SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Numer OBI/54/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup linii 15kV wraz z rozłącznikiem. 2) Przedmiot zamówienia: Wstawienia słupa SN + montaż rozłącznika napowietrznego w m. Sępolno Wielkie dz. nr 179/3, gm. Biały Bór w trybie pod klucz. w trybie pod klucz. L.P. URZĄDZENIA TYP ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ 1 Dokumentacja uproszczona xxx 4,00 szt. 2 Montaż słupa mocnego rozgałęźnego wraz z rozłącznikiem napowietrznym Zgodnie z projektem 1,00 szt. B) ZASADY WYKONYWANIA UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 1) Forma i zawartość dokumentacji projektowej winna być zachowana wg obowiązujących przepisów oraz wytycznych obowiązujących u Zamawiającego, tj: 1. Projekt należy opracować na kopii aktualnej mapy pobranej z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 (odstępstwa od w/w skali są dopuszczane tylko za zgodą prowadzącego zadanie). Na mapach muszą być naniesione granice władania oraz numery działek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz 133). 2. Do projektu, należy dołączyć potwierdzony przez właściwy urząd administracji państwowej, wykaz właścicieli gruntów, przez których inwestycja będzie przebiegała. W oparciu o ten dokument Projektant sporządza wykaz działek, na których jest przewidziana budowa projektowanych urządzeń. 3. Wszystkie uzgodnienia należy dokonywać w formie nie budzącej wątpliwości, co do uzgodnionej lokalizacji sieci w tym ZUD. 4. Projekt powinien każdorazowo zawierać opinię konserwatora zabytków, jeżeli będzie wymagana prawem. 5. W przypadku gdy dokumentacja na budowę przyłącza obejmuje częściową przebudowę/modernizację istniejącej sieci i wymaga ciągłego załączania pod napięciem, projektant zobowiązany jest do opracowania i umieszczenia w dokumentacji harmonogramu prac, wraz ze stosowną informacją z jakiego powodu dany fragment musi być załączony. 6. Szata graficzna projektu powinna być czytelna, przejrzysta i estetyczna. Druk jednostronny. 7. Projekt złożyć w następującej kolejności (wg wymagań rozporządzania MTBiGM): a) Strona tytułowa b) Spis treści c) Kopia uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa d) Warunki przyłączeniowe (gdy takie wystawiono) e) Opinia konserwatora zabytków, jeżeli będzie wymagana prawem f) Potwierdzony przez właściwy urząd administracji państwowej wykaz właścicieli gruntów przez, których inwestycja przebiega g) Wykaz działek na których jest przewidziana budowa projektowanych urządzeń, sporządzony na druku wg wzoru zamawiającego h) Uzgodnienia, zgody i pozostałe decyzje administracyjne nie wymienione powyżej, a wymagane przepisami prawa. i) Plan sytuacyjny z zatwierdzoną koncepcją projektową j) Opis techniczny i obliczenia k) Ideowy schemat zasilania Strona 1 z 6

2 8. Dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, kopia aktów notarialnych, umowy z nadleśnictwami, oświadczenia woli stron itp. należy umieścić w oddzielnym tomie i zatytułować Prawa własnościowe oryginały oraz wykonać 2 kopie pt. Prawa własnościowe kopia I i Prawa własnościowe kopia II. Na wstępie każdego tomu, należy umieścić: stronę tytułową jak w projekcie i dodatkowo oznaczoną w/w wpisem, tj. Prawa własnościowe, wykaz właścicieli działek oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością/-ami na cele budowlane. Ponadto numer repertorium i datę sporządzenia aktu notarialnego należy umieścić w nagłówku umowy/porozumienia. 2) Realizacja prac projektowych 1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji uproszczonej należy: a. wykonanie dokumentacji w sposób zgodny z wymogami Prawa budowlanego, Prawa Energetycznego wraz z Rozporządzeniami, Polskimi Normami, obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA Standardami technicznymi, Procedurą nabywania praw do nieruchomości oraz zasadami wiedzy technicznej; b. zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych; c. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu; d. przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego, autorskich praw majątkowych do dokumentacji, na polach eksploatacji przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), i wskazanych w Umowie oraz własności nośników, na których dokumentacja ta zostanie zapisana; e. stosowanie w procesie nabywania praw do nieruchomości wzorów dokumentów wskazanych w Procedurze nabywania praw do nieruchomości. Odstępstwa od tych wzorów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; f. reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących przedmiotu Umowy i związanych z jej realizacją. Dotyczy to zarówno reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie 2. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma być wierną kopią papierowego egzemplarza projektu (zawierającego oryginały uzgodnień, decyzji zgłoszeń, itp.). Projekt w wersji elektronicznej ma zostać zapisany w następujących plikach: 3. Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf). o nazwie Projekt nr. OBI zawierający zeskanowany projekt. Skan projektu ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x Plik o nazwie Mapa nr OBI, zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami w formacie Autodesk AutoCAD (.dxf). Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych 2000 strefa Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf o nazwie Prawa własnościowe zawierający zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, umowy z nadleśnictwami, oryginały oświadczenia woli stron itp. Skan ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi ). 6. Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf). o nazwie Dane do realizacji zawierający: opis, schematy, mapy z lokalizacją urządzeń, przekroje poprzeczne, zestawienia materiałów do montażu i demontażu, przedmiar robót, decyzje Strona 2 z 6

3 i uzgodnienia (bez danych podlegających ochronie danych osobowych). Plik nie może być większy niż 10Mb. W przypadku przekroczenia limitu wielkości dokument należy rozdzielić na więcej plików. 7. Projektant każdorazowo uzgadnia u Zamawiającego koncepcję zasilania, do której załącza wypis właścicieli gruntów. 8. W przypadku nie uzyskania wymaganych zgód, tj. niemożności przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją Projektant zobowiązany jest opracować kolejne warianty - możliwości przebiegu i lokalizacji urządzeń, które podlegają ponownemu uzgodnieniu u Zamawiającego. 9. Wykonawca będzie prowadził proces pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości. Wykonawca będzie zawierał w imieniu Zamawiającego umowy służebności przesyłu lub w wyjątkowych przypadkach umowy inne niż umowy służebności przesyłu, zwane dalej łącznie Umowami służebności lub każda z osobna Umową służebności wyłącznie w granicach udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa. W przypadkach wykraczających poza zakres tego pełnomocnictwa, Wykonawca przed zawarciem poszczególnych Umów służebności obowiązany jest do podjęcia i przeprowadzenia negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych pracami. 10. Przed przystąpieniem do negocjacji, o których mowa w ust. 1, Wykonawca sporządzi w formie pisemnej zestawienie wynagrodzeń oczekiwanych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości i przekaże j e Zamawiającemu. Zestawienie, o którym mowa powyżej, będzie zawierało między innymi: informacje o rodzaju urządzeń planowanych do umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, jak również oznaczenie typu nieruchomości. 11. Na podstawie zestawienia określonego w ust. 2, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz wynagrodzeń, do wysokości, których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów służebności. 12. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz podpisaniem przez Właścicieli Umów służebności. 13. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze porozumienie w sprawie zawarcia Umowy służebności za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone w art Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy służebności oraz zawarcia na swój koszt Umowy służebności o brzmieniu zgodnym z Procedurą nabywania praw do nieruchomości. Niezależnie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz do naprawienia szkody. 14. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym wykazie wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający przejmuje wówczas sprawę do dalszego prowadzenia. 15. Umowy służebności zawierać będą klauzule wyłączające uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelności przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (zgodnie z art Kodeksu cywilnego). 16. W przypadku, gdy zawarcie danego porozumienia przez Wykonawcę okaże się niemożliwe bądź poważnie utrudnione, Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemny, należycie uzasadniony wniosek, opisujący w szczególności przebieg negocjacji, o przejęcie przez Zamawiającego danej sprawy do prowadzenia. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia postępowania administracyjnego - w takich przypadkach, w których znajdzie to uzasadnienie - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 17. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postępowań sądowych obciążają Zamawiającego. 18. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów służebności obciążają Zamawiającego. 19. Zamawiający zastrzega sobie terminy nie dłuższe niż podane poniżej na wykonanie następujących czynności: a) Uzgodnienie koncepcji u Zamawiającego 5 dni roboczych; Strona 3 z 6

4 b) Uzgodnienie dokumentacji u Zamawiającego - 14 dni kalendarzowych. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie 20. Zamawiający może dokonać przesunięcia terminów realizacji na podstawie przedłożonych przez Projektanta dokumentów potwierdzających wystąpienie szczególnych okoliczności. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji ze względu na problemy z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością projektant do pisma wnioskującego o przesunięcie terminu realizacji winien dołączyć kopie dokumentów potwierdzających próbę nawiązania kontaktu tj. co najmniej dwóch potwierdzeń nadania listów poleconych wysłanych do każdego właściciela terenu wymienionego w wykazie właścicieli działek w okresie nie krótszym jak 4 tygodnie pismo po piśmie. Dodatkowo dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia innej formy pisemnej kontaktu (np. ). C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ: 1) Rozwiązania projektowe muszą być zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi dla urządzeń SN i nn eksploatowanych przez Zamawiającego. D) ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1. Nie dokonuje się odbioru dokumentacji uproszczonej. Uzgodnienie dokumentacji będzie polegało na zatwierdzeniu przed przystąpieniem do robót: a. tytułów prawnych (Dział Zarządzania Inwestycjami), b. koncepcji projektowej (Dział Przyłączeń dla zadań przyłączeniowych), c. schematu zasilania (Dział Przyłączeń). Termin realizacji prac projektowych: do 14 sierpnia 2015 r. E) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 1) Rozpoczęcie robót : 1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego. Przekazanie zostanie dokonane po pozytywnym uzgodnieniu uproszczonej dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej przez Dział Dokumentacji Energetycznej. 2. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. 3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wyłączeniem, 4. W przypadku gdyby dla realizacji zadania należało dokonać zmian układu pomiarowego (przeniesienie licznika, montaż/zmiana przekładników prądowych), Wykonawca każdorazowo uzgodni to w Wydziale Pomiarów. 2) Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Przekazywania do Rejonu Dystrybucji Szczecinek przy ul. Kaszubskiej 24a zdemontowanych przewodów kabli SN, nn, żerdzi oraz elementów przeznaczonych do ponownej zabudowy, tj: złącza, odłączniki, rozłączniki, wyłączniki. 2. Transportu oraz zwrotu do magazynu w Szczecinku opakowań i niewykorzystanych materiałów z dostaw inwestorskich. 3. Utylizacji wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza określonymi w ppkt.1 4. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych; 5. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie awarii środowiskowych; 6. Usuwania własnym kosztem i staraniem wszelkich powstałych awarii środowiskowych wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu, 8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urządzonych. 9. Podłączenia wybudowanych/modernizowanych urządzeń SN i nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Podłączenia do sieci napowietrznej nn jak również pozostałe prace wykonywane na liniach napowietrznych i kablowych nn winny być realizowane w technologii PPN. 10. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych prac oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i PKP; Strona 4 z 6

5 11. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami ) 12. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone tereny i plony powstałe w trakcie realizacji robót; 13. Badań technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem badań i sprawdzeń wymienionych w rozdziale G przedmiotowej Specyfikacji; 14. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zachodniopomorskiego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii ppn stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych wg minimalnego. 15. Wykonania na etapie składania ofert harmonogramu rzeczowo-finansowego. 16. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy: - Kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru końcowego 3) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia : 1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia: Żerdź strunobetonowa wirowana Betonowe fundamenty słupa zgodnie z zakresem dostaw inwestycyjnych i projektem zgodnie z zakresem dostaw inwestycyjnych i projektem Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego. Zamówienia rzeczowe na kable, przewody należy złożyć u prowadzącego/inspektora po uprzednim ustaleniu ich ilości wynikających z dokonanych oględzin i pomiarów w terenie. 2. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zmawiającego (Szczecinek, ul. Kaszubska 24a), w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia prowadzącemu/inspektorowi Zamawiającego zamiaru ich odbioru. Materiały są wydawane w godzinach 07:30-13:30 3. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 4) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do: Wykonania następujących prac: - wyłączenie, przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie i ponowne załączenie napięcia na sieciach nn, SN, WN jeżeli wykonanie prac nie będzie możliwe w technologii pod napięciem. -zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej. - badania kabli powyżej 1kV w zakresie diagnostyki dla linii powyżej 50m. F) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ I SPRZĘTU: 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez Zamawiającego. 2) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 3) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta. G) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 1) Zasady kontroli: 1. Wykonawca ma obowiązek: a). powiadomienia przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiającego o rodzaju i terminie przeprowadzanych badań. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawia wyniki badań w formie protokołów, b). powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego na piśmie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności z wymaganiami. Strona 5 z 6

6 2. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem, 2) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach, H) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH : 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory : 1. odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu), 2. odbiór końcowy wraz załączona kompletną dokumentacją powykonawczą. 2) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 3) Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować : 1. wykonaną dokumentacje projektową w wersji papierowej i elektronicznej, 2. dokumentację uproszczoną obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonania robót budowlanych, 3. geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej format pliku.dxf. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą operat powykonawczy oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych 2000 na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. Wersja elektroniczna oraz papierowa (potwierdzona i przyjęta do zasobu geodezyjnego przez właściwą terytorialnie jednostkę geodezyjną) ma zostać dostarczona najpóźniej w dniu końcowego odbioru technicznego, o którym mowa w pkt H pkt.1 pkt protokoły badań i prób wybudowanego obiektu budowlanego wymienione w części G niniejszej specyfikacji, 5. protokoły odbioru terenu, na którym wykonywane były roboty budowlane, z udziałem właściciela terenu, 6. inne dokumenty wymagane wg procedur i standardów Zamawiającego, 4) Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych uprawnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT. Termin zakończenia prac budowlanych: do 17 września 2015 r. I) DOKUMENTY ODNIESIENIA. 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 1. Standardach technicznych z 5 stycznia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami 2. Procedurze nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych 3. Zasadach kosztorysowania standardowych i niestandardowych elementów infrastruktury sieciowej 4. Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych 5. Standardy Oznakowania i Numeracji Obiektów Energetycznych z dn r. Standardy i wytyczne Zamawiającego są dostępne na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGI: 1. Cena za dokumentację wynikającą z Etapu I nie może przekroczyć 10% ceny za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowanej przez Wykonawcę. 2. Wykonawca w etapie projektowania powinien pozyskać niezbędne tytuły prawne do realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Uzgodnienia koncepcji oraz uzgodnienia dokumentacji należy dokonać w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w Słupsku ul. Przemysłowa 114. Załącznik: Strona 6 z 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 1 do WZ ZP/4385/707MZI/2017/17004 Numer OBMLW/70/17004 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I (opcjonalnie) UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I (opcjonalnie) UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I (opcjonalnie) UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): obszar działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH S 5 A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Przebudowa linii napowietrznej 0,4

Bardziej szczegółowo

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu. Gdańsk, 30 czerwca 2016 roku Dotyczy: przetargu - Ogłoszenie nr 545/W/16/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych. Szanowni Państwo! ENERGA - Operator Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu. Gdańsk, 16 stycznia 2017 roku Dotyczy: przetargu - Ogłoszenie nr 30/W/17/Starogard Gdański, Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych. Szanowni Państwo! ENERGA - Operator Spółka

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziałem w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. gen. Bema 128, Toruń, Wydzial Zarz. Inwest. ( 9MZI )

ENERGA-OPERATOR SA z Oddziałem w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. gen. Bema 128, Toruń, Wydzial Zarz. Inwest. ( 9MZI ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Toruń, Toruń gmina miejska, ul. Forteczna 2) Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 25 listopada 2016 r. w Krakowie pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 25 listopada 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 25 listopada 2016 r. w Krakowie pomiędzy: Janem Kowalskim, zamieszkałym w Krakowie przy ul. Błotnej 1000, 12-123 Kraków, legitymującym się dowodem osobistym seria

Bardziej szczegółowo

Zakresy prac do Specyfikacji Usług

Zakresy prac do Specyfikacji Usług Załącznik nr 4 Zakresy prac do Specyfikacji Usług Specyficzne warunki wstępne Projekty przyłączy i sieci elektroenergetycznych Zakres obowiązywania Projekt powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy bocznej od ulicy Zwycięstwa w Oświęcimiu CPV

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy bocznej od ulicy Zwycięstwa w Oświęcimiu CPV ZP.I.341-37/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 1. Przedmiotem Zamówienia jest sporządzanie na rzecz Zamawiającego pisemnych opinii o wartości rynkowej prawa służebności

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2492/2016

Zarządzenie Nr 2492/2016 Zarządzenie Nr 2492/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad odpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Płock urządzeń kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Zawarta w dniu.. 2016r. w Żarkach pomiędzy: Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z siedzibą w Żarkach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne 2. Charakterystyka prac i wymagania Zamawiającego 3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w Płocku, w dniu... pomiędzy: UMOWA o wykonanie dokumentacji projektowej ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Egz. nr Projektanta/Zamawiającego* UMOWA Nr. O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Załącznik nr 4 Umowa zawarta w dniu... 2008 r. pomiędzy: Komendantem Głównym Policji, mającym siedzibę w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu miejscowości Gminy Rojewo, z podziałem na dwa zadania Projekt UMOWA Nr../PK/2015 Załącznik Nr 7 w dniu. 2015 r. w Rojewie pomiędzy: Gminą Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo NIP 556-256-28-69 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Rafała Żurowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... /2016. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

UMOWA NR... /2016. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: UMOWA NR... /2016 W dniu... 2016 roku w Pabianicach, w wyniku przeprowadzenia postępowania wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy.

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy. ZP.I.341-13/08 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 zawarta w dniu 2008 r. w Damasławku pomiędzy Gminą Damasławek, z siedzibą ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH PRZEZ ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE 1 Regulamin określa zasady odpłatnego nabycia przez Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE

Łódź, dnia r. DSS-GK-II ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 17.01.2017r. DSS-GK-II.7013.31.003.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia na usługę wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej architektury Park Julianowski.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Nr /2016. a wykonawcą: zwanym dalej Biurem Projektów, reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Nr /2016. a wykonawcą: zwanym dalej Biurem Projektów, reprezentowanym w niniejszej umowie przez: UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Nr /2016 Zawarta w dniu 2016... w... pomiędzy:... posiadającą NIP... oraz REGON... zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Pani... a wykonawcą: zwanym dalej Biurem Projektów,

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne SPIS TREŚCI 1. Wymagania techniczne... 3 2. Przedmiot zamówienia... 4 3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia... 4 4. Stan planowany / zakres prac... 4 5. Rzeczowy zakres prac... 4 6. Wymagania dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr UOŚ Zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Umowa nr UOŚ Zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Umowa nr UOŚ.032 2016 wzór Zawarta w dniu. roku pomiędzy Gminą Brzeg zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Jerzego Wrębiaka Burmistrza Brzegu przy kontrasygnacie Katarzyny Szczepanik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 października 2015 r. Poz. 5252 POROZUMIENIE z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dn r.

Kalisz, dn r. Kalisz, dn. 22.03.2007r. A/a Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do o złożenia oferty cenowej na: Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin

UMOWA z dnia 2014 roku. dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin UMOWA z dnia 2014 roku dotycząca demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin zawarta w dniu. 2014 roku w Łasinie, pomiędzy Miastem i Gminą Łasin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu....2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Muzeum - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Budowa przyłącza do zasilania w energię elektryczną budynku głównego ISK w Skierniewicach

Skierniewice: Budowa przyłącza do zasilania w energię elektryczną budynku głównego ISK w Skierniewicach Skierniewice: Budowa przyłącza do zasilania w energię elektryczną budynku głównego ISK w Skierniewicach Numer ogłoszenia: 147476-2008; data zamieszczenia: 02.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2012r. w Lesznie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE pomiędzy: Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o.o., z siedziba w Lesznie, przy ulicy Saperskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami. (Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ID.272..2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-133-48-45, REGON 550668166 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót:

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych U M O W A - projekt w sprawie usług projektowych zawarta w dniu. 2012r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo