OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS"

Transkrypt

1 Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1

2 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Uruchamianie programu Microsoft Excel. Charakterystyka ogólna środowiska pracy Microsoft Word. 2. Korzystanie z pasków narzędzi w edytorze tekstu 3. Okna dialogowe Worda. Sposoby prezentacji zawartości okna dokumentu. 4. Pomoc programu Microsoft Word. 5. Metody poruszania się po dokumencie. 6. Dokumenty, szablony i kreatory Worda. Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu programów do edycji i przetwarzania tekstu Nabycie przez uczestników prawidłowych nawyków korzystania z pasków narzędzi Zapoznanie się z rodzajami okien dialogowych Poznanie rodzajów pomocy edytora tekstu MS Word Pozwala uczestnikowi śledzić swoje położenie Poznanie przez uczestników kreatorów oraz szablonów do tworzenia odpowiednich dokumentów Uruchomić program edytora tekstu z pulpitu i paska zadań, wymienić elementy składowe okna aplikacji Word, Wymienić rodzaje pasków narzędzi w oknie aplikacji, wskazać paski narzędzi w oknie aplikacji, Wymienić rodzaje okien dialogowych,. wymienić elementy składowe okna dialogowego, wymienić sposoby prezentacji zawartości okna dokumentu, Korzystać z pomocy programu Wymienia metody poruszania się po dokumencie, korzysta ze sposobów przeglądania dokumentu w edytorze tekstu, Charakteryzuje pojęcia: dokument, szablon, kreator, tworzyć dokument za pomocą kreatora, tworzyć dokument oparty na Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 2

3 7. Zasady redagowania dokumentu tekstowego. Zachowanie dokumentu w pamięci. 8. Metody poruszania się po dokumencie. 9. Edycja dokumentu w programie Word. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie fragmentów tekstu. Edycja tekstu przy użyciu pomocy schowka Office Wpisywanie, edytowanie tekstu. 10. Formatowanie tekstu atrybuty. Zaawansowane formatowanie czcionki. Formatowanie akapitów Formatowanie tekstu utrwalające. 11. Ustawienia strony. Obramowanie i cieniowanie. 12. Tworzenie nagłówka i stopki. poprawnym redagowaniem dokumentu oraz zapisywaniem dokumentu na komputerze. Przyswojenie wiedzy w zakresie używania formuł obliczeniowych Przyswojenie wiedzy przez uczestników jak poprawnie pracować nad tekstem. Zapoznanie się z opcjami wycinania, wklejania oraz usuwania fragmentów tekstu. Poznanie narzędzi umożliwiających poprawne formatowanie tekstu. możliwością stosowania obramowania oraz cieniowania poszczególnym elementą. Wstawianie nagłówków i stopek szablonie Stosować ogólne zasady redagowania tekstów, zachować dokument na dysku. efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, wykorzystywać podstawowe funkcje do tworzenia formuł obliczeniowych, wykorzystywać złożone funkcje do tworzenia formuł obliczeniowych, wykonać użyteczny przykładowy arkusz z wykorzystaniem funkcji, Wykonać operacje na fragmentach tekstu: wycinać, wklejać między różnymi dokumentami tej samej aplikacji, między dokumentami różnych aplikacji, korzystać ze schowka: usuwać, kopiować, przesuwać wybrane fragmenty tekstu, Formatować tekst w zakresie: justowanie, centrowanie, do lewej, do prawej, zmieniać krój i wielkość czcionki, wykorzystywać style, modyfikować tekst i styl akapitu, potrafi optymalnie używać klawiatury i myszy, Potrafi przygotować dokument do wydruku, tworzyć obramowanie strony, tworzyć obramowanie akapitu. Tworzyć nagłówek, tworzyć stopkę, zmodyfikować styl 3

4 13. Przypisy w tekście. Stosowania objaśnienia i uwagi, wiążące z tekstem głównym za pomocą odsyłaczy 14. Sposoby tworzenia inicjału na początku akapitu. 15. Listy wypunktowane, numerowane, hierarchiczne. 16. Tabele- wstawianie, rysowanie. Obliczenia w tabelach. 17. Wykresy w dokumencie tekstowym. 18. Wstawianie i obróbka grafiki. Autokształty. 19. Narzędzia do pisania: autokorekta, tezaurus, rejestr zmian, autotekst. formatowaniem akapitów Stosowanie list i zapoznanie z ich typami. Tworzenie tabel. Poznanie opcji tworzenia wykresów w dokumencie. Podstawowe opcje związane z grafiką. Poznanie opcji umożliwiających korektę tekstu. 20. Edytor równań wzory Stosowanie edytorów równań w dokumencie. nagłówków i stopki, Wyjaśnić pojęcie przypisu, wymienia rodzaje przypisów, stosować przypisy. Wymienić rodzaje inicjałów na początku akapitu, tworzyć inicjał. Wprowadzić automatyczną numerację rozdziałów i podrozdziałów, wykonać spis treści, potrafi poprawnie wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności dotyczące redagowania złożonych dokumentów w edytorze tekstu. Tworzy tabele w dokumencie tekstowym, potrafi formatować tabelę oraz wykonywać w niej operacje scalania i podziału komórek, wykonuje proste obliczenia w tabeli. Tworzyć wykresy w dokumencie tekstowym, Pozyskiwać ilustracje z gotowych bibliotek rysunków (np. z galerii ClipArt, z zasobów sieci Internet, z płyt CD), tworzyć obiekty z gotowych elementów grafiki wektorowej (np. WordArt), tworzyć autokształty, edytować grafikę w dokumencie tekstowym, Korzystać z automatycznej korekty błędów, korzystać ze zbioru synonimów, używać symboli, Potrafi wstawić proste zależności 4

5 matematyczne, fizyczne, chemiczne. 21. Tworzenie korespondencji seryjnej: źródła danych, dokumentu głównego. Scalanie. Drukowanie Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów. Poznanie opcji druku dokumentu. matematyczne, chemiczne itp. redagować skomplikowane zależności matematyczne, chemiczne itp. Wypełniać druki zewnętrzne za pomocą korespondencji seryjnej, ustawić parametry wydruku i drukować dokumenty, Bibliografia Waldemar Węglarz, Alicja Żarnowska-Mazur, Word Praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012r. Grzegorz Kowalczyk, Word 2007 PL. Kurs, wyd. Helion 2007 r. Scott Basham, Word 2007 PL. Seria praktyk, wyd. Helion 2009 r. 5

6 Nazwa szkolenia: Bazy danych MS Access Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Uruchamianie programu Microsoft Excel. Charakterystyka ogólna środowiska pracy Microsoft Access. Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu programów do tworzenia i zarządzania bazami danych programu MS Access. 2. Obiekty bazy danych. Poznanie różnych obiektów baz danych tj. tabele, formularze, kwerendy, raporty itd. 3. Formy pomocy w programie Access. rodzajami pomocy programu Access. 4. Tworzenie nowych tabel. metodami tworzenia nowej, pustych tabel. 5. Właściwości pól tabeli. właściwościami poszczególnych pól tabeli. 6. Typy danych. typami pól tabeli. Uruchamiać program Microsoft Access z pulpitu i paska zadań, wymienić elementy składowe okna aplikacji, otwierać bazę danych, zapisać bazę do nowego (lub już istniejącego) pliku; Wymienić obiekty bazy danych. Wymienić rodzaje pomocy w programie Access, korzystać z pomocy programu, tworzyć tabelę korzystając z kreatora tabel, tworzyć tabelę korzystając z widoku danych, tworzyć tabelę korzystając z widoku projektu, zapisywać tworzone tabele, dokonać kopiowania, kasowania zmiany nazwy tabeli. Przyporządkować polom typy i właściwości. Wymienia typy danych dla poszczególnych pól Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 6

7 7. Wprowadzanie danych do tabeli. 8. Modyfikacja projektu tabeli. 9. Kopiowanie/zastępowanie danych w tabeli. 10. Znajdowanie rekordów. Usuwanie danych. Poznanie sposobów wprowadzania danych do obszaru tabeli. możliwościami zmian utworzonej tabeli. Modyfikacje na wprowadzonych danych. Podstawowe opcje wyszukiwania oraz kasowania zawartości tabeli. 11. Importowanie danych. Wprowadzenie do funkcji importowania danych do projektu. 12. Tworzenie nagłówka i stopki. 13. Porządkowanie tabeli sortowanie. 14. Filtrowanie danych w tabeli. 15. Ustanawianie relacji między tabelami. 16. Formatowanie wyglądu tabeli. Poznanie możliwości tworzenia nowych nagłówków, stopki. Modyfikacje już istniejącego nagłówka, stopki. Nauka porządkowania danych. Znajdowania danych w podzbiorze danych. Wprowadzenie do ustawienia połączeń pomiędzy tabelami. Nauka zmiany wyglądu tabeli. tabeli. Wprowadzać dane do tabeli, zapisywać dane w tabelach. Zmieniać położenia kolumn/wierszy, dodawać/usuwać rekordy, dodawać/usuwać pola. Kopiować dane w tabeli, zastępować dane w tabeli innymi, dodawać i edytować rekordy tabeli, zmieniać nazwy tabeli. Wyszukać żądane (niedopasowane) rekordy, usuwać zawartości pól tabeli, usuwać tworzone tabele. Importować dane znajdujące się na twardym dysku lub w sieci lokalnej. Tworzyć nagłówek, tworzyć stopkę, zmodyfikować styl nagłówków i stopki. Sortować dane w tabeli w sposób rosnący, sortować dane w tabeli w sposób malejący. Filtrować dane w tabeli w/g wyboru, filtrować dane w tabeli z wyłączeniem wyboru, filtrować dane w tabeli w/g formularza. Określić relacje między tabelami 1-1 Formatować kolumny, formatować wiersze, przenosić kolumny, zmieniać formaty pól, formatować czcionkę, blokować kolumny, ukrywać/odkrywać kolumny. 7

8 17. Typy kwerend. Tworzenie kwerendy wybierającej. 18. Definiowanie złożonych kryteriów wyboru rekordów. 19. Definiowanie i formatowanie pól obliczeniowych. 20. Tworzenie kwerendy. Rodzaje kwerend. Wprowadzenie do kwerend. Tworzenie zapytania wybierającego. Tworzenie formatu obliczeniowego. Nauka pobierania danych z co najmniej jednej tabeli i wyświetlanie zestawu rekordów w arkuszu danych. 21. Tworzenie formularza Wprowadzenie do formularzy. Nauka tworzenia prostych formularzy 22. Wprowadzanie danych do formularza z zastosowaniem formantów. Przeglądanie danych. 23. Zmiana położenia pól w formularzu. 24. Porządkowanie/filtrowanie rekordów w formularzu. 25. Pola obliczeniowe w formularzach. 26. Wykorzystanie makropoleceń możliwością wprowadzania danych do formularzy Modyfikacje położenia pól w formularzu. Porządkowanie danych w formularzu według ustalonych filtrów. Ustawianie obszarów obliczeniowych w formularzu. Wprowadzenie do makropoleceń. Wymienić typy kwerend, tworzyć kwerendę wybierającą za pomocą kreatora, tworzyć kwerendę wybierającą w widoku projektu. Modyfikować kwerendę, określać kryteria kwerendy. Wykonywać proste operacje matematyczne w kwerendach, używać znaku zastępczego. Grupować dane, podsumować dane, tworzyć kwerendę krzyżową, tworzyć kwerendę aktualizującą, tworzyć tabelę z przygotowanej kwerendy, usuwać dane według ustalonego kryterium. Tworzyć formularz za pomocą kreatora autoformularz, tworzyć formularz w widoku projektu. Wpisywać dane do wybranych pól w formularzu z użyciem formantów, wprowadzać nowe rekordy do formularza, przeglądać zgromadzone informacje w formularzu. Zmieniać położenie pól, zmieniać sposoby wyświetlania pól w formularzu głównym. Sortować rekordy w formularzu, porządkować rekordy w formularzu. Dodawać pola obliczeniowe. Tworzyć makropolecenia. 8

9 w formularzu. 27. Kreator raportów. Wprowadzenie do kreatora raportów. Nauka tworzenia raportów za pomocą kreatora Bezpieczeństwo i korzystanie z danych. 29. Podstawy elementy programowania w SQL. Nauka podstawowych opcji zabezpieczenia hasłem danych. Wprowadzenie do języka SQL. Tworzyć raport za pomocą kreatora, formatować raport przy użyciu Autoformatowania, formatować raport w widoku projektu. Zabezpieczyć dane w arkuszach (ustanawiać/usuwać hasła dla bazy danych), stosować ochronę baz danych. Wyjaśnić pojęcie SQL, uruchamiać kwerendę przy użyciu SQL. Bibliografia Curtis D. Frye, Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podejście, wyd. Helion 2013 r. Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz, Access Praktyczny kurs, wydawnictwo PWN 2012 r. Danuta Mendrala, Marcin Szeliga, Access 2010 PL. Kurs, wyd. Helion 2011 r. 9

10 Nazwa szkolenia: Arkusze kalkulacyjne MS Excel Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Uruchamianie programu Microsoft Excel. Charakterystyka ogólna środowiska pracy Microsoft Excel. 2. Wprowadzanie danych do arkusza. Organizacja skoroszytu w arkuszu. 3. Formatowanie wierszy i kolumn. 4. Wypełnianie komórek seriami danych. 5. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. 6. Formatowanie komórek arkusza formaty liczbowe, wyrównanie, scalanie, zmiany czcionki, obramowanie komórek, Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu programów do analizy i przetwarzania danych Nabycie przez uczestników prawidłowych nawyków w pracy z arkuszem kalkulacyjnym Zapoznanie się z możliwościami zmian wierszy i kolumn Zapoznanie się z możliwością szybszego wypełniania danymi Przyswojenie wiedzy w dziale inteligentnego kopiowania formuł Poznanie opcji wyróżniania poszczególnych komórek Uruchomić program do tworzenia prezentacji: z pulpitu i paska zadań,wymienić elementy składowe okna aplikacji Microsoft Excel, Omówić organizację skoroszytu w arkuszu kalkulacyjnym oraz podstawowe dane dotyczące arkuszy,wprowadzić tekst, liczby, daty i czas do arkusza kalkulacyjnego, wstawiać wiersze oraz kolumny, usuwać wiersze oraz kolumny, wypełniać komórki seriami danych, scharakteryzować pojęcia dotyczące zasad adresowania, wykorzystać zasady adresowania, formatować i redagować komórki, wiersze oraz kolumny w arkuszu kalkulacyjnym, wykonać użyteczny, przykładowy arkusz z Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 10

11 desenie. 7. Formatowani warunkowe. 8. Zastosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym. 9. Praca z kilkoma skoroszytami - połączenia. 10. Wstawianie grafiki do arkusza. 11. Zabezpieczenia skoroszytu. 12. Graficzna ilustracja danych w arkuszu kalkulacyjnym tworzenia wykresów możliwością ułatwienia formatowania dużych obszarów komórek Przyswojenie wiedzy w zakresie używania formuł obliczeniowych Odwoływanie się do kilku skoroszytów zewnętrznych. Praca z elementami graficznymi. Nauka wykorzystywania elementów graficznych w skoroszycie MS Excel. możliwością nakładania zabezpieczeń na dokument. możliwością tworzenia wykresów graficznych. uwzględnieniem różnych formatów liczbowych, formatować tabelę, wykonać operacje scalania i podziału komórek, formatować arkusz w oparciu o warunki tworzyć format warunkowy składający się z więcej niż jednego warunku, efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, wykorzystywać podstawowe funkcje do tworzenia formuł obliczeniowych, wykorzystywać złożone funkcje do tworzenia formuł obliczeniowych, wykonać użyteczny przykładowy arkusz z wykorzystaniem funkcji, konsolidować dane, wymieniać dane pomiędzy arkuszami skoroszytu łączenie, wykonać i wiązać operacje w różnych arkuszach i skoroszytach wykorzystywać funkcję WordArt w skoroszycie, modyfikować wygląd obiektów graficznych (efekty 3 D), rysować i edytować obiekty graficzne, wstawiać do skoroszytu zdjęcie zastosować mechanizmy ochrony i zabezpieczenia arkusza, tworzyć wykresy standardowe interpretować i modyfikować graficzną 11

12 standardowych i niestandardowych. prezentację danych z arkusza, tworzyć wykresy niestandardowe, wykonać wykres (dla kilku serii danych), 13. Ćwiczenia w doborze i wykonywaniu wykresu. 14. Porządkowanie danych w tabeli sortowanie. Komentarze w arkuszu. 15. Filtrowanie danych w tabeli arkusza kalkulacyjnego. 16. Krzywa trendu i jej zastosowanie. 17. Zastosowanie funkcji: ŚREDNIA,JEŻELI, LICZ.JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO. 18. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w matematyce. 19. Obliczenia statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym. Graficzna prezentacja danych statystycznych. Ćwiczenia mające przyswoić poprawną wiedzę na temat prawidłowego używania i tworzenia wykresów. Zapoznanie się z możliwościami używania narzędzi sortowania w tabelach arkusza. Przyswojenie wiedzy na temat metod umożliwiających łatwe filtrowania informacji zawartych w tabelach arkusza kalkulacyjnego Dodawanie, zmienianie lub usuwanie linii trendu na wykresie Nauka stosowania i budowania funkcji Ćwiczenia mające na celu wykonywanie dużych obliczeń, działań matematycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Stosowanie gotowych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel pozwalające obliczać: średnią arytmetyczną, medianę, dominantę, dobrać rodzaj wykresu w celu graficznej prezentacji danych, sortować tabelę i znajdować dane, tworzyć komentarze w arkuszu kalkulacyjnym, filtrować dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, tworzyć krzywą trendu, zastosować krzywą trendu, scharakteryzować składnię funkcji, tworzyć proste formuły z wykorzystaniem funkcji, wykonać przykładowy arkusz z uzasadnionym wykorzystaniem funkcji, tworzyć funkcje zagnieżdżone, tablicować funkcje liniowe, kwadratowe, trygonometryczne (tworzenie wykresów funkcji), wyznaczanie pierwiastków równań, odnajdywanie punktów przecięcia za pomocą funkcji, scharakteryzować składnie funkcji statystycznych, dobrać rodzaj wykresu w celu graficznej prezentacji danych, 12

13 20. Tworzenie tabel przestawnych. 21. Makrodefinicje w arkuszu. odchylenie standardowe Przyswojenie wiedzy w których warto określić sytuacje, w których warto użyć funkcji Tabela przestawna używaniem makr w arkuszu kalkulacyjnym samodzielnie stosować funkcje statystyczne, zapisywać w arkuszu model przedsięwzięcia i używać tego arkusza doprowadzenia prób z różnymi rozwiązaniami, tworzyć tabele przestawne, formatować i edytować tabele przestawne, praktycznie zastosować tabele przestawne, generować wyniki, zdefiniować proste makrodefinicję, uruchomić istniejącą makrodefinicję tworzyć makroinstrukcje, stosować makrodefinicje do automatyzacji działania arkuszy, Bibliografia Żarowska-Mazur Alicja, Węglarz Waldemar, Office 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 r. Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz, Excel Praktyczny kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 r. John Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, wyd. Helion 2011 r. 13

14 Nazwa szkolenia: Prezentacje MS PowerPoint Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Uruchamianie programu Microsoft PowerPoint. Charakterystyka ogólna środowiska pracy Microsoft PowerPoint. 2. Elementy prezentacji: Strona tytułowa, strona z punktami, dwie kolumny zawierające tekst, animacje, tabele czynności tworzenia. 3. Wykres jako element prezentacji. Formatowanie wykresu. Zmiana rodzaju wykresu. 4. Efekty specjalne: rzut, przylot, animacja tabeli wykresu. 5. Modyfikacja prezentacji: zmiana układu slajdu, tło slajdu. Poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu programów do tworzenia multimedialnych prezentacji opcjami programu PowerPoint oraz elementami jakie zawiera. Nauka tworzenia wykresów opcjami stosowania efektów specjalnych w pracy z różnymi obiektami programu PowerPoint narzędziami zmiany wyglądu slajdów Uruchomić program edytora tekstu z pulpitu i paska zadań, wymienić elementy składowe okna aplikacji PowerPoint, Wykonać proste operacje programu do tworzenia slajdów, projektować proste układy slajdów. Tworzyć wykresy w programie PowerPoint, formatować poszczególne elementy wykresu, zmienić rodzaj wykresu. Efekty specjalne: rzut, przylot, animacja tabeli wykresu. Zmieniać układ slajdu, wprowadzać tło. Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 6. Dołączanie dowolnych obiektów do slajdów. 7. Kreator zawartości prezentacji. Stosowanie nowych, dodatkowych elementów slajdu Dokonywanie wyboru tworzenia nowej prezentacji Importować i eksportować elementy tekstowe i graficzne, Korzystać z kreatora zawartości prezentacji. 14

15 8. Wstawianie dźwięków i filmów do prezentacji. 9. Przedstawienie prezentacji. 10. Drukowanie zawartości prezentacji. 11. Prezentacja w programie PowerPoint utrwalające i sprawdzające. Zapoznanie opcjami które umożliwiają dodanie i poprawne dostosowanie multimedia w prezentacji Sposoby przedstawienia prezentacji drukowaniem zawartości poszczególnego slajdu lub listy slajdów. Przypomnienie wszystkich możliwości Powerpointa Wstawić dźwięk, wstawić film. Potrafi uruchomić pokaz slajdów, ustawić czas dla slajdów, prowadzić połączenia między innymi slajdami w obrębie prezentacji, potrafi prowadzić prezentację zdalną, przeprowadza pokaz prezentacji na forum klasy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, Drukować zawartość prezentacji. Tworzyć własny niepowtarzalny projekt prezentacji na zadany temat, tworzyć prezentację na dowolny temat z wykorzystaniem szablonów, Bibliografia Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz, PowerPoint 2010 Praktyczny kurs, wyd. PWN 2012 r. Tom Negrino, Po prostu PowerPoint 2007 PL, wyd. Helion 2008 r. Roland Zimek, PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik, wyd. Helion 2008 r. 15

16 Nazwa szkolenia: Grafika wektorowa CorelDraw Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Wprowadzenie do grafiki wektorowej założeniami i podstawami grafiki Omowić do czego służy grafika wektorowa i Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 2. Omówienie podstawowych funkcji programu 3. Nawigacja wewnątrz programu i poszczególnych dokumentów 4. Tworzenie i ustawianie parametrów nowego dokumentu programem Zapoznanie się z technikami poruszania się w dokumencie Podstawowe ustawienia i opcje dokumentu 5. Linie pomocnicze Siatka, prowadnice, dynamiczne prowadnice 6. Rysowanie kształtów podstawowych 7. Praca z obiektami: zaznaczanie, przesuwanie, transformacje Poznanie narzędzi: prostokąt, elipsa, wielokąt technikami pracy z obiektami się różni od grafiki rastrowej Uruchomić program i przedstawić poszczególne funkcjonalności różnych opcji programu Poruszać się po programie i wewnątrz dodatkowych dokumentów programu Tworzyć dodatkowe dokumenty programu oraz ustawiać im poszczególne parametry Stosować linie pomocnicze wewnątrz dokumentu Używać narzędzi do rysowania prostych kształtów Używać opcji zaznaczania, przesuwania oraz transformacji 16

17 8. Rozmieszczanie obiektów: kolejność, wyrównanie 9. Spawanie i funkcje kształtowania Umiejętności precyzyjnego wyrównywania i układania obiektów funkcjami spawania, przycinania, tworzenie części wspólnych obiektów 10. Kopiowanie obiektów Metody kopiowania i powielania obiektów: kopia, duplikat, klon 11. Kolor podstawy Praca z kolorem wypełnienia i konturu 12. Kadrowanie i przycinanie obiektów Poznanie narzędzi: nóż, gumka, kadruj 13. Efekty specjalne narzędziami: soczewka, perspektywa, metamorfoza, cień itp. 14. Praca z tekstem Wprowadzanie i edycja tekstu 15. Eksportowanie dokumentu i zapis Formaty docelowe: JPG, PNG, GIF, PDF stworzonych wcześniej obiektów Stosować opcje rozmieszczania obiektów, zna opcje zmiany kolejności oraz wyrównania Łączyć w całość obiekty. Zna funkcje zmiany wyglądu obiektu poprzez jego przekształcenie. Kopiować różne obiekty, oraz używać do pomocy skrótów klawiaturowych. Stworzyć własne palety barw. Używać narzędzi do kadrowania i przycinania obiektów Używać efektów specjalnych w pracy z obiektami/tekstem. Rozróżniać tekst akapitowy od tekstu ozdobnego. Stosować tekst w praktyce. Umie wyeksportować dokument Bibliografia Witold Wrotek, CorelDRAW Graphics Suite X5 PL, wyd. Helion 2012 r. Roland Zimek, CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia, wyd. Helion 2011 r. Roland Zimek, ABC CorelDRAW X6 PL, wyd. Helion 2013 r. 17

18 Nazwa szkolenia: Podstawy HTML tworzenie stron internetowych Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Wprowadzenie do języka HTML. językiem HTML oraz podstawami tworzenia stron. 2. Edytory edytorami tworzenia stron umożliwiającymi pomoc w pisaniu stron Omówić do czego służy HTML. Wymienić kilka Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 3. Budowa strony poprawną budową strony WWW. 4. Znaczniki Nauka używania znaczników HTML owskich 5. Tekst tekstem w języku HTML 6. Odsyłacze hiperłączami Omówić poszczególne sekcje strony HTML, HEAD, BODY. Omówić jak zbudowany jest znacznik, wymienić kilka typów znaczników, omówić do czego służą i jak ich używać. Używać tekstu w tworzeniu strony, formatować go. Omówić budowę linku, stworzyć odnośnik, stosować różne metody 18

19 7. Obrazy Nauka dodawania obrazów do strony WWW. 8. Tabele tabelami w języku HTML 9. Formularze Umiejętność tworzenia i rozbudowywania formularzy 10. Style CSS Nauka rozbudowy graficznej strony. e stylami CSS 11. Ramki Metody dodawania fragmentów stron do okienek. 12. Multimedia Dodawanie multimedia do strony: filmów, dźwięków, animacji itd. 13. Publikacja stron Nauka udostępniania stron w sieci. 14. Ostateczne wskazówki tworzenia stron w języku HTML narzędziami walidacji, poprawnego tworzenia stron i budowy. działania odnośników. Omówić jak zbudowana jest sekwencja umieszczania obrazka w html u, dodawać obrazy. Omówić z jakich elementów składa się tabela, tworzyć nowe tabele, dodawać nowe wiersze i kolumny do istniejących tabel, formatować komórki. Omówić do czego służą formularze, tworzyć własne formularze oraz je rozbudowywać o dodatkowe pola. Omówić style kaskadowe, używać ich w tworzeniu stron. Omówić do czego służą ramki, Dodawać różnorakie pliki multimedialne do stron. Udostępniać stronę WWW. Używać walidatorów, poprawnie tworzyć strony WWW. Bibliografia Maria Sokół, ABC języka HTML, wyd. Helion 2005 r. Steven M. Schafer, HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V, wyd. Helion 2010 r. Laura Lemay, ABC HTML i XHTML dla każdego, wyd. Helion 2004 r. 19

20 Nazwa szkolenia: Grafika wektorowa Adobe Ilustrator Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Podstawy pracy z programem 2. Nowy dokument i obszary robocze programem. Informacje związane z rozmiarem i parametrami dokumentu 3. Zapisywanie Poznanie sposobów zapisu obrazów, kopiowania, eksportu 4. Nawigacja Zapoznanie się z nawigacją w dokumencie 5. Rysowanie kształtów narzędziami do rysowania, takimi jak elipsy, prostokąty, linie, spirale i inne kształty podstawowe 6. Praca z mapami bitowymi Importowanie i trasowanie map bitowych 7. Tekst Wprowadzenie do podstawowych funkcji tekstowych i teorii tekstu 8. Kolor Praca z kolorem wypełnienia i obrysu obiektów, palety, próbki, gradienty Uruchomić program, omówić przestrzeń roboczą. Utworzyć nowy dokument, zastosować odpowiadające mu parametry. Zapisać aktualny projekt, omówić sposoby zapisu projektu. Poruszać się swobodnie po programie Illustrator. Tworzyć nowe kształty za pomocą narzędzi do rysowania. Opisać co to są mapy bitowe, do czego służą, zaimportować kilka map bitowych, przekształcić/zastosować trasowanie mapy bitowej Używać narzędzi tekstu w projekcie. Używać opcji wypełnienia oraz obrysu elementów projektu Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 20

21 9. Podstawy 3D Wprowadzenie do grafiki 3D Omówić podstawowe różnice między grafiką 2D a 3D, stworzyć prosty element 3D Bibliografia Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, wyd. Helion 2013 r. Robin Williams, John Tollett, Adobe Illustrator. Projekty z klasą, wyd. Helion 2012 r. Marek Kostera-Kosterzewski, Illustrator. Ćwiczenia, wyd. Helion 2010 r. 21

22 Nazwa szkolenia: Adobe InDesign Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera Forma kształcenia Szkolenie dokształcające mające na celu nabycie umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Tryb szkolenia stacjonarny, wieczorowy lub zaoczny Zakres tematyczny L. P. Temat Cele szkolenia Efekty szkolenia Uczestnik szkolenia potrafi: 1. Podstawy pracy z programem i ustawianie preferencji Wstępne zapoznanie z programem, funkcjami i możliwościami 2. Nowy dokument Zrozumienie pojęć związanych ze DTP, przeznaczeniem dokumentów 3. Zapisywanie Poznanie sposobów zapisu 4. Nawigacja i poruszanie się po programie 5. Warstwy i strony wzorcowe Zapoznanie się z technikami poruszania się między dokumentami i stronami, panel strony Zrozumienie pojęcia warstw oraz koncepcji pracy ze stronami wzorcowymi 6. Importowanie grafiki Zdobycie wiedzy o różnych rodzajach grafiki, którą można umieszczać w programie: rastrowej i wektorowej 7. Tekst Nabycie umiejętności wprowadzania i edycji tekstu 8. Style tekstowe Palety Style akapitowe i Style znakowe, poznanie koncepcji pracy ze stylami 9. Rysowanie kształtów Korzystanie z narzędzi do rysowania: prostokąt, Opisać do czego służy program oraz jego funkcje. Stworzyć nowy dokument o domyślnych dla siebie parametrach. Przygotować plik do zapisu, oraz go zapisywać. Używać poszczególnych sekcji programu by sprawniej się po nim poruszać. Tworzyć nowe warstwy oraz wzorce, wzbogacać nowe wzorce o dodatkowe elementy Dodawać dodatkowe elementy graficzne do dokumentu Stosować narzędzie tekstu w projektach. Używać styli tekstowych w pracy z projektem Tworzyć podstawowe kształty, a także Forma zajęć Elementy wykładu, pogadanka, 22

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2003 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy Technik Informatycznych Komputer - Historia i zastosowanie Historia komputera Jak działa komputer? Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH. Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Program. Technologia informacyjna

Program. Technologia informacyjna 8QLZHUV\WHW6]F]HFLVNL Instytut Fizyki Program ]DMü]SU]HGPLRWX Technologia informacyjna Szczecin 2008 &(/=$- û &HOHP ]DMü MHVW ]GRE\FLH SU]H] VWXGHQWyZ SUDNW\F]Q\FK XPLHMWQRFL Z ]DNUHVLH gromadzenia danych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Program Microsoft Office

Szkolenie Program Microsoft Office Szkolenie Program Microsoft Office Czas trwania szkolenia: 90 h CELE SZKOLENIA UJĘTE W KATEGORIACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY)

Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) Program szkolenia EXCEL OD PODSTAW POPOŁUDNIOWY (WIECZOROWY) SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: nie znają programu Microsoft Excel lub znają go w nieznacznym stopniu, chcą nauczyć się podstawowych poleceń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2015/12/17/6237/357 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 48,44 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu wprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop. 2016 Spis treści WSTĘP 1 O książce 1 Wymagania 2 Instalacja programu 2 Inne źródła informacji 4 Ośrodki szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31)

1. Startujemy (13) 2. Word - poprawna edycja tekstu (31) 1. Startujemy (13) Co nowego? (13) o Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa (13) o Sposoby zapisu dokumentów (14) Instalacja pakietu biurowego (15) o Wybór wersji (15) o Przebieg instalacji (16) o Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/6237/13243 Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Word 1. Lekcja 2: Podstawy dokumentu 34. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 34 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Word 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Praca w programie Word 2 Elementy okna programu Word 3 Korzystanie z narzędzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Word - poprawna edycja tekstu 27

Spis treści. 2. Word - poprawna edycja tekstu 27 ABC MS Office 2010 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, cop. 2010 Spis treści 1. Startujemy 11 Co nowego? 11 Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa 11 Sposoby zapisu dokumentów 12 Instalacja pakietu biurowego 13

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Microsoft Word

Spis treści. Część I Microsoft Word Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Microsoft Office 2010 szybki start 13 Wersje pakietu Microsoft Office 13 Instalator pakietu Microsoft Office na co zwrócić uwagę? 15 Co nowego w Microsoft Office 2010? 18

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Podręcznik: Informatyka Europejczyka (149/05) Danuta Kiałka z zespołem Program

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści

MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, Spis treści MS Office 2016 PL / Adam Jaronicki. Gliwice, 2016 Spis treści 1 Startujemy 13 Co nowego? 13 Nowoczesny wygląd i wygodna obsługa 13 Sposoby zapisu dokumentów 14 Przygotowanie pakietu Office do pracy 15

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny. Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Katalog wymagań na poszczególne oceny Pierwszy rok nauczania (kl. II gim.) Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun . Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY Z WPROWADZENIEM DO VBA.

Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY Z WPROWADZENIEM DO VBA. Program szkolenia EXCEL ZAAWANSOWANY Z WPROWADZENIEM DO VBA SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają dobrze program Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują MS Excel jako narzędzie analizy danych,

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w logistyce. PROGRAM SZKOLENIA Excel w logistyce SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, pracują lub zarządzają działami sprzedaży lub logistyki, chcą zoptymalizować czas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Załącznik nr 3 Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Oprogramowanie Biurowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY.

Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY. Program szkolenia EXCEL PRZEKROJOWY ZAAWANSOWANY SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo