Przewodnik Damian OnLine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Damian OnLine"

Transkrypt

1 Przewodnik Damian OnLine W przewodniku otrzymają Paostwo podstawowe informacje dotyczące Damian OnLine, takie jak dostęp i logowanie się do systemu, bezpieczeostwo danych, czy opis funkcjonalności systemu. Jak otrzymad dostęp do systemu Damian OnLine? Aby otrzymad dostęp do systemu należy zgłosid się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamośd do recepcji dowolnego Centrum Damiana. Recepcjonistka po zweryfikowaniu tożsamości oraz danych znajdujących się w bazie Damiana, przeprowadzi krótką procedurę rejestracji, kooczącą się wydrukowaniem dla Paostwa regulaminu korzystania z systemu oraz nadaniem unikalnego hasła dostępu. Pierwsze hasło, generowane podczas wizyty w Centrum składa się z 8 znaków. Podczas rejestracji recepcjonistka poprosi o wpisanie za pomocą specjalnej klawiatury czterech pierwszych cyfr hasła (znanych tylko Klientowi), a następnie o ich potwierdzenie. System automatycznie wygeneruje pozostałe cztery znaki alfanumeryczne. Pierwsza częśd hasła będzie niewidoczna dla recepcjonistki, nie zostanie też wydrukowana na formularzu Regulaminu. Kto może korzystad z systemu Damian OnLine? Z systemu mogą korzystad wszystkie osoby posiadające kartę w CM Damiana Logowanie do systemu Damian OnLine Aby zalogowad się do systemu należy wprowadzid: numer karty CM Damiana pobrane w recepcji indywidualne hasło dostępu składające się z 8 znaków. Dla zachowania bezpieczeostwa Paostwa danych i ochrony dostępu do nich przez osoby niepowołane podczas pierwszego logowania system poprosi o zmianę nadanego podczas rejestracji indywidualnego hasła na nowe. W celach bezpieczeostwa danych rekomendujemy zmianę hasła raz w miesiącu.

2 Ważne: Należy pamiętad, że wizyta, a co za tym idzie dokumentacja medyczna dotyczy osoby, której numer karty wpisujemy, dlatego bardzo ważne jest, aby zawsze był to numer osoby, dla której wizyta ma zostad umówiona (umawiając dziecko na wizytę należy podad numer karty dziecka i jego indywidualne hasło dostępu). Po załogowaniu się do systemu w sytuacji kiedy, w bazie danych CM Damiana brakuje numeru PESEL lub PESEL matki (w przypadku dziecka) lub numeru paszportu (w przypadku obcokrajowców) system poprosi o ich uzupełnienie. Jest to niezbędny warunek, aby przejśd do dalszej części aplikacji. Jeśli wymagane dane są kompletne, system automatycznie wyświetli stronę z danymi kontaktowymi numerem telefonu oraz adresem . W tym miejscu można również zaznaczając odpowiednią opcję wyrazid zgodę na otrzymywanie przypomnieo o wizytach przez lub SMS. Ważne: Wpisanie adresu jest obligatoryjne. Każdorazowo po umówieniu lub odwołaniu wizyty na ten adres wysyłane będą potwierdzenia o przeprowadzonej transakcji. Umówienie wizyty bez podania adresu e- mail nie będzie możliwe. Bezpieczeostwo danych Autentykacja i autoryzacja CM Damiana stosuje środki bezpieczeostwa na najwyższym poziomie, aby zapewnid maksymalną ochronę Paostwa danych podczas korzystania z systemu Damian OnLine. Poza mechanizmem szyfrowania przekazywanych przez paostwa tą drogą informacji przy użyciu bezpiecznego bitowego protokołu SSL, wykorzystuje procedurę nadawania przez centralny system autoryzacji, unikalnych haseł uprawniających do korzystania z usługi Damian OnLine. Indywidualne inicjalne hasło dostępu upoważniające do korzystania z systemu, nadawane jest podczas procesu rejestracji i składa się z części generowanej przez system oraz części wprowadzanej aktywnie przez użytkownika, znanej tylko jemu. W dwuetapowym procesie uwierzytelnienia hasło podlega procedurze identyfikacji i potwierdzenia tożsamości osoby (autentykacja) oraz weryfikacji czy dana osoba posiada dostęp i uprawnienia do korzystania z systemu (autoryzacja). Aby zminimalizowad ryzyko nieuprawnionego dostępu do poufnych danych właściciela konta, przy pierwszym logowaniu system wymusza na nim zmianę indywidualnego hasła, jednocześnie gwarantując możliwośd zmiany hasła w dowolnym momencie.

3 Szyfrowanie transmisji (SSL) SSL (Secure Socket Layer) to oprogramowanie działające na serwerze, które wykorzystuje protokoły szyfrujące. Pozwala na bezpieczną wymianę informacji pomiędzy serwerem a komputerem, eliminując możliwośd dostępu do nich przez osoby postronne. W przeglądarkach internetowych (np. Internet Explorer) informacja o wykorzystywaniu przez witrynę protokołu SSL jest sygnalizowana poprzez wyświetlenie symbolu zamkniętej kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Dodatkowo w pasku adresu pojawia się przedrostek https. Autentycznośd certyfikatu można sprawdzid, klikając dwukrotnie na symbol kłódki widoczny w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu na kłódkę sprawdź, czy certyfikat bezpieczeostwa został wydany dla adresu online. medicover.pl przez Certum Level II i czy jest on ważny. Aktualizacja certyfikatów głównych Ta pozycja aktualizuje listę certyfikatów głównych tego komputera do najnowszej listy zatwierdzonej przez firmę Microsoft w ramach programu Microsoft Root Certificate Program. Dodanie dodatkowych certyfikatów głównych do komputera zwiększa bezpieczeostwo przeglądania w sieci Web, poczty i aplikacji dostarczających kody, umożliwiając pracę w sposób bezproblemowy. Ta aktualizacja dotyczy certyfikatów głównych urzędów certyfikacji Verisign, Thawte i Post.Trust z Irlandii, Certum. Wymagania systemowe: Ta aktualizacja dotyczy następujących systemów operacyjnych: Windows 95 z programem Internet Explorer 5.0; Windows 98 z programem Internet Explorer 5.0; Windows 98 Wydanie drugie; Windows Millennium Edition; Windows NT 4.0 obsługujący dodatek Service Pack 6a; Windows 2000 obsługujący dodatek Service Pack 2. Sposób używania: Po zakooczeniu instalowania aktualizacji nie trzeba wykonywad żadnych dodatkowych czynności. Dla systemów Windows XP, Windows 2003 aktualizacja jest automatyczna. Bezpośredni link (opcjonalne) do certyfikatu Certum CA to: Jak korzystad z Damian OnLine? Aby rozpocząd korzystanie z aplikacji należy wybrad odpowiednią zakładkę:

4 Umawianie wizyt, aby zarezerwowad wizytę w dowolnym Centrum Damiana Przeglądanie i odwoływanie wizyt, aby przejrzed terminarz realizowanych i harmonogram zaplanowanych wizyt lub odwoład zaplanowaną wizytę; Grafiki lekarzy, aby przejrzed grafik przyjęd danego lekarza lub danej specjalności; Moje dane, aby zaktualizowad swoje dane teleadresowe; Leki,aby przejrzed leki przepisane przez lekarza; Wyniki badao, aby zobaczyd wynik badania, Umawianie wizyty Umawiając wizytę należy wybrad: Miasto/region, w którym znajduje się Centrum Damiana; Rodzaj konsultacji jaką chcemy odbyd. W przypadku kiedy danej specjalizacji nie ma na liście lub pojawią się wątpliwości, którą z nich wybrad, należy skontaktowad się z Centrum Obsługi Klienta. Klikając na pola ze znakiem zapytania otrzymają Paostwo szczegółowe informację o polu, przy którym znak się znajduje. zakres dat poprzez wybór pierwszej, od której system rozpocznie wyszukiwanie, system szuka wolnych wizyt w ciągu najbliższych 7 dni od tej daty. System pozwala także na określenie preferowanego przedziału czasowego w ciągu dnia, jeśli jednak Paostwo nie zaznaczą preferowanego przedziału system poszuka wizyt w ciągu całego dnia pracy Centrum Damiana. Jeżeli w wybranym przez Paostwa terminie lekarz nie przyjmuje, bądź wizyty zostały zarezerwowane przez innych Pacjentów, system automatycznie wyszukuje pierwszy możliwy termin wizyty i wyświetla go wraz z informacją na ekranie. Po umówieniu wizyty wyświetlone jest zaproszenie na wizytę zawierające dane dotyczące umówionej wizyt, które można wydrukowad. Jednocześnie na wcześniej podany adres wysyłane jest potwierdzenie umówienia wizyty. Grafiki lekarzy przyjmujących w Centrum Damiana Tutaj mogą Paostwo przejrzed grafiki pracy lekarzy. Wybierając określone kryteria: miasto, specjalizacja, nazwisko lekarza, zakres czasu otrzymają Paostwo interesujące Was informacje. Ten moduł nie pokazuje wolnych wizyt, a jedynie czas w jakim lekarz pracuje w Centrum Damiana. Aby sprawdzid dostępne wizyty dla danego lekarza należy kliknąd link z nazwiskiem lekarza, który przeniesie nas na stronę umawiania wizyt.

5 Moje dane W tej części możemy zaktualizowad swoje dane osobowe: adres, telefony kontaktowe, adres . Po zmianie danych należy kliknąd zachowaj, aby zapisad zmiany. Wszystkie zmienione dane zapisywane są w bazie danych CM Damiana. Wyniki badao W tej funkcjonalności są prezentowane jedynie wyniki badao zamieszczonych w elektronicznej dokumentacji Pacjenta. Publikowane są badania, które zostały zlecone Pacjentom po 1 stycznia 2013 roku. Mają Paostwo dostęp do wyników badao laboratoryjnych i obrazowych wykonanych w CM Damiana. Wyniki publikowane są automatycznie, nie wszystkie wyniki są przed publikacją przeglądane przez lekarza zlecającego Aby znaleźd konkretne wyniki badao, należy wybrad kryteria, rozwijając dostępne listy wyboru: Nazwa badania badania, które zostały zlecone danemu Pacjentowi; Specjalizacja specjalizacja lekarza kierującego na badanie; Lekarz nazwisko lekarza kierującego na badanie; Okres - pokażą się wyniki badao, które zostały opublikowane online w tym czasie. W przypadku nie zawężenia kryteriów wyszukiwania, pokażą się wszystkie opublikowane online wyniki badao po 1 stycznia 2013 r. Jeżeli wyniki nie mieszczą się na jednym ekranie, należy przejśd do kolejnych stron klikając na Następne badania lub Poprzednie badania. Aby obejrzed szczegóły konkretnego badania należy kliknąd na Szczegóły. Istnieje możliwośd wydrukowania informacji o wyniku badania, przy czym taka informacja jest jedynie wydrukiem z systemu, a nie oryginałem wyniku. Oryginał wyniku badania można odebrad jedynie w informacji CM Damiana.

6 Leki Prezentowane są leki przepisane przez lekarzy CM Damiana od 1 stycznia 2013 roku. Aby znaleźd konkretny lek przepisany przez lekarza CM Damiana, należy wskazad kryteria wyboru poprzez: Wybranie leku - po wpisaniu jego nazwy w okno Nazwa leku lub Wskazanie lekarza - po rozwinięciu listy wyboru Lekarz, pokażą się nazwiska lekarzy, którzy przepisali klientowi jakiekolwiek leki od 1 stycznia 2013 roku. Chcąc zobaczyd szczegóły dotyczące przepisanego leku należy kliknąd na Szczegóły. Jeżeli wyniki nie mieszczą się na jednym ekranie, należy przejśd do kolejnych stron klikając na Następne lub Poprzednie. Informacje dodatkowe Jeśli po zalogowaniu do systemu przez 10 minut nie podejmiemy żadnego działania, ze względów bezpieczeostwa nastąpi automatyczne wylogowanie z Damian OnLine. Jeżeli podczas procedury logowania do systemu zostanie trzykrotnie wprowadzone błędne hasło, ze względów bezpieczeostwa zostanie ono zablokowane. Automatyczne odblokowanie konta nastąpi po upływie 15 minut. Wcześniejsze odblokowanie jest możliwe po skontaktowaniu się z Centrum Obsługi Klienta. W przypadku chęci rezygnacji z usługi Damian OnLine prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Centrum Obsługi Klienta W celu reaktywacji konta należy zgłosid się do recepcji dowolnego Centrum Damiana wraz z dowodem tożsamości i ponownie poddad się procedurze rejestracji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2.

Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego. PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM. Wersja 2. Instrukcja Obsługi dla użytkownika zewnętrznego PORTALU UDOSTĘPNIAJĄCEGO INFORMACJĘ SĄDOWĄ zwanego PORTALEM INFORMACYJNYM Wersja 2.0 Sporządził: Rafał Kwiatkowski Katarzyna Gołębiowska Strona 1 z 43 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo