Recenzja Pracy Doktorskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzja Pracy Doktorskiej"

Transkrypt

1 Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, roku Recenzja Pracy Doktorskiej mgr inż. Hanny Radziszewskiej pt.: Wpływ wydzieleń rdzeniowych na umocnienie stopu aluminium 2024 wykonana zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej z dnia roku Recenzowana dysertacja została opracowana pod opieką naukową promotora prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gawrońskiego oraz promotora pomocniczego dr. hab. inż. Łukasza Kaczmarka. Rozprawa posiada układ właściwy dla pracy doktorskiej i składa się z wnikliwej analizy aktualnego stanu wiedzy oraz rozbudowanej części badawczej. Rozprawa obejmuje 153 strony, na których m.in. zamieszczono 127 rysunków oraz 30 tabel. Rozdział zatytułowany STAN ZAGADNIENIA NA PODSTAWIE PRZEGLĄDU LITERATURY, w którym autorka cytowała 96 aktualnych i właściwie dobranych publikacji (dwie, których 1

2 Kandydatka jest współautorką), ma objętość 64 stron i jest bardzo wnikliwą analizą obecnego stanu wiedzy. Obejmuje m.in. omówienie stosowanych obecnie metod modyfikacji struktury stopów aluminium mających na celu poprawę ich właściwości użytkowych. Dobra znajomość stanu przedmiotu, aktualnej tematyki badawczej pozwoliła autorce dysertacji sformułować następującą tezę: Możliwe jest znaczące polepszenie właściwości użytkowych stopu aluminium 2024 uzyskane w wyniku wytworzenia rdzeniowych wydzieleń umacniających w ośrodku ciągłym α podczas obróbki T6I6 w porównaniu z właściwościami uzyskanymi podczas standardowych obróbek oraz precyzyjnie określić zakres badań i cel pracy, którym było określenie wpływu wielofazowych, rdzeniowych wydzieleń umacniających na polepszenie właściwości użytkowych komercyjnego stopu aluminium Zdanie recenzenta zakres badań i metodyka badawcza zostały dobrane we właściwy sposób i w pełni spełniają wymagania stawiane badaniom będących podstawą rozpraw doktorskich. Część badawcza dysertacji zawiera omówienie i wyniki badań dotyczących utwardzania wydzieleniowego, przez wielofazowe wydzielenia rdzeniowe, stopów na osnowie aluminium uzyskiwane poprzez zastosowanie złożonych procesów technologicznych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie struktury oraz poprawę właściwości użytkowych komercyjnego stopu aluminium Tematyka recenzowanej rozprawy jest jak najbardziej aktualna i dotyczy zagadnień o dużej wartości poznawczej. Nie bez znaczenia jest również aspekt praktyczny pracy, który dotyczy poprawy właściwości użytkowych obecnie stosowanych materiałów oraz optymalizacji parametrów procesów technologicznych. Badania własne przeprowadzone dla wybranego na podstawie analizy aktualnego stanu wiedzy stopu aluminium 2014 zostały przedstawione na 56 stronach i obejmują: - Analizę składu fazowego rdzeniowych wydzieleń umacniających pod kątem przeprowadzenia wnioskowania w zakresie kinetyki ich tworzenia, - Symulację komputerową modelu geometrycznego i dyskretnego wytworzonych rdzeniowych wydzieleń umacniających w celu określenia naprężeń i odkształceń na granicy osnowa/powłoka oraz powłoka/rdzeń powstałych w wyniku różnych sposobów obciążenia, - Badania wytrzymałości zmęczeniowej wraz z analizą przełomów i morfologii wydzieleń dla charakterystycznych, zastosowanych w badaniu ilości cykli, 2

3 - Badania wytrzymałości na rozciąganie wraz z analizą przełomów i morfologii wydzieleń widocznych na przełomach. Sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań wnioski końcowe zdaniem recenzenta potwierdzają tezę pracy wykazując, że: - zastosowaniu obróbki T6I6 dla komercyjnego stopu aluminium 2024 umożliwia uzyskanie wydzieleń o budowie rdzeń/powłoka, powstających wg drugiego mechanizmu kinetyki tworzenia wydzielenia opartego na wymianie atomów w węzłach sieci, - badania wytrzymałościowe potwierdziły poprawę parametrów użytkowych badanego stopu, - niekoherentne wydzielenia rdzeniowe, które nie ulegają ścięciu w wyniku działającego obciążenia dają umocnienie dyspersyjne i mają znaczący wpływ na polepszenie właściwości użytkowych stopu 2024 w stanie po obróbce T6I6 (Uzyskano znaczące polepszenie właściwości wytrzymałościowych, zmęczeniowych i plastyczności w porównaniu z tradycyjnymi obróbkami T3 i T6), - powłoka wydzielenia rdzeniowego odgrywa szczególną rolę w procesie umocnienia dyspersyjnego, staje się ona buforem między twardym i wytrzymałym rdzeniem, a osnową o znacznie gorszych właściwościach wytrzymałościowych. Jednak zdaniem recenzenta duży niepokój budzi sformułowanie, które zostało zawarte w podsumowaniu analizy wyników badań gdzie Autorka rozprawy stwierdziła, iż: "wyniki niniejszej pracy nie dały wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, co powinno być inspiracją do zaplanowana dalszego etapu badań. Niemniej jednak uzyskane rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że założone cele niniejszej pracy zostały osiągnięte". Czy Pani mgr inż. Hanna Radziszewska nie jest przekonana co do wystarczającej weryfikacji naukowej tezy pracy? Rozprawa doktorska Pani mgr inż. Hanny Radziszewskiej zdaniem recenzenta stanowi bardzo interesujące i wartościowe opracowanie naukowe dotyczące procesu kształtowania właściwości użytkowych stopu aluminium 2024 poprzez wytwarzanie w jego strukturze wydzieleń rdzeniowych, co stanowi istotny wkład w rozwój inżynierii materiałowej. 3

4 Wybrane krytyczne uwagi szczegółowe dotyczące recenzowanej rozprawy zostały przedstawione poniżej: 1. Autorka szczególnie w części dotyczącej przeglądu literatury zamieściła bardzo wiele rysunków o wyjątkowo złej jakości tak np. Rys. 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12 itd.. Brak należytej staranności w opracowaniu rysunków znacząco utrudnia lekturę dysertacji. 1. Autorka w spisie treści na str. 2 4i5 w tytułach rozdziałów Symulacja naprężeń/odkształceń zachodzących podczas zginania oraz Symulacja naprężeń/odkształceń zachodzących podczas napisała o naprężeniach/odkształceniach zachodzących czy naprężenia i odkształcenia zachodzą? 2. Autorka na str. 4 2 w WYKAZIE WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ napisała, iż cyt. naprężenie tarcia wewnętrznego proszę wyjaśnić co Autorka rozumie pod tym pojęciem 3. Autorka w pracy często stosuje sformułowanie np. w stanie T6I6 zdaniem recenzenta winno być po obróbce T6I6 4. Autorka na str zacytowała poz. lit. [25], a następnie dwa wersy niżej poz. lit. [70] pomijając 45 kolejnych pozycji literaturowych. Podobnie strona pojawia się nieciągłość cytowani [33, 34, 86, 88,89], a na stronie pojawia się cytowanie poz. lit. [386]?. Na kolejnych stronach również brak jest właściwej kolejności cytowań proszę wyjaśnić zaistniałą sytuację. 5. Autorka na str napisała cytuję: dla stopu systemu Al-Si-Mg-Cu co Autorka miała na myśli i jak jest klasyfikacja stopów Al? 6. Autorka na str analizując wyniki badań własnych stwierdza, iż: W wyniku zastosowanej obróbki T616 dla stopu 2024 uzyskano maksymalną twardość 159 HV0,1 (Rys. 6.1) co jest wartością większą o 6% od uzyskanej w badaniu porównawczym po obróbce T6 150HV0,1... proszę określić zakres błędu pomiaru mikrotwardości. 7. Autorka na str. 80 w legendzie do Rys. 6.2 (pomijając jakość rysunku) jako wartość charakterystyczną umieszcza średnicę wydzieleń jak dokonuję się pomiaru średnicy wydzieleń które posiadają różne kształty, często odbiegające od sferycznych? 4

5 8. Recenzentowi nie podoba się sformułowanie stosowane wielokrotnie w pracy zwiększenie własności zastosowane zdaniem recenzenta winno być poprawę. Recenzent pragnie również podkreślić, iż przedstawione w recenzji uwagi krytyczne nie mają wpływu na pozytywną ocenę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Hanny Radziszewskiej, która wiele wnosi w obszar dyscypliny naukowej jaką jest inżynieria materiałowa. Niewątpliwymi osiągnięciami naukowymi przedstawionym w recenzowanej dysertacji są dowody na to, iż jest możliwe wytworzenie również w komercyjnych stopach aluminium wydzieleń rdzeniowych tworzących się według mechanizmu opartego na wymianie atomów w węzłach sieci, a niekoherentne wydzielenia, które nie ulegają ścięciu w wyniku zastosowanego obciążenia powodują umocnienie dyspersyjne, które to prowadzi do poprawy właściwości wytrzymałościowych określonych w próbie zmęczeniowej oraz jednoosiowej próbie rozciągania, istotnymi również są badania eksperymentalne połączone z analiza numeryczna MES wskazują na szczególną rolę powłoki w procesie odkształcania badanego materiału. W pracy Autorka wykazała, że dla komercyjnych stopów aluminium istnieje możliwość kontrolowanej poprawy właściwości użytkowych przez modelowanie ich struktury poprzez zastosowanie złożonych obróbek cieplnych. Wyniki badań realizowanych w ramach realizacji harmonogramu pracy doktorskiej mają również istotny aspekt utylitarny, ponieważ relatywnie tanie stopu aluminium o wymaganych właściwościach użytkowych niewątpliwie znajdą szerokie praktyczne zastosowanie. Autorka rozprawy wykazała się dobrą znajomością tematyki, właściwym doborem metod badawczych i opanowaniem metodyki badawczej oraz właściwą interpretacją wyników badań. Podsumowując z całym przekonaniem stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska mgr inż. Hanny Radziszewskiej, zatytułowana: Wpływ wydzieleń rdzeniowych na umocnienie stopu aluminium 2024, spełnia ustawowe wymagania stawiane pracom doktorskim (rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2004; DZ. U z 2004., nr. 15 poz. 128 z późniejszymi zmianami oraz art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dz. U. z 2003 r., nr 65 pozycja 595 z późniejszymi zmianami) i w związku zwracam się z uprzejmą prośbą do Rady 5

6 Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o dopuszczenie Pani mgr inż. Hanny Radziszewskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 6

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych

Metodyka pisania prac dyplomowych Metodyka pisania prac dyplomowych Opracował: prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2013/2014 1 Spis treści 1. Wymogi stawiane do układu pracy dyplomowej 2. Przypisy w pracy dyplomowej 3. Wymogi edycyjne

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1

Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1 Metodyka pisania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania AGH 1 1 Opracowano na podstawie książki: Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994 r. 1. Ogólne wymogi stawiane pracy

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Piotr DOERFFER, Prof. dr hab. inż., ZAKŁAD PRZEPŁYWÓW TRANSONICZNYCH I METOD NUMERYCZNYCH ul. Fiszera 14 80-952 Gdańsk tel.:

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA W ZARZĄDZANIU TRANSAKCJAMI NA GIEŁDZIE ENERGII

SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA W ZARZĄDZANIU TRANSAKCJAMI NA GIEŁDZIE ENERGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inż. Katarzyna Halicka Autoreferat rozprawy doktorskiej na temat: SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA W ZARZĄDZANIU TRANSAKCJAMI NA GIEŁDZIE ENERGII Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W6/5/08-12 z dnia 1 września 2008 w sprawie prac dyplomowych i ich obrony Wytyczne dotyczące przygotowania i

Bardziej szczegółowo