Wybrane zagadnienia do dyskusji dotyczące Obszaru 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia do dyskusji dotyczące Obszaru 1"

Transkrypt

1 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Wybrane zagadnienia do dyskusji dotyczące Obszaru 1 Oparte głównie na podstawie ustaleń na spotkaniu Departamentu Hodowli o Ochrony Roślin MRiRW, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Instytutu Ogrodnictwa w dniu 6 lutego 16r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

2 Harmonogram spotkania Przedstawienie nowego Koordynatora Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych. Omówienie najważniejszych kwestii dotyczących obecnego i przyszłego kształtu ochrony roślinnych zasobów genowych, funkcjonowania banku genów. Omówienie szczegółowych działań zaplanowanych w ramach obszaru 1 w roku 16, które zostaną wpisane do tegorocznych umów na realizację programu.

3 Uczestnicy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowały następujące osoby: Krzysztof Smaczyński Z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Małgorzata Woźniak Naczelnik Wydziału Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin Tatiana Woźnicka Berska Dorota Nowosielska Instytutu Ogrodnictwa (I O) w Skierniewicach reprezentowały osoby: Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Dr Mirosław Sitarek Dr Ludwika Kawa-Miszczak Dr Mariusz Chojnowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie reprezentowały osoby: Prof. dr hab. Edward Arseniuk, Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie (IHAR-PIB), Prof. dr hab. Jerzy Czembor, Kierownik Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG), Dr Karolina Dębska; Mgr inż. Agnieszka Osińska

4 1. Istnieje potrzeba przygotowania w ramach zadania 1.1 (koordynacja) projektu dokumentu (strategii) na temat funkcjonowania Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych obecnie oraz po roku.. Istnieje konieczność przygotowania skoordynowanej informacji nt. trzonu banku genów - w obrębie kolekcji najcenniejszych obiektów i duplikatów.. Istnieje potrzeba uporządkowania kolekcji wybór tych, które z uwagi na ich znaczenie dla dziedzictwa narodowego muszą być finansowane po roku, oraz na te mniej ważne. np. kolekcja roślin rekultywacyjnych, która ma charakter ściśle utylitarny i złożona jest z różnych grup roślin, wchodzących już w skład innych kolekcji. Planowane zmiany: wprowadzenie ogólnej zasady Jeden rodzaj/gatunek zarządzany przez jednego kuratora. Lista z przypisanymi rodzajami/gatunkami ma powstać (powstaje) we współpracy z kuratorami, Należy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będzie możliwe zastosowanie zasady jeden gatunek/jedna kolekcja/jeden kurator (np. trawy)

5 . Istnieje potrzeba uzupełnienia bazy danych EGISET o dane dotyczące zasobów roślin ogrodniczych, a w szczególności sadowniczych punkt ten został umieszczony w Umowie (paragraf 1). W kolekcjach IO znajduje się ponad tys. obiektów przechowywanych w formach wegetatywnych (rośliny sadownicze) oraz,5 tys. obiektów w formie nasion (rośliny warzywne). Pan Marcin Zaczyński jako osoba odpowiedzialna za prace mające na celu wprowadzanie tych danych przekazał informacje IO w jaki sposób muszą one być przekazywane a dodatkowa instrukcja zostanie przesłana w obowiązującym terminie. 5. Istnieje potrzeba podjęcia decyzji, które z ekspedycji planowane w harmonogramie IHAR-PIB oraz IO mogą być zrealizowane wspólnie co pozwoli na oszczędność środków, np. poprzez maksymalne wykorzystanie samochodu, i dobrą współpracę pomiędzy kuratorami kolekcji 6. Ponieważ istnieje potrzeba działań innowacyjnych szczególnie w zadaniach 1.6 i 1.7 należy stworzyć prostą formułę udostępniania obiektów dla rolników, działkowców i hobbystów protokół przekazania (zamiast umowy SMTA) okienko szybkiego dostępu na stronie internetowej.

6 Zwiększenie procentowe liczby obiektów możliwych do udostępniania (włączonych do Multilateral System - MLS, wolnych od praw własności osób trzecich) w stosunku do wszystkich przechowywanych obiektów. Obecnie w banku genów jest ok. 81 tys. obiektów, z czego możliwych do udostępnienia jest tylko 5 tys. Zgromadzone w bankach genów roślinne zasoby genowe nie mogą być traktowane jako materiał, do którego dostęp jest utrudniony poprzez zbyt wygórowane wymogi formalne lub niezrozumiałe procedury. Z drugiej strony, mechanizm udostępniania musi być na tyle bezpieczny i weryfikowalny, aby najcenniejsze krajowe obiekty nie zostały udostępnione w sposób niekontrolowany.

7 7. Promocja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB oraz Instytut Ogrodnictwa, realizując zapisy programu wieloletniego,,tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju muszą brać pod uwagę, że materiał banku genów musi być oferowany odbiorcom krajowym w ramach promocji i poszerzania różnorodności na obszarach wiejskich. Równolegle, Instytuty muszą postępować zgodnie z wymogami Międzynarodowego Traktatu, biorąc udział w międzynarodowej współpracy, np. w ramach Europejskiego Programu Kooperacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Roślin (ECPGR), współpracy naukowej bądź hodowlanej.

8 7. Promocja a) W przypadku roślin wymienionych w aneksie I do Traktatu (powinny to być obiekty włączonych do Multilateral System - MLS, należy przeprowadzić gruntowny przegląd kolekcji pod kątem włączenia do MLS tych obiektów, które dotychczas nie zostały do niego włączone, mimo, że nie są obarczone prawami osób trzecich. Oczekuje się, że obiekty przechowywane w banku genów, których liczba szacowana jest na około 81 tysięcy, będą widoczne w bazie danych wspólnej dla obu Instytutów oraz faktycznie dostępne dla zainteresowanych nimi użytkowników. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której znacząca część kolekcji jest nieopisana, nie ma określonego statusu prawnego, a co za tym idzie niedostępna dla nikogo. b) W przypadku roślin niewymienionych w aneksie I do Traktatu jeśli nie mają określonego statusu prawnego, należy go pilnie określić. Należy podkreślić bardzo ważną rolę kuratora przy określeniu statusu obiektów.

9 7. Promocja Istnieje konieczność promocji zasobów genowych na obszarach wiejskich co zapewni współpraca z rolnikami, szkołami rolniczymi, ODR-ami, skansenami wsi polskiej pomoc w zakładaniu tradycyjnych ogródków, sadów oraz na stoiskach zasobów genowych. np. istnieje potrzeba stworzenia interaktywnej mapy Polski, zawierającej ciekawe obiekty dotyczące zasobów genowych roślin. 8. Współpraca międzynarodowa, w szczególności w ramach Europejskiego Programu Kooperacyjnego Zasobów Genetycznych Roślin (ECPGR). MRiRW nie jest zadowolone z wyników dotychczasowej współpracy z ECPGR. Minister Rolnictwa, jako dotychczasowy płatnik wszystkich faz Programu (składka roczna dla Polski 1,5 tys. Euro), nie otrzymywał rzetelnych informacji nt. wyników prac i korzyści płynących dla kraju z tytułu uczestnictwa w programie. Profesor J. H. Czembor (IHAR) weźmie udział w najbliższym posiedzeniu Komitetu sterującego ECPGR ( , Višegrad, Bosnia and Herzegovina), podczas którego oceni możliwości dalszej współpracy i stopień zwrotu dla Polski ewentualnej składki w 9 fazie trwania Programu.

10 Czy potrzebna jest Rada Banku Genów, czy tylko okresowe spotkania z kuratorami? Zdania są podzielone, należy to określić w najbliższym czasie. Istnieje potrzeba określenia liczby spotkań, oraz ich charakteru. Istnieje potrzeba zapraszania na seminaria podsumowujące partnerów spoza branży, m.in. odbiorców wyników programu. 8. Istnieje potrzeba częstej aktualizacji informacji o realizacji zadań w Obszarze tematycznym 1 PW - Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

11 9. MIERNIKI (pracy) Należy w trakcie realizacji zadań w PW Obszar 1 - wykonywać pracę zgodnie z miernikami. Zad. 1.1 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych Nazwa miernika 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. r. liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: B D B D B D B D B D B D

12 Zad. 1.. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących (IHAR-PIB) Nazwa miernika 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 18 r. r. B D B D B D B D B D B D liczba ekspedycji kolekcyjnych: liczba obiektów rozmnożonych, scharakteryzowanych i ocenionych: liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: liczba publikacji, opinii i raportów:

13 Zad. 1.. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin ogrodniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących Nazwa miernika liczba ekspedycji kolekcyjnych: 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. r. B D B D B D B D B D B D liczba obiektów rozmnożonych, scharakteryzowanych i ocenionych: liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: liczba publikacji, opinii i raportów:

14 Zad. 1.. Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium Nazwa miernika 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. r. B D B D B D B D B D B D liczba wykonanych testów żywotności nasion*: liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: liczba publikacji, opinii i raportów: Zad Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych Nazwa miernika 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. r. B D B D B D B D B D B D liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: liczba publikacji, opinii i raportów:

15 Zad Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych Nazwa miernika liczba obiektów rozmnożonych, scharakteryzowanych i ocenionych: liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: liczba publikacji, opinii i raportów: 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. r. B D B D B D B D B D B D

16 Zad Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych Nazwa miernika liczba obiektów rozmnożonych, scharakteryzowanych i ocenionych: liczba działań służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa: liczba publikacji, opinii i raportów: 15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. r. B D B D B D B D B D B D

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

FUNKCJONOWANIE BANKU GENÓW ROŚLIN OGRODNICZYCH W INSTYTUCIE OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

FUNKCJONOWANIE BANKU GENÓW ROŚLIN OGRODNICZYCH W INSTYTUCIE OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH dr hab.. Elżbieta Rozpara, Wykonawcy: dr P. Bielicki, mgr A. Buńkowska, mgr A. Głowacka, mgr T. Golis, mgr G. Hodun, prof. dr hab. D. M. Goszczyńska, dr D. Kruczyńska, mgr B. Koziński, dr hab. J. Lisek,

Bardziej szczegółowo

w roku 2016 realizowanego we współpracy IHAR-PIB z IO Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

w roku 2016 realizowanego we współpracy IHAR-PIB z IO Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach zadań w Obszarze I Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.1. Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych

Zadanie 1.1. Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych Zadanie 1.1. Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych Nr IHAR-PIB: 3-1-00-0-01 Obszar 1 Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych Koordynator: Prof.

Bardziej szczegółowo

Koordynator: Prof. Jerzy Czembor

Koordynator: Prof. Jerzy Czembor Zadanie 1.2. Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych

Bardziej szczegółowo

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymywanie w stanie żywym oraz udostępnianie dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów. Zadanie 1.4 Dokumentacja i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Jerzy H. Czembor, KCRZG, IHAR-PIB Radzików

Jerzy H. Czembor, KCRZG, IHAR-PIB Radzików Zakresy merytoryczne oraz szczegółowe działania zaplanowane do realizacji w ramach zadań w Obszarze I Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych Programu Wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Plan

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać także w %)

1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać także w %) Zad. 1.1 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych. 1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku Wstępny termin Miejsce/organizator Temat Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku Wstępny termin Miejsce/organizator Temat Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2017 roku Wstępny termin Miejsce/organizator Temat Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie gatunków łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy

Gromadzenie gatunków łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy Gromadzenie gatunków łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy Bartosz Tomaszewski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Ogród Botaniczny KCRZG,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie ekspedycji w gromadzeniu zasobów genowych

Znaczenie ekspedycji w gromadzeniu zasobów genowych Znaczenie ekspedycji w gromadzeniu zasobów genowych Dostatny D. F. 1, Podyma W. 1,2, Hodun G. 3 1 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia

Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Zad. 2.2 Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia Sprawozdanie 2016r Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor (KCRZG) Wykonawcy: dr hab. Paweł Cz. Czembor (ZGiHR) mgr Piotr Słowacki (ZGiHR) mgr

Bardziej szczegółowo

XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa W dniu 8 czerwca 2017 roku odbył się XX Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, skierowany zarówno do sadowników

Bardziej szczegółowo

Działalność KCRZG gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce.

Działalność KCRZG gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. Działalność KCRZG gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. Jerzy H. Czembor, Grzegorz Gryziak, Marcin Zaczyński, Magdalena Ryjak, Urszula Piechota, Marta Puchta Krajowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2016 roku

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2016 roku Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2016 roku Wstępny termin Miejsce/organizator Temat Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Opis wykonania zadania

Opis wykonania zadania Zadanie 5.3 Prowadzenie strony internetowej IHAR-PIB dla popularyzacji i promocji wiedzy o postępie biologicznym i wynikach uzyskiwanych w trakcie realizacji programu wieloletniego Cel zadania Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać także w %)

1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać także w %) Zad. 1.1 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych. 1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać

Bardziej szczegółowo

XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw XX Targi Ogrodniczo-Rolne

XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw XX Targi Ogrodniczo-Rolne XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw XX Targi Ogrodniczo-Rolne W dniach 16 17 września 2017 r. odbyły się XL Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw oraz XX Targi Ogrodniczo-Rolne.

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa

Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Dorota Nowosielska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Nowe uregulowania prawne dotyczące zasobów genetycznych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zadnie 1.2. Gromadzenie i długotrwałe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych

Zadnie 1.2. Gromadzenie i długotrwałe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych Zadnie 1.2 Gromadzenie i długotrwałe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych Wykonawcy Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR Radzików Zakład Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

AGRONOMY SCIENCE. wcześniej formerly Annales UMCS sectio E Agricultura VOL. LXXII (4) DOI: /as

AGRONOMY SCIENCE. wcześniej formerly Annales UMCS sectio E Agricultura VOL. LXXII (4) DOI: /as AGRONOMY SCIENCE wcześniej formerly Annales UMCS sectio E Agricultura VOL. LXXII (4) 2017 CC BY NC ND DOI: 10.24326/as.2017.4.14 1 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona roślinnych zasobów genowych - korzyści dla nowoczesnego rolnictwa

Ochrona roślinnych zasobów genowych - korzyści dla nowoczesnego rolnictwa Ochrona roślinnych zasobów genowych - korzyści dla nowoczesnego rolnictwa Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak Łomża, 4 września 2016 r. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych - funkcje ochrona zmienności

Bardziej szczegółowo

BANK GENÓW FRAGMENT SKARBNICY POLSKIEJ WSI

BANK GENÓW FRAGMENT SKARBNICY POLSKIEJ WSI BANK GENÓW FRAGMENT SKARBNICY POLSKIEJ WSI Denise Fu Dostatny Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Radzików - 05-870 Błonie e-mail:d.dostatny@ihar edu.pl

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Stan ochrony bioróżnorodności roślin włóknistych i zielarskich w Polsce

Stan ochrony bioróżnorodności roślin włóknistych i zielarskich w Polsce Stan ochrony bioróżnorodności roślin włóknistych i zielarskich w Polsce Waldemar Buchwald, Grażyna Silska, Grażyna Mańkowska, Anna Forycka Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka Upowszechnianie związanego ogólnych ze stosowaniem zasad integrowanej środków

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2016 roku

Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2016 roku Plan szkoleń (działań edukacyjno-promocyjnych) w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w 2016 roku Wstępny termin Miejsce/organizator Temat Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

M. Żurek1, D.F. Dostatny2 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Genetyki i Hodowli Roślin 2Krajowe Centrum Roślinnych.

M. Żurek1, D.F. Dostatny2 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Genetyki i Hodowli Roślin 2Krajowe Centrum Roślinnych. Działania Banku Genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków roślin rolniczych na obszarach wiejskich na przykładzie dawnych odmian populacyjnych kukurydzy M. Żurek1, D.F. Dostatny2 Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka zaawansowana:

Wyszukiwarka zaawansowana: Wyszukiwarka zaawansowana: Pod adresem: http://egiset.ihar.edu.pl/ umieszczono wyszukiwarkę pozwalającą na dostęp do danych paszportowych oraz umożlwiającą zamawianie obiektów banku genów. Po wejściu na

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności

Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie Wstęp Kraje, które ratyfikowały Konwencję

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać także w %)

1. W jakim stopniu planowane cele poszczególnych zadań zostały zrealizowane w danym roku (podać także w %) Część I. Rozliczenie w zakresie rzeczowym Zad. 1.6 Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin

Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ochrona upraw małoobszarowych a zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin Dane statystyczne 2,3 mln gospodarstw rolnych, 1,5 mln gospodarstw > 1 ha prowadzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ROKU Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ROKU Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ROKU 2008 Puławy, marzec 2009 r. Program działalności statutowej (2002-) pn.: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Europejska baza danych zwierząt gospodarskich EFABIS. Grażyna Polak Balice, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Europejska baza danych zwierząt gospodarskich EFABIS. Grażyna Polak Balice, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Europejska baza danych zwierząt gospodarskich EFABIS Grażyna Polak Balice, 19.10.2017 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Informacje ogólne o systemie EFABIS System informatyczny dotyczący

Bardziej szczegółowo

działanie Współpraca"

działanie Współpraca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działanie Współpraca" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Warszawa, 08.09.2016 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B

12950/17 kt/gt 1 DG B 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2017 r. (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 października 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 12473/17 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: 1 Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Moduł

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r.

Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r. Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r. Posiedzenie odbyło się wg następującego porządku; Część I Spotkanie z Krzysztofem Grabowskim, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r. PROJEKT z dn. 24 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia... 2012 r. w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka zaawansowana:

Wyszukiwarka zaawansowana: Wyszukiwarka zaawansowana: Pod adresem: http://egiset.ihar.edu.pl/ umieszczono wyszukiwarkę pozwalającą na dostęp do danych paszportowych oraz umożlwiającą zamawianie obiektów banku genów. Po wejściu na

Bardziej szczegółowo

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Geneza Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Marta Jańczak-Pieniążek

Marta Jańczak-Pieniążek Projekt Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.6 Denise F. Dostatny, Roman Warzecha, Monika Żurek

Zadanie 1.6 Denise F. Dostatny, Roman Warzecha, Monika Żurek Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych. Zadanie 1.6

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł A Nr /2014 r. RADY MINISTRÓW z dnia r.

Projekt U C H W A Ł A Nr /2014 r. RADY MINISTRÓW z dnia r. Projekt U C H W A Ł A Nr /2014 r. RADY MINISTRÓW z dnia... 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą,,tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu kierunku studiów medycyna roślin oraz

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia Kodeks dobrych praktyk Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia Emilia Bylicka Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 14 października 2015 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. Uchwała nr 390/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 września 2017 r. (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Projekt konkluzji

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Warszawa,.

Zatwierdzam. Warszawa,. Zatwierdzam Warszawa,. Protokół Nr 1/04 z posiedzenia Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Kolekcja podstawowa w banku genów ziemniaka in vitro gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie. Dorota Michałowska

Kolekcja podstawowa w banku genów ziemniaka in vitro gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie. Dorota Michałowska Kolekcja podstawowa w banku genów ziemniaka in vitro gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie Dorota Michałowska W ciągu ostatnich 100 lat na świecie wyginęło ok. 75% odmian roślin użytkowych. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów

Zadanie 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów Zadanie 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w ochronie roślin Warszawa, 5 grudnia 2011 r.

Ważne zmiany w ochronie roślin Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Departament Hodowli i Ochrony Roślin Ważne zmiany w ochronie roślin Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Zakres prezentacji 1. Projekt ustawy o środkach ochrony roślin 2. Założenia Krajowego Planu Działania na

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

PSOR System Odbioru Opakowań po środkach ochrony roślin. 13 grudnia 2013

PSOR System Odbioru Opakowań po środkach ochrony roślin. 13 grudnia 2013 PSOR System Odbioru Opakowań po środkach ochrony roślin 13 grudnia 2013 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin Cele PSOR: Promowanie bezpiecznego i zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (śor)

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE SPOSOBÓW PRODUKCJI I USZLACHETNIANIA NASION ROŚLIN WARZYWNYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

DOSKONALENIE SPOSOBÓW PRODUKCJI I USZLACHETNIANIA NASION ROŚLIN WARZYWNYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAW EKOLOGICZNYCH Janas R., Grzesik M. 215. Doskonalenie sposobów produkcji i uszlachetniania nasion roślin warzywnych przeznaczonych Zakład Ochrony Roślin Warzywnych Pracownia Fitopatologii Warzywniczej DOSKONALENIE SPOSOBÓW

Bardziej szczegółowo

Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Narzędzia komunikacji z rynkiem w działalności Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne Krzyczki, 9 11.09.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działania

Krajowy Plan Działania Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017 Magdalena Januszewska - Główny specjalista Wydział Kwarantanny i Ochrony Roślin, Departament

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja organizowana przez: Centrum Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.3 Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ

Zadanie 1.3 Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ Zadanie 1.3 Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc

www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc www.icppc.pl 34-146 Stryszów 156 Tel./fax. (033) 8797 114 E-mail: biuro@icppc.pl www.gmo.icppc Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi International Coalition to Protect the Polish Countryside

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2007 (od 07.09.2007 do 31.12.2007) 1. Cele działań 1) poinformowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Krzysztof Kielak

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Krzysztof Kielak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Krzysztof Kielak Nowe Przepisy Dotyczące Stosowania Środków Ochrony Roślin Wyzwania dla Techniki Ochrony Roślin 1 Z dniem 25 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne.

1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Konkursu na finansowanie innowacyjnych projektów badawczych realizowanych przy współpracy jednostek z różnych kategorii oceny parametrycznej wspieranych przez Bank Zachodni WBK w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska. Agrointeligentne BioPreparaty (AiBP)

Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska. Agrointeligentne BioPreparaty (AiBP) Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska Agrointeligentne BioPreparaty (AiBP) Szczecin, 20 czerwca 2013 Katedra Biotechnologii Roślin Wydział

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Leszek Jóskowiak p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Poznań, 25 listopada 2010 r. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Denise F. Dostatny

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Denise F. Dostatny Użytkowanie dawnych gatunków i odmian zbóż oraz zachowanie pozostałych gatunków ekosystemu rolniczego w celu ochrony różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich Denise F. Dostatny Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski

PROGRAM. Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników. Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych Stanisław Żelichowski PROGRAM I DZIEŃ KONFERENCJI, 20 CZERWCA (CZWARTEK) 8.30 10.00 Rejestracja Uczestników i kawa powitalna Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych Gości i Uczestników 10.00 10.20 SESJA I 10.20

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Potencjał odmian konopi włóknistych dla wykorzystania w rekultywacji terenów zdegradowanych. Grażyna Mańkowska

Potencjał odmian konopi włóknistych dla wykorzystania w rekultywacji terenów zdegradowanych. Grażyna Mańkowska Potencjał odmian konopi włóknistych dla wykorzystania w rekultywacji terenów zdegradowanych I ROŚLIN ZI ELARSKICH IN STYTUT WŁÓKIEN N ATURALNYCH I NSTITUTE OF NATURAL F & MEDICIN AL PLANTS I BRES Grażyna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1.6 Denise F. Dostatny, Dorota Dziubińska Roman Warzecha, Monika Żurek Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Zadanie 1.6 Denise F. Dostatny, Dorota Dziubińska Roman Warzecha, Monika Żurek Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych Poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Programu wieloletniego pn. Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów,Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe

Programu wieloletniego pn. Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów,Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe ZATWIERDZAM: ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań (z wyłączeniem zakupów majątkowych) Programu wieloletniego pn. Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów,Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Streszczenie sprawozdania rocznego 2016 rok

Streszczenie sprawozdania rocznego 2016 rok Streszczenie sprawozdania rocznego 2016 rok Zadanie 1.3 Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy

Przedmowa 9 Początki hodowli i oceny odmian roślin warzywnych w Polsce Hodowla roślin kapustnych Znaczenie gospodarcze Systematy Przedmowa Przekazywana czytelnikowi książka jest podręcznikiem szczegółowej hodowli wybranych, uprawianych w Polsce gatunków roślin warzywnych. Do tej pory wydano w Polsce w 1967 roku jeden podręcznik

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 736/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia list ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa w naborze nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. Uchwała Nr 101/292/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie funkcjonowania w Powiecie Raciborskim systemu zarządzania środowiskowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art.

Bardziej szczegółowo