznych, powinni sięgnąć do tekstu źródłowego, czyli raportu z badań. 4 W raporcie dużo miejsca poświęcono nie tylko temu, w jaki sposób definiuje się wolontariat, ale również temu, kim są zdaniem badanych wolontariusze. Tutaj szczegółowe omówienie sposobu rozumienia tego drugiego terminu zostaje pominięte.

7 7 na wstępie przeanalizować, jaka jest wiedza, emocje i opinie użytkowników Internetu na temat zjawiska wolontariatu oraz, w jaki sposób kształtuje się jego wizerunek w prasie. W mediach społecznościowych o wolontariacie pisze się najczęściej w kontekście zwierząt i opieki nad nimi. W dalszej kolejności pojawiają się wypowiedzi związane z bezpośrednią pomocą ludziom (chorym, słabym, potrzebującym) oraz opieką nad dziećmi. W internecie obecne są również wypowiedzi dotyczące wolontariatu w trakcie niecharytatywnych imprez masowych (np. koncertów, festiwali, zawodów sportowych, festynów, zabaw, pikników itp.) oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych, jak również instytucji lub firm prywatnych (choć formalnie nie istnieje wolontariat na rzecz firm być może mylnie identyfikowano z nim staże lub praktyki). Natomiast rzadziej występują wpisy dotyczące akcji i zbiórek charytatywnych, pracy na rzecz własnej okolicy. W internecie wolontariat kojarzony jest z pomocą i wsparciem, a rzadziej z pracą, obowiązkami, zadaniami i z wartościami moralnymi (takimi, jak np. honor, dobroć). W tekstach prasowych najczęściej zaś pisano o wolontariacie świadczonym bezpośrednio na rzecz ludzi, wspominano również o nieodpłatnej pracy przy organizacji imprez masowych. Częściej pojawiały się teksty mówiące o zbiórkach pieniędzy, o wolontariacie świadczonym na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji lub firm oraz o działaniach w trakcie konkretnych akcji, projektów. Zdecydowanie rzadziej występowały wzmianki o opiece nad zwierzętami. W prasie dominuje raczej kontekst związany z pracą i doświadczeniem zawodowym (co może powodować, że łączy się go z pracą za darmo, czyli wyzyskiem), a także z podejmowaniem działań na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub osób będących w potrzebie, tudzież z pomocą przy organizacji imprez masowych. Pojawiają się również odwołania do altruistycznej postawy i wartości moralnych. Czy w takim razie medialny obraz wolontariatu odciska się w głowach respondentów? Na ile ich poglądy na ten temat są kształtowane przez treści, które do nich docierają? Respondenci definiowali wolontariat, używając do tego trzech wymiarów: rodzaju podejmowanych czynności, ich cech charakterystycznych oraz beneficjentów tych czynności. Odnosząc się do pierwszego z wymiarów okazało się, że dla badanych wolontariat to nic innego, jak pomoc, zdecydowanie rzadziej używali określenia praca, a najrzadziej pojawiało się działanie lub udzielanie się. Kiedy w definicjach umieszczano cechy charakterystyczne, wtedy wolontariat był nieodpłatnym, bezinteresownym lub dobrowolnym działaniem. Natomiast patrząc na wolontariat przez pryzmat beneficjentów podkreślano, że aktywność ta kierowana jest do ludzi, osób potrzebujących lub na rzecz organizacji pozarządowych 5 tudzież w imię szczytnego 5 Na uwagę zasługuje fakt, że prawie ośmiokrotnie rzadziej wolontariusze działają na rzecz organizacji pozarządowych, niż na rzecz ludzi.

8 8 celu. Skojarzenia badanych na temat wolontariatu są raczej pozytywne. Przedstawiany jest w następujących kontekstach: etycznym (odwołania do szlachetności, pomocy, wsparcia), odpowiedzialności i zobowiązania (systematyczność, regularność, długotrwałość, konsekwencja działania), poświęcenia i trudu (kontakt z cierpieniem), idealizacji tego typu aktywności (wyjątkowość wolontariuszy i ich działań), zorganizowanej działalności (powiązanie z fundacjami i stowarzyszeniami), radości i satysfakcji (korzyści dla osób zaangażowanych w wolontariat). Ale pojawia się również kontekst wyzysku (być może z powodu mylenia wolontariatu z nieodpłatnymi stażami, praktykami zawodowymi i pracą bez wynagrodzenia). Kim zatem są ludzie, którzy decydują się być wolontariuszem? Z badania wynika, że są to osoby, które charakteryzują się większym poziomem uogólnionego zaufania oraz wiarą w sens działań podejmowanych zespołowo oraz tym, że nie podzielają zdania, iż w razie pojawienia się problemów mogą liczyć tylko na siebie i swoich najbliższych. W opiniach osób podejmujących działania społeczne najważniejszymi motywatorami są korzyści psychologiczne, czyli poczucie bycia potrzebnym, przydatnym oraz przyjemność związana ze swoimi obowiązkami. Druga grupa czynników to silnie zinternalizowane normy społeczne, do których należy zaliczyć przeświadczenie, że innym trzeba pomagać, należy z ludźmi współpracować oraz brak zgody na niesprawiedliwość i cierpienie. Również sympatia i podziw ze strony innych, możliwość bycia w grupie, nawiązania kontaktów są motorem do działań dla aktywnych społecznie. Badani wolontariusze podkreślali, że w trakcie swojej pracy zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności, uczą się czegoś nowego. Czasami pewne działania zgodne są z pasją osoby aktywnej społecznie i dzięki wolontariatowi może realizować swoje zainteresowania, spędzać ciekawie wolny czas. I wreszcie, wśród respondentów-wolontariuszy są też tacy, którzy charakteryzują się oportunizmem działają, gdyż ich znajomi zajmują się taką działalnością lub po prostu nie potrafią odmawiać. Wyniki tego badania pokazują, że 66% Polek i Polaków nie działa społecznie, ważne jest zatem ustalenie, jakie są przyczyny braku takiego zaangażowania. Wśród wymienianych czynników pojawiło się przekonanie, że respondenci muszą przede wszystkim troszczyć się o siebie i swoich najbliższych, mają zbyt wiele własnych problemów i obowiązków, aby poświęcać czas na zajmowanie się osobami obcymi. Inni deklarowali, że nie wiedzą, w jaki sposób rozpocząć takie działanie, gdzie szukać na ten temat informacji, nie mają pomysłu na działalność wolontariacką, nikt nie zwrócił się do nich z taką propozycją. Dla innych respondentów barierą był ukształtowany obraz wolontariatu jako długotrwałego zobowiązania wymagającego wielu poświęceń, zaangażowania psychicznego, specjalnych kompetencji. Uważali oni, że tego typu działalność jest po prostu dla nich zbyt trudna, za bardzo obciążająca i wiedzą, że nie dadzą rady

9 9 sprostać takim zadaniom. Czasami również ograniczenia fizyczne (np. zły stan zdrowia, zła kondycja fizyczna, zaawansowany wiek) były wskazywane jako przeszkoda dla podejmowania aktywności społecznej. I wreszcie wśród przeciwności pojawiła się nieufność i aspołeczność, związana zarówno z brakiem zaufania do fundacji i stowarzyszeń, jak i działań podejmowanych wspólnie. W tym przypadku wyłoniły się również wypowiedzi, w których badani stwierdzali, że nie widzą powodu do pomagania innym, kiedy im samym nikt nie pomaga oraz opowiadali, że mieli złe doświadczenia z wolontariatem, w którym kiedyś uczestniczyli. W jaki sposób dotrzeć do osób nieaktywnych i jakimi sposobami zachęcać je do zmiany swojego zachowania w tej dziedzinie? Wydaje się, że na podstawie wyników tych badań można w ostrożny sposób sformułować tego typu dyrektywy. Po pierwsze, należy pracować nad zmianą wizerunku wolontariatu, aby przestał być postrzegany jako działalność, w którą mogą się angażować tylko wybrani: skłonni do poświęceń, posiadający specjalne, unikalne cechy charakteru, gotowi zaoferować cały swój wolny czas na pomoc innym. Warto zatem pokazać Polkom i Polakom, że działania o charakterze społecznym mogą być różnorodne, że właściwie każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, zgodnego ze swoimi możliwościami lub zainteresowaniami; że mogą być realizowane ze znajomymi, rodziną, przyjaciółmi; że nie muszą być czasochłonne, systematyczne i długotrwałe. Po drugie, w promowaniu wolontariatu powinien być uwypuklony wymiar społeczny: poczucie bycia potrzebnym, możliwość nawiązania nowych znajomości, współpracy z innymi, zyskania sympatii, szacunku otoczenia. Można również zastanowić się, na ile obecnie działający wolontariusze mogliby zachęcić swoich bliskich do udziału w wolontariacie, aby pozyskiwanie nowych osób przypominało toczenie kuli śnieżnej, w której każda kolejna osoba namawia kolejnych, a ci następnych. Po trzecie, trzeba podkreślić również aspekt moralny wolontariatu, czyli to, że przez działania na rzecz innych można się spełniać, zwiększyć poziom satysfakcji z życia lub wręcz odnaleźć sens, a może nawet stać się lepszym człowiekiem. Po czwarte, dla niektórych ważne są bezpośrednie korzyści wynikające z wolontariatu dla wolontariusza, który może przecież poszerzyć w ten sposób swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, wzbogacić doświadczenie zawodowe i życiowe, nawiązać ciekawe kontakty. Po piąte, aktywność społeczna jest ponadto swoistą inwestycją w przyszłość: zyskuje się wiedzę na temat, do kogo można się zwrócić o pomoc w określonej, trudnej sytuacji życiowej i jak rozwiązać problemy, które mogą się kiedyś pojawić. Oczywiście stosowanie wyżej wymienionych dyrektyw nie musi wcale wpłynąć na zwiększenie się aktywności społecznej Polek i Polaków. Warto pamiętać, że w kraju o stosunkowo niskim poziomie zaufania społecznego każdy przypadek ujawnienia nieprawidłowości lub nawet podejrzenie nieprawidłowości w działaniu którejś z organizacji

10 10 społecznych może negatywnie wpływać na wizerunek całego sektora i ideę zaangażowania społecznego (czy to finansowego czy wolontarystycznego). Wydaje się, bowiem, że wciąż potrzebne są szeroko zakrojone działania, których celem jest budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku zarówno samego wolontariatu, jak i organizacji (fundacji i stowarzyszeń) korzystających z pomocy wolontariuszy. Tak by zwiększała się wiara w sensowność wspólnego działania na rzecz innych. Należy mieć też nadzieję, że tym działaniom organizacji towarzyszyć będą zmiany społeczno-kulturowe o bardziej ogólnym charakterze, których efektem będzie zwiększenie się poziomu zaufania społecznego wśród Polek i Polaków.

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2015 NR 78/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 78/2016 ISSN 2353-5822 PIT-y 2015 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Spontaniczna znajomość organizacji dobroczynnych. Styczeń 2017 K.002/17

Spontaniczna znajomość organizacji dobroczynnych. Styczeń 2017 K.002/17 Spontaniczna znajomość organizacji dobroczynnych Styczeń 17 K.002/17 Informacje o badaniu Jak co roku okres przedświąteczny, a także początek roku obfituje w różnego rodzaju akcje charytatywne, czy to

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja 23.04.2014 r. kpmg.pl 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z urzędem skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat

FOTO. Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat FOTO Dlaczego pomagają? pracownicy Citi Handlowy o ich zaangażowaniu w wolontariat O BADANIU Badanie uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy zostało przeprowadzone przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób w wieku 60+

Wolontariat osób w wieku 60+ 1 Wolontariat osób w wieku 60+ Raport przygotowany przez TNS Polska dla Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach Grudzień 2012 Autorzy: Jagoda Kowalska Maciej Szpil 2 Spis treści 1.Cele

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r.

Wpływ statusu OPP na działalność organizacji. Warszawa, 20.10.2010 r. Wpływ statusu OPP na działalność organizacji r. Metodologia Badanie przeprowadzone zostało w kwietniu 2010 roku przez firmę PBS DGA, na reprezentatywnej próbie 400 podmiotów, które posiadały status Organizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r.

PODSUMOWANIE. badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r. PODSUMOWANIE badania znajomości marki PROJEKTOR wolontariat studencki wśród studentów w Polsce Edycja I 2012 r. LUBLIN, GRUDZIEŃ 2012 Prace nad badaniem marki PROJEKTOR wolontariat studencki trwały od

Bardziej szczegółowo

Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim?

Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Solec Kujawski, 19 listopada 2014 roku I. Wolontariat Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych Diagnoza NGO Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim o Diagnozie NGO Realizator badań Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim Opracowano w projekcie Aktywni seniorzy aktywni wolontariusze dofinansowanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w województwie mazowieckim Wybrane

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2016 NR 64/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. PIT-y 2016 NR 64/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 64/2017 ISSN 2353-5822 PIT-y 2016 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga podania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto

Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Czyli o co właściwie chodzi i dlaczego warto Pomyśl, z czym Ci się kojarzy wolontariat Zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo na renowację zabytków) Pomaganie

Bardziej szczegółowo

Życzliwość Polaków wobec siebie

Życzliwość Polaków wobec siebie Informacja o badaniu Czy Polacy postrzegają ludzi jako życzliwych, obojętnych, czy nieżyczliwych? Jakie aspekty życia dzielą Polaków najbardziej: praca, miejsce zamieszkania, wykształcenie, a może pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny. Listopad 2016 K.067/16

Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny. Listopad 2016 K.067/16 Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny Listopad 16 K.067/16 Informacje o badaniu W polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy, a postać polskiego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE POLEK I POLAKÓW WOLONTARIAT, FILANTROPIA, 1% I WIZERUNEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT Z BADANIA 2013

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE POLEK I POLAKÓW WOLONTARIAT, FILANTROPIA, 1% I WIZERUNEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT Z BADANIA 2013 ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE POLEK I POLAKÓW WOLONTARIAT, FILANTROPIA, 1% I WIZERUNEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT Z BADANIA 2013 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014 Przedruki lub przenoszenie całości

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Publikacja finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Publikacja wydana w serii Badania Aktywności Obywatelskiej.

Publikacja finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Publikacja wydana w serii Badania Aktywności Obywatelskiej. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich. Publikacja finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Badanie przeprowadzone przez: Warszawa, marzec 2017 2 WSTĘP Celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja 16.04.2013 r. kpmg.pl Spis treści KONTAKT: KPMG w Polsce ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E:

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN NR 47/2014 PRAKTYKI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN NR 47/2014 PRAKTYKI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 47/2014 PRAKTYKI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego i 1%

Organizacje pożytku publicznego i 1% GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 23.04.2015 r. Notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i W latach 2004-2014 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła blisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Polska dobroczynność. czy stać nas na pomaganie? Polska dobroczynność. TNS Marzec 2014 K.025/14

Polska dobroczynność. czy stać nas na pomaganie? Polska dobroczynność. TNS Marzec 2014 K.025/14 czy stać nas na pomaganie? Informacja o badaniu W pierwszej połowie marca 2014 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich doświadczenia związane z działaniami dobroczynnymi. Raport odpowiada na pytania: jakiego

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz co to znaczy być Ślązakiem?

Czy wiesz co to znaczy być Ślązakiem? Czy wiesz co to znaczy być Ślązakiem? WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA IRCENTER NA ZLECENIE TYSKIEGO IRCenter na zlecenie Tyskiego przeprowadziło ogólnopolskie badanie śląskości. O cechy typowe dla Ślązaków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii

Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii Badanie dotyczące klimatu oraz źródeł pozyskania energii Raport Kantar Public dla Lipiec 2017 Informacje o badaniu Termin badania Próba Technika Dane w raporcie 3 lipca 2017 roku ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 GOTOWOŚĆ POLAKÓW DO WSPÓŁPRACY W LATACH 2002 2012 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego i 1%

Organizacje pożytku publicznego i 1% GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 0.03.20 r. Notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i % Na przestrzeni lat 200-205 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14 Polacy o dzieciach w 001 i 014 roku Informacja o badaniu W pierwszej połowie stycznia 014 roku TNS Polska zapytał Polaków o to, co myślą na temat dzieci czy łatwiej jest ich zdaniem wychować chłopca czy

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Oddolne projekty uczniów

Oddolne projekty uczniów Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej Oddolne projekty uczniów Olga Napiontek, Joanna Pietrasik projekt Szkolenie jest częścią projektu Samorząd uczniowski jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo