SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : * ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, opanował następujące treści: - określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - wymienia Włochy jako kolebkę renesansu - wymienia wybitnych przedstawicieli renesansu: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika - wymienia wyznania powstałe na skutek reformacji - charakteryzuje postaci: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta - wymienia wybitnych twórców renesansu polskiego (Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego) - korzystając z mapy wymienia państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów - wymienia najważniejszych urzędników królewskich - wymienia dwóch pierwszych królów elekcyjnych w Polsce: Henryka Walezego i Stefana Batorego - definiuje pojęcie: potop szwedzki - charakteryzuje postać Stefana Czarnieckiego - wymienia najważniejsze wydarzenia z czasów potopu, m.in. obronę Jasnej Góry - wskazuje na mapie Wiedeń - opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu barokowym - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu klasycystycznym - wymienia zmiany, jakie zakładała Konstytucja 3 maja - charakteryzuje postać: Tadeusza Kościuszki - podaje przyczyny wybuchu powstania listopadowego - wymienia najważniejsze przyczyny wybuchu powstania styczniowego - wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich - wymienia wynalazki, które wpłynęły na rozwój cywilizacji XIX wieku - potrafi zaznaczyć na taśmie wiek XIX - wymienia nowe źródła informacji w XIX wieku - na przykładach wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego w XIX wieku - podaje przykłady nowości kulinarnych w XIX wieku *wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela 1

2 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : * posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania: - definiuje pojęcie: karawela - wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw - definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans - wskazuje na mapie Włochy - określa czas trwania epoki renesansu (XVI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje postaci: Leonarda da Vinci, Michała Anioła - wymienia przykłady dzieł Leonarda da Vinci, Michała Anioła - na podstawie podanego materiału ilustracyjnego rozpoznaje zabytki sztuki renesansowej - wymienia wybitnych twórców włoskiego renesansu - definiuje pojęcia: reformacja, kontrreformacja - charakteryzuje postać Marcina Lutra - wskazuje Niemcy jako ojczyznę ruchu reformacyjnego - określa datę wystąpienia Lutra (1517 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: hołd pruski, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, arrasy - wskazuje na mapie: Kraków, Lublin, Prusy Książęce - określa daty: hołdu pruskiego (1525 rok), unii lubelskiej (1569 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia nazwy stanów w Polsce XVI-XVIII wieku - wskazuje herby szlacheckie jako symbole rodu - definiuje pojęcia: sejm walny, hetman, - definiuje pojęcie: wolna elekcja - wskazuje na mapie Inflanty - określa datę pierwszej wolnej elekcji (1573 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - określa czas trwania: potopu szwedzkiego ( ) oraz datę pokoju w Oliwie (1660) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej - wskazuje na mapie: Częstochowę, Inflanty - definiuje pojęcia: islam, husarz - określa daty: bitwy pod Chocimiem (1673 rok), odsieczy wiedeńskiej (1683 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia wiek XVII jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą - wskazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku - definiuje pojęcia: barok, kontrreformacja - określa czas trwania epoki baroku (XVII wiek) ) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - wymienia cechy charakterystyczne stylu barokowego - definiuje pojęcia: oświecenie, klasycyzm - określa czas trwania epoki oświecenia (XVIII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje styl klasycystyczny - definiuje pojęcie: konstytucja 2

3 - określa datę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok) oraz czas trwania Sejmu Wielkiego ( rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - określa daty: II rozbioru Polski (1793 rok), insurekcji kościuszkowskiej (1794 rok), III rozbioru Polski (1795 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 roku - wymienia przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego - wymienia państwa, które dokonały II i III rozbioru Polski - definiuje pojęcie: emigracja - definiuje pojęcie: Królestwo Polskie - wskazuje na mapie Królestwo Polskie - określa datę wybuchu powstania listopadowego (1830 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcie: emisariusz - określa datę wybuchu powstania styczniowego (1863 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja - wymienia przyczyny walki zaborców (rządu rosyjskiego i pruskiego) z Kościołem katolickim - definiuje pojęcie: tajne nauczanie - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku - definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez ludzi w XIX wieku - wskazuje literaturę, prasę i sztukę jako źródła przekazu informacji o nowych stylach, wydarzeniach i ideach *wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : * opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania: - wskazuje na mapie kierunki podróży znanych odkrywców - wymienia odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki i wskazuje je na mapie - wymienia zmiany, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi renesansu - wskazuje przykłady świadczące o geniuszu myśli Leonarda da Vinci - wskazuje wystąpienie Marcina Lutra jako początek jawnych działań reformacyjnych - wymienia kraje, w których narodziły się wyznania protestanckie - wskazuje na mapie państwa objęte ruchem reformacyjnym - wymienia główne postanowienia unii lubelskiej - definiuje pojęcia: stan społeczny, magnateria, szlachta - charakteryzuje zajęcia poszczególnych stanów społecznych - charakteryzuje skład sejmu walnego (również na podstawie schematu) - omawia zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku - wymienia przyczyny wolnych elekcji 3

4 - uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą - wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem - charakteryzuje postać Jana III Sobieskiego - wymienia skutki wojen z Turcją - podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń - wymienia skutki wojen w XVII wieku, np. zniszczenie kraju, straty terytorialne - charakteryzuje zajęcia szlachty - charakteryzuje szkolnictwo w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku - wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i w Europie - wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia (np. piorunochron, maszyna parowa) - wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - charakteryzuje postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, - wymienia przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte - wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie - opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej 29/30 XI 1830 roku - przedstawia skutki powstania listopadowego - przedstawia zadania emisariuszy - wymienia przyczyny upadku powstania styczniowego - omawia skutki powstania styczniowego - charakteryzuje postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego - wymienia najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) - wymienia kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko - charakteryzuje postać: Marii Skłodowskiej-Curie - wymienia nowe w XIX wieku grupy społeczne (właściciele fabryk i robotnicy) i przedstawia istniejące między nimi różnice - charakteryzuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) *poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych ( także przy pomocy nauczyciela) *jest aktywny podczas lekcji *chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z kolegami Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : * posiada wiedzę określoną programem nauczania: - wymienia towary przywożone do Europy z Nowego Świata - wymienia przyczyny odkryć geograficznych - wymienia skutki odkryć geograficznych - definiuje pojęcia: humanizm, mecenat - przedstawia poglądy głoszone przez humanistów - potrafi opowiedzieć o sposobie drukowania książek 4

5 - definiuje pojęcie: fresk - wymienia cechy architektury renesansowej - przyporządkowuje twórcom ich dzieła przedstawione na ilustracjach - definiuje pojęcia: wyznania protestanckie luteranizm, protestantyzm, kalwinizm, anglikanizm; jezuici, Indeks Ksiąg Zakazanych - wymienia działania Kościoła katolickiego zmierzające do walki z reformacją - definiuje pojęcie: krużganki - charakteryzuje postać: Albrechta Hohenzollerna - wymienia postanowienia hołdu pruskiego - definiuje pojęcie: folwark, pańszczyzna - charakteryzuje sytuację mieszczan i chłopów - omawia okoliczności przekształcenia się rycerstwa w stan szlachecki - definiuje pojęcia: sejmiki ziemskie, marszałek, kanclerz, podskarbi - definiuje pojęcia: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka - wymienia skutki wolnych elekcji - wymienia zobowiązania kandydatów do tronu polskiego - wymienia zasługi Stefana Batorego dla państwa polskiego - opowiada o wojnach Polski z Rosją o Inflanty za panowania Stefana Batorego - definiuje pojęcie: wojna szarpana - wymienia przyczyny wojen Polski ze Szwecją - wymienia postanowienia pokoju w Oliwie - wymienia skutki najazdu szwedzkiego - definiuje pojęcia: janczar, haracz - określa daty: najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - omawia przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w 2. połowie XVII wieku - wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń z nią związanych Kamieniec Podolski, Chocim - definiuje pojęcia: liberum veto, anarchia - wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku wojen: Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy - wymienia przyczyny uzależnienia Polski od państw ościennych - definiuje pojęcia: sarmatyzm, sarmata - wymienia wiek XVII i początek XVIII wieku jako czas trwania kultury sarmackiej - charakteryzuje ideologię sarmatyzmu - charakteryzuje postaci: Woltera, Monteskiusza - charakteryzuje ideologię oświecenia - charakteryzuje postać: Ignacego Krasickiego - porównuje postawy w społeczeństwie wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan - wymienia działania zmierzające do naprawy oświaty i gospodarki polskiej w 2. połowie XVIII wieku - charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego - charakteryzuje sytuację w Polsce po I rozbiorze - potrafi wskazać cel obrad Sejmu Wielkiego - charakteryzuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - opowiada o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku - definiuje pojęcia: konfederacja, insurekcja, kosynierzy - wymienia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku - wskazuje na mapie tereny, które Polska utraciła w wyniku II i III rozbioru 5

6 - wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku - charakteryzuje postać: Napoleona Bonaparte - określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze - wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon - wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych - definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje - charakteryzuje postać Piotra Wysockiego - wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych - charakteryzuje sytuację gospodarczą w Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym - definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, - wyjaśnia, jaki był charakter walk w powstaniu styczniowym - definiuje pojęcia: autonomia, Galicja, rugi pruskie - charakteryzuje postać Ottona von Bismarcka - charakteryzuje politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku - porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach - charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów - definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm - określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu ludzi w XIX wieku w wyniku zastosowania wynalazków - wymienia przyczyny powstawania konfliktów społecznych w XIX wieku - porównuje warunki życia właścicieli fabryk i robotników - wymienia cechy architektury przełomu XIX i XX wieku * samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko * rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne * wykazuje aktywną postawę podczas lekcji, *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. * potrafi pracować samodzielnie Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - charakteryzuje wybitnych podróżników i odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba - wymienia pozytywne i negatywne strony odkryć - charakteryzuje postawę człowieka renesansu - wymienia przyczyny zmian poglądów ludzi na otaczający ich świat - uzasadnia doniosłość znaczenia wynalezienia druku - podaje przykłady dzieł Donato Bramante, Filippo Brunelleschi - charakteryzuje sytuację w Kościele katolickim, która doprowadziła do narodzin ruchu reformacyjnego - przedstawia różnice między religią katolicką a religiami protestanckimi 6

7 wymienia zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami Książęcymi po hołdzie pruskim - wymienia zasługi Jagiellonów dla rozwoju kultury renesansowej w Polsce - posługując się mapą omawia zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku unii lubelskiej - wymienia okoliczności zakończenia konfliktu polsko-krzyżackiego - podając argumenty wyjaśnia, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty - omawia zakres uprawnień sejmików ziemskich - omawia zakres władzy urzędników królewskich - wyjaśnia, w jaki sposób przywileje szlacheckie ograniczały władzę królewską - wyjaśnia, na czym polegała reforma wojskowa Stefana Batorego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego - wskazuje różnice w postawach społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce z Turkami - wymienia postanowienia traktatu w Buczaczu - charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII wieku, wskazując na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii - podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarki kraju oraz wyjaśnia, w czym on się przejawiał (upadek miast, wzrost pańszczyzny) - wymienia skutki upadku szkolnictwa dla funkcjonowania państwa (brak tolerancji religijnej, niechęć do zmian ustrojowych) - definiuje pojęcia: putto, stiuk - wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z działalnością kontrreformacji - wyjaśnia, dlaczego barok został nazwany epoką kontrastów - wskazuje wpływ wzrostu pobożności na architekturę i sztukę epoki - wyjaśnia, na czym polegała zasada trójpodziału władzy według Monteskiusza - wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi - charakteryzuje postać: Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego - ocenia postawę targowiczan - ocenia postawę społeczeństwa polskiego w sytuacji zagrożenia niepodległości państwa - omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich - podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny powstania w 1. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej - wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX - przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego - wyjaśnia, dlaczego chłopi nie byli zainteresowani walką o niepodległość - wymienia przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego - opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku - wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości - wymienia działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości - wymienia najważniejsze dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów - definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl - na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja i przemieszczanie się ludzi) 7

8 - wymienia nowe kierunki w malarstwie i wybiera z podanych przykładów dzieł właściwe dla danego kierunku - na wybranych przykładach omawia zmiany, jakie zaszły w modzie na przełomie epok * posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania *stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach. *samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko *stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę ( związki przyczynowo- skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne( czas, przestrzeń) *wykazuje aktywną postawę podczas lekcji *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów *potrafi pracować samodzielnie 8

9 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA KOŃCOWOROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : * ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, opanował następujące treści: - określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - wymienia Włochy jako kolebkę renesansu - wymienia wybitnych przedstawicieli renesansu: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika - wymienia wyznania powstałe na skutek reformacji - charakteryzuje postaci: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta - wymienia wybitnych twórców renesansu polskiego (Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego) - korzystając z mapy wymienia państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów - wymienia najważniejszych urzędników królewskich - wymienia dwóch pierwszych królów elekcyjnych w Polsce: Henryka Walezego i Stefana Batorego - definiuje pojęcie: potop szwedzki - charakteryzuje postać Stefana Czarnieckiego - wymienia najważniejsze wydarzenia z czasów potopu, m.in. obronę Jasnej Góry - wskazuje na mapie Wiedeń - opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu barokowym - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu klasycystycznym - wymienia zmiany, jakie zakładała Konstytucja 3 maja - charakteryzuje postać: Tadeusza Kościuszki - podaje przyczyny wybuchu powstania listopadowego - wymienia najważniejsze przyczyny wybuchu powstania styczniowego - wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich - wymienia wynalazki, które wpłynęły na rozwój cywilizacji XIX wieku - potrafi zaznaczyć na taśmie wiek XIX - wymienia nowe źródła informacji w XIX wieku - na przykładach wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego w XIX wieku - podaje przykłady nowości kulinarnych w XIX wieku - wymienia nowe rodzaje broni użyte na frontach I wojny światowej - wskazuje tragiczne konsekwencje konfliktów wojennych dla ludności cywilnej -określa datę odzyskania niepodległości przez Polskę (11 IX 1918 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - podaje przykłady wynalazków i odkryć z okresu międzywojennego - potrafi zaznaczyć na taśmie okres 20-lecia międzywojennego 9

10 - wymienia przykłady bohaterów literatury dziecięcej z okresu międzywojennego - określa daty: wybuchu II wojny światowej (1 IX 1939) oraz zakończenia II wojny światowej w Europie (8 V 1945 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - określa daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 rok) oraz agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939 rok i potrafi zaznaczyć je na taśmie daty agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę - podaje przykłady bohaterskiej postawy żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku - opowiada o postawach Polaków w czasie okupacji - wymienia sposoby upamiętniania postaw bohaterskich żołnierzy (np. przez nadawanie ich imion ulicom, szkołom, drużynom harcerskim) - podaje przykłady trudności dnia codziennego w PRL - wskazuje na mapie obszar Polski po II wojnie światowej - wymienia państwa sąsiadujące z Polską - omawia zniszczenia wojenne kraju - charakteryzuje postaci: papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego - podaje przykłady wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej - określa daty: utworzenia UE (1 I 1993 rok) oraz przyjęcia Polski do UE (1 V 2004 rok) i potrafi zaznaczyć na taśmie daty: utworzenia UE, przyjęcie Polski do UE - omawia symbolikę i walutę UE - wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej *wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : * posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania: - definiuje pojęcie: karawela - wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw - definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans - wskazuje na mapie Włochy - określa czas trwania epoki renesansu (XVI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje postaci: Leonarda da Vinci, Michała Anioła - wymienia przykłady dzieł Leonarda da Vinci, Michała Anioła - na podstawie podanego materiału ilustracyjnego rozpoznaje zabytki sztuki renesansowej - wymienia wybitnych twórców włoskiego renesansu - definiuje pojęcia: reformacja, kontrreformacja - charakteryzuje postać Marcina Lutra - wskazuje Niemcy jako ojczyznę ruchu reformacyjnego - określa datę wystąpienia Lutra (1517 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: hołd pruski, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, arrasy - wskazuje na mapie: Kraków, Lublin, Prusy Książęce - określa daty: hołdu pruskiego (1525 rok), unii lubelskiej (1569 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia nazwy stanów w Polsce XVI-XVIII wieku - wskazuje herby szlacheckie jako symbole rodu - definiuje pojęcia: sejm walny, hetman, 10

11 - definiuje pojęcie: wolna elekcja - wskazuje na mapie Inflanty - określa datę pierwszej wolnej elekcji (1573 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - określa czas trwania: potopu szwedzkiego ( ) oraz datę pokoju w Oliwie (1660) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej - wskazuje na mapie: Częstochowę, Inflanty - definiuje pojęcia: islam, husarz - określa daty: bitwy pod Chocimiem (1673 rok), odsieczy wiedeńskiej (1683 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia wiek XVII jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą - wskazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku - definiuje pojęcia: barok, kontrreformacja - określa czas trwania epoki baroku (XVII wiek) ) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - wymienia cechy charakterystyczne stylu barokowego - definiuje pojęcia: oświecenie, klasycyzm - określa czas trwania epoki oświecenia (XVIII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje styl klasycystyczny - definiuje pojęcie: konstytucja - określa datę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok) oraz czas trwania Sejmu Wielkiego ( rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - określa daty: II rozbioru Polski (1793 rok), insurekcji kościuszkowskiej (1794 rok), III rozbioru Polski (1795 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 roku - wymienia przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego - wymienia państwa, które dokonały II i III rozbioru Polski - definiuje pojęcie: emigracja - definiuje pojęcie: Królestwo Polskie - wskazuje na mapie Królestwo Polskie - określa datę wybuchu powstania listopadowego (1830 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcie: emisariusz - określa datę wybuchu powstania styczniowego (1863 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja - wymienia przyczyny walki zaborców (rządu rosyjskiego i pruskiego) z Kościołem katolickim - definiuje pojęcie: tajne nauczanie - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku - definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez ludzi w XIX wieku - wskazuje literaturę, prasę i sztukę jako źródła przekazu informacji o nowych stylach, wydarzeniach i ideach - określa daty: wybuchu I wojny światowej (1914 rok) oraz podpisania zawieszenia broni (11 XI 1918 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia strony walczące w I wojnie światowej 11

12 - określa datę podpisania traktatu wersalskiego (1919 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - wymienia państwa przegrane i zwycięskie w I wojnie światowej - charakteryzuje postać Józefa Piłsudskiego - definiuje pojęcie: II Rzeczpospolita - wskazuje na mapie obszar państwa polskiego po ostatecznym ustaleniu granic oraz sąsiadów II Rzeczypospolitej - charakteryzuje strukturę narodowościową społeczeństwa II Rzeczypospolitej - definiuje pojęcie: dyktatura - charakteryzuje postaci: Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego - wskazuje na mapie państwa europejskie (Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę sprawowano za pomocą dyktatury - wymienia strony walczące w II wojnie światowej - wskazuje na mapie członków koalicji antyhitlerowskiej - wskazuje na mapie miejsce zakończenia II wojny światowej w Europie - wskazuje na mapie kierunki niemieckich i radzieckich uderzeń na Polskę we wrześniu 1939 roku - wskazuje na mapie miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy - określa datę wybuchu powstania warszawskiego (1 VIII 1944 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - charakteryzuje postać: gen. Władysława Sikorskiego - wymienia państwa europejskie, które należały do bloku państw demokratycznych i socjalistycznych - wymienia ZSRR i Stany Zjednoczone jako państwa dążące do przejęcia wiodącej pozycji w polityce światowej - charakteryzuje postać prymasa Stefana Wyszyńskiego - definiuje pojęcie: stan wojenny - określa daty: strajków robotniczych oraz porozumień sierpniowych (1980 rok) oraz wprowadzenie stanu wojennego (13 XII 1981 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - definiuje pojęcie: III Rzeczpospolita - definiuje pojęcia: Unia Europejska (UE), traktat z Maastricht, euro - zna organizacje humanitarne: Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc - potrafi wyjaśnić konieczność niesienia pomocy potrzebującym, rozpoczynając działania od najbliższego środowiska *wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : * opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania: - wskazuje na mapie kierunki podróży znanych odkrywców - wymienia odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki i wskazuje je na mapie - wymienia zmiany, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi renesansu - wskazuje przykłady świadczące o geniuszu myśli Leonarda da Vinci - wskazuje wystąpienie Marcina Lutra jako początek jawnych działań reformacyjnych - wymienia kraje, w których narodziły się wyznania protestanckie - wskazuje na mapie państwa objęte ruchem reformacyjnym 12

13 - wymienia główne postanowienia unii lubelskiej - definiuje pojęcia: stan społeczny, magnateria, szlachta - charakteryzuje zajęcia poszczególnych stanów społecznych - charakteryzuje skład sejmu walnego (również na podstawie schematu) - omawia zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku - wymienia przyczyny wolnych elekcji - uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą - wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem - charakteryzuje postać Jana III Sobieskiego - wymienia skutki wojen z Turcją - podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń - wymienia skutki wojen w XVII wieku, np. zniszczenie kraju, straty terytorialne - charakteryzuje zajęcia szlachty - charakteryzuje szkolnictwo w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku - wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i w Europie - wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia (np. piorunochron, maszyna parowa) - wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - charakteryzuje postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, - wymienia przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte - wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie - opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej 29/30 XI 1830 roku - przedstawia skutki powstania listopadowego - przedstawia zadania emisariuszy - wymienia przyczyny upadku powstania styczniowego - omawia skutki powstania styczniowego - charakteryzuje postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego - wymienia najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) - wymienia kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko - charakteryzuje postać: Marii Skłodowskiej-Curie - wymienia nowe w XIX wieku grupy społeczne (właściciele fabryk i robotnicy) i przedstawia istniejące między nimi różnice - charakteryzuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) - wskazuje na mapie państwa walczące w I wojnie światowej i tereny najważniejszych walk - wymienia skutki działań wojennych - podaje cel obrad konferencji pokojowej w Paryżu - definiuje pojęcia: powstanie wielkopolskie, powstania śląskie - wskazuje na mapie tereny Polski, o które toczyły się walki w latach wymienia osoby zasłużone dla odzyskania niepodległości - wyjaśnia genezę obchodów Święta Niepodległości 11 listopada - wymienia najważniejsze wydarzenia związane z kształtowania się granic II Rzeczypospolitej - podaje przykłady trudności, jakie wystąpiły w scalaniu II Rzeczypospolitej - wymienia metody, za pomocą których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa - wskazuje cel utworzenia koalicji antyhitlerowskiej - definiuje pojęcia: walka zbrojna, walka cywilna, Armia Krajowa 13

14 - wyjaśnia, dlaczego Polacy podejmowali różne formy walki z okupantem - podaje przykłady walki cywilnej i walki zbrojnej - wymienia najważniejsze bitwy, w których udział brały polskie jednostki - omawia na przykładach bohaterską postawę żołnierzy polskich - charakteryzuje sytuację w powojennym świecie jako zagrażającą pokojowi - określa daty: zniesienie stanu wojennego (1983 rok), obrady okrągłego stołu (1989 rok), wyborów do parlamentu (1989 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie rok wskazuje na mapie państwa, w których dokonały się demokratyczne zmiany w 1989 roku - potrafi wskazać cele działania UNCEF - potrafi podać przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie - potrafi wymienić organizacje zajmujące się walką o prawa człowieka *poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych ( także przy pomocy nauczyciela) *jest aktywny podczas lekcji *chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z kolegami Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : * posiada wiedzę określoną programem nauczania: - wymienia towary przywożone do Europy z Nowego Świata - wymienia przyczyny odkryć geograficznych - wymienia skutki odkryć geograficznych - definiuje pojęcia: humanizm, mecenat - przedstawia poglądy głoszone przez humanistów - potrafi opowiedzieć o sposobie drukowania książek - definiuje pojęcie: fresk - wymienia cechy architektury renesansowej - przyporządkowuje twórcom ich dzieła przedstawione na ilustracjach - definiuje pojęcia: wyznania protestanckie luteranizm, protestantyzm, kalwinizm, anglikanizm; jezuici, Indeks Ksiąg Zakazanych - wymienia działania Kościoła katolickiego zmierzające do walki z reformacją - definiuje pojęcie: krużganki - charakteryzuje postać: Albrechta Hohenzollerna - wymienia postanowienia hołdu pruskiego - definiuje pojęcie: folwark, pańszczyzna - charakteryzuje sytuację mieszczan i chłopów - omawia okoliczności przekształcenia się rycerstwa w stan szlachecki - definiuje pojęcia: sejmiki ziemskie, marszałek, kanclerz, podskarbi - definiuje pojęcia: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka - wymienia skutki wolnych elekcji - wymienia zobowiązania kandydatów do tronu polskiego - wymienia zasługi Stefana Batorego dla państwa polskiego - opowiada o wojnach Polski z Rosją o Inflanty za panowania Stefana Batorego - definiuje pojęcie: wojna szarpana - wymienia przyczyny wojen Polski ze Szwecją - wymienia postanowienia pokoju w Oliwie - wymienia skutki najazdu szwedzkiego - definiuje pojęcia: janczar, haracz 14

15 - określa daty: najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - omawia przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w 2. połowie XVII wieku - wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń z nią związanych Kamieniec Podolski, Chocim - definiuje pojęcia: liberum veto, anarchia - wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku wojen: Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy - wymienia przyczyny uzależnienia Polski od państw ościennych - definiuje pojęcia: sarmatyzm, sarmata - wymienia wiek XVII i początek XVIII wieku jako czas trwania kultury sarmackiej - charakteryzuje ideologię sarmatyzmu - charakteryzuje postaci: Woltera, Monteskiusza - charakteryzuje ideologię oświecenia - charakteryzuje postać: Ignacego Krasickiego - porównuje postawy w społeczeństwie wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan - wymienia działania zmierzające do naprawy oświaty i gospodarki polskiej w 2. połowie XVIII wieku - charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego - charakteryzuje sytuację w Polsce po I rozbiorze - potrafi wskazać cel obrad Sejmu Wielkiego - charakteryzuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - opowiada o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku - definiuje pojęcia: konfederacja, insurekcja, kosynierzy - wymienia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku - wskazuje na mapie tereny, które Polska utraciła w wyniku II i III rozbioru - wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku - charakteryzuje postać: Napoleona Bonaparte - określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze - wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon - wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych - definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje - charakteryzuje postać Piotra Wysockiego - wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych - charakteryzuje sytuację gospodarczą w Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym - definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, - wyjaśnia, jaki był charakter walk w powstaniu styczniowym - definiuje pojęcia: autonomia, Galicja, rugi pruskie - charakteryzuje postać Ottona von Bismarcka - charakteryzuje politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku - porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach - charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów - definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm - określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie 15

16 - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu ludzi w XIX wieku w wyniku zastosowania wynalazków - wymienia przyczyny powstawania konfliktów społecznych w XIX wieku - porównuje warunki życia właścicieli fabryk i robotników - wymienia cechy architektury przełomu XIX i XX wieku - definiuje pojęcia: kolonie, wojna pozycyjna - określa daty: bitwa pod Verdun (1916 rok), przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny (1917 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny wybuchu I wojny światowej - potrafi podać bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny - wymienia najważniejsze bitwy I wojny światowej - definiuje pojęcia: traktat wersalski, Liga Narodów - charakteryzuje postać: Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego - wymienia najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego - wymienia przyczyny utworzenia Ligi Narodów - wskazuje na mapie nowo powstałe państwa po I wojnie światowej - definiuje pojęcia: cud nad Wisłą, orlęta lwowskie - definiuje pojęcia: Centralny Okręg Przemysłowy, mniejszości narodowe - omawia trudności w scalaniu nowego państwa (np. sieć kolejowa, administracja, oświata, mentalność) i wskazuje ich przyczyny - przedstawia pierwsze sukcesy gospodarcze młodego państwa (np. budowa portu w Gdyni, COP, reforma walutowa, wprowadzenie powszechnego obowiązku nauczania) - definiuje pojęcia: łagier, obóz koncentracyjny - wyjaśnia, na czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą - wyjaśnia, na czym polegał dyktatorski sposób sprawowania władzy - definiuje pojęcie: wojna totalna - wskazuje na mapie Niemcy oraz państwa będące ich sojusznikami w czasie II wojny światowej - wskazuje na mapie państwa będące celem ataków Niemiec i ich sojuszników - definiuje pojęcia: eksterminacja, getto, okupacja - charakteryzuje sytuację Polski we wrześniu 1939 roku - wymienia formy prześladowania ludności polskiej przez okupantów - wyjaśnia, na czym polegała polityka okupanta hitlerowskiego wobec Żydów - definiuje pojęcie: kolportaż - wyjaśnia, na czym polegają różnice między toczoną przez Polaków walką zbrojna i walką cywilną - wymienia przyczyny wybuchu powstania warszawskiego - definiuje pojęcia: zimna wojna, NATO, Układ Warszawski, wyścig zbrojeń - wskazuje na mapie obszary Europy będące pod wpływem polityki ZSRR oraz te, którym udało się uchronić demokrację - wskazuje na mapie i nazwy państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego - podaje przykłady zmian, które wprowadzili w Polsce komuniści - definiuje pojęcia: NSZZ Solidarność, porozumienia sierpniowe - wyjaśnia, na czym polegały uciążliwości stanu wojennego - podaje przykłady braku swobód demokratycznych w Polsce w okresie powojennym - wymienia przyczyny wystąpień i protestów społecznych w powojennej Polsce - wskazuje ekonomiczne i polityczne podłoże tych protestów - definiuje pojęcia: okrągły stół, mur berliński - wymienia cele działania UE 16

17 - definiuje pojęcia: organizacja humanitarna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, terroryzm - rozumie wagę i znaczenie istnienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka * samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko * rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne * wykazuje aktywną postawę podczas lekcji, *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. * potrafi pracować samodzielnie Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - charakteryzuje wybitnych podróżników i odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba - wymienia pozytywne i negatywne strony odkryć - charakteryzuje postawę człowieka renesansu - wymienia przyczyny zmian poglądów ludzi na otaczający ich świat - uzasadnia doniosłość znaczenia wynalezienia druku - podaje przykłady dzieł Donato Bramante, Filippo Brunelleschi - charakteryzuje sytuację w Kościele katolickim, która doprowadziła do narodzin ruchu reformacyjnego - przedstawia różnice między religią katolicką a religiami protestanckimi wymienia zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami Książęcymi po hołdzie pruskim - wymienia zasługi Jagiellonów dla rozwoju kultury renesansowej w Polsce - posługując się mapą omawia zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku unii lubelskiej - wymienia okoliczności zakończenia konfliktu polsko-krzyżackiego - podając argumenty wyjaśnia, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty - omawia zakres uprawnień sejmików ziemskich - omawia zakres władzy urzędników królewskich - wyjaśnia, w jaki sposób przywileje szlacheckie ograniczały władzę królewską - wyjaśnia, na czym polegała reforma wojskowa Stefana Batorego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego - wskazuje różnice w postawach społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce z Turkami - wymienia postanowienia traktatu w Buczaczu - charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII wieku, wskazując na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii - podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarki kraju oraz wyjaśnia, w czym on się przejawiał (upadek miast, wzrost pańszczyzny) - wymienia skutki upadku szkolnictwa dla funkcjonowania państwa (brak tolerancji religijnej, niechęć do zmian ustrojowych) - definiuje pojęcia: putto, stiuk - wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z działalnością kontrreformacji - wyjaśnia, dlaczego barok został nazwany epoką kontrastów - wskazuje wpływ wzrostu pobożności na architekturę i sztukę epoki - wyjaśnia, na czym polegała zasada trójpodziału władzy według Monteskiusza 17

18 - wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi - charakteryzuje postać: Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego - ocenia postawę targowiczan - ocenia postawę społeczeństwa polskiego w sytuacji zagrożenia niepodległości państwa - omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich - podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny powstania w 1. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej - wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX - przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego - wyjaśnia, dlaczego chłopi nie byli zainteresowani walką o niepodległość - wymienia przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego - opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku - wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości - wymienia działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości - wymienia najważniejsze dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów - definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl - na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja i przemieszczanie się ludzi) - wymienia nowe kierunki w malarstwie i wybiera z podanych przykładów dzieł właściwe dla danego kierunku - na wybranych przykładach omawia zmiany, jakie zaszły w modzie na przełomie epok - charakteryzuje postaci: Józefa Hallera, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowski - wymienia przyczyny podjęcia przez Polaków walk zbrojnych o kształt granic państwa polskiego - wyjaśnia, dlaczego I wojna światowa była wydarzeniem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości przez Polskę - wyjaśnia, dlaczego rok 1918 był czasem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości - charakteryzuje postaci: Charliego Chaplina, Alberta Einsteina, Louisa Armstronga, Charlesa Lindbergha - opowiada o przemianach w życiu codziennym (na przykładach) - uzasadnia, że rozwój nauki i techniki przyczynił się do przemian w wielu dziedzinach życia - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w pozycji społecznej kobiet w 20-leciu międzywojennym - charakteryzuje postaci: Janusz Kusociński, Władysław Reymont - przedstawia okoliczności, które sprzyjały przejęciu władzy przez dyktatorów - korzystając z mapy wyjaśnia, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne zagrożenie dla Polski - podaje przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych - przedstawia okoliczności zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie - charakteryzuje postaci: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego - wymienia nazwy polskich formacji wojskowych utworzonych na wschodzie i na zachodzie - wskazuje na mapie miejsca słynnych bitew II wojny światowej, w których brali udział Polacy 18

19 - wyjaśnia, dlaczego podział świata na dwa bloki oraz wyścig zbrojeń stanowiły zagrożenie dla pokoju na świecie - wyjaśnia, że w wyniku rządów komunistów Polska przestała być krajem suwerennym - podaje przyczyny niezadowolenia społeczeństwa wynikające z problemów dnia codziennego - charakteryzuje sposób sprawowania władzy w Polsce - charakteryzuje postaci: Tadeusza Mazowieckiego, Vaclawa Havla, Michaiła Gorbaczowa - wymienia postanowienia okrągłego stołu - wymienia warunki, jakie muszą spełnić państwa ubiegające się o członkostwo w UE - wymienia korzyści płynące dla państw członkowskich z tytułu przynależności do Unii Europejskiej - potrafi zinterpretować na podstawie tekstu źródłowego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa człowieka zawarte w tym dokumencie - potrafi uzasadnić potrzebę wspólnych międzynarodowych działań będących wyrazem solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi * posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania *stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach. *samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko *stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę ( związki przyczynowo- skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne( czas, przestrzeń) *wykazuje aktywną postawę podczas lekcji *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów *potrafi pracować samodzielnie 19

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. System wersalski Zagadnienia postanowienia traktatu wersalskiego powstanie Ligi

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo epok. Program nauczania historii i społeczeństwa

Dziedzictwo epok. Program nauczania historii i społeczeństwa 1 Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym ziedzictwo epok Wątki tematyczne Gospodarka Ojczysty panteon i ojczyste spory Rządzący i rządzeni Wojna i wojskowość

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Korzenie nowoczesności Autor: Grzegorz Szymanowski Wątki tematyczne:

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Korzenie nowoczesności Autor: Grzegorz Szymanowski Wątki tematyczne: Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Korzenie nowoczesności Autor: Grzegorz Szymanowski Wątki tematyczne: Gospodarka Rządzący i rządzeni Wojna i wojskowość Ojczysty Panteon

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z historii w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z historii w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY I Podstawy prawne PSO. Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo