Poznań, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, r."

Transkrypt

1 Dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw. Katedra Fizjologii Roślin Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wołyńska Poznań Poznań, r. Ocena rozprawy doktorskiej mgr Edyty Łukaszuk pt. Reakcje rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.) na uszkodzenia mechaniczne Praca doktorska mgr Edyty Łukaszuk zrealizowana została w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem dr hab. Iwony Ciereszko, prof. nadzw.. Praca doktorska jest opracowana zgodnie z wymogami obowiązującymi dla prac doświadczalnych w dziedzinie nauk biologicznych; obejmuje w kolejności: Wykaz stosowanych skrótów (2,5 strony), Wstęp (30 stron), Cel pracy (1,5 strony), Materiał i metody (21 stron), Wyniki (42 strony), Dyskusja (19 stron), Wnioski (1,5 strony), Streszczenia w języku polskim (2 strony) i angielskim (1,5 strony), Bibliografia (obejmująca 232 cytowane artykuły literatury światowej, w zdecydowanej większości opublikowane w latach ), Spis 38 rycin i 4 tabele. Praca w całości liczy 150 stron. Nadrzędnym celem pracy było zbadanie wpływu zranienia mechanicznego liści rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana L.), ekotyp Columbia na proces oddychania i aktywność fotosyntetyczną oraz na metabolizm węglowodanów. Oprócz wyżej wymienionych celów Doktorantka zaplanowała również pomiar wskaźników stresu oksydacyjnego (poziomu nadtlenku wodoru, zawartości związków zawierających grupy tiolowe SH i oszacowanie poziomu peroksydacji lipidów TBARS) oraz zawartości metabolitów wtórnych (antocyjanów, związków fenolowych i tanin) w uszkodzonych mechanicznie tkankach. Badania przeprowadzono na roślinach typu dzikiego (wt) i mutantach hormonalnych takich jak aos (mutant z zablokowaną syntezą kwasu jasmonowego, z deficytem JA), ein4 (mutant niewrażliwy na etylen) i rcd1-1 (mutant o zredukowanej wrażliwości na ABA, ET i JA). O wpływie zranienia na proces oddychania wnioskowano poprzez oznaczenie intensywności oddychania ciemniowego roślin rzodkiewnika metodą gazometryczną wykorzystując elektrodę tlenową Clarka i poprzez pomiar całkowitej emisji energii cieplnej stosując pomiary 1

2 kalorymetryczne. Z kolei o wpływie zranienia na proces fotosyntezy wnioskowano na podstawie określenia intensywności fotosyntetycznego wytwarzania tlenu stosując elektrodę Clarka oraz zawartości węglowodanów (HPLC i metodą spektrofotometryczną) i aktywności kluczowych enzymów związanych z metabolizmem sacharozy (inwertaz; syntazy sacharozy - SuSy i pirofosforylazy UDP-glukozy- UGPazy metodą spektrofotometryczną). Cele pracy zostały przez Doktorantkę jasno sformułowane na stronie 34 i 35 rozprawy. W pracy próbowano odpowiedzieć na pytania, cytuję: 1. W jakim stopniu uszkodzenie mechaniczne liści rzodkiewnika pospolitego wpływa na podstawowe procesy fizjologiczne fotosyntezę, oddychanie oraz produkcję cukrów? 2. Czy zranienie zmienia gospodarkę energetyczną (m.in. emisję ciepła wydzielanego przez rośliny)? 3. Jak kształtuje się skład chemiczny, zwłaszcza zawartość cukrów i metabolitów wtórnych, po uszkodzeniu mechanicznym liści? 4. Czy zranienie zmienia aktywność kluczowych enzymów związanych z metabolizmem sacharozy: inwertaz, syntazy sacharozy, UGPazy? 5. Czy istnieje korelacja między zmianami aktywności tych enzymów i zmianami zawartości cukrów w zranionych roślinach? 6. Czy zmiana równowagi hormonalnej u mutantów (deficyt JA, niewrażliwość na ET, ABA, MeJA) wpływa na odpowiedź rośliny na zranienie? Czy któryś z hormonów odgrywa decydującą rolę w odpowiedzi fizjologicznej? 7. Czy uszkodzenie mechaniczne liści rozetowych indukuje stres oksydacyjny? Temat i cel ocenianej pracy doktorskiej mieszczą się, w moim przekonaniu, w niezwykle ważnym kierunku badawczym w dziedzinie współczesnej biologii, a dokładnie odporności roślin na stres. Podjęcie przez Doktorantkę powyższej tematyki badań z pewnością dostarczyło nowych informacji także dla biotechnologii roślin przydatnych w zakresie wytworzenia stanu tolerancji, a nawet odporności roślin na stale rosnące zagrożenia związane z warunkami stresu abiotycznego i biotycznego. Mogę też stwierdzić, że temat pracy doktorskiej mgr Edyty Łukaszuk jest jasno sformułowany. Poza tym główny cel jak i postawione przez Doktorantkę cele cząstkowe są interesujące, biorąc pod uwagę fakt, że zranienie mechaniczne, podobnie jak inne czynniki stresowe indukuje biosyntezę fitohormonów stresowych uczestniczących w uruchamianiu reakcji obronnych, które umożliwiają roślinie dostosowanie się do niekorzystnych warunków środowiska. Należy podkreślić, że zainteresowanie Doktorantki wpływem zranienia mechanicznego na oddychanie, aktywność fotosyntetyczną i metabolizm węglowodanów u mutantów A. thaliana z 2

3 modyfikacją szlaku hormonalnego jest w pełni uzasadnione biorąc pod uwagę fakt, że otrzymane wyniki są całkowicie nowatorskie. Wiedza na temat mechanizmów obronnych roślin indukowanych przez zranienie jest wciąż niewystarczająca, szczególnie na poziomie fizjologicznym i wyniki badań tej dysertacji są istotne dla współczesnej biologii roślin. Mam tylko jedną uwagę, co do postawionego przez Doktorantkę pytania 6 na str. 35, gdzie Doktorantka pisze, że W pracy próbowano odpowiedzieć na pytanie:, cytuję Czy któryś z hormonów odgrywa decydującą rolę w odpowiedzi fizjologicznej?. W mojej opinii, aby móc w pełni odpowiedzieć na to pytanie, Doktorantka powinna określić poziom fitohormonów w zranionych tkankach typu dzikiego w czasie trwania eksperymentu i porównać otrzymany wynik w stosunku do kontroli. Ocena Wstępu Treści części teoretycznej (Wstępu) są podporządkowane tematowi i celowi pracy doktorskiej. W kolejnych podrozdziałach Wstępu Doktorantka omówiła zagadnienia dotyczące reakcji roślin na czynniki stresowe, mechanizmy obronne roślin na zranienie, molekularne mechanizmy odpowiedzi roślin na uszkodzenia, rolę hormonów i regulatorów wzrostu w odpowiedzi na zranienie, rolę cukrów w reakcjach roślin na czynniki stresowe, funkcje enzymów hydrolizujących sacharozę (inwertaz, syntazy sacharozy i pirofosforylazy UDPglukozy), regulację metabolizmu roślin przez fitohormony i cukry. Należy zaznaczyć, że najlepiej napisanym przez Doktorantkę podrozdziałem we Wstępie jest podrozdział dotyczący funkcji enzymów hydrolizujących sacharozę, a zatem tematyka będąca przedmiotem zainteresowania przez wiele lat Pani dr hab. Iwony Ciereszko, prof. nadzw.. Ponadto należy wspomnieć, że wiele prac cytowanych we Wstępie to publikacje z ostatnich 10 lat badań. Poza tym mam kilka uwag dotyczących Wstępu: w mojej opinii brakuje treści dotyczących wpływu zranienia na podstawowe procesy fizjologiczne, tj. fotosyntezę i oddychanie, które były przedmiotem badań niniejszej dysertacji. Dodatkowo na str. 5, podrozdział Reakcje roślin na czynniki stresowe, brakuje odniesienia literaturowego do zdania cytuję Reakcja roślin na działanie czynnika stresowego obejmuje trzy fazy: fazę alarmu, odporności i wyczerpania. Ponadto zamiast fazy odporności powinna być wymieniona faza obrony, co byłoby bardziej właściwym określeniem, ponieważ w tekście nie jest podane jakiego typu są to oddziaływania pomiędzy rośliną i stresorem. Ponadto podrozdział dotyczący regulacji metabolizmu przez fitohormony i cukry mógłby być bardziej 3

4 rozbudowany i wzbogacony graficznie, bowiem w publikowanej literaturze jest wiele badań dotyczących tej tematyki. Materiał i Metody Zarówno materiał roślinny jak i stosowane metody w pracy doktorskiej zostały szczegółowo opisane przez Doktorantkę. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń dotyczących treści zawartych w tym rozdziale. Mgr Edyta Łukaszuk włożyła duży wkład pracy i obok podstawowych metod fizjologiczno-biochemicznych zastosowała także nowoczesne metody badawcze z zakresu biologii eksperymentalnej takie jak wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC i spektrometria FT-ramanowska, dzięki współpracy ze specjalistą z innego ośrodka naukowego. Mam drobne, następujące uwagi, które w żaden sposób nie umniejszają wartości tego rozdziału: - Autorka nie podała czym kierowała się wybierając do badań ekotyp Columbia Arabidopsis thaliana i mutanty hormonalne (aos, ein4 i rcd1-1) oraz nie podała przyczyny wyboru stadium rozwojowego rośliny - w tekście rozdziału Materiał i Metody występują nieliczne błędy literowe str. 36, str. 40, str Autorka niekiedy używa żargonu laboratoryjnego np. Zwirowane próby Ponadto nie mam uwag, co do opisanych przez Doktorantkę metod badawczych stosowanych podczas realizacji pracy doktorskiej. Należy wspomnieć także, że otrzymane przez Doktorantkę wyniki zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem analizy wariancji ANOVA dla układów czynnikowych. Uzyskanie istotnego wyniku w analizie wariancji było podstawą wykonania testów post-hoc. Istotne różnice pomiędzy porównywanymi średnimi wykrywano testem Duncana. Wyniki i Dyskusja Szczególnie rozdział Wyniki i Dyskusja zasługują na pozytywną ocenę. Na ponad 42 stronach rozprawy Doktorantka szczegółowo przedstawia rezultaty wykonanych przez siebie analiz takich jak: analiza wzrostu rzodkiewnika, zmiany składu chemicznego na podstawie spektrometrii FT-ramanowskiej, zawartość barwników fotosyntetycznych u rzodkiewnika po zranieniu liści rozetowych, fluorescencję chlorofilu a po zranieniu liści rozetowych rzodkiewnika, wpływ zranienia na intensywność fotosyntezy i oddychania u rzodkiewnika, wpływ zranienia na aktywność metaboliczną badania kalorymetryczne emisji ciepła (emisję specyficznej mocy cieplnej i energii cieplnej), zawartość glukozy i sacharozy oznaczanych enzymatycznie, zawartość cukrów oznaczanych metodą wysokosprawnej chromatografii 4

5 cieczowej, wpływ uszkodzenia liści na zawartość skrobi, identyfikację kalozy w liściach rzodkiewnika po zranieniu, aktywność enzymów przemian węglowodanów po zranieniu liści rozetowych rzodkiewnika (aktywność inwertaz kwaśnych - wakuolarnej i apoplastycznej, aktywność inwertazy obojętnej, aktywność syntazy sacharozy oraz aktywność pirofosforylazy UDP-glukozy), zawartość metabolitów wtórnych po uszkodzeniu mechanicznym liści rzodkiewnika (zawartość antocyjanów i związków fenolowych, zawartość polifenoli i tanin), natężenie stresu oksydacyjnego po zranieniu liści rozetowych rzodkiewnika (histochemiczną detekcję H2O2 w liściach rzodkiewnika, zawartość H2O2 w liściach rozetowych rzodkiewnika, wpływ zranienia na zawartość produktów peroksydacji lipidów i uszkodzenia oksydacyjne białek po zranieniu liści). Rozdział Wyniki jest napisany precyzyjnie i jasno, co świadczy o umiejętności właściwej analizy wyników przez Doktorantkę. W końcowej części rozdziału Dyskusja, tj. w Podsumowaniu jak i w rozdziale Wnioski autorka podsumowała w skondensowanej formie uzyskane wyniki. Z przeprowadzonych badań Autorka przedstawiła 13 wniosków. Nie sposób w zwięzłej recenzji przedstawić i skomentować wszystkie uzyskane przez Doktorantkę wyniki. Przykładowo, Autorka posługując się spektrometrią FT ramanowską określiła podobieństwo składu chemicznego wykazując, że spośród badanych roślin kontrolnych, niezranionych najbardziej zbliżony do roślin typu dzikiego (wt) był mutant z deficytem JA (aos), natomiast najbardziej odmiennym składem chemicznym charakteryzował się mutant z deficytem ET (ein4). Ponadto zranienie spowodowało zmiany w ogólnym składzie chemicznym roślin, co przedstawiono na dendrogramach dla widm FT ramanowskich liści A. thaliana. Ponadto Doktorantka badając emisję energii cieplnej stwierdziła, że krótkotrwały stres nie powodował znacznej intensyfikacji przemian metabolicznych. Wykorzystując metodę histochemiczną i spektrofotometryczną wykazała, że w reakcji na zranienie u roślin typu dzikiego (wt) jako pierwsze uruchamiane są reakcje obronne takie jak synteza kalozy, H2O2 i wzrost aktywności inwertazy apoplastycznej. Zaobserwowane wzmożone generowanie H2O2 w pobliżu zranienia i w wiązkach przewodzących wskazuje na funkcję ochronną i sygnalizacyjną tej molekuły. Poza tym stosując elektrodę tlenową Clarka Doktorantka zaobserwowała zwiększenie intensywności oddychania po uszkodzeniu liści oraz stwierdziła, że zranienie nie powodowało zmian w aktywności fotosyntetycznej. Następnie analiza odpowiedzi na zranienie u mutantów ujawniła, że mutanty charakteryzowały się obniżoną fotosyntezą i niższą mocą cieplną w stosunku do roślin typu dzikiego (wt), co było najbardziej widoczne u mutanta z deficytem JA, ABA, ET (rcd1-1) i u mutanta z deficytem JA (aos). Po raz pierwszy pokazano, że nacięcie liści u rcd1-1 powodowało obniżenie zawartości chlorofilu i zawartości chlorofilu a (NPQ, qp, 5

6 QY), zwiększenie mocy cieplnej, zwiększenie aktywności SuSy i UGPazy wraz z nagromadzeniem sacharozy i wzrostem aktywności inwertaz (cwinv, VIN i CIN). Ponadto proszę Doktorantkę o wyjaśnienie wniosku 10, str. 119, gdzie pisze cytuję Niewrażliwość na etylen u ein4 nie powodowała zmian w reakcji roślin na uszkodzenie rozet liściowych. Analizując wyniki niektóre ze wskaźników wykazują zmiany na zranienie, np. ryc. 17, str. 69 i ryc. 20 str. 74, proszę o komentarz. Uwagi ogólne Oceniając całokształt niniejszej rozprawy powinnam podkreślić, że cała praca napisana jest prawidłowo i przejrzyście oraz zawiera jasną graficzną dokumentację. W tekście występują tylko nieliczne błędy stylistyczne, literowe i personifikacje. Mam kilka pytań do Kandydatki: 1. Jak wyjaśnić, różnice w zawartości cukrów w liściach A. thaliana oznaczanych enzymatycznie i HPLC 2. Czym spowodowane są różnice w aktywności UGPazy w odpowiedzi na zranienie u zastosowanych mutantów Podsumowanie 1. Wysoko pod względem merytorycznym oceniam napisany przez mgr Edytę Łukaszuk rozdział Wyniki i Dyskusję. Należy podkreślić, że w Dyskusji Doktorantka szczegółowo omówiła uzyskane wyniki na tle dostępnych pozycji literaturowych. 2. Stwierdzam, że mgr Edyta Łukaszuk w czasie realizacji celów pracy doktorskiej przeanalizowała bogatą literaturę (aż 232 pozycje), co wskazuje na dobrą orientacje w problematyce badawczej 3. Uzyskane przez Doktorantkę wyniki zasługują na zainteresowanie i uwagę badaczy zajmujących się tematyką dotyczącą odpowiedzi roślin na czynniki stresowe 4. Otrzymane przez Doktorantkę interesujące wyniki powinny być opublikowane w specjalistycznych czasopismach Pragnę równocześnie podkreślić, że zawarte w recenzji nieliczne uwagi, komentarze i sugestie nie pomniejszają wartości merytorycznej pracy. Wnioski końcowe 6

7 W mojej ocenie rozprawa mgr Edyty Łukaszuk spełnia wszystkie wymagania ustawy o stopniach i tytułach naukowych. Na tej podstawie wnoszę do Rady Wydziału Biologiczno- Chemicznego w Białymstoku o przyjęcie przedstawionej rozprawy doktorskiej i dopuszczenie mgr Edyty Łukaszuk do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Biorąc pod uwagę nakład pracy Doktorantki i włączenie szeregu metod badawczych do realizacji celów pracy oraz ze względu na nowatorstwo wyników badań wnioskuję o wyróżnienie pracy. Dr hab. Iwona Morkunas, prof. nadzw. 7

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora CORONA CAD Przemysław Malec Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10 czerwca 2016

Gdańsk, 10 czerwca 2016 ( Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Gdańsk, 10 czerwca 2016 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Mieczysław Grzesik Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Prof. dr hab. Mieczysław Grzesik Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Prof. dr hab. Mieczysław Grzesik Instytut Ogrodnictwa Skierniewice Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Chrystiana Chomontowskiego pt. Zmiany właściwości owoców buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) zachodzące

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne Wolne rodniki w komórkach A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Struktura i treść rozprawy doktorskiej

Struktura i treść rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej mgr JOANNY KOWALSKIEJ zatytułowanej Analiza śladowych ilości lotnych związków organicznych (LZO) w środowisku pracy biurowej z użyciem desorpcji termicznej połączonej z kapilarną

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne nawozy mineralno-organiczne na bazie hydrolizatu białka keratyny

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne nawozy mineralno-organiczne na bazie hydrolizatu białka keratyny Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Kraków 2015-08-24 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 1 Prof. nadzw., dr hab. inż. Igor Z. Zubrzycki PhD Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego

Bardziej szczegółowo

METODYKA STOSOWANA W ZAKŁADZIE BIOLOGII ROZWOJU ROŚLIN

METODYKA STOSOWANA W ZAKŁADZIE BIOLOGII ROZWOJU ROŚLIN METODYKA STOSOWANA W ZAKŁADZIE BIOLOGII ROZWOJU ROŚLIN Immunolokalizacja wybranych białek i polisacharydów Ksyloglukan u Arabidopsis Kaloza w gametofiach mszaków Immunocytochemia białek cytoszkieletu kortykalnego

Bardziej szczegółowo

Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak

Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak Plan wykładu Przykłady

Bardziej szczegółowo

Ocena Zmiany w proteomie i związkach fenolowych liści oraz korzeni winorośli ( Vitis vinifera L.) pod wpływem stresu chłodu i suszy

Ocena Zmiany w proteomie i związkach fenolowych liści oraz korzeni winorośli ( Vitis vinifera L.) pod wpływem stresu chłodu i suszy prof. dr hab. Krystyna Żółtowska Olsztyn, 14. 12. 2015 r. Katedra Biochemii emerytowany profesor Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Ocena rozprawy doktorskiej mgr Angeliki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja

Gdańsk, 16 lipca 2015. prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański. Recenzja Gdańsk, 16 lipca 2015 prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Preis-Orlikowskiej pt. Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Wzrost i rozwój

Zagadnienia: Wzrost i rozwój Zagadnienia: Wzrost i rozwój 1. Definicja wzrostu i rozwoju. 2. Fazy wzrostu i rozwoju (embrionalna, juwenilna, wegetatywna, generatywna). 3. Wpływ czynników środowiska na wzrost i rozwój roślin. 4. Kiełkowanie

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Płowca pod tytułem "Wpływ prebiotyków i symbiotyków podanych in ovo na zmianę ekspresji genomu kury"

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Płowca pod tytułem Wpływ prebiotyków i symbiotyków podanych in ovo na zmianę ekspresji genomu kury Dr hab. inż. Anna Hrabia, prof. nadzw. UR Kraków, 14.12.2017 Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ ul. A. Mickiewicza 2, 15-089 Białystok tel. (085) 748 55 78, faks (085) 748 55 78 e-mail: zdbioch@umwb.edu.pl Białystok 19. 02. 2016 Ocena

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Heleny Czernik pt. Analiza molekularna zimowej diety łosia, jelenia szlachetnego i sarny europejskiej w Polsce

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Heleny Czernik pt. Analiza molekularna zimowej diety łosia, jelenia szlachetnego i sarny europejskiej w Polsce Białowieża, 23.05.2017 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marty Heleny Czernik pt. Analiza molekularna zimowej diety łosia, jelenia szlachetnego i sarny europejskiej w Polsce Uwagi formalne Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz ul. Wieniawskiego 3 tel. 61 8546 138 61-712 Poznań fax

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej:

Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej: Profesor Jacek Otlewski Wrocław, 3 sierpnia 2015 r. Ocena pracy doktorskiej mgr. inż. Adama Ząbka zatytułowanej: Charakterystyka metaboliczna wybranych grzybów chorobotwórczych za pomocą narzędzi metabolomicznych

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. Łódź, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki ul Banacha 12/ Łódź

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. Łódź, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki ul Banacha 12/ Łódź Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. Łódź, 14.09.2017 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki ul Banacha 12/16 90-237 Łódź Recenzja Rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kulbat pt: Zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 grudnia 2015 r.

Warszawa, 7 grudnia 2015 r. Warszawa, 7 grudnia 2015 r. Dr hab. n. med. Marek Szymczak Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Hormony roślinne ( i f t i o t h o or o m r on o y n )

Hormony roślinne ( i f t i o t h o or o m r on o y n ) Hormony roślinne (fitohormony) Hormony roślinne: To związki chemiczne syntetyzowane w pewnych częściach rośliny służące do "komunikacji" pomiędzy poszczególnymi jej częściami. Działają w bardzo małych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu kierunku studiów medycyna roślin oraz

Bardziej szczegółowo

Tytuł rozprawy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji

Tytuł rozprawy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Tytuł rozprawy: RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana Maźniaka Azotowanie jarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

EWA PIĘTA. Streszczenie pracy doktorskiej

EWA PIĘTA. Streszczenie pracy doktorskiej EWA PIĘTA Spektroskopowa analiza struktur molekularnych i procesu adsorpcji fosfinowych pochodnych pirydyny, potencjalnych inhibitorów aminopeptydazy N Streszczenie pracy doktorskiej wykonanej na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. zatytułowanej

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. zatytułowanej Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny w Łodzi Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz (elzbieta.budzisz@umed.lodz.pl) Łódź, dn. 02.11.2016 r. RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ zatytułowanej Synteza,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. dr hab. Stanisław Swadźba Katedra Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach RECENZJA pracy doktorskiej Pana mgr Bartosza Totlebena pt. Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. M. Tkacz ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Tel. +(48 22) 343 3224 +(48 22) 343 20 00 Fax +(48 22) 343 33 33 +(48 22) 632 52 76 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

głównie do cytowania Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Test podwójny jest omówiony pobieżnie i Autor poświęca mu znacznie mniej

głównie do cytowania Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Test podwójny jest omówiony pobieżnie i Autor poświęca mu znacznie mniej Warszawa 22.12.2016 Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Jacka Więcka pt. Analiza wad rozwojowych u płodów i noworodków w oparciu o program badań prenatalnych w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 1 Wstęp Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak

Zawartość. 1 Wstęp Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak Zawartość 139432 1 Wstęp Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak 2 Podstawy procesów życiowych 2.1 Podstawy strukturalno-funkcjonalne komórki roślinnej Andrzej Tretyn 2.1.1 Błona komórkowa (plazmolema) 2.1.2 Cytoplazma

Bardziej szczegółowo

mirna i zmiany faz wzrostu wegetatywnego

mirna i zmiany faz wzrostu wegetatywnego mirna i zmiany faz wzrostu wegetatywnego mir156 reguluje ekspresję genów SPL (SQUAMOSA PROMOTER BINDING PROTEIN-LIKE) Defekty morfologiczne wywołane nadekspresją mirna w Arabidopsis" mirna156 mirna166

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin tel./fax. 81 448 6110 Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM Lublin, dnia 23.01.2017 r. OCENA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

adaptacje rozumiane także jako susza fizjologiczna Fizjologiczno biochemiczne mechanizmy mechanizmu odporności

adaptacje rozumiane także jako susza fizjologiczna Fizjologiczno biochemiczne mechanizmy mechanizmu odporności Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski Kraków, dnia 15 października 2014 r. Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk Ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków Ocena rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

form tlenu, utlenianie lipidów, przewodność aparatów szparkowych, zawartość chlorofilu i karotenoidów, kinetykę fluorescencji chlorofilu a, zawartość

form tlenu, utlenianie lipidów, przewodność aparatów szparkowych, zawartość chlorofilu i karotenoidów, kinetykę fluorescencji chlorofilu a, zawartość Recenzja pracy doktorskiej mgr Marii Tatrzańskiej-Matuły pt. Zbadanie fizjologicznych mechanizmów tolerancji wybranych gatunków jednoliściennych roślin uprawnych na wysokie zasolenie gleby, wykonanej pod

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne i molekularne markery tolerancji buraka cukrowego na suszę. Dr Danuta Chołuj

Fizjologiczne i molekularne markery tolerancji buraka cukrowego na suszę. Dr Danuta Chołuj Fizjologiczne i molekularne markery tolerancji buraka cukrowego na suszę Dr Danuta Chołuj Szacunkowe straty plonu buraków cukrowych w Europie na skutek suszy kształtują się pomiędzy 5 a 30 % W jakiej fazie

Bardziej szczegółowo

Recenzja. pracy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Juzoń pt. Reakcje roślin grochu, łubinu żółtego i bobiku na stres suszy glebowej"

Recenzja. pracy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Juzoń pt. Reakcje roślin grochu, łubinu żółtego i bobiku na stres suszy glebowej dr hab. Grażyna Dąbrowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Zakład Genetyki ul. Lwowska 1 87-100 Toruń Toruń, 08.06.2015 Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Fizjologia roślin Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia. Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Andrzej Rzepka Prof.

KARTA KURSU. Fizjologia roślin Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia. Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Andrzej Rzepka Prof. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Fizjologia roślin Ochrona środowiska studia stacjonarne I stopnia Plant physiology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Andrzej Rzepka Prof. UP Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Lublin 30 lipca 2017r.

Lublin 30 lipca 2017r. 1 Lublin 30 lipca 2017r. Dr hab. Adam Nogalski prof. nadzw. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Ocena rozprawy doktorskiej z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański Kraków 20.11.2013 r. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Recenzja Pracy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej PT. Możliwości wspierania

Bardziej szczegółowo

We wstępie autorka pracy zaprezentowała cel pracy opracowanie syntezy trzech optycznie czynnych kwasów aminofosfonowych, zawierających w swojej

We wstępie autorka pracy zaprezentowała cel pracy opracowanie syntezy trzech optycznie czynnych kwasów aminofosfonowych, zawierających w swojej dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK Toruń, 29 października 2016r. Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gagarina 7 Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Aparatura

Spis treści. Aparatura Spis treści Aparatura I. Podstawowe wyposażenie laboratoryjne... 13 I.I. Probówki i naczynia laboratoryjne... 13 I.II. Pipety... 17 I.II.I. Rodzaje pipet automatycznych... 17 I.II.II. Techniki pipetowania...

Bardziej szczegółowo

Biochemia SYLABUS A. Informacje ogólne

Biochemia SYLABUS A. Informacje ogólne Biochemia A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs Aneta Cegiełka SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Badania nad określeniem wpływu zastąpienia zwierzęcego surowca tłuszczowego olejami roślinnymi

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biochemia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozłowskiej pt. Charakterystyka molekularna białka kalponino-podobnego Chd64 i immunofiliny FKBP39

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozłowskiej pt. Charakterystyka molekularna białka kalponino-podobnego Chd64 i immunofiliny FKBP39 Lublin, 18 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kozłowskiej

Bardziej szczegółowo

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OCENA Rozprawy doktorskiej mgr Aksany Varabyovej Biogeneza dysmutazy ponadtlenkowej 1 w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej

OCENA Rozprawy doktorskiej mgr Aksany Varabyovej Biogeneza dysmutazy ponadtlenkowej 1 w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej prof. dr hab. Barbara Zabłocka Pracownia Biologii Molekularnej Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa tel: 22-60 86 486 e-mail: bzablocka@imdik.pan.pl

Bardziej szczegółowo

dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw. Katowice, 30.06.2013 AWF Katowice Recenzja pracy doktorskiej

dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw. Katowice, 30.06.2013 AWF Katowice Recenzja pracy doktorskiej dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw. Katowice, 30.06.2013 AWF Katowice Recenzja pracy doktorskiej mgr Anny Bezulskiej pt. Korelacja czucia głębokiego u dwóch pokoleń mężczyzn Przedłożona do recenzji rozprawa

Bardziej szczegółowo

23 czerwca 2016 roku RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ PANI MGR AGNIESZKI ŚWIETLIKOWSKIEJ Przedstawiona do recenzji praca doktorska Pani mgr Agnieszki Świetlikowskiej zatytułowana Redukowany tlenek grafenu jako

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium magisterskie Master's seminar Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Andrzej Rzepka prof. UP Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Warszawa, 21.07.2017r. Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OD AUTORÓW... 5

SPIS TREŚCI OD AUTORÓW... 5 SPIS TREŚCI OD AUTORÓW... 5 BIAŁKA 1. Wprowadzenie... 7 2. Aminokwasy jednostki strukturalne białek... 7 2.1. Klasyfikacja aminokwasów... 9 2.1.1. Aminokwasy białkowe i niebiałkowe... 9 2.1.2. Zdolność

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Tuhy pod tytułem Biomasa jako nośnik mikroelementów nawozowych

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Tuhy pod tytułem Biomasa jako nośnik mikroelementów nawozowych Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Kraków 2015-08-26 profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Tuhy pod tytułem

Bardziej szczegółowo

2. Temat i teza rozprawy

2. Temat i teza rozprawy Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Rybeczki-Gacek pt. Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

RECENZJA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Rybeczki-Gacek pt. Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA REUMATOLOGII I REHABILITACJI ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 tel. 061 8 310 244 61-545 Poznań fax 061 8 310 244 e-mail: samborskiw@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni

Gdynia, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 2016-03-24 dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Waleckiego nt. "Zastosowanie wielowejściowych

Bardziej szczegółowo

tel. (+4861) fax. (+4861)

tel. (+4861) fax. (+4861) dr hab. inż. Michał Nowak prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Zakład Inżynierii Wirtualnej ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań tel. (+4861) 665-2041 fax. (+4861) 665-2618

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13 Przedmowa do wydania czternastego... 13 Częściej stosowane skróty... 15 1. Wiadomości wstępne... 19 1.1. Rys historyczny i pojęcia podstawowe... 19 1.2. Znaczenie biochemii w naukach rolniczych... 22 2.

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Plan działania opracowała Anna Gajos

Plan działania opracowała Anna Gajos Plan działania 15.09-15.10 opracowała Anna Gajos Jakie zagadnienia trzeba opanować z następujących działów: 1. Budowa chemiczna organizmów. 2. Budowa i funkcjonowanie komórki 3. Cykl komórkowy 4. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat nr 1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat nr 1 IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko eksperyment edukacja BIAŁYSTOK, 3-4 września 2015 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

Lublin, 1 kwietnia 2016 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, 1 kwietnia 2016 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin, 1 kwietnia 2016 r. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Surmacz-Chwedoruk

Bardziej szczegółowo

www.terrasorbfoliar.pl 115% plonu Terra Sorb foliar to stymulator rozwoju roślin, zawierający w swoim składzie wolne aminokwasy w formie biologicznie aktywnej (L-α), które zwiększają w roślinach aktywność

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR OLGI SZTATELMAN ZATYTUŁOWANEJ: FOTOTROPINA2 REGULACJA I FUNKCJA" OPIS FORMALNY ROZPRAWY OCENA MERYTORYCZNA ROZPRAWY

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR OLGI SZTATELMAN ZATYTUŁOWANEJ: FOTOTROPINA2 REGULACJA I FUNKCJA OPIS FORMALNY ROZPRAWY OCENA MERYTORYCZNA ROZPRAWY Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej UAM RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR OLGI SZTATELMAN ZATYTUŁOWANEJ: FOTOTROPINA2 REGULACJA I FUNKCJA" Najważniejszą cechą wyróżniającą

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej mgr Magdaleny Banaś zatytułowanej: Ochronna rola chemeryny w fizjologii naskórka

Ocena pracy doktorskiej mgr Magdaleny Banaś zatytułowanej: Ochronna rola chemeryny w fizjologii naskórka Profesor Jacek Otlewski Wrocław, 23 lutego 2015 r. Ocena pracy doktorskiej mgr Magdaleny Banaś zatytułowanej: Ochronna rola chemeryny w fizjologii naskórka Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Banaś dotyczy

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, dnia 01.09.2016 r. Ocena rozprawy doktorskiej mgr Matyldy

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Gdańsk, 13 kwietnia 2014 Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Ocena dorobku naukowego dr inż. Mariusza Ślachcińskiego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej

RECENZJA rozprawy doktorskiej Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak tadeusz.pacyniak@p.lodz.pl Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Józef Korczak Poznań, 20 marca 2014 r. Katedra Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Prof. dr hab. Józef Korczak Poznań, 20 marca 2014 r. Katedra Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Prof. dr hab. Józef Korczak Poznań, 20 marca 2014 r. Katedra Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr inż. Kamili Borowiec p.t.: Aktywność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Botanika rolnicza z fizjologią roślin R.B1

KARTA PRZEDMIOTU. Botanika rolnicza z fizjologią roślin R.B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Lublin, dnia 20 września 2016r. dr hab. n. med. Jolanta Masiak Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie Głuska 2 20-439 Lublin RECENZJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII RECENZJA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII RECENZJA P P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice T: +48 32 6034459 F: +48 32 6034469 rm2@polsl.pl Dr hab. inż. Stanisław Gil Zespół

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska była realizowania pod kierunkiem dr hab. Ewy Adamiak prof. UWM

Praca doktorska była realizowania pod kierunkiem dr hab. Ewy Adamiak prof. UWM prof. dr hab. Krystyna Zarzecka Katedra Agrotechnologii Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Radosława Przybylskiego pt. Wpływ nawożenia i gęstości sadzenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Jacek Ulański Łódź, 11. 11. 2015 Katedra Fizyki Molekularnej Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 Recenzja pracy doktorskiej mgr. Arkadiusza Frąckowiaka p.t. Lokalizacja ładunku w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

ul. Ingardena 3, Kraków tel , fax

ul. Ingardena 3, Kraków  tel , fax Wydział Chemii Prof. dr. hab. Małgorzata Barańska Zespół Obrazowania Ramanowskiego ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków www.chemia.uj.edu.pl/zor/ tel.+48 12 663 2253, fax.+48 12 634 0515 e-mail: baranska@chemia.uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki Metabolizm całokształt przemian biochemicznych i towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Organizmy genetycznie modyfikowane SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Organizmy genetycznie modyfikowane SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo