SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : * ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, opanował następujące treści: - określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - wymienia Włochy jako kolebkę renesansu - wymienia wybitnych przedstawicieli renesansu: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika - wymienia wyznania powstałe na skutek reformacji - charakteryzuje postaci: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta - wymienia wybitnych twórców renesansu polskiego (Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego) - korzystając z mapy wymienia państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów - wymienia najważniejszych urzędników królewskich - wymienia dwóch pierwszych królów elekcyjnych w Polsce: Henryka Walezego i Stefana Batorego - definiuje pojęcie: potop szwedzki - charakteryzuje postać Stefana Czarnieckiego - wymienia najważniejsze wydarzenia z czasów potopu, m.in. obronę Jasnej Góry - wskazuje na mapie Wiedeń - opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu barokowym - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu klasycystycznym - wymienia zmiany, jakie zakładała Konstytucja 3 maja - charakteryzuje postać: Tadeusza Kościuszki - podaje przyczyny wybuchu powstania listopadowego - wymienia najważniejsze przyczyny wybuchu powstania styczniowego - wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich - wymienia wynalazki, które wpłynęły na rozwój cywilizacji XIX wieku - potrafi zaznaczyć na taśmie wiek XIX - wymienia nowe źródła informacji w XIX wieku - na przykładach wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego w XIX wieku - podaje przykłady nowości kulinarnych w XIX wieku *wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela 1

2 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : * posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania: - definiuje pojęcie: karawela - wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw - definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans - wskazuje na mapie Włochy - określa czas trwania epoki renesansu (XVI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje postaci: Leonarda da Vinci, Michała Anioła - wymienia przykłady dzieł Leonarda da Vinci, Michała Anioła - na podstawie podanego materiału ilustracyjnego rozpoznaje zabytki sztuki renesansowej - wymienia wybitnych twórców włoskiego renesansu - definiuje pojęcia: reformacja, kontrreformacja - charakteryzuje postać Marcina Lutra - wskazuje Niemcy jako ojczyznę ruchu reformacyjnego - określa datę wystąpienia Lutra (1517 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: hołd pruski, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, arrasy - wskazuje na mapie: Kraków, Lublin, Prusy Książęce - określa daty: hołdu pruskiego (1525 rok), unii lubelskiej (1569 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia nazwy stanów w Polsce XVI-XVIII wieku - wskazuje herby szlacheckie jako symbole rodu - definiuje pojęcia: sejm walny, hetman, - definiuje pojęcie: wolna elekcja - wskazuje na mapie Inflanty - określa datę pierwszej wolnej elekcji (1573 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - określa czas trwania: potopu szwedzkiego ( ) oraz datę pokoju w Oliwie (1660) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej - wskazuje na mapie: Częstochowę, Inflanty - definiuje pojęcia: islam, husarz - określa daty: bitwy pod Chocimiem (1673 rok), odsieczy wiedeńskiej (1683 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia wiek XVII jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą - wskazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku - definiuje pojęcia: barok, kontrreformacja - określa czas trwania epoki baroku (XVII wiek) ) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - wymienia cechy charakterystyczne stylu barokowego - definiuje pojęcia: oświecenie, klasycyzm - określa czas trwania epoki oświecenia (XVIII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje styl klasycystyczny - definiuje pojęcie: konstytucja 2

3 - określa datę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok) oraz czas trwania Sejmu Wielkiego ( rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - określa daty: II rozbioru Polski (1793 rok), insurekcji kościuszkowskiej (1794 rok), III rozbioru Polski (1795 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 roku - wymienia przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego - wymienia państwa, które dokonały II i III rozbioru Polski - definiuje pojęcie: emigracja - definiuje pojęcie: Królestwo Polskie - wskazuje na mapie Królestwo Polskie - określa datę wybuchu powstania listopadowego (1830 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcie: emisariusz - określa datę wybuchu powstania styczniowego (1863 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja - wymienia przyczyny walki zaborców (rządu rosyjskiego i pruskiego) z Kościołem katolickim - definiuje pojęcie: tajne nauczanie - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku - definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez ludzi w XIX wieku - wskazuje literaturę, prasę i sztukę jako źródła przekazu informacji o nowych stylach, wydarzeniach i ideach *wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : * opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania: - wskazuje na mapie kierunki podróży znanych odkrywców - wymienia odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki i wskazuje je na mapie - wymienia zmiany, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi renesansu - wskazuje przykłady świadczące o geniuszu myśli Leonarda da Vinci - wskazuje wystąpienie Marcina Lutra jako początek jawnych działań reformacyjnych - wymienia kraje, w których narodziły się wyznania protestanckie - wskazuje na mapie państwa objęte ruchem reformacyjnym - wymienia główne postanowienia unii lubelskiej - definiuje pojęcia: stan społeczny, magnateria, szlachta - charakteryzuje zajęcia poszczególnych stanów społecznych - charakteryzuje skład sejmu walnego (również na podstawie schematu) - omawia zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku - wymienia przyczyny wolnych elekcji 3

4 - uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą - wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem - charakteryzuje postać Jana III Sobieskiego - wymienia skutki wojen z Turcją - podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń - wymienia skutki wojen w XVII wieku, np. zniszczenie kraju, straty terytorialne - charakteryzuje zajęcia szlachty - charakteryzuje szkolnictwo w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku - wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i w Europie - wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia (np. piorunochron, maszyna parowa) - wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - charakteryzuje postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, - wymienia przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte - wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie - opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej 29/30 XI 1830 roku - przedstawia skutki powstania listopadowego - przedstawia zadania emisariuszy - wymienia przyczyny upadku powstania styczniowego - omawia skutki powstania styczniowego - charakteryzuje postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego - wymienia najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) - wymienia kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko - charakteryzuje postać: Marii Skłodowskiej-Curie - wymienia nowe w XIX wieku grupy społeczne (właściciele fabryk i robotnicy) i przedstawia istniejące między nimi różnice - charakteryzuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) *poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych ( także przy pomocy nauczyciela) *jest aktywny podczas lekcji *chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z kolegami Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : * posiada wiedzę określoną programem nauczania: - wymienia towary przywożone do Europy z Nowego Świata - wymienia przyczyny odkryć geograficznych - wymienia skutki odkryć geograficznych - definiuje pojęcia: humanizm, mecenat - przedstawia poglądy głoszone przez humanistów - potrafi opowiedzieć o sposobie drukowania książek 4

5 - definiuje pojęcie: fresk - wymienia cechy architektury renesansowej - przyporządkowuje twórcom ich dzieła przedstawione na ilustracjach - definiuje pojęcia: wyznania protestanckie luteranizm, protestantyzm, kalwinizm, anglikanizm; jezuici, Indeks Ksiąg Zakazanych - wymienia działania Kościoła katolickiego zmierzające do walki z reformacją - definiuje pojęcie: krużganki - charakteryzuje postać: Albrechta Hohenzollerna - wymienia postanowienia hołdu pruskiego - definiuje pojęcie: folwark, pańszczyzna - charakteryzuje sytuację mieszczan i chłopów - omawia okoliczności przekształcenia się rycerstwa w stan szlachecki - definiuje pojęcia: sejmiki ziemskie, marszałek, kanclerz, podskarbi - definiuje pojęcia: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka - wymienia skutki wolnych elekcji - wymienia zobowiązania kandydatów do tronu polskiego - wymienia zasługi Stefana Batorego dla państwa polskiego - opowiada o wojnach Polski z Rosją o Inflanty za panowania Stefana Batorego - definiuje pojęcie: wojna szarpana - wymienia przyczyny wojen Polski ze Szwecją - wymienia postanowienia pokoju w Oliwie - wymienia skutki najazdu szwedzkiego - definiuje pojęcia: janczar, haracz - określa daty: najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - omawia przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w 2. połowie XVII wieku - wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń z nią związanych Kamieniec Podolski, Chocim - definiuje pojęcia: liberum veto, anarchia - wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku wojen: Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy - wymienia przyczyny uzależnienia Polski od państw ościennych - definiuje pojęcia: sarmatyzm, sarmata - wymienia wiek XVII i początek XVIII wieku jako czas trwania kultury sarmackiej - charakteryzuje ideologię sarmatyzmu - charakteryzuje postaci: Woltera, Monteskiusza - charakteryzuje ideologię oświecenia - charakteryzuje postać: Ignacego Krasickiego - porównuje postawy w społeczeństwie wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan - wymienia działania zmierzające do naprawy oświaty i gospodarki polskiej w 2. połowie XVIII wieku - charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego - charakteryzuje sytuację w Polsce po I rozbiorze - potrafi wskazać cel obrad Sejmu Wielkiego - charakteryzuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - opowiada o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku - definiuje pojęcia: konfederacja, insurekcja, kosynierzy - wymienia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku - wskazuje na mapie tereny, które Polska utraciła w wyniku II i III rozbioru 5

6 - wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku - charakteryzuje postać: Napoleona Bonaparte - określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze - wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon - wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych - definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje - charakteryzuje postać Piotra Wysockiego - wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych - charakteryzuje sytuację gospodarczą w Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym - definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, - wyjaśnia, jaki był charakter walk w powstaniu styczniowym - definiuje pojęcia: autonomia, Galicja, rugi pruskie - charakteryzuje postać Ottona von Bismarcka - charakteryzuje politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku - porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach - charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów - definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm - określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu ludzi w XIX wieku w wyniku zastosowania wynalazków - wymienia przyczyny powstawania konfliktów społecznych w XIX wieku - porównuje warunki życia właścicieli fabryk i robotników - wymienia cechy architektury przełomu XIX i XX wieku * samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko * rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne * wykazuje aktywną postawę podczas lekcji, *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. * potrafi pracować samodzielnie Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - charakteryzuje wybitnych podróżników i odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba - wymienia pozytywne i negatywne strony odkryć - charakteryzuje postawę człowieka renesansu - wymienia przyczyny zmian poglądów ludzi na otaczający ich świat - uzasadnia doniosłość znaczenia wynalezienia druku - podaje przykłady dzieł Donato Bramante, Filippo Brunelleschi - charakteryzuje sytuację w Kościele katolickim, która doprowadziła do narodzin ruchu reformacyjnego - przedstawia różnice między religią katolicką a religiami protestanckimi 6

7 wymienia zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami Książęcymi po hołdzie pruskim - wymienia zasługi Jagiellonów dla rozwoju kultury renesansowej w Polsce - posługując się mapą omawia zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku unii lubelskiej - wymienia okoliczności zakończenia konfliktu polsko-krzyżackiego - podając argumenty wyjaśnia, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty - omawia zakres uprawnień sejmików ziemskich - omawia zakres władzy urzędników królewskich - wyjaśnia, w jaki sposób przywileje szlacheckie ograniczały władzę królewską - wyjaśnia, na czym polegała reforma wojskowa Stefana Batorego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego - wskazuje różnice w postawach społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce z Turkami - wymienia postanowienia traktatu w Buczaczu - charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII wieku, wskazując na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii - podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarki kraju oraz wyjaśnia, w czym on się przejawiał (upadek miast, wzrost pańszczyzny) - wymienia skutki upadku szkolnictwa dla funkcjonowania państwa (brak tolerancji religijnej, niechęć do zmian ustrojowych) - definiuje pojęcia: putto, stiuk - wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z działalnością kontrreformacji - wyjaśnia, dlaczego barok został nazwany epoką kontrastów - wskazuje wpływ wzrostu pobożności na architekturę i sztukę epoki - wyjaśnia, na czym polegała zasada trójpodziału władzy według Monteskiusza - wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi - charakteryzuje postać: Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego - ocenia postawę targowiczan - ocenia postawę społeczeństwa polskiego w sytuacji zagrożenia niepodległości państwa - omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich - podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny powstania w 1. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej - wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX - przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego - wyjaśnia, dlaczego chłopi nie byli zainteresowani walką o niepodległość - wymienia przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego - opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku - wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości - wymienia działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości - wymienia najważniejsze dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów - definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl - na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja i przemieszczanie się ludzi) 7

8 - wymienia nowe kierunki w malarstwie i wybiera z podanych przykładów dzieł właściwe dla danego kierunku - na wybranych przykładach omawia zmiany, jakie zaszły w modzie na przełomie epok * posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania *stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach. *samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko *stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę ( związki przyczynowo- skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne( czas, przestrzeń) *wykazuje aktywną postawę podczas lekcji *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów *potrafi pracować samodzielnie 8

9 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA KOŃCOWOROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu nauczania. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : * ma poważne braki wiedzy określonej programem nauczania, opanował następujące treści: - określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - wymienia Włochy jako kolebkę renesansu - wymienia wybitnych przedstawicieli renesansu: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mikołaja Kopernika - wymienia wyznania powstałe na skutek reformacji - charakteryzuje postaci: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta - wymienia wybitnych twórców renesansu polskiego (Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego) - korzystając z mapy wymienia państwa sąsiadujące z Rzeczypospolitą Obojga Narodów - wymienia najważniejszych urzędników królewskich - wymienia dwóch pierwszych królów elekcyjnych w Polsce: Henryka Walezego i Stefana Batorego - definiuje pojęcie: potop szwedzki - charakteryzuje postać Stefana Czarnieckiego - wymienia najważniejsze wydarzenia z czasów potopu, m.in. obronę Jasnej Góry - wskazuje na mapie Wiedeń - opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu barokowym - z ilustracji przedstawiających zabytki wybiera te, które zostały zbudowane w stylu klasycystycznym - wymienia zmiany, jakie zakładała Konstytucja 3 maja - charakteryzuje postać: Tadeusza Kościuszki - podaje przyczyny wybuchu powstania listopadowego - wymienia najważniejsze przyczyny wybuchu powstania styczniowego - wskazuje przyczyny antypolskiej polityki władz rosyjskich i pruskich - wymienia wynalazki, które wpłynęły na rozwój cywilizacji XIX wieku - potrafi zaznaczyć na taśmie wiek XIX - wymienia nowe źródła informacji w XIX wieku - na przykładach wskazuje możliwości spędzania czasu wolnego w XIX wieku - podaje przykłady nowości kulinarnych w XIX wieku - wymienia nowe rodzaje broni użyte na frontach I wojny światowej - wskazuje tragiczne konsekwencje konfliktów wojennych dla ludności cywilnej -określa datę odzyskania niepodległości przez Polskę (11 IX 1918 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - podaje przykłady wynalazków i odkryć z okresu międzywojennego - potrafi zaznaczyć na taśmie okres 20-lecia międzywojennego 9

10 - wymienia przykłady bohaterów literatury dziecięcej z okresu międzywojennego - określa daty: wybuchu II wojny światowej (1 IX 1939) oraz zakończenia II wojny światowej w Europie (8 V 1945 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - określa daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939 rok) oraz agresji ZSRR na Polskę (17 IX 1939 rok i potrafi zaznaczyć je na taśmie daty agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę - podaje przykłady bohaterskiej postawy żołnierzy polskich we wrześniu 1939 roku - opowiada o postawach Polaków w czasie okupacji - wymienia sposoby upamiętniania postaw bohaterskich żołnierzy (np. przez nadawanie ich imion ulicom, szkołom, drużynom harcerskim) - podaje przykłady trudności dnia codziennego w PRL - wskazuje na mapie obszar Polski po II wojnie światowej - wymienia państwa sąsiadujące z Polską - omawia zniszczenia wojenne kraju - charakteryzuje postaci: papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, gen. Wojciecha Jaruzelskiego - podaje przykłady wystąpień społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej - określa daty: utworzenia UE (1 I 1993 rok) oraz przyjęcia Polski do UE (1 V 2004 rok) i potrafi zaznaczyć na taśmie daty: utworzenia UE, przyjęcie Polski do UE - omawia symbolikę i walutę UE - wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej *wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykonuje zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : * posiada podstawową wiedzę wyznaczoną programem nauczania: - definiuje pojęcie: karawela - wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły podejmowanie dalekich wypraw - definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans - wskazuje na mapie Włochy - określa czas trwania epoki renesansu (XVI wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje postaci: Leonarda da Vinci, Michała Anioła - wymienia przykłady dzieł Leonarda da Vinci, Michała Anioła - na podstawie podanego materiału ilustracyjnego rozpoznaje zabytki sztuki renesansowej - wymienia wybitnych twórców włoskiego renesansu - definiuje pojęcia: reformacja, kontrreformacja - charakteryzuje postać Marcina Lutra - wskazuje Niemcy jako ojczyznę ruchu reformacyjnego - określa datę wystąpienia Lutra (1517 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: hołd pruski, unia realna, Rzeczpospolita Obojga Narodów, arrasy - wskazuje na mapie: Kraków, Lublin, Prusy Książęce - określa daty: hołdu pruskiego (1525 rok), unii lubelskiej (1569 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia nazwy stanów w Polsce XVI-XVIII wieku - wskazuje herby szlacheckie jako symbole rodu - definiuje pojęcia: sejm walny, hetman, 10

11 - definiuje pojęcie: wolna elekcja - wskazuje na mapie Inflanty - określa datę pierwszej wolnej elekcji (1573 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - określa czas trwania: potopu szwedzkiego ( ) oraz datę pokoju w Oliwie (1660) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - charakteryzuje postępowanie Szwedów wobec ludności polskiej - wskazuje na mapie: Częstochowę, Inflanty - definiuje pojęcia: islam, husarz - określa daty: bitwy pod Chocimiem (1673 rok), odsieczy wiedeńskiej (1683 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia wiek XVII jako czas wielu konfliktów wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą - wskazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku - definiuje pojęcia: barok, kontrreformacja - określa czas trwania epoki baroku (XVII wiek) ) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - wymienia cechy charakterystyczne stylu barokowego - definiuje pojęcia: oświecenie, klasycyzm - określa czas trwania epoki oświecenia (XVIII wiek) i potrafi zaznaczyć go na taśmie - charakteryzuje styl klasycystyczny - definiuje pojęcie: konstytucja - określa datę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok) oraz czas trwania Sejmu Wielkiego ( rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - określa daty: II rozbioru Polski (1793 rok), insurekcji kościuszkowskiej (1794 rok), III rozbioru Polski (1795 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego w 1794 roku - wymienia przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego - wymienia państwa, które dokonały II i III rozbioru Polski - definiuje pojęcie: emigracja - definiuje pojęcie: Królestwo Polskie - wskazuje na mapie Królestwo Polskie - określa datę wybuchu powstania listopadowego (1830 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcie: emisariusz - określa datę wybuchu powstania styczniowego (1863 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - definiuje pojęcia: rusyfikacja, germanizacja - wymienia przyczyny walki zaborców (rządu rosyjskiego i pruskiego) z Kościołem katolickim - definiuje pojęcie: tajne nauczanie - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi w XIX wieku - definiuje pojęcia: kapitalista, robotnik, strajk, związki zawodowe - opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez ludzi w XIX wieku - wskazuje literaturę, prasę i sztukę jako źródła przekazu informacji o nowych stylach, wydarzeniach i ideach - określa daty: wybuchu I wojny światowej (1914 rok) oraz podpisania zawieszenia broni (11 XI 1918 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia strony walczące w I wojnie światowej 11

12 - określa datę podpisania traktatu wersalskiego (1919 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - wymienia państwa przegrane i zwycięskie w I wojnie światowej - charakteryzuje postać Józefa Piłsudskiego - definiuje pojęcie: II Rzeczpospolita - wskazuje na mapie obszar państwa polskiego po ostatecznym ustaleniu granic oraz sąsiadów II Rzeczypospolitej - charakteryzuje strukturę narodowościową społeczeństwa II Rzeczypospolitej - definiuje pojęcie: dyktatura - charakteryzuje postaci: Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Benito Mussoliniego - wskazuje na mapie państwa europejskie (Niemcy, Włochy, ZSRR), w których władzę sprawowano za pomocą dyktatury - wymienia strony walczące w II wojnie światowej - wskazuje na mapie członków koalicji antyhitlerowskiej - wskazuje na mapie miejsce zakończenia II wojny światowej w Europie - wskazuje na mapie kierunki niemieckich i radzieckich uderzeń na Polskę we wrześniu 1939 roku - wskazuje na mapie miejsca pamięci narodowej w swojej okolicy - określa datę wybuchu powstania warszawskiego (1 VIII 1944 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie - charakteryzuje postać: gen. Władysława Sikorskiego - wymienia państwa europejskie, które należały do bloku państw demokratycznych i socjalistycznych - wymienia ZSRR i Stany Zjednoczone jako państwa dążące do przejęcia wiodącej pozycji w polityce światowej - charakteryzuje postać prymasa Stefana Wyszyńskiego - definiuje pojęcie: stan wojenny - określa daty: strajków robotniczych oraz porozumień sierpniowych (1980 rok) oraz wprowadzenie stanu wojennego (13 XII 1981 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - definiuje pojęcie: III Rzeczpospolita - definiuje pojęcia: Unia Europejska (UE), traktat z Maastricht, euro - zna organizacje humanitarne: Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc - potrafi wyjaśnić konieczność niesienia pomocy potrzebującym, rozpoczynając działania od najbliższego środowiska *wykonuje proste zadania pod kierunkiem nauczyciela *wykazuje się zadowalającą aktywnością podczas lekcji Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : * opanował w stopniu zadowalającym materiał przewidziany programem nauczania: - wskazuje na mapie kierunki podróży znanych odkrywców - wymienia odkryte przez nich lądy lub nowe szlaki i wskazuje je na mapie - wymienia zmiany, jakie zaszły w życiu codziennym ludzi renesansu - wskazuje przykłady świadczące o geniuszu myśli Leonarda da Vinci - wskazuje wystąpienie Marcina Lutra jako początek jawnych działań reformacyjnych - wymienia kraje, w których narodziły się wyznania protestanckie - wskazuje na mapie państwa objęte ruchem reformacyjnym 12

13 - wymienia główne postanowienia unii lubelskiej - definiuje pojęcia: stan społeczny, magnateria, szlachta - charakteryzuje zajęcia poszczególnych stanów społecznych - charakteryzuje skład sejmu walnego (również na podstawie schematu) - omawia zasady sprawowania władzy w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku - wymienia przyczyny wolnych elekcji - uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy dla prowadzenia dalszej walki z najeźdźcą - wyjaśnia, dlaczego najazd Szwedów nazwano potopem - charakteryzuje postać Jana III Sobieskiego - wymienia skutki wojen z Turcją - podaje przyczyny wyprawy Jana III Sobieskiego pod Wiedeń - wymienia skutki wojen w XVII wieku, np. zniszczenie kraju, straty terytorialne - charakteryzuje zajęcia szlachty - charakteryzuje szkolnictwo w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku - wymienia przykłady budowli klasycystycznych w Polsce i w Europie - wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki oświecenia (np. piorunochron, maszyna parowa) - wymienia najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - charakteryzuje postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, - wymienia przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte - wskazuje na mapce Reggio, Włochy, Francję, Księstwo Warszawskie - opowiada o wydarzeniach nocy listopadowej 29/30 XI 1830 roku - przedstawia skutki powstania listopadowego - przedstawia zadania emisariuszy - wymienia przyczyny upadku powstania styczniowego - omawia skutki powstania styczniowego - charakteryzuje postaci: Michała Drzymały, Hipolita Cegielskiego - wymienia najwybitniejszych twórców literatury doby romantyzmu (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki) i pozytywizmu (Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz) - wymienia kompozytorów i malarzy, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Jan Matejko - charakteryzuje postać: Marii Skłodowskiej-Curie - wymienia nowe w XIX wieku grupy społeczne (właściciele fabryk i robotnicy) i przedstawia istniejące między nimi różnice - charakteryzuje sytuację robotników w XIX wieku (praca kobiet i dzieci, warunki mieszkaniowe, brak ubezpieczeń) - wskazuje na mapie państwa walczące w I wojnie światowej i tereny najważniejszych walk - wymienia skutki działań wojennych - podaje cel obrad konferencji pokojowej w Paryżu - definiuje pojęcia: powstanie wielkopolskie, powstania śląskie - wskazuje na mapie tereny Polski, o które toczyły się walki w latach wymienia osoby zasłużone dla odzyskania niepodległości - wyjaśnia genezę obchodów Święta Niepodległości 11 listopada - wymienia najważniejsze wydarzenia związane z kształtowania się granic II Rzeczypospolitej - podaje przykłady trudności, jakie wystąpiły w scalaniu II Rzeczypospolitej - wymienia metody, za pomocą których dyktatorzy utrzymywali posłuch społeczeństwa - wskazuje cel utworzenia koalicji antyhitlerowskiej - definiuje pojęcia: walka zbrojna, walka cywilna, Armia Krajowa 13

14 - wyjaśnia, dlaczego Polacy podejmowali różne formy walki z okupantem - podaje przykłady walki cywilnej i walki zbrojnej - wymienia najważniejsze bitwy, w których udział brały polskie jednostki - omawia na przykładach bohaterską postawę żołnierzy polskich - charakteryzuje sytuację w powojennym świecie jako zagrażającą pokojowi - określa daty: zniesienie stanu wojennego (1983 rok), obrady okrągłego stołu (1989 rok), wyborów do parlamentu (1989 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie rok wskazuje na mapie państwa, w których dokonały się demokratyczne zmiany w 1989 roku - potrafi wskazać cele działania UNCEF - potrafi podać przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie - potrafi wymienić organizacje zajmujące się walką o prawa człowieka *poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi, wskazuje przyczyny i skutki faktów historycznych ( także przy pomocy nauczyciela) *jest aktywny podczas lekcji *chętnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikuje się z kolegami Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : * posiada wiedzę określoną programem nauczania: - wymienia towary przywożone do Europy z Nowego Świata - wymienia przyczyny odkryć geograficznych - wymienia skutki odkryć geograficznych - definiuje pojęcia: humanizm, mecenat - przedstawia poglądy głoszone przez humanistów - potrafi opowiedzieć o sposobie drukowania książek - definiuje pojęcie: fresk - wymienia cechy architektury renesansowej - przyporządkowuje twórcom ich dzieła przedstawione na ilustracjach - definiuje pojęcia: wyznania protestanckie luteranizm, protestantyzm, kalwinizm, anglikanizm; jezuici, Indeks Ksiąg Zakazanych - wymienia działania Kościoła katolickiego zmierzające do walki z reformacją - definiuje pojęcie: krużganki - charakteryzuje postać: Albrechta Hohenzollerna - wymienia postanowienia hołdu pruskiego - definiuje pojęcie: folwark, pańszczyzna - charakteryzuje sytuację mieszczan i chłopów - omawia okoliczności przekształcenia się rycerstwa w stan szlachecki - definiuje pojęcia: sejmiki ziemskie, marszałek, kanclerz, podskarbi - definiuje pojęcia: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka - wymienia skutki wolnych elekcji - wymienia zobowiązania kandydatów do tronu polskiego - wymienia zasługi Stefana Batorego dla państwa polskiego - opowiada o wojnach Polski z Rosją o Inflanty za panowania Stefana Batorego - definiuje pojęcie: wojna szarpana - wymienia przyczyny wojen Polski ze Szwecją - wymienia postanowienia pokoju w Oliwie - wymienia skutki najazdu szwedzkiego - definiuje pojęcia: janczar, haracz 14

15 - określa daty: najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca Podolskiego (1672 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - omawia przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w 2. połowie XVII wieku - wskazuje na mapie tereny, na których toczyła się wojna (Podole) oraz miejsca najważniejszych wydarzeń z nią związanych Kamieniec Podolski, Chocim - definiuje pojęcia: liberum veto, anarchia - wskazuje na mapie tereny utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku wojen: Inflanty, Podole, Prusy Książęce, część Ukrainy - wymienia przyczyny uzależnienia Polski od państw ościennych - definiuje pojęcia: sarmatyzm, sarmata - wymienia wiek XVII i początek XVIII wieku jako czas trwania kultury sarmackiej - charakteryzuje ideologię sarmatyzmu - charakteryzuje postaci: Woltera, Monteskiusza - charakteryzuje ideologię oświecenia - charakteryzuje postać: Ignacego Krasickiego - porównuje postawy w społeczeństwie wobec rozbioru państwa na podstawie analizy obrazu Jana Matejki Rejtan - wymienia działania zmierzające do naprawy oświaty i gospodarki polskiej w 2. połowie XVIII wieku - charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego - charakteryzuje sytuację w Polsce po I rozbiorze - potrafi wskazać cel obrad Sejmu Wielkiego - charakteryzuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego - opowiada o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku - definiuje pojęcia: konfederacja, insurekcja, kosynierzy - wymienia przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku - wskazuje na mapie tereny, które Polska utraciła w wyniku II i III rozbioru - wymienia najważniejsze przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku - charakteryzuje postać: Napoleona Bonaparte - określa daty: utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 rok), utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny emigracji Polaków po III rozbiorze - wskazuje na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon - wskazuje źródło rekrutacji żołnierzy do polskich oddziałów wojskowych - definiuje pojęcia: autonomia, opozycja, represje - charakteryzuje postać Piotra Wysockiego - wyjaśnia, jaki był charakter walk powstańczych - charakteryzuje sytuację gospodarczą w Królestwa Polskiego przed powstaniem listopadowym - definiuje pojęcia: branka uwłaszczenie chłopów, - wyjaśnia, jaki był charakter walk w powstaniu styczniowym - definiuje pojęcia: autonomia, Galicja, rugi pruskie - charakteryzuje postać Ottona von Bismarcka - charakteryzuje politykę zaborców wobec Polaków w 2. połowie XIX wieku - porównuje sytuację Polaków żyjących w poszczególnych zaborach - charakteryzuje rolę Kościoła katolickiego w walce o zachowanie polskości w okresie zaborów - definiuje pojęcia: praca organiczna, romantyzm, pozytywizm - określa czas trwania epoki romantyzmu (1. połowa XIX wieku) oraz czas trwania epoki pozytywizmu (2. połowa XIX wieku) i potrafi zaznaczyć je na taśmie 15

16 - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w życiu ludzi w XIX wieku w wyniku zastosowania wynalazków - wymienia przyczyny powstawania konfliktów społecznych w XIX wieku - porównuje warunki życia właścicieli fabryk i robotników - wymienia cechy architektury przełomu XIX i XX wieku - definiuje pojęcia: kolonie, wojna pozycyjna - określa daty: bitwa pod Verdun (1916 rok), przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny (1917 rok) i potrafi zaznaczyć je na taśmie - wymienia przyczyny wybuchu I wojny światowej - potrafi podać bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny - wymienia najważniejsze bitwy I wojny światowej - definiuje pojęcia: traktat wersalski, Liga Narodów - charakteryzuje postać: Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego - wymienia najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego - wymienia przyczyny utworzenia Ligi Narodów - wskazuje na mapie nowo powstałe państwa po I wojnie światowej - definiuje pojęcia: cud nad Wisłą, orlęta lwowskie - definiuje pojęcia: Centralny Okręg Przemysłowy, mniejszości narodowe - omawia trudności w scalaniu nowego państwa (np. sieć kolejowa, administracja, oświata, mentalność) i wskazuje ich przyczyny - przedstawia pierwsze sukcesy gospodarcze młodego państwa (np. budowa portu w Gdyni, COP, reforma walutowa, wprowadzenie powszechnego obowiązku nauczania) - definiuje pojęcia: łagier, obóz koncentracyjny - wyjaśnia, na czym polega różnica między systemem demokratycznym a dyktaturą - wyjaśnia, na czym polegał dyktatorski sposób sprawowania władzy - definiuje pojęcie: wojna totalna - wskazuje na mapie Niemcy oraz państwa będące ich sojusznikami w czasie II wojny światowej - wskazuje na mapie państwa będące celem ataków Niemiec i ich sojuszników - definiuje pojęcia: eksterminacja, getto, okupacja - charakteryzuje sytuację Polski we wrześniu 1939 roku - wymienia formy prześladowania ludności polskiej przez okupantów - wyjaśnia, na czym polegała polityka okupanta hitlerowskiego wobec Żydów - definiuje pojęcie: kolportaż - wyjaśnia, na czym polegają różnice między toczoną przez Polaków walką zbrojna i walką cywilną - wymienia przyczyny wybuchu powstania warszawskiego - definiuje pojęcia: zimna wojna, NATO, Układ Warszawski, wyścig zbrojeń - wskazuje na mapie obszary Europy będące pod wpływem polityki ZSRR oraz te, którym udało się uchronić demokrację - wskazuje na mapie i nazwy państwa należące do NATO i Układu Warszawskiego - podaje przykłady zmian, które wprowadzili w Polsce komuniści - definiuje pojęcia: NSZZ Solidarność, porozumienia sierpniowe - wyjaśnia, na czym polegały uciążliwości stanu wojennego - podaje przykłady braku swobód demokratycznych w Polsce w okresie powojennym - wymienia przyczyny wystąpień i protestów społecznych w powojennej Polsce - wskazuje ekonomiczne i polityczne podłoże tych protestów - definiuje pojęcia: okrągły stół, mur berliński - wymienia cele działania UE 16

17 - definiuje pojęcia: organizacja humanitarna, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, terroryzm - rozumie wagę i znaczenie istnienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka * samodzielnie interpretuje fakty, potrafi uzasadnić swoje stanowisko * rozumie strukturę przedmiotu, wskazuje związki przyczynowo-skutkowe i podstawowe kategorie historyczne * wykazuje aktywną postawę podczas lekcji, *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami. * potrafi pracować samodzielnie Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : - charakteryzuje wybitnych podróżników i odkrywców, np. Krzysztofa Kolumba - wymienia pozytywne i negatywne strony odkryć - charakteryzuje postawę człowieka renesansu - wymienia przyczyny zmian poglądów ludzi na otaczający ich świat - uzasadnia doniosłość znaczenia wynalezienia druku - podaje przykłady dzieł Donato Bramante, Filippo Brunelleschi - charakteryzuje sytuację w Kościele katolickim, która doprowadziła do narodzin ruchu reformacyjnego - przedstawia różnice między religią katolicką a religiami protestanckimi wymienia zmiany, jakie nastąpiły w stosunkach Rzeczypospolitej z Prusami Książęcymi po hołdzie pruskim - wymienia zasługi Jagiellonów dla rozwoju kultury renesansowej w Polsce - posługując się mapą omawia zmiany terytorialne, jakie nastąpiły w wyniku unii lubelskiej - wymienia okoliczności zakończenia konfliktu polsko-krzyżackiego - podając argumenty wyjaśnia, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty - omawia zakres uprawnień sejmików ziemskich - omawia zakres władzy urzędników królewskich - wyjaśnia, w jaki sposób przywileje szlacheckie ograniczały władzę królewską - wyjaśnia, na czym polegała reforma wojskowa Stefana Batorego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń Rzeczypospolitej w czasie potopu szwedzkiego - wskazuje różnice w postawach społeczeństwa polskiego w czasie najazdu szwedzkiego - wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń wojsk polskich w walce z Turkami - wymienia postanowienia traktatu w Buczaczu - charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy na przełomie XVII i XVIII wieku, wskazując na słabość władzy królewskiej, zrywanie sejmów i wzrost znaczenia magnaterii - podaje przyczyny i objawy kryzysu gospodarki kraju oraz wyjaśnia, w czym on się przejawiał (upadek miast, wzrost pańszczyzny) - wymienia skutki upadku szkolnictwa dla funkcjonowania państwa (brak tolerancji religijnej, niechęć do zmian ustrojowych) - definiuje pojęcia: putto, stiuk - wyjaśnia, na czym polega związek kultury barokowej z działalnością kontrreformacji - wyjaśnia, dlaczego barok został nazwany epoką kontrastów - wskazuje wpływ wzrostu pobożności na architekturę i sztukę epoki - wyjaśnia, na czym polegała zasada trójpodziału władzy według Monteskiusza 17

18 - wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych na zmiany w życiu ludzi - charakteryzuje postać: Bartosza Głowackiego, Jana Kilińskiego - ocenia postawę targowiczan - ocenia postawę społeczeństwa polskiego w sytuacji zagrożenia niepodległości państwa - omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich - podaje przyczyny utworzenia Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny upadku Księstwa Warszawskiego - wymienia przyczyny powstania w 1. połowie XIX wieku w Królestwie Polskim opozycji legalnej i nielegalnej - wymienia cele działania opozycji legalnej i nielegalnej w Królestwie Polskim w 1. połowie XIX - przedstawia zakres autonomii Królestwa Polskiego - wyjaśnia, dlaczego chłopi nie byli zainteresowani walką o niepodległość - wymienia przyczyny i cel działalności spiskowej Polaków po upadku powstania listopadowego - opowiada o sytuacji politycznej w Królestwie Polskim w 2. połowie XIX wieku - wyjaśnia, na czym polegała rola polskiej kultury i sztuki w walce o zachowanie polskości - wymienia działania społeczeństwa polskiego zmierzające do zachowania polskości - wymienia najważniejsze dzieła literatury okresu romantyzmu, np. Pan Tadeusz, i pozytywizmu, np. Nad Niemnem czy Trylogia, oraz ich autorów - definiuje pojęcia: elektrokardiograf, bicykl - na przykładach przedstawia wpływ rozwoju cywilizacyjnego na poszczególne dziedziny życia (np. rozwój techniki a komunikacja i przemieszczanie się ludzi) - wymienia nowe kierunki w malarstwie i wybiera z podanych przykładów dzieł właściwe dla danego kierunku - na wybranych przykładach omawia zmiany, jakie zaszły w modzie na przełomie epok - charakteryzuje postaci: Józefa Hallera, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowski - wymienia przyczyny podjęcia przez Polaków walk zbrojnych o kształt granic państwa polskiego - wyjaśnia, dlaczego I wojna światowa była wydarzeniem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości przez Polskę - wyjaśnia, dlaczego rok 1918 był czasem sprzyjającym odzyskaniu niepodległości - charakteryzuje postaci: Charliego Chaplina, Alberta Einsteina, Louisa Armstronga, Charlesa Lindbergha - opowiada o przemianach w życiu codziennym (na przykładach) - uzasadnia, że rozwój nauki i techniki przyczynił się do przemian w wielu dziedzinach życia - podaje przykłady zmian, jakie zaszły w pozycji społecznej kobiet w 20-leciu międzywojennym - charakteryzuje postaci: Janusz Kusociński, Władysław Reymont - przedstawia okoliczności, które sprzyjały przejęciu władzy przez dyktatorów - korzystając z mapy wyjaśnia, dlaczego system stalinowski i nazistowski stanowiły realne zagrożenie dla Polski - podaje przykłady wykorzystania najnowszej techniki w prowadzeniu działań wojennych - przedstawia okoliczności zakończenia wojny na Dalekim Wschodzie - charakteryzuje postaci: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sosabowskiego - wymienia nazwy polskich formacji wojskowych utworzonych na wschodzie i na zachodzie - wskazuje na mapie miejsca słynnych bitew II wojny światowej, w których brali udział Polacy 18

19 - wyjaśnia, dlaczego podział świata na dwa bloki oraz wyścig zbrojeń stanowiły zagrożenie dla pokoju na świecie - wyjaśnia, że w wyniku rządów komunistów Polska przestała być krajem suwerennym - podaje przyczyny niezadowolenia społeczeństwa wynikające z problemów dnia codziennego - charakteryzuje sposób sprawowania władzy w Polsce - charakteryzuje postaci: Tadeusza Mazowieckiego, Vaclawa Havla, Michaiła Gorbaczowa - wymienia postanowienia okrągłego stołu - wymienia warunki, jakie muszą spełnić państwa ubiegające się o członkostwo w UE - wymienia korzyści płynące dla państw członkowskich z tytułu przynależności do Unii Europejskiej - potrafi zinterpretować na podstawie tekstu źródłowego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawa człowieka zawarte w tym dokumencie - potrafi uzasadnić potrzebę wspólnych międzynarodowych działań będących wyrazem solidarności z cierpiącymi i potrzebującymi * posiada wiedzę wykraczającą poza treści wskazane programem nauczania *stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach. *samodzielnie interpretuje fakty i uzasadnia swoje stanowisko *stosuje język przedmiotu, rozumie jego strukturę ( związki przyczynowo- skutkowe) i podstawowe kategorie historyczne( czas, przestrzeń) *wykazuje aktywną postawę podczas lekcji *aktywnie pracuje w grupie rówieśniczej, właściwie komunikując się z rówieśnikami; bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy i kolegów *potrafi pracować samodzielnie 19

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział programu Cele ogólne Proponowany

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: Stary i Nowy Świat Cele ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE PROPONOWANY TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) Temat lekcji Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy VI Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. II BAROK PEŁEN KONTRASTÓW A - pamięta daty: 1655-1660, 1683 X PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE VI SZKOŁY PODSTWOWEJ Lp. I DZIŁ TEMT LEKJI U PROGU ZSÓW NOWOŻTNYH. złowiek ciekawy świata 2. Włochy krajem artystów i myślicieli 3. Jedna wiara, różne wyznania 4. Polska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WIESłAWA SURDYK-FERTSCH, BOGUMIłA OLSZEWSKA MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej. Opracowany w oparciu o program

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział programu ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej Nr lekcji przewidzianych do zrealizowania w klasie 6 Temat lekcji (numer lekcji w podręcznik My i historia. Klasa 6) 1. 1. Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr Walka o odzyskanie niepodległości. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu

Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Historia i społeczeństwo klasa VI Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Wymagania konieczne (I.) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa VI Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: wojna partyzancka, granice (naturalne i sztuczne),

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3

Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 Wymagania z historii dla klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2013/2014. 1.Formy i narzędzia oceniania: - odpowiedzi ustne- odpowiedzi z 3 ostatnich tematów(ze względu na ciągłość) - pisemne : kartkówki:

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY VI. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - porównuje poglądy humanistów i myślicieli średniowiecza, - przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e.,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

nie jest mi obce wyjaśnia zwroty nic, co ludzkie, walczyć z wiatrakami to miało znaczenie znaczenie rozwoju gospodarczego

nie jest mi obce wyjaśnia zwroty nic, co ludzkie, walczyć z wiatrakami to miało znaczenie znaczenie rozwoju gospodarczego Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 dobrą CZĘŚĆ I. EPOKA ODRODZENIA przedstawia samodzielnie zebrane informacje na temat twórców renesansu ilustracji

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym MP-2 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko n-la przedmiotu szkoła podstawowa historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia 1.

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Temat lekcji. Powrót do kultury starożytności. Czym było odrodzenie. 2. Piękno włoskich miast. 3. Człowiekiem jestem.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach

Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach www.awans.net Publikacje nauczycieli Krystyna Woźniak Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum opublikowana w Internetowym

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945

II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945 .. Imię i nazwisko ucznia.. Nazwa szkoły Liczba punktów II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945 * Arkusz zawiera 6 stron. Czas

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (PSO) Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska ZAKRES TEMATYCZNY PODSTAWOWE (P) Wielkie odkrycia - definiuje pojęcia: karawela, geograficzne sekstans, astrolabium, busola -wie kim byli Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe 1. Wiadomości Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej według programu Nowej Ery Poziomy adana czynność uczniów wymagań I. U PROGU ZSÓW NOWOŻYTNYH pamięta datę: 1492 pamięta daty: 1519-1522,

Bardziej szczegółowo

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny Między wojnami Dział Numeracja wg podstawy programowej Rozkład materiału 2 godz. lekcyjne 6 Klasa Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie VI? 2.

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ I.: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie podróże

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Umiejętności Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Walka o odzyskanie niepodległości 2 3 4 5 6 - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ OCENA : DOPUSZCZAJĄCY DZIAŁ: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia - ma braki

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka;

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka; Gimnazjum w Lyskach HISTORIA KL. I Poziom wymagań: konieczny. Ocena dopuszczająca. Zna pojęcia: "źródło historyczne", "era"; wskaże na osi czasu najważniejsze wydarzenia; Wymienia najważniejsze, przełomowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum

Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Bliżej historii. Plan wynikowy dla klasy 2 Gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne 1. Wynalazki umożliwiające dalekie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Historia, klasa II gimnazjum

Historia, klasa II gimnazjum Nina Kapuścińska IV r., gr. II Historia, klasa II gimnazjum Program nauczania: D. Bąkowski, M. Ryckowska-Bryl, Program nauczania historii w klasach I III gimnazjum, Rumia 2002, [Wydawnictwo Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA II KL.GIMNAZJUM Z HISTORII 1.Europa na przełomie epok. - pamięta i operuje pojęciami: czynsz, pańszczyzna, gospodarka pieniężna, karawela, astrolabium, kolonia, konkwistador,

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka Poniżej wyszczególniono, co z kolejnych działów programowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM P 1. Kongres wiedeński zna daty obrad kongresu wiedeńskiego potrafi wymienić najważniejsze postanowienia kongresu zna członków Świętego Przymierza

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2A, 2B, 2C 2014/2015

Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2A, 2B, 2C 2014/2015 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2A, 2B, 2C 2014/2015 Nr PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. O czym będziemy uczyli

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo:

Historia i społeczeństwo: 1) klasa 4: Historia i społeczeństwo: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASIE IV, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji

Bardziej szczegółowo