Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)"

Transkrypt

1 Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych przedstawicieli renesansu: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika wymienia wybitnych twórców włoskiego renesansu definiuje pojęcia: reformacja, kontrreformacja określa datę wystąpienia Lutra (1517 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: hołd pruski, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, arrasy określa daty: hołdu pruskiego (1525 rok), Wymagania PODSTAWOWE (ocena dostateczna) wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw wskazuje na mapie kierunki podróży znanych odkrywców wymienia odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki i wskazuje je na mapie wskazuje na mapie Włochy wymienia Włochy, jako kolebkę renesansu określa czas trwania epoki renesansu (XVI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia zmiany, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi renesansu charakteryzuje postaci: Leonarda da Vinci, Michała Anioła wymienia przykłady dzieł Leonarda da Vinci, Michała Anioła wskazuje przykłady świadczące o geniuszu myśli Leonarda da Vinci na podstawie podanego materiału ilustracyjnego rozpoznaje zabytki sztuki renesansowej charakteryzuje postać Marcina Lutra wskazuje Niemcy, jako ojczyznę ruchu reformacyjnego wskazuje wystąpienie Marcina Lutra, jako początek jawnych działań reformacyjnych wymienia wyznania powstałe na skutek reformacji wymienia kraje, w których narodziły się wyznania protestanckie wskazuje na mapie państwa objęte ruchem reformacyjnym charakteryzuje postaci: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta wymienia wybitnych twórców renesansu polskiego (Mikołaja Kopernika, Mikołaja Wymagania ROZSZERZONE (ocena dobra) wymienia towary przywożone do Europy z Nowego Świata wymienia przyczyny odkryć geograficznych wymienia skutki odkryć geograficznych definiuje pojęcia: humanizm, mecenat przedstawia poglądy głoszone przez humanistów potrafi opowiedzieć o sposobie drukowania książek definiuje pojęcie: fresk wymienia cechy architektury renesansowej przyporządkowuje twórcom ich dzieła przedstawione na ilustracjach definiuje pojęcie: krużganki wymienia postanowienia hołdu pruskiego wymienia zasługi Jagiellonów dla rozwoju kultury renesansowej w Polsce Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) charakteryzuje wybitnych podróżników i odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba wymienia pozytywne i negatywne strony odkryć charakteryzuje postawę człowieka renesansu wymienia przyczyny zmian poglądów ludzi na otaczający ich świat uzasadnia doniosłość znaczenia wynalezienia druku podaje przykłady dzieł Donato Bramante, Filippo Brunelleschi charakteryzuje sytuację w Kościele katolickim, która doprowadziła do narodzin ruchu reformacyjnego przedstawia różnice między religią katolicką a religiami protestanckimi wymienia działania Kościoła katolickiego zmierzające do walki z reformacją definiuje pojęcie: folwark, pańszczyzna charakteryzuje postać: Albrechta Hohenzollerna wymienia zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami 1

2 unii lubelskiej (1569 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia nazwy stanów w Polsce XVI- XVIII wieku wskazuje herby szlacheckie, jako symbole rodu wymienia najważniejszych urzędników królewskich definiuje pojęcie: wolna elekcja określa datę pierwszej wolnej elekcji (1573 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: potop szwedzki określa czas trwania: potopu szwedzkiego ( ) oraz datę pokoju w Oliwie (1660) i potrafi zaznaczyć je na taśmie Reja, Jana Kochanowskiego) wskazuje na mapie: Kraków, Lublin, Prusy Książęce wymienia główne postanowienia unii lubelskiej korzystając z mapy wymienia państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów -definiuje pojęcia: stan społeczny, magnateria, szlachta -charakteryzuje zajęcia poszczególnych stanów społecznych definiuje pojęcia: sejm walny, hetman, charakteryzuje skład sejmu walnego (również na podstawie schematu) omawia zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku wymienia przyczyny wolnych elekcji wskazuje na mapie Inflanty wymienia dwóch pierwszych królów elekcyjnych w Polsce: Henryka Walezego i Stefana Batorego charakteryzuje postać Stefana Czarnieckiego uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej wymienia najważniejsze wydarzenia z czasów potopu, m.in. obronę Jasnej Góry wskazuje na mapie: Częstochowę, Inflanty wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem definiuje pojęcia: sejmiki ziemskie, marszałek, kanclerz, podskarbi omawia zakres władzy urzędników królewskich definiuje pojęcia: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka wymienia zasługi Stefana Batorego dla państwa polskiego wyjaśnia, na czym polegała reforma wojskowa Stefana Batorego definiuje pojęcie: wojna szarpana wymienia przyczyny wojen Polski ze Szwecją wymienia postanowienia pokoju w Oliwie wymienia skutki najazdu szwedzkiego definiuje pojęcia: janczar, haracz określa daty: najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie Książęcymi po hołdzie pruskim posługując się mapą omawia zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku unii lubelskiej wymienia okoliczności zakończenia konfliktu polsko-krzyżackiego charakteryzuje sytuację mieszczan i chłopów omawia okoliczności przekształcenia się rycerstwa w stan szlachecki podając argumenty wyjaśnia, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty omawia zakres uprawnień sejmików ziemskich wyjaśnia, w jaki sposób przywileje szlacheckie ograniczały władzę królewską wymienia skutki wolnych elekcji wymienia zobowiązania kandydatów do tronu polskiego opowiada o wojnach Polski z Rosją o Inflanty za panowania Stefana Batorego wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego wskazuje różnice w postawach społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego wymienia skutki najazdu szwedzkiego 2

3 definiuje pojęcia: islam, husarz określa daty: bitwy pod Chocimiem (1673 rok), odsieczy wiedeńskiej (1683 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia wiek XVII jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą wskazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku charakteryzuje zajęcia szlachty definiuje pojęcia: barok, kontrreformacja z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu barokowym definiuje pojęcia: oświecenie, klasycyzm wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia (np. piorunochron, maszyna parowa) z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu klasycystycznym charakteryzuje postać Jana III Sobieskiego wymienia skutki wojen z Turcją podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń wskazuje na mapie Wiedeń wymienia skutki wojen w XVII wieku, np. zniszczenie kraju, straty terytorialne opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku charakteryzuje szkolnictwo w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku określa czas trwania epoki baroku (XVII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia cechy charakterystyczne stylu barokowego określa czas trwania epoki oświecenia (XVIII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i w Europie charakteryzuje styl klasycystyczny definiuje pojęcia: liberum veto, anarchia wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku wojen: Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy definiuje pojęcia: sarmatyzm, sarmata wymienia wiek XVII i początek XVIII wieku jako czas trwania kultury sarmackiej definiuje pojęcia: putto, stiuk charakteryzuje postaci: Woltera, Monteskiusza wyjaśnia, na czym polegała zasada trójpodziału władzy według Monteskiusza wymienia działania zmierzające do naprawy oświaty i gospodarki polskiej w 2. połowie XVIII wieku wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce z Turkami wymienia postanowienia traktatu w Buczaczu omawia przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w 2. połowie XVII wieku wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń z nią związanych Kamieniec Podolski, Chocim charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII wieku, wskazując na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarki kraju oraz wyjaśnia, w czym on się przejawiał (upadek miast, wzrost pańszczyzny) wymienia przyczyny uzależnienia Polski od państw ościennych charakteryzuje ideologię sarmatyzmu wymienia skutki upadku szkolnictwa dla funkcjonowania państwa (brak tolerancji religijnej, niechęć do zmian ustrojowych) wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z działalnością kontrreformacji wyjaśnia, dlaczego barok został nazwany epoką kontrastów wskazuje wpływ wzrostu pobożności na architekturę i sztukę epoki charakteryzuje ideologię oświecenia -wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi 3

4 określa datę pierwszego rozbioru Polski (1772 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: konstytucja określa datę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok) oraz czas trwania Sejmu Wielkiego ( rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie określa daty: II rozbioru Polski (1793 rok), insurekcji kościuszkowskiej (1794 rok), III rozbioru Polski (1795 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia państwa, które dokonały II i III rozbioru Polski definiuje pojęcie: emigracja definiuje pojęcie: Królestwo Polskie określa datę wybuchu powstania listopadowego (1830 rok) i potrafi charakteryzuje postać: Stanisława Augusta Poniatowskiego wskazuje na mapie zasięg I rozbioru wymienia państwa, które dokonały I rozbioru i wskazuje je na mapie wskazuje cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII wieku wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego wymienia zmiany, jakie zakładała Konstytucja 3 maja charakteryzuje postać: Tadeusza Kościuszki wymienia przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 roku wymienia przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego charakteryzuje postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, wymienia przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej 29/30 XI 1830 roku podaje przyczyny wybuchu powstania charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego charakteryzuje sytuację w Polsce po I rozbiorze charakteryzuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego definiuje pojęcia: konfederacja, insurekcja, kosynierzy charakteryzuje postać: Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego wymienia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku charakteryzuje postać: Napoleona Bonaparte omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego wymienia przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje charakteryzuje postać Piotra Wysockiego wymienia przyczyny powstania w I. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, wyjaśnia, jaki był charakter walk charakteryzuje postać: Ignacego Krasickiego porównuje postawy w społeczeństwie wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan potrafi wskazać cel obrad Sejmu Wielkiego opowiada o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku ocenia postawę targowiczan wskazuje na mapie tereny, które Polska utraciła w wyniku II i III rozbioru ocenia postawę społeczeństwa polskiego w sytuacji zagrożenia niepodległości państwa wymienia przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX 4

5 zaznaczyć ją na taśmie określa datę wybuchu powstania styczniowego (1863 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja definiuje pojęcie: tajne nauczanie podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku potrafi zaznaczyć na taśmie listopadowego przedstawia skutki powstania listopadowego definiuje pojęcie: emisariusz przedstawia zadania emisariuszy wymienia najważniejsze przyczyny wybuchu powstania styczniowego wymienia przyczyny upadku powstania styczniowego omawia skutki powstania styczniowego wymienia przyczyny walki zaborców (rządu rosyjskiego i pruskiego) z Kościołem katolickim wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich charakteryzuje postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego wymienia najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) wymienia kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko) charakteryzuje postać: Marii Skłodowskiej- Curie wymienia wynalazki, które wpłynęły w powstaniu styczniowym definiuje pojęcia: autonomia, Galicja, rugi pruskie porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia najważniejsze dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu ludzi w XIX wieku w wyniku zastosowania wynalazków wymienia przyczyny powstawania konfliktów społecznych w XIX wieku wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych charakteryzuje sytuację gospodarczą w Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego wyjaśnia, dlaczego chłopi nie byli zainteresowani walką o niepodległość wymienia przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku charakteryzuje postać Ottona von Bismarcka charakteryzuje politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości wymienia działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja 5

6 wiek XIX na rozwój cywilizacji XIX wieku i przemieszczanie się ludzi) wymienia nowe w XIX wieku grupy społeczne (właściciele fabryk i robotnicy) i przedstawia istniejące między nimi różnice wymienia nowe źródła informacji w XIX wieku określa daty: wybuchu I wojny (1914 rok) oraz podpisania zawieszenia broni (11 XI 1918 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia strony walczące w I wojnie określa datę podpisania traktatu wersalskiego (1919 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie wymienia państwa przegrane i zwycięskie w I wojnie definiuje pojęcia: powstanie wielkopolskie, powstania śląskie określa datę odzyskania niepodległości przez Polskę (11 IX 1918 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe charakteryzuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez ludzi w XIX wieku wskazuje literaturę, prasę i sztukę, jako źródła przekazu informacji o nowych stylach, wydarzeniach i ideach na przykładach wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego w XIX wieku podaje przykłady nowości kulinarnych w XIX wieku wskazuje na mapie państwa walczące w I wojnie i tereny najważniejszych walk wymienia nowe rodzaje broni użyte na frontach I wojny wskazuje tragiczne konsekwencje konfliktów wojennych dla ludności cywilnej wymienia skutki działań wojennych podaje cel obrad konferencji pokojowej w Paryżu charakteryzuje postać Józefa Piłsudskiego wskazuje na mapie tereny Polski, o które toczyły się walki w latach wymienia osoby zasłużone dla odzyskania niepodległości wyjaśnia genezę obchodów Święta Niepodległości 11 listopada wymienia najważniejsze wydarzenia związane z kształtowania się granic II Rzeczypospolitej wymienia cechy architektury przełomu XIX i XX wieku wymienia nowe kierunki w malarstwie i wybiera z podanych przykładów dzieł właściwe dla danego kierunku definiuje pojęcia: kolonie, wojna pozycyjna określa daty: bitwa pod Verdun (1916 rok), przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny (1917 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia najważniejsze bitwy I wojny definiuje pojęcia: traktat wersalski, Liga Narodów wymienia najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego wymienia przyczyny utworzenia Ligi Narodów wskazuje na mapie nowo powstałe państwa po I wojnie definiuje pojęcia: cud nad Wisłą, orlęta lwowskie wymienia przyczyny podjęcia przez Polaków walk zbrojnych o kształt granic państwa polskiego definiuje pojęcia: Centralny Okręg Przemysłowy, mniejszości narodowe przedstawia pierwsze sukcesy gospodarcze młodego państwa (np. budowa portu w Gdyni, COP, reforma walutowa, wprowadzenie powszechnego obowiązku nauczania) porównuje warunki życia właścicieli fabryk i robotników na wybranych przykładach omawia zmiany, jakie zaszły w modzie na przełomie epok potrafi podać bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny wymienia najważniejsze bitwy I wojny charakteryzuje postać: Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego charakteryzuje postaci: Józefa Hallera, Ignacego Jana Paderewskiego, Roman Dmowski wyjaśnia, dlaczego I wojna światowa była wydarzeniem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości przez Polskę wyjaśnia, dlaczego rok 1918 był czasem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości 6

7 definiuje pojęcie: II Rzeczpospolita podaje przykłady wynalazków i odkryć z okresu międzywojennego potrafi zaznaczyć na taśmie okres 20-lecia międzywojennego definiuje pojęcie: dyktatura wskazuje na mapie państwa europejskie (Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę sprawowano za pomocą dyktatury określa daty: wybuchu II wojny (1 IX 1939) oraz zakończenia II wojny w Europie (8 V 1945 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie wymienia strony walczące w II wojnie określa daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 rok) oraz agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939 rok i potrafi zaznaczyć je na taśmie daty agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę podaje przykłady walki cywilnej i walki zbrojnej określa datę wybuchu powstania wskazuje na mapie obszar państwa polskiego po ostatecznym ustaleniu granic oraz sąsiadów II Rzeczypospolitej charakteryzuje strukturę narodowościową społeczeństwa II Rzeczypospolitej podaje przykłady trudności, jakie wystąpiły w scalaniu II Rzeczypospolitej wymienia przykłady bohaterów literatury dziecięcej z okresu międzywojennego charakteryzuje postaci: Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego wymienia metody, za pomocą, których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa wskazuje cel utworzenia koalicji antyhitlerowskiej wskazuje na mapie członków koalicji antyhitlerowskiej wskazuje na mapie miejsce zakończenia II wojny w Europie wskazuje na mapie kierunki niemieckich i radzieckich uderzeń na Polskę we wrześniu 1939 roku podaje przykłady bohaterskiej postawy żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku wskazuje na mapie miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy definiuje pojęcia: walka zbrojna, walka cywilna, Armia Krajowa wyjaśnia, dlaczego Polacy podejmowali charakteryzuje postaci: Charliego Chaplina, Alberta Einsteina, Louisa Armstronga, Charlesa Lindbergha podaje przykłady zmian, jakie zaszły w pozycji społecznej kobiet w 20-leciu międzywojennym definiuje pojęcia: łagier, obóz koncentracyjny wyjaśnia, na czym polegał dyktatorski sposób sprawowania władzy definiuje pojęcie: wojna totalna wskazuje na mapie Niemcy oraz państwa będące ich sojusznikami w czasie II wojny wskazuje na mapie państwa będące celem ataków Niemiec i ich sojuszników podaje przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych definiuje pojęcia: eksterminacja, getto, okupacja wymienia formy prześladowania ludności polskiej przez okupantów definiuje pojęcie: kolportaż wyjaśnia, na czym polegają różnice między toczoną przez Polaków walką zbrojna i walką cywilną charakteryzuje postaci: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego charakteryzuje postaci: Janusz Kusociński, Władysław Reymont omawia trudności w scalaniu nowego państwa (np. sieć kolejowa, administracja, oświata, mentalność) i wskazuje ich przyczyny opowiada o przemianach w życiu codziennym (na przykładach) uzasadnia, że rozwój nauki i techniki przyczynił się do przemian w wielu dziedzinach życia przedstawia okoliczności, które sprzyjały przejęciu władzy przez dyktatorów wyjaśnia, na czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą korzystając z mapy wyjaśnia, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne zagrożenie dla Polski podaje przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych przedstawia okoliczności zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie charakteryzuje sytuację Polski we wrześniu 1939 roku wyjaśnia, na czym polegała polityka okupanta hitlerowskiego wobec Żydów wymienia przyczyny wybuchu powstania warszawskiego 7

8 warszawskiego (1 VIII 1944 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie różne formy walki z okupantem -opowiada o postawach Polaków w czasie okupacji wskazuje na mapie miejsca słynnych bitew II wojny, w których brali udział Polacy wymienia najważniejsze bitwy, w których udział brały polskie jednostki omawia na przykładach bohaterską postawę żołnierzy polskich wymienia państwa europejskie, które należały do bloku państw demokratycznych i socjalistycznych charakteryzuje postać: gen. Władysława Sikorskiego wymienia sposoby upamiętniania postaw bohaterskich żołnierzy (np. przez nadawanie ich imion ulicom, szkołom, drużynom harcerskim) -charakteryzuje sytuację w powojennym świecie, jako zagrażającą pokojowi -wymienia ZSRR i Stany Zjednoczone, jako państwa dążące do przejęcia wiodącej pozycji w polityce definiuje pojęcia: zimna wojna, NATO, Układ Warszawski, wyścig zbrojeń wskazuje na mapie obszary Europy będące pod wpływem polityki ZSRR oraz te, którym udało się uchronić demokrację wskazuje na mapie i nazwy państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego wyjaśnia, że w wyniku rządów komunistów Polska przestała być krajem suwerennym podaje przyczyny niezadowolenia społeczeństwa wynikające z problemów dnia codziennego wymienia nazwy polskich formacji wojskowych utworzonych na wschodzie i na zachodzie wyjaśnia, dlaczego podział świata na dwa bloki oraz wyścig zbrojeń stanowiły zagrożenie dla pokoju na świecie wskazuje na mapie obszar Polski po II wojnie -wymienia państwa sąsiadujące z Polską definiuje pojęcie: stan wojenny -określa daty: strajków robotniczych oraz porozumień sierpniowych (1980 rok) oraz wprowadzenie stanu wojennego (13 XII 1981 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie definiuje pojęcie: III Rzeczpospolita określa daty: zniesienie stanu wojennego (1983 rok), obrady okrągłego stołu (1989 rok), wyborów do parlamentu (1989 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie rok 1989 definiuje pojęcia: Unia Europejska (UE), traktat z Maastricht, euro określa daty: utworzenia UE (1 I 1993 rok) charakteryzuje postać prymasa Stefana Wyszyńskiego podaje przykłady trudności dnia codziennego w PRL omawia zniszczenia wojenne kraju charakteryzuje postaci: papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego podaje przykłady wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej wskazuje na mapie państwa, w których dokonały się demokratyczne zmiany w 1989 roku definiuje pojęcia: traktat z Maastricht, wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej definiuje pojęcia: NSZZ Solidarność, porozumienia sierpniowe wyjaśnia, na czym polegały uciążliwości stanu wojennego podaje przykłady braku swobód demokratycznych w Polsce w okresie powojennym definiuje pojęcia: okrągły stół, mur berliński wymienia cele działania UE wymienia korzyści płynące dla państw członkowskich z tytułu przynależności do Unii Europejskiej definiuje pojęcia: organizacja humanitarna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, terroryzm charakteryzuje sposób sprawowania władzy w Polsce podaje przykłady zmian, które wprowadzili w Polsce komuniści wymienia przyczyny wystąpień i protestów społecznych w powojennej Polsce wskazuje ekonomiczne i polityczne podłoże tych protestów charakteryzuje postaci: Tadeusza Mazowieckiego, Vaclawa Havela, Michaiła Gorbaczowa wymienia postanowienia okrągłego stołu wymienia warunki, jakie muszą spełnić państwa ubiegające się o członkostwo w UE 8

9 oraz przyjęcia Polski do UE (1 V 2004 rok) i potrafi zaznaczyć na taśmie daty: utworzenia UE, przyjęcie Polski do UE omawia symbolikę i walutę UE rozumie wagę i znaczenie istnienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zna organizacje humanitarne: Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc potrafi wskazać cele działania UNCEF potrafi podać przykłady łamania Praw Człowieka we współczesnym świecie potrafi wymienić organizacje zajmujące się walką o prawa człowieka potrafi wyjaśnić konieczność niesienia pomocy potrzebującym, rozpoczynając działania od najbliższego środowiska potrafi zinterpretować na podstawie tekstu źródłowego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa człowieka zawarte w tym dokumencie potrafi uzasadnić potrzebę wspólnych międzynarodowych działań będących wyrazem solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi 9

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Rozdział I Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie

Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie dopuszczająca bardzo I. Walka o odzyskanie Uczeń: definiuje pojęcie: emigracja,królestwo Polskie, przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte, określa datę wybuchu powstania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

jednostki metodycznej i treści programowe

jednostki metodycznej i treści programowe Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział programu Cele ogólne Proponowany

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: Stary i Nowy Świat Cele ogólne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE VI SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE PROPONOWANY TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: Klasa VI U PROGU CZASÓW NOWOŻTNYCH Uczeń otrzymuje ocenę niedostatecz ną gdy: - nie opanował materiału w stopniu dopuszczającym - braki w wiedzy są na tyle duże, że uniemożliwiają zdobycie kolejnych wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca CZASY NOWOŻYTNE Uczeń: - nie opanował materiału w stopniu dopuszczającym - braki w wiedzy są na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) Temat lekcji Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny klasa VI Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Oświecony wiek XVIII Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku ideologia oświecenia trójpodział władzy według Monteskiusza rozwój nauki, techniki i oświaty w dobie oświecenia sytuacja w połowie

Bardziej szczegółowo

I okres roku szkolnego 2015/2016. Wymagania na poszczególne oceny. przedstawia najważniejsze cechy wyjaśnia wpływ

I okres roku szkolnego 2015/2016. Wymagania na poszczególne oceny. przedstawia najważniejsze cechy wyjaśnia wpływ Wymagania edukacyjne dla klasy VI historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI historia i społeczeństwo W kręgu oświeconego monarchy Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja ostatni władca Rzeczypospolitej rozwój oświaty w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku kultura w walce o naprawę kraju Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy VI Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział programu ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej Nr lekcji przewidzianych do zrealizowania w klasie 6 Temat lekcji (numer lekcji w podręcznik My i historia. Klasa 6) 1. 1. Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń: EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI WYMAGANANIA EDUKACYJNE CZĘŚĆ I. EPOKA ODRODZENIA wskazuje na osi czasu wiek XVI i lata: 1450, 1473, 1492 i przyporządkowuje im

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.VI

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KL.VI opracowała: Joanna Dynaburska Zasady ogólne Uczeń otrzymuje ocenę za: prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WIESłAWA SURDYK-FERTSCH, BOGUMIłA OLSZEWSKA MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej. Opracowany w oparciu o program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr Walka o odzyskanie niepodległości. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII DLA KLASY VI Wg programu nr DKW /99

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII DLA KLASY VI Wg programu nr DKW /99 WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII DLA KLASY VI Wg programu nr DKW 4014 175/99 Wymagania Cele Ocena Uczeń: 2 3 4 5 6 1. wymienia i omawia przyczyny odkryć geograficznych AB 2 2. omawia przebieg wypraw

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 6 według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków miało Księstwo Warszawskie -przedstawia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej 1. 1. Oświecony wiek XVIII 2. 2. Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku ideologia oświecenia trójpodział władzy według Monteskiusza rozwój nauki, techniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D

Dział: ŚWIAT, EUROPA I POLSKA W EPOCE NOWOŻYTNEJ WYMAGANIA K P R D Tematy 1. W dobie wielkich odkryć geograficznych. 2.Przemiany gospodarczospołeczne w Europie. 3.Humanizm i odroczenie. 4.Reformacja i jej skutki. 5.Przemiany polityczne w początkach czasów nowożytnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych.

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - KLASA VI. I półrocze OCENA DOPUSZCZAJACA:

HISTORIA - KLASA VI. I półrocze OCENA DOPUSZCZAJACA: HISTORIA - KLASA VI I półrocze OCENA DOPUSZCZAJACA: język łaciński; języki narodowe (9. Fundamenty Europy: wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej) bezkrólewie; wolna elekcja; szlachta;

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII KLASA II DZIAŁ WYMAGAŃ KONIECZNYCH. Ocena dopuszczająca. PODSTAWOWY. Ocena dostateczna. ROZSZERZONY. Ocena dobra. DOPEŁNIAJĄCY. Ocena bardzo dobra. WYKRACZAJĄCY. Ocena celująca.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Plan wynikowy z historii dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dział programowy Średniowiecze. Polska Piastów Temat/Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin. Europa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia Zeszyt ćwiczeń Podręczni k Program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas VI Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Wymagania konieczne (I.) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. V - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. V - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. V - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: TEMAT DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: DOSTATECZNA Uczeń: DOBRA Uczeń: BARDZO DOBRA Uczeń: CELUJĄCA Uczeń opanował wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: wojna partyzancka, granice (naturalne i sztuczne),

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne uczniów historia klasa IV rok szkolny 2015/2016.

Wymagania edukacyjne uczniów historia klasa IV rok szkolny 2015/2016. Wymagania edukacyjne uczniów historia klasa IV rok szkolny 2015/2016. Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy V w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wiedzą, co to jest legenda i znają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo