SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 Numer OBI/54/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup linii 15kV wraz z rozłącznikiem. 2) Przedmiot zamówienia: Wstawienia słupa SN + montaż rozłącznika napowietrznego w m. Sępolno Wielkie dz. nr 179/3, gm. Biały Bór w trybie pod klucz. w trybie pod klucz. L.P. URZĄDZENIA TYP ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ 1 Dokumentacja uproszczona xxx 4,00 szt. 2 Montaż słupa mocnego rozgałęźnego wraz z rozłącznikiem napowietrznym Zgodnie z projektem 1,00 szt. B) ZASADY WYKONYWANIA UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 1) Forma i zawartość dokumentacji projektowej winna być zachowana wg obowiązujących przepisów oraz wytycznych obowiązujących u Zamawiającego, tj: 1. Projekt należy opracować na kopii aktualnej mapy pobranej z zasobów geodezyjnych w skali 1:500 (odstępstwa od w/w skali są dopuszczane tylko za zgodą prowadzącego zadanie). Na mapach muszą być naniesione granice władania oraz numery działek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz 133). 2. Do projektu, należy dołączyć potwierdzony przez właściwy urząd administracji państwowej, wykaz właścicieli gruntów, przez których inwestycja będzie przebiegała. W oparciu o ten dokument Projektant sporządza wykaz działek, na których jest przewidziana budowa projektowanych urządzeń. 3. Wszystkie uzgodnienia należy dokonywać w formie nie budzącej wątpliwości, co do uzgodnionej lokalizacji sieci w tym ZUD. 4. Projekt powinien każdorazowo zawierać opinię konserwatora zabytków, jeżeli będzie wymagana prawem. 5. W przypadku gdy dokumentacja na budowę przyłącza obejmuje częściową przebudowę/modernizację istniejącej sieci i wymaga ciągłego załączania pod napięciem, projektant zobowiązany jest do opracowania i umieszczenia w dokumentacji harmonogramu prac, wraz ze stosowną informacją z jakiego powodu dany fragment musi być załączony. 6. Szata graficzna projektu powinna być czytelna, przejrzysta i estetyczna. Druk jednostronny. 7. Projekt złożyć w następującej kolejności (wg wymagań rozporządzania MTBiGM): a) Strona tytułowa b) Spis treści c) Kopia uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa d) Warunki przyłączeniowe (gdy takie wystawiono) e) Opinia konserwatora zabytków, jeżeli będzie wymagana prawem f) Potwierdzony przez właściwy urząd administracji państwowej wykaz właścicieli gruntów przez, których inwestycja przebiega g) Wykaz działek na których jest przewidziana budowa projektowanych urządzeń, sporządzony na druku wg wzoru zamawiającego h) Uzgodnienia, zgody i pozostałe decyzje administracyjne nie wymienione powyżej, a wymagane przepisami prawa. i) Plan sytuacyjny z zatwierdzoną koncepcją projektową j) Opis techniczny i obliczenia k) Ideowy schemat zasilania Strona 1 z 6

2 8. Dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, kopia aktów notarialnych, umowy z nadleśnictwami, oświadczenia woli stron itp. należy umieścić w oddzielnym tomie i zatytułować Prawa własnościowe oryginały oraz wykonać 2 kopie pt. Prawa własnościowe kopia I i Prawa własnościowe kopia II. Na wstępie każdego tomu, należy umieścić: stronę tytułową jak w projekcie i dodatkowo oznaczoną w/w wpisem, tj. Prawa własnościowe, wykaz właścicieli działek oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością/-ami na cele budowlane. Ponadto numer repertorium i datę sporządzenia aktu notarialnego należy umieścić w nagłówku umowy/porozumienia. 2) Realizacja prac projektowych 1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji uproszczonej należy: a. wykonanie dokumentacji w sposób zgodny z wymogami Prawa budowlanego, Prawa Energetycznego wraz z Rozporządzeniami, Polskimi Normami, obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA Standardami technicznymi, Procedurą nabywania praw do nieruchomości oraz zasadami wiedzy technicznej; b. zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych; c. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu; d. przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego, autorskich praw majątkowych do dokumentacji, na polach eksploatacji przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), i wskazanych w Umowie oraz własności nośników, na których dokumentacja ta zostanie zapisana; e. stosowanie w procesie nabywania praw do nieruchomości wzorów dokumentów wskazanych w Procedurze nabywania praw do nieruchomości. Odstępstwa od tych wzorów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; f. reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących przedmiotu Umowy i związanych z jej realizacją. Dotyczy to zarówno reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych o wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej stosownego pisemnego pełnomocnictwa. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie 2. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma być wierną kopią papierowego egzemplarza projektu (zawierającego oryginały uzgodnień, decyzji zgłoszeń, itp.). Projekt w wersji elektronicznej ma zostać zapisany w następujących plikach: 3. Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf). o nazwie Projekt nr. OBI zawierający zeskanowany projekt. Skan projektu ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x Plik o nazwie Mapa nr OBI, zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami w formacie Autodesk AutoCAD (.dxf). Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych 2000 strefa Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf o nazwie Prawa własnościowe zawierający zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, umowy z nadleśnictwami, oryginały oświadczenia woli stron itp. Skan ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi ). 6. Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf). o nazwie Dane do realizacji zawierający: opis, schematy, mapy z lokalizacją urządzeń, przekroje poprzeczne, zestawienia materiałów do montażu i demontażu, przedmiar robót, decyzje Strona 2 z 6

3 i uzgodnienia (bez danych podlegających ochronie danych osobowych). Plik nie może być większy niż 10Mb. W przypadku przekroczenia limitu wielkości dokument należy rozdzielić na więcej plików. 7. Projektant każdorazowo uzgadnia u Zamawiającego koncepcję zasilania, do której załącza wypis właścicieli gruntów. 8. W przypadku nie uzyskania wymaganych zgód, tj. niemożności przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją Projektant zobowiązany jest opracować kolejne warianty - możliwości przebiegu i lokalizacji urządzeń, które podlegają ponownemu uzgodnieniu u Zamawiającego. 9. Wykonawca będzie prowadził proces pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości. Wykonawca będzie zawierał w imieniu Zamawiającego umowy służebności przesyłu lub w wyjątkowych przypadkach umowy inne niż umowy służebności przesyłu, zwane dalej łącznie Umowami służebności lub każda z osobna Umową służebności wyłącznie w granicach udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa. W przypadkach wykraczających poza zakres tego pełnomocnictwa, Wykonawca przed zawarciem poszczególnych Umów służebności obowiązany jest do podjęcia i przeprowadzenia negocjacji z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych pracami. 10. Przed przystąpieniem do negocjacji, o których mowa w ust. 1, Wykonawca sporządzi w formie pisemnej zestawienie wynagrodzeń oczekiwanych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości i przekaże j e Zamawiającemu. Zestawienie, o którym mowa powyżej, będzie zawierało między innymi: informacje o rodzaju urządzeń planowanych do umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, jak również oznaczenie typu nieruchomości. 11. Na podstawie zestawienia określonego w ust. 2, Zamawiający przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz wynagrodzeń, do wysokości, których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów służebności. 12. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych właścicieli lub użytkowników wieczystych oraz podpisaniem przez Właścicieli Umów służebności. 13. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze porozumienie w sprawie zawarcia Umowy służebności za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone w art Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy służebności oraz zawarcia na swój koszt Umowy służebności o brzmieniu zgodnym z Procedurą nabywania praw do nieruchomości. Niezależnie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz do naprawienia szkody. 14. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym wykazie wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający przejmuje wówczas sprawę do dalszego prowadzenia. 15. Umowy służebności zawierać będą klauzule wyłączające uprawnienie do dokonywania przelewu wierzytelności przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (zgodnie z art Kodeksu cywilnego). 16. W przypadku, gdy zawarcie danego porozumienia przez Wykonawcę okaże się niemożliwe bądź poważnie utrudnione, Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemny, należycie uzasadniony wniosek, opisujący w szczególności przebieg negocjacji, o przejęcie przez Zamawiającego danej sprawy do prowadzenia. Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia postępowania administracyjnego - w takich przypadkach, w których znajdzie to uzasadnienie - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 17. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postępowań sądowych obciążają Zamawiającego. 18. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów służebności obciążają Zamawiającego. 19. Zamawiający zastrzega sobie terminy nie dłuższe niż podane poniżej na wykonanie następujących czynności: a) Uzgodnienie koncepcji u Zamawiającego 5 dni roboczych; Strona 3 z 6

4 b) Uzgodnienie dokumentacji u Zamawiającego - 14 dni kalendarzowych. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie 20. Zamawiający może dokonać przesunięcia terminów realizacji na podstawie przedłożonych przez Projektanta dokumentów potwierdzających wystąpienie szczególnych okoliczności. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji ze względu na problemy z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością projektant do pisma wnioskującego o przesunięcie terminu realizacji winien dołączyć kopie dokumentów potwierdzających próbę nawiązania kontaktu tj. co najmniej dwóch potwierdzeń nadania listów poleconych wysłanych do każdego właściciela terenu wymienionego w wykazie właścicieli działek w okresie nie krótszym jak 4 tygodnie pismo po piśmie. Dodatkowo dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia innej formy pisemnej kontaktu (np. ). C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ: 1) Rozwiązania projektowe muszą być zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi dla urządzeń SN i nn eksploatowanych przez Zamawiającego. D) ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1. Nie dokonuje się odbioru dokumentacji uproszczonej. Uzgodnienie dokumentacji będzie polegało na zatwierdzeniu przed przystąpieniem do robót: a. tytułów prawnych (Dział Zarządzania Inwestycjami), b. koncepcji projektowej (Dział Przyłączeń dla zadań przyłączeniowych), c. schematu zasilania (Dział Przyłączeń). Termin realizacji prac projektowych: do 14 sierpnia 2015 r. E) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 1) Rozpoczęcie robót : 1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego. Przekazanie zostanie dokonane po pozytywnym uzgodnieniu uproszczonej dokumentacji projektowej w formie papierowej i elektronicznej przez Dział Dokumentacji Energetycznej. 2. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. 3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wyłączeniem, 4. W przypadku gdyby dla realizacji zadania należało dokonać zmian układu pomiarowego (przeniesienie licznika, montaż/zmiana przekładników prądowych), Wykonawca każdorazowo uzgodni to w Wydziale Pomiarów. 2) Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Przekazywania do Rejonu Dystrybucji Szczecinek przy ul. Kaszubskiej 24a zdemontowanych przewodów kabli SN, nn, żerdzi oraz elementów przeznaczonych do ponownej zabudowy, tj: złącza, odłączniki, rozłączniki, wyłączniki. 2. Transportu oraz zwrotu do magazynu w Szczecinku opakowań i niewykorzystanych materiałów z dostaw inwestorskich. 3. Utylizacji wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza określonymi w ppkt.1 4. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych; 5. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie awarii środowiskowych; 6. Usuwania własnym kosztem i staraniem wszelkich powstałych awarii środowiskowych wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu, 8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urządzonych. 9. Podłączenia wybudowanych/modernizowanych urządzeń SN i nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Podłączenia do sieci napowietrznej nn jak również pozostałe prace wykonywane na liniach napowietrznych i kablowych nn winny być realizowane w technologii PPN. 10. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych prac oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i PKP; Strona 4 z 6

5 11. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami ) 12. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone tereny i plony powstałe w trakcie realizacji robót; 13. Badań technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyłączeniem badań i sprawdzeń wymienionych w rozdziale G przedmiotowej Specyfikacji; 14. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zachodniopomorskiego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii ppn stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych wg minimalnego. 15. Wykonania na etapie składania ofert harmonogramu rzeczowo-finansowego. 16. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy: - Kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i odbioru końcowego 3) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia : 1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia: Żerdź strunobetonowa wirowana Betonowe fundamenty słupa zgodnie z zakresem dostaw inwestycyjnych i projektem zgodnie z zakresem dostaw inwestycyjnych i projektem Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego. Zamówienia rzeczowe na kable, przewody należy złożyć u prowadzącego/inspektora po uprzednim ustaleniu ich ilości wynikających z dokonanych oględzin i pomiarów w terenie. 2. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zmawiającego (Szczecinek, ul. Kaszubska 24a), w terminie 5 dni licząc od daty zgłoszenia prowadzącemu/inspektorowi Zamawiającego zamiaru ich odbioru. Materiały są wydawane w godzinach 07:30-13:30 3. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 4) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do: Wykonania następujących prac: - wyłączenie, przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie i ponowne załączenie napięcia na sieciach nn, SN, WN jeżeli wykonanie prac nie będzie możliwe w technologii pod napięciem. -zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej. - badania kabli powyżej 1kV w zakresie diagnostyki dla linii powyżej 50m. F) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ I SPRZĘTU: 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez Zamawiającego. 2) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 3) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta. G) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 1) Zasady kontroli: 1. Wykonawca ma obowiązek: a). powiadomienia przedstawiciela (inspektora nadzoru) Zamawiającego o rodzaju i terminie przeprowadzanych badań. Po wykonaniu badań Wykonawca przedstawia wyniki badań w formie protokołów, b). powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego na piśmie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności z wymaganiami. Strona 5 z 6

6 2. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem, 2) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach, H) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH : 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory : 1. odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu), 2. odbiór końcowy wraz załączona kompletną dokumentacją powykonawczą. 2) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 3) Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować : 1. wykonaną dokumentacje projektową w wersji papierowej i elektronicznej, 2. dokumentację uproszczoną obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonania robót budowlanych, 3. geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej format pliku.dxf. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą operat powykonawczy oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych 2000 na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. Wersja elektroniczna oraz papierowa (potwierdzona i przyjęta do zasobu geodezyjnego przez właściwą terytorialnie jednostkę geodezyjną) ma zostać dostarczona najpóźniej w dniu końcowego odbioru technicznego, o którym mowa w pkt H pkt.1 pkt protokoły badań i prób wybudowanego obiektu budowlanego wymienione w części G niniejszej specyfikacji, 5. protokoły odbioru terenu, na którym wykonywane były roboty budowlane, z udziałem właściciela terenu, 6. inne dokumenty wymagane wg procedur i standardów Zamawiającego, 4) Dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych uprawnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT. Termin zakończenia prac budowlanych: do 17 września 2015 r. I) DOKUMENTY ODNIESIENIA. 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 1. Standardach technicznych z 5 stycznia 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami 2. Procedurze nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych 3. Zasadach kosztorysowania standardowych i niestandardowych elementów infrastruktury sieciowej 4. Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych 5. Standardy Oznakowania i Numeracji Obiektów Energetycznych z dn r. Standardy i wytyczne Zamawiającego są dostępne na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGI: 1. Cena za dokumentację wynikającą z Etapu I nie może przekroczyć 10% ceny za realizację przedmiotu zamówienia zaoferowanej przez Wykonawcę. 2. Wykonawca w etapie projektowania powinien pozyskać niezbędne tytuły prawne do realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Uzgodnienia koncepcji oraz uzgodnienia dokumentacji należy dokonać w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w Słupsku ul. Przemysłowa 114. Załącznik: Strona 6 z 6

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo