Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie"

Transkrypt

1 dopuszczająca bardzo I. Walka o odzyskanie Uczeń: definiuje pojęcie: emigracja,królestwo Polskie, przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte, określa datę wybuchu powstania listopadowego i stania styczniowego Uczeń postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie, podaje przyczyny wybuchu powstania listopadowego i jego skutki,opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej, wskazuje na mapie Królestwo Polskie, przyczyny wybuchu powstania i jego upadku - postać: Napoleona Bonaparte, omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich, podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego, i jego upadku, określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje, postać Piotra Wysockiego, omawia skutki powstania styczniowego, definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, - wyjaśnia, jaki był charakter walk w powstaniu styczniowym Uczeń potrafi zaznaczyć wymagane daty na taśmie chronologicznej, przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze,wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon, wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych- przyczyny powstania w 1. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej, cele jej działania, wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych, przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego, przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego - opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku II. Pod zaborami Uczeń: definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja, tajne nauczanie, najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz), wynalazki, które wpłynęły na rozwój cywilizacji XIX wieku, nowe w XIX wieku grupy społeczne Uczeń: przyczyny walki zaborców z Kościołem katolickim, wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich, postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego, kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko), postać: Marii Skłodowskiej-Curie, zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku, definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe, charaktery- autonomia, Galicja, rugi pruskie, politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm, dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów-, definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl, na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja i przemieszczanie się ludzi), porównuje warun- Uczeń: postać Ottona von Bismarcka, porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach, rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów, określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej, wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości, działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości, - przyczyny po-

2 dopuszczająca bardzo zuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) ki życia właścicieli fabryk i robotników wstawania konfliktów społecznych w XIX wieku III. IV. Odrodzenie państwa polskiego Świat między wojnami Uczeń określa daty: wybuchu I wojny światowej (1914 rok) oraz podpisania zawieszenia broni (11 XI 1918 rok) i datę podpisania traktatu wersalskiego, postać Józefa Piłsudskiego - określa datę odzyskania przez Polskę (11 IX 1918 rok), definiuje pojęcie: II Rzeczpospolita - obszar państwa polskiego po ostatecznym ustaleniu granic oraz sąsiadów II Rzeczypospolitej Uczeń wynalazków i odkryć z okresu międzywojennego, definiuje pojęcie: dyktatura, postaci: Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego chronologicznej, strony walczące w I wojnie światowej i wskazuje je na mapie, nowe rodzaje broni użyte na frontach I wojny światowej, państwa przegrane i zwycięskie w I wojnie światowej - skutki działań wojennych - podaje cel obrad konferencji pokojowej w Paryżu, wyjaśnia genezę obchodów Święta Niepodległości 11 listopada, osoby zasłużone dla odzyskania, wydarzenia związane z kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, tereny Polski, o które toczyły się walki w latach , strukturę narodowościową społeczeństwa II Rzeczypospolitej Uczeń potrafi zaznaczyć na taśmie chronologicznej okres 20-lecia międzywojennego, przykłady bohaterów literatury dziecięcej z okresu międzywojennego, wskazuje na mapie państwa europejskie (Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę sprawowano za pomocą dyktatury, metody, za po- kolonie, wojna pozycyjna państwa centralne, Ententa, definiuje pojęcia: traktat wersalski, Liga Narodów, postać: Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, przyczyny podjęcia przez Polaków walk zbrojnych o kształt granic państwa polskiego, trudności, jakie wystąpiły w scalaniu II Rzeczypospolitej, definiuje pojęcia: Centralny Okręg Przemysłowy, mniejszości narodowe Uczeń opowiada o przemianach w życiu codziennym (na przykładach), definiuje pojęcia: łagier, obóz koncentracyjny, przedstawia okoliczności, które sprzyjały przejęciu władzy przez dyktatorów Uczeń przyczyny wybuchu I wojny światowej, - potrafi podać bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny, - bitwy I wojny światowej, nowo powstałe państwa po I wojnie światowej, definiuje pojęcia: cud nad Wisłą, orlęta lwowskie - postaci: Józefa Hallera, wyjaśnia, dlaczego I wojna światowa była wydarzeniem sprzyjającym odzyskaniu przez Polskę - wyjaśnia, dlaczego rok 1918 był czasem sprzyjającym odzyskaniu, omawia trudności w scalaniu nowego państwa (np. sieć kolejowa, administracja, oświata, mentalność) i wskazuje ich przyczyny - przedstawia pierwsze sukcesy gospodarcze młodego państwa (np. budowa portu w Gdyni, COP, reforma walutowa, wprowadzenie powszechnego obowiązku nauczania) Uczeń postaci: Charliego Chaplina, Alberta Einsteina, Louisa Armstronga, Aleksandra Fleminga, uzasadnia, że rozwój nauki i techniki przyczynił się do przemian w wielu dziedzinach życia, zmian, jakie zaszły w pozycji społecznej kobiet w 20-leciu międzywojennym, wyjaśnia, na

3 dopuszczająca bardzo mocą których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą, wyjaśnia, na czym polegał dyktatorski sposób sprawowania władzy, korzystając z mapy wyjaśnia, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne zagrożenie dla Polski V. II wojna światowa Uczeń określa daty: wybuchu II wojny światowej (1 IX 1939) oraz zakończenia II wojny światowej w Europie (8 V 1945 rok), strony walczące w II wojnie światowej, definiuje pojęcia: walka zbrojna, walka cywilna, Armia Krajowa, wyjaśnia, dlaczego Polacy podejmowali różne formy walki z okupantem chronologicznej, wskazuje cel utworzenia koalicji antyhitlerowskiej, wskazuje na mapie członków koalicji antyhitlerowskiej, miejsce zakończenia II wojny światowej w Europie, określa daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 rok) oraz agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939 rok i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej, kierunki niemieckich i radzieckich uderzeń na Polskę we wrześniu 1939 roku, bohaterskiej postawy żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku, walki cywilnej i walki zbrojnej, określa datę wybuchu powstania warszawskiego (1 VIII 1944 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie chronologicznej, eksterminacja, getto, okupacja, wojna totalna, sytuację Polski we wrześniu 1939 roku, formy prześladowania ludności polskiej przez okupantów, wyjaśnia, na czym polegała polityka okupanta hitlerowskiego wobec Żydów, postaci: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego, omawia na przykładach bohaterską postawę żołnierzy polskich, sposoby upamiętniania postaw bohaterskich żołnierzy (np. przez nadawanie ich imion ulicom, szkołom, drużynom harcerskim), opowiada o postawach Polaków w czasie okupacji, postać: gen. Władysława Sikorskiego, bitwy, w których udział brały polskie jednostki, Uczeń Niemcy oraz państwa będące ich sojusznikami w czasie II wojny światowej, - wskazuje na mapie państwa będące celem ataków Niemiec i ich sojuszników, - wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych, przedstawia okoliczności zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie, miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy, definiuje pojęcie: kolportaż, wyjaśnia, na czym polegają różnice między toczoną przez Polaków walką zbrojna i walką cywilną, przyczyny wybuchu powstania warszawskiego, nazwy polskich formacji wojskowych utworzonych na wschodzie i na zachodzie, wskazuje na mapie miejsca słynnych bitew II wojny światowej, w których brali udział Polacy VI. Polska Rzeczpospolita Ludowa Uczeń państwa europejskie, które należały do bloku państw demokratycznych i socjalistycznych, obszar Polski po II wojnie światowej, państwa sąsiadujące z Polską, oma- Uczeń sytuację w powojennym świecie jako zagrażającą pokojowi, ZSRR i Stany Zjednoczone jako państwa dążące do przejęcia wiodącej pozycji w polityce światowej, postać prymasa Uczeń wyjaśnia, że w wyniku rządów komunistów Polska przestała być krajem suwerennym, podaje przyczyny niezadowolenia społeczeństwa wynikające z problemów dnia codziennego, definiuje pojęcia: NSZZ Solidar- zimna wojna, NATO, Układ Warszawski, wyścig zbrojeń, wskazuje na mapie obszary Europy będące pod wpływem polityki ZSRR oraz te, którym udało się uchronić demokrację

4 dopuszczająca bardzo wia zniszczenia wojenne kraju, definiuje pojęcie: stan wojenny - Stefana Wyszyńskiego, trudności dnia codziennego w PRL, postaci: papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego, określa daty: strajków robotniczych oraz porozumień sierpniowych (1980 rok) oraz wprowadzenie stanu wojennego (13 XII 1981 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie chronologicznej, podaje przykłady wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy ność, porozumienia sierpniowe - i nazwy państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego, wyjaśnia, dlaczego podział świata na dwa bloki oraz wyścig zbrojeń stanowiły zagrożenie dla pokoju na świecie, sposób sprawowania władzy w Polsce, zmian, które wprowadzili w Polsce komuniści, wyjaśnia, na czym polegały uciążliwości stanu wojennego, podaje przykłady braku swobód demokratycznych w Polsce w okresie powojennym, przyczyny wystąpień i protestów społecznych w powojennej Polsce, wskazuje ekonomiczne i polityczne podłoże tych protestów VI. Współczesna Polska Unia Europejska (UE), euro, określa daty: utworzenia UE (1 I 1993 rok) oraz przyjęcia Polski do UE (1 V 2004 rok), zna podział administracyjny Polski, wie czym są prawa i obowiązki dziecka chronologicznej, omawia symbolikę i walutę UE, państwa członkowskie Unii Europejskiej, potrafi pokazać na mapie województwo w którym mieszka i województw sąsiednie, wie w jakim mieszka powiecie i gminie, zna pojęcie; naród, konstytucja, postać Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego Uczeń cele działania U, warunki, jakie muszą spełnić państwa ubiegające się o członkostwo w UE, organy władzy w Polsce, postać Roberta Schumana, wie kto sprawuje władze w województwie, powiecie i gminie Uczeń korzyści płynące dla państw członkowskich z tytułu przynależności do Unii Europejskiej, potrafi omówić sukcesy i problemy współczesnej Polski, zna kompetencje organów władzy w Polsce, potrafi zinterpretować na podstawie tekstu źródłowego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa człowieka zawarte w tym dokumencie VII. Problemy ludzkości Uczeń zna datę 11 IX 2001r, problemy współczesnego świata, zna pojęcie kultura masowa i wynalazki XX wieku- Uczeń zna organizacje humanitarne: Czerwony Krzyż, potrafi wskazać cele działania UNCEF,- potrafi podać przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie, organizacje zajmujące się walką o prawa człowieka, - potrafi wyjaśnić konieczność niesienia pomocy potrzebują- organizacja humanitarna,terroryzm, globalizacja, współczesne konflikty, zna pojęcie wojna lokalna, formy pomocy potrzebującym, postać Steve Jobsa Uczeń potrafi uzasadnić potrzebę wspólnych międzynarodowych działań będących wyrazem solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi, rozumie konieczność walki z terroryzmem oraz zagrożenia jakie niesie terroryzm, tłumaczy jakie zagrożenia niesie współczesna cywilizacja,

5 dopuszczająca bardzo cym, rozpoczynając działania od najbliższego środowiska,

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Rozdział I Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) Temat lekcji Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń: EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasy VI. Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasy VI. Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasy VI. Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 Rozdziały, tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia- klasa VI

Wymagania edukacyjne historia- klasa VI Wymagania edukacyjne historia- klasa VI Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr Walka o odzyskanie niepodległości. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca. przedstawia najważniejsze cechy

Wymagania na poszczególne oceny. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca. przedstawia najważniejsze cechy Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - HISTORIA KLASA VI UWAGA: Uzyskanie oceny wyższej oznacz spełnienie wymagań na tę ocenę oraz wymagań na oceny niższe (np.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków miało Księstwo Warszawskie -przedstawia

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 6 według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny klasa VI Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI historia i społeczeństwo W kręgu oświeconego monarchy Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja ostatni władca Rzeczypospolitej rozwój oświaty w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku kultura w walce o naprawę kraju Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

I okres roku szkolnego 2015/2016. Wymagania na poszczególne oceny. przedstawia najważniejsze cechy wyjaśnia wpływ

I okres roku szkolnego 2015/2016. Wymagania na poszczególne oceny. przedstawia najważniejsze cechy wyjaśnia wpływ Wymagania edukacyjne dla klasy VI historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

jednostki metodycznej i treści programowe

jednostki metodycznej i treści programowe Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Oświecony wiek XVIII Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku ideologia oświecenia trójpodział władzy według Monteskiusza rozwój nauki, techniki i oświaty w dobie oświecenia sytuacja w połowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2017/18:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2017/18: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2017/18: Ocena dopuszczająca: Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Oświecony wiek XVIII Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku ideologia oświecenia trójpodział władzy według Monteskiusza rozwój nauki, techniki i oświaty w dobie oświecenia sytuacja w połowie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI dla klasy VI Historia i społeczeństwo klasa 6 Temat lekcji Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Oświecony wiek XVIII Rzeczpospolita w połowie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy VI Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. VI Rok szkolny 2017/2018

Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. VI Rok szkolny 2017/2018 Kryteria ocen z historii i społeczeństwa w kl. VI Rok szkolny 2017/2018 Temat lekcji Oświecony wiek XVIII Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku Zagadnienia ideologia oświecenia trójpodział władzy według

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. VI. (Program nauczania Wczoraj i dziś )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. VI. (Program nauczania Wczoraj i dziś ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. VI (Program nauczania Wczoraj i dziś ) Dopuszczający: - zna polskie symbole narodowe - podaje datę wybuchu powstania listopadowego i styczniowego,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.VI

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.VI opracowała: Joanna Dynaburska Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział programu ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej Nr lekcji przewidzianych do zrealizowania w klasie 6 Temat lekcji (numer lekcji w podręcznik My i historia. Klasa 6) 1. 1. Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 6 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Walka o odzyskanie niepodległości - wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rosję opowiada, w jakich okolicznościach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział programu Cele ogólne Proponowany

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: Stary i Nowy Świat Cele ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 07/08 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: Wymagania szczegółowe Uczeń: 1. Legiony Polskie we Włoszech 2. Powstanie listopadowe I półrocze Rozdział I: Walka o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych.

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 05/06 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 06/07 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia Zeszyt ćwiczeń Podręczni k Program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas VI Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY SZÓSTEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY SZÓSTEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY SZÓSTEJ TEMAT LEKCJI WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 1.Legiony Polskie we Włoszech 2.Powstanie listopadowe WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczający/dostateczny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: VI nauczyciel: Sandra Michalska

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: VI nauczyciel: Sandra Michalska ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: VI nauczyciel: Sandra Michalska Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ OCENA : DOPUSZCZAJĄCY DZIAŁ: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia - ma braki

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej 1. 1. Oświecony wiek XVIII 2. 2. Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku ideologia oświecenia trójpodział władzy według Monteskiusza rozwój nauki, techniki

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka Poniżej wyszczególniono, co z kolejnych działów programowych w zakresie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2017/2018 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2017/2018 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa VI 2017/2018 Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2017/2018 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka Poniżej wyszczególniono, co z kolejnych działów programowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ I.: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII. DLA KLASY VI a

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII. DLA KLASY VI a WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII Badana czynność uczniów DLA KLASY VI a Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości Poziomy wymagań dopuszczający dostateczny bardzo celujący Wiadomości - wie, że Mazurek

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ do programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ do programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego 1 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ do programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów OCENA I. Walka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów Ocena I. Walka o odzyskanie niepodległości

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie VI

Wymagania edukacyjne z historii w klasie VI Wymagania edukacyjne z historii w klasie VI Podręcznik Wczoraj i dziś 6 Zeszyt Ucznia Wczoraj i dziś 6 Poziomy wymagań edukacyjnych Ocena celująca uczeń w pełni opanował zakres wymagań na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny.

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny. Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny. Temat lekcji / Podstawa programowa 1-2.. Legiony Polskie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA HISTORIA WCZORAJ I DZIŚ NOWA ERA KLASA VI 2016/2017 na na Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości 1. Legiony Polskie we Włoszech daty:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa VI

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa VI Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa VI Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich

Bardziej szczegółowo

D O P U S Z C Z A J Ą C Y

D O P U S Z C Z A J Ą C Y Renata Popardowska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICTWA NOWEJ ERY OCENA I PÓŁROCZE D O P U S Z C Z A J Ą C Y I. Walka o

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Umiejętności Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Walka o odzyskanie niepodległości 2 3 4 5 6 - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam wykaz konkretnych wymagań, który jest pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. W poniższej

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w ocenianiu bieżącym oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa VI Wymagania programowe Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych +

I. Walka o odzyskanie niepodległości - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych + WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENY: K- dopuszczający, KP- dostateczny, KPR- dobry, KPRD- bardzo dobry/celująca, W- poziom wykraczający. Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. I. Walka o odzyskanie niepodległości

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Walka o odzyskanie niepodległości K P R D W - wie, że Mazurek

Bardziej szczegółowo

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości Badana czynność uczniów Ocena I. Walka o odzyskanie niepodległości 2 3 4 5 6 - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych - wymienia wydarzenia z historii Polski, do których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości. - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości. - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-IV rozdział) i roczne (I-VIII rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy VI

Śródroczne (I-IV rozdział) i roczne (I-VIII rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy VI Śródroczne (I-IV rozdział) i roczne (I-VIII rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy VI W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z przedmiotu historia i społeczeństwo. klasa VI, podręcznik Wczoraj i dziś, wyd.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z przedmiotu historia i społeczeństwo. klasa VI, podręcznik Wczoraj i dziś, wyd. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z przedmiotu historia i społeczeństwo Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: klasa VI, podręcznik Wczoraj i dziś, wyd. Nowa Era wie, że Mazurek Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa VI 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo