PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENTA MIASTA TYCHY"

Transkrypt

1 # #60 /03 PREZYDENTA MIASTA TYCHY,54/89, 0,79:89:89, /3, 2,7., 748,247 / & z 2001 r. Nr 142, 54 5O3 2 V$9,9:9:,89,%. : :89, /3, 7 0 3,74/ / ,. 5:-. 30 &7 54,7 /,8.43,89 5: ,7 / : : 074 /, / O 30 jednstki rganizacyjne,, : 4,3 2:89, 4/ / ,. 5: ,8,/ :/489 53,3, 31472,. 5: , 4,30 4/ w ustawie, której mwa w ust.1 raz Statucie Miasta Tychy : O O 0/ ,3,. 3.,89,,7 / 85O 0 57,,,3/ O7. :/,,89, ,.,,5 9, :,,/4 0 4 :-,.,. 0 3 O /, O O 7O 347 /3. 0/ ,3,. 3. &7 /: Miasta zwanych dalej Kierwnikami d zrganizwania stanwisk pracy i wyznaczenia pracwników dpwiedzialnych w 54/ /3489,.,:/489 53,3 0 infrmacji publicznej raz przekazywanie infrmacji d Biuletynu Infrmacji Publicznej Zasad 54/, ,30 :/489 53, ,. 5: , , ,89 4 :- 9O7. :/489 53, ,7:8, O 8. 0 O ,. 3, d niniejszeg,7 / 03, 2. Z, : : :/ 0, ,. 5: ,9. 30, : : :/ 0, ,. 5: ,/. 30 5,7 / /. 0 /3 0254/5 8,3, 54/ 0,5:-,. 033 :&7 /4 2 Miasta Tychy Diariusz Tyski.

2 +,!"#$%&' -./ ( ) * 8 9 : ;<=> 60/03 Zasady przekazywania infrmacji d Biuletynu Infrmacji Publicznej zwaneg dalej BIP I. Pdmity ,7 /8&/489 53,3, 31472,.!:-. 30,3 /, 0 Kmisarzem. 2. # 0. 3!7,84 &7 /:,89, /, 7O 347 /30 0/ ,3,. 30 &7 /: 0/ ,3,. 30,89, 85O 57,,,3/ O7. :/, Miasta przekr,.,,5 9, :,,/4 0 4 :-,. zwani dalej Kierwnikami. II. /54 0/, 34 - bieg dkumentacji ,7 /8&/489 53,3, 31472,.!:-. 30 dpwiedzialny jest za: a) /45: ,9 07/ ,. 9O7:2 08., BIP, b) 85O 57, $57, i Administracji w zakresie 2, ,. 5: ,,8,/, / 03 : 3 897, $57, / ,. /3, 2,, 7 857, 0 Biuletynu Infrmacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, pz.619), c) 85O 57, ,2, , ,. 5: / 0,.0 publikacji w BIP, d) 447/ 34, ,,3. 57, / 4 2 1:3. 434,3 02 Biuletynu Infrmacji Publicznej. 1.2.Kierwnicy pszczegól3. 0/ ,3, /54 0/, 3, , ,., 708: ,. 4. 0/3489, 7O 3 0, - 0., 9:,, ,. 1.3., /89,, 57,/4, 857, 31472,. 9O70 Kierwnicy 8 4-4, , 203:57 0/ Kierwnicy /54 0/, 34, 970.,, ,3. infrmacjach. 1.5.!7 0,, ,. 3,89 5: ,9. 30 /4 Kmisarza ds. &/489 53,3, 31472,.!:- icznej.

3 H I J KL MNOPQRSTUVW X Y Z [\]^60/03 _`ab cdefghb hbcea ij`eh kl mniaaepbq h rmk sntb pmn upvg`lewm _kxsmapnw Menu przedmitwe Zakres Dane gólne Š Œ Ž š œ žÿ PPW Prezydent Miasta ËÌÍÎÏ ÐÑÒ ÐÓÔÕÒÖÔ ØÙ ûüýþÿ ý Rady Miasta Rada Miasta ª«Dane sbwe DUO ±²³ µ µ ¹³ º¹»¼µ½¾¹ Kntakt (adres, telefn, fax, e- ÀÁÂÃ Ä ÅÆÇÈÉÇÁÊ ÚDane ÛÜÝÞßàá sbwe âãäå cia æçèéêëì íîïíð ñêîòñçóôíõöñ Kntakty (adres, telefn, fax, e- çñó ø DUO ð ùéòúîòñê Dane sbwe Kntakt (adres, telefn, fax, e- DUR -./ 0/12345!"#$ %&%'%( ) * +%,ityczny 9 : Dane sbwe BCDEFGA HIJK LMNOPQRST UVWXYZ [V \]^_`a_bcd _ d a_e fbghij khlm Kntakty (adres, telefn, fax, e-ehfn d pk]ql]fr Jednstki stuvwsvx y pmcnicze z {w }~ y ~ } x Rady Miasta (rady siedli, Odpwiedzialny DUR Termin yz{ }~ ƒ ˆ Uwagi Kmisje Jednstki rganizacyjne Enumeratywne s{w tt tz x wyszczególnienie t wraz z kmpetencjami ƒ ˆ Š Œ Ž š œ šœ ž Ÿ ž ž ž œ ªž «ž žš ž ž Kntakt Dane Kierwnika Wzry wnisków Statut Miasta Umieszczenie Statutu Miasta raz wszelkich zmian DUO DUR DUO Kierwnicy Regulaminy ±²³ µ ¹ º»³ ¹ ¼ ½¾ ¹¾ À»¼Á DUO Regulamin prac Rady Miasta DUR ÃÄ ÅÆ ÇÈÉ ÊÇËÉ DUR, Miasta ÌÍÎÏ ÐÑÒ ÓÐÔÒ Õ ÖÐ ØÐ Ï ÒÍÖÙÚÛ mapek GWG ïðñòñ óñôõ Stanwiska ïñò ó ñ ôòõ Strategia rzwju Zagspdarwanie przestrzenne Transmisja audi-wide z brad Rady Miasta ÜÝÞßÞàÞáâ ã äþåûæçãæè éêë ìíî ì DUR i DUI ö øùøúøûü úøýù øþÿ ý ù ýü PPK ûø øý ÿýù þ ýü DUR ø ýÿ ÿûþýø ÿ ö ü ýù!" #$%! #&% dla '!%( % )! *+$, # % - +" %& )% " ) ' #&%.!% #)$/*) +!+0 $! )" %& + ' ) #&% +&+ #$%!+ DKP Strategia rzwju Tychy-2010 raz jej realizacji (np.wpi) GRE defghihjgkl mn Strategia Rzwju Mieszkalnictwa pqrsqtuvs rwxy vzx{y s vs }rw~t y }wƒt x { SWZ rxt qrxt ˆ Š Œ Ž Š Ž GRE š š œ žÿ Ÿ œ œ ª«ž ª ª œ± ž ² ž ³ œ ³ ²³µ Ÿ œ «œ mwanie œ ž Ÿ Ÿž ª Ÿ Ÿ ž ² ž ³ Decyzje charakterze architektnicznym (wzzit, wniski œ Ÿ ž ¹ š š Ÿžº ž Ÿ ž œ ² Ÿ Ÿ ž Ÿ ³ ³ œ² ³ µž ª Ÿ œ² ²œ Ÿ ž œ ³ œ² ž ž ª «œ ž œ Ÿ ych przez plastyka miejskieg) Inicjatw Inwestycyjnych i Budwnictwa Mieszkaniweg PPPiA GWA Aktualizacja c 6 ' / -pdatek d :;< - C EFGHIJD SkaKLM NOPQRS T - pdatek d psiadania psa - UVWXYZ[ \V]^_ ` ]Za^_ - UVWXYZ[ VW a\vw[bc transprtwych

4 Gspdarka kmunalna!"!#$%&' Stwarzyszenia : ;< :=; B>A< C >:D P QRS ki prawa handlweg ˆ Š Œ Przetargi»¼½¾ ÀÁ ½ÂÃÄÂÅÃÆÅ Ç ÃÇÈÂÉÅüÀ Ç ÀÊ ¼ËÌÁÅÍ IRI Î ÈÌÏÇÐÀÁ ÃÇËÑÒ ¾ ¼ËÃÈÇÉ È¾ ÏÀÇÐÀÁÅÓ ÅÓ ËÌÇÊ È IGL czynszwe raz gólne zasady przyznawania ddatków mieszkaniwych Aktualny zasób lèçð ÏÔÁÌÈÂÊ ÁÅÓ Ã ÇÕ½¼ËǾ ËÌÇÊ ÈǾ czynszwymi Wspólnty mieszkaniwe (adresy raz bejmwany ÃÇË ÆÖ Ø¼ÇÐ ÃÇÅÍÇ Ù¾ ÄмÈËÂÊ ¼Ö ĽÂֽǾ Ï Ã¾ ¼½ÃÇÍÚżÖ Õ ÂÒÀ Ô¼À Ç À ËÈ ¼Í ¼¾ ËÍ Ê Õà ¼ÐÀ ÅÇÅÓ Ä¼½ÁÛ¼½ÁÍ ÀÁÅÓ miasta Ü Tychy z budynków mieszkalnych jednrdzinnych ÃÇÝÂÔ¼À Ç Ä½ÂֽǾ Ï Â½Çà ½ÂÃÐ ÅüÀ Ç ÐÂÞÅ ÂÊ ¼ i kwtwe) Î ÀÇÐ ÃÇ Ê Á ÄÇÕÈÂÊ ÂÞÅ ËÌÇÌÁËÌÁÈ ½ÂÅÃÀ¼ Ê Á ÄÇÕÈÑÊ drgwych Dane z frmularza T-03 (statystyka rejestracji pjazdów) Statystyka wydawanych praw jazdy IGL wraz z MZBM IKR IKM Infrmacje mapie numerycznej i zasadach krzystania GWG ÙË ÆÖÇ ÍÇÈÂÞÅ DUO ßÌÇÌÁËÌÁÈÇ Ê ÁÕÇÊ ÇÀÁÅÓ ÄÂÃÊ ÂÐ¼É ÀÇ Õà ÇÝÇÐÀÂÞà ÖÂËÄÂÕǽÅÃÚ Â½Çà ĽÃÁÃÀÇÀ¼ ÅÂÛÀ Æ̼ ÄÂÃÊ ÂмÀ Ç ÀÇ ËĽüÕÇÔ ÇÐÈÂÓÂÐÏ IDG áçþê ÇÕÅüÀ Ç Â Ä½ÂÊ ÇÕüÀ Ï Ì½ÇÀËĽtu drgweg na ÄÂ̽üÒÁ Ê ÝÇËÀ¼ Licencje na krajwy transprt drgwy rzeczy ââ½âåã༠ËĽÇÊ ÂÃÕÇÀ ¼ à Õà ÇÝÇÐÀÂÞÅ ã ¼ÍËÈ ¼Ö SMK Rzecznika Knsumentów âá ÈÐ ÅÃÀ¼ ÇÈÅͼ ĽÃÚÕÈÂÊ ¼ PSM ââ¾ ¼Ë ÆÅÃÀÇ ËÌÇÌÁËÌÁÈÇ Õà ÇÝÇÉ ß̽ÇÔÁ ã ¼ÍËÈ ¼Í Raprt ËÌÇÀ ¼ Ò¼ÃÄ ¼ÅüÉËÌÊ Ç ã ÇËÌÇ PZK Plan OC Miasta ßÌÇÌÁËÌÁÈÇ äßâ Ü Ï½ÂÕüÀ Çå ÃÖÂÀÁ å ÞÐÏÒÁ - cywilne PSC i knkrdatwe) æçèçéêçéëè æì í îïðñòó ô ïõêöëè øùú û ú é ëèö êçñú èüöéêöõ ï öú ïýöëùú ú éöþèþïñú éøÿ ñüèö ëð ùú ê ñüçñú éøÿû ïðñòó ú é èú èþéøÿ ñú ñ ùú û ïðñòó ú é SWO ñüøùú Prgramy przdrwtne i ich realizacja Lista niepublicznych ZOZ wraz z wykazem pradni SWZ specjalistycznych Wykaz pradni stmatlgicznych e (d k.142 sób) PZK+DUR ()*+,-./ )3/6 7,+85./6 2 *9)89423 GRE eurpejskich E 3- FG)FG)FG H 4234I5F/6 4I+H.,2342GJ +,.2 2H FK25LH M H 5IL,3/6 9/2G4I)F/23 NF.4I+ H,.2 2G 45O.85K /2O+)5+H 45K T UVWUXYZ[ U\]^YZ \_`a ` b`cdefa [gf a YX]_Whb idvz`^ jklmnl pqrspltql uvlw xyz slknl{ qls{lwu} r~u xyz lst k } plq q kt } {lwqlƒk mkrwqk lƒ k uplq suvnlsnrƒ lvu} lv ƒk puwslƒk w rnu} ƒk kt rzliczeniem raz pdejmwanymi decyzjami przez Zgrmadzenie Wspólników lub Walne Zgrmadzenie Ž š œ žÿ ž œ š š ž žÿ š ª ž š žÿ ž š«œ š š žÿ ž Infrm œ š š Ÿ š œ Ÿš žÿ Oferty inwestycyjne Ž «š œ š DUO PPK DKB Dyspnent Ÿ PPW Ÿ GGN, PPPiA

5 ±²³ µ ¹ º» ¼½ ¾ ºµÀ ¼ µá ¹ º  ÃÄÅÆ60/03 Zakres przedmitwy przekazywanych infrmacji z jednstek rganizacyjnych Miasta d BIP-u Wspólne dla wszystkich statut schemat rganizacyjny ÇÈÉÊËÌ ÍÎÏÐ Ê Ñ ÒÍÓÔÍÎÕ ÏÐÓ ÈÊÖ ØÇ ÙÇÌ ÇÚ Û ÜÝÞß àáâã Û Ýä åæç èéêëìíî ïðñï ò óô õôöí ð íðóï óíî ø ò ô-mail) ùúû üý þÿ þú þ ù ÿ ùÿ þú ù ù þ þ ùù þ þ ý ú þú ý!"#$% &'#()*"+ ) +,-",.& /0#01%" $"101%) % -401 &'#()*"+ 2 /0 #012!"$!"/ 4%5/) 1%"+ 26 '7"+ 058 /0+ %)! !/)/ #019 :;< infrmacja Miejskie Centrum Kultury C >D E;?EB CF =G AHI; =<HJ F K G<HJ F ; L MNO PNQROSTUV WQXRSYZW[ RSTUV \]^_ ` abcdefghijke` hilmn bfkk pq r s eith s t ue v` jtwjml vfeue` ja s e` x yz{ } ~{ ƒ ˆ Š Œ ŽŒ ˆ ŠŽŒ ˆ Œ Š Œ ˆ Œ Š Ž š œ žÿ ž Ÿ ªŸ «± ²³ µ ¹µ º µ»¼ ½ ¾µ»À Á  ÃÄÅÄÃÆ ÇÈ ÉÊÅËÌ ÄÆÍËÇÎÈ Æ ÍÆ ÎËÏËÐÇÄÑÃÎ ÊÄÒÄÃÓ ÉÊÄÏÈÃÆ ÇÈÔ ÎÇÕÄÅÒËÃÔË Ä ÊÄÒ ÄÃÓ ÉÊÄÏÈÃÆ ÇÈÔ ÖÆËÉÎÏ ÎØ ÄÑÙÚÛÜÝ Þ ßàáÙâÝá ã äúâåæçúþ äýá ã èéêë ìí î ïðñò óï ôõ ö øù ú û ü öýþ ÿ ù úöù ÿ!"#$%&' ( " %&)*+ # (,( -. / '0 MOSM (sekcje, grupy treningwe, miejsca treningwe, sukcesy) wykaz biektów sprtwych Osiedlwe 789: ;<:= Centra Sprtwe B CDEF?G H>= IJ Mie wykaz ROM-KL L M NOP QRSTUVUWSO XYZ[\] ^[Q^_\KL L X`KaNUb V OPX^Y[NOUL ]ST ONcUQV[SdP \Ub]S^_SP UeXZRM O bpstnos^ NPd taryfy w zasbach MZBM B CDgE?C hg X`UXKe ifjk R^]XY[NO[ lmn pqrstu ONcUQV[Sd q O U N[aPfNUWSO[ST vwxyz{ }{x ~ kmunikaty q u rq s ƒ k ˆ qs Š Œ wvž{ wv w y v Œy{ y x {z Œ { xywz{ Ž Œ{x}{ Œ~ š œ žÿ š ž Ÿ ž ªš «š š «ž š «Ÿ ± rganizacja rku szklneg ž ž ªš ª žÿ² ³ µÿ ž Ÿ ž Ÿ Ÿ š š ieniu rcznym ¹º» ¼½ ¾ ÀÁ ÂÃÄÅ Ä Æ ÇÈÉÊË inwestycje i remnty drgwe ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÒ Ï ÕÖÐ ØÙÒÍÌÚ ÚÛÌÓ Ü Ý Þß Ò ÚÛÌÓ Ì ÙàÐÑ ÌÍ Þá infrmacja wycince drzew w pasie drgwym infrmacja ustawie drgach publicznych ÕÙÒÙ Þ ÕÙ Þß Ò â ÐÏãÏ Ý Ò ÜãÑ ÌÍÍ Þ Ñ ÒÔØÙà ß â ÐÏãÏ Ý Þá Iä åæ ç èéêäëìí îï ð ñòóôõ ö øôùúû ø úôüôýùöþÿú õ ò üóöÿ ù ÿ ý òóöÿûø óô òó öõ ôùúô öñ ùúû ó û õ ÿ õ óô ôñôøùúû ùúû òö úûóôùû öòüô úùöó ôÿ û øö ÿ ÿû ú úýöþ úû ñÿ ú ö ñü ô Miejska Bibliteka Publiczna regulaminy krzystania infrmatr ö ñü ôÿ ñúû ú ýúö û õ úûþÿúû ôøóûñ ûýûöù õ üôø û úöó ÿö úûñúÿ ùû øôùû ÿ ûýùúÿ õ ô öóô óöÿ ùû ñ ûóñ û øôùû øö ÿ ÿû ûö ôõ úñ ô kalendarz imprez czytelniczych!"# $% & regulamin targwisk wskazanie lkalizacji targwisk miejskich wraz z ich planami '()* '+,-./0.*,( /*895,+3 +:; < )(5-.* )4* < +5+=- +=5>92 9? 0.* < (.? * '+? (/'+3 *B +8>(,-,(12+3 * 4./- )5/* CDEFGCF EG H GIJKL MNOPQR S TUVW XTU Y Z[\] ^TW X] _ `a bc TU \def PDg hijhkpjl jfge LDFlPJKPl INPmN JR hi IJKF nhdpq OIJlr gdr GElPm JR hi IJKF LD R llgr GElPms JGjGLl OIJlr gdr GEhG h R llgr GEhG JR hiijkf zasady wlntariatu hetdiggpri LDFlPJKPi joiprgeiud CDEFG L G LDEGFDIQR ODrig EDpq jpmidehjcg

6 v ƒ wxyz{ }~ { { } ˆ Š Œ 60/ 03,8,/ :/489 53,3, 31472,. 5: ,/. 30 I. Pdmity ,7 /8&/489 53,3, 31472,.!:-. 30 zwany dalej Kmisarzem. 2. # 0. 3!7,84 &7 /:,89, /, 7O 347 /30 0/ ,3,. 30 &7 /: 0/ ,3,. 30,89, 85O 57,,,3/ O7. :/,,89, ,.,,5 9, :,,/4 0 4 :-,. zwani dalej Kierwnikami. II. /54 0/, Rzecznik Praswy :/ 0, 57 0/89, / O 2, ekazu infrmacji 5:-. 30 /49..0 &7 /: 47,,/,89, ,30 0,83 2 zakresie raz przez Kierwników Rzecznik Praswy 85O 57,.: 0 Kierwnikami w zakresie wymiany infrmacji 5: / 0,.0 :/489 53,3 : 74/ 422, zekazu Kierwnicy4/54 0/, 3 8, a) 574,/ /03. :/489 53,3, 31472,. 5:-. 30 b) :/489 53, /, ,. 5: ,.0, ,. 4. 0/ /89,. 0 74/ O masweg przekazu, c) 57 0,,3 0# !7,84 02: , 5O3 0 /4 /3 4/ 4 03, 3 48 : 4 :/ ,. 5: : 31472,. /, 57 0/89,. 0 74/ O 2, , : d) /,,3 0 /0. 4 4/24 0 :/ , nfrmacji publicznej raz decyzji 4: : ,3,4:/ ,. 5: /24 0 :/ , 31472,. 5: , / : : ,3, 4 :/ ,. 5:-. 30 /4 74/ O 2, azu /47.,8,54 70/3.9 02# 0. 3,!7, Udzielanie infrmacji publicznej 9O7, 3 0 3,,, 8! :/ , ,7O , :8930 dknywane jest ,, 4 03, 57 0 /, , : 4 :/ ,. 5: O : /3, /,30,, ,34. 2,. 3 37/ /:7 :/489 53,3, 31472,. 5:-. 30 : / 43 0/ :, : &/489 53, ,.,84-O!, 7O /89, ,.,3. 1:3. 434,3 02 0/ ,,.. 3, ,,/:57, ,, 4 03, :57 0 /, ,.

7 Ž š œ Ÿ ž 60/03 «ª & $%! #!& ± ± µ ² ³ ±² Spsób wnisku Lp. Przedmit wnisku Adres wniskdawcy wnisku (ustna/pisemna) wg art.13 ustawy* faktyczny wnisku **) ¹º»  ÃÄÅ ¼Á ¼À ¼ ¾ ¼½ Ä Æ Ç ÉÈÊ È ÐÑ Í ÎÏ ËÌ Ò ÓÔÕ Ø ÓÙÚ Ö ÜÝ Û à Üß Û Þ á â ÜÝ Ü ÚÛ äý åþ ãý ÜÝ Ü ÚÛ äý åþ ãý èý ç æß wnisku (pisemna/ustna/inna) :89,, /3, 7 0 3,74/ / ,. publicznej (Dz.U. Nr 112, pz. 1198) **) pzytywny / negatywny é inny ð ï îñë î ë ì í ê û üùü ú ø ù ó ò ôñë ð ï ö ö õ þ üù þ úý ü ü ù ÿ þ ý ú þ ÿ ý úù ü

8 !"#$ % & ' ()*+ 60/03 2,zwisk Wniskdawcy Adres Nr telefnu, -./ :; < GH Tychy IJ KLM K NOPQRSTUV WXYKQVLKZ[\ QO\ ] XL^_`a lub Nazwa jednstki Organizacyjnej Miasta WNIOSEK & $%! #!& Na pdstawie art.2 ust.1 :89, /3, 7 0 3,74/ / ,. 5:-. 30 & ,., :/ ,. 3,89 5:. 2 zakresie: $! $ #& $%! # -/489 5/457 0 /,3, 31472,. &7 / 0 - kserkpie, - frma elektrniczna - inna frma......, , Data i pdpis wniskdawcy

9 &# $%% Nr... WZÓR /0. 44/24 0:/ , 31472,. 5:-. 30 bn cdefgh p qij kn l m q lgr gshi k l t uvwx60/03 Tychy, dnia DECYZJA, 54/89, 0,79 :89, /3,. 07., 74 : 4/ ,3, administracy 30 4 & O3 2 47,,79 :,79 :89, /3, 7 0 3,74 :4/ / ,. 5:-. 30 & ) p rzpatrzeniu wnisku Pani (a)...,2 4 :/ ,. 5:-. 30 w przedmicie ,8.43,89 5: 0 4/2,,8 :/ , 31472,. 5:-. 30 UZASADNIENIE* POUCZENIE I wersja / / : 4/ 4,3 0/4...,54 70/ /3 4//3, 0 /47. 03, II wersja Od niniejszej / : 57, , 54 O/ 9, 4 :/ ,. 5:-. 30 /4$/:# %.,. 97 2: ((strna) 2. a/a... yz{ z}~ z{ } ƒ }ƒ } } }~ } ~ { }~ ~ˆ Š Œ weg Ž š œ ž ž Ÿ š *Uwaga: ª«±²³ µ µ µ ¹º» ¼ ½ µ ³¾ Àµ¼Á ½ ³ ¹Á ¾Á  à µ µ» ÄÅÆ ¼Á Æ» i prawnym pwi ¹ Å ÄÇÈ ÉÊË ÌÈÍÊÎ ÌÏ ÌÐÑÊ Ò Ñ ÊÉË ÌÓÔÊ Ì ÕÖÑÔ Ø È ÐÓÙÚ Ò ÔÛÙÍÈ ÉÊ Ø ÜÝÞ ÓÛÊÑÐË ÌÓÔÐ Ë ÛÐÔÖ ßÐÓÛ Ü ß ÐË ÊÑÌÊ Ð ÖàÉÌÈáÈÑÌÈ ÌÑÕÐÍÏ Ê Ø Üãä åæ çèéêë ìí ãîïêæ ðë ãæåî ãñìë òó ô î îãõ îð öñ Ì ÐÍÊÉ ÐÉÑÊ ÉÈÑÌÈ ßÐàÏ ÌÐÛÙË Ò ÉÈ Ë Éâá äãî èôøå öñåöæ öåùîêõ æìó ö úæêèûüý ä è ûþ øçè þ ä èæðë î ãî èôø öñ ãî öåùîêõ æìó ö øäï ÿöìòåñó û òæ æãå öñåöñ ùæçèë ìòåñ ãñìë òó ö øîð öååî ð òìòñ éÿå î ìö òæð öñêæ ð çæòæå öñ ùæçèéð çèéêñ îê æå äòåæ òæ ä ãîð îãåöîåñ ãîð îãéð åæ çèéêë ìí öô îøæê îêæò øêòë ìòëå ò ø îð îãä çèéêë ìí öååëõ ãîð îãîõ îãõ éð ö ð öæêë îãåî ìö ö òæ äòæ æãåöñå öñ øêæð åñ ðëó æ å öñåöñ øîã èæðë øêæðåñó ãñìë òó ö ò øêòëèîìòñåöñõ øêòñøö éð øêæð mcy æ û dwdwej, **Uwaga:!" #! $ $ $ # " % & '() *) +, '-./0 *) +, '1 +20*) '(+(4 '(4 567+, 8264 '-.9. : ; 82+) * ) 7< ; '< ; 7 <+ 8*) =>6() + >* '?>. 2 ;: *7*) ; 9* ) ; 9* 7 + '< ; >6<0A 8*>B <*(., 1(=24 *>B =) <-.>*'(A87< ; 7<+ <7C*2B +5 : < 8.0 3<cznej.

10 DPQ EFGHIJ R SKL MP N O S NIT IUJK M N V WXYZ60/03 WZÓR /0. 4: : ,3,4:/ ,. 5:-. 30 &# $%% Nr... Tychy, dnia DECYZJA, 54/89, 0,79 :89, /3,. 07., 74 : 4/ ,3,,/ , & O3 2 47,,79 :,79 :89:89, /3, 7 0 3,74 :4/ / ,. 5:-licznej (Dz.U. Nr 112, pz. 1198) p rzpatrzeniu wnisku Pani(a)...,2 4 :/ acji publicznej 57 0/ ,8.43,89 5: 0 :2,7, ,3 04:/ ,. 5:-. 30 UZASADNIENIE* POUCZENIE / / : 4/ 4,3 0/4,54 70/ /3 4//3, 0 /47. 03, 97 2: (strna) 2. a/a... [\]^\_` a \]^bc_de _e _dc_b f cbag _`hb _ `ibc]g _`hb `jklmn pqn nrnms tun vwxynxp z { n s { vxyv { p s} z y~ *Uwaga: ƒ ƒ ˆ Š Œ Ž ƒš ƒ ˆ Ž Œ ƒ Œ Ž Ž ˆ ƒ ƒ š Œ ˆ ƒ Ž ƒ Œ ƒ ƒ ƒ ˆ Š ƒ Œ ƒ ˆ ƒ Œƒ ˆ ƒ ƒ Š Œ Š Šœ Ž ˆ ƒ Šƒ Œ ƒ ƒ ƒ ˆ Š ƒ ƒ ƒ ƒ ˆ ƒ š ƒ Œ Ž Ž ƒ ˆ ƒ ƒ ˆ Š ˆ Ž žÿ Ÿ Ÿ Ÿ ª «ž ž «± ² ³ ª Ÿ µ Ÿ ž Ÿ Ÿ «Ÿ ² Ÿ «ª žÿ Ÿ Ÿ ± ž ¹º ³ º «Ÿ» ž Ÿ ¼ ž ª ž Ÿ ³ Ÿ Ÿ ±

Þ Á Ö Ø ØÙÖÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ À Ö Ö ÔÖÓØÓ Ó Û Ð Ù ØÛ Ò ÔÖÓ Ù ÔÖÓ ØÓÛ Ò Û Ô Þ ÒÝ ÓÑÔÙØ ÖÓ¹ ÛÝ ÔÖÞÝ ØÓ Þ Ó Ò ÓÒ ÔÓ Û Ñ Ö ÔÖÓ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÐÓ ÞÒ º Ç Ø Ø ÞÒ Þ Ý ÓÛ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÛ Þ ÞÓÖ Ò ÞÓ¹ ÊÝ ÙÒ ½ Ï Ö ØÛÓÛ ØÖÙ ØÙÖ

Bardziej szczegółowo

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ Ç Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Â ÖÓ Û Ö ÈÓÐ Ø Ò Ï Ö Þ Û ÁÒ ØÝØÙØ ËÝ Ø Ñ Û Ð ØÖÓÒ ÞÒÝ Ï ÌÁ ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety Zesee pre pplres r prr prr r ere, prr pree prr s sep sr ble ; > s r J Ž ˆ š š š š Ÿ š š rr e pr r p Ws ble e p ere ps rps Trs r sr l Dse r r r r r r r r ere ers prr..2 6.2..7 2. 2. 7. 8....2.2 2. 7...2

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

Ð Ö Û Ø Ý Ò Û Ö ÞÓ Ò Û Ð Ñ ØÓÔÒ Ù ÔÓ Ð ÓÖ Û Ñ Ø Ö Â Ò Ð Ø Ó ÛÝ ÖÝ Ø Ø ØÖÙ Ò µ Ð Ö Û Ø Ý Ò Ï ÒÓð Ð Ö Û Ø Ý Ò Þ ÓÛÙ ÔÓ Ó Ò Ð Ð ØÖÓÑ Ò ØÝÞÒ ÔÓÖÙ Þ Þ Ø Ñ

Ð Ö Û Ø Ý Ò Û Ö ÞÓ Ò Û Ð Ñ ØÓÔÒ Ù ÔÓ Ð ÓÖ Û Ñ Ø Ö Â Ò Ð Ø Ó ÛÝ ÖÝ Ø Ø ØÖÙ Ò µ Ð Ö Û Ø Ý Ò Ï ÒÓð Ð Ö Û Ø Ý Ò Þ ÓÛÙ ÔÓ Ó Ò Ð Ð ØÖÓÑ Ò ØÝÞÒ ÔÓÖÙ Þ Þ Ø Ñ Þ Ø ØÖÓ ÞÝ ÔÖÓ º Ö º º º ÖÒ Þ Ø Ç Þ ÝÛ ðò ÙÒ Ñ ÒØ ÐÒÝ Á ÏÝ ÁÎ ÈÓ ÞÙ Û Ò Ð Ö Û Ø Ý ÒÝ Ï½ ¼ ½ ÓÐ Ò ÔÖÞÝÔ È Ö Ô ØÝÛÝ ðò Ð Ö Û Ø Ý Ò Û Ö ÞÓ Ò Û Ð Ñ ØÓÔÒ Ù ÔÓ Ð ÓÖ Û Ñ Ø Ö Â Ò Ð Ø Ó ÛÝ ÖÝ Ø Ø ØÖÙ Ò µ Ð Ö Û

Bardziej szczegółowo

ć ć ź Ń Ś ŚĆ ź

ć ć ź Ń Ś ŚĆ ź Ą ć ć ć ź Ń Ś ŚĆ ź ć Ś ŚĆ Ń Ó Ó ć ć Ś Ń ć ć Ś Ś Ś ź ć Ś Ń ź ć Ś ź ź ŚĆ Ń Ń Ś Ę ć Ó Ś ć Ę Ś Ś Ą ć ź Ń Ń ć ć ź Ę ź ź Ś ŚĆ ź Ę ĘĄ Ę Ż Ó ć ć Ą ź Ą Ą Ę Ń ć ć Ą Ę Ą ć Ń Ń Ś ź ź Ą Ż Ó ć Ę Ę ź ź ź ź Ą Ń Ę Ą

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ż ź Ę ń ń ć Ę ź Ż

Ą ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ż ź Ę ń ń ć Ę ź Ż Ó Ś ń Ś Ź ń Ą ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ż ź Ę ń ń ć Ę ź Ż Ę Ę Ę ź ź Ą Ą ĄĄ ń Ę Ę ń ń ń Ź Ą ń ń ń ń Ę Ą Ę ń Ę Ę Ą ń ń ń ń ź Ę Ę ź ć ń Ę ń Ę Ę Ą ń Ę Ę ń Ę Ę ć ć ń ń Ę Ę Ę Ę ć ć Ź ć ć Ę Ż Ę ń Ż Ó Ę ć ń Ę Ż Ż Ż Ż Ę

Bardziej szczegółowo

ÜŮ ÚÍ ń Ż ń ń ń Ż Ĺ ý ý ń ń ľ ý ń ń ń Ż ń Ż Ż Ą

ÜŮ ÚÍ ń Ż ń ń ń Ż Ĺ ý ý ń ń ľ ý ń ń ń Ż ń Ż Ż Ą ń ňń Ż ý ń ľ ń Ć ÜŮ ÚÍ ń Ż ń ń ń Ż Ĺ ý ý ń ń ľ ý ń ń ń Ż ń Ż Ż Ą ý ď ý ý ń ć ý Á Ć ď ć ď á áń ń ř ć á ć ć Ż ć ŻŻ Ł Ą ń ń ľ Ú Ł Ł ć ő ď ŻŻ ń Ż Ź ć ý ć ć í Ż Ż ń á ä Ż őź ń ő Đ ď ń ć ń ý ä Ż ź ä é ń ŕ ń

Bardziej szczegółowo

Reguly. Wind = Weak Temp > 20 Outlook Rain PlayTennis = Y es

Reguly. Wind = Weak Temp > 20 Outlook Rain PlayTennis = Y es ËÞØÙÞÒ ÁÒØ Ð Ò ËÝ Ø ÑÝ ÓÖ Þ ½ Ï ÖÙÒ Ð ØÓÖ Û Ý Ð ØÓÖ Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ø Ø Û ÖØÓ ÃÓÒ ÙÒ ØÖÝ ÙØÙ Û ÖÙÒ Ó ÔÓÛ Ó ØÓÑ Ô Ò ÝÑ ÔÓ ÝÒÞ Ó Ð ØÓÖÝ Û ÞÝ Ø ÝÞ Ö Ù ÞÛ Þ Ò Ø Þ Ò ÝÞ Ã Reguly ÔÖÞÝÔ ÝÛ Ò Ó ØÓÑ Ô Ò ÝÑ Û ÖÙÒ Ö Ù

Bardziej szczegółowo

a b c d e f g h i j k l l m n o p r s t u w

a b c d e f g h i j k l l m n o p r s t u w P ABC Iay ³ Da. 4-6 Ga 2013 ` a ẓ Na : 1. Gañ. F. M. a 2. a. F. P. Maa 3. K O³. F. P. Maa 4. Ty. F. A. Gêa P ABC Iay Da Iay ³ a,. P ABC P a ó ay Pñ Wó³ Na, óy ay y ó a 4-6 ³y a a ay, a ó ó a³¹y a ê ê aa

Bardziej szczegółowo

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³ Õ±³«² µ ¼»µ ± ÝÕÛ»» ³ ²- ¼ ²«ô»¹ ³ ²«¹ ³² ²»¹±ô»¹ ³ ²«³ «²»¹±»¹ ³ ²«±» ¼ ½»¹± µ º µ ½» ±¼±» îðïî ò Ò ±¼» y íí «ò ï îô y ìé «ò íô y ìç «ò ïô y êï «ò îô y ïðî «ò ìô y ïðí «ò ïô y ïïí «ò ï î y ïìê «ò ë α

Bardziej szczegółowo

ť ś ś ś ś ą Ł ń ý ś ń ť ą Ż ą ą ą ą ś ą ś đ ą ś ź ś Ś ń ś ś ś ć ą ą Ż ą ą Ś Ż Í ź

ť ś ś ś ś ą Ł ń ý ś ń ť ą Ż ą ą ą ą ś ą ś đ ą ś ź ś Ś ń ś ś ś ć ą ą Ż ą ą Ś Ż Í ź ć Ĺ Ĺ ś ń Ą ą ą Ż ś ń đ ś ą Ż Ż ő ą ą ą ą ś ą ś ś ą ő ő ń ś ť ś ś ś ś ą Ł ń ý ś ń ť ą Ż ą ą ą ą ś ą ś đ ą ś ź ś Ś ń ś ś ś ć ą ą Ż ą ą Ś Ż Í ź ś Ż ą ő ś ą ą ď ą Ť ą Ż ś ś đ ś Ś ś ś ą ą ś Ż ść ą í ť ť ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ś Ś Ś Ę ĘĄ Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ś Ę ź Ź Ż Ę Ś ć Ł Ę Ł Ś Ł Ł ź Ś Ś Ń Ł Ś Ą Ś Ł Ł Ż ć ć Ż Ś Ś Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ś ć ć Ż Ż Ż Ż ć Ś Ż ć Ż Ż Ł Ą Ł Ń ź Ń Ń Ę Ń Ą Ń Ż Ż Ó Ż Ż ź ź Ź Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł Ł Ą Ą Ą ź Ł Ę Ń ź ć ć ź ź Ę Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł ź ć Ń ź Ą Ó Ę Ę ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ę Ę ć Ą ć Ą Ł ć Ą ć ć Ń Ń Ń ź ć Ń Ł Ń Ń ź ć ć ć Ę ć Ń ć Ł ć Ń ć ź ź Ę ć Ś ź ć Ą Ę ć Ą ć Ź Ń ź ć ź Ż ć Ł ć Ń ć ź Ą ź Ł

Bardziej szczegółowo

Þ Á Í Ù ÞÓÖ ÒØÓÛ Ò ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ï Ö ØÛÝ ÑÓ Ó ÖÓÛ Û Ö ØÛÓÑ Ð ÝÑ Ó Ò ÔÓÞ ÓÑ ÛÝ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ù Ù ÛÝÑ ÔÓ Þ Ò º Ï Ù Ù ÓÛÝ ÞÓÖ ÒØÓÛ ÒÝ ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù ÝØ ÓÛÒ Ù Ù Ò Ô ÖÛ Ù Ø Ð ÔÓ Þ Ò ÔÓØ Ñ ÔÓ Þ Ò

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI / 83 / 2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu D -1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok P U o podatku

Bardziej szczegółowo

Ł ŁÓ í đ í Í Í đ đ őżĺ ę ę ń ń ę ę ż Ą ĺ ŻŻ ĺ ĺ Ż í ĺ ĺ ő ý ĺ ý Ę ő ż ő ý ę Ż Ę Ź ń ę ż żý ę ę ý Ź ż ő Ę ę ę ę ő Í żý ę ĺ ę ż Í ĺ żý ż Ę ĺ ĺ ę ę ĺ Ę ę Đ Żý Đ Ż ý ę Ę Ę ż ý ý ĺ ý ę é ő ę ń ę ż Ą ż Ä

Bardziej szczegółowo

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ę ę ĄĄ Ą Ą Ł Ę ę ń ę Ę ć ę ę ę ę ć ę ć ń ę ć ź ć ć ę Ł Ł Ł Ł ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ą Ę Ł Ę ćę Ę Ę ŁŁ ę ź Ł Ę ń Ł Ł Ł ć Ł ę Ł Ź Ę ę Ą Ę Ł Ę Ą Ó ń ń Ę ń Ś ń Ś ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś é Ś Ś Ś ŁĄ ń ľ ś ń ś ś ń Í Ż ś ś Í Ż Ć Ć ś ś ś ś ń Ż ń ś ś Ć ś Ć ś ń Ć ś ś ń Ż ś ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś ś ć ś ś ś ś ś Í ś ś ś ś Ć ć ś ś ś ś ś Í Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę ą Ś ą ą ą ż ź Ź ó ż ą ń Ś ź ć ą ą ć ź ć ó ó ą ó ż ą ń ą Ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ź ń ęż ć ą ę ą ą Ń ó ż Ęć ę ą ż ż ń ż Ó ą ż ń ń ą ą ó ą Ę ęż ęż ęź Ś ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł Ś ĘĄ Ś Ł ż Ą ż ń ć ż ć Ś Ł Ł Ź Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł ż ć ż ć ń Ł ć Ó ć ć ć ż ć ć ć ć ć ż ć ż Ó ć ź ć Ś Ł Ł Ź Ś ć ć Ą ć Ó ż ć ż ż ć ć ż ć ń ż Ł ć ń ć ć ć ż ć ć Ś Ł Ł ż Ł ć Ę ż ć Ł ż Ń Ó ż ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ń ń ś

Ł ś ś ń ń ś Ę ń Ł ś ś ń ń ś ść ę ę ś ż ś ś ś ę ę ś ę ś ę ć ź ż ś ęś ż ę ś ś ś ć ź ę ę ś ś ść ć ę ę ś ś ę ę ę ę ś Ł Ł Ł Ł Ł ś ć ę ę ę ę ń Ą Ą ż ę ę Ł Ś ę Ł Ł ę ę ę ś Ą ę ę ę Ł Ł ń ń ś Ą Ń ś Ł Ó Ł ść ń ń ą ę ść ń

Bardziej szczegółowo

ÁÒ ØÝØÙØ ÈÓ Ø Û ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÈÓÐ Ñ Æ Ù Ì ÑÔÓÖ ÐÒ Ô ØÝ ÔÐÓÖ ÒÝ Ñ ØÓ Ý Þ ÓÖ Û ÔÖÞÝ Ð ÓÒÝ ÊÇ ÈÊ Ï ÇÃÌÇÊËà ÙØÓÖ Ñ Ö È ÓØÖ ËÝÒ ÈÖÓÑÓØÓÖ ÈÖÓ º Ö º Ò º Ò ÖÞ Ë ÓÛÖÓÒ Ï Ö Þ Û ¾¼¼ Öº ËÔ ØÖ ½ Ï ØÔ ½º½ ÏÔÖÓÛ Þ Ò º º

Bardziej szczegółowo

Ń Ś Ó Ó Ć Ś ŃŃ Ó Ą

Ń Ś Ó Ó Ć Ś ŃŃ Ó Ą Ń Ó Ń Ń Ś Ń Ą Ń Ą Ź Ź Ą Ś Ż Ń Ć Ń Ń Ń Ń Ń Ś Ó Ó Ć Ś ŃŃ Ó Ą Ń Ń Ź Ś ĄŃ Ż Ń Ą Ć Ś Ą Ą Ń Ó Ą Ą Ś Ó Ą Ń Ą Ą Ą Ą Ń Ą Ś Ś Ą Ń Ą Ć Ó Ą Ś Ń Ą Ą Ą Ą Ń Ą Ń Ą Ą Ą Ą Ż Ż Ś Ń Ń Ń Ó Ó Ś Ż Ó Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ą Ą Ń Ą Ń Ą Ą

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 19 Wprowadenie do teksturowania

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż

ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż Ś Ś Ż Ó ż ż ż ż ć ż ż ć ż ż ż ż ź ż ż ż Ó Ś ż ć ć ż ż ż ż ź ć ż ć ż ż ź ż ć ż ź ż ć ź ż ż ź ć ż ż ć ż ż Ś ż ż ć ż Ś Ó ż ż ż ć ć ż ć ź ż ż ż ć ć ć ć ż ż ź Ó ć ż ż ż ć ź ż ć ż ć ż ż ż ż ż ć ć ć ż ż ż ź ż

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą ę ó

ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą ę ó Ą ę ć Ą ą ą ą ż ż ó ą ż ć ą ą ć ż ć ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ż Ś ę ą ę ą ą ż ĘŚ ż ń ę ę ą ó ż ą Ą Ź ń Ó ą ą ó ą ę ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń ę ńń ń

ń ę ńń ń ń ż ę Ą Ś Ó Ę ń ę ńń ń ę ż ż Ę ę Ń Ę ę ę Ń ń ż Ę ę Ą ę ń ż ę ć ę ć ń ń ę Ś ę ę ź ż ż ę ę ż ę ż ń ę Ę ę ż Ę ń ż ę ń ń ę ż ę ż ę ż ń ę ę ę ę ę ę ę ż Ę ę ę ć ę ź ę ę ź Ę ę ń ę ż Ę ę Ę ń ż ę ę Ę ń ę ż Ę ę

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ę Ę ż Ę ć ń ń Ą Ą Ę ń ć Ą ń ń Ś ń ń ń ż ń ń ż ń ż ż ż ż ż ż ć ć Ą ź Ę ń ż ż ż Ż ż Ą Ł ż Ę ż ż Ę ć ć Ą ż ż ć ć ż ć ż Ę ż ż ń Ż ż ć Ą ż Ęć ń ż ż ń ć ć Ę Ł ż Ę Ę ć ż ń Ł ż Ż ż Ż Ę ż Ź ż Ź ż ź Ę Ź ń ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo