WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16"

Transkrypt

1 EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny i przebieg powstania listopadowego. 4. Wielka Emigracja. 5. Powstanie styczniowe przyczyny i przebieg. II. POD ZABORAMI TEMATY LEKCJI: 1. W obronie polskości. 2. Rozwój przemysłowy w XIX wieku. 3. Wynalazki i odkrycia XIX wieku. KONIECZNE Ocena dopuszczająca - podaje wiek, w którym powstały Legiony Polskie - zna pojęcia: emigracja, branka, rozbiory, detronizacja, represja, katorga - zna tytuł hymnu Polski - podaje po 1 przyczynie wybuchu powstań narodowych - zna 2 nazwiska wielkich Polaków związanych z Wielką Emigracją - zna pojęcia: rusyfikacja, germanizacja, manufaktura, rewolucja przemysłowa, strajk, emigracja zarobkowa, odkrycie, wynalazek - opowiada o strajku dzieci we Wrześni - podaje 2 ważne odkrycia lub wynalazki XIX wieku PODSTAWOWE Ocena dostateczna - wskazuje twórców Legionów Polskich - wie, do jakich wydarzeń nawiązuje polski hymn - zna przyczyny powstania Legionów Polskich i ich twórcę - wymienia 3 nazwiska nazwiska wielkich Polaków związanych z Wielką Emigracją - wskazuje po 2 przyczyny i 2 skutki powstań narodowych Księstwo Warszawskie - podaje przykłady rusyfikacji i germanizacji na ziemiach polskich w XIX w. - podaje sposoby walki Polaków z rusyfikacją i germanizacją - podaje 2 nazwiska przedstawicieli polskiej literatury w II poł. XIX w. ROZSZERZONE Ocena dobra - zna daty powstania Legionów Polskich, Księstwa Warszawskiego i wybuchu powstania styczniowego i listopadowego - podaje przyczyny i skutki powstań narodowych - wymienia najważniejsze bitwy powstań narodowych - zna datę strajku uczniów we Wrześni - wyjaśnia na czym polegała rewolucja przemysłowa opowiada o warunkach panujących w fabryce w XIX w. - porównuje sytuację DOPEŁNIAJĄCE Ocena bardzo dobra - charakteryzuje sytuację Polaków po utracie niepodległości - wie, z jakich ziem utworzono Księstwo Warszawskie i dlaczego - opisuje przebieg działań wojennych podczas powstań - opisuje sytuację Polaków i represje Rosji wobec uczestników powstań narodowych najważniejsze bitwy powstań narodowych - wyjaśnia na czym polegały rugi pruskie źródłowego opisuje sytuację młodzieży w zaborze rosyjskim i cel kontrolowania uczniów przez władze - porównuje sytuację

2 III. ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO 1. Przyczyny i przebieg I wojny. 2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. 3. Walka o polskie granice. 4. II Rzeczpospolita. 5. Osiągnięcia II Rzeczpospolitej - wie na jakim polu zasłużyła się M. Skłodowska - Curie - zna datę wybuchu i końca I wojny - podaje datę uznaną za datę odzyskania przez Polskę niepodległości zna pojęcia: niepodległość, analfabetyzm - wskazuje zasługi J. Piłsudskiego dla odzyskania niepodległości przez Polskę Gdynię - opowiada o sytuacji robotników w XIX w. - podaje 3 odkrycia lub wynalazki XIX w. i korzyści z ich odkrycia Łódź - opisuje na podstawie ilustracji wygląd miasta w XIX w. - wymienia nowe bronie użyte podczas I wojny - wskazuje 1 przyczynę i 1 skutek I wojny - wymienia ziemie polskie, na których miały odbyć się plebiscyty - wie, co to był zamach majowy i kto przejął władzę - wymienia po 1 ważnym osiągnięciu II RP w robotników w XIX w. ze współczesną sytuacją Królestwo Polskie - wskazuje jak zmieniły się miasta w XIX w. w wyniku odkryć i wynalazków - wskazuje przyczyny i skutki I wojny - zna datę, przyczyny przewrotu majowego - wymienia państwa centralne i ententy - wyjaśnia, dlaczego wojna z lat nazywana jest światową - wie, kto objął władzę w Rosji po rewolucji bolszewickiej - opisuje skutki plebiscytów dziedzinie gospodarki, sportu i kultury przeprowadzonych - wskazuje twórców niepodległej polski: Piłsudski, Dmowski, Paderewski na ziemiach polskich wskazuje obszary, o które Polska walczyła w latach przedstawia osiągnięcia II RP w różnych dziedzinach Polaków w zaborze rosyjskim, pruskim i austriackim - wymienia skutki rozwoju przemysłu w XVIII i XIX w. - opisuje rozwój Łodzi w XIX w. - wymienia wynalazki, odkrywców i daty wynalazków, które przyczyniły się do rozwoju medycyny - wymienia zmiany dokonane w Europie po traktacie wersalskim z 1919 państwa centralne i ententy - zna przebieg i skutki rewolucji bolszewickiej w Rosji - omawia koncepcje niepodległościowe Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego - wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w 1920 r. dla losów odrodzonej RP - charakteryzuje trudności, z którymi borykało się państwo polskie po odzyskaniu niepodległości.

3 IV. ŚWIAT MIĘDZY WOJNAMI 1. Dwudziestolecie zmian. 2. powstanie ZSRR. 3. Niemcy pod rządami Hitlera. 4. Droga do wojny. V. II WOJNA ŚWIATOWA 1. Kampania wrześniowa. 2. Wojna ogarnia świat. 3. Droga do zwycięstwa. 4. Życie Polaków pod okupacją. 5. Holokaust zagłada Żydów. - wskazuje zmiany jakie zaszły w życiu ludzi: elektryczność, upowszechnienie samochodów, samolotów - zna pojęcie: ZSRR, łagry, nazizm - wymienia nazwiska: Stalin, Lenin, Hitler i dopasowuje je do państw i podanych wydarzeń - zna datę wybuchu II wojny i państwa, które napadły na Polskę oraz rok zakończenia wojny zna pojęcia: inwazja, aliant, okupacja, łapanka, getto, holokaust - wie, kto kierował obroną Westerplatte - wie, czym skończyła się kampania wrześniowa dla - omawia sposoby spędzania wolnego czasu w 20 leciu międzywojennym - opowiada o sposobie rządzenia bolszewików w ZSRR - wyjaśnia pojęcie totalitaryzm, propaganda - opisuje sytuację Niemiec po I wojnie - wskazuje przejawy prześladowania Żydów w Niemczech - wskazuje żądania Hitlera wobec Polski - wskazuje państwa, które miały pomóc Polsce w razie wojny - zna i wyjaśnia pojęcie internowanie - opowiada o przebiegu obrony Westerplatte - wskazuje 2 przyczyny klęski kampanii wrześniowej - wie, gdzie walczyli Polacy podczas II wojny - wyjaśnia, jak rozwój techniki i nauki wpłynął na codzienne życie - wymienia 2 państwa, które powstały po I wojnie - wyjaśnia, co doprowadziło do Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach wyjaśnia cel stosowania propagandy w ZSRR źródłowego opowiada o życiu w łagrze - podaje przyczyny dojścia Hitlera do władzy - wyjaśnia na czym polegała noc kryształowa - na podstawie mapy wskazuje kraje zajęte przez Hitlera w latach wymienia miejsca największych bitew z Niemcami i miejsca, gdzie do walki stanęła ludność cywilna - wyjaśnia, dlaczego rząd polski po 17 września opuścił kraj - omawia przyczyny klęski kampanii wrześniowej - zna datę inwazji Niemiec - wyjaśnia, jakie zmiany terytorialne nastąpiły po wojnie i wskazuje na mapie kraje, które wtedy powstały - wyjaśnia, które państwa poniosły największe straty po wojnie i dlaczego - uzasadnia, że rządy Stalina i Hitlera były rządami totalitarnymi - charakteryzuje okoliczności powstania ZSRR - charakteryzuje działania Hitlera wskazujące na to, że dąży on do wojny - wyjaśnia znaczenie paktu Ribbentrop Mołotow z 1939 r. - opisuje przebieg działań kampanii wrześniowej - wyjaśnia skutki internowania polskich władz w Rumunii - ocenia postawę polskich żołnierzy i cywilów w pierwszych tygodniach wojny - opisuje przebieg wojny Niemiec z ZSRR i skutki

4 VI. POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1. Zimna wojna. 2. powstanie PRL. 3. W komunistycznej Polsce. 4. Walka z komunizmem. 5. Solidarność i stan wojenny. Polski - podaje nazwę kraju, na który zrzucona została bomba atomowa - wyjaśnia skrót AK, godzina W - wie, czego dokonali Sowieci w Katyniu - zna pojęcia: zimna wojna, - wyjaśnia skrót PRL, PZPR, MO - wie, na jakie 2 państwa podzielono Niemcy po wojnie - wymienia kraje biorące udział w wyścigu zbrojeń - zna pojęcie: literatura drugiego obiegu - zna postać Lecha Wałęsy - wymienia sojuszników Niemiec - zna rok i miasta, na które zrzucona została bomba atomowa - wymienia 2 skutki II wojny - opisuje życie Polaków pod okupacją - opowiada o udziale dzieci w powstaniu warszawskim - przedstawia sytuację Żydów w okupowanej Polsce - zna nazwę polskiego obozu koncentracyjnego - wie, jak podzieliła się Europa po II wojnie - wymienia kraje należące do NATO oraz do Układu Warszawskiego w czasie zimnej wojny - wyjaśnia, dlaczego doszło do przesiedleń - podaje 1 skutek przejęcia władzy w Polsce przez na Anglię, ZSRR - wyjaśnia dlaczego USA przystąpiły do wojny - wymienia skutki II wojny - wskazuje formy walk Polaków z Niemcami podczas okupacji - wie kiedy i dlaczego wybuchło powstanie warszawskie - wie, czym była zbrodnia wołyńska - wymienia Polaków, którzy pomagali Żydom J. Korczak, I. Sendlerowa źródłowego wyjaśnia, w jaki sposób ratowano żydowskie dzieci - podaje przyczyny wybuchu powstania w getcie warszawskim - przedstawia przyczyny podziału Europy po II wojnie źródłowego wyjaśnia pojęcie: żelazna kurtyna kraje należące do NATO oraz do Układu Warszawskiego w czasie zimnej wojny granicę inwazji niemieckiej na ten kraj - wskazuje na znaczenie przyłączenia się USA do wojny - zna polskie jednostki wojskowe i wskazuje miejsca, w których walczyły - ocenia postawy polaków wobec Żydów w czasie II wojny - omawia przebieg powstania warszawskiego oraz w warszawskim getcie - charakteryzuje sytuację dwóch państw niemieckich - szczegółowo omawia sojusz NATO i Układ Warszawski - wyjaśnia na czym polegał wyścig zbrojeń - wyjaśnia rolę NATO we współczesnym świecie źródłowego wyjaśnia w jaki

5 VII. WSPÓŁCZESNA POLSKA 1. Upadek komunizmu. 2. III Rzeczpospolita. 3. Nasze prawa i obowiązki. 4. Życie w III RP. 5. integracja europejska. 6. Polska w Unii Europejskiej. jako twórcy Solidarności - zna pojęcie: obrady Okrągłego Stołu - zna pojęcie III Rzeczpospolita - zna podział administracyjny Polski, wie w jakim województwie i powiecie mieszka - zna pojęcie: konstytucja - zna pojęcia: prawa człowieka i wymienia 3 te prawa - wyjaśnia skrót ONZ komunistów - wyjaśnia, na czym polegała dyktatura PZPR - zna pojęcie: żołnierze wyklęci - wie, dlaczego doszło do powstania Solidarności - wie, kto wprowadził stan wojenny w Polsce - wskazuje przyczyny obrad Okrągłego Stołu - wskazuje zmiany dokonane w III RP - określa na czym polega demokracja w państwie - wymienia 2 organy władzy państwowej w Polsce - podaje przyczynę powstania ONZ - podaje 2 prawa dziecka i 1 z instytucji, do których dzieci mogą się zwrócić w Polski na wschodzie i zachodzie po 1945 r. - charakteryzuje sytuację w Polsce po 1945 roku - objaśnia, jak funkcjonowała gospodarka w PZPR wskazuje pozytywne i negatywne strony życia w PRL - wie, kto tworzył podziemie niepodległościowe - wymienia żądania Związku Zawodowego wobec władz - zna datę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i jego zniesienia - wymienia decyzje, które zapadły w wyniku obrad Okrągłego Stołu - wskazuje przyczyny upadku komunizmu w Europie - wskazuje w tekście źródłowym fragmenty konstytucji, które świadczą o demokratycznym charakterze państwa polskiego - wymienia organy władzy w sposób komuniści doszli do władzy w Polsce - wyjaśnia skutki przejęcia władzy w Polsce przez komunistów - wyjaśnia, dlaczego rządy komunistyczne w Polsce określa się mianem dyktatury - wyjaśnia w jaki sposób wyrażano w Polsce sprzeciw wobec rządów PZPR - charakteryzuje rolę kościoła i emigracji w PRL - wskazuje okoliczności i skutki wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - przedstawia represje stosowane przez władze PRL wobec działaczy opozycji - wskazuje skutki obrad Okrągłego stołu - charakteryzuje zmiany w Polsce i Europie w latach charakteryzuje rolę najważniejszych organów państwa prezydenta, sejmu, senatu, Rady Ministrów i sądów - wyjaśnia, które organy władzy państwowe czy samorządowe mają większy

6 VIII. PROBLEMY LUDZKOŚCI 1. technika wokół nas. 2. Globalna wioska. 3. Świat wielkich różnic. 4. Współczesne konflikty. - zna różnice między prawami a obowiązkami wymienia 1 swoje prawo i 1 obowiązek - przedstawia zawód, który mu się podoba - rozumie pojęcie: integracja - wie, że Polska należy do Unii Europejskiej - wskazuje nowoczesne środki transportu - zna pojęcie: kultura masowa - zna pojęcie: kraje trzeciego świata, terroryzm razie łamania ich praw określa zawody i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania - podaje przyczyny powstania Unii Europejskiej i kilka państw członkowskich - wie, kto pierwszy poleciał w Kosmos wskazuje wpływ podróży kosmicznych na nasze życie - charakteryzuje wpływ rozwoju techniki na życie ludzi komputer, internet i telefon - wskazuje problemy biednej części świata - wyjaśnia zagrożenia, jakie Polsce państwowe i samorządowe - wskazuje kilka konstytucyjnych praw człowieka i obywatela - wymienia swoje prawa i obowiązki - wyjaśnia, na czym polega gospodarka wolnorynkowa - wymienia korzyści i obowiązki płynące z przynależności do Unii Europejskiej - opowiada o wyścigu kosmicznym ZSRR i USA - wymienia działania podjęte w celu ochrony środowiska - charakteryzuje działania podjęte przez organizacje międzynarodowe w celu pomocy biednym krajom - wymienia skutki konfliktów zbrojnych na świecie wpływ na codzienne życie mieszkańców jego gminy - wyjaśnia znaczenie uchwalenia Konwencji Praw Dziecka - wymienia najważniejsze zmiany wprowadzone w polskiej gospodarce po upadku komunizmu - przedstawia etapy przyłączania kolejnych państw do wspólnoty europejskiej - wskazuje działania podejmowane przez państwa Unii Europejskiej w celu integracji gospodarczej i ochrony środowiska - określa jakie znaczenie miało dla Polaków przystąpienie do strefy Schengen - omawia negatywne skutki postępu technicznego we współczesnym świecie - wyjaśnia wyrażenie: globalna wioska wskazuje korzyści i niebezpieczeństwa - wygłasza swa opinię na temat metod pomocy krajom najuboższym, wskazuje powody, dla których należy lub nie należy pomagać w określony sposób

7 stwarza terroryzm - wskazuje sposoby zapobiegania konfliktom na świecie przez państwa i organizacje międzynarodowe Ocena celująca otrzymuje ją uczeń, który samodzielnie poszerza swą wiedzę, jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania, swą wiedzą dzieli się na forum klasy, bierze udział w konkursach historycznych. SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI: sprawdziany pisemne kartkówki odpowiedzi ustne aktywność zadania domowe - po zakończonym rozdziale (planuje się 8 sprawdzianów w ciągu roku szkolnego) Opracowała: Ewa Hutniczak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń: EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasy VI. Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasy VI. Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasy VI. Rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 Rozdziały, tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia- klasa VI

Wymagania edukacyjne historia- klasa VI Wymagania edukacyjne historia- klasa VI Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr Walka o odzyskanie niepodległości. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków miało Księstwo Warszawskie -przedstawia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 6 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Walka o odzyskanie niepodległości - wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rosję opowiada, w jakich okolicznościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: Wymagania szczegółowe Uczeń: 1. Legiony Polskie we Włoszech 2. Powstanie listopadowe I półrocze Rozdział I: Walka o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2017/18:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2017/18: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy VI w roku szkolnym 2017/18: Ocena dopuszczająca: Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Nazwa działu Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ( opracowane na podst. podręcznika Wczoraj i dziś ) Nazwa działu Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY SZÓSTEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY SZÓSTEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY SZÓSTEJ TEMAT LEKCJI WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 1.Legiony Polskie we Włoszech 2.Powstanie listopadowe WYMAGANIA PODSTAWOWE dopuszczający/dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. VI. (Program nauczania Wczoraj i dziś )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. VI. (Program nauczania Wczoraj i dziś ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. VI (Program nauczania Wczoraj i dziś ) Dopuszczający: - zna polskie symbole narodowe - podaje datę wybuchu powstania listopadowego i styczniowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie VI

Wymagania edukacyjne z historii w klasie VI Wymagania edukacyjne z historii w klasie VI Podręcznik Wczoraj i dziś 6 Zeszyt Ucznia Wczoraj i dziś 6 Poziomy wymagań edukacyjnych Ocena celująca uczeń w pełni opanował zakres wymagań na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 07/08 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: VI nauczyciel: Sandra Michalska

ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: VI nauczyciel: Sandra Michalska ROCZNY PLAN PRACY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA klasa: VI nauczyciel: Sandra Michalska Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny

- kształtowanie się granic II RP - wojna polsko bolszewicka - bilans I wojny Między wojnami Dział Numeracja wg podstawy programowej Rozkład materiału 2 godz. lekcyjne 6 Klasa Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie VI? 2.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 06/07 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 05/06 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny.

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny. Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania na poszczególne oceny. Temat lekcji / Podstawa programowa 1-2.. Legiony Polskie

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte

Odniesienia do podstawy programowej. Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości I. II. III Polski. i Napoleon Bonaparte Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA HISTORIA WCZORAJ I DZIŚ NOWA ERA KLASA VI 2016/2017 na na Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości 1. Legiony Polskie we Włoszech daty:

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 6 według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA 6 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

HISTORIA KLASA 6 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne HISTORIA KLASA 6 Wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości zaznacza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Walka o odzyskanie niepodległości /Legiony Polskie we Włoszech; Powstanie listopadowe; Życie na emigracji; Powstanie styczniowe/

ROZDZIAŁ I Walka o odzyskanie niepodległości /Legiony Polskie we Włoszech; Powstanie listopadowe; Życie na emigracji; Powstanie styczniowe/ WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA 6 ROZDZIAŁ I Walka o odzyskanie niepodległości /Legiony Polskie we Włoszech; Powstanie listopadowe; Życie na emigracji; Powstanie styczniowe/ Wymagania podstawowe; wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Umiejętności Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Walka o odzyskanie niepodległości 2 3 4 5 6 - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 6 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Rozdział I Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych.

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z historii w zakresie podstawowym dla klas pierwszych. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) Temat lekcji Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy VI szkoły podstawowej zgodne z obowiązującą od 2012 roku Podstawą Programową. Rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z historii do klasy VI szkoły podstawowej zgodne z obowiązującą od 2012 roku Podstawą Programową. Rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z historii do klasy VI szkoły podstawowej zgodne z obowiązującą od 2012 roku Podstawą Programową. Rok szkolny 2016/2017 Śródroczne i roczne wymagania ogólne Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z przedmiotu historia i społeczeństwo. klasa VI, podręcznik Wczoraj i dziś, wyd.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z przedmiotu historia i społeczeństwo. klasa VI, podręcznik Wczoraj i dziś, wyd. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z przedmiotu historia i społeczeństwo Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: klasa VI, podręcznik Wczoraj i dziś, wyd. Nowa Era wie, że Mazurek Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie

Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie dopuszczająca bardzo I. Walka o odzyskanie Uczeń: definiuje pojęcie: emigracja,królestwo Polskie, przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte, określa datę wybuchu powstania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII. DLA KLASY VI a

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII. DLA KLASY VI a WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII Badana czynność uczniów DLA KLASY VI a Rozdział I: Walka o odzyskanie niepodległości Poziomy wymagań dopuszczający dostateczny bardzo celujący Wiadomości - wie, że Mazurek

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś

Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Wymagania szczegółowe z historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej do programu Wczoraj i dziś Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania. Legiony Polskie we Włoszech 2. Powstanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ I.: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ do programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ do programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego 1 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ do programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów OCENA I. Walka

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2017/2018 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2017/2018 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa VI 2017/2018 Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2017/2018 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: KLASA VI Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował treści konieczne, ale jego wiedza jest fragmentaryczna, ma braki w podstawowych wiadomościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów Ocena I. Walka o odzyskanie niepodległości

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa VI

Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa VI Wymagania na poszczególne oceny z historii klasa VI Dział Wymagania na poszczególne oceny I. Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych +

I. Walka o odzyskanie niepodległości - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych + WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENY: K- dopuszczający, KP- dostateczny, KPR- dobry, KPRD- bardzo dobry/celująca, W- poziom wykraczający. Pełne opanowanie wymagań sformułowanych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia Zeszyt ćwiczeń Podręczni k Program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas VI Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości Badana czynność uczniów Ocena I. Walka o odzyskanie niepodległości 2 3 4 5 6 - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych - wymienia wydarzenia z historii Polski, do których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. I. Walka o odzyskanie niepodległości

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wiadomości Umiejętności Badana czynność uczniów Poziomy wymagań I. Walka o odzyskanie niepodległości K P R D W - wie, że Mazurek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka Poniżej wyszczególniono, co z kolejnych działów programowych w zakresie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Śródroczne (I-IV rozdział) i roczne (I-VIII rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy VI

Śródroczne (I-IV rozdział) i roczne (I-VIII rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy VI Śródroczne (I-IV rozdział) i roczne (I-VIII rozdział) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy VI W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY 6 SP WCZORAJ I DZIŚ OCENA : DOPUSZCZAJĄCY DZIAŁ: WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI - przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia - ma braki

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam wykaz konkretnych wymagań, który jest pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. W poniższej

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w ocenianiu bieżącym oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne oceny dla klasy 6 szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś 2017/2018

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne oceny dla klasy 6 szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś 2017/2018 Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne oceny dla klasy 6 szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś 2017/2018 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa VI Wymagania programowe Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR

Bardziej szczegółowo

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości. - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych

Badana czynność uczniów. I. Walka o odzyskanie niepodległości. - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, HISTORIA kl. 6. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

Wymagania Edukacyjne, HISTORIA kl. 6. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Wymagania Edukacyjne, HISTORIA kl. 6 W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY VI KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY VI KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY VI KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA VI

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA VI Wiadomości i umiejętności I. Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny układ pomoże

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - wie, że Mazurek Dąbrowskiego jest jednym z polskich symboli narodowych - podaje datę wybuchu powstania

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy VI według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka Poniżej wyszczególniono, co z kolejnych działów programowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Walka o odzyskanie niepodległości

I. Walka o odzyskanie niepodległości WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego (dostosowane do podręcznika o tym samym tytule, którego autorem jest dr Grzegorz Wojciechowski)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ z przedmiotu Historia i społeczeństwo według programu Wczoraj i dziś Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra /

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w klasie VI Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk

Ocenianie w klasie VI Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk Ocenianie w klasie VI Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Załącznik nr 3 do Karty informacyjnej WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA VI 1. Ocenianie z przedmiotu Historia i społeczeństwo odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły w sprawach nieuregulowanych poniższym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z historii w kl. I

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z historii w kl. I Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z historii w kl. I Na lekcjach historii uczniowie w II Liceum Ogólnokształcącym korzystają z podręcznika: - Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow,

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - rozumie, w jakim celu powstały Legiony Polskie. - tłumaczy, kim był Józef Wybicki

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - rozumie, w jakim celu powstały Legiony Polskie. - tłumaczy, kim był Józef Wybicki WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA VI Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

Badana czynność uczniów I. Walka o odzyskanie niepodległości

Badana czynność uczniów I. Walka o odzyskanie niepodległości Wymagania programowe klasa 6 historia i społeczeństwo poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Umiejętności Poziomy wymagań Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa VI 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas VIA i VIB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

D O P U S Z C Z A J Ą C Y

D O P U S Z C Z A J Ą C Y Renata Popardowska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WG PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICTWA NOWEJ ERY OCENA I PÓŁROCZE D O P U S Z C Z A J Ą C Y I. Walka o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa VI SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa VI SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z przedmiotu historia i społeczeństwo klasa VI SP I. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się poprzez: krótkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Wiadomo Badana czynność

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo