Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)"

Transkrypt

1 Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych przedstawicieli renesansu: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika wymienia wybitnych twórców włoskiego renesansu definiuje pojęcia: reformacja, kontrreformacja określa datę wystąpienia Lutra (1517 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: hołd pruski, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, arrasy określa daty: hołdu pruskiego (1525 rok), Wymagania PODSTAWOWE (ocena dostateczna) wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw wskazuje na mapie kierunki podróży znanych odkrywców wymienia odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki i wskazuje je na mapie wskazuje na mapie Włochy wymienia Włochy, jako kolebkę renesansu określa czas trwania epoki renesansu (XVI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia zmiany, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi renesansu charakteryzuje postaci: Leonarda da Vinci, Michała Anioła wymienia przykłady dzieł Leonarda da Vinci, Michała Anioła wskazuje przykłady świadczące o geniuszu myśli Leonarda da Vinci na podstawie podanego materiału ilustracyjnego rozpoznaje zabytki sztuki renesansowej charakteryzuje postać Marcina Lutra wskazuje Niemcy, jako ojczyznę ruchu reformacyjnego wskazuje wystąpienie Marcina Lutra, jako początek jawnych działań reformacyjnych wymienia wyznania powstałe na skutek reformacji wymienia kraje, w których narodziły się wyznania protestanckie wskazuje na mapie państwa objęte ruchem reformacyjnym charakteryzuje postaci: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta wymienia wybitnych twórców renesansu polskiego (Mikołaja Kopernika, Mikołaja Wymagania ROZSZERZONE (ocena dobra) wymienia towary przywożone do Europy z Nowego Świata wymienia przyczyny odkryć geograficznych wymienia skutki odkryć geograficznych definiuje pojęcia: humanizm, mecenat przedstawia poglądy głoszone przez humanistów potrafi opowiedzieć o sposobie drukowania książek definiuje pojęcie: fresk wymienia cechy architektury renesansowej przyporządkowuje twórcom ich dzieła przedstawione na ilustracjach definiuje pojęcie: krużganki wymienia postanowienia hołdu pruskiego wymienia zasługi Jagiellonów dla rozwoju kultury renesansowej w Polsce Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) charakteryzuje wybitnych podróżników i odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba wymienia pozytywne i negatywne strony odkryć charakteryzuje postawę człowieka renesansu wymienia przyczyny zmian poglądów ludzi na otaczający ich świat uzasadnia doniosłość znaczenia wynalezienia druku podaje przykłady dzieł Donato Bramante, Filippo Brunelleschi charakteryzuje sytuację w Kościele katolickim, która doprowadziła do narodzin ruchu reformacyjnego przedstawia różnice między religią katolicką a religiami protestanckimi wymienia działania Kościoła katolickiego zmierzające do walki z reformacją definiuje pojęcie: folwark, pańszczyzna charakteryzuje postać: Albrechta Hohenzollerna wymienia zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami 1

2 unii lubelskiej (1569 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia nazwy stanów w Polsce XVI- XVIII wieku wskazuje herby szlacheckie, jako symbole rodu wymienia najważniejszych urzędników królewskich definiuje pojęcie: wolna elekcja określa datę pierwszej wolnej elekcji (1573 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: potop szwedzki określa czas trwania: potopu szwedzkiego ( ) oraz datę pokoju w Oliwie (1660) i potrafi zaznaczyć je na taśmie Reja, Jana Kochanowskiego) wskazuje na mapie: Kraków, Lublin, Prusy Książęce wymienia główne postanowienia unii lubelskiej korzystając z mapy wymienia państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów -definiuje pojęcia: stan społeczny, magnateria, szlachta -charakteryzuje zajęcia poszczególnych stanów społecznych definiuje pojęcia: sejm walny, hetman, charakteryzuje skład sejmu walnego (również na podstawie schematu) omawia zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku wymienia przyczyny wolnych elekcji wskazuje na mapie Inflanty wymienia dwóch pierwszych królów elekcyjnych w Polsce: Henryka Walezego i Stefana Batorego charakteryzuje postać Stefana Czarnieckiego uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej wymienia najważniejsze wydarzenia z czasów potopu, m.in. obronę Jasnej Góry wskazuje na mapie: Częstochowę, Inflanty wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem definiuje pojęcia: sejmiki ziemskie, marszałek, kanclerz, podskarbi omawia zakres władzy urzędników królewskich definiuje pojęcia: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka wymienia zasługi Stefana Batorego dla państwa polskiego wyjaśnia, na czym polegała reforma wojskowa Stefana Batorego definiuje pojęcie: wojna szarpana wymienia przyczyny wojen Polski ze Szwecją wymienia postanowienia pokoju w Oliwie wymienia skutki najazdu szwedzkiego definiuje pojęcia: janczar, haracz określa daty: najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie Książęcymi po hołdzie pruskim posługując się mapą omawia zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku unii lubelskiej wymienia okoliczności zakończenia konfliktu polsko-krzyżackiego charakteryzuje sytuację mieszczan i chłopów omawia okoliczności przekształcenia się rycerstwa w stan szlachecki podając argumenty wyjaśnia, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty omawia zakres uprawnień sejmików ziemskich wyjaśnia, w jaki sposób przywileje szlacheckie ograniczały władzę królewską wymienia skutki wolnych elekcji wymienia zobowiązania kandydatów do tronu polskiego opowiada o wojnach Polski z Rosją o Inflanty za panowania Stefana Batorego wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego wskazuje różnice w postawach społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego wymienia skutki najazdu szwedzkiego 2

3 definiuje pojęcia: islam, husarz określa daty: bitwy pod Chocimiem (1673 rok), odsieczy wiedeńskiej (1683 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia wiek XVII jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą wskazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku charakteryzuje zajęcia szlachty definiuje pojęcia: barok, kontrreformacja z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu barokowym definiuje pojęcia: oświecenie, klasycyzm wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia (np. piorunochron, maszyna parowa) z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu klasycystycznym charakteryzuje postać Jana III Sobieskiego wymienia skutki wojen z Turcją podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń wskazuje na mapie Wiedeń wymienia skutki wojen w XVII wieku, np. zniszczenie kraju, straty terytorialne opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku charakteryzuje szkolnictwo w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku określa czas trwania epoki baroku (XVII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia cechy charakterystyczne stylu barokowego określa czas trwania epoki oświecenia (XVIII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i w Europie charakteryzuje styl klasycystyczny definiuje pojęcia: liberum veto, anarchia wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku wojen: Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy definiuje pojęcia: sarmatyzm, sarmata wymienia wiek XVII i początek XVIII wieku jako czas trwania kultury sarmackiej definiuje pojęcia: putto, stiuk charakteryzuje postaci: Woltera, Monteskiusza wyjaśnia, na czym polegała zasada trójpodziału władzy według Monteskiusza wymienia działania zmierzające do naprawy oświaty i gospodarki polskiej w 2. połowie XVIII wieku wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce z Turkami wymienia postanowienia traktatu w Buczaczu omawia przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w 2. połowie XVII wieku wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń z nią związanych Kamieniec Podolski, Chocim charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII wieku, wskazując na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarki kraju oraz wyjaśnia, w czym on się przejawiał (upadek miast, wzrost pańszczyzny) wymienia przyczyny uzależnienia Polski od państw ościennych charakteryzuje ideologię sarmatyzmu wymienia skutki upadku szkolnictwa dla funkcjonowania państwa (brak tolerancji religijnej, niechęć do zmian ustrojowych) wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z działalnością kontrreformacji wyjaśnia, dlaczego barok został nazwany epoką kontrastów wskazuje wpływ wzrostu pobożności na architekturę i sztukę epoki charakteryzuje ideologię oświecenia -wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi 3

4 określa datę pierwszego rozbioru Polski (1772 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: konstytucja określa datę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok) oraz czas trwania Sejmu Wielkiego ( rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie określa daty: II rozbioru Polski (1793 rok), insurekcji kościuszkowskiej (1794 rok), III rozbioru Polski (1795 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia państwa, które dokonały II i III rozbioru Polski definiuje pojęcie: emigracja definiuje pojęcie: Królestwo Polskie określa datę wybuchu powstania listopadowego (1830 rok) i potrafi charakteryzuje postać: Stanisława Augusta Poniatowskiego wskazuje na mapie zasięg I rozbioru wymienia państwa, które dokonały I rozbioru i wskazuje je na mapie wskazuje cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII wieku wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego wymienia zmiany, jakie zakładała Konstytucja 3 maja charakteryzuje postać: Tadeusza Kościuszki wymienia przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 roku wymienia przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego charakteryzuje postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, wymienia przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej 29/30 XI 1830 roku podaje przyczyny wybuchu powstania charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego charakteryzuje sytuację w Polsce po I rozbiorze charakteryzuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego definiuje pojęcia: konfederacja, insurekcja, kosynierzy charakteryzuje postać: Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego wymienia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku charakteryzuje postać: Napoleona Bonaparte omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego wymienia przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje charakteryzuje postać Piotra Wysockiego wymienia przyczyny powstania w I. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, wyjaśnia, jaki był charakter walk charakteryzuje postać: Ignacego Krasickiego porównuje postawy w społeczeństwie wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan potrafi wskazać cel obrad Sejmu Wielkiego opowiada o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku ocenia postawę targowiczan wskazuje na mapie tereny, które Polska utraciła w wyniku II i III rozbioru ocenia postawę społeczeństwa polskiego w sytuacji zagrożenia niepodległości państwa wymienia przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX 4

5 zaznaczyć ją na taśmie określa datę wybuchu powstania styczniowego (1863 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja definiuje pojęcie: tajne nauczanie podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku potrafi zaznaczyć na taśmie listopadowego przedstawia skutki powstania listopadowego definiuje pojęcie: emisariusz przedstawia zadania emisariuszy wymienia najważniejsze przyczyny wybuchu powstania styczniowego wymienia przyczyny upadku powstania styczniowego omawia skutki powstania styczniowego wymienia przyczyny walki zaborców (rządu rosyjskiego i pruskiego) z Kościołem katolickim wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich charakteryzuje postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego wymienia najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) wymienia kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko) charakteryzuje postać: Marii Skłodowskiej- Curie wymienia wynalazki, które wpłynęły w powstaniu styczniowym definiuje pojęcia: autonomia, Galicja, rugi pruskie porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia najważniejsze dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu ludzi w XIX wieku w wyniku zastosowania wynalazków wymienia przyczyny powstawania konfliktów społecznych w XIX wieku wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych charakteryzuje sytuację gospodarczą w Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego wyjaśnia, dlaczego chłopi nie byli zainteresowani walką o niepodległość wymienia przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku charakteryzuje postać Ottona von Bismarcka charakteryzuje politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości wymienia działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja 5

6 wiek XIX na rozwój cywilizacji XIX wieku i przemieszczanie się ludzi) wymienia nowe w XIX wieku grupy społeczne (właściciele fabryk i robotnicy) i przedstawia istniejące między nimi różnice wymienia nowe źródła informacji w XIX wieku określa daty: wybuchu I wojny (1914 rok) oraz podpisania zawieszenia broni (11 XI 1918 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia strony walczące w I wojnie określa datę podpisania traktatu wersalskiego (1919 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie wymienia państwa przegrane i zwycięskie w I wojnie definiuje pojęcia: powstanie wielkopolskie, powstania śląskie określa datę odzyskania niepodległości przez Polskę (11 IX 1918 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe charakteryzuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez ludzi w XIX wieku wskazuje literaturę, prasę i sztukę, jako źródła przekazu informacji o nowych stylach, wydarzeniach i ideach na przykładach wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego w XIX wieku podaje przykłady nowości kulinarnych w XIX wieku wskazuje na mapie państwa walczące w I wojnie i tereny najważniejszych walk wymienia nowe rodzaje broni użyte na frontach I wojny wskazuje tragiczne konsekwencje konfliktów wojennych dla ludności cywilnej wymienia skutki działań wojennych podaje cel obrad konferencji pokojowej w Paryżu charakteryzuje postać Józefa Piłsudskiego wskazuje na mapie tereny Polski, o które toczyły się walki w latach wymienia osoby zasłużone dla odzyskania niepodległości wyjaśnia genezę obchodów Święta Niepodległości 11 listopada wymienia najważniejsze wydarzenia związane z kształtowania się granic II Rzeczypospolitej wymienia cechy architektury przełomu XIX i XX wieku wymienia nowe kierunki w malarstwie i wybiera z podanych przykładów dzieł właściwe dla danego kierunku definiuje pojęcia: kolonie, wojna pozycyjna określa daty: bitwa pod Verdun (1916 rok), przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny (1917 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia najważniejsze bitwy I wojny definiuje pojęcia: traktat wersalski, Liga Narodów wymienia najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego wymienia przyczyny utworzenia Ligi Narodów wskazuje na mapie nowo powstałe państwa po I wojnie definiuje pojęcia: cud nad Wisłą, orlęta lwowskie wymienia przyczyny podjęcia przez Polaków walk zbrojnych o kształt granic państwa polskiego definiuje pojęcia: Centralny Okręg Przemysłowy, mniejszości narodowe przedstawia pierwsze sukcesy gospodarcze młodego państwa (np. budowa portu w Gdyni, COP, reforma walutowa, wprowadzenie powszechnego obowiązku nauczania) porównuje warunki życia właścicieli fabryk i robotników na wybranych przykładach omawia zmiany, jakie zaszły w modzie na przełomie epok potrafi podać bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny wymienia najważniejsze bitwy I wojny charakteryzuje postać: Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego charakteryzuje postaci: Józefa Hallera, Ignacego Jana Paderewskiego, Roman Dmowski wyjaśnia, dlaczego I wojna światowa była wydarzeniem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości przez Polskę wyjaśnia, dlaczego rok 1918 był czasem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości 6

7 definiuje pojęcie: II Rzeczpospolita podaje przykłady wynalazków i odkryć z okresu międzywojennego potrafi zaznaczyć na taśmie okres 20-lecia międzywojennego definiuje pojęcie: dyktatura wskazuje na mapie państwa europejskie (Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę sprawowano za pomocą dyktatury określa daty: wybuchu II wojny (1 IX 1939) oraz zakończenia II wojny w Europie (8 V 1945 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia strony walczące w II wojnie określa daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 rok) oraz agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939 rok i potrafi zaznaczyć je na taśmie daty agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę podaje przykłady walki cywilnej i walki zbrojnej określa datę wybuchu powstania wskazuje na mapie obszar państwa polskiego po ostatecznym ustaleniu granic oraz sąsiadów II Rzeczypospolitej charakteryzuje strukturę narodowościową społeczeństwa II Rzeczypospolitej podaje przykłady trudności, jakie wystąpiły w scalaniu II Rzeczypospolitej wymienia przykłady bohaterów literatury dziecięcej z okresu międzywojennego charakteryzuje postaci: Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego wymienia metody, za pomocą, których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa wskazuje cel utworzenia koalicji antyhitlerowskiej wskazuje na mapie członków koalicji antyhitlerowskiej wskazuje na mapie miejsce zakończenia II wojny w Europie wskazuje na mapie kierunki niemieckich i radzieckich uderzeń na Polskę we wrześniu 1939 roku podaje przykłady bohaterskiej postawy żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku wskazuje na mapie miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy definiuje pojęcia: walka zbrojna, walka cywilna, Armia Krajowa wyjaśnia, dlaczego Polacy podejmowali charakteryzuje postaci: Charliego Chaplina, Alberta Einsteina, Louisa Armstronga, Charlesa Lindbergha podaje przykłady zmian, jakie zaszły w pozycji społecznej kobiet w 20-leciu międzywojennym definiuje pojęcia: łagier, obóz koncentracyjny wyjaśnia, na czym polegał dyktatorski sposób sprawowania władzy definiuje pojęcie: wojna totalna wskazuje na mapie Niemcy oraz państwa będące ich sojusznikami w czasie II wojny wskazuje na mapie państwa będące celem ataków Niemiec i ich sojuszników podaje przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych definiuje pojęcia: eksterminacja, getto, okupacja wymienia formy prześladowania ludności polskiej przez okupantów definiuje pojęcie: kolportaż wyjaśnia, na czym polegają różnice między toczoną przez Polaków walką zbrojna i walką cywilną charakteryzuje postaci: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego charakteryzuje postaci: Janusz Kusociński, Władysław Reymont omawia trudności w scalaniu nowego państwa (np. sieć kolejowa, administracja, oświata, mentalność) i wskazuje ich przyczyny opowiada o przemianach w życiu codziennym (na przykładach) uzasadnia, że rozwój nauki i techniki przyczynił się do przemian w wielu dziedzinach życia przedstawia okoliczności, które sprzyjały przejęciu władzy przez dyktatorów wyjaśnia, na czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą korzystając z mapy wyjaśnia, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne zagrożenie dla Polski podaje przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych przedstawia okoliczności zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie charakteryzuje sytuację Polski we wrześniu 1939 roku wyjaśnia, na czym polegała polityka okupanta hitlerowskiego wobec Żydów wymienia przyczyny wybuchu powstania warszawskiego 7

8 warszawskiego (1 VIII 1944 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie różne formy walki z okupantem -opowiada o postawach Polaków w czasie okupacji wskazuje na mapie miejsca słynnych bitew II wojny, w których brali udział Polacy wymienia najważniejsze bitwy, w których udział brały polskie jednostki omawia na przykładach bohaterską postawę żołnierzy polskich wymienia państwa europejskie, które należały do bloku państw demokratycznych i socjalistycznych charakteryzuje postać: gen. Władysława Sikorskiego wymienia sposoby upamiętniania postaw bohaterskich żołnierzy (np. przez nadawanie ich imion ulicom, szkołom, drużynom harcerskim) -charakteryzuje sytuację w powojennym świecie, jako zagrażającą pokojowi -wymienia ZSRR i Stany Zjednoczone, jako państwa dążące do przejęcia wiodącej pozycji w polityce definiuje pojęcia: zimna wojna, NATO, Układ Warszawski, wyścig zbrojeń wskazuje na mapie obszary Europy będące pod wpływem polityki ZSRR oraz te, którym udało się uchronić demokrację wskazuje na mapie i nazwy państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego wyjaśnia, że w wyniku rządów komunistów Polska przestała być krajem suwerennym podaje przyczyny niezadowolenia społeczeństwa wynikające z problemów dnia codziennego wymienia nazwy polskich formacji wojskowych utworzonych na wschodzie i na zachodzie wyjaśnia, dlaczego podział świata na dwa bloki oraz wyścig zbrojeń stanowiły zagrożenie dla pokoju na świecie wskazuje na mapie obszar Polski po II wojnie -wymienia państwa sąsiadujące z Polską definiuje pojęcie: stan wojenny -określa daty: strajków robotniczych oraz porozumień sierpniowych (1980 rok) oraz wprowadzenie stanu wojennego (13 XII 1981 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie definiuje pojęcie: III Rzeczpospolita określa daty: zniesienie stanu wojennego (1983 rok), obrady okrągłego stołu (1989 rok), wyborów do parlamentu (1989 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie rok 1989 definiuje pojęcia: Unia Europejska (UE), traktat z Maastricht, euro określa daty: utworzenia UE (1 I 1993 rok) charakteryzuje postać prymasa Stefana Wyszyńskiego podaje przykłady trudności dnia codziennego w PRL omawia zniszczenia wojenne kraju charakteryzuje postaci: papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego podaje przykłady wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej wskazuje na mapie państwa, w których dokonały się demokratyczne zmiany w 1989 roku definiuje pojęcia: traktat z Maastricht, wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej definiuje pojęcia: NSZZ Solidarność, porozumienia sierpniowe wyjaśnia, na czym polegały uciążliwości stanu wojennego podaje przykłady braku swobód demokratycznych w Polsce w okresie powojennym definiuje pojęcia: okrągły stół, mur berliński wymienia cele działania UE wymienia korzyści płynące dla państw członkowskich z tytułu przynależności do Unii Europejskiej definiuje pojęcia: organizacja humanitarna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, terroryzm charakteryzuje sposób sprawowania władzy w Polsce podaje przykłady zmian, które wprowadzili w Polsce komuniści wymienia przyczyny wystąpień i protestów społecznych w powojennej Polsce wskazuje ekonomiczne i polityczne podłoże tych protestów charakteryzuje postaci: Tadeusza Mazowieckiego, Vaclawa Havela, Michaiła Gorbaczowa wymienia postanowienia okrągłego stołu wymienia warunki, jakie muszą spełnić państwa ubiegające się o członkostwo w UE 8

9 oraz przyjęcia Polski do UE (1 V 2004 rok) i potrafi zaznaczyć na taśmie daty: utworzenia UE, przyjęcie Polski do UE omawia symbolikę i walutę UE rozumie wagę i znaczenie istnienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zna organizacje humanitarne: Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc potrafi wskazać cele działania UNCEF potrafi podać przykłady łamania Praw Człowieka we współczesnym świecie potrafi wymienić organizacje zajmujące się walką o prawa człowieka potrafi wyjaśnić konieczność niesienia pomocy potrzebującym, rozpoczynając działania od najbliższego środowiska potrafi zinterpretować na podstawie tekstu źródłowego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa człowieka zawarte w tym dokumencie potrafi uzasadnić potrzebę wspólnych międzynarodowych działań będących wyrazem solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi 9

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział programu Cele ogólne Proponowany

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: Stary i Nowy Świat Cele ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE PROPONOWANY TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) Temat lekcji Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy VI Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział programu ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej Nr lekcji przewidzianych do zrealizowania w klasie 6 Temat lekcji (numer lekcji w podręcznik My i historia. Klasa 6) 1. 1. Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WIESłAWA SURDYK-FERTSCH, BOGUMIłA OLSZEWSKA MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej. Opracowany w oparciu o program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr Walka o odzyskanie niepodległości. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Wymagania konieczne (I.) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: wojna partyzancka, granice (naturalne i sztuczne),

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - porównuje poglądy humanistów i myślicieli średniowiecza, - przedstawia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia 1.

Bardziej szczegółowo

nie jest mi obce wyjaśnia zwroty nic, co ludzkie, walczyć z wiatrakami to miało znaczenie znaczenie rozwoju gospodarczego

nie jest mi obce wyjaśnia zwroty nic, co ludzkie, walczyć z wiatrakami to miało znaczenie znaczenie rozwoju gospodarczego Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 dobrą CZĘŚĆ I. EPOKA ODRODZENIA przedstawia samodzielnie zebrane informacje na temat twórców renesansu ilustracji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e.,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym MP-2 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko n-la przedmiotu szkoła podstawowa historia

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945

II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945 .. Imię i nazwisko ucznia.. Nazwa szkoły Liczba punktów II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945 * Arkusz zawiera 6 stron. Czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny Między wojnami Dział Numeracja wg podstawy programowej Rozkład materiału 2 godz. lekcyjne 6 Klasa Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie VI? 2.

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Temat lekcji. Powrót do kultury starożytności. Czym było odrodzenie. 2. Piękno włoskich miast. 3. Człowiekiem jestem.

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ I.: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Umiejętności Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Walka o odzyskanie niepodległości 2 3 4 5 6 - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe 1. Wiadomości Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej według programu Nowej Ery Poziomy adana czynność uczniów wymagań I. U PROGU ZSÓW NOWOŻYTNYH pamięta datę: 1492 pamięta daty: 1519-1522,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ OCENA : DOPUSZCZAJĄCY DZIAŁ: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia - ma braki

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka;

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka; Gimnazjum w Lyskach HISTORIA KL. I Poziom wymagań: konieczny. Ocena dopuszczająca. Zna pojęcia: "źródło historyczne", "era"; wskaże na osi czasu najważniejsze wydarzenia; Wymienia najważniejsze, przełomowe

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo:

Historia i społeczeństwo: 1) klasa 4: Historia i społeczeństwo: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka Poniżej wyszczególniono, co z kolejnych działów programowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska ZAKRES TEMATYCZNY PODSTAWOWE (P) Wielkie odkrycia - definiuje pojęcia: karawela, geograficzne sekstans, astrolabium, busola -wie kim byli Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - rozumie, w jakim celu powstały Legiony Polskie. - tłumaczy, kim był Józef Wybicki

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - rozumie, w jakim celu powstały Legiony Polskie. - tłumaczy, kim był Józef Wybicki WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA VI Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM P 1. Kongres wiedeński zna daty obrad kongresu wiedeńskiego potrafi wymienić najważniejsze postanowienia kongresu zna członków Świętego Przymierza

Bardziej szczegółowo

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach www.awans.net Publikacje nauczycieli Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum opublikowana w Internetowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie podróże

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 dobrą. Powrót do kultury starożytności zeszyt ćwi-. Czym było odrodzenie. mapa histoczeń 2. Piękno włoskich ryczna

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do podręczników Wczoraj i dziś Grzegorza Wojciechowskiego I. Walka o odzyskanie niepodległości II.

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Plan tygodniowy. Jak poruszać się po platformie Moodle? Kreatywna szkoła ZP_142

142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Plan tygodniowy. Jak poruszać się po platformie Moodle? Kreatywna szkoła ZP_142 142 - Historia Polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_142 Osoby Uczestnicy Aktywności Certificates Czaty Fora dyskusyjne Quizy Quizy Hot Potatoes Zadania Zasoby Szukaj

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo