Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 20 Punkt kontaktowy: Ozorków , ul. Armii Krajowej 20 Osoba do kontaktów: Krzysztof Urban, Tomasz Kamiński Ozorków POLSKA Tel.: /22 Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Adres profilu nabywcy: Dostęp elektroniczny do informacji: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: produkcja płytek ceramicznych Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno 1/13

2 2/13 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Kod NUTS PL11 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego Ploter zapewniający drukowanie na listwach i dekoracjach ceramicznych za pomocą bezpiecznych tuszy zawiesinowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem podstawowych parametrów technicznych został wskazany w tomie II - opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści wszelkiej dokumentacji oraz specyfikacjach, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane Polskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza normy, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Informacje o opcjach Informacje o wznowieniach Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 50 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: I. Wadium 2/13

3 3/13 1 Wysokość wadium ustala się na kwotę: EUR (słownie: Jeden Tysiąc Euro ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 60 dni. Bieg ważności Wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pt. 2 ustawy z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, szczegółowo opisane w punktach oraz Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym w Warszawie S.A., nr: Tytułem: Wadium na: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem plotera do druku ceramicznego Nr sprawy ASP/CTII/02/2015 Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 3/13

4 4/13 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) 12. Jeżeli Wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje Wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. II. Minimalne warunki długości gwarancji i rękojmi 1) Minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone przez Wykonawcę urządzenie wynosi 2 lata (dwa lata) licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 2) Szczegółowe zasady warunków gwarancji zostały określone w umowie załącznik do SIWZ tom III. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Terminy i warunki płatności Wszelkie płatności dokonywane będą w euro. 100 % całkowitej wartości kontraktu zostanie zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego tytułem zaliczki przelewem po otrzymaniu przez Kupującego: 1) Gwarancji Zwrotu Zaliczki wystawionej przez pierwszorzędny bank, zgodnej z tekstem określonym we wzorze Gwarancji Zwrotu Zaliczki znajdującym się w Załączniku numer 2 do umowy. Zaliczka zostanie zapłacona nie później niż / /, pod warunkiem że w/w Gwarancja Zwrotu Zaliczki zostanie przedłożona Kupującemu przed / /. 2) Bankowej Gwarancji Dobrego Wykonania z terminem ważności 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 1.2. spełniają opisane poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 4/13

5 5/13 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie, 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie, 4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie, 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Uwaga: W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny lub zdolności finansowe lub ekonomiczne innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt SIWZ muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ, 6.2. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 5/13

6 6/13 Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: pisemne zobowiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (np. jako podwykonawca, doradca; itd.) w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych w pkt może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków Złożone dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język angielski lub polski i poświadczone przez Wykonawcę aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z uiszczaniem podatków albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język angielski lub polski i poświadczone przez Wykonawcę aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 6/13

7 7/13 zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z uiszczaniem opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język angielski lub polski i poświadczone przez Wykonawcę aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język angielski lub polski i poświadczone przez Wykonawcę aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, z zachowaniem powyższego terminu. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język angielski lub polski i poświadczone przez Wykonawcę Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w drugim zdaniu w punktach , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punktach Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język angielski lub polski i poświadczone przez Wykonawcę W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego formularz nr 7 do SIWZ) W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt oraz dokumenty wymienione w pkt albo odpowiadające im określone w pkt powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, b) oświadczenie wymienione w pkt powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: ulotki producenta lub katalogi lub opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, 7/13

8 8/13 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Jeśli dokumentacja jest w innym języku niż polski lub angielski to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski lub angielski Forma złożonych dokumentów Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń o których mowa w pkt , 6.2 oraz ,które muszą być w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski lub język angielski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.2. kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Parametry techniczne. Waga 45 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ASP/CTII/02/2015 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 8/13

9 9/13 IV.3.7) IV.3.8) angielski. polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Siedziba Zamawiającego, Ozorków , ul. Armii Krajowej 20 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja wdrażana jest w ramach projektu pt. Rozwój wzornictwa przemysłowego w zakresie płytek i dekoracji ceramicznych w oparciu o badania naukowe, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ,oś priorytetowa III gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, III.1 wspieranie jednostek B+R. Informacje dodatkowe 1 Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany wogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określiła warunki takiej zmiany. Strony ustalają, iż przez zmiany istotne Umowy przyznające prawo do jej zmiany rozumieją: a. zmiana terminów realizacji dostaw nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, a spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy; b. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. c) Siła wyższa oznacza wypadki lub zdarzenia będące poza kontrolą stron - których nie można przewidzieć, są nieuniknione i pojawią się po wejściu w życie Kontraktu. Siła wyższa obejmuje takie zdarzenia jak: zamieszki, mobilizacje wojenne, blokady ruchu, embarga, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne kataklizmy. Strajki zostaną uznane za siłę wyższą, gdy zostaną ogłoszone i potwierdzone przez związki zawodowe. Trudności z uzyskaniem materiałów oraz brak personelu nie będą uznane za siłę wyższą. d) Zdarzenia będące siłą wyższą zwalniają strony ze zrealizowania Kontraktu w całości bądź w części, jeśli można udowodnić, że miały decydujący wpływ na opóźnienie dostawy zakontraktowanego towaru. Dowód skutku wywartego przez te przeszkody zostanie podany w certyfikacie sporządzonym przez zainteresowaną stronę. e) Obydwie strony powiadomią o wystąpieniu siły wyższej w ciągu 15 dni listem poleconym. f) W okresie jednego miesiąca kalendarzowego od daty otrzymania zawiadomienia wspomnianego we wcześniejszym punkcie, strony spotkają się by uzgodnić działania, jakie mają być podjęte celem uniknięcia dalszych opóźnień w wykonaniu postanowień Kontraktu. 9/13

10 10/13 3. Zmiany, o których mowa w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. 4. Zawartość oferty Oferta musi zawierać: 1) Stronę Tytułową zgodnie z Formularzem Nr 1. 2) Formularz Oferty wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 2. 3) Dowód wniesienia wadium dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu należy załączyć do oferty natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 4) Dokument potwierdzający uprawnienia osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentacji oraz Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. 5) Dokumenty i oświadczenia określone w pkt 6 SIWZ. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) np. wypełniony Formularz Nr 6. 7) W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony Formularz Nr 5 z wykazem zakresu dostaw zlecanych Podwykonawcom. 8) Oświadczenie o grupie kapitałowej formularz nr 7. 9) Ulotki producenta lub katalogi lub opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, zgodnie z pkt 6.7. SIWZ. 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 2) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania, nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 1. cena 55 % 2. parametry techniczne 45 % Sposób (kryteria) oceny ofert. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: 1) Cena 55 % a. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. b. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 55 punktów. c. Oferta z ceną najniższą otrzyma 55 pkt. d. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą: PC = Cmin/C x 100pkt x 55 % gdzie: PC - ocena punktowa danej oferty za cenę Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena C - cena z danej oferty 10/13

11 11/13 VI.4) VI.4.1) e. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Parametry techniczne - 45 %. W ramach tego kryterium przyznawane będą punkty na następujących zasadach: 1. Rozdzielczość poprzeczna ( < 320 dpi: 1 pkt; >= 320 dpi: +5pkt ) Maksymalnie za wskazany parametr można uzyskać 5 pkt 2. Ilość głowic drukujących ( 8: +1 pkt; 9-10: +5 pkt; >10: +10 pkt ) Maksymalnie za wskazany parametr można uzyskać 10 pkt 3. Możliwość drukowania na materiałach elastycznych podawanych z rolki ( nie 0 pkt, tak +10 pkt ) Maksymalnie za wskazany parametr można uzyskać 10 pkt 4. Możliwość drukowania na szkle ( nie 0 pkt, tak +10 pkt ) Maksymalnie za wskazany parametr można uzyskać 10 pkt 5. Szerokość drukowania ( 1500 mm: 1 pkt; >=2000 mm: +10 pkt ) Maksymalnie za wskazany parametr można uzyskać 10 pkt Punkty za parametry podlegają sumowaniu, maksymalnie można przyznać wykonawcy 45 punktów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wykonawca w tym celu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis oferowanego, podlegającego punktacji urządzenia ze wskazaniem parametrów a także ulotki producenta lub katalogi, zgodnie z pkt 6.7. SIWZ. Punktacja ofert odbędzie się zgodnie z formułą: Ppt = Pt/Ptmax x 100pkt x 45 % gdzie: Ppt - ocena punktowa danej oferty za parametry techniczne Pt - liczba punktów przyznana danej ofercie za parametry techniczne Ptmax - maksymalna możliwa liczba punktów za parametry techniczne Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą. Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: Cena i parametry techniczne zgodnie ze wzorem P = PC + Ppt gdzie: P - łączna ocena punktowa PC Ocena punktowa za kryterium cena Ppt ocena punktowa za kryterium Parametry techniczne. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa 11/13

12 12/13 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt i wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/13

13 13/ /13

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo